11 'Brandmelders hadden De Walvisch kunnen redden' Rotterdams Dagbiad Bibliotheek Schiedam wordt tien procent duurder Music Factory rekent af met Hallo Molenstichting heeft spijt over uitstel aanschaf beveiligingsinstallatie genda Ook treinpassagiers vinden dat loket moet blijven Paf zoek je op in de fdieuwre Telefoongids Man PTT Telecom. Auto rijdt haven in Steunfraude Automobilisten rijden te hard Dit jaar opnieuw fietsvierdaagse De elektricien die Je ook midden in de nacht kunt bellen? PSMi J.T. INTERIEUR HET ADRES VOOR UW COMPLETE WONINGINRICHTING! Rotterdamsedijk 256, Schiedam tel. 010-4271744. Waterweg Donderdag 15 februari 1996 Vlaardingen Bar dancing Hallo in Vlaardingen bestaat niet meer. Sinds vorige week draagt het pand aan de Oosthavenkade de naam Music Factory, De nieuwe eigenaar Rick van Gelder (ook ei genaar van café Tjeers en brood jeszaak Lazo's in Vlaardingen) heeft rigoureus afgerekend met het 'verstierde' imago van bar dancing Hallo. „We gaan er weer wat van maken," zegt hij vastbe raden De naam van de discotheek aan de Oosthavenkade in Vlaardingen heeft Van Gelder snel veranderd. „De naam Hallo was verpest. Het beleid dat de vorige eigenaar voerde was zo slecht, dat het be zoekersaantal snel achteruit liep. Ik heb van één van de portiers ge hoord dat er tijdens het concert van Marco Borsato maar 63 bezoe kers binnen waren." Van Gelder is van plan met Music Factory een nieuwe start te ma ken. Vrijdag- en zaterdagavond staan de mellow-disco's gepland. „We halen allerlei bekende dj's naar Vlaardingen," vertelt hij. „Zo komen dj Mario en Ardy Beesemer van de Roxv draaien. Ook treden er danseressen op het podium op." Op donderdagavond probeert Van Gelder bekende muziekbands te contracteren. „Op dit moment ben ik bezig met De Dijk en Rowen Hèze. Voor donderdag avond (vanavond, red.) hebben we Suger Lee Hooper binnenge haald." Met een gedegen beleid denkt Van Gelder de discotheek weer goed te laten draaien. „Leuke bands, muziek en een goede drankvoorziening moeten de zaak weer op poten zetten." Schiedam Op de Nieuwe Haven in Schiedam is gisteravond een auto het water ingereden. Een 36- jarige Schiedammer had zijn wa gen geparkeerd, maar de auto was uit de versnelling geschoten en reed daardoor achteruit de kade af. Een boot die daar was afge meerd raakte beschadigd. Een ta kelwagen heeft de auto weer uit de haven gehaald. Schiedam De sociale recherche heeft proces-verbaal opgemaakt tegen een 25-jarige man en een 24-jarige vrouw uit Schiedam. Zij worden ervan verdacht tussen juli 1993 en september 1994 een ge zinsuitkering van de Sociale Dienst in hun woonplaats te heb ben geïncasseerd, terwijl het tweetal ook inkomsten uit arbeid genoot. Dat hadden ze niet opge geven. Daardoor heeft de Sociale Dienst in Schiedam bijna negen duizend gulden te veel uitge keerd. Vlaardingen De politie in Vlaar dingen heeft gisterochtend op de Deltaweg en Marathonweg snel heidscontroles gehouden. Van de bijna tweeduizend voertuigen die de radarapparatuur passeerden, reden er op de Deltaweg 106 en Marathonweg 53 te hard. Op de Marathonweg werden bovendien nog tien bestuurders op de bon geslingerd omdat ze geen voor rang verleenden aan voetgangers op een oversteekplaats. Door Care! van der Velden Schiedam Het uitbranden van De Walvisch had wellicht voorkomen kunnen worden als de graanmolen vóórzien was geweest van een brandmeldinstallatie. Dat zegt de Schiedam- se brandweercommandant A. van Leeuwen. „Als brandweer heb je bij een brand in een molen alleen een kans als je er in een zeer vroegtijdig stadium bij bent. Nu waren we pas ter plekke toen de boel al in lichterlaaie stond. Als brandweer sta je dan machteloos." De brand werd gisterochtend om tien over drie ontdekt door omwo nenden. Grote vlammen waren op dat moment reeds zichtbaar door de kleine raampartijen van één van de hoogste molens ter wereld. Kort na het arriveren wist de brandweer dat zij bij het bestrij den van de brand voor een kansloze missie stond. „In zo'n molen is het kurkdroog en er zit veel hout in," zegt Van Leeuwen. Verder werkt zo'n molen als een trekgat, ondanks dat er luiken in zitten. Uit vrees voor instortings gevaar konden we de brand alleen van de buitenzijde bestrijden." De technische recherche kan nog geen uitsluitsel geven over de brandoorzaak. Aanwijzingen dat de brand is aangestoken zijn er volgens Van Leeuwen niet. „Er zijn ten tijde van onze aankomst bij de molen geen braaksporen aangetroffen." Spyt Directeur J. Gunneweg van de Stichting Schiedamse Molens heeft inmiddels spijt als haren op zijn hoofd dat een bestaand plan om De Walvisch van brandmel ders te voorzien nog niet was uit gevoerd. „Als stichting moeten wij altijd woekeren met ons geld. We stonden op het punt om een definitief besluit over de aanleg van een brandmeldinstallatie te nemen. Achteraf geredeneerd had de rangschikking van onze investeringen misschien anders moeten zijn." De dertig meter hoge molen aan de Westvest was juist sinds en kele weken weer in bedrijf. Met steun van vele sponsors en vrij willigers van de Stichting Schiedamse Molens was vanaf 1986 hard gewerkt aan de restau ratie van de molen. De kap. de wieken, het kruis en staartwerk werden volledig vernieuwd. Er was een investering mee gemoeid van 400.000 gulden. In de prioriteitenafweging was er niet direct geld voor een brand meldinstallatie, die tussen de veertig- en vijftigduizend gulden kost Naast de investering leidt de aanleg van zo'n installatie vol gens Gunneweg tot een 'substan tiële jaarlast'. „Je moet betalen voor de huur van een telefoonlijn, en het abonnement bij de brand weer en een installatiebedrijf dat de zaak onderhoudt. Dat tikt aar dig aan." Drie andere molens van de stich ting werden de afgelopen jaren wel voorzien van brandmeldin- stallaties. De brandweerkazerne beschikt over een directe lijnver binding met De Nieuwe Palm boom, De Vrijheid en De Noord. Alleen De Walvisch cn de Drie Koornbloemen waren nog niet met het technische snufje uitge rust. Inzamelactie De Stichting de Schiedamse Mo lens werd gistermiddag overstelpt met telefoontjes van particulie ren, bedrijven en fondsen. „Ieder een biedt hulp aan," zegt J. Gun neweg, die namens de stichting een inzamelingsactie is gestart. Op in Schiedam verspreide pos ters wordt de bevolking opgeroe pen De Walvisch uit de brand te helpen. De molen was goed verzekerd, maar de inzamelactie is volgens Gunneweg toch nodig. „We ver wachten niet dat de verzekering alle schade dekt." Volgens een eerste schatting bedraagt de scha de tussen de anderhalf en twee miljoen gulden. Zie ook pagina 13. (iTj-xzir. Oud-molenaar en medewerker van de molenrestauratiewerkplaats Rob Batenburg inspecteert de naar beneden gehaalde wieken van de uitgebrande molen De Walvisch. Foto Roei Dijkstra Schiedam Er is instemmend ge- knik op het perron van NS-station Sehiedam-Nieuwland. De trein van 8.23 uur is net voor haar neus weggereden, hetgeen de passa gier de kans geeft op haar gemak een vlugschrift van de PvdA tot zich te nemen. Ze is het duidelijk met de strekking eens. „Ik vind dat het loket moet blijven. Anders ontstaan er veel te lange rijen voor de kaartjesautomaten." De Schiedamse raadsleden G. Klepke, B. Zijdeveld en PvdA- bestuurslid J. van Setten staan in de ochtendspits van vanmorgen strategisch opgesteld op de toe- gangstrap tot het perron. Ze delen in korte tijd honderden folders uit aan de treinpassagiers uit Schiedam en Vlaardingen die hier hun reis vervolgen. Ze maken er mee duidelijk dat de PvdA in Schiedam protesteert tegen ver slechteringen in het openbaar vervoer. En die verslechteringen in Schiedam zijn flink, legt Zijde veld uit. In de eerste plaats is er de beslissing van de NS om snelt reinen met ingang van juni niet langer in Schiedam-Rotterdam/ West te laten stoppen. Dat bete kent dat er vanuit Schiedam min der treinen rijden en dat passa giers naar Amsterdam en Dor drecht in het vervolg altijd moe ten overstappen. „Rotterdam-West wordt geredu ceerd tot een lokaal stationnetje," treurt Van Setten. „Vroeger ver trok de trein naar Warschau er no ta bene." Ook op NS-Schiedam-Nieuwland dreigen klantonvriendelijke PvdA'ers delen pamfletten uit aan haastige reizigers. Foto Roei Dijkstra maatregelen. Het nu tot 's avonds bemande loket willen de NS met ingang van maart reeds 's mid dags om half drie dichtdoen. „Het wordt hier een blind en dood sta tion," zegt Zijdeveld, terwijl ze in de wachtruimte roert in een bak kie troost dat is verkocht door de lokettist. „Wie houdt hier m de toekomst 's avonds nog toezicht? Verder worden mensen vervan gen door automaten. Dat is vreemd in een tijd dat we er alles aan proberen te doen mensen aan het werk te helpen." Een passagier met bestemming IJsselmonde is het met haar eens. „Zelf heb ik een abonnement, maar daarvoor moet ik af en toe natuurlijk ook bij het loket we zen," zegt zij op het koude perron. „Verder kun je hier een krantje en koffie kopen." De meeste passagiers hebben minder tijd voor bespiegelingen. Als beneden bus 52 stopt, rennen de passagiers naar boven, rukken het pamflet uit de handen van de raadsleden en springen in de net gearriveerde trein. „Ik heb nu geen tijd," roept een meisje uit Vlaardingen dat haast heeft om bij haar multinationale werkge ver in het centrum van Rotterdam tc komen. „Maar morgen heb ik een mening voor jullie." Schiedam Het lidmaatschap van de bibliotheek in Schiedam wordt de komende jaren fors duurder. Betalen lezers en huur ders van cd's en video's nu nog 24 gulden, tot 2000 gaat het tarief jaarlijks met zo'n tien procent om hoog. Met een lidmaatschap van 39 gulden per jaar zijn Schiedam mers aan het eind van de eeuw zo'n vijftig procent duurder uit dan nu. De forse verhoging moet volgens secretaris B. Hakkenbroek van de afdeling Maatschappelijke Aan gelegenheden van de gemeente Schiedam worden gezien als een 'inhaalslag'. „We willen naar een tarief toe dat meer bij deze tijd past. Het tarief voor de biblio theek behoort tot de laagste in Ne derland. Ook na het doorvoeren van de aangekondigde verhogin gen behoren we nog tot de steden met een goedkope bibliotheek." De bibliotheek mag de extra in komsten die voortvloeien uit de tariefsverhoging zelf houden. De hoofdvestiging van de boekuit- leen verhuist over twee jaar van de Lange Haven naar een veel groter onderkomen aan het Stadserf. De nieuwbouw is inmid dels in volle gang. Er staan forse investeringen op stapel in de col lectie boeken, speelfilms, cd-i's en cd-roms. Er is in de toekomst ver moedelijk ook meer personeel no dig om de verwachte grotere toe loop in de nieuwe bibliotheek op te vangen. Ondanks het relatief lage tarief is de belangstelling voor de biblio theek in Schiedam sinds jaar en dag laag. Volgens landelijke cij fers maakt 29 procent van de be volking gebruik van de biblio theek. In Schiedam leent slechts 19 procent van inwoners zo nu en dan een boek. Het kwakkelende bestaan van de bibliotheek wordt in Schiedam aan verschillende oorzaken geweten De hoofdvesti ging van de boekuitleen is klein en heeft een relatief beperkte col lectie. Verder is het opleidingsni veau van de Schiedammer gemid- Directeur A Tijhof van de Open bare Bibliotheek in Schiedam ver telt dat de aangekondigde tariefs verhogingen samenhangen met de nauwere samenwerking, die de bibliotheek-instellingen in de Rijnmond op dit moment voorbe reiden. „In de toekomst kun je met een Schiedamse bibiiotheek- pas ook bij de filialen m Rotter dam en Vlaardingen terecht," zegt Tijhoff. „Dat kan alleen als de tarieven in de verschillende plaatsen op elkaar/zijn afge stemd." In Vlaardingen betalen boekenle zers 36,50 per jaar, in Rotterdam is het tarief inmiddels 41 gulden. Tijhof denkt dat de bibliotheek in Schiedam dankzij de tariefsver hoging jaarlijks over 20.000 gul den extra kan beschikken. De ko mende vier jaar krijgt de boekuit leen jaarlijks bovendien een extra injectie van 50.000 gulden om de boekencollectie uitte breiden. De structurele inkomensverhoging uit de hogere tarieven wordt in het concept van de directeur be nut om de hieruit voortvloeiende hogere afschrijvingskosten t*1 be strijden. Vlaardingen De Toerclub'Rijn mond en de WV in Vlaardingen houden dit jaar opnieuw een fiets vierdaagse. Het evenement wordt gehouden van dinsdag 13 tot en met vrydag 16 augustus. Dat heb ben beide organisaties bekend ge maakt. De eerste Vlaardingse Fiets Vierdaagse, afgelopen zo mer, wordt gezien als 'een groot succes'. Ruim vierhonderd deel nemers zetten zich vorig jaar aan de dagelijkse afstand van veertig of tachtig kilometer, waartussen ook in de tweede editie kan wor den gekozen. Vertrek- en eind punt zijn in Vlaardingen. Bij de WV aan de Markt ligt al een in formatiefolder en is ook een in schrijfformulier te verkrijgen. Donderdag 15 februari SCHIEDAM De Boshoek (Bospad 3). Dialezing over dagvlinders, 20,00u, Podium. Richard draait, 21.30u 'De Harg'. Bijeenkomst NCVB, 19.45u. VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal. De Benm's, 20.15u. Harmonie. Trio Hasjee, 22.00u. Café D'Oude Stoep. Peter de Vries en Jons Lutz, 21.30 uur. Vrijdag 16 februari SCHIEDAM Teerstoof. Fred Delfgauw: Momen ten, 20.30u. Filmhuis. Antoma, 21.30u. Beierfandsestraat 57. In leveren pakketten Polen, 18.00u. Blauwe Brug. Klaverjassen, 20.00u. VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal. De Benm's, 20.15u. Harmonie. Trio Hasjee, 22.0Qu. Bioscopen ROTTERDAM Calypso 1: 'Sabnna' (al) dag. 1.15- 4-6.45-9.30. Calypso 2: 'Seven' (16) dag. 6.45-9.30. Calypso 3: To die for' (al) dag. 1.15-4-6.45-9.30. Calypso 2 Riksbioscoop: 'French Kiss' (al) dag, 12.45-3.30. Cine rama 1: 'DangerousMinds' (al) dag. 1.15-4-6.45-9.30. Cinerama 2: 'Goldeneye' (12) dag. 1-3.45-6.30- 9.30. Cinerama 3: 'Father of the bride" (al) 1.15-4-6,45-9.30. Cine rama 4: 'Filmpje' (12) dag. 1.15-4- 6.45-9.30. Cinerama 5: 'Zusje' (12) dag. 4-6.45. 'Kids' (16) dag. 1.15-9.30. Corso: 'Heat' (16) dag. 1.15-4.30-8.30, Imax Theater: The living Sea' (a!) dag. 2-4-6.30, ma.alleen 6.30. "Africa: The Seren- geti' (ai) dag. (beh.ma.) 3. 'Golden eye' (12) dag. 7.30-10. 'Pocahon tas' (N) (al) za.zo. 12-5. Lantaren 1: 'Symphonte in E-motion' (al) zo. 3. Venster 1: 'Smoke' (16) dag. 8, do. vr.zo.wo. ook 2.30. 'Clockers' (16) 10.15, do,vr.zo.wo. ook 2. Venster 2: 'Fanfare' (16) dag. 7.30, do. vr.zo.wo.ook 2.30. The Damned' (16) dag. 9.30. Venster 3: 'Heavy' (16) dag. 7.30-10, beh.ma.10. Sneak Preview m^.lO. Venster 4: 'Go Fish' (16) dag. 8. 'Flirt' (16) dag. 10. Lumière 1: 'Showgirls'(16) dag. 1.15-4-6,45-9,30. Lumière 2: The usual suspects' (16) dag. 4-6.45- 9.30, do.vr. ook 1.15. Lumière 3: 'FairGame' (16) dag. 6.45-9.30, do. vr. ook 1.15-4. 'Waiting to exhale' (al). Lumière 4: The American Presi dent' (al) dag. 6.45-9.30, do.vr.ma.dt.ook 1.15-4. Ér* De Nieuwe Telefoongids is voortaan een 2-in-l-gids met witce en roze pagina's. Op de roze pagina's vindt u het nieuwe bedri)vengedeelte. Met een overzicht per branche van bedrijven binnen uw regio. Voorin de gids, op de witte pagina's, staan als vanouds telefoonnummers en adressen, maar voortaan met p 'itcodes en eventuele faxnummers. Bovendien vindt u er plattegronden en stratenregisters, uitgebreide gemeente-informatie en alles over de diensten en tarieven van PTT Telecom. Kortom, met de Nieuwe Telefoongids kunt u alles en iedereen makkelijk bereiken. De Nieuwe Telefoongids. Alles bij de hand in één gids.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1996 | | pagina 1