Kosten sanering Hoflaan gestegen tot 25 miljoen 'Ook auto's mogelijk bron van vergiftiging' M Overijssel schrikt van provincie Zuid-Holland IW %m iffl 1990 Schiedam mobiliseert zich voor 'Tankslag' VLARRDINSS DAGBLAD S COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Braks wil landbouw in Lickebaert behouden 'Weg met de rotzooi' Hongaars compliment voor Toth Provincie dwingt stortplaats af Vlaardingen kiest voor duurste variant Redder komt onder auto ■'iLOLri'B Al 279 meldingen H Van der Velde vertrekt Nat pak voor Maassluizér Sloop vordert onzichtbaar 'Rotterdam Onderwijsstad' gaat door na succesvol jaar. meitïiL WATERWEG Refltonaleredactie: Brede Havenstraat 6^131 BC V[aardin9en. Postbus 4006. 3130 KA Vardingen. Telefoon: 010-4343229,4352066.4350S57-s0ortredactte: 434S20S. Telefax: 0^-4349754. DONDERDAG 21 DECEMBER 1989 PAGINA 17 vervola van caaina fi Vlaardingen Voor Bas Goudriaan is het vonnis over het Delvapand geveld. „Nog even een onder zoek, in januari de resultaten en dan weg met de rotzooi", zei de wethouder resoluut in de commis sie stadsontwikkeling. De ernstige verontreiniging van de grond onder het pand zou verbouwing tot atelierruimte voor kunstenaars onbetaalbaar maken. Twee keer heeft de gemeenteraad al extra geld moeten toeleggen op het plan het bedrijfspand m de Vettenoordse- polder te herscheppen in een werkruimte voor twaalf kunstenaars- Sanering binnen de muren Het Delvapand: sloop in plaats van verbouwing. van de monumentale fabriek maakt dat project he lemaal onbetaalbaar, meent de wethouder. „Voor dat geld kun je een paleis neerzetten met goudbe hang", overdreef hij. De commissieleden zijn het met hem eens: de ge meente moet de verbouwing van het Delvapand maar vergeten. De raad heeft na de twee vorige te genvallers gezegd dat nieuwe begrotingsover schrijdingen niet meer zouden worden geaccep teerd. De politici wilden alleen weten of dat onder zoek naar de verontreiniging nog wel nodig was. Ja, dat moet gebeuren, zei Goudriaan. „Je kunt in de besluitvorming niet zorgvuldig genoeg zijn" t m George Toth, 1 Schiedam Een zekere pro- r fetische gave kan George Toth niet worden ontzegd. - De 'Schiedamse zakenman 1 beweert al enkele jaren'dat er i grote kansen liggen voor het - Nederlandse bedrijfsleven in Hongarije. De Hongaarse handelsattaché in Nederland, dr. Karoly Györfi, heeft Toth onlangs voor dat inzicht een compliment gemaakt. Györfi, op bezoek bij het door Toth opgezette HIT (Hungarian International Trading) aan de •- 'Burgemeester Honnerlage Gre- telaan, zei dat Hongarije behalve t de betrekkingen met de ver- i trouwde handelspartners i Oostenrijk en West-Duitsland f ook de economische contacten met Nederland wil verbeteren. Het handelsverkeer tussen beide 5 landen bedroeg vorig jaar niet p meei dan 650 miljoen gulden. Györfi wil dat bedrag fors op voeren. Nederland is een van de landen die kan helpen de Hongaarse economie uit het slop te halen. Het Oosteuropese land heeft de viezen nodig om nieuwe techno logie aan te schaffen- Met soepe le belastingregels probeert Hon garije buitenlandse bedrijven binnen te halen. Een handvol i Nederlandse ondernemers heeft inmiddels'de stap over de resten van het IJzeren Gordijn ge waagd. Twintig van de 700 joint- ventures tussen Hongaarse en Westeuropese bedrijven zijn met Nederlands kapitaal gefinan cierd. Ook in omgekeerde richting is er sprake van toenemende activi teit HIT in Schiedam speelt daarbij een pioniersrol. In de ex- ipositieruimte is momenteel een tentoonstelling te zien van pro ducten van circa veertig, meest particuliere bedrijven uit het noordoosten van Hongarije. De uitgestalde waren lopen uiteen van wïjn en porseleinen sier- beeldj'es tot lanabouwaccessoires en hi-tecb apparatuur. Een van de opvallendste artikelen is een wandelstok voor blinden en zie kenhuispatiënten die een licht en geluidssignaal kan afgeven in geval van nood. De Beurs is bedoeld om Hongaar se ondernemers in contact te brengen met Nederlandse han delspartners. Volgens George Toth zelf van Hongaarse af komst neemt de belangstel ling voor Oosteuropese produc ten in Nederland merkbaar toe. Hij heeft enige tijd geleden een aparte directeur-aangetrokken voor HIT. Het wachten is nu op een bouwvergunning voor een nieuw onderkomen van het 1 handelscentrum. Toth wil daar- J voor het grotendeels afgebroken Jcantöorpand op het Lanvaster- rein aan de Burgemeester Hon nerlage Gretelaan herbouwen. vervolg van pagina 5 Rotterdam/Den Haag Eenvoudige logica: als de stoffen die uit de schoorste nen van de Afvalverwerking Rijnmond de Lickebaert-pol- der niet bereiken, moet een ander bedrijf de oorzaak zijn van de dioxine-affaire in het gebied. Volgens J. Mentink, de advocaat van de AVR, heeft onderzoek door het af valbedrijf uitgewezen dat de stoffen die bij de verbran dingsinstallatie in Rozenburg vrijkomen in elk geval niet verder komen dan Het Scheur. Bovendien noemt Mentink de uitstoot van dioxine door de AVR 'ver waarloosbaar'. Het verwerkingsbedrijf wijst met een beschuldigende vinger in de richting van andere indus trieën in het Europoortgebied. Zij zouden er de oorzaak van zijn dat m de melk van koeien die in de Lickebaert grazen, veel te hoge concentraties van de uiterst giftige stof zijn aangetroffen. De AVR laat haar technici momen teel uitzoeken in hoeverre ook het autoverkeer bijdraagt aan de Vlaardingen De provincie gaat een aanwijzingsprocedure volgen om alsnog een vuilstort aan te leggen in het Lickebaert- gebied. De provincie ziet zich tot die dwangmaatregel genood zaakt nu Vlaardingen weigert aan de realisering van de stort plaats mee te werken. Het gemeentebestuur trok haar medewerking onlangs in van wege het vermoeden dat in de Lickebaert ook bedrijfsafval zal worden gedumpt Aanvankelijk was de stortplaats alleen be doeld voor bouwpuin. Daarmee kon de gemeenteraad nog net akkoord gaan. Maar ander afval is niet welkom. Dat is een te zware belasting voor het milieu in het 'natuurgebied' tussen Vlaardingen en Maassluis. Milieugedeputeerde Hans van der Vlist (PvdA) heeft de voorbe reidingen voor de aanwijzingsprocedure inmiddels in gang ge zet. uitstoot van de schadelijke stof. Mentink loopt mét deze uitspra ken vooruit op de rechtszaak die de staat tegen de AVR heeft aan gespannen. De AVR gold van meet af aan als de hoofdschuldi ge in de affaire. Het verwer kingsbedrijf zou daarom die door de staat gemaakte kosten moeten vergoeden. Die belopen tot dusver zo'n 2,2 miljoen gul den. Dat geld is door minister Braks (landbouw) als schadevergoe ding uitgekeerd aan de boeren uit de Lïckebaert-polder die hun melk niet meer mogen verko pen. Tegelijkertijd eist de staat van de AVR investeringen in schonere verbrandingstechnie ken, zodat er geen dioxine meer in het milieu komt. De advocaat zet vraagtekens bij die eisen. Hij wijst er op dat de staat het al eens eerder bij bet verkeerde eind heeft gehad. Het betrof toen het gehalte aan scha delijke PCB's in het afval dat de AVR verwerkt. Bij analyses van monsters werd het PCB-gehalte in milligrammen uitgedrukt, terwijl microgrammen werden bedoeld. „De heren zaten een factor duizend te hoog", scham pert Mentink. Minister Alders (milieu) noemt desondanks het overleg met de afvalverwerker over het terug brengen van de dioxine-uitstoot 'constructief'. Mentink daaren tegen meent dat de staat met de eis tot stopzetting van de dioxi ne-uitstoot „voor zijn beurt spreekt". De AVR is namelijk nog volop in overleg over de nieuwe richtlijn voor het ver branden van afval door verwer kingsinstallaties. Volgens Men tink is het ongepast dit technisch en financieel ingewikkelde overleg te doorkruisen met een civiele proced ure. Ook de Tweede Kamer hield zich gisteren bezig met de dioxi ne-affaire. Ondanks scepsis bij een deel van de Kamer, voelt minister Braks er niets voor de Uckebaert-polder een andere bestemming te geven dan land bouw. De minister gaat ervan uit dat er binnen driejaar weer zon der beperking een of andere vorm van landbouw mogelijk zal zijn. Voorzitter Blauw (VVD) van de Kamercommissie voor land bouw vindt het merkwaardig dat de minister niet uitsluit dat boeren in de polder zich des noods kunnen toeleggen op het houden van slachtvee. Volgens Blauw zijn de risico's te groot om in de Lickebaert nog op een ver antwoorde manier landbouw te bedrijven. Eerder werden in de polder al hoge concentraties ko per en fluor aangetroffen. Gebieden als deze vormen vol gens de V VD'er een blijvend ge vaar voor de kwaliteit van land- bouwprodukten. Blauw wil van de Lickebaert liever een gebied maken voor recreatie en hout- produktie. Ook het CDA vindt dat de minister niet te snel moet concluderen dat herstel van de landbouw mogelijk is. D66 heeft voorgesteld van de polder des noods maar een oefenterrein te maken. Braks voelt niets voor zulke op lossingen. De minister vreest dat het beleid van de overheid 'steeds verder zou afglijden, wan neer zij op de vlucht slaat voor dit soort vervuiling. „We moeten zulke voorwaarden scheppen dat de normale functies behou den kunnen blijven, extreme ge vallen daargelaten". De Licke baert een andere bestemming geven zou volgens de minister een 'levensgroot precedent' creëren. Vlaardingen Bij de sanering van de Hoflaan wil de gemeente Vlaardingen geen genoegen nemen met half werk. In een overleg met milieugedepu teerde Hans van der Vlist heeft wethouder Bas Goudriaan aangedrongen op een zo grondig moge lijke schoonmaakoperatie. Van de negen varianten die onderzoeksbureau Witteveen Bos voor de sa nering opstelde, koos Goudriaan de duurste. Die kost circa 25 miljoen gulden.. .Vlaardingen Een 53-jarige man is gisteravond op het zebra pad op de Korte Hoogstraat aan gereden door een 30-jarige auto mobilist. De man kon een 41-ja- rige vrouw, die op hetzelfde mo ment de straat overstak, nog juist op tijd opzij duwen. Zij bleef on gedeerd. De man brak een been en liep nog andere verwondin gen op. Vermoedelijk heeft de automobilist de voetgangers over het hoofd gezien. De wethouder is daarmee terug gekomen op zijn eerdere bewe ring dat voor het opruimen van de gifgrond aan de Hoflaan maximaal tien miljoen nodig was. Aanvankelijk ging hij er zelfs vanuit dat een bedrag van rond de vijf miljoen haalbaar moest zijn. Goudriaans belangrijkste advi seur, de Dienst Gemeentewer ken, raadde vanaf het begin aan te kiezen voor de duurste vari ant. Het terrein waar vroeger de gasfabriek stond, is van vitaal belang .voor de woningbouw langs het Buizengat. Vlaardin gen kan zich een hoop onzeker heden en in de toekomst mogelij ke extra kosten besparen door meteen te zorgen dat de bouw grond absoluut schoon is. De provincie is van mening dat Vlaardingen niet zo ver hoeft te gaan. Gedeputeerde Van der Vlist vindt dat de grond ook bij een sanering van ongeveer acht tien miljoen gulden schoon ge noeg is om er huizen te bouwen. Van der Vlist zou dit voorstel nog deze maand doorsturen naar het ministerie van Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, dat de sanering voor negentig procent moet betalen. Naar nu blijkt, kan de provincia le bestuurder die belofte niet waarmaken. De brief naar VROM gaat pas op z'n vroegst half januari de deur uit. De ver traging wordt veroorzaakt door het onderzoeksbureau dat door de provincie is ingeschakeld om de saneringskosten nog eens kri tisch te bekijken. Het gemeentebestuur rekent er op dat het ministerie zal kiezen voor de (dure) Vlaardingse op lossing en niet voor de (goedko pere) variant die de provincie voorstaat, „In de regel wil het rijk wel wat verder gaan dan de provincie", aldus een woord voerder van het stadhuis. De gemeente zelf moet tien pro cent van de kosten betalen. De Hoflaan is Vlaardingens grootste te saneren giflocatie tot nu toe. De grond is verontreinigd met hoge concentraties zwaar giftige stoffen, zoals cyanide, lood, teer, fenolen en ammoniak. Het gif ligt niet alleen in de strook tus sen het Buizengaten de Hoflaan, maar ook onder de straat en zelfs onder de gebouwen van Ge meentewerken aan de overzijde van de Hoflaan. Schiedam De mobilisatie van Schiedam voor de 'actie tankslag' is op gang gekomen. Op dit moment hebben 279 mensen laten weten te ver moeden of er zeker van te zijn dat een olietank bij hun huis ligt begraven. Het is .een aantal dat coördinator Jan Meesters heel'redelijk noemt: „Zeker ais je weet dat één tank al gevaar oplevert voor het milieu". De medewerker bodemsane- rings- en lozingszaken van de gemeente verwacht dat de groep deelnemers tot ruim driehon derd zal stijgen. Veel reacties kwamen van de Frangois Ha- versehmidtlaan en de Laan van Spieringshoek, waar de 'oudere sjiek' onder de ééngezinswonin gen* staat De Polderweg en de Kerklaan nemen eveneens een belangrijke plaats in als tank slag-locatie. Het overgrote deel van de men sen dat heeft gereageerd, wijstop een tank bij hen zelf in de tuin. Zeventig tot tachtig bewoners hebben aangegeven slechts een vermoeden te hebben. Meesters: „Verder hebben we een stuk of tien anonieme tips binnengekre gen. Die betrokkenen zullen we heel voorzichtig benaderen". Een eerste serie enquête- en voorlichtingsformulieren is gis teren door de dienst Gemeente werken verzonden naar de Schiedammers die reeds hebben gereageerd. Hun wordt ge vraagd aanvullende informatie te verschaffen, terwijl zijzelf een omschrijving van de werkwijze ontvangen. Het is de bedoeling dat in de maanden april en mei van het komend jaar de tanks worden blootgelegd en onseha- d elijk worden gemaakt. Na een aankondiging eerder dit jaar,"lanceerde de gemeente vijf weken geleden de aanval op deze mogelijke milieuver vuilers. Want hoe schadelijk de in tuinen ingegraven opslag tanks zijn voor de natuur hangt af van de staat waarin de reser voirs voor huisbrandolie zich be vinden. Na een kwart eeuw onder de grond de hebben gelegen „staan ze op het punt door te rotten", geeft Meesters de noodzaak aan, nu" actie te ondernemen. Voor duizend gulden, waarvan hon derdvijftig gulden voor reke ning komt van de bewoner, laat de gemeente olieresten verwij deren en de tank volstorten met zand. Door een nieuwe milieuwet die in 1990 in werking treedt, kun nen eigenaren van een tank voortaan aansprakelijk worden gesteld voor de vervuiling. Wie niet aan de actie tankslag deel neemt maar in de toekomst wel wordt 'gesnapt', dient zelf schoon schip te maken. De kos ten voor reiniging van de reser voirs kan dan oplopen tot zo'n zesduizend gulden. Tijdens hun rondgang door Schiedam bezochten de statenleden van Overijssel onder andere het energeti sche project aan de Dr. de Visserlaan. Vlaardingen Arjen van'der Velde volgt dezelfde weg als als de voorzitter van de VVD, Lou Maas. De CDA'er, die* precies een week geleden het lijsttrek kerschap aan zijn neus voorbij zag gaan, trekt zich terug als af delingsvoorzitter. „Hier schei den onze wegen", schrijft hij in een brief aan zijn partij. De vertrekkende voorzitter vond dat het CDA de afgelopen vier jaar een slechte raadsfractie had. De partij zag twee wethou ders sneuvelen en werd ver scheurd door conflicten. De af deling moest ingrijpen, vond Van der Velde. Hij was zelf de architect van een kandidaten lijst, waarop vier zittende raads leden niet voorkwamen. Zelf stond hij op de eerste plaats. „De fractie was aan verjonging en vernieuwing toe", aldus Van der Velde. De leden lieten vorige week donderdagavond echter weinig heel van die verjonging en ver nieuwing. Van der Velde ver loor de strijd om het lijsttrekker schap van raadslid Agnes vso Ardenne. Raadslid Maarten Vermeer werd door de leden op getild naar een verkiesbare plaats en fractieleider Leo de Snaijer werd gerehabiliteerd. „De partij heeft haar vertrou wen uitgesproken In de fractie", zei Van Ardenne. Van der Velde deelt de conclusie van de nieuwe lijsttrekker. Maar hij vindt dat de fractie het ver trouwen van de partij niet waard was. Schiedam Als Schiedam zo aan de weg timmert met haar energiezuinige beleid, dan zal de provincie Zuid-Holland wel als belangrijke stimula tor fungeren. Met deze ge dachte reisde een groepje Overijsselse bestuurders gis teren naar het westen af om inspiratie op te doen voor hun eigen milieubeleid. Van hun rondgang langs een aantal energetische projecten in Schiedam hebben de statenleden ongetwijfeld wat* opgestoken, maar toch moeten 2e gistermid dag een illusie armer naar het oosten zijn afgereisd. De Schie damse wethouder Chris Zijde veld vertelde hen dat Zuid-Hol land tot dusver niet bepaald warm loopt voor een energiezui nig beleid. „Bij de provincie heeft men een stedebouwkundige benadering", vertelde Zijdeveld zijn gehoor. „Ik ervaar weinig van ecologi sche belangstelling". Hij illus treerde zijn mening met de op stelling van de provincie bij de ontwikkeling van de nieuw bouwwijk Spaland. Op basis van formele argumenten, aldus de Schiedamse wethouder, hield de provincie maandenlang de bouw op. „De financiering was nog niet helemaal in orde. Men Or geat echter, dat het tegenhouden van de bouw nog veel meer geld kost". Zijdeveld vermeldde niet om welke reden, zijn tegenstanders de provincie ook van een gebrek aah ecologische' belangstelling beschuldigen. Zij menen dat net bouwen op een leeflaag niet be paald milieuvriendelijk is. De overeenstemming tussen hem en de provincie over het bebou wen van de giftige havensliblo- katie bleef gisteren echter onbe sproken. Het bezoek van de PvdA-fractie van Overijssel vormde gisteren één van de excursies in een lange rij. Voorlichter Theo Reïjman vertelde dat hij tegenwoordig ze ker drie keer per maand met groepen door de stad trekt. Ook Zijdeveld moet zich af en toe meer excursïeleider van een we tenschapspark voelen dan wet houder. De groepen, aangetrok ken door het milieuvriendelijke imago van Schiedam, worden steevast door hem begeleid. De belangstelling ging tijdens het overvolle programma vooral uit naar de nieuwbouwwijk Spa- land. Uit tijdgebrek werden de statenleden zelfs tijdens de kerstbrunch met Spaland gecon fronteerd. Ambtenaar Jos Ver bakei en wethouder Chris Zijde veld wisselden stuivertje voor de landkaart teneinde zelf ook een hapje te kunnen nuttigen. Statenlid Jan Astrego vroeg zich af of de zuidelijke oriëntatie van de woningen met tot een saai ste debouwkundig patroon leidt. Jos Verbakei legde uit dat saaiheid wordt ondervangen door de wo ningen niet letterlijk op het zui den te bouwen. „Zowel richting oosten als het Westen bouwen we in een hoek van dertig gra den". De statenleden, die veel geld in vesteren in energetische projec ten in bejaarden- en verzor- gingstehuïzen, waren vooral be nieuwd naar deonderhande lingstechniek van de Schiedam se ambtenaren, „Als bestuurders bij ons met aannemers over energetische maatregelen pra ten, gaan ze direct steigeren. Die maatregelen zijn volgens hen onbetaalbaar". Volgens Zijdeveld is er slechts één mogelijkheid om hun hals starrigheid te breken. „Als ge meente moet je gewoon dreigen datje met een ander in zee gaat. Verder moeten .opdrachtgevers geen nauwe banden met de aan- nemerij onderhouden. Dat is rampzalig voor een energiezui nig beleid". Maasland Een personenauto met drie inzittenden is bij de, Kwakelweg in Maasland te wa ter geraakt. De 26-jarige Maas- sluisse bestuurder en zijn twee passagiers slaagden er zelf in de wagen te verlaten. De automobi list reed in de richting van de Oostgaag toen hij zich verkeek op de kromming in de weg. Hij moest corrigeren, ramde een verkeersbord, raakte in de berm en kwam vervolgens in het wa ter terecht. De auto is later in de avond weer op het droge geta keld. Vlaardingen Aan de buiten kant is er nog niets te zien, maar de slopers zijn wel degelijk aan het werk. Van de-huisjes aan de Franciscastraat in de Babber- spolder worden eerst het hout werk en de dakbedekking ver wijderd, voordat een bulldozer de Vlaardingse woningen bin nenkort met de grond gelijk maakt. De sloop van de '410' is begonnen. Vooral met het oog op de feest dagen en omdat er in het rijtje nog één huis bewoond is, gaan de slopers uiterst omzichtig te werk. „We moeten op onze qui- vïve zijn en zorgen dat we zo min mogelijk risicio's lopen", ver klaart een toezichthoudend ambtenaar van Gemeentewer ken. „Als we niet oppassen gaat met de jaarwisseling de brand er ïn. En er woont nog iemand". In Rotterdam ziet men de relatie tus sen onderwijs en ar beidsmarkt als zeer belangrijk. Vanaf begin januari van dit jaar zijn ér daarom, in het kader van "Rotterdam Onderwijsstad', tal vul activi teiten geweest die het belang van goed, toekomstgericht onderwijs onder de aandacht van veel mensen moesten bren gen. Die activiteiten varieerden van internationale congressen tot en met evenementen voor schoolkinderen. Dit activi teiten-programma werd vórige week afgesloten. Tijdens een laatste bijeen komst discussieerden deskun digen over de relatie tussen onderwijs cn arbeidsmarkt Daarbij stond de Rotterdamse situatie natuurlijk centraal. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren: 'wat zijn straks de vragen vanuit het bedrijfsleven als wc het hebben over ge schoold personeel;1', en 'waar moeten de scholen nu al rekening mee houden?' Kr werd dus win gedachten gewisseld over de vraag hoe we er voor kunnen zorgen dat mensen die straks van school komen, ook passend werk zul len vinden, ben vraag die niet makkelijk te beantwoorden is. Maar duidelijk zal zijn dat de ge meente, samen met bijvoor beeld organisaties van werk gevers en werknemers, er hard aan werkt om een oplossing te vinden. Tenslotte gaat het om de toe komst van vele, jonge Rotter dammers. Mn dat alleen is een extra inspanning wel waard. Na een succesvol activiteiten-jaar gaat het project 'Rotterdam Onderwijsstad' dus door.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1