13 Bergers ontmantelen Schiedams trots theo de graal prri»»*""1"' Het geteisterde leven van molen De Walvisch Witte pluim over Zwart-Nazareth Optocht van De Klinker Lezing over Antoni Gaudi Expositie foto's en aquarellen Knoppen kijken in Staelduinse bos Voorstelling in de Hoekstee Omstanders: 'We gaan de molen gewoon weer opbouwen' Radio Schiedam draait op verzoek Drie Koornbloemen neemt werk van De Walvisch over rWfc. MONTUREN va 45, ^aa,v^u,,99, (Wfaf* paneel wmP1*- goedeoj^fcië" \LldANVO\ brillen/contactlenze.. v Rotterdams Dagblad Donderdag 15 februari 1996 Een merkwaardige, eenzame mistflard hing vier uur 's nachts over de BK-laan, ter hoogte van het Juüanapark. Wei dertig meter breed. Ik remde af en activeerde mijn neusvleugels. De mist was geen mist. Het bleek rook te zijn. Een onheilspellende brandgeur viel over het slapende westen van Schiedam. Op dat moment had Reinier Scheeres het westen reeds verlaten; de gealarmeerde burgemeester stond aangeslagen op de Westvest, aan de rand van het oude stads centrum, waar één van Europa's grootste graanmolens aan een hoog oplaaiend vuur ten prooi viel Let op de contrasten. Een bevroren Nieuwe Haven, daaruit oprijzend een monument in vlammen. IJs en hitte. Het silhouet van wit uitge slagen boomtakken in een donkere nacht. Licht en donker. De nieuwbouw van De Havenbogen tegenover een plotselinge ruine. Jongen oud. Verrijzenis en verval. De rode haan kraait boven Zwart- Nazareth. Het decor zou een impuls kunnen betekenen voor de an sichtkaartenindustrie, ware het niet dat een bedroefde massa som berde over deze rampspoed voor het toeristische stedeschoon. Het is niet op deze wijze dat Schiedam met zijn molenbezit in *Van gewest tot gewest' wil komen. Wie gisteren hoorde dat De Walvisch was uitgebrand, zag voor zich de oude molenstomp van De Palmboom, een stomp die decennia lang het verval van de Brandersbuurt symboliseerde en van zichzelf haast monumentaal aanzien genoot Met inzet van het bedrijfsleven en de gemeente is het gelukt De Palmboom weder op te bouwen. Zo zal het ook nu, desnoods met behulp van alle Schiedammers, lukken om De Walvisch opnieuw te restaureren, met als geluk bij een ongeluk dat de molen tegen brandschade verzekerd is. De ambitieuze architectuurplannen met de omgeving-Westmolen straat en de wederopbouw van De Walvisch kunnen gezamenlijk de beeldvorming versterken van een dynamische stad die zichzelf bij de kop pakt. In alle nuchterheid komt dat het imago van de Jeneverstad ten goede. Maar helaas, de fik in De Walvisch geeft een volkomen overbodig extra argument om de bijnaam Brandersstad af te schaf fen. KOR KEGEL Redactie Waterweg: Jeile Gunneweg Menno Haddeman Ben van Haren Daniêfle Hermans Jan Rozendaal Care! van der Velden De leerlingen van openbare basisschool De Klinker trekken morgen met een grote optocht door de stra ten van Schiedam. Deze loopt van de Warmoezemer- straat tot het Bachplein. Aan deze optocht wordt me dewerking verleend door stadsprins Leonardus van de Rietzeilers. Voor de kinderen van groep 1,2 en 3 wordt er carnaval gevierd in De Blauwe Brug. De overige 300 camavalvierders zullen hun 'zotte tocht' om 13.15 uur starten. Vlaardingen De Vrye Academie houdt vrijdag 23 februari een le zing uit een reeks over Spaanse kunst en cultuur. De lezing wordt gehouden door drs Silvia Hagers en staat in het teken van de Spaanse architect Gaudi. In de lezing worden onder meer kunstwerken be handeld van Gaudi die m Barcelona terug te vinden zijn. Kaarten voor de voordracht zijn verkrijgbaar bij de Vrije Academie m het Hollandtagebouw aan de Qosthavenkade 42. Ze kosten vijf gulden. Westhaven plaats 22 3131BT Vlaardingen Postbus4008 3130 KA Vlaardingen Telefoon 2340055 Telefax 4349754 Sportredac tie: Sander Son- nemans Telefoon 2340055 4004310 In de wandelgangen van de Koningshof zijn tot begin april aquarellen te bezichtigen van Cor Hoogendijk, De expositie bestaat voornamelijk uit landschappen die in d-1 natuur zijn ontstaan. Naast deze expositie zijn er ook foto's van Ton Visser te zien. Deze foto's vertonen vele verschillende kanten over alles wat Visser bezighoudt in zijn vrije tyd. De vereniging Vrienden van het Staelduinse Bos houdt dinsdag 20 fe bruari een wandeltocht door het Staelduinse Bos. Het thema van deze wandeling is 'kijken naar knoppen'. De wandeling start om 10.00 uur vanaf bezoekerscentrum d'Oude Koestal en duurt ongeveer anderhalf uur. De kosten voor deze wandeling bedragen drie gulden voor niet-le- den. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn ƒ1,50 kwijt. Hoek van Holland In wijkcentrum de Hoekstee is op woensdag 21 februari de kindervoor stelling Puntje en Anton te zien. De show is afgeleid van het boek van de Duitse schrijver Erich Kastner. De voorstelling is toegankelijk voor kin deren vanaf 0 jaar. Ook volwassenen kunnen een kijkje komen nemen. De voorstelling begint om 14.00 uur en de toegang bedraagt vijf gulden. Schiedam Schiedam rouwt. Molen De Walvisch is niet meer. Met groot respect voor de overledene werd gisteren Schiedams trots ontdaan van zijn reusachtige bakens. Als bij een begrafenis stonden tientallen belangstellenden, in de ijzi ge kou, treurig te kijken naar de ontmanteling van het boeg beeld van de stad. Voorzichtig en uiterst nauwkeurig takelde een enorme hijskraan rond zeven uur 's avonds het wieken- kruis van het dak van de molen. Met de vlaggen in de andere molens op halfstok, nam Schiedam afscheid van één van 's werelds grootste stenen stellingmolens. De hele middag zijn de bergers en de brandweer van Schiedam be zig geweest met de voorbereidin gen voor de ontmanteling van de molen. De felle brand, die in de nacht van dinsdag op woensdag in De Walvisch woedde, heeft de molen zo beschadigd dat het niet verantwoord is de wieken te laten hangen. Uit voorzorg heeft de brandweer gisternacht al de bewoners van de zestien omliggende woningen ge- evacueerd. „De molen staat op in storten. Daarbij komt dat het ont mantelen een ingewikkelde ope ratie is," vertelt brandweercom mandant A. van Leeuwen, „De ri sico's zijn te groot om de mensen in hun huis te laten zitten. Wan neer er tijdens de werkzaamhe den iets fout gaat, lopen de bewo ners veel te veel gevaar." Wiekenkruis Om het tonnen wegende wieken kruis van het dak van de molen te lichten heeft het bergingsbedrijf drie grote hijskranen ingezet Het probleem tijdens het ontmantelen is dat het plaatijzeren wieken kruis met een gietijzeren stang aan het staartstuk van de molen verbonden zit. Dit staartstuk, dat dient als contragewicht, hangt vervaarlijk in de buurt van de woonhuizen. Vanuit een ijzeren kooi bekijken medewerkers van het bergingsbe drijf op dertig meter hoogte hoe de ontmanteling het best kan plaatsvinden. Na kort overleg wordt besloten het wiekenkruis en het staartstuk apart van elkaar in touwen te hangen. Vervolgens moet de verbinding tussen beide delen worden doorgezaagd, omdat het niet mogelijk is de wie ken en het staartstuk - bij elkaar zo'n tienduizend kilogram- in één keer van het dak te lichten. Inmiddels zijn tuinmannen van de gemeente Schiedam begonnen aan het wegzagen van takken aan de bomen naast de molen. De bomen moeten worden gekapt om plaats te maken voor de ruim Een kijkje in de verwoeste romp van de molen. Foto Roei Dijkstra twintig meter lange weken. Rond zeven uur, iets later dan ge pland, hangen zowel het wieken kruis als het staartstuk in twee enorme kranen. Heel langzaam trekt één van de kranen het wie kenkruis los van de molen. Vol ontzag staat een handjevol Schiedamse brandweerlieden te kijken naar de nauwkeurigheid waarmee de bergers de molen van zijn wieken ontdoen. „Dit is vak werk hoor," klinkt het. Binnen enkele minuten ligt het kruis, naast de molen op de grond. De toeschouwers slaken een zucht van verlichting. „Dit had goed mis kunnen gaan," zegt een man op leeftijd. „Voor hetzelfde geld was dat gevaarte op een van die woonhuizen terechtgeko men." De opgeluchte stemming maakt echter weer snel plaats voor treurnis „Waarom moet dit monument nou zo aan zijn einde komen. Ik kan het gewoon met geloven." Terwijl de belangstellenden hun verdnet uiten beginnen de ber gers aan het tweede gedeelte van de ontmanteling. Uiterst precies wordt het staartstuk van het bo venste gedeelte van de molen ge zaagd. Als na een uurtje ook het staartstuk los is, oogt de molen kaal en lijkt hij in de verste verte niet meer op het imposante bouw werk van weleer. Acht uur nadat de ontmantelings operatie begon is het werk ge klaard. De geevaeueerde bewo ners worden ingelicht en kunnen terugkeren naar hun huis. Som migen hebben bij vrienden of fa milie de nacht doorgebracht. An deren zijn ingegaan op het aan bod van de gemeente en hebben in het Novotel geslapen. Onder het handjevol nog aanwezi ge belangstellenden heerst aan het eind van de avond toch niet al leen maar treurnis. „We gaan de molen gewoon weer opbouwen," zegt een van hen. „Ik weet zeker dat iedere Schiedammer een duit in het zakje wil doen voor de we deropbouw van de Walvisch." Schiedam Net niet de grootste molen van de wereld, dat is al ja ren het lot van De Walvisch met haar zeer hoge conische romp. De 33 meter hoge bakstenen stelling molen treft na dinsdagnacht een nieuwe tegenslag: door de ver woestende brand is wellicht ook de oudste gietijzeren molenas van het land verloren gegaan. Deze as stamde uit 1840. De geschiedenis van De Walvisch kent meer tegenslagen: flinke stormschade aan de binnenroe in 1924 en een uitslaande brand op 9 december 1938 waarbij alle vier onder kap gelegen verdiepingen geheel door het vuur worden ver nield. Steeds weer wist de molen haar oude glorie te herstellen, door de inzet van vele molenlief hebbers en donateurs. Of dat dit keer ook gebeurt, moet nog blij ken. Maar burgemeester Scheeres heeft al toegezegd dat hij de schamele resten van het roemrijke molenverleden van Schiedam hoe dan ook wil behou den. Liefst twintig molens omkransten in vroeger tijden de stadsvesten van Schiedam. Ze maalden het graan voor de moutwijnbranderij en. Met de teloorgang van de jene verindustrie, gingen ook dc mo lens één voor één tegen de vlakte. Op vijf na, waaronder ook De Wal visch. Het monument aan de Westvest stamt uit 1794. De gevelsteen aan de buitenmuur herinnert nog aan deze tijd. 'Op den 18 juny 1794 is door Anthomus Nolet de eerste steen van dezen molen gelegd', staat er in rode krulletters ge schreven op de relief gevelsteen met walvis. Het initiatief voor de bouw van de molen werd op 16 december 1793 genomen door enkele plaatselijke koornwijnbranders, die verlegen zaten om een eigen koormvmd- molen. Het stadsbestuur gaf op 24 februari 1794 haar goedkeuring aan het pLn en koos als locatie de Westvest, voor de Walvischstccg. De molen heeft dus zijn naam van de steeg en niet omgekeerd. De Walvisch werd gedreven door een soort vennootschap, de parti cipanten in de molen. Zij vroegen tezamen de bouw aan, bouwden de molen op gemeenschappelijke kosten en voerden gezamenlijk het bedrijf onder leiding van een boekhouder en een aantal com missarissen. De bednjfscapaciteit was gesteld op 26 portin, dat wil zeggen dat zoveel koren gemaald kon worden als nodig was voor 26 ketels of enkelvoudige brande wijn- ofjeneverstokerijen. Toen in de negentiende eeuw de stoomkorenmolen een machtige concurrent werd van de windko- renmolen en daarna ook het ou derwetse brandersbedrijf zo goed als geheel ten onder ging, was de ondergang van veel windkoren- molens een feit. De Walvisch ver dween echter nooit uit het stads beeld, mede door de inzet van de Vereeniging de Hollandsche Mo len uit Amsterdam. Deze vereni ging kocht de molen aan, restau reerde 'm begin jaren zeventig en bracht 'm opnieuw in bedrijf. Vanaf 1950 vertoefde het gezin Van Dnel Kluit op de molen. Va der Gerrit nam de molen in ge bruik naast molen De Noord aan het Oostplem m Rotterdam, die in 1954 afbrandde. Het gezin woonde tot 1977 op de benedenverdieping, waar na hun verhuizing het winkeltje de Driekleur Grutterij verscheen. Hier verkochten vader en zoon Van Driel Kluit hun succesvolle bakmrxen, die zij zelf samenstel den volgens eigen receptuur. De mixen vonden gretig aftrek bij zowel particulieren als ambachte lijke bakkers. Tijdens de viering van het 2C3-ja- ng bestaan van De Walvisch be sloot de Stichting Sehiedamse Molens, de nieuwe eigenaar van De Walvisch, tot een ingrijpende renovatie van het monument. Vi tale onderdelen waren aan ver vanging toe, met name de binnen- roede en het staartwerk verkeer den in slechte staat. De molen draaide nog wel, maar de wind sterkte werd angstvallig in de ga ten gehouden en uit veiligheids overwegingen waren de molenzei len al van twee wieken afgeno men. Met steun van vele sponsors, on der wie distillateur Nolet, het VSB Fonds Schiedam/Vlaardingen en het Anjerfonds Zuid-Holland, kon de restauratie worden gereali seerd. Het vier jaar durende pro ject heeft vierhonderdduizend gulden gekost, maar daarmee kon twee maanden geleden de au thentieke brandersmolen wel weer in bedrijf worden genome» Lang heeft de gemeenschap er niet van kunnen genieten. De Walvisch is niet meer. Schiedam Radio Schiedam draait vanaf zaterdagochtend tien uur platen op verzoek. Particulie ren en bedrijven kunnen tegen een vergoeding muziek van hun favoriete artiest aanvragen. De opbrengst is bestemd voor de we deropbouw van De Walvisch. „Wij hopen op deze manier een kleine bijdrage te kunnen leveren aan de afschuwelijke brand," al dus programmaleider Jan Willem de Boer. ïn de studio aan de Korte Haven 127, naast de jeugdbiblio theek, staat een grote, verzegelde melkbus waarin in ruil voor een favoriete plaat op de radio geld kan worden gestort. Een mini mum is niet gesteld aan de dona tie voor de actie, die tot zondag 18.00 uur loopt. De Boer: „Het gaat niet alleen om grote bedragen van bedrijven. Een kind dat een gulden uit z'n portemonnee haalt is netzo leuk. We hopen het op deze manier voor de mensen makkelijker te maken om zaterdag tijdens het winkelen even wat los geld, een paar piekies en een knakie, te storten." De bus wordt zondagavond over handigd aan de Stichting Schiedamse Molens. VOEL JU JE THUIS SN HET LEERLINGWEZEN. Heb je een VBO- of MAVO-d-ploma of enkele jaren HAVO en ben je geïnteresseerd m de metaal- en/of elektrotechniek' En wil je direct aan de slag' Pak nu de kans om meteen de praktijk re volgen Stuur de bon tn en je ontvangt alle informatie Een goed begin voor iedereen tussen de 16 en 27 jaar Naam Postcode/Woonplaats Telefoon Opleiding Stuur de bon. in een envelop op naar SMO-Rijnde'ta, Antwoordnummer 55q 2980 VE Barendrecht LEREN EN WERKEN IN DE METAAL- OF ELEKTROTECHNIEK? BEL (OISO) 6198 50. Schiedam De molenaars Ger rit en Leen-Arie Driel Kluit van De Walvisch kunnen op korte termijn hun werkzaamheden voortzetten op molen De Drie Koornbloemen aan de Vellevest Dat heeft de Stichting Schiedamse Molens met de door de brand gedupeerde onderne mers a/gesproken. Gemiddeld maalden vader en zoon Driel Kluit wekelijks enkele tonnen graan op de wind. Het meel van de molen wordt onder meer ge leverd aan tientallen bakkers uit de wijde omgeving. De vijf grote molens in de Schiedamse binnenstad zijn ei gendom van Stichting Schiedamse Molens. Het mole naarsgeslacht Driel Kluit ver diende sinds 1954 haar brood op De Walvisch, nadat de vroegere molen van de familie aan het Oostplein in Rotterdam in een vlammenzee verloren was ge gaan. De molenaars kunnen dankzij het aanbod van de stich ting nu gebruik maken van de vrij beschikbare produktieeapa- citeit in de Drie Koornbloemen „De Drie Koornbloemen is goed maalvaardig, maar hij draait tot nu toe in de praktijk slechts voor de prins," zegt directeur Jos Gunneweg. „De maalsteen is prima in orde. De molen wordt bij festiviteiten bemand door de vrijwillige molenaar Frans Kroon. Met hem is afgesproken dat er de komende tijd tarwe wordt gemalen in de molen." De Stichting Schiedamse Mo lens werkt ook naarstig aan een oplossing voor de andere poot onder het molenaarsbedrijf van de familie Driel Kluit. Op de be gane grond van de dertig meter hoge molen runde de familie grutterij De Driekleur. Ook dit bedrijfsonderdeel brandde to taal uit. Naast een breed assorti ment aan bakkersprodukten werden hier onder meer schar releieren verkocht. Kort na de onlangs uitgevoerde restauratie trok het bedrijfje de laatste tijd al weer heel wat klanten. De Driekleur kan volgens direc teur Gunneweg van de molen stichting ook een tijdelijk onder komen vinden in de Drie Koorn bloemen. De begane grond van deze uit 1770 stammende molen aan het kruispunt Vlaardinger- straat/Nieuwe Damiaan kan voi- gens hem snel worden ingericht voor de grutterij. Wanneer het winkeltje de deuren heropent, dusft hij echter nog niet te zeg gen. „We zijn volop bezig met de nasleep van de brand. Ook verle nen we morele steun en bijstand aan onze huurders." Sponsor De grote brand in De Walvisch heeft de stichting jaren terugge worpen in haar werk, dat zich richt op het herstel in volle glo rie van de vijf Schiedamse mo lens. Het werk begon in 1982, toen de molens na veertig jaar verwaarlozing in een deplorabe le toestand verkeerden. Van de Palmboom resteerde zelfs niet meer dan een stompje. Deze mo len aan de Noordvest was in 1903 uitgebrand. Tot afgelopen dinsdag zag de tussenbalans er redelijk gunstig uit. Molen De Palmboom werd herbouwd en molen De Noord. De Drie Koornbloemen en De Walvisch waren behoorlijk opge lapt. Over drie maanden start bovendien een groot restauratie project aan De Vrijheid, dat 2,5 ton gaat kosten. Voorafgaande aan de brand dacht de Stichting Schiedamse Molens nog vijf ton nodig te hebben om rond de eeuwwisseling haar einddoel te bereiken: het in perfecte staat brengen en houden van de vijf Schiedamse molens. De verwoestende vlammmenzee in De Walvisch schopte dit tijds- schema en de begroting danig in de war. „Ook wij zijn behoorlijk teneergeslagen," 2egt een woordvoerder van deVSB-bank, die juist afgelopen weekeinde bekend maakte dat de financiële instelling de komende jaren als hoofdsponsor van de molen stichting optreedt. Droeg de bank in de afgelopen vier jaar reeds 570.Ö0Ö gulden bij aan het herstel van de molens, de ko mende jaren zou de knip voor 275.000 gulden worden getrok ken. De bank hoopt, dat de verzeke ring de door de brand veroor zaakte schade aan De Walvisch dekt. „Maar ais dat niet het ge val is, dan is het denkbaar dat wij met een extra donatie over de brug komen," steekt de woordvoerder van de VSB de ge dupeerde molenstichting alvast een hart onder de riem. „We zijn tenslotte niet voor niets hoofd sponsor." Mornia3' v-a- KOMPLgJjoorv^f ofdtcMh"'3 nCj pt bifocale 9lazen WINKELCENTRUM OOSTERHOF - ROTTERDAM - TEL 010-4558955 WINKELCENTRUM DE TERP - CAPELLE -TEL. 010-4513544 WINKELCENTRUM DE SCHOLVER - CAPELLE - TEL. 010-4580168 PEPPELWEG 131 - ROTTERDAM - TEL. 010-4188465 OOK GEVESTIGD IN ALPHEN A/D RIJN EN DELFT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1996 | | pagina 3