Postbodes zien af Jack in The Box wekt enthousiasme Aardappeleters sjokken voor Derde Wereld Contactraad pleit voor emancipatieeommissie Schiedam-Zuid steunt geplaagde Van Kleef NV Stadsvernieuwing Schiedam in wording VLAARD1NBS DAGBLAD SCHIEDAMSE COURANT NIEUWE WATERWEG COURANT Ambtenaren verrast met 'snip' Oud-j oumalist Gerard. Lutke Meijer (84) overleden Subsidie voor recreatie in Schiedam en Vlaai-dingen HFABER smederij ilimU Door rood: hoofdwond Records in Vlaardingen en Maassluis 'Niet zwaar tillen aan contingent' VHIfRWEG VRIJDAG 22 DECEMBER 1989 Havenstraat 6.3131 BC VlaafdinBen. Postbus 4008, 3130 KA Vlamingen. Telefoon: 0J0-4343239.4352066,4350557 -sportredactie: 4345209. Telefa*: OtT^T PAGINA 13 Vlaardingen Een emanctpa- tiecommissie, bestaande uit acht deskundige vrouwen en vier ge- meenteraadsleden, moet in Vlaardingen het emancipatiebe leid gaan bewaken. Dat heeft de Contactraad Emancipatiezaken v voorgesteld aan de gemeente- raad. Als die commissie is inge- steld zou de Contactraad kunnen worden opgeheven. i De Contactraad Emaneipatieza- ken werd in 1983 opgericht. In de loop der jaren werd op tal van beleidsterreinen advies gegeven aan burgemeester en wethou- - ders. De raad hield zich bezig met gezondheidszorg voor vtou- wen, sport, sociale veiligheid, kinderopvang, onderwijs en ge meentelijk personeelsbeleid. Helemaal .tevreden is de raad niet over de resultaten die zij heeft geboekt. Het is nog heïe- 1 maal niet vanzelfsprekend dat bij alle gemeentelijke besluiten - rekening wordt gehouden met de positie van vrouwen. En tot teleurstelling van de Contac traad wordt in de aanbiedings nota bij de begroting voor 1990 slechts op enkele beleidsterrei nen aandacht besteed aan eman cipatie. Door een direct contact met de politiek zouden meer resultaten kunnen worden bereikt, denkt de Contactraad. In de raad heb ben vertegenwoordigsters van Vlaardingse vrouwenorganisa ties zitting. Zij communiceren met de politiek via brieven en notities. De vier raadsleden in de emanci patiecommissie zouden de scha kel vormen tussen de vrouwen organisaties en de politiek. Man nelijke raadsleden moeten van die commissie niet worden uit gesloten. „Het is op dit moment zelfs nog noodzakelijk om man nen bij het ontwikkelen van emancipatie beleid te betrek ken", aldus de raad. SchiedamVooralle 1500amb tenaren hadden burgemeester l en wethouders van Schiedam i gisteren een aardige kerstsurpri se. Kort voor het einde van de werkdag kreeg het personeel van de gemeentelijke bedrijven een nieuwjaarskaart uitgereikt. Behalve de beste wensen voor het komende jaar bevatte de en velop een briefje van honderd gulden. Een kerstgratificatie in deze i vorm is eenmalig, zo blijkt uit een toelichting van wethouder Aad Wiegman (financiën) en - chef personeelszaken Hans Klop. Volgend jaar krijgen de r ambtenaren waarschijnlijk op nieuw een douceurtje, maar dan volgens een individueel belo ningssysteem. Werknemers van de gemeente die extra hun best hebben gedaan krijgen voortaan met kerst een hoger eenmalig extraatje dan collega's die er minder hard aan hebben getrok ken. De kerstgratificatie van gisteren kostte de gemeente ongeveer -150.000 gulden. Het geld daar voor ontving de gemeente van het rijk. Omdat Schiedam nog geen individueel beloningssys teem voor ambtenaren kent daar wordt aan gewerkt be sloot B en W het geld te verdelen over alle ambtenaren. Amsterdam Acht jaar gele den keerde Gerard Lutke Meijer nog even terug naar de stad, waar hij jarenlang als journalist voor het Rotterdams Nieuwsblad actief was. In het Schiedamse stadskantoor bood hij burgemeester John te zijn boekwerk Het Levend Verleden van Schiedam aan. Het kenmerkte Lutke Meijer, wiens belangstelling voor de jeneverstad ook na zijn pensio nering in december 1969 niet verflauwde. In Amsterdam, waar de bejaarde schrijver eerder deze week op 84-jarige leeftijd overleed, redigeerde hij het belangwekkende docu ment Aan het eind van de jaren zes tig werkte hij voorzichtig naar zijn pensioen toe. Bijna dage lijks bezochten in die tijd tien tallen mensen het Schiedamse redactielokaal aan de Broers- vest op jacht naar in de krant verschenen foto's. Jongere collega's hadden moeite met de massale aanloop, maar Lut ke Meijer hechtte veel belang aan deze lezersservice. Sterker nog, hij lokte het zelf uit door de foto's Op de etalageruit te plakken. De journalist kon toen al te rugkijken op een veelbewogen carrière, waarvoor de basis werd gelegd in de jaren dertig. Als correspondent voor NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad versloeg hij de Spaanse burgeroorlog. In de Tweede Wereldoorlog schreef hij niet, maar zijn belevenissen verwoordde hij later wel in een roman. Oude Schiedammers, waar van de meesten ondertussen ook zijn overleden, verhalen in de bundel over het Schie dam van voor de oorlog. Voor het nageslacht tekende Meijer onder andere de belevenissen op van de moeder van oud- wethouder Eef Colïé. Naast deze voormalige verzetsvrouw interviewde de gepensioneer de auteur Cornelia Plooij, een vroedvrouw die de halve vooroorlogse generatie ter we reld hielp. Lutke Meijer mag veel over Schiedam hebben geschreven, hem uitsluitend beschouwen als een chroniqueur van het oude Schiedam zou zijn capa citeiten tekort doen. Want Lutke Meijer stond bekend om zijn grote talenkennis en zijn veelzijdige belangstelling. Toenmalige collega's weten nog, dat hun eerste redacteur zijn ondergeschikten regelma tig doceerde over de schoon heid van de natuur. Ten tijde van de toetreding van Engeland tot de EEG ver richtte de journalist een om vangrijke studie naar de sier teelt op het eiland. Zijn talen kennis etaleerde Lutke Meijer in een vertaling van een Tune- sisch landenboek. Tussen de journalistieke bedrijven door was hij ook als dichter actief. In het boek Dominé verhaalt Lutke Meijer over zijn beleve nissen als teeltleraar. Ruim duizend hongerende Amster dammers gaf hij in de barre oorlogsjaren les om zelf aard appels te telen, In datzelfde Amsterdam is het stoffelijk overschot van Lutke Meijer gisteren gecremeerd. Den Haag Schiedam en Vlaardingen krijgen dit jaar weer een bijdrage uit de provin ciale pot voor binnenstedelijke recreatie. Het betreft 7-2.000 gul den voor het project Oude Sluis in Schiedam en een ton voor de T herinrichting van het park langs - de Maasboulevard in Vlaardin- Sen- Met het project Oude Sluis wil d e gemeente de oude functi^ van t ontmoetingsplaats weer herstel- len door het historische pleintje e Nova cAueetJRGsmArso VLMfiDWGQf - ia. 010-4343096 te restaureren. Voor de groene inrichting, de moderne zitplaat sen en de verlichting wil de pro vincie een bijdrage geven, te meer daar het project onderdeel is van een groter project. De subsidie van 100,000 gulden voor Vlaardingen hangt nog wel af van de gemeentelijke besluit vorming. Het plan van de recon structie, als onderdeel van de in gezamenlijk overleg van ge meente en provincie opgezette drie doorgaande recreatieve routes, is wel ambtelijk aange kondigd maar nog niet verder uitgewerkt De totale kosten bedragen 410.000 gulden. Wanneer begin 1990 met het werk kan worden begonnen, zal de provincie een ton daarin bijdragen. Schiedam Een 69-jange Schiedamse is gistermiddag met een zware hoofdwond in het Dijkzigtziekenhuïs opgenomen, De vrouw kwam op de Rotter dams edijk met de fiets onder een vrachtauto terecht De vrouw negeerde bij het oversteken een rood verkeerslicht De bestuur-, der van een bestelbus probeerde haar nog te waarschuwen door luid te claxonneren, maar daar sloeg de vrouw geen acht op. Vlaardingen Jack in The Box speelt uitsluitend nummers van andere artiesten, maar toch staan hun optredens in D' Oude Stoep met stip genoteerd bij de bezoekers. Hun populariteit ma nifesteerde zich ook gister avond, toen de Vlaardingers met een speciaal kerstoptreden meer publiek naar het café wisten te trekken dan bij voorbeeld Jules Deelderof Margriet Eshuis. Wat maakt de optredens van Jack In The Box tot een succes? Origineel Is tie groep niet, want de groep brengt een aaneenscha keling voormalige nummer één hits. Ook van stijlvastheid kun- nen ze niet worden beticht Naast vuige rock roll van Bruce Springsteen en The Sto nes spelen ze gladde disco van George Michael en Womack Womack. „Artistiek stelt het inderdaad niet veel voor", geeft leadzanger René Philip ruiterlijk toe, „Maar het publiek vindt het prachtig, en dat is toch het belangrijkste". Dat bleek gisteren opnieuw, want hoewel zich soms nog men- sen naar binnen wringden, had het bordje 'uitverkocht' allang op de deur kunnen hangen. Ben Vuyk van D'Ouae Stoep, die Jack In The Box tegenwoor dig maandelijks op het podium zet, heeft een verklaring voor -het succes. „Soms treden hier groepen op met fantastische mu zikanten. Maar op een of andere manier slaat het niet, aan. Als Jack In The Box gaat spelen, springt er direct een vonk over". De cafébaas is actief als manager voor de zangers Jan John, die naast hun activiteiten als zang duo ook in Jack In The Box spe len. Met toetsenist Ben Visser, die met zijn symfonische rock band Line ooit de finale van de Grote Prijs van Nederland haal de, onderhoud Vuijk ook zakelij ke banden. Vuijk is derhalve niet de meest objectieve beschouwer, maar met zijn analyse heeft hij het wel bij het rechte eind. Vooral na de pauze, toen de groepsleden met vlinderstrikjes om de nek een trits kerstliedjes presenteerden, was het enthousiasme onder het publiek nauwelijks te temperen. Voerden eerst oude krakers van John Lennon (Imagine, Merry Christmas) en The Beatles de bo ventoon, aan het eind ging Jack In The Box zelfs over opeen imi tatie van Band-Aid. 'Do they know it's Christmas time?', galm de de zaal in navolging van zan ger René Philip, op het podium voor de gelegenheid begeleid door zes vrouwelijke bezoek sters. Schiedam/Vlaardingen- /Maassluis De postbo des in de drie Water wegsteden draaien deze week forse overuren. Om de overstelpende hoeveelheid kerstpost weg te werken maken veel PTT'ers dagen van twaalf uur. In Vlaardingen noteerde de post woensdag het recordaantal 'stukken' van 204.000. Het oude record dateerde van twee jaar te rug. Toen bezorgden de bestel lers op één dag 191,000 pakjes, brieven en kerstkaarten. „We kunnen duidelijk merken dat de economie de laatste jaren is aan getrokken", aldus de Vlaarding se PTT-directeur Wender ae Beet. Hetzelfde wordt geconstateerd 5 in Schiedam en Maassluis. De g zegsman van de Schiedamse PTT heeft geen cijfers bij de hand, maar hij weet wel zo goed jj; als zeker dat nooit tevoren in de Sj Brandersstad zoveel december- groeten werden rondgebracht oj „We kunnen het nauwelijks bij- benen", aldus de Schiedamse postbeambte. „Het is echt afzien. Ik neem mijn pet af voor de jon gens die bij dit slechte weer de straat op moeten. Ze doen hun stinkende best om niet achterop teraken". Dezelfde geluiden klinken in Maassluis. Daar wordt in de week voor Kerst dagelijks drie keer 20veel post rondgebracht als normaal. Woensdag werd een absoluut record bereikt met 118.000 stuks. Op andere dagen in het jaar is 35.000 brieven al veel. Het gevolg is dat de post op ongewone uren wordt bezorgd. In Maassluis Is het al voorgeko men dat op veel adressen pas 's avonds om half acht de post in de brievenbus viel. Om de poststroom in goede ba nen te leiden heeft de PTT een flink aantal uitzendkrachten moeten inschakelen. En dan nog blijft het aanpoten: in Schiedam heeft morgen geen enkele post bode vrij. Alle post moet vóór de Kerst de deur uit zijn. Bovendien kampt ook het personeel van Tante Pos met de griep. In Maas sluis schakelde de epidemie en kele bestellers uit, in Schiedam zijn sommige postbodes snipver kouden. Alleen Vlaardingen "bleef tot nu toe gevrijwaard. „Maar telkens als ik dat zeg, klop ik het af op ruw hout", aldus directeur De Beet Vlaardingen Vlaardingen tilt niet zwaar aan het kleine contin gent nieuwbouwwoningen dat de gemeente is toegewezen. In 1990 kunnen 167 huizen met rijkssubsidie worden gebouwd. Buurgemeente Schiedam mag daarentegen bijna driemaal zo veel laten neerzetten. Voor Vlaardingen gaat het om 54 huizen In de sociale huursector, honderdaeht goedkopere pre miekoopwoningen en vijf wo ningen met een zogenaamde premie-C. „Het positieve van Vlaardingen is dat we heel wat in-de particuliere sector weten te realiseren", luidt de reactie op het stadhuis. „Het toegewezen contingent al leen geeft een beperkt beeld. Je moet die cijfers in verhouding zien". Uit het aantal van 167 hui zen moet niet worden afgeleid, aldus de gemeente, „dat we ver der niets doen. We hebben hier wel 61 bouwlocaties". Voorts krijgt Vlaardingen uit de pot van 550 miljoen gulden die de provincie Zuid-Holland voor woningverbetering heeft uitge trokken, 6.271.000 gulden. Voor dat geld kan de renovatie van 364 woningwet- en veertig pre miehuurwoningen die na de Tweede Wereldoorlog zijn ge bouwd en 28 vooroorlogse pan den ter hand worden genomen. Grote drukte vanmorgen bij het postsorteren op het postkantoor in Vlaardingen. Schiedam De benoemings commissie van de PvdA mag Hans van Kleef onvoldoende ca paciteiten toedichten voor een nieuwe ambtstermijn, uit ver schillende hoeken krijgt de wet houder van onderwijs en stads vernieuwing een bemoedigende schouderklop. Liet fractieleider Brouwer zich eerder al positief over hem uit, gisteren kreeg de veel geplaagde wethouder steun voor zijn inzet in de stadsvernieuwing. Voorzit ter Albert Bons van de bewo nersvereniging Schiedam-Zuid prees Van Kleef voor zijn 'voor treffelijke beleid'. Een opvallend geluid, want de kritische bewo nersvereniging is doorgaans niet al te scheutig met complimenten in de richting van het stadsbe stuur. Van Kleef heeft de pluim echter wel verdiend, meent Albert Bons. „In Zuid is nog nooit zo veel in de stadsvernieuwing ge beurd als juist de laatste vier jaar", stak hij de wethouder een hart onder de riem. Van Kleef kan de morele steun foed gebruiken, want twee we en geleden werd de wethouder gedegradeerd naar een negende plek op de kandidatenlijst van de PvdA. Als de ledenvergadering dit voorstel in januari over neemt, dient hij het collegeplu che na vier jaar weer te verlaten. „Het is verbazingwekkend te le zen dat hij te weinig capaciteiten heeft", reageert Bons op het ad vies van de benoemingscommis- •sie. „Ondanks weerstand van ambtenaren is juist Van Kleef er in geslaagd de projectteams van de grond te tillen*. Hierdoor heeft de stadsvernieuwing een goede stimulans gekregen". De wethouder werd haast verle gen van de complimenten die hij na de uitreiking van de laatste sleutel van een renovatiecom plex op de hoek van de Willem Brouwerstraat en de Hoofdstraat kreeg toebedeeld. „Gelukkig is" Bons geen partijgenoot", rea geerde Van Kleef. „Anders zou- men nog denken dat dit opzet is". Schiedam Om bij woning bouw minder risico's te lopen, gaat Schiedam de 'NV Stadsver nieuwing Schiedam' oprichten. In deze naamloze vennootschap -zullen naast de gemeente de ban ken en de bouwers participeren om gezamenlijk nieuwe projec ten van de grond te tillen. „Dat heeft als voordeel dat de finan ciële risico's worden gespreid", aldus wethouder Hans van Kleef. Van Kleef kondigde het opstar ten van dit initiatief gistermid dag aan tijdens de uitreiking van de laatste sleutel voor het reno vatiecomplex aan de Willem Brouwerstraat en de Hoofd straat. Al begin oktober werd het plan opgevat naar aanleiding van een geslaagd project aan de Rotterdamsedijk een speciale NV in het leven te roepen. Op deze manier blijkt renovatie aanmerkelijk goedkoper te wor den. Projectleider Jan Goed noemde gisteren de opknapbeurt van het vooroorlogse complex aan de Willem Brouwerstraat het meest ingrijpende project van Schie dam. Van de huizen bleven al leen de buitenmuren overeind. Het inwendige deèl, de zijmuren en het dak werden geheel ver nieuwd. Ondanks de ingrijpende maatre gelen, aldus wethouder Van Kleef, blijft de huurstijging be perkt. Zelfs de ruime vierka- merwoningen blijven met 400 gulden huur ruim binnen de huursubsidiegrens. „Om die re den legt de gemeente steeds meer accent op woningverbete ring. Dat levert veel lagere hu ren "op dan nieuwbouw", ver klaarde hij De aanwezigen mochten tevre den zijn, projectleider Jan Goed vindt het wel jammer dat de be woners van het hoekpand van het complex hun woning niet wilden verkopen. „Dat nuis", klaagde hij, „valt nu uit de toon bij de rest van het complex". Schiedam Het handvaardig heidlokaal van scholengemeen schap Sehravenlant leek de af gelopen dagen wel een slagveld. Rollen papier en lappen stof la gen ordeloos in het rond, leerlin gen liepen in en uit met scharen, naaidozen en rollen plakband. „Ze hebben allemaal koorts", zei muziekdocent Max de Boer die zelf ook met schitterende ogen rondliep. Maar de leerkracht doelde niet op de heersende griepepidemie. De Schravenlan- ders hadden Unicef-koorts. Ze legden in allerijl de laatste hand aan hun artisjok-outfit. Tweehonderdvijftig leerlingen van de school aan de Hugo de Grootstraat deden mee aan een plannetje van leraar Theo Clarijs en zijn collega Max de Boer om verkleed als kunstwerk een rondje door Schiedam te lopen. Doel: geld inzamelen voor Uni cef, de VN-organisatie die kin deren in de Derde Wereld helpt. Voordat Sehravenlant gisteren de straat op ging, stond al vast dat de aktie voor een waterpro ject in het Afrikaanse Rwanda 15.000 gulden had opgeleverd. Zoveel geld hadden betirijvenen winkeliers uit Schiedam en na tuurlijk ouders en andere fami lieleden van de scholieren er voor over om de knotsgekke stoet op de been te brengen. Knotsgek Want knotsgek was het wel. De leerlingen traden aan in de on waarschijnlijkste kledingstuk ken, al was de relatie met de beeldende kunst soms ver te zoe ken. Ze waren verkleed als kerstpakket. Als Arabier. Als hoogzwangere vrouw. Als re kenmachine. Ze droegen Mon- driaan-truien, leren hoeden, strikken. Ze vormden samen een Chinese draak en beeldden met z'n vieren de Aardappele ters van Van Gogh uit. „Alleen zou ik zoiets niet dur ven. Met z'n allen wel. Dan val je niet zo op", aldus een meisje, dat zichzelf met waterverf en vod den had veranderd in een ja, v/at eigenlijk. Zwerver? Amazo ne? Zonnebloem? Een klasge nootje had meer oog voor de technische constructie van haar vermomming. „Hoe hebbie dat vastgemaakt, met riemen of zo?" Een docent trachtte meteen me gafoon wat orde te scheppen in de chaos. „Aansluiten, aanslui ten..." De stoet kwam maar moeizaam op gang. Voor sommi gen was het inderdaad gokken. Ze hadden zo'n ingewikkeld pak aangetrokken dat ze -slechts voetje voor voetje vooruit kwa men. En menigeen greep ver twijfeld naar het hoofd als een harde windstoot trachtte een hoed of pet af te rukken. Gaaf „Hardstikke gaaf, onwijs leuk" commentarieerden scholieren die niet meededen aan de op tocht Een moeder tussen het pu- Verkleed ais levende kunstwer ken trokken leerlingen van Sehra venlant gisteren door het centrum van Schiedam. Een cameraploeg van de Avro maakte opnamen vanhetarti-sjokken. bliek zag vooral het praktische nut van de optocht: „Goed dat kinderen wat voor kinderen doen. Zo worden ze even met hun neus op de feiten gedrukt Dat niet igdereen op de wereld het evengoed heeft. En het is na tuurlijk goed voor de onderlinge band hier op school". Max de Boer is vooral content met de opbrengst „Vijftiendui zend gulden! Ongelooflijk! Dat ts precies drie keer zoveel als bij de aktie van vorig jaar!"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1989 | | pagina 1