9 Personeelsbeleid GGD gekraakt Acht verrotte beuken Hogelaan moeten weg mi genda 'Brief moet prikkel zijn voor gemeente' Nog niet alles op rolletjes in Theater a.d. Schie PvdA, WD en CDA Vlaardingen zijn eruit Poging tot beroving Mishandeling van echtpaar Geen aangifte van steekpartij Auto rijden zonder rijbewijs Kluis gestolen Ondersteuning bij opvoeding niet alleen voor peuters Management onderschat volgens onderzoek groeiende onvrede onder personeel Gloria Toonkunst brengt Johannes Passion als mooi doorlopend verhaal Rotterdams Dagblad Maandag 6 april 1998 Schiedam Een onbekende man probeerde vrijdagavond rond 23.00 uur op het fietspad onder station Schiedam Nieuwland een 25-jarige Rotterdamse met ge weld van haar tas te beroven. De vrouw was op weg naar de tram halte toen ze plotseling door een man op een fiets werd aangere den. Die pakte haar tas beet en be gon de vrouw te schoppen toen zij aan haar eigendom vasthield. Na dat de vrouw enkele klappen wist uit te delen, vluchtte de man weg. De Rotterdamse is met pijn in haar onderbuik overgebracht naar het Schieland Ziekenhuis. Vlaardingen Een 24-jarige Vlaar- dinger en een man waarvan de in- dentiteit nog niet vaststaat zijn de afgelopen nacht aangehouden op verdenking van mishandeling. Het duo zou een Vlaardings echt paar hebben lastig gevallen en de 51-jarige man hebben geschopt en geslagen. De verdachten verzet ten zich vervolgens bij hun arres tatie op het Emaus. Ze zijn voor verhoor ingesloten. Schiedam De 21-jarige Schie- damse, die vorige week woensdag zei in haar buik te zyn gestoken door een onbekende vrouw, heeft besloten geen aangifte te doen van het voorval. Het slachtoffer zei door de vrouw op de Schie- damse Boerhaavelaan te zijn ge stoken met waarschijnlijk een sti letto omdat zij haar 'raar zou heb ben aangekeken'. Volgens de poli tie heeft de Schiedamse vanwege persoonlijke omstandigheden haar aangifte ingetrokken. De po litie sluit daarmee het onderzoek naar de dader af zonder iemand te hebben aangehouden. Maassluis—De Maassluise politie hield gisteren rond 12.00 een auto aan op de Westlandseweg omdat deze met te hoge snelheid reed. De 35-jarige Maassluizer die ach ter het stuur zat, bleek niet over een rijbewijs te beschikken. De man kreeg daarvoor een bekeu ring. Schiedam Personeel van een verzorgingstehuis aan de Schie damse Willem Andriessenlaan ontdekte zaterdagavond dat een kluis uit een kast achter de balie was weggenomen. In de kluis zat een bedrag van rond de 750 gul den. Van de daders ontbreekt elk spoor. Schiedam De school neemt steeds vaker noodgedwongen ta ken over, die eigenlijk bij de ou ders thuis horen. Want achter standen en gedragsproblemen ui ten zich veelal op school. Dit is een negatieve ontwikkeling, vol gens de CDA-fractie Schiedam, want de opvoeding hoort in de eerste plaats bij de ouders thuis. Dit staat in de notitie 'Lokaal pre ventief jeugdbeleid' van het CDA. De christen-democraten hebben dit vlugschrift geschreven in het kader van de conferentie over in tegraal jeugdbeleid, die onlangs is gehouden. Het CDA pleit onder meer voor een bredere opvoedingsonder steuning. „Niet alleen ouders van peuters, maar ook ouders van de oudere jeugd hebben behoefte aan ondersteuning, Er zou een speciale consultatiedesk moeten komen, zo mogelijk voor het hele gebied Nieuwe Waterweg-Noord." Ook moet er meer voorlichting komen, die speciaal gericht is op ouders en over verslaving (roken, alcohol, drugs en gokken), vanda lisme en geweld. „Ouderparticipatie moet continu punt van aandacht zijn voor de po litiek," staat verder in de notitie. Want verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen ligt weliswaar in de eerste plaats bij de ouders. Volgens het CDA moet de gemeente ingrijpen zodra 'een toenemende groep jongeren niet goed functioneert in het onder wijs'. Cijfers omtrent de steeds groter wordende groep, kan de partij niet geven. Wel staat nog in de no titie dat er 'in toenemende mate sprake is van jongeren die niet meer te motiveren zijn voor school'. De oplossing wordt onder meer gezocht in een betere samenwer king tussen (jeugd)hulpverlening en onderwijs. Samenwerking door iedereen die met jongeren te maken heeft, is ook het idee ach ter het integrale jeugdbeleid. De christen-democraten zeggen inde notitie dan ook 'blij te zijn dat de gemeente met de startconferentie de aftrap heeft gegeven'. Bij de notitie zit nog een klein schalig onderzoek dat fractiele den onder 44 jongeren hebben ge houden. Net als D66-raadsleden regelmatig doen, zijn de christen democraten bij de Ingang van de Nieuwe Passage en in het Hof van Spaland gaan staan om jongeren te enquêteren. Er werden vragen gesteld over de mogelijkheden van vrijetijdsbe steding in Schiedam. Over uit gaan was 84 procent van de jonge ren negatief. „Rotterdam en Vlaardingen zijn betere plaatsen om uit te gaan." Over sport was 95 procent positief, 82 procent over muziekbeoefening, maar liefst 100 procent over de bibliotheek en er werd wisselend gedacht over de buurthuizen. Door Mariëtte Olsthoom Vlaardingen Het personeelsbeleid van de GGD Nieuwe Wa terweg Noord deugt van geen kanten. Herhaaldelijke conflic ten hebben geleid tot wantrouwen en cynisme bij de GGD-me- dewerkers. Fouten van het management, waarbij patronen zichtbaar zijn, hebben het vertrouwen in de leidinggevenden ernstig geschaad. De situatie is des te erger omdat het mana gement de grote en groeiende onvrede onder het personeel onderschat. Dat zijn de voornaamste resultaten van het on derzoek naar het personeelsbeleid van de GGD NWN. Het arbeidsconflict van voormalig werkneemster Carla Witte, dat on der meer aanleiding was voor het onderzoek, is -in tegenstelling tot wat de GGD tot nog toe be weerde - geen incident. Meerde re personeelskwesties zijn vol gens het onderzoek uitgelopen op onenigheid met het management van de GGD. Redenen die de on derzoeker daarvoor aanwijst zijn een onduidelijke communicatie, te laat inzien van de ernst van de situatie en het niet toegeven van gemaakte fouten door het mana gement. Het adviesbureau Cap Gemini komt na het onderzoek, dat oen einde moest maken aan de nega tieve geruchtenstroom over per sonele misstanden binnen de dienst, tot de conclusie dat het personeelsbeleid op een aantal punten grondig moet verbeteren om de groei van de afgelopen ja ren te kunnen handhaven. De aandacht van het management is volgens de onderzoeker te veel naar buiten gericht geweest, wat van de GGD weiliswaar een zelf standige en marktgerichte orga nisatie heeft gemaakt, maar wat ten koste is gegaan van de interne verhoudingen en het personeels beleid. Het personeelsbeleid is inhoude lijk niet duidelijk, zowel voor de medewerkers als het manage ment van de dienst. Leidingeven- den klagen m het onderzoek dat hun personeel altijd ontevreden is en een weinig bedrijfsmatige hou ding toont. Medewerkers komen met de klacht dat beslissingen niet goed zijn onderbouwd. Te weinig tijd wordt volgens bei de partijen besteed aan begelei ding van het personeel. Medewer kers vinden de managers maar af standelijk en moeilijk te berei ken. Leidinggevenden geven de werkdruk als excuus voor het ge ringe contact met het personeel. Zij zijn volgens de onderzoeker te taakgericht bezig en maken te weinig gebruik van de kennis van medewerkers waardoor deze zich niet serieus voelen genomen. De omzichtige manier van handelen en communiceren heeft gezorgd voor een zekere angst bij perso neel en management voor open heid. Niemand durft precies te zeggen waar het op staal. Kaak Het dominante optreden van di recteur E. S.A. van der Meer komt in het rapport ter sprake, maar ook het functioneren van het algemeen en dagelijks be stuur en de ondernemingsraad wordt aan de kaak gesteld. Deze zouden steeds te laat hebben ge reageerd op problemen en met na me arbeidsconflicten binnen de GGD. Daarbij is de relatie tussen de directeur en de ondernemings raad slecht te noemen, aldus de onderzoeker, die verder vraagte kens plaatst bij het gebrekkige functioneren van de personeels functionaris en de manager van deArbodienst. Omdat de interne verhoudingen te veel verstoord zijn, wordt in het onderzoek, dat spreekt van 'een ernstige, maar niet onoplosbare situatie', geadviseerd een extern begeleider aan te brekken om ver beteringen door te voeren, Daar- bij moet gedacht worden aan het verhogen van de professionaliteit van het bestuur, ondernemings raad en het management waarbij een mensgerichte stijl voorop staat; het toegeven van gemaakte fouten door het management en het trainen van medewerkers in het omgaan met onzekerheid. Verder adviseert de onderzoeker het aannamebeleid voor mana gers te verscherpen en het funtio- neren van de personeelsfunctio naris te verbeteren. Het algemeen bestuur is inmid dels akkoord gegaan met de con clusies van het onderzoek en gaat de komende maanden aan de slag met een plan van aanpak om de verbeteringen door te kunnen Maandag 6 april SCHIEDAM Dc Oost Koersbal, 14.00-16.00u. ROTTERDAM Nigftttown Café21.30 Popifilm. de Doelen, JumaanseZaa! 20.15 Internationale kameror kesten. I Musici m.m.v. Mariana Sirbu, viool. Theater 't Kapelletje 20.00 Keesje Tippel. Dinsdag? april SCHIEDAM Wijkpost Zuid. Paa5tiingo, 13.30-15.30u. Pand Paulus. Opening tentoonstelling 'De nieuwe kieren van de keizer*. 19.30u. VLAARDINGEN Dc Soenda. Bingo, 14.00U. Rode Knils af- deiingsgebouw, voorlichtingsbijeenkomst overtracsng,9.45-12.00u. Holy Ziekenhuis. Reanimatiecur5us, 20.0ÖJ. ROTTERDAM Hist Museum 'Schielandshuis' 1Q.QO- 17.00 film: Rotterdam, Nieuwe Stad. NigW- townTheatercafé 20.00 Bno - Romeo Del ta. Lanta re n/Venstar21.00 Cafeïne, Rotter damse Schouwburg, Gr.2.20.15 De Sprook jes van Gnp. Theater 't Kapelletje 20.00 Keesje TippeITheaterZuIdplein, Grx20.15 Mini Maxi. Rotterdamse Schouwburg 18.00 Hermann Pitz-freject Beeldspoor. Van do2t/mwo8apr. ROTTERDAM Cinerama li Titanic' (12) dag. 14.15-20. Cln.2: 'Amistad' (16) dag,13,45-17.15- 20.45. Cln.3: Seven yeais in Tibet' (12) dag. 13-18-21.15. Cln.4: The man in the iron mask' (al) dag, 13.15-16,45-20.30. Cln.5: Booge Nights' (16) dag. 17-20.45,do.vr,ma- .di. ook 13.30. Imax Theater: 'Amazon' (al) dag,(beh.ma.) 14-16, 'Super Speedway" (al) dag. (beh.ma.) 15. The living sea" (al) vr.di.wo. 13. Titanic' (12)dag.(Deh.ma.) 17.15-21.15, ma.20,do- .za.20. ook 10. Lantaren: The end of violence' (16! flo.Vm ma.20.30. Ven. i; 'De Poolse Bruid' (12) dag. 20-22 (ma.met om 22), vr.zo.wo. 14.30. Sneak Preview (16) ma.22. Ven.2: 'Unagj' (16) dag. 22. 'Karakter* (12) vr.zo.wo. 14.30. Dag.(beh.ma.) 19,30: Theonlyson'do. 'What did the lady forget?' vr. 'I was bom but...' za. "The brothers and sisters of theToda family1 zo. There was a father" di. "The record of a tene ment gentleman' wo. 'Intensions of murder (16) ma. 19.30. Ven.3: 'Perfect circle' (16) dag. 19.30-22. Thewinterguest'(al) vr.zo.wo. 14.30. Ven 4: Western' (16) dag. 19.30-22. Movie2one: 'La Haine'vr.15.30. Lumière 1: 'Sphere' (16) dag.13.30-17- 20.15. Lum. 2: 'Kiss the girls' (16) dag. 15- 18.05-21. Lum. 3: '1 know what you did last summer' (16) dag.lbeh.tio.) 16-18.45* 21.30, do.vr.ma.dt.ook 13.15, do.ook 16- 21.40. Lum. 4: 'Money talks regie: Brett Rat- ner' (12) dag.18.30-21. do.vr.ma.di. ook 13.30-16. Rexane: 'Gettngtucky' (18) do. Vm zo. doort. voorst. 'Hot Circuit' (18) ma. Vm wo. doort. voorst. Pathe: Titanic' (12) dag 11,30-1530- 19.30, zo.11.10 ipv 11.30. 'Left luggage* (al) dag. 11.10-14,45 Iwo.met om 14.45)-17- 19.30-21.50, 'Good Will Hunting- (al) dag. 11.55-15.30-18.30-21.30. di.met om 21.30, The Jackal' (16) dagl5.30-18.2C- 21.20, do.vr.ma.di.ook 11.40, 'As good as it gets (al) dag 15.20-18.15-21.10, do.vr.ma- .di.ook 11.45. The man in the iron mask' (at) dag.11.20 (zametom 11.20H5-18.05-21. 'Scream 2' (16) dagfbeh-zo.) 11.30-15- 18.40-21.30, zo,12.30-15.20-18.40- 21.30, Sneak preview: Too Woot'di.21.30. Nachtvoorstefilngen: Lum.l; 'Sphere' (16) vr.za.00.15. Lum. 2: 'Kiss the girls* (16) vr- .za.00.15. Lum,3:7 know what you did Jast summer" (16) vrza.OO,15.Lum.4:'Scream 2' (16) vr.za.00.15. Klndermat/nees: Cln.5: 'Rubber" zaao. wo.13-15. Ven li 'Pippr in Taka Tuka Land' zo.wo.14. Lum.3: 'Anastasia' za* jo .wo. 13.30. Lum.4: 'Rubber' za- .zo.wo.13.15-16. PatfiéThomas senior" wo. 14.30. 'Anastasia' zajo.wo.ll.lO- 13.15. 'Rubber* za.zo. wo. 11-13.10. Het wordt steeds leger aan de Hogelaan in het Vlaardingse Oranjepark. Het college van burgemeester en wethouders van Vlaar dingen heeft besloten nog eens acht beuken te rooien. Uit onderzoek was in het voorjaar van 1997 al gebleken dat twintig van de drieëndertig volwassen beuken in slechte staat verkeerden. Kort daarna zijn vanwege om valgevaar twee beuken geroeid. Daarbij werd ook duidelijk dat de bomen nog ernstiger verrrot waren dan aanvankelijk gedacht. Op korte termijn zullen de volgende vier beuken worden gekapt. De eenmaal gerooide bomen zullen door jonge beuken worden vervangen. Op opengevallen plaatsen zijn inmiddels al eenenveertig nieuwe beuken geplant. Foto Roei Dijkstra SchiedamHij noemt het sym pathiek dat de twee ambtenaren van de gemeente Schiedam de moeite hebben genomen om 'af te dalen' naar de Bewoners- en Belangenvereniging De Planta ge, Maar het vertrouwen in de gemeente is hiermee niet ge- heel hersteld, laat B. van Kan weten naar aanleiding van een gesprek over niet-beantwoorde brieven van de vereniging. Pas na de zevende brief, waarin de'bewoners hun beklag deden over het uitblijven van een reac- r tie, werden de ambtenaren wak- -ker en lag er een excuusbrief -var. het Schiedamse college op "rfë deurmat Ook werd een af- --spraak gemaakt voor overleg "■met C, Miedema, hoofd van de Afdeling ruimtelijke ordening en L. Boers van de afdeling ver keer. Twee brieven waren in die tussentijd naar tevredenheid af gedaan: over de kerstbomenrel in het wykpark en over de inva- -lideparkeerplaatsen op de Tuin- "laan. „In januari vorig jaar hebben we al een brief geschreven over de parkeerruimte voor de nieuwe bewoners van het belastingge bouw. De heren hebben uitge legd dat bij het verlenen van de bouwvergunning is geteld'hoe veel parkeerruimte er was in het gebied en dat was natuurlijk net genoeg. Wij vinden dat er sindsdien van een veranderde situatie sprake is en Miedema heeft toegezegd om een nieuwe telling uit te voeren vertelt Van Kan. Een ander twistpunt is het uit geven van twee parkeerplaat sen tegenover het postkantoor voor Greenweels, een organisa tie die het deelgebruik van au to's wil bevorderen. Bijna negen maanden later is daar nog geen besluit over genomen, maar de gemeente overweegt twee kort- parkeerplaatsen vrij te maken voor de Greenweel-auto's, „Het is een goed doel en het kort de bewoners geen parkeerruimte. Maar we vinden dat de gemeen te de situatie in al zijn facetten moet bekijken,1' stelt Van Kan. De bezwaarbrief over deze kwestie was de gemeente overi gens helemaal kwijt Verder heeft het afdelingshoofd ruimtelijke ordening de bewo ners toegezegd dat hij contact op zal nemen met de DCMR Mi lieudienst Rijnmond, die had beloofd te bemiddelen tussen de bewoners en een overlastge vend bedrijf aan de Buitenha venweg. Van Kan, die zelf op de afdeling bestuurszaken van de gemeente Vlaardingen werkt, weet uit ervaring dat er jaarlijks vele poststukken belanden op het gemeentehuis. In zijn ge meente waren dat er vorig jaar zo'n 20.000 stuks, waarvan er 15.000 om behandeling vroegen. „Ik heb dus wel begrip voor de ambtelijke wanorde die is ont staan door de invoering van de nieuwe gemeentelijke organisa tie. Maar het feit dat ze niet in staat zyn om tijdig te reageren, ook al is het maar via eon belle tje, geeft je wel te denken. We hopen dat onze laatste brief een soort prikkel is, die de gemeen te wat klantvriendelijker maakt." Door Mariëtte Oisthoorn Schiedam—Achter in de zaal leek het wel een sauna. En heb je die planken gezien, die zitten onge lijk. B. Roelfsema kan zich mooie re materialen voorstellen. Het lijkt wel krattenhout, zei hij voor de voorstelling nog tegen zijn buurvrouw. Tijdens de pauze van de komedie Facelift, de eerste voorstelling in het Theater a.d. Schie, laat de be zoeker zijn kritische blik gaan langs de met hout bekleedde foy er. Het plafond lijkt nog niet af en zie je die witte muren als je naar boven kijkt? Het lijkt warempel wel of er een pakhuis achter zit. De stoelen zitten goed en ook de vloer wordt goedgekeurd, het hout is een schoon materiaal („nee, de geur is ons eigenlijk nog niet opgevallen"), maar een mooi theater? Nee, Roelfsema vindt Schiedams nieuwe theatertempel eigenlijk zo bijzonder niet. „Ik krijg de indruk dat er op veel be spaard moest worden." Het was een spannende avond gisteren voor het management en het personeel van het Theater a.d. Schie. Met de komedie Facelift ging de periode van proefdraaien van start voor de officiële opening in september van dit jaar. Direc teur Paul van Öort liep nog wat onwennig rond tussen het pu bliek dat zich ruim voor de voor- Met de komedie Facelift ging gisteravond de periode van proef draaien van start in het nieuwe Theater a.d. Schie. Onder het pu bliek waren de meningen verdeeld. Foto Roei Dijkstra stelling al nieuwsgierig aandien de. Kijkend en keurend. De be zoekers balend van de lange rij bij de garderobe. Nog niet alles liep op rolletjes en ook het definitieve meubilair in de foyer ontbreekt nog, maar over de sfeer is hoofd programmering en marketing Peter Mulder tevre den. „Het publiek beweegt zich speels van beneden naar boven, waar gerookt mag worden, en heeft zo steeds een ander 2icht op de foyer van het theater." Ook over het verloop van de voorstel ling maakt hij zich geen zorgen. „Het is een leuke, ongecompli ceerde voorstelling dieal vanaf ja nuari draait. Een goede gelegen heid om de theatertechnici te la ten wennen aan de productie en het gebouw." Vooral de warmte van het gebouw spreekt de Schiedamse J. van der Herik aan. Zowel figuurlijk als letterlijk, want de zaal is behoor lijk op temperatuur, vindt ze. Het geluid, de belichting en het zicht bevalt haar goed. Over het toneel stuk is zij minder te spreken, maar daar kwam ze ook niet voor. Getuige zjjn van de eerste voor stelling in Schiedams nieuwste aanwinst was haar bedoeling. Om dezelfde reden is de familie van der Pluijm naar het 702 stoe len tellende theater gekomen. Be namingen als 'schitterend en fan tastisch' dichten zy de schouw burg op het Stadserf toe. Als Schiedammers zijn zij trots op het Theater a.d. Schie. Vervoerwas al tijd een probleem, maar het thea ter op tien minuten loopafstand biedt perspectieven, tenminste als er leukere voorstellingen ko men. Daar hopen ze nog op. Kritischer is de keurende blik van T. Kloos. „Er mankeert hier en daar nog wat aan," oordeelt de be zoeker. „De garderobe is hele maal niks, dat duurt veel te lang. En het hout is bovenaan veel te ruw gelaten. Ik heb het al gezegd: daar gaat vuiligheid in zitten, dat gaat stinken, maar er schijnt niks meer aan te doen te zijn. Dat zal ze nog flink tegenvallen." Het lange wachten bij de gardero be, de slechte klimaatbeheersing, de zaal die iets te vroeg open ging. Het heeft volgens hoofd techni sche dienst Rob Roos allemaal te maken met de onervarenheid van het personeel. Dat het erg warm zou worden, was voorspeld, daar er nog geen bediening was om de temperatuur in het theater te be heersen. „Sommigen werken voor het eerst in een theater. Maar daar zijn inspeelvoorstellingen voor. Theatertechnisch waren er geen problemen. De voorstelling heeft onafgebroken kunnen draaien. Voor een eerste keer is dat uitzon derlijk goed gegaan." VlaardingenPvdA, WD en CDA in Vlaardin gen zijn het 'op hoofdlijnen' eens geworden over de tekst van het collegeprogramma voor de komende vier jaar. Afgelopen weekeinde hebben de fracties van de (hie partijen hun fiat over het akkoord gegeven. „We moeten van avond nog wat puntjes op de i-tjes zetten," al dus formateur A. Attema. Maar dat levert naar verwachting geen al te grote problemen meer op. Voor woensdagoch tend is inmiddels een bijeenkomst belegd waar het programma wordt gepresenteerd. Daar wordt dan ook de portefeuilleverdeling bekend gemaakt. De waag is daarbij hoe de portefeuille van D66'er T. W. van der Steen {onder meer verkeer en vervoer) is verdeeld onder zijn collega's K. van der Windt, H. C. J. Roijers en A. Kool, die wel mogen blijven. Vlaardingen Het ten gehore brengen van één van Bach's pas sionen in de passietijd is ook in Vlaardingen traditie. In de Grote Kerk deed COV Gloria Toonkunst onder leiding van dirigent Aad van der Hoeven zaterdagavond de Johannes Passion herleven. De kerk was ruimschoots bezet met een aanzienlijk aantal belangstel lenden die de toch lange zit op de ongemakkelijke stoelen voor lief namen. J. S. Bach heeft in de Johannes- passion het lijdensverhaal naar het evangelie van Johannes op muziek gezet. Bach geeft dit ver haal op veel directere wijze gestal te dan zijn meer beschouwende Matthaus Passion. Niet alleen is het aantal aria's dat door solisten wordt gezongen aanmerkelijk kleiner, ook de grote volkskoren zijn feller van aard. Het koor begon het concert zater dagavond met het 'Herr unser Herscher', onder begeleiding van het Randstedelijk Begeleidings orkest. Na het recitatief van evan gelist Robert Luts was er al wat felheid te beluisteren in het door het koor gezongen 'Jesum von Nazareth'. Het koor had een hel dere klank waarin met name de fraaie sopranen en tenoren opvie len, maar ook de warme alten en ver dragende bassen droegen bij aan de homogene klank van het koor. Dirigent Van der Hoeven liet vooral in de beschouwende kora len veel emotie en een grote mate van bewogenheid horen. Koor en orkest volgden zijn aanwijzingen moeiteloos op en bereikten een mooie eenheid in sfeer en klank. Sopraan Heieen Koele maakte in de aria's 'Ich folge dir gieichfalls' en 'Zerfliesse' een prima indruk. Haar lichte, heldere stem had een klein, mooi vibrato en wist daar door met de juiste lichtheid het publiek te raken. Alt Margareth Beunders legde met haar donkere stem veel emo tie in de aria's. In het met eerbied gezongen 'Es ist vollbracht', waar in zij werd begeleid door Freèk Borstlap op de viola da ganba, wist zij velen te ontroeren. Eert groot staaltje vakmanschap-liet ook tenor Alex Vermeulen horen in de aria 'Erwage'. In een veel heid van noten wist hij toch een doorleefde interpretatie te laten horen. Daarbij liet hij zich niet uit het veld slaan door de onrust bin nen het orkest. De bespelers van de basso continuoniet waren niet alleen samen ongelijk, ook in combinatie met de overige orkest leden verschilden zij van tempo, hetgeen dirigent Van der Hoeven zeer exact aangaf. Bas Julian Hartman had hier in zijn aria 'Eilt' eveneens mee te maken, maar het RBO speelde in het correcte tempo door. Door de ze onrustige continuo werd Gloria Toonkunst in het Wohin' - wat het intermitterende koor vormt in deze aria - wel gehinderd, maar het koor herstelde zich prima. Hoogtepunten waren het bijtende Weg,weg mit dem', het spannend opgebouwde 'Bist du nicht' en het koraal in het ontroerende 'Mein teurer Heiland'. Deze door Hart man gezongen basaria is door vlochten met het koraal 'Jesu, der du warest tot' en werd door Gloria Toonkunst met een ontroerende ingetogenheid gezongen. Evangelist Robert Luts hield het publiek aan zijn lippen. Hij bracht de verbindende recitatieven tus sen koren en aria's dusdanig dat deze Johannes Passion één mooi doorlopend verhaal is geworden. Het was voor velen weer een in drukwekkende belevenis naar het paasfeest toe. Met het verstil de 'Ruht wohl' en het koraal 'Ach Herr, lass dein lieb' Engelein' heeft het koor deze avond een zeer pakkend einde gegeven. Na enkele momenten van stilte en klokkengebeier verliet een ieder voldaan de kerk. Het Schiedamse Toonkunstkoor voert de Mattaus Passion woens dag 8 april uit in de Grote Kerk van Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 1