10 De passie in een passie Bachs 'Mattheus' vol haat, wraak, jaloezie en hartstocht Ten Sharp neemt voorschotje op zomer 010-4066066 Huurkoop J. van Dijk Dochters B.V. Quick Service Kievit B.Vl" Rotterdams Dagblad Maandag 6 april 1998 Wat is er aan de band met een muziekstuk dat elk jaar rond Pa sen ook vele met-gelovigen uren lang aan de kerkbank gekluis terd houdt? Terwij 1 de kerk haar gezag ziet afbrokkelen, wint Bachs Mattheus Passie aan kracht. Over de passie in een passie, een oratorium ais een opera en religieuze hartstocht in een tijd van ontkerstening. Door JosFrusch Jaarlijks gaat Nederland rond Pa sen massaal ter kerke of naar het theater om Bachs Mattheus Pas sie te beleven. De dramatiek van het verhaal, de schoonheid en ex pressiviteit van de muziek, de kracht van de boodschap; het zijn deze elementen die de luisteraar steeds opnieuw raken. 'Halt, halt lass sehen, ob Elias komme und ihm helfe' zingen de ongelovigen luidkeels met bijten de spot. Het sarcasme snijdt door de ziel. Net heeft Christus met een laatste krachtsinspanning 'Eli, Eli lama safaachthani' uitge roepen. Nog even en Hij geeft de geest: 'Aber Jesus schrie abermal laut, und verschied.' Doodse stil te. Het koor der gelovigen heft het koraal "Wenn ich einmal soil scheiden' aan, op de bekende 'O Haupt vol Blut und Wunden'-me- lodie, maar nu in mineur. Kippen vel. Opnieuw neemt de evangelist het woord. En verhaalt over de aarde die beeft, bergen die openbarsten en het voorhangsel van de tempel dat in tweeën scheurt. Ronkende orgelklanken en hevig geagiteer de strijkers versterken de drama tische boodschap. Het contrast met de daaropvolgende koorzang is groot Overmand door schrik en emotie komen de honderdman en zijn soldaten tot inkeer. Huive ringwekkend mooi van harmonie en intens van zeggingskracht weerklinkt 'Wahriich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.' Het is niet gemakkelijk het bij deze theatrale dramatiek droog te houden. Het passieverhaal vertelt de ge schiedenis rondom de dood van Christus aan het kruis zoals die is opgetekend door de apostelen Mattheus, Marcus, Lucas en Jo hannes. Vanaf ongeveer 1450 gin gen componisten het passiever haal gebruiken voor groter opge zette oratoria, passies, die aanvan kelijk voor liturgisch gebruik be doeld waren. Vooral in Duitsland en Italië kwamen passiecomposi ties tot grote bloei, met als onbe twist hoogtepunt beide bewaarde passies van Johann Sebastian Bach. Voor zijn Mattheus Passie, die rond 1730 zijn definitieve vorm kreeg, maakte Bach gebruik van de hoofdstukken 26 en 27 uit het Evangelie van Mattheus, in de vertaling van Luther. Achtereen volgens komen aan bod: het avondmaal, het gebed in Gethse- mane, de gevangenname van Christus, de verloochening van Petrus en het verraad van Judas, de rechtspraak, de kruisweg, de kruisiging en de dood van Chris tus en de begrafenis. Het werk eindigt in een sfeer van bezinning en berusting. Postbeambte Naast de evangelietekst bedient Bach zich van koraalteksten die in die dagen in de kerken gezon gen werden (en die dus iedereen kende) en van gedichten van zijn 'huisdichter' Picander, pseudo niem van de postbeambte en vrïjetijdspoëet Christian Friedrich Henrici. Deze gedich ten, die Bach in de aria's gebruikt, kunnen worden opgevat als over peinzingen over de gebeurtenis sen en de gevolgen daarvan. Hij laat ze zingen door stemmen uit de toeschouwers die het laatste avondmaal, de verloochening of de kruisweg naar Golgotha gade slaan en er hun commentaar op leveren. Honingzoete rijmelarij zonder enige literaire kwaliteit, maar wel poëzie die voor iedereen te begrij pen was en regelrecht het hart be roerde. En juist daar was het Bach om te doen. Mede daardoor is de Mattheus Passie een emotioneel en betrokken verslag waarin de luisteraar wordt uitgenodigd mee te leven met de personages - Je sus, Petrus, Judas, de hogepries ter, Pilatus, etc. - van wie de ka rakters in hel verloop van de pas sie duidelijk worden uitgetekend. Om de betrokkenheid te vergro ten heeft de componist het thea trale aspect sterk benadrukt. Zo heeft hij gekozen voor dubbelko- righeid: twee koren, met hun ei gen instrumentale begeleiding zingen soms gezamenlijk, soms afzonderlijk, soms in een vraag- en antwoordspel. Verder is er nog een knapenkoor en treden regel matig solisten naar voren. Een ge heel dat indruk maakt, zeker in de gewade ruimte van een kerk, zo als de Thomaskirche waar de Mat theus voor het eerst werd uitge voerd. Romantische opera Haat, wraak, jaloezie, hartstocht, Weltschmerz. De Mattheus Passie zit vol tragische en hoogdramati sche scènes, die je eerder in een romantische opera dan in een ba- rok-oratorium zou verwachten. 'Als de levensomstandigheden hem aan een groot katholiek hof of in een onafhankelijke, burger lijke betrekking hadden ge bracht, was hij (Bach, red.) zeker de grootste operacomponist van zijn tijd geworden,' vindt de be kende Oostenrijkse dirigent Ni- kolaus Hamoncourt. 'Hy wés de belangrijkste operacomponist van zijn tijd,' schrijft Martin van Amerongen in het boeiend essay 'Zijn bliksem, zijn donder' (let op de suggestieve titel) over de Mat theus Passie. Hij vervolgt: 'Helaas schreef die tijd hem voor dat zijn opera's als oratoria moesten wor den gepresenteerd. Het zijn niet temin echte opera's, met een li bretto, aria's, ensembles en koors- gewijs morrend volk.' Dat de Mattheus Passie een poel van 7 iels ver scheurende treurnis is, daarbij zal ook degene die nog nooit één noot van dit godsdien stig en muzikaal monument heeft gehooid, zich gezien de tragiek van het verhaal wei iets kunnen voorstellen. 'Een wolkenzee van zuchten en klagen, de betuigin gen van vertwijfeldheid, het lij den en het medelijden.' volgens de theoloog Karl Bath, die er zich over beklaagt dat Bach maar in mineur blijft doorjammeren zon der het gloria van de triomfale he melvaart le zingen. De Mattheus Passie is een oratori um vol dramatische erupties, the atrale tegenstellingen, persoonlij ke ontboezemingen. Bach mani festeert zich hier als een muzikale verhalenverteller pur sang. Met het expressief gebruik van muzi kale effecten en sfeerschilderin gen neemt hij in de Mattheus een voorproefje op de Romantiek, de hoogtijdagen van de hartstocht. Hier is niet alleen een gelovig, maar ook een gedreven man aan het woord. Die combinatie van een diepgelovige inborst, tempe ramentvol karakter en muzikaal genie heeft ervoor gezorgd dat de Mattheus wellicht de volmaaktste religieuze compositie is die op dit ondermaanse is gemaakt, Desondanks zou ik de mensen niet de kost willen geven die in de loop der jaren onder aria's als 'Buss und Reu' of 'Komm, süsses Kreuz' in slaap zijn gevallen. De Mattheus Passie kent inder daad een overvloed aan aria's, die in hun beschouwelijke overdaad de voortgang van de handeling, het lijdensverhaal, behoorlijk stagneren. Het schiet niet echt op allemaal. Ruim tweeëneenhalf uur muziek is voor het gemiddel de oor een brok die niet gemakke lijk te verhapstukken is. Vooral omdat dat 'gemiddelde oor' niet gewend is te letten op geraffineer de woord-toonschilderingen of muzikale accentueringen volgens de retorica-leer, laat staan op kab- balistieke hoogstandjes ('spelle tjes' met getallen) waar de Mat theus vol mee zit. Maar in verge lijking met andere, uiterst saaie 'Mattheusen' als die van Scarlatti, Schütz, Telemann of Di Lasso is Bachs Mattheus Passie een vat vol hartstocht en emotie. Een echt 'operatorium'. zoals Van Ameron gen hef treffend omschreven heelt. Het is dan ook niet vreemd dat dc (protestante) kerkmeesters van de Thomaskirche en de Leipziger gemeenteraad op hun neus keken toen ze voor het eerst met deze 'opemhafte' vertoning werden ge confronteerd. De geschiedenis zou hen gelijk geven. De Mat theus Passie past qua dramatiek beter bij het op decorum verzotte rooms-katholicisme dan bij het zuinigeen serene protestantisme. De constatering dat Bachs andere passie, de Johannes, korter, feller en nog dramatischer is dan de milde Mattheus, doet daar niets aan af. Aardig is in dit verband de kwalificatie die dirigent Hans Vonk aan beide passies geeft: de Mattheus noemt hij de 'Tannhaü- ser' onder de passies, de Johannes de'Tristan', Ontkerstening Hoewel de belangstelling voor de Mattheus nog steeds omgekeerd evenredig aan de ontkerstening van ons land lijkt toe te nemen, la- De Matthaus Passion van het Holland Boys Chor met het Hol land Baroque Orchester in een uitvoe ring'zoals Bach het be doelde', vori ge maand in de Doelen en in Het Con certgebouw, met Ernst Daniël Smid ais de Chris tus-figuur. Foto Ger Hup ten vele mensen zich nog af schrikken door de overweldigen de monumentaliteit van het werk. Te ondoorgrondelijk, te langdra dig), te treurig, te overrompelend, te vroom, te ingewikkeld; het is een greep uit de (voor)oordelen die mensen over dc Mattheus hebben. Het is een onderdeel van de mythe rondom de Mattheus. De passie buiten de passie, die soms bizarre vormen kan aanne men. Zo doet al jaren hardnekkig het gerucht de ronde dat de be roemde Nederlandse zangeres Jo Vincent na een van de vele uitvoe- ringen van de Mattheus zou heb ben uitgeroepen: 'Zo, die hangt weer voor een jaartje'. Inmiddels staat onomstotelijk vast dat de in 1989 overleden zan geres deze woorden nooit uitge sproken heeft. Maar het gerucht blijft. Het is zo mooi voor de le gendevorming. Matthaus Passion in de Doelen, grote zaal, donderdag 9 en vrij dag 10 april, aanvang 19.30, met Philharmonisch Koor Toonkunst oJ.v. Daan Admiraal, m.m.v. Rot terdams Jongenskoor en barok- orkest Concerto '91; uitvoeren den Math Dirks, bas (Christus), Ludwig Van Gijsegem, tenor (Evangelist), Vasiljka Jezovsek, sopraan, Helena Rasker, alt, Pa trick Henckens, tenor en Maar ten Koningsberger, bas. Door Hans Piet Den Haag Ontspannen wegzakken in het rode plu che van de Diligentia-stoel en dan de muziek, als een verfrissende douche na een afmattende week. over je heen laten komen. Bij Ten Sharp kan dat. De groep uit Noord-Holland heeft er een ideaal muzikaal palet voor: een beetje swingen, wat rauwe emotie en vooral een mooie balans tussen meerstemmige zang en pia no. Toch is de theatertournee - die na twee maanden te gen haar einde loopt - een vreemde affaire. Al was het maar omdat Ten Sharp op het podium staat zonder dat er een nieuwe plaat in de winkel ligt (geen tijd om hem af te maken). Dat hoeft natuurlijk geen 'pro bleem te zijn. Uiteindelijk hebben Kapteijn, Hermes en Groen in het verleden laten horen als liedjesleve- ranciers te kunnen wedijveren met de allerbesten in de wereld. Het succes van 'You' zegt voldoende. „We hebben wat oudje liedjes in een nieuwe jas onher kenbaar verfraaid", aldus zanger Marcel Kapteijn. Hij loog niet. Het concert kreeg direct een exotische klank door de opener (een nieuwe nummer) 'Don't believe it'. Op het moment dat daar middels 'Harvest for the world' nog wat Caraibische warmte aan werd toevoegd, leek Ten Sharp een zonnig voorschotje op de zomer te hebben genomen. Wat in die muzikale diversiteit op viel, was de mooie, uitgebalanceerde samenzang van Marcel. Nick en Peter. Deze beleefde een (te) lach wekkend hoogtepunt vlak voor de pauze met het a- capella gezongen 'Wildflower'. Het ging uiteindelijk totaal de mist in. Maar wel met humor. De nieuwe composities, die tussen al die oudjes wa ren geweven, lieten horen dat het Marcel, Niels en Ton het componeren niet zij n verleerd. Vooral de bal lades 'In my head' (Marcel solo met gitaar) en 'Everything' (Marcel met Niels op piano) glommen. Bovendien is het laatstgenoemde liefdesliedje.,een lekkere tranentrekker. Ondanks alle speelse baldadigheid en (zeker in,het eerste deel) een gebrek aan muzikale dynamiek (te lang onderweg?) was er bij Ten Sharp een ontwikke ling te horen die zorgen baart. Voor een groep dié ooit riep 'geen zin te hebben in het naspelen van oude moppies van anderen', zaten er wel erg veel covers tussen, waaronder maar liefst drie composities van Crowded House. Dan komt het gevoel bovendrijven, dat de groep wordt gekweld door muzikale bloedar moede. Uiteindelijk is elk gespeeld nummer van een ander een gemiste kans voor de eigen composities. Of hebben die inmiddels bewezen, maar beperkt houdbaar te zijn? Concert Ten Sharp. Met Marcel Kapteijn (zang, gi taar), Niels Hermes (toetsen), Ton Groen (basgi taar), Bennie Top (drums), Jelle Sieswerda (gitaar), Nick Bult (toetsen, zang) en Peter Lieberom (saxo foon, zang), gehoord: vrijdag in Den Haag(Diligen- tia), zaterdag Rotterdam (Luxor), zondag Amster dam (Paradiso). Met Tips bereikt u ruim 1,5 miljoen lezers wan 13 jaar en ouder! Cleyburchstraat: in Bltjdorp get. 2/3-k. app. op 1 e verd., wit- la kkn. kelderterg. Vr.pr. 109.000 k.k. C.E.M. VAST- GOED, 010-2934555. D C O 1996) Bedrijfsruimte te huur aangeboden Te huur: Strevelswegte Rotter dam. 57 m2 KANTOORRUIM TE. Huurprijs 850 p.mnd. In lichtingen: H. Lezer Beheer, Postbus 3069,3003 AB Rotter dam. Tel. 010-2130644 b.q.n. 010-4130662. Bedr-opslagruimte 270 rr>2 80,- p. m2 p.j. Kandelaarweg 123a, Schiedam 010-5113850 Te Kuuraangeboden: 100 m2 beorijfs/kantoorruim- TE. Tel. 0182-378355. Bedrijfsruimte te huur gevraagd Voor onze relaties w.o. een groot aantal winkelketens zoe ken wij met spoed WINKELS in Rotterdam en regio. Mallha Be drijfshuisvesting, 010- 4257755. Zuid-Holland Rotterdam e.o. R'dam-Beverw. Tongelaarweg 72. Centraal gelegen 4/5 ka mer eengezinswoning met al- gekochte erfp. ruime woonk. v.v, laminaatvloer, zeer luxe in- bouwkeuken met app., 3 slaapk,, badk. met ligbad, grote zolder. Vr.pr. 249.500 k.k. ZUIDSTAD VASTGOED AD VISEURS. Kantoor Spinoza- weq. 010-432.24.58*. Lid VBO. KRALINGEN - Oudedijk 128a. Op een leuke locatie, een keu rige twee kamer woning op de te verdieping. Vraagprijs 9.500 k.k. Bel voor infor matie, vVoonvïsie Vastgoed Adviesgroep, tel. 010- 4131111. Urkersingel36b; Intern volledig gerenov, 3/4 kmr.app. aan een leuke singel in een rustige buurt. Vr.pr: 95.000 k.k. HO GEMA o/g 010-4665555 Lid VBO (Gratis woninggids be stellen? Even Hogema bel- ienü) IJsselmonde, Fop van Drielstr, 57 Royaal drie kam. topapp. in luxe app. complex. Goede lig ging. Vraagpr. 365.000,- k.k. WOONVISIE VASTGOED AD VIESGROEP kantoor IJssel- monde 010-2923000. T.k. compl. pand. Loopafst. ZUIDPLEIN Best wt'Beg or: app., gr. tuin. Ie verd.: 2 app. waarvan 1 verhuurd. Vr.pr. 179.000 k.k. 010-4850356/ 010-4383055. na 14.00 uur. ESSENBURGSINGEL: aan singel gel. gr. 5/6 kmr.app. 120 m2), nwe cv, nw.dak, nwe keuken. Nto mndlast 725,-. Vrpr. 153-000,- k-k. VCR, 010-4675500 Lid VBO- Geen wonder dat TIPS succes hebben Ze worden door 1 5 miljoen mensen gelezen. VREEWIJK: bij Feyenoordsta- dio gelegen. 3 kamer app. op begane gr., mog. extra kamer, schuur, tuin. Netto mndlast '335,-. Vrpr ƒ75.000,- k.k. rCR 010-4575500 Lid VBO. Camisse: In rüstige str. gel. bljz. ruim pand. goede staat, m. tuin, leuk opgekn. in origin, staat. Vr.pr. 212.500 k.k. C.E.M. VASTGOED. 010- 2934555. HONTENISSESTPAAT: op rustige lokatie gel. ruim 4-k. appt. op 2e verd. met balk. en k. berg. Vr.pr. 95.000 k.k. C.E.M. vastgoed, 010- Amelandseplein 2 kmr. fiat 1e etage, vrij uitzicht op fraai plantsoen, rustig gelegen. Vr.pr. ƒ69.500,- k.k. AD WIL O.G. 010-4818187 Ook voor al uw hypotheken. Hillevliet fraai en ruim 3/4 kmr bovenhuis, Riant vrij uitzicht over singel. Moderne badkmr. CV, balkon nabij vele winkels, Vr.pr. ƒ159.500," k.k. AD WIL OG 00-4818187 ook 2at. open. DRIESCH: in leuke woonwijk gel. ruime hoekeengezinswo- ning, luxe badkmr, 4 sLkmrs, afgek. erfpacht, dubb. glas, bj 1991. Vr.pr. ƒ255.000 k.k. VCR. 010-4675500- Lid VBO- Gratis WONINGGIDS, taxa ties, hypotheekbemiddeling, aan- en verkoopbegeleiding. Anke Bodewes Makelaardij O.Glid N VM 010-2464444. Hogema verkoopt ook uw wo ning, geen resultaat geen kosten. Be! voor een vrijblijven de taxatie; HOGEMA O.G. (010)4665555. lid VBO. Fazantstr, Mooie 3km. ben. won. m. grote woonk., 2sl.k. nette keuken, douche en eom2 tuin 99-000,- k.k. Sander Pie- ters, 010-4666533- Walchersestraat 90- Mooie 4 km. ben.won. m. grote woonk., 3 sik., nwe keuken en badk,, cv, 85 m2 tuin 119-000,- k.k. Sander Pieters. 010-4666533- Uw woning verkopenBel voor een gratis waardebepaling SPREIJ MAKELAARDIJ 010- 4180855. Lid LMV, beëdigde taxaties, ook hypotheken. ESSENBURGSINGEL 108, 6 k.app. v.v. dubb.bad., toilet, cv. dubb. beglazing. Vraagpr. 175.050. k.k. 010-4677085. Biijdorp, Bergselaan390b. Een 2/3 km. bovenwon. m. balkon, c.v. 129-500,- k.k. Sander Pieters. 010-4666533. Vraag onze gratis woning; Kon-T langs bij C.E.M. VAST GOED op de Slinge 600 of bel 010-2934555. BOEKENRODE: ruim 4-k. app. op 3e verd. met balk. en k.berg. Vr.pr. op aanvraag. C.E.M. VASTGOED. 010-2934555. DOKLAAN: Ruim 4-k. app. op b.g. en 1e verd. bouwjr. 1994, woonklaarl Vr.pr, 225.000 k,k. C.E.M. VASTGOED, 010- 2934555. RUSSISCHESTRAAT: ruime 4-k, won. op 2e en 3e verd. bui tenzijde gerenoveerd. Vr.pr. 120.000 k.k. C.E.M. VAST- GOED. 010-2934555. BOELSTRAAT: ruime 4-k. won. op 2e en 3e verd. woning dient opgeknapt. Vr.pr. ƒ75.000 k.k. C.E.M. VAST- GOED, 010-2934555. BARENDRECHT e.o. Gratis wonïnglijst Markus Mak. b.v. Barendrecht 0180-615233. Woninggids Rotterdam bestel len even bellen. HOGEMA O.G. (010)4665555, lid VBO. De gratis WONINGGIDS van Rotterdam omstreken. Bel VCR 010-4675500 Lid VBO. ESSENBURGSINGEL 108, 3 k.app. Vraagpr. 125.OOQ.Tel. 010-4677085. Hoekse Waard DE FOTO WONING KR ANTI! Bel: Van der Vinden Vastgoed. Tel.: 0186-657957of 613644, Vlaardingen e.o. Goed gelegen KAPSALON t.k. Vaartwag 6, Vlaardingen-C. Billijke prijs. Ged. financiering mogelijk. Tel. Q180-429133. Maassluis e.o. Burg. vd Lelykade 16 Maas land. Ruim monumentenpand (bwjr. 1770). Idylische ligging, karakteristieke dorpskern. Pa- tiotuin. Inhoud 450 rr>3, opp. 145m2. Dient opgeknapt te worden. ERA Roest/Staaldui- nenMak.010-5911011. Noord-Brabant VlOLENSTR 6a, Kleiwegkwar tier, 4 k.ben.won. v.v. cv tuin. vr.pr. 165000.010-4677085 Gratis woongids Rotterdam. Bel ADWIL OG 010-4818187. Ook zaterdag zijn wij open. Alblasserwaard T.k. grote bungalow in centr. v.h. land (HOOGBLOKLAND), grenzend aan weilanden. Grondopp. 1500 m2, inh. 700 m3. j 725.000,-Ot 83-582574. U kunt natuurlijk 1.5 miljoen briefkaarten schrijvenMaai een TIP ts véél goedkoper De Heen (omg. STEENBER GEN). Dorpsweg 65. Vrijst, woonhuis met dubbele garage, diepe tuin, duivenhokken. Op 6l6m2 met 3 slaapkmrs en badkmr, Vr.pr. 339.000 k.k. Tel. 0165-547326. Standaarbulten (omg. ZEVEN BERGEN) Markt 10. Heren huis met grote werkplaats (140m2), getogen op 365m2. Vrpr./ 399.000 k.k. Tel. 0165- 547326. STEENBERGEN Van Breda- straat 24 eenq. won. op 163 m2 met mooie tuin schuur vrpr. 169.000,-k.k., 0165-547326. Beleggingsobjecten OG MIJ BAKVAST BV vraagt t.k. goede beleggingsobjecten. Bel0180-415239/fax411098. Onroerende goederen gevraagd Gerenommeerde beleggingsmaatschappij vraagt te koop: verhuurde woningen, winkelsen bedrijfsruimtes. Ook worden van eigenaar-bewoner woningen gekocht met mogelijkheid van terughuur. Snelle afwikkeling, zonder voorbehouden. Metterwoon Vastgoed B.V. Tel. 070-3544300*. fax 070-3544614 Beleggingsmaatschappij vrgt. t.k. in R'dam e.o. verhuurde woningen en appartementen complexen, winkels, kantoor panden. Wij geven 10a12xde jaarhuur. Vlotte afwikkeling. cosby vastgoed bal. Westersingel 49, R'dam. 010- 4363648. fax 4369818. PARKZOOM BEHEER B.V. betaalt de hoogste prijs voer uw verhuurd onroerend goed. Correcte afwikkeling. Tussen personen vergoeden wij 2% provisie. Tel. 010-4678833 fax 010-4678146. TIPS doen het' Probeer maar Personenauto's te koop aangeboden Algemeen gekeurde auto's v.a. ƒ4000 direct rijden, nooit afwijzing Mijdrecht 0297-241193 f 1500 aanbel, rest 24m. Wij kunnen geen enkele AAN SPRAKELIJKHEID aanvaar den, voor schade van welke aard dan ook, ontstaan dooi het niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Dl ESELmotoren/revisie/timing Diesels afstellen/roetmeting Dieseloccasions 010-4805674 Dieselspecidl. Jacobs Gouw Audi 1561.6 TS, 10-'97,17.500 km, CD, proteo rood met, luxe pak ket. Pr.o.a. 146 2.0 Ti 2-'97, 20.000 km, blw met., airco, 2e airbag, CD, nw.pr. 52.500 nu 39.900.15516 TS 16V 9-'97, 6.000 km, verf. 15 inch, LM, blwmet. audio, Nw.pr. 46.000 nu 33.950. 145 1.6iE Lusso 4-'96, 8.000 km, antr. met. nw.st. nu ƒ25.950. Dit is slechts een greep uit onze gro te keus occ. Alfa, Fiat en Lancia dealer Auto Boot Rialto, Leider- dorp, 071-5898900, Alfa Romeo Benttey Bentley S31960 donkerbl. bei ge leder, volledige hist.99500,-, abs, topstaat. Dreissen Auto's BV, 010- 4585303, BMW BMW3t6iTouring, paarsmelf Im-velgen, dakrails, el.ramen, schuit/Kanteidak, 93.900 Km, mei 1993, 39.500,-/BMW 535i donkerbl. met!., Im-vei- ien, electr. ramen+spiegels, IBS, c.v., airco, 189-620 km sept, '91 24.500,-/BMW 525i Aut. rood, eloc. schuif/kantel- dak, elec. ramen+spiegets 172.340 km. januari 1989 17.500,-/BMW 730i Auto maat, d.blauwmetl. im-velgen, airco, el. ramen+spiegels, elect, schuif/kanteldak, ABS, parktronic systeem, 141.960 km, dec. '92 47.500,-. Auto mobielbedrijf J. VAN DIJK DOCHTERS B.V. Tel- 010- 4460446. BMW 735i automaat bj.'90 te der int. 17 inch rad.cass. c.d, wisselaar, diamant zwart prachtige auto pr. 13750,-, 0186-694080. BMW 530i V8 '94, griismet., al le extra's. Nw.pr. 150.000. Nu/ 54.750.LEEN8UCHNER 010-5218220 BMW 750i'90, groenmet., veel extra's, in abs. nw.sl. 29.750. Leen BUCHNER 010-5218220 318i Touring '92 74000km zwartmet. St.oekr. Bovagbedr. BUCHNER BV 010-5112697 Buick Parkavenue, 11-1994, Groen met. Alle opties, leder int. 75.000 km. Reagl 6-1996, Blauwmet. Alle opties. 49.000 km RIETVELD WOERDEN. 0348-412252/413313. Cabriolet BMW 325i Cabrio, ABS, leer, w.w. glas, 17" vlg., uitlaat, ste reo van 6.000, als nw. 19 750 010-4768615. Peugeot 205 Cabrio '94, 21-000 km, wit. el. kap, LM-vlg V. KWAWEGEN 0180-413033 Audi 80 1.6, wit, l.m. velgen, stuurbekrachtiging. A-spoiler, 79.000 km, januari 1991, 17.950,-. Automobielbedrijf J. VAN DIJK DOCHTERS B.V. Tel. 010-4460446. Go/f Cabno '96, 29.000 km, rood, 36.500,-. Auto Plaza, Weena 976 Rd-c 010-4126126 Tk. gevr. Audi 80, 100, va'90, hoge km,stand geen bezwaar, 010-4230625. Kadett GSi Cabrio '91. bl. met. 16.500. Auto Plaza, Weena 976. R'd-C. 010-4126126. VW Goif 1.81 Cabrio l.bl. metl., classic, leer! 5-'91 17950,-. (BOVAG 010-4364440. Chevrolet ARTON USA Cars Parts, 3 demo's (1 Globemaster Van, LPG, 10.000 km, '98. Pickup 6.5 TD Stepside, '98. Pickup S10) 8 Chevy Vans v.a, 15,000, 7 Corvettes v.a. 19,000 en 3 Corsica Seret- ta v.a, f 9.000.078-6202555 Chevrolet Corsica LT aut. '90, groenmet., nw.st. 8.950. Leon BUCHNER 010-5218220 Chrysler 12 X Chrysler v.a. 1968, w.o. Stratus 2.0,11-1996. D.groen- met. Alle opties, LPG. 48.000 km. RIETVELD WOERDEN. 0348-412252/413313 Voyager 3.3 SE aut. '96, groen met. 50,000 km. airco. AUTO BUCHNER BV 010-5112697 VOYAGER 2.5 TD Van, '93, 220.000 km, 1e eig., zilvermet., f 16.500 incl-071-3315770. Citroen AUTOSERVICE HOONAARD Voor betaalbaar vakwerk!! Alle reparaties. Nwe veerbotten ƒ75,- 010-4779166* Lid Bovag Daihatsu Daihatsu Feroza 1992, 65000 km, grijs kent netto auto 17,500.-. Daihatsu Cuore life stijl '96 Charade TXi 1991div. inruil auto's v.a. 2.500,-. Dai hatsu Dealer Bas Blaak Rid- derkerk 0180-480280- Fiat Uno 45 S översn. 3drs getintgl. rad/cas Anwb keur mog 2250,078-6176428. Ford Ford Mondeo 1.8 TD CLX 5- drs. groen metl. 100,600 km fe bruari 1995 24.950,-/Ford Mondeo 2.5 GT 6 cyl. 24V 5- drs, bl/gr, metl,, anco, ABS, elec. ramen en spiegels, crui- secontrol, traction control. 23.500 km augustus 1996 39.000,-. Automobielbedrijf J. VAN DIJK DOCHTERS B.V. Tel. 010-4460446. T.k.a. Sierra 1.8 TD CLT, zwart, bj. "92, Vr. pr. ƒ5500,-. Tel. 010-2621475. Bovaggar. BLOKLAND b.a.: Escort 1800 Diesel, '91, ƒ9.750.010-4121038. Scorpio 2.9i Ghia autom. '90, grijsmet., LPG. Autobedr. BUCHNER BV Q1Q-5112697 Ford ESCORT 1.6 CLD station '87, gnjsmet. Gustoweg 93, Schiedam, Tel. 010-4734983. Jaguar XJS coupé 12 cil. okt.'94 slechts 48000 km, grijs met. abs nwst. ƒ79500,-. XJR supercharger '95 nw mod. safi- re bl.met. 72000 km 97500,-. XK8 Cabrio 4-'97 3000 km. Dreissen Auto's BV, 010- 4585303. Daimler Double Six 6.0 t.'94, blauwmet., 89,00Ckm. alle ex tra's, in abs. nw.st. Pr. opaanvr l ppn BUCHNER 010-5218220 Honda Honda Prelude 2 Itr. EX aut., wit, airco, schuifdak, servo, 52.700 km, september 1990, f 19.750,-/Honda CRX 1.6 ESi rood, airco, l.m. velgen, elec. ramen+spiegels 61.200 km juli 1992 33.750.-/Honda Civic Coupé 1.5i LS, rossometallic, automaat, elec. ramen, stuurbekrachtiging, elec. schuifdak. airco, 40.850 km. oktober 1996 31,750,-/Hon da Civic Coupé 1.5 DXi, rosso metallic, stuurbekrachtiging, centr. verg., achterspoiler, 50.300 km, september 1995 27,950,-/Honda Accord 2.0I, d.rood metallic, stuurbekrachti ging, elec. ramen+spiegels. centr, vergr,, 57.400 km, maart 199527.500,-/Honda Civic 5- drs, 1.4i S, zilvermetallic, elec. ramen+spiegels, stuurbe krachtiging, centr. vergr. 33.150 km, januari 1997 28.750,-/Honda Civic 4-drs 1.5i automaat, d.rood metallic, centr. vergr., stuurbekrachti- g'ng, 32 200 km 199523.950,-/Honda Civic3- drs. 1.5i GL, rood, l.m. velgen 136.500 km februari 1990 10,750,-/Honda Civic. 3-drs, 1.5i GL, rood 74.200 km fe bruari 1989 7.950,-. Automo bielbedrijf J. VAN DIJK DOCHTERS B.V. Tel. 010- Civic 1500 DXi '92, bl. met., 14.950,-. Auto Plaza, Weena 976, R'd-C. 010-4126126. Civic aut., rood, !m-vlg.t alarm, etc,'90 8950,-. BOVAG 010- 4364440. Civic Sedan rookzilver metl., 5950,-. BOVAG, 010- 4364440. Altijd meer dan 50 nwe en gebr. Honda's in onze showroom. G. Verhagen Auto's 010-4801166 Hyundai Hyundai Lantra GL GLS 1996-*97. Excel 3 drs '95-'96. Excel sedan 1996. Div. inruil auto's v.a. 2.500.-. Hyundai Ridderkerk BV, 0180-480082. TIPS faxen'-* f-ax naar 010- 406 69 65 Jeep Mits. Pajero 3.0 B aut. Wagon '92, grijsmet. airco. Auto BUCHNER BV 010-5112697 4x4 Toyota Land Cruiser Long Body 4.2 Dsl. 12-'94, blijvend grijs, ƒ32.500 incl. BTW. T. van der Vliet. Hoofdweg 12 Cap, a/d I Jssel. 010-4516927 Ford Maverick 3 drs 03- Tu rbo diesel. BTW auto slechts 46000 km nw.pr. 73.000.- nu 39750,-. Dreissen Auto's BV, 010-4585303. Klassiekers en oldtimers Chevetle 1965/Lincoln MK111 LPG 1971/ Thunderbird 1956/ Spitfire 1500 TC 1977. RIET VELD WOERDEN. 0348- 412252/413313. Lada Lada SAMARA 1.3, april '93, beige, 60,000 km, f 6250,-. Gar. Andriessen 010-4351992 Lancia Thema Turbo 16V diam. zwart '90, airco, vol leder, alle opties 17"-Bort>et zeer excl. nw APK alarm, f 9.950.079-5936150 Daihatsu Charade 1300i 16 kleppen bj.'SI 7900. 80.000 km. APK'99.0181-418139 Mazda Mazda 3231.8! GLX 4-drs. '95, wit, i.nw.st. 22.750. LEEN BUCHNER 010-5218220 Tk. gevr. 626, va'88, hoge km.stand geen bezwaar, 010- 4230625. Mazda 323 F 1.6 '94, groen met. 60.000 km. Autobedrijf BUCHNER BV010-5112697 Mazda 626 GLX stat.car. '92. LPG, 10,750. Stoopman Au- to'S. tel. 01Q-43334QO. MX 3 turq. bl. metl., alle opt., Super! '94 21950,-. BOVAG, 010-4364440. Mercedes Benz Automobielbedrijf Off. Mercedes-Benz Hondadeaier heeft altijd 250 nieuwe en gebruikte auto's op voorraad (HONDA, MERCEDES EN OOK ANDERE MERKEN) Schutte vaerweg 116, ROTTERDAM, 010-446 O 446. Elke zondag open van 12.00 -16.00 uur BOVAG GAR. BLOKLAND D.a. Mere. 123 250 B aut. '82, als nw. 4750.-.010-4121038. E200 D t'95 Elegance beigem. veel extra's nw.st. 44.750 incl Leen BUCHNER 010-5218220 S350 D'93zwartm,zrveel ex tra's, 144.000 km. Pr. opaanvr. Leen BUCHNER 010-5218220 250 Diesel aut., 10-'92, metl. lak. w.w. glas. ABS enz. f 28.450.010-4768615. TIPS doen het' Probeer maar Mercedes 250 D '93,5 versn., airco, blauw, Autobedrijf BUCHNER BV 010-5112697 Merc. 200D Nw model 1992 Campagne met. Zeer mooi f 19-750. Tel- 010-4154648. J kunt uw TfP telefonisch op geven dagelijks van 8 30 tot ?0 30 uur. 20 lijnen staan voo. j gereed Bel 010-406 60 56 Mercury Lincoln: Thunderbird 6-1994, 40.000 km. d.groenmet /beige leder, Alle opties. Nw st. RIET VELD WOERDEN. 0348- 412252/413313. Mitsubishi Mitsubishi Carisma 1.8i GLS rood, Im-velgenelec. ramen spiegels, achterspoiler, centr, vergr., 3e remlicht, dubbele air bag. 7.000 km, september 1997 37.500,-. Automobiel bedrijf J. VAN E'JK DOCH TERS B.V. Teh 010-4460446. Geen wonder dat TIPS succes hebben Ze worden door i 5 miljoen mensen gelezen LANCER Wagon 1,6 GLi RD, 9-'93, 46.000 km, div. extra's Zien is kopan. 0172-419241 Coft 1.3 GLX Match '94,39.000 km. 15.950. Auto Piaza, Weena 976 Rd-c 010-4126126 Mini Mini Cooper 1000 1964, Ge heel geprep. voor rally's incl. Haldaotc./ 15750,- Dreissen Auto's BV, 010-4585303. Morgan Elke week wisselende voor raad. Tevens aanpassing i.v.m. uw lengte. Morgan Spe cialist. Dreissen Auto's BV, 010-4585303. Opel Opel Corsa 1.4 Swing 5-drs. JUN11995, blauw metl. 2900QKM.,.n SLINGE 244, R'DAM - 010-4800111 Opel Tigra 1.4 16V Optie, aquablauwmetl. Im-vefgen, air bag, mistlampen, elect, ra men+spiegels, c.v. electr. schuifdak, 34.000 km, maart 1995, 32.500,-/Opel Calibra 2.5, 6 Cyl. Automaat, oroen- metl., Im-velaen 17", leder int. 2x airbag, ABS, airco, traction- control, stoeJverw., electr. ra men+spiegels. Automobielbe drijf J. VAN DIJK DOCH TERS B-V. Tel. 010-4460446. ASTRA 1.7D sed.. bj. '94, groenmet., i.z.g.st., 14.750,- Stoopman Auto's, tel. 010- 4333400. H. VERHAGEN Bovag Opel's Astra 1.6 Si sport *92, 93, '97. Pascalweg 163,010-4191216 Tk. gevr. Omega Vectra, va. '88 hoge km.stand geen be- zwaar, 010-4230625. Opel ASTRA 1 -4i GL '93, rood, 3-drs., LPG. Gustoweg 93, Schiedam, Tel. 010-4734983. Opel KADETT 1.7 Dsedan '91 wit. Gustoweg 93, Schiedam, Tel. 010-4734983. ASTRA 1.4i Stationcar, 5-drs, '92, 127.000 km, alarm, c.v., 8.500,-. 071-3315770 Veclra 1.61 '90 1e eig. 68,000km! ƒ8950. Stoopman Auto's. Tel. 010-4333400 Corsa GLS 1.4-16V, 5-d, autm 4-'96, sfuurbekr., airb. VAN KWAWEG E N0180-413033. Omega 2.0i statcar. eind '88. i.perf.st 5950. Stoopman Au- to's. Tel. 010-4333400 Omega 2.5 V6 "CD" comfort, aut. grijs metallic, 05-'94, VAN KWAWEGEN, 0180-413033. Kadett GSi 2.0 gr. metl-, veel Optie'S '89 6950,-. BOVAG. 010-4364440. Peugeot Peugeot 806 2.0 SV Turbo, 6- pers. Aquameti. airco, ABS, airbag, elec. splegels+ramen, 104.000 km, okt. 1994 39.500,-/Peugeot 2.0 16V, blauw metl., airco, ABS, Im-vel gen, electr. ramen+spiegels, dubb. airbag, 62.000 km, mei 1996, f 37.500,-. Automobiel bedrijf J. VAN DIJK DOCH- TERSbv 010-4460446. 106XN Ace, bwj 4-1993, wit, 23.000 km, nu 11.450. Fiat Dealer Auto Boot, 074- 5898900. 306 1.4 XR, 3-drs,_,8-;$5, st.bekr., rood met., c.ve.rar,yan KWAWEGEN 0180-413033- Peug. 205 1.1 Junoif '88- 5 versn. zilver met. irtsh'Anwb mog 3750,-, 078-6178428:1 Porsche 911 Turbo 3.3 bj,'82, pareimóer wit, stereo, airco, elec. ramen schuifdak, zwart led. alle keur. toegest. vr.pr. ƒ39.500. 06- 53187541- 003236772010. Renault Vectra 1.7TD"CD" 1-'96, elec fabr. dak, olive grey. VAN KWAWEGEN, 0180-413033. Kadett 1.4 sedan '90 metl grijs zr fraai 6950. Stoopman Au- to's. Tel-010-4333400 CALI BRA 2 Ltr i, zw. met., '91 18.950,-. Auto Plaza, Weena 976, R'd-C. 010-4126126. Corsa 1.4 Joy st-bekr., el.ra men, eet. '94 14950,-. BO VAG, 010-4364440. j Renault Espace 2.8 Itr, V6 7- pers., d.rood metallic, airco, ABS, airbag, LM*velgen, elec. ramen+spiegels, 29.200 km. juni 1996, 59.500,-/Ranault 19 16V, Cabriolet, d.rood me tallic, elec. ramen+spiegels, l.m.velgen 38.500 km april 1995 39.500,-/Renault Clio 16V wit, l.m.velgen, elec. ra men, mistlampen, 80.800 km april 1993 20.750,-. Automo bielbedrijf J. VAN DIJK DOCHTERS B.V. Tel. 010- 4460446. DORZO, Renault dealer te Vlaard. b.a.; 2xMegane Scenic 1.6,2.0,3x Laguna Break. A20 afrit 8 hoogstad Vlaardinqen, 010-2488988. Vervolg zie pagina 2d

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 2