Zand erover voor de beugelschipper Callenburgstraat moet overlast voor lief nemen WERKEN AAN BE 'Geen sprake van een deal' Maasland blijft tegen het transportcentrum 'De stamboom is alleen een skelet' UlAARDiNGS DAGBLAD SGHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT WD'er Bulva eist onderzoek naar 'leugens' over 't Landje Kunstenaar niet eens met renovatie In ondergoed op spoorbaan Gemeente kan door 'misser' bedrijven niet weren Rf Raad geeft kerstbomen aan Putman PvdA-Maassluis gaat door met dezelfde ploeg WMERWKI 400S. 3130 V|aafd,„ge^ Te|e|oon,- WOENSDAG 20 DECEMBER 1989 PAGINA 13 Vlaardingen Het Vlaar dingse gemeenteraadslid Jan Bulva (WD) vermoedt dat er een spelletje wordt gespeeld rond het Landje van Chardon, Bulva's partij zit al maan den te wachten op een zo genaamde verklaring van geen bezwaar van de pro vincie, zodat het bewuste stukje asfalt in Vlaardin- ger-Ambacht voor het ver keer kan worden openge steld. De provincie zegt die verkla ring reeds op 30 oktober te hebben afgegeven. De ge meente Vlaardingen houdt vol het stuk nooit te hebben ge zien. Omdat hij geen wijs kan wor den uit de herhaalde tegen strijdige verklaringen van ge meente en provincie, heeft Bulva de hulp ingeroepen van Schelto Patïjn, de commissaris van de koningin in Zuid-Hol land. De VVD'er heeft de in druk dat of de gemeente, of de provincie liegt. Hij wil dat Pa tïjn uitzoekt wie de jokkebrok is. Het Landje van Chardon is al jaren een twistpunt tussen de VVD enerzijds en de PvdA an derzijds. De VVD wil het Landje openstellen voor een richtingverkeer vanaf de Bur gemeester Heusdenslaan, om de drukbereden Burgemeester Verkadesingel te ontlasten. De PvdA heeft zich daar altijd te gen verzet. Toen de twee par tijen met elkaar in het college van B en W terecht kwamen, kreeg de VVD haar zin. De be nodigde verklaring van de provincie werd aangevraagd, maar arriveerde nooit op het Vlaardingse stadhuis. Ten minste, dat zegt de gemeente. Bulva verraste de raadscom missie verkeer en vervoer vo rige week met een nieuwtje: hij had zelf eens naar de pro vincie gebeld om te vragen waar de verklaring bleef en toen te horen gekregen dat het stuk al lang in Vlaardingen lag. Gemeenteambtenaren weerspraken dat met klem. Pas een dag later kregen ze naar hun zeggen het papier voor het eerst onder ogen: een copie die de provincie desge vraagd via de fax bad ver stuurd. Jan Bulva wil koste wat kost de ware toedracht weten. De WD heeft haar aanhang be loofd dat het Landje nog voor het eind van dit jaar openge steld zou worden. De partij kan die belofte nu niet meer waarmaken. Bovendien is de kwestie hoogst actueel gewor den door de acties van boze be woners in Ambacht. Zij heb ben schoon genoeg van ae po litieke besluiteloosheid over het verkeersplan voor hun wijk. door TH EO VAN PELT Maassluis Nog regelmatig fietst Jaap Oosterlee (66) naar zijn schip Vertrouwen in de haven van Maassluis voor on derhoud. De meeuwen kun nen nogal huishouden en af en toe moet er toch een dweil over het dek. Dagelijks uitvaren om rivier zand te winnen en dat vervol gens vervoeren naar thuishaven Maassluis, dat doet hij niet meer. Het zou best wel kunnen, want alle benodigde papieren heeft Oosterlee nog. „Als ik wil", zegt hij, „kan ik zo aan de slag, maar ik vind het onderhand welletjes. Misschien dat ik in de zomer, als ze me bellen, nog eens een vrachtje doe". De zandhandel begon bij de grootvader van Jaap Oosterlee. Opa haalde met een kleine schuit zand uit Loosduinen en bracht het naar de Westlandse tuinders en boeren. Vader nam vervolgens het werk over en kocht in 1922 een motorboot die op maat was gemaakt, zodat-ie precies door de Monsterse sluis paste in Maassluis. Later vormde Jaap, met broer en pa, een firma die langzaam aan overging op grotere schepen. Het resulteerde uiteindelijk toen vader Oos terlee al was overleden in het bezit van de zandbakken Joma Met het relaas van Jaap Ooster lee is de serie Werken aan de Waterweg tot een einde geko men. Auteur en fotograaf Jheo van Pelt nam in het afgelopen half jaar veertien bij de rivier onlosmakelijk verbonden werk zaamheden onder de loep. De mensen die aan het woord kwa men, hebben allemaal één ge meen: ze zijn 'gek1 van water. Opvallend in de serie was de rol van de voortschrijdende tech- niek die het werken aan de Wa- g terweg danig heeft veranderd, g Ook de verontreiniging van het 5 water is een steeds terugke- rend onderwerp gebleken. o en Vertrouwen. De Oosterlees waren zogenaam de beugelschippers. Ze voeren naar de Nieuwe Merwede, de Amer of het Hollands Diep met een werktuig aan boord dat veel weg had van een enorm schep net. Beugelen „Die beugel sleepte achter het schip over de bodem en raakte zo gevuld met rivierzand. Dan haalden we het op en stortten het zand in het ruim. Als we vol waren, keerden we terug en ging de lading naar Westlandse tuin ders en boeren", vertelt de zand- winner. „Zo hadden we een ei gen handel. Na 1951 maakte de beugel plaats voor een grijper. Toen gingen we niet meer beu gelen, maar knïjperen". Inmiddels is zijn broer gestopt en blijft de schipper over met een vrijwel stilliggende eenmans zaak. Het lijkt een aflopende zaak te zijn met de beugelvaart; ook landelijk gezien. Oosterlee kan daar over meepraten, want hij is voorzitter van de coöpera tie grind- enzandbedrijf inRhe- nen, waarbij veel beugelschip pers zijn aangesloten. Hij zegt: „Die coöperatie is des tijds uit nood geboren. Het ging Beugelschipper Jaap Oosterlee heeft zijn 'Vertrouwen' nog steeds, al is het tegenwoordig meer voor plezlervaart dan dat het schip dienst doet als zand schuit. niet goed met de zandwinning tot de overheid een gebied aan wees, waar wij lange tijd kunnen afgraven. De schippers die zich in de coöperatie verenigden, zijn voorlopig verzekerd van een be paalde opbrengst Als in het voorjaar van 1991 de boel echter op is, komt weer de vraag naar voren hoe het verder moet". Moeilijk Het winnen van zand, verduide lijkt hij, is in de loop der jaren moeilijker en moeilijker gewor den. Oorzaak daarvan is dat veel rivieren tegenwoordig sterk zijn verontreinigd. Oosterlee: „Het is uiteraard niet toegestaan giftig zand te verkopen. Bovendien kun je een rivier niet eindeloos afgraven. De overheid heeft grenzen bepaald en die zijn nu vrijwel overal bereikt". De Maassluisse schipper is zélf vader van vier kinderen, maar niet één wil zijn 'levenswerk' overnemen. Daarvan wakker liggen, doet hij geenszins, „ik heb gezegd: als je kunt leren, moetje dat doen. Schipper kun je altijd nog worden". Zijn zandschuit zal overigens niet werkeloos blijven liggen. „Mijn vrouw vond dat we de Vertrouwen niet moesten ver kopen. Je kunt er goed mee op vakantie gaan. We zijn al vaker met een groepje weggeweest Al les tot en met de surfplanken gaat dan mee. We leggen aan in een meer en", voegt Jaap Oos terlee er aan toe alsof daarover een misverstand zou kunnen be staan, „wij vermaken ons pri ma" Schiedam Een kort geding tussen de kunstenaar Bram Uil en de gemeente Schiedam over een woningrenovatie is gisteren op het laatste mo ment opgeschort. De advoca ten van beide partijen willen eerst proberen het geschil on derling teregelen. Uil verwijt zijn huisbaas, Ge meentelijk Woningbebeer, dat die zich niet houdt aan afspra ken over de renovatie van zijn onderkomen in het complex op de hoek van de Lange Achter wegen de Hoogstraat. Afgespro ken was dat de oude sierplafonds zouden worden gerestaureerd. Uil kreeg echter in een deel van zijn woning moderne systeem plafonds. Hij stapte naar een ad vocaat, omdat hij vindt dat Wo- ningbeheer de huurders niet se rieus neemt, Uil noemt de ge meente arrogant. Woningbeheer geeft toe dat de renovatie niet helemaal, volgens afspraak is verlopen. Directeur Ton Verdoes beroept zich op technische overmacht: „Voor een deel moesten we wel sys teemplafonds aanleggen omdat anders de bedrading niet wegge werkt kon worden- Maar in de voor- en achterkamer van Bram Uil zijn de plafonds met oma- t inenten voor veel centjes opge ld knapt". Het probleem was volgens Ver does dat de wensen van de bewo ners pas op tafel kwamen toen het renovatieplan al was goedge keurd. Volgens de directeur werd desondanks zoveel moge lijk rekening gehouden met w^t de huurders wilden, Zo zijn de oude tussendeuren in Uils wo ning eveneens voor veel geld op geknapt De klacht van een andere bewo ner van het complex dat hij te gen zijn zin een moderne voor deur kreeg vindt Verdoes niet terecht. „We zaten in een blokje van tien huizen met drie ver schillende typen voordeur. We hebben daarom één type deur voor alle huizen laten maken. Niet zomaar een woningwet deur, maar een die naar ons idee recht doet aan het historische karakter van de panden". Het overleg tussen de advocaat van de gemeente en die van de kunstenaar vindt vrijdag plaats. Levert dat geen resultaat op, dan komt de zaak alsnog voor de rechter. Vlaardingen Waarom hij daar zo liep, kon hij zelf later ook niet verklaren. Maar voordat er on gelukken konden gebeuren, had de Vlaardingse politie de vijftig jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gisteravond van de spoorbaan geplukt. Slecbts gekleed In ondergoed banjerde de 'wandelaar' bij sta dion Vlaardingen-Centrum over pde^xaüs. Uit zijn verklaring kon politie uiteindelijk opmaken dat de man regelmatig hulp krijgt van{, medewerkers van de Paüïuskerk in Rotterdam. Daar werd de man vervolgens heen gebracht- Vlaardingen Omdat de gemeente Vlaardingen heeft verzuimd een degelijk bestemmingsplan te maken, komt er weinig terecht van het beleid be drijven uit de Oostwijk te verplaatsen naar indus triegebieden. Volgens wijkbewoners is de laat ste tijd juist een ontwikkeling in omgekeerde richting aan de gang. Het is voor Vlaardingse ondernemers aantrekkelijker hun dure bedrijfspand in een in dustriewijk op te geven en zich te vestigen in een goedkoop pandje in de Oostwijk. In dat deel van de gemeente gelden geen strenge bepalingen voor het gebruik van panden. Tenzij het om bedrijven gaat die een hinderwet nodig hebben, mogen' ondernemers er zich vrij vesti gen. Dat het juridisch kader voor be- drijfsverplaatsingen uit de Oost wijk ontbreekt, kwam deze week aan het licht na ^en pro testbrief van bewoners van de Callenburgstraat Met de vesti ging van Mobiele Reiniging Vlaardingen, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het opknap pen van gevels, is voor hen ae maat vol. Men vraagt zich af wat er nog terecht komt van het met veel ophef gepresenteerde be leid om van Oost een woonbuurt temaken. De Callenburgstraat zet vraagte kens bij het nut van investerin gen in nieuwbouwwoningen, herinrichting van de straat en het planten van bomen, zolang overlast veroorzakende bedrij ven ongehinderd hun gang mo gen gaan. „Op die manier wordt ons leefmilieu verpest", schre ven zestien gezinnen uit de straat vorige week aan de ge meente. Ze lieten niet onver meld dat het pand dat MRV had betrokken, eigendom is van ex- wethouder Chris van Roon. Dat uitgerekend een oud-stadsbe stuurder het gemeentelijk beleid doorkruist, zet veel kwaad bloed. Op het stadhuis heeft men wel begrip voor de klachten. Maar er kan weinig aan worden gedaan, maakt een woordvoerder duide lijk. Door het ontbreken van een deugdelijk bestemmingsplan gelden voor ondernemers wei nig of geen beperkingen. De be wuste bedrijven uitkopen zou de enige mogelijkheid zijn, maar daar heeft de gemeente geen geld voor. Laatste middel is het weigeren van een hinderwetvergunning. Maar of Mobiele Reiniging Vlaardingen zo'n vergunning nodig heeft, wordt betwijfeld. „We denken van niet, omdat het pand alleen voor opslag wordt gebruikt", aldus de zegsman van de gemeente. Kortom, de buurt moet het lawaai en de stank van automotoren bij het laden en los sen maar voor lief nemen. Directeur A.F.M. Dekkers van MRV was verbaasd door de actie van de buurtbewoners. Die heb ben hem nooit laten weten over last van zijn bedrijf te ondervin den. Ook Jan Schoonhoven, ei genaar van garage Off Road Center in de Callenburgstraat, kijkt vreemd op van de protest brief. „Wij zitten hier al zeven jaar en hebben een goede band met de buurt Veel buren zijn klant bij ons". Bij Off Road Center worden au- tos gerepareerd. Het bedrijf sleutelt ook aan motorfietsen en verkoopt daar accessoires voor. Schoonhoven kan zich niet beu gen dat de gemeente hemooit heeft gevraagd zijn bedrijf te verplaatsen naar een industrie gebied. Zo'n verzoek zou hem trouwens slecht uitkomen: „Mo torrijders zijn gezelligheïdsdie- ren. Ze komen graag bij een be drijf in een woonbuurt. Ze zou den ons mijden als we in een in dustriewijk zaten". Wat de betrokkenheid van oud- wethouder Van Roon betreft, daarover haalt men op het stad huis de schouders op. „Hij over treedt de regels toch niet door daar een pand te verhuren? Lo gisch dat die man geen dief van zijn eigen portemonnee wil zijn". Vlaardingen De raad weet alles of had althans alles kunnen weten van de onderhandelingen tussen provincie en gemeente over de afvalberging Uc- kcbacrt. De beschuldiging van SP'er Remi Poppe dat buiten medeweten van de gemeenteraad een 'deal' is ge sloten met de provincie wijzen burge meester en wethouders van de hand. Het Vlaardingse college heeft niet in gestemd met de puinstort in het recre- tatiegebied tussen Vlaardingen en Maassluis om een financieel voordeel tje binnen te halen, melden zij in hun antwoorden op de vragen van Poppe. Zij hebben ook niet van de nrovincie de toezegging gekregen, dat het ter rein van de oude gasfabriek aan de Hoflaan sneller wordt gesaneerd als zij geen blokkades opwerpen voor de puinstort. De SP'er, die had gevraagd om alle brieven, nota's en bespreklngsversla- ging over de vuilstort, krijgt een standje van burgemeester en wethou ders. „Die stukken zijn allemaal voor raadsleden ter inzage gelegd. U had daarvan kennis kunnen nemen". Vlaardingen Op het dak van de Stadsgehoorzaal staan sinds gistermiddag weer drie kerstbomen. Met dat roeren de gebaar hebben de leden van de Vlaardingse gemeen teraad Marten Putman ge lukkig gemaakt Onder toeziend oog van Jan van Hemert plaatst de brandweer nieuwe kerstbomen op het dak van de Stadsgehoorzaal. Putman is weer gelukkig. Maasland De Maaslandse ge meenteraad blijft tegenstander van een regionaal transportcen trum in de Oude Campspolder- Zuid. Mét exact dezelfde stem verhouding als in juni werd gis teravond opnieuw een voorstel verworpen om een transport centrum voor het Westland mo gelijk te maken. Het bezoek van gedeputeerde Loudi Stolker be gin december om de raad op an dere gedachten te brengen blijkt geen enkel effect te hebben ge had. Voor Stolker zal de herhaalde Maaslandse afwijzing geen ver rassing zijn. Na afloop van haar vorige overleg had zij al de con clusie getrokken, dat de stem verhouding ongewijzigd zou blij ven: zeven tegen en 2es voor. De ontwerp-herziening van het streekplan Zuid-Holland West werd evengoed een maand gele den al ter visie gelegd. De pro vincie kan rekenen op bezwaar schriften van de gemeente Maasland en de reconstructie commissie Midden-Delfland. Mogelijk zal ook Maassluis be zwaar aantekenen. Mocht de provincie de bezwaren afwijzen dan kan Maasland bij de Kroon in beroep gaan tegen een provinciale aanwijzing. Stol ker zei begin december daarmee rekening te houden. Deson danks verwacht zij dat de eerste paal in 1992 de grond in kan. De tegenstemmers op hun beurt lie ten er gisteravond geen twijfel over bestaan dat zij een provinci ale aanwijzing verwachten. Vlaardingen Genealogie is een hobby die mensen niet loslaat. Harm-Jan Luth weet uit zijn ervaring als mede werker op het Vlaardings stadsarchief, dat sommige mensen er zelfs volledig aan verslaafd raken. Die zitten dag en uur in het archief om naspeuring te doen naar hun stamboom. Mede voor die mensen heeft Luth een boek je geschreven De familie Droppert te Vlaardingen, 1710 tot 1939 en heeft het archief een expositie inge-J* richt in de bibliotheek aan de B Waalstraat. 1 Luth heeft voor zijn boekje maar I een voorbeeld gekozen, een fa-o mille die al heel lang in Vlaar- S. dingen woont en waar veel ma- 2 teriaal over te vinden is: de fami- lie Droppert, waarvan de beken de beeldhouwer Leen Droppert een telg is. De boodschap van Luth is: wie zijn stamboom on derzoekt, moet het niet laten bij een opsomming van alle geboor te- en sterfdata en woonplaatsen. 3e t zijn juist d e verhalen er om - heen, die zo'n stamboom levend maken. En die zijn dikwijls ook te vinden. De stamboom is alleen maar een skelet". Met de Dropperts heeft Luth het wel heel erg getroffen. Die fami lie kende een tak waarover sme uïge verhalen bekend zijn. Bo vendien: Hie tak is uitgestorven, dus niemand hoeft zich te scha men voor die verhalen. De lijn- Arij Droppert (1741-1796) loopt al snel dood. Luth kon zonder bezwaar melden, waarom veld wachter Arij Droppert en zijn vrouw Reinoutjé van der Velden van hun zeven kinderen meer verdriet dan vreugde hadden en hoe het lev§n in dat gezin werd bepaald door armoede en crimi- De expositie over stamboomon derzoek In oprichting. Luth: 'De stamboom is alleen een skelet' naliteit. Op de expositie zijn talloze oude foto's te zien van leden van de familie Droppert Maar ook han gen er in de uitstalkasten foto's van'historische plekjes in Vlaar dingen en groepsportretten. De si tie is tot en met 16 januari ichtigen. Maassluis De Maassluisse PvdA gaat in 1990 met nagenoeg dezelfde kandidatenlijst de raadsverkiezingen in als vier jaar geleden. De eerste acht plaatsen op de lijst worden inge nomen door de zittende raadsle den. De negende tot en met de elfde plaats zijn toebedeeld aan nieuwkomers. Lijsttrekker wordt wethouder Anton Wustrow. Op de tweede plaats staat fractievoorzitter Ro bert Punt. Daarna volgen Pieter Hoogenraad, Yvonne de Groot, Pieter Roelofs, Martin Burger, Anton Bijtenhoom en Hans de Bruin. Negende is Piet de Groot, tiende Pieter Kromdijk en elfde EdBiesbroek. Van de laatste drie maakt alleen Piet de Groot kans op een raads- zetel. De sociaal-democraten gokken bij de verkiezingen op één zetel winst omdat Groen Links zich uit de strijd heeft te ruggetrokken. De kiezers van die partij zullen naar verwach ting op de PvdA stemmen. De PvdA stelde de kandidaten lijst gisteravond vast op een drukbezochte ledenvergadering in zaal De Kern. Over de rangor de werd nauwelijks gediscus sieerd. Alleen de positie van An ton Bijtenhoom en Hans de Bruin stond aan het begin van de avond niet vast De theaterdirecteur was hevig ontstemd, toen vorige "week de kerstcomen die hij had neerge zet al na een dag waren gestolen. Alle raadsleden hebben spon taan een tientje gelapt om het verlies goed te maken. VVD'er Jan van Hemert was ra zend toen hij het bericht over de gestolen bomen in de krant las. Neemt er eens iemand een leuk initiatief, dacht hij, wordt het zo nóg de grond in geboord. Van Hemert schreef meteen briefjes aan alle raadsleden en die bracht hij samen met zijn vrouw zater dag rond. Zondag wist Van Hemert al, dat op twee na alle 35 leden van de raad zijn initiatief steunden. Al leen de leden van SGP/RPF/GPV, die principieel tegen alles zijn wat met de Stads gehoorzaal van doen heeften die ook een wat andere opvatting hebben over het kerstfeest, droegen geen steentje bij. Maar daar beeft Van Hemert die res pectvoor. „Rien Lensveltzei wel tegen mij: Joh, ik ben net zo ter gen vandalisme als jSj. Misschien nog wel meer". Burgemeester Fred van Lier en gemeentese cretaris Bram van Beuzekom ga ven ook een tienje, en zo kwam het raadslid toch aan zijn 350 gulden. Na het inzamelen van het geld was er nog één probleem. De Stadsgehoorzaal kon geen men sen vrijmaken om de drie kerst bomen op het dak te zetten. Een telefoontje met de brandweer bracht uitkomst. Die wilde dat karweitje wel uitvoeren. „Ik heb die actie nadrukkelijk op persoonlijke titel gevoerd", zegt Van Hemert, die door zijn partij op eeri onverkiesbare plaats op de lijst is gezet. „Ik wil,- de het buiten de politiek hou den".-Maar in zijn briefje aan de raadsleden noemt hij die politiek wel: „Zo kunnen wij ook eensla- ten zien, dat wij niet altijd vech tend over straat rollen", spoorde Van Hemert zijn collega-raads leden aan om mee te doen. De reacties op wat misschien wel zijn laatste goede daad in de polL tiek is, hebben Van Hemert pier zier gedaan. „Echt overweldir gend. We moesten ook een keer tje iets doen. Anders durft strakt niemand het nog aan eens iets leuks te verzinnen, uit angst voor vandalisme". De VVD'er vindt het heel belangrijk, dat er leuke dingen blijven gebeuren in Vlaardingen. „Want om'het eens met een variant op Coupe; rus te zeggen: zo ik iets ben, ben ik een

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1