mét en te gretig an 'Lange Kerkstraat verkrot Voor ABC' Provincie hoort bewoners van vuilstortlokatie Vrijspraak voor verdachte overval VLAAROINGS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Maassluizer in de mangel Sportfondsen kritisch over rapport zwembaden Gasoïie gemorst Grond onder Delvapand ernstig verontreinigd BRIGADIERS TOEGEZWAAID Raad gaat procederen tegèn transportcentrum Ravage op bouwterrein ONS kwistig niet rekeningen Vingertop afgehakt WATERWEG Regionale redactie: Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen. Postbus 4008.3130 KA V,aardingen. Telefoon: 0T0-4343229*. 4352066.4350557-sportredactie: 434520£'Télefax:010-43st9754. DINSDAG 19 DECEMBER 1989 PAGINA 13 Maassluis De flatbewoners uit de Albert Schwêizerdreef gaan morgen bij de provincie hun bezwaren toelichten te gen het saneringsbesluit van de vuilstort Drie bewoners hadden onlangs beroep aan getekend tegen het besluit van Zuid-Holland om een damwand te slaan rond de flats in Maassluis-West. Tijdens een provinciale voor lichtingsavond bleek eind ok tober, dat de bewoners van de voormalige vuilstort van de femeente Maassluis fel ge- ant zijn tegen de voorgestel de sanering. Tot verrassing van de provincie en de ge meente Maassluis, want over de sanering had milieugede- puteerde Hans van der Vlist overeenstemming bereikt met de Commissie Bodemsa nering Steendijkpolder. De bewoners vrezen dat het slaan van de damwand tot grote overlast in de buurt leidt. Ter hoogte van de wand, die er voor moet zorgen dat de vervuilde grond van de omgeving .wordt geïsoleerd, zal een zuiveringsinstallatie worden gebouwd. Bewoners zijn bang, dat het beheer van deze installatie in de toekomst veel overlast gaat veroorzaken. Bovendien, zo voert de buurt aan, is de sane ringsmaatregel in strijd met het beleid van de Commissie Bodemsanering en de ge meente ï^aassluis. Conflicten Tot dusver hebben deze par tijen geen afstand genomen van hun wens de Steendijk polder te saneren tot een diep te van 1,75 meter. Deze stel- linenanie geldt volgens de flatbewoners niet alleen voor de havensliblokatie, maar ook voor de veel kleinere voormalige vuilstort lang$ de Waterweg. De provincie komt in haar voorstel niet tegemoet aan deze wens. De vervuilde grond, die zich dieper in de bodem bevindt, wordt niet af gegraven. Alleen op plaatsen waar de vervuiling dicht on der de oppervlakte zit, wü de provincie de grond ophqgen. De behandeling van het-be zwaarschrift komt op een mo ment, dat de gemeente Maas sluis eén nieuwe voorlich tingscampagne over het sane ringsvoorstel voorbereidt. Verleden week stelde de ge meenteraad voor dit doel 20.000 gulden beschikbaar. Het Utrechtse milieukundig bureau Chemie Linco gaat de bewoners over de sanering informeren. De boekjes worden waar schijnlijk in januari in de flats verspreid, waarop Chemie Linco de bewoners over het saneringsvoorstel gaat enquê teren. Het verstrekken van informatie komt rijkelijk laat op gang, maar <jat kan de ge meente volgens een woord voerder niet worden verwe ten. Confictien „Tot oktober ging iedereen gr van uit, dat de commissie bo-* demsanering namens alle be- wopers van de Steendijkpol der sprak. Pas tijdens de ver gadering in oktober kwamen de onderlinge conflicten aan de oppervlakte". Ondanks zes jaar intensief overleg tussen de gemeente en de bodemcommissie me nen de flatbewoners, dat rij onvoldoende zijn geïnfor meerd over de saneringsvoor stellen. Projectleider Walter de Koning »van de provincie Zuid-Holland wilde in okto ber de bewoners op de hoogte stellen van de voorstellen, maar door de onderlinge con flicten kwamen de voorlich ting niet uit de verf. In afwachting van' de nieuwe voorlichtingscampagne heeft deprovincie het slaan van de damwand uitgesteld (tot het voorjaar. Alleen als dé bewo ners steekhoudende argu menten aandragen is de pro vincie bereid op haar voor stellen terug te komen. Tenzij de Arob-reehter morgen de bezwaren van de drie proce derende bewoners gegrond verklaart. Den Haag Bij" een bedrijfson geval op een bouwterrein in Den Haag ïs een 41-jarige inwoner van Maassluis gewond geraakt. Hij was betrokken bij een bot* sing tuisen een/vorkheftruck en een vrachtwagen. De man liep, daarbij een gecompliceerde beenbreuk op en verdraaide een heup. Hij moest in het Haagse Leyenburg Ziekenhuis worden opgenomen. Schiedam Een paar duizend liter gasolïe is gisterochtend bij overslagwerk op het terrein van firma De Keizer niet in een op slagtank beland maar er naast Het ongeluk gebeurde toen de gasolie werd overgepompt uit een schip en werknemers ver zuimden een afsluiter dicht te draaien. De gasolie kwam 'te recht in de grintbak naast de tank. De Schiedamse brandweer was op het terrein aan de Nieuwe Waterwegstraat aanwezig, maar hoefde geen assistentie te verle nen. Volgens de politie wordt nog nader ondet'zöeht hoe de ge- morste brandstof kan worden opgeruimd. Een groot, déél zou inmiddels zijn verdampt. De mi lieudienst DCMR is van het inci dent op de hoogte gesteld. De kerstsfeer in de Lange Kerkstraat anno 1989. Omwonenden zijn boos' dat de gemeente, vooruitlopend op de.bouwvaneen ABC-winkel, lege panden maar vast heeft dichtgetimmerd. Vlaardingen De grond onder het Delvapand, het fabrieksge bouw in de Vettenoordsepolder dat de gemeente wil ombouwen tot ateliers voor kunstenaars, is ernstig verontreinigd. Daardoor staat het hele project weer op los se schroeven. Uit onderzoek van Gemeentewerken moet blijken of sanering van de gifgrond mo gelijk is. De verontreiniging is de zoveel- - ste-tegenvaller bij de verbou- wing van het Delvapand. De ge- meenteraad moest al twee keer een extra krediet geven, omdat het karwei duurder uitviel dan begroot Kort na de aanvang I moest bet werk worden stilge legd, omdat bleek dat er geen bouwvergunning was. Door alle vertragingen heeft de gemeente naar alle waarschijnlijkheid een subsidie van 50.000 gulden van de provincie verspeeld. 1 De wijkvereniging Vettenoord sepolder kwam enkele jaren ge leden met het plan het Delva- pand te verbouwen, omdat ,een school in de Stationsstraat, waar- in kunstenaars onderdak had- den gevonden, werd gesloopt- .Twaalf kunstenaars zouden in het Delvapand hun werk kun- nen voortzetten. Kennelijk rust er geen zegen op het plan, dat te- genslag na tegenslag kent De grond om het fabrieksge- i_ bouw, waar onder meer een klompenmakerij en een rubber- verwerkend bedrijf in hebben gezeten, is schoon en de toplaag binnen de muren is slechts licht verontreinigd. Maar dieper in de grond is ernstiger verontreini- - ging aangetroffen. Er zijn mon- stersA genomen en Gemeente werken onderzoekt de vervui- ling. v- Sanering binnen de muren is aanzienlijk -'ingewikkelder dan .buiten en misschien zelfs onmo gelijk. In dat geval zou het Del- kjvapand moeten worden -_ge- sloopt. De gemeenteraad heeft -inmiddels al 850.000,gulden be- schikbaar gesteld 'voor hét pro- ~ject Schiedam De kapotte ra men, dichtgetimmerde puien en volgeklied^rde muren in de Lange Kerkstraat zijd Ge meentebelangen Schiedam een doorn in het oog. De poli tieke partij die geen zetel heeft in de raad ergert zich groen en geel aan deze vorm van verpaupering die, nota benedoor de gemeente is ver oorzaakt. Te zijiier lijd mofet de Lange Kerkstraat de vestigingsplaats worden van een ABC-waren- huis, een gezamenlijk project van Albert Hfeijn, Blokker en C A. Vooruitlopend op de nieuwbouw heeft de gemeente alle reeds aangekochte en verla ten panden dichtgetimmerd. Dat 'is niet erg verstandig, vindt Ge meentebelangen. De situatie kan wel eens een magneetwerking hebben op vér*iielers en brand stichters Daar zit de Schiedamse binnenstad niet op te .wachten. In een brief aan burgemeester en wethouder slaat partijsecreta ris Wout Jeroniumus een sarcas tische toon aan. '„Dat de bewo ners door deze situatie een beah- stigende toekomst tegemoet kunnen gaar», is zeker nog niet bij u opgekomen, of is dit juist de 1 wijze om de huidige bewoners zo snel mogelijk weg te krijgen om dap de door u zo gewenste nieuwbouw te kunnep, realise ren?" 1 Afgezien van het toegenomen brandgevaar, heeft de kunstma tig geschapen verkrotting als na delig effect dat het aanzien van dé binnenstad ernstig wordt ge schaad. Schiedams belangrijkste monument, de Grote kerk, staat pal tegenover de dichtgetimmer de gevels. Dat 'verknoeide' aan- zien heeft weer tot gevolg dat Schiedam 'voor velen oninteres sant wordt' en dat, terwijl het stadsbestuur, het- ABC'-prpjept •juist aid eep facelift, Va^n fiet cén- trum zieti Gemeentebelangen is nooit een voorstander geweest van een .warenhuis op de hoek van de Kreupelstraat en de Lange Kerkstraat. De jongste gebeurte nissen zijn voor de partij aanlei ding het gemeentebestuur nog maals te herinneren aan de weerstand die ook elders leeft te gen de ABC-winkel. „In elk ge val zullen wij alles in het werk stellen om te voorkomen dat u het historisch bezit van Schie dam op, deze ergerlijke 'wijze te gronde richt", besluit secretaris Wput Jcronimus van Gemeente belangen. i -Ljti ■-/' ''Vvl Er werd gisteren niet alieen braafgeslóptvoorde verkeersbrigadïers. Ze werden ook toegewuifd door automobilisten, die op deze manier een blijk van herkenning gaven. De ktaar-overs waren gisteren voor het eerst sinds ruim twintig jaar weer actief in Maasland. Terwijl de poljtïe een oogje in hét zeil hielcf, beten een ouder én een lêerlrng van 't Spreeuwennest 's morgens Van half neger! tot kwart voor negen het spits af. '"t.t De verkeersbrig adiers doen dienst op de oversteekplaats aan het be gin van deKerkweg, bij het kruispunt met de Hafsingel en de Huis te Veldeiaan. Het gemeentebestuur is zuinig geweest bij de aanschaf van de benodigde kleding. Eèn gedeelte is nieuw, voor de rest is dankbaar gebruik gemaakt van overtóllige kledij uit buUFgémeente De Lier. Schiedam De 21-jarige Schie dammer die twee weken gele den voor de Rotterdamse recht bank stond op verdenking van een gewapende overval op uit zendbureau De Schiestreek aan het Dr. Wibautplein, is -vrijge sproken. De meervoudige kamer van de rechtbank heeft zich niet laten overtuigen door het betoog van officier van justitie mevrouw rar. C.P.M. Flint-van Noort. Zij had twee weken geleden ander half jaar gevangenisstraf geëist-' tegen de'man. De Schiedammer, die vbor het tijdstip van de over- val een alibi had, was stomver baasd geweest over die eis. „Er wordt alleen maar gekeken naar. wat tegen mij is. Ik begrijp er geen bal van", zei hij. De verdachte was drie kegrach ter eerT spiegelruit in de rij gezet om te zien of -getuigen' van de overval, waarbij 29.000 gulden werd buitgemaakt, hem herken den. Slechts één van de drie ge tuigen was honderd procent ze ker dat de Schiedammer de'da der was, maar Bij trok later zijn .verklaring in. Mr.''J.MX.I. van Boïrunerieh, de raadsman van de'Schiedammer, veronderstel de toen dat zijn client het slacht offer was van persoonsverwisse ling. Maasland/Maassluis Een meerderheid van de Maas landse'gemeenteraad zal zich vanavond bijna zeker op nieuw uitspreken tégen de aanleg Van een transportcen trum in de Oude Campspol- der-Zuid. Een con cepj,-be zwaarschrift wordt op; korte termijn naar GS gezonden. Het bezwaarschrift volgt op het verzet dat de raad ook eerder deze maand tijdens het gesprek - met gedeputeerde Loudi Stolker vertolkte. Toen bleek dat Stolker de raad, die zich eerder dit jaar ook al te gen het transportcentrum keerde, niet op andere gedach ten kon brengen. In haar verzet tegen het ver- voerskrjooppunt wordt de Maaslandse raad' gesteund (door Maassluis. De Eerste stad aan de Waterweg vreest dat het centrum tot grote overlast gaat leiden in de Steendijkppl- der. Déze wijk bevindt zich op een steenworp afstand vari de Oudecampspolder-Zuid, waar het centrum is gepland. In het bezwaarschrift dat het Maaslandse collége heeft op-1 gesteld, wordt betoogd dat het( 'wisselgeld' van de provincie' geen werkelijke compensatie biedt. Het gaat hierbij om een gebied van 35 tot _50 hectare dat zou worden onttrokken aan het toekomstige tuin bouwgebied in de aangrenzen de Oude Campspolder-Noord. Volgens Maasland gaat *het geldendp bestemmingsplan al uit van het openhouden van deze grcftid. „Vestiging van glastuinbouw is in dit gebied niet toegestaan", schrijft het college, „Bovendien ontbre ken h'arde garanties voor- de uitvoering van dit beleids- ■voomemen" Vérder wordt vastgesteld dat een transportcentrum ernstig inbreuk doet op het open ka rakter van Midden-Delfland. Men vreest verdere verstede lijking en industrialisering na de komst van het transport- centrum. Ook wijst men. erop dat een', wijziging van het streekplan door de provincie niet mogelijk is zonder een ge lijktijdige herziening van het recopstruGtieprogramma. H?t initiatief daartoe ligt bij de re constructiecommissie Mid den-Delfland die echter niet bereid is stappen in die rich- tin g te on dememen iDe raad blijft erbij dat de Oranjebuitenpolder een goede alternatieve locatie ïs, zij het op de wat langere termijn. Wel moet in dat geval worden ge streefd naar een vervroegde verlenging van de A 20 naar Hoek van Holland. De nood zaak om het transportcentrum in 1993 operationeel te laten zijn, acht de raad onvoldoende onderbouwd. „Tijd mag geen doorslaggevende factor zijn om Maasland de, voorkeur te geven boven de Oranjebuiten polder". Vlaardingen Van een bouw7 terrein bij de Lopef in Vlaardin- gen-Holy is voor ongeveer 15.000 gulden aan materiaal vernield en gestolen, De onbekende dieveni sloegen, hun slag tijdens het weekeinde. 2e gingen et vandoor met 4000 gevelstenen en 31 betonplexpla- tenl Op het bouwterrein, waar gewerkt wordt aan de. uitbrei ding van het winkelcentrum en nieuwe woningen, werden vijf tien pakken isolatiemateriaal vernield. Ook verschillende ko zijnen, profielen en enkele gla zen bouwsteenelementen wer den beschadigd. Vlaardingen De opstellers van het rapport Toekomstvi sie gemeentelijke zwemba den hebben wel erg gretig .aangestuurd op sloop van het Kolpabad. Tot die bevinding komt drs. H.B. Deltenre van Sportfondsen Nederland BV. In het rapport zou bovendien de prijs van een nieuw zwem- bad veel te laag zijn geraamd: •er is niet zes miljoen, maar het dubbele bedrag nodig. De deskundige .van Sportfond sen, een BV die tientallen zwem baden en sporthallen beheert, heeft op verzoek van de ge meente het rapport over de toe komst van het Kolpabad kritisch tegen het licht gehouden. Er is veel op aan te merken, vindt drs. Deltenre. De mogelijkheden van behoud of renovatie van het Kolpabad worden volgens de deskundige van Sportfondsen onderbelicht. Deltenre mist in het rapport de financiële onderbouwing van de verschillende mogelijkheden. Aan de exploitatie van het Kol pabad valt, meent hij, nog wel te 'sleutelen. Kaartjes voor het Kolpabad 2ijn wel erg goedkoop, oordeelt Del tenre. Bezoekers dragen slechts veertig procent bij in de exploi tatie. Bij zwembaden die bij Sportfondsen zijn aangesloten ligt dat percentage aanzienlijk hoger. Bij nieuwbouw zoals door de op stellers van het rapport is voor gesteld, zou Vlaardingen te wei nig zwemwater overhouden. Deltenre vindt 1150 vierkante meter aan de krappe kant. Zeker gezien het feit dat de bezoekers- cijfers van Kolpabad en Holybad aantonen dat Vlaardingers graag en veel zwemmen. De zwemba den worden volgens hem ver geleken met de baden in andere steden intensief gebruikt. Een nieuw zwembad kost vol gens Sportfondsen ten minste twaalf miljoen gulden. Dat is veel meer dan waar de gemeente rekening mee houdt. Die baseert zich op een berekening van het bedrijf Kokon/Strabag, dat uit komt op een investering van zes miljoen gulden. Kokon/Strabag is echter, dat geeft de gemeente toe, niet gespecialiseerd in zwembadbouw. Sportwethouder Jan Madern en zijn ambtenaren hebben twee gesprekken gehad met verte-, genwoordigers van Sportfond sen BV. Daarin is ook de bouw van eeh dèrde'sporthal in Holy ter sprake gekomen. Ook daar mee zit de gemeente, die de voorkeur heeft voor een multi functionele hal, volgens het be drijf op een verkeerd spoor. Een sporthal alleen voor racketspor ten zou meer rendement opleve ren. De gemeente heeft besloten voorlopig geen nieuwe gesprek ken met Sportfondsen aan te knopen. Schiedam Een groot aantal Schiedamse gezinnen heeft deze maand niet één, maar twee of zelfs drie rekeningen in de bus gekregen van de openbare nuts bedrijven. Op sommige adressen werd ook de maandelijkse nota van de buren bezorgd. De chaos in de verzending van de 'gas- en lichtrekeningen' vond zijn oorzaak in een fout bij de Postbank NMB. Daar werden bij de verwerking van de accept giro's zo'n viereneenhalfduizend rekeningen te veel op de post ge daan. Die nota's kwamen terecht in de wijken Centrum, Oost en 's-Gravelandsepold er. De Postbank NMB vermoedt dat na het inkten van de acceptgiro's de band is teruggezet, zodat de machine begon aan het tikken van adressen op een tweede serie rekeningen. Hoe het mogelijk is, dat veel mensen met hun eigen rekening ook de* rekening van de buren in de envelop troffen kan de bank niet verklaren. De Openbare Nutsbedrijven Schiedam kregen vrijdagmiddag al meer dan 1500 telefoontjes van verbaasde en geërgerde Schie^ dammers. De ONS zeggen dat zij het ongemak,betreuren. VlaardingenEen werknemer van een bedrijf aan de James Wattweg is gisteren bij een ar beidsongeval het topje van een vinger kwijtgeraakt De man, een 49-jarige Rotterdammer, was bezig met werkzaamheden 'aan een reinïgingsmaehine. Bij het verplaatsen van het apparaat kwam spontaan de kap naar be neden. Het stuk ijzer werkte als een guillotine. Het kv/am terecht op de hand van de man en hakte een vingertop af.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1