15 Leen Droppert dolblij met keuze van zijn Hommage" VEILING MODESHOW J 99,= NU j Veilingbedrijf Cohen B.V, ZEER BELANGRIJKE TE ROTTERDAM! KLOPBOOl MMIIIM2 Vijfde paardenmarkt Opknapbeurt Hoogkamer Programma Leutloggers Korfbalclub verzamelt oud papier en lompen Goud voor chef Object van staal herinnert aan 'door de wind gaan' van oude zeilloggers Uitnodiging vrijdag 6 maart MODEHUIS Een partij stereo-apparatuur, kleurentelevisies en video's Een partij gereedschappen Een partij huishoudelijke gebruiksvoorwerpen en speelgoed Een partij tuinmeubelen Rotterdams Dagblad Donderdag 27 februari 1992 Schiedam Met onder meer ponyrijden voor de kleintjes en koetsen voor de groten viert de Winkeliersvereni ging Hoogstraat op 28 maart de vijfde paardenmarkt. Kinderen worden uitgenodigd deel te nemen aan de vrijmarkt dan wel muziek te komen maken (info: 4267665) en groteren kunnen meedoen aan het ring steken. Verder is er een grote braderie. De paardenmarkt zelf duurt van 09.00 tot 13.00 uur en omvat paarden, pony's en ander kleinvee. Vlaardingen De voormalige stal van het kampeereentrum De Hoogkamer wordt opgeknapt. Het college van B en IV wil 25.000 gulden beschikbaar stellen voor herstel van het dak, ook al is de gemeente daar nie toe ver plicht. Gevraagd was ook om geld voor een interne verbou wing. maar het college vindt dat het Nivon, dat het kampeereentrum beheert, daar zelf voor moet op draaien. De Vlaardingse carnavalsvereniging De Leutloggers neemt zaterdag onder leiding van Prins Jan de Eer ste bezit van het Buizengat. Het grote carnavalsfeest wordt 's avonds gevierd in de Triangel aan de Fran senstraat. Om 14.00 uur start de bonte optocht van de prins, zijn Raad van Elf, een aantal versierde auto's, een boerenkapel, carnavaleske poppen en enkele loop groepen bij de Triangel. Via het Veerplein, de Markgraaflaan, Billitonlaan, Gedempte Biersloot en de Hoogstraat trekken de feestneuzen naar de Markt. Daar wordt om 15.30 uur de stadssleutel door burge meester Van Lier overhandigd aan de carna valsprins. Zoals gebruikelijk wordt ook deze maand weer op de laatste zaterdag bij korfbalvereniging CKC Maas sluis oud papier ingezameld. Vanaf 9.00 tot 12.00 uur staat er zaterdag 29 februari op het parkeerterrein aan de Dirk de Derdelaan een container waar men grote en kleine hoeveelheden papier in kan leveren. Lompen zijn ook welkom. Maassluizer C. Vroegindeweij heeft vanmiddag uit handen van burgemeester Van Es de ere-medaille in goud, behorende bij de Orde van Oranje Nassau, uit gereikt gekregen. Vroegindeweij, personeelschef bij Paktank Nederland, is op meerdere terreinen actief geweest. Hij was bestuurslid van de afdeling Maassluis van het Astma Fonds, van de Stichting Pernis en gaf les op de zondagschool van de Nederlands Hervormde Kerk in IJsselmonde. Al 15 jaar lang bezoekt hij op 5 december als Sinter klaas de basisschool De Buys in Maassluis. SCHIEDAM donderdag 27 februari Jamsessie, Podium, 21.00 uur. Seance Harmonia, Niemvland, 20.00 uur. Nachtschade (smartlappen), de Tender, 22.00 uur. Kleurloos? (expositie werken in zwart en wit Arto theek, Bachplein 589,17.00-20.00 uur American Dance Theatre, Passagetheater, 20.15 uur. VLAARDINGEN donderdag 27 februari Raadscie. Maatsch. Dienstverlening, stadhuis, 19.30 uur. Flairck, Stadsgehoorzaal, 20.15 uur. Orgelconcert Zoutendijk, Grote Kerk, 20.00 uur. Silverado (film), Stadsgehoorzaal, 20.30 uur. vrijdag 28 februari Poppentheater, De Bijenkorf, 14.00 uur. MAASSLUIS vrijdag 28 februari Robin Hood (film), Schuurkerk, 14.00 en 20.30 uur. Door Ben van Haren Vlaardingen - „Al jaren ben ik er mee bezig. Met het ontwerp en met de plek. Kijk hier, die combinatie van driehoek en wimpel is uit 1986." Kunstenaar Leen Droppert toont het model van een oud ontwerp om aan te geven, dat de visserij hem heeft geïnspireerd. „Mijn opa heeft natuurlijk ook gevaren op zo'n zeillogger en van kindsaf ben ik met de visserij in deze stad opgegroeid. Daarom ben ik ook zo blij, dat mijn ontwerp is gekozen voor een beeld op de Maasboulevard." Leen Droppert is inmiddels bijna 62 jaar en al veertig jaar werk zaam als beroepskunstenaar. Zijn meest bekende werk is vermoe delijk het Geuzenmonument te genover het stadhuis op de Markt in Vlaardingen, maar bij talloze scholen, voor het GGD-gebotiw bij de Leuvehaven in Rotterdam, in de tuin van de Billitonflat en in Rijswijk zijn bijvoorbeeld kunst werken van zijn hand te vinden. Toch is hij zielsgelukkig met de opdracht, die hij nu gekregen heeft. Een acht meter hoog object dat in het grasveld aan de Maas boulevard gaat verrijzen. „Hom mage aan de visserij uit de perio de van de hoekers, buizen en zeil- loggers," noemt hij het zelf. Het wordt een project van corten staal, een materiaal dat aan het oppervlak wel roest te zien geeft maar geen last heeft van verdere oxidatie. Droppert over die keuze van het materiaal: „Daarin zit een relatie met de vissersschepen. Als jon gen van twaalf of veertien jaar zat ik al op een scheepswerfje aan de Hoogstraat tussen de schepen te schilderen. Op de vrije zaterdag middag mocht ik dan van de werf baas naar binnen. Ik zat daar tus sen stalen scheepswanden vol roest en menie heerlijk te schilde ren." Deltahotel „Snap je, waarom ik dan zo blij ben met deze opdracht? Het is toch altijd maar weer afwachten. Als kunstenaars schrijf je in met ontwerpen, waarover zich een commissie buigt. Er rolt er dan één van de tachtig uit. Ik ben dus al jaren met die boulevard bezig en heb ook het nadeel om Vlaar- dinger te zijn. Dat kan zo'n com missie weerhouden je te kiezen om de schijn van bevoordeling te vermijden. Ze kozen toch mijn ontwerp en de reactie op mijn pre sentatie was heel prettig. Het budget is krap en daarom heb ik de commissie uitgetest. Ik zei, dat het beeld zes tot acht meter hoog moest worden. Hadden zij gerea geerd met een opmerking, dat zes meter genoeg zou zijn dan had ik direct 'nee' gezegd want het moet een stevig aanzien hebben. De commissie zei echter, dat het ze ker acht meter moest worden." Zijn presentatieboek begint Droppert met het tonen van de oude waarde van de plek waar zijn object komt te staan. Histori sche tekeningen van schepen met volle zeilen, waaronder de drie hoekige fok en wimpels in de mast, in het zicht van de Vlaar dingse thuishaven. Verder bevat het boek tekeningen van de getij- delijnen van de rivier uit vroeger jaren en montage-foto's, die de verhouding ten opzichte van het Deltahotel, de lichtval op ver schillende uren van de dag en de aanblik rondom weergeven. Wimpel Over het object vertelt de kunste naar: ..Het is een combinatie van een fiere wimpel, die rechtop staat, en een driehoek, die me al een aantal jaren bezighoudt. Voorheen heb ik voor de Maas boulevard ook wel eens iets in de vorm van een anker bedacht, maar nu ben ik op deze kantelende driehoek ge komen. Dat kantelen geeft het beeld dynamiek. Het is het mo ment van het 'door de wind gaan', even waggelen dus." Het beeld heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld in het brein van de kunstenaar. Hij toont in zijn werkkamer de verschillende voorbeelden uit dat ontwerppro ces van de afgelopen jaren. De wimpel heeft eerder vorm gekre gen. Naast de afslag van de rijks weg bij Rijsvvijk-West staat bij voorbeeld op een eilandje in een vijver een driehoekige zilveren naald, waarvan een van de vlak ken de golvende wimpel bevat. Ook in andere werken, die Leen Droppert de afgelopen jaren heeft gemaakt, is er iets van terug te zien. Met de driehoek is Droppert lan ger bezig geweest. Uit karton ge knipte modellen staan op de volle tafels rond het orgel in de werk kamervan de kunstenaar in boer derij Groenedael aan de rand van de Indische Buurt in Vlaardin gen. Driehoeken Eerst maakte hij gewone platte gelijkzijdige driehoeken, later met ongelijke zijden en tenslotte het model voor het object aan de Maasboulevard. Tegen de fier rechtop staande wimpel een korte zijde, die bovenaan schuin eind igten waartegen een langere zijde gekanteld staat. De lengte van het geheel wordt ongeveer zevenen- eenhalve meter, de hoogte ruim acht meter en de breedte ruim an derhalve meter. Na de verkiezing van dit ontwerp door de commissie was de beslis sing over de plaatsing nog niet zo maar genomen. Zelfs niet nadat het geld door burgemeester en wethouders beschikbaar was ge steld en de wind- en sterktebere keningen hadden plaats gevon den. Want er is een bouwvergun ning nodig en een vergunning van de provincie omdat de grond op de plek waar het object moet komen, de gedempte Veerhaven, is verontreinigd. Er mag dus niet gegraven worden, maar dat is vol gens Droppert ook niet de bedoe ling. Het object staat op een be tonnen plaat, die op de vuile grond komt te staan en waarover schone grond gegooid wordt om de omgeving enigszins te verho gen. Het moment van plaatsen hangt ook nog af van de ruimte, die er is in het Brabantse uitvoeringsate lier waar Droppert de stalen pla ten laat snijden, vormen en las sen. Al jaren werkt de kunstenaar met dezelfde ambachtslieden samen en tot volle tevredenheid. Om die reden heeft hij ook een verzoek van deze mensen om de afmetin gen van de 'Hommage' aan te pas sen in overweging genomen. Droppert: „In mijn eerste ont werp, dat naar de jongens toe ging, hadden de platen een breed te van 1,56 meter. Dat is een in courante maat kreeg ik te horen. Het zou veel gunstiger uitkomen als ik die breedte naar 1,50 zou kunnen terugbrengen. Ik ben dus thuis aan het knippen gegaan om te kijken wat dat voor effect zou hebben. Exact 1,50 kon niet, con cludeerde ik, want dan werd het te smal. te iel. Het zal nu ioch 1,54 of 1,55 moeten worden." Als alles goed gaat, zal hel object volgend jaar gereed kunnen zijn, meent Droppert. Leen Droppert achter een model van zijn 'Hommage aan de vis serij uit de periode van de hoekers, buizen en zeilloggers" in zijn atelier: „SchiIderijenoftekeningenzijnfake.Datisillusiermaar een beeld of object isecht, de werkelijkheid. Je kan het vasthou den. Hetleven komt erin door de tijd en de wisseling vanomstan- digheden zoals licht, schaduw en regen." Foto Gerrit de Heus/Roei Dijkstra Leen Droppert prijst zich geluk kig met zijn vak, wat hijzelf om schrijft als levenskunstenaar. Niet in de gebruikelijke beteke nis van het woord, maar als kun stenaar die iets lot leven brengt. „Ik ben het liefst bezig met het gestalte geven aan," probeert hij te verduidelijken. „Het moet last baar zijn. Ik ben met dat lijfelijke, driedimensionale vervlochten. Schilderijen en tekeningen zijn fake. Dat is illusie, maar een beeld of object is echt. de werke lijkheid. Je kan het vasthouden. Het moet ook, vind ik, in alle stan den spanning oproepen. Het le ven komt erin door de tijd en de wisseling van omstandigheden zoals licht, schaduw en regen." Het wil niet zeggen, dat Droppert nooit meer schildert of tekent. „Natuurlijk wel, maar dal is or.i de illusie vast te leggen. Om als ik het latei- weer te voorschijn haal. mij weer die i'lusie te geven bij voorbeeld voor het beeld, dal ik wil maken." Ook in opdracht maakt hij dergelijk werk nog wel. Momenteel werkt hij ook aan zee fdrukken een Brabantse op dracht ge Lithograaf Droppert zegt het geluk gehad te hebben, dat zijn vader de keuze voor het vak kunstenaar wel zag zitten. „Dat was heel wat in die tijd, vlak na de oorlog. Hij schil derde zelf ook. Mijn vader zei wel: Je moet er een beroep bij leren. Ik heb dus op een reclamebureau in Rotterdam gewerkt als erkend li thograaf. Daar heb ik ook een di ploma voor, maar juist toen ik dat kreeg werd hel vak opgeheven. Daarnaast heb ik 's avonds de Academie voor Beeldende Kunst gedaan." In 1954 begon hij zijn loopbaan als beeldend kunstenaar en al 36 jaar heeft hij zijn werkruimte en woont hij met zijn vrouw Beatrix in een oude boerderij aan het eind van de Surinamesingel. In de buurt waar hij is opgegroeid, aan de rand van het toenmalige Vlaar dingen. Een hem inspirerende grond, waar hij al jong optrok met zijn vrienden-kun sten aars de schrijver Ar ie van de Lugt en de schilder Henk Plomp. „Wij woonden in de Wetering straat en reden met de wantwa- gens van de taanderij, aan de an dere kant van de Maassluissedijk, mee naar de kakschool. Mijn zus sen trokken me als klein jochie over de nettenrol de kar in. Toen ik voor het kunslenaarsvak had gekozen, heb ik de wethouder van Cultuur, Van Minnen, een brief geschreven, dat het toch zonde was dat die oude boerderij Groe nedael ook zou worden gesloopt ten behoeve van de uitbreiding van de stad. Van Minnen was in die tijd, dat er links en rechts gesloopt werd, gevoelig voor mijn persoonlij ke actie 'de boerderij moet blijven' en zo konden we hier vogeltjesvereniging, de teken club Centaur en mijn vriend Arie van de Lugt. Hij kreeg een werk- hokje waar hij zijn toneelstukken en romans schreef. Ik herinner me nog hoe ik met hem meeging naar Brabant en België, waar hij lezingen hield in parochiehui zen." Boomtak Boomstammen, in stukken voor de kachel gezaagd, liggen opge stapeld voor de deur. Droppert wijst op de donkere kleur van stukken van een of ander doorge zaagde boomtak. „Prachtig toch," zegt Leen Droppert. En dan als een soort verontschuldiging: „Sommige mensen vinden het rommelig, hout voor de deur. maar het geeft mij een gevoel van warmte." Het misstaat niet en ademt meer oude sfeer dan de au to, die er naast geparkeerd staat. Het hek erachter geeft toegang tot de kleine, rustige tuin bij het atelier. Daarin een vijvertje met grote stenen, waarnaast een oude ijzeren, roestige maar onbescha digde vogel staat. Tegen hel ate lier staat een Icarus, ook van ijzer, waarvan het midden zachtjes aan het wegroeslen is. In het midden van het atelier trekt, op een draai tafel het ijzeren model van het ob ject 'Hommage' de meeste aan dacht, maar verder rondom aller lei schaalmodellen en gipsvor- men van wat het bronzen Geuzen- monument is geworden. Straks rond de herdenking van de geval lenen zal Leen Droppert ze weer gebruiken om schoolkinderen over de totstandkoming te vertel len. Hij voelt zich heerlijk op deze plek. „Het is historische grond. De eerste boerderij is hier in 1490 neergezel. Het werd Groenedael genoemd, zo heb ik aan de papie ren gezien. De stad eindigde hier. Ik heb. zo is me later gebleken, in 1944 zelf nog het bruggetje naai de boerderij getekend. Zoiets doel me iels. Verder de weten schap, dat hier aan de andere kant van de Maassluissedijk het rivienvater tegenaan geklotst heeft. Dat het water van de Suri namesingel een rest is van de ou de Poel dijk se Watering. Toen we hier kwamen wonen was het nog helemaal polder rondom. De eer ste huisjes van de Indische Buurt stonden er al wel, maar om ons heen was het nog allemaal wei land. We hebben ook de histori sche opgraving van de Vlaardin- gen-cultuur van dichtbij meege maakt." Nederzettingen „Vlaardingen heeft geen cultu reel klimaat," bekent Leen Drop pert dan. „Élke ander stad zou met zo'n wereldberoemde vondst van nederzettingen uit de tijd van 2300 voor Christus pronken. Er een speciale galerie voor laten bouwen om de hoge historische en culturele waarde van dit ge bied te laten zien, maar Vlaardin gen doet dat niet. Kunstenaars en cultuur worden van oudsher hier ondergewaardeerd. Vlaardingen is gewoon een werkstad. Dat ligt niet aan de verschillende bestuur ders. maar aan de geografische ligging tussen de grote steden Rotterdam en Den Haag.-' Hij wil niet tegen schenen schop pen maar erkent dat een door hem ontworpen object, waarin die opzienbarende vondsten van 1958 ook gestalte kregen, eens door een autoriteit is tegengehouden. „Het was een ontwerp voor hei binnenplaatsje van het toen nieu we stadhuisgedeelte. Ik had de opdracht voor die kunstzinnige verfraaiing en er de gehele stads geschiedenis in verwerkt. Een grote steen, in de vorm van een vuistbijl die was opgegraven en een anker waren de belangrijkste onderdelen. Het object is er nooit gekomen. Burgemeester Heus- dens zag het niet zo zitten." Anarchistisch Leen Droppert noemt zichzelf 're gionaal' kunstenaar met als ka raktertrek een anarchistische in slag. „Ik heb me gericht op deze regio en doe geen moeite om in Groningen of zo opdrachten te verwerven. Ik heb natuurlijk de tijd mee gehad. In de jaren zestig werden er in deze omgeving veel scholen gebouwd waar ze beelden wilden hebben. Ik kreeg de gele genheid om te experimenteren en heb zo allerlei technieken gepro beerd. Wij hebben er van kunnen leven. Beatrix is een prima boek houder en wij konden lang van weinig rond komen. Slechts een heel enkele keer heb ik van de Beeldende Kunstenaars Regeling gebruik moeten maken. Da*, was toen door de stijging van de bron- sprijs opdrachten van bijvoor beeld gemeenten werden ge schrapt." Droppert zegt nooit de behoefte gehad te hebben om te werken aan het maken van naam als kun stenaar. Van dc zelfverheerlijkin gen in de kunstscene rond over heidsmiljoenen bestedende pau zen als Jan Riezenkamp (de hoog ste adviseur van de minister van Cultuur) gruwelt hij. Een tevreden Leen Droppert over zichzelf: ,Jk hoef niet in de vaart der volkeren aan de kop te gaan. Dat past niet bij me. Ik ben daar te anarchistisch voor. Ik ben wel actief geweest in het vakvereni gingswerk voor kunstenaars. Dat heb ik van huis uit en van de schilder Henk Plomp, met wie ik bevriend was. Natuurlijk geeft zo'n instelling schade, maar dat weegt niet op tegen mijn eigen gevoel. Ik heb nog steeds een on bedwingbare lust om levende beelden te maken en een grenze loze nieuwsgierigheid. En die houden mij op de been." 500 WAIT REGELBAAR L+R DRAAIEND 13 mm BOORKOP haar garantie NE SAMEN MET DE BITCLICK (Het boortje kan gewoon blijven zitten) GEZIEN OP T.V (Mek ook los te koop) Elke show bij Al ja heeft bijzondere accenten. Zo staat voor de komende show de aantrekkelijke kleurencombinatie cerise/wit centraal. 10.00 - r.00 uur in ons modehuis Kom naar onze modeshow -■ -• hoe verrassend de belangrijkste Europese modemerken deze en nog andere aparte kleurencombinaties in hun modellen hebben toegepast. Het tijdstip van uw komst kunt u zelf bepalen. Welkom! Broe rs vest 109-113 Schiedam Tel. 010-4260399 Oi>k op TiEundagniiddaK on donderdagavond geopend. Ruime parkeergelegenheid i o on?» modehuis guan wonen Mijn atelier kwam er en een Op dinsdag 3 maart a.s. zal door Veilingbedrijf Cohen b.v. t.o.v. Ge rechtsdeurwaarder Mr. A. Flanderijn en/of M. G. van Eek en/of M. H. Vaes en/of R. P. van Duin bij opbod worden geveild. waaronder: stereocombinaties, stereoboxen, wereldontvangers, CD-spelers, autoradio's, stereowalkman, kleuren-t.v.'s, video's enz. enz. waaronder: compressors. kolomboormachines; lintzagen, garage crics, elektrische en C02 lasapparaten, slijpmachines," handtakels, lijmtangen en veel handgereedschap enz. enz. waaronder: magnetrons, cassettes, pannensets, dekbedden, was machines, wasdrogers, koelkasten, stofzuigers, koffiezet- en espressoapparaten, mixers en veel speelgoed. waaronder: volkunststof 5-standen stoelen, idem tafels, 7-standen relax stoelen, kussensets en wat verder ter tafel zal worden ge bracht. Alles zal per stuk worden geveild en alle KTV's en video's en elektri sche gereedschappen worden onder volledige garantie verkocht. De Veiling zal worden gehouden in de grote zaal van Wijkgebouw „Pier 80". Rosener Manzstraat 80 te Rotterdam. Kijkuur 12.00 uur. Aanvang veiling 13.30 uur. Hanzeweg 21a. 7241 CS Lochem,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdams Dagblad / Algemeen Dagblad | 1992 | | pagina 1