Coalitie wil in debat met de stad én de oppositie Vlaardingen in beeld op dertien zeefdrukken flgenda Nieuwe start Van Ardenne signeert boekje Jongerenkoor zoekt uitbreiding Afscheid van voorzitter Dr. Schaepmansingel Historische stadsgezichten en zomerse strandtaferelen in één tentoonstelling Koffie en paasbrood in orgelloods Rotterdams Dagblad Vrijdag 10 april 1998 Komende week gaat een nieuwe raadsperiode van start. De gemeen teraden, die we in maart hebben gekozen, houden hun eerste verga dering. Er zullen er nog zo'n 40 volgen alvorens de Schiedammers, Vlaardingers en MaasSluizers weer een kans krijgen om tc laten we ten hoe ze over de plaatselijke politiek denken. Overigens zitten we dan alin het volgende millennium, voorbij 2000. De start van de nieuwe periode verloopt rustiger dan vier jaar gele den in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Zelfs in Schiedam is nu bijtijds overeenstemming bereikt over de samenstelling van het nieuwe college. Vier jaar geleden moest oud-staatssecretaris Jaap van der Doef uit het Zeeuwse komen opdraven om de weg te wijzen naar een oplossing. Deze keer klaarde PvdA-lijsttrekker Aad Wieg man het zonder steun van buitenaf. Met een gunstige verkiezingsuitslag als ruggesteun hees Wiegman zijn partijgenoot Peter Groeneweg. een in de ambtenarij belande jonge econoom, op het pluche. Verder verplichtte hij D66 aan zich door het verblijf van haar wethouder Adri Reinhout in de collegeka mer te verlengen ondanks hei zware verlies van de democraten. Te gelijkertijd stelde hij de nieuwe garde van Groenlinks tevreden met de overeenkomst dat hun Anneke Meijer in 2000 de zetel van Reinhout overneemt met een op haar wensen ingevulde wethouder sportefeuille. De eerste keer dat ik met Wiegman sprak over zijn formatiewerk was op de afscheidsreceptie van GL-wethouder Bart de Leede, die ook een belangrijke rol heeft gespeeld bij het binnenboord houden van Reinhout, met wie hij jaren in de oppositie samenwerkte voor dat zij samen in een college stapten. Ik uitte toen myn bewondering tegenover Wiegman voor de creativiteit, waarmee hij tot deze oplos sing was gekomen. Dat creatieve zit in zijn genen, benadrukte hij onder verwijzing naar het kunstenaarschap van zijn vader en broers. We spraken ook over het halve pluche, waaraan hij WD-fractielei- der Will van Wijk liet ruiken. Halve zetels bestaan niet als het op stemmen aankomt, hield ik hem voor. „Geen probleem, het kan best. Er wordt trouwens nauwelijks gestemd in ons college," rea geerde Wiegman. Deze week is de knoop doorgehakt. Opnieuw zal alleen Luub Haf kamp, met wie Wiegman het al meer periodes goed kan vinden, de WD vertegenwoordigen aan de collegetafel Halve zetels bestaan niet als het op stemmen aankomt, constateerde Wiegman en zijn PvdA-fractie. BEN VAN HAREN Vlaardingen Vier jaar geleden, na haar vertrek uit de Vïaardingse politiek omdat ze voor het CDA in de Tweede Kamer werd gekozen, heeft Agnes van Ardenne veel colums geschreven voor Doorkijk, het ledenblad van het Ka tholiek Vrouwengilde. Onder de titel Van Raad naar Kamer, doorkijkjes in de politiek', zijn de stukjes ge bundeld. Het eerste exemplaar wordt morgen om twee uur door Van Ardenne overhandigd aan oud- voorlichter van de gemeente Vlaardingen Jan Maneij. Dat gebeurt bij Boekhuis Den Draak aan het Veerplein in Vlaardingen om 14.00 uur. Het Jongerenkoor Real Choice is op zoek naar nieu we leden van 14 tot 35 jaar. Enthousiasme is net zo belangrijk als een goede stem, aldus het koor. Want naast het zingen worden er tal van andere dingen ge daan. Real Choice is opgericht in 1987 en bestaat uit zo'n twintig mensen. Het koor zingt kerkelijke koor muziek in een eigentijds jasje. Dat wil zeggen invloe den vanuit de gospel-, pop- en jazzmuziek. De zang wordt begeleid op piano en drums, soms versterkt met hobo, viool, dwarsfluit en/of mondharmonika. De repetities zijn elke zondag (behalve met Pasen) van 19.00 tot 20.45 uur in de Ichtuskerk aan de Van Maerlantlaan 2 in Vlaardingen. Real Choice is ook te zien en te horen tijdens de paasdienst op 12 april in de ïchtuskerk (aanvang 10.00 uur). Het Koninklijk Schiedamse Mannenkoor Orpheus neemt dinsdagavond afscheid van voorzitter André Balvers. Dat gebeurt tijdens de algemene ledenver gadering in de magnalia-Deï-kerk aan de Albarda- straat Balvers werd in 1904 lid van het koor en be kleedde vanaf maart 1970 bijna alle bestuursfunc ties. Balvers blijft actief lid van het koor. Redactie Waterweg: Edwin Cornells?' Marc Floor, Ben van Haren, Danielle Hermans, Judith van Klaveren, Sentlnavan der Meer, Mariëtte Olsthoorn, Jan Rozendaal Conny Taheij Over de Vesten 3, 3116 AD Schiedarr Postbus j73, 310QAJ Schiedam Telefoon 2732700 Telefax 4265227 Sportredac tie: SanderSon nemans Telefoon 2732700 4004310 Aan wethouder Luub Hafkamp, Door bewust informatie achter tc houden over de bouw van een Islami tisch Multifunctioneel Centrum aan de Dr. Schaepmansingel heb je veel mensen die in goed vertrouwen in mei 1997 hun appartement hebben betrokken, schade berokkend. Laat ik het zeggen zoals ik het voel: als ik van tevoren had geweten dat hier een gebouw zou verrijzen voor maar liefst 700 mensen, dan had ik mij wel twee keer bedacht voordat ik mijn handtekening onder een huurcontract ƒ1500 per maand had gezet, ïk ben geen stedenbouwkundige, maar iedereen kan op zijn vingers na tellen dat gelet op de huidige infrastructuur van c j wijk, en het nu reeds bezet zijn van alle parkeerplaatsen, dat een toeloop van zo'n hoeveel heid mensen tot calamiteiten moet leiden. Nog afgezien van de drukte en ongetwijfeld overlast die het gebeuren met zich meebrengt. Veertig parkeerplaatsen voor een gebouw waar 700 mensen op hoogtij/ feestdagen bijeenkomen, gewoon een aanfluiting. De mensen van het nieuwe metrostation willen ook hun auto kwijt en ja hoer, er kan ook nog wel een een sporthal bij. Dag rust, dag bloemen, dag ogels. Bestuurders hebben altijd hun mond vol van openbaar' bestuur, d.w.z. de burgers hebben recht te weten (ja, het is een WETTELUK recht) wat de plannenmakers van de gemeente voor hun wijk hebben bedacht en wat ze gaan doen. Niet voor onze Luub. Hij stelt: „Het reeds in 1996 ge sloten principe-akkoord met de Islamitische Federatie zou weieens on rust in de wijk kunnen veroorzaken." Hij maakt zijn ambtenaren en hieraan gekoppeld de woningstichting monddood. Niets zeggen, want oh, oh, het zou weieens onrust kunnen geven. De huidige bewoners zit ten met de gebakken peren, koopappartementen zullen ongetwijfeld in waarde zakken, gedane investeringen in huur- en koopwoningen wor den teniet gedaan enz. Onrust volop. Oh ja, en dan nog wat beste Luub. Gedoogbeleid is in een gemeente echt te appreciëren. Daarbij moet je de wettelijke bepalingen echter niet uit het oog verliezen. Sluitingstijden gelden voor elke winkel, ook voor die aan de Dr. Schaepmansingel. Groetjes van een bewoner die zich door zijn bestuurder flink in de ma ling genomen voelt. Hans Romsom, Schiedam Door Jan Rozendaal Vlaardingen De nieuwe coalitie van PvdA, WD en CDA in Vlaar dingen wil in debat. Met de stad én met de oppositie. De nieuwe coalitie steunt op een meerderheid van negentien tegen zestien zetels. Bij de totstandko ming van het programma hebben de drie partijen zich beraden op wat deze krappe meerderheid zou moeten betekenen voor de wijze van besturen, waarbij de twee ui tersten aan bod zijn gekomen: een uiterst gedetailleerd pro gramma waaraan de fracties van PvdA, WD en CDA zich volledig binden. Of: een collegeprogram ma zonder al te veel punten en komma's, maar waarin 'slechts' de richting wordt aangegeven. De nieuwe coalitie heeft voor het laatste gekozen. Niet alles dicht timmeren want, zo schrijven ze zelf, zo'n constructie doet de de mocratie geen goed. „Het zou een uitholling van de raad betekenen en de menselijke verhoudingen geen goed doen," aldus het con cept collegeprogramma voor de komende vier jaar. Daarmee lijken PvdA, WD en CDA - die samen met D66 ook de afgelopen periode in het college zaten- tegemoet te komen aan de kritiek die de oppositie had. Het verwijt kwam er op neer dat stemmingen over voorstellen wer den dichtgetimmerd en partijen soms tegen de wil in voor een voorstel moesten stemmen. Meest aansprekende voorbeelden daarvan waren de verkeersafslui- tingen en het invoeren van de par- keervergunningen in de binnen stad. Een aantal collegepartners wilde niet, maar móest wel in stemmen. Beklemmend Al weigert CDA-lijsttrekker Cees Oosterom te zeggen dat hij dat als beklemmend heeft ervaren. „Be klemmend was dat wij die acht tien miljoen gulden moesten be zuinigen. Daarom móest een aan tal maatregelen worden genomen dat niet altijd leuk was. Maar af spraak is afspraak," aldus Ooster om, die overigens niet veel hoop heeft dat de oppositiepartijen de handschoen van de coalitie zullen oppakken. „Wij willen ze de ruimte geven, maar ik heb niet de illusie dat ze die zullen nemen. Ze zullen weer proberen een wig te drijven tus sen de coalitiepartijen. En," voegt hij er lachend aan toe, „en weer zal ze dat niet lukken." WD-wethouder Henk Roijers: „Daarom is het ook zo zonde van de energie. Die tijd en moeite kunnen ze beter investeren in het helpen goed besturen van de stad." Roijers geeft de discussies over de Westwijk. het armoedebe leid en de erfpacht als voorbeel den zoals het altijd zou moeten. Stoeptegel Verder wil de nieuwe coalitie de komende vier jaar meer op hoofd lijnen gaan besturen. „Maar ook hier geldt natuurlijk dat we daar bij heel erg afhankelijk zijn hoe de raad dit oppikt. Als de raad over elke scheefliggende stoepte gel wil praten, dan is dat het goed recht van de raad," aldus Anny At- tema (PvdA). „We hopen op een volwassen debat." Voor een deel is die wens ingege ven door de werkdruk van de wet houders. Ze moeten het met een mannetje minder doen en hebben daardoor stuk voor stuk zware portefeuilles. Toch is er niet voor gekozen om de burgemeester een aantal portefeuilles erbij te geven. „Wij zien de burgemeester duide lijk niet als gekozen wethouder," zegt Attema. Roijers: „Het stond ook niet in de profielschets die de gemeenteraad heeft opgesteld en waarop hij is benoemd. Dan zou het nu wat raar overkomen om de burgemeester opeens politiek ge voelige portefeuilles te geven." Attema weer: „De burgemeester krijgt vooral een coördinerende rol. Dat is ook erg belangrijk, om dat de portefeuilles zo zijn ver deeld dat de wethouders veel met elkaar hebben te maken. Dat komt het integraal en collegiaal bestuur ten goede, menen wij/' Daarom ook staan er in het negen tien pagina's tellende concept-col legeprogramma weinig details. Want als je details vastlegt, dan hoef je niet meer te discussiëren met de raad. is de gedachte erach ter. De eerste test is het raadsvoorstel over het wel of niet openstellen van de Dillenburgsingel. Zullen PvdA en CDA hun coalitiepartner WD laten vallen? En het wachten is dan op het moment dat WD- wethouder Roijers een voorstel laat schrijven om het aantal koop zondagen uit te breiden. Dan zal het CDA in het stof moeten bijten. En wie weet haalt de buiten de co alitie gehouden fractie van Groen links de PvdA over om een on derzoek te starten naar de moge lijkheden van gratis openbaar vervoer in Vlaardingen? Pas als de coalitie die testen met goed gevolg doorstaat zal het be sef bij - een deel van - de opposi tie doordringen dat ze goed zaken kunnen doen met het nieuwe col lege van burgemeester en wet houders. Op de expositie van Peter Dumas zijn onder meer dertien zeefdrukken van typisch Vïaardingse onderwerpen te zien. De zeefdrukken worden ook als dubbele kaarten met envelop uitgebracht. Foto Roei Dijkstra Door Judith van Klaveren Waardingen In yn voorjaars tentoonstelling in Ateliers Hoog stad laat Peter Dumas zich van zijn twee beste kanten zien. Bij deze dubbelexpositie van de Vïaardingse kunstenaar kan de bezoeker vanaf vanmiddag ken nis maken met een dertiental van zijn zeefdrukken -bijeenge bracht onder de noemer Vlaar dingen in Beeld' - en de kleurrij ke aquarellen die samen 'Zomer inBretagne' vormen. Tijdens deze tentoonstelling wordt tevens de editie Vlaardin gen in Beeld' gepresenteerd. Dit is een uitgave van twaalf dubbele kaarten met envelop op A5-for- maat. De afbeeldingen op de briefkaarten zijn dezelfde als de zeefdrukken die samen de gelijk namige expositie vormen. Dumas toont hier oude stadsgezichten die Vlaardingers zullen aanspre ken, maar ook voor niet-Viaardin* gers het bekijken zeker waard zijn. Serie Dumas maakte afbeeldingen van typisch Vïaardingse onderwerpen zoals het Hollandia-gebouw, de Visbank, het Raadhuis en de Pel molen. Ze ademen ieder voo-zich een karakteristieke, historische sfeer uit zonder ouderwets aan te doen. Dit effect wordt versterkt wanneer je de prenten in serie bij een ziet. De prenten vormen een belang rijk deel van zijn grafische oeu vre. De in 1944 geboren kunste naar kwam tijdens zijn opleiding aan de kunstacademie in Rotter dam voor het eerst in aanraking met zeefdrukken. „Ik ontdekte dat dit toch wel prettig werken ui," vertelt hij in zijn woon- en werkruimte aan de Westlandse- weg. Samen met zijn vtouw Wil- ma Kuil heeft hij hier de Ateliers Hoogstad. Dumas legt uit dat kleuren in zijn werk een belangrijke plaats inn- nemen. „Ik probeer heel speciaal de kleuren op elkaar af le stem men. In die zin heeft mijn gra fisch werk veel relatie met de aquarellen. Daarbij is het ook van belang in welke kleuren je het op zet. Ook in een zeefdruk werk ik veel met transparante kleuren." Dumas begon zijn zeefdrukken met een serie over sport. Vervol gens portretteerde hij mensen uit disciplines als schilderkunst, film, theater en circus. Na het cir cus lag het een poosje stil, vertelt Dumas. „Toen heb ik me een tijd je toegelegd op Franse aquarel len. Daarna ben ik begonnen zeef drukken te maken van Franse ge vels. Op een gegeven moment be dacht ik dat je niet altijd naar Frankrijk hoeft en ben ik Rotter damse onderwerpen gaan vastleg gen. Nu heb ik veel Vïaardingse onderwerpen en dat bevalt me ei genlijk wel/* Hoewel vek 4 nu getoonde werk niet zullen kennen, is het meeste materiaal dat Dumas voor deze expositie gebruikt met nieuw. Aan de totstandkoming van veel zeefdrukken zit een ei gen verhaal vast. Sommige maak te Dumas in opdracht, zoals het 'Stadhuis' -één van zijn eerste Vïaardingse onderwerpen- een opdracht was van de Rotary in 1989. 'Hollandia' vervaardigde hij voor de Vrije Academie, waar Du mas doceert. Het 'Weeshuis' was niet zozeer een opdracht als wel een verzoek. „Veel mensen zeiden me dat ze het leuk zouden vinden als ik daar een zeefdruk van zou maken," licht Dumas toe. „Ik heb hem ge bruikt voor mijn expositie in het Hollandia-gebouw in 1994." Anders ging het met de zeefdruk van de gele stadsbus. Deze Sta tion D.P.' (Delftse Poort, de vroe gere benaming voor het Rotter damse Centraal Station) maakte Dumas in de periode dat hij Rot terdamse onderwerpen vastlegde voor onder meer het Centrum voor Beeldende Kunst. Enkele Vlaardingers-op-leeftijd wezen hem er onlangs op dat de bus ook in Vlaardingen heeft gereden, on der r el ter V (op de plaats waar te toordig het busnummer red.). „Die bus was zo vol, li lelden ze mij, dat ze altijd den 'Kijk daar komt de ve gen'. Daarom heb ik de prent aan gepast voor Vlaardingen. Het is jammer dat ik het zo laat wist. want nu heb ik er maar één zeef druk van. Als tijdens de expositie veel mensen belangstelling to nen, kan ik er meer van laten ma ken." Serie Het idee om de zeefdrukken in een serie prentbriefkaarten uit te geven ontstond naar aanleiding van de zeefdruk 'Stadskraan'. waarop de enorme gele kraan voor het Visserijmuseum is afge beeld. Dumas: „Mensen vroegen mij 'Kun je daar geer. kaart van maken'. Toen kwam ik op het idee om er een uitgave in serie van te maken. Als het er maar één zou zijn, zouden de kosten namelijk verhoudingsgewijs erg hoog wor den. Ik heb niet bewust een serie van Vïaardingse zeefdrukken sa- mengeste'd, maar achteraf zie je dan dat je er twaalf hebt ge maakt." Later heeft Dumas de serie uitge breid met een 'luxe' editie. „Ik heb er nog één toegevoegd die ook in het doosje past, de 'Twee To rens'. Dit zijn de torens van het Oude Stadhuis en de Grote Kerk. Deze zijn genummerd en gesig neerd. Hiervan zijn er tweehon derdvijftig gedrukt, bovenop de duizend gewone edities." Een deel hiervan is al verkocht, de rest hoopt hij tijdens de expositie te verkopen. Dumas voelt zich vereerd met de belangstelling tot nu toe. „Het is leuk dat de mensen intekenen op iets wat ze nog niet hebben ge zien." En dan, bescheiden: ,.Ik vmd het altijd wel bijzonder dat ze dat vertrouwen hebben." Ook van de luxe editie zijn al exemplaren verkocht. „Het is grappig, want sommige mensen hebben iets met nummers," vertelt Dumas. „Iemand wilde per se nummer 1. Nummer 4 is ook verkocht en ie mand wilde 19, dat was gelóóf ik een huisnummer." Combinatie Nadat Dumas zijn materiaal voor "Vlaardingen in Beeld' bijeen had gegaard, was hij toch niet hele maal tevreden. Hij besloot zijn zeefdrukken uit te breiden met aquarellen „Een exposit'e wijden aan alleen prenten, dat leek me te weinig. Ik was afgelopen zomer ai bezig met bootjes uit Bretagne te schilderen. Dat breidde zich snel uit. Het is leuk om dit erbij te doen. Sommige mensen vinden het vreemd dat ik beide stijlen te gelijk exposeer. Ik vind het juist een leuke combinatie. En ik heb ze verdeeld over twee etages, zo bijt het elkaar niet, denk ik." 'Zomer in Bretagne' is een kleur rijke serie van tweeëntwintig aquarellen geworden die met hun zomerse uitstraling de naam van de expositie zeker eer aan doen, Dumas schilderde vooral veel vis sersbootjes in kleine, pittoreske havens. De ene keer met vloed, een andere keer tijdens eb, waar bij het water ettelijke meters zakt en de haventjes volledig leegstro- men. Ook maakte Dumas enkele strandseènes, waarbij groepen mensen zich speels vermaken op het zachtgele zand aan de West franse kust. „Ik ben daar vaak geweest." zegt Dumas mijmerend. „Het trekt toch wel. Op het strand maak ik altijd veel schetsen, vooral van mensen. Dan zijn ze ontspannen en heb je bovendien alle tijd om ze te tekenen." De kunstenaar laat enkele schets- blokken zien waarin hij talloze mensen in allerlei houdingen heeft vereeuwigd. Ook tijdens zijn vakantie kan hij zijn creativi teit niet uitschakelen. „Ik moet oppassen, want als het groot wordt, neigt het naar werk," beaamt hij. „Het is weliswaar ont spanning. maar vaak ligt hier de basis voor latere werken." De expositie is te bezichtigen op 10,11,12,13,18 en 19 april van 12.00 tot 17,00 uur - of na af spraak - in Ateliers Hoogstad aan de Westlandseweg 250 in Vlaardingen (telefoon 4358072). De serie briefkaarten is te koop voor vijfendertig gulden, de luxe editie -met 'Twee Torens'- kost 125 gulden. Vrijdag 10 april SCHIEDAM Dien sten centrum Oost Geheugenspel, 14 00-l6.00u DienstencentrumOostKla- veqassen. 14.00-16.00uFilmhuis. Yaura-t- il üe la Neige a Noel?. 21.00u. Total Music Muzikant encentrum. Talentenjacht, 20.30u. Podium Café. Vnjdag-övand cd's. 21 OOu VLAARDINGEN Zwe m - en recreatlebad De Kul k. Eierenzoe- ken. 9-.15-9.45u Dienstencentrum de Bij enkort, Paasbingo. 14.00-16.00u. Dien stencentrum Soenda. Darten, 14.00- 16.00u. Filmtheater Het Zeepaard. Love Serenade. 21 OOu. SCHIEDAM Kinderboerderij 't Hoefblad. Paaseieren zoeken en schilderen. 12.00-14.00u. Film huis. Y aura-t-il de fa Neige a Noél?. 21.00u. Podi urn Café. The Jive Kings,22.00u, Ga lerle Korte Haven, opening expositie Nel van Vliet. 16-OOu. VLAARDINGEN Oosterkerk. Boekenmarkt. 9.00-12.00u. Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt). Paas- zangavond. 19.30u. MAASSLUIS Theater Schuurkerk, 101 Dalmatiers. 14.00u. ROTTERDAM Hlst Museum 'Schlclandsbuls' 10.00- 17.00 film: Rotterdam, Nieuwe Stad. Jeugd theater Hofplein 19.00Turandot.de Doelen Gr z.19,30 Matthaus-Passion. Casino Rot terdam 20.00-01.00 4 Wheel Drive./ 23.00-23.30 Lee Towers. In den Boeken kast 21,30 The Ron Wilson Trio. Nlghttown 21.30 Foolmoonband. Theatercafé Plan-C 22.00 That's Cool. Bibliotheektheater 20.30Wurre Wune Ca rtto n Oas Is H ote I om- vangst 19.00, show 19.30 Kittige Kolder. Luxor-Theater 20.15 Larry. OX. Theater a/d Mullerpler20.00 Vrouwen van Ibsen. Rotter damse Schouwburg, Grjc. 20.15 John Ga- bneJBorkman.Kl.z.20.30 HeddaGabler. The- ater'tKapelletJe20.30Theatersport Lawine. Theater Zuidplein, Grj. 20.15 Mini Maxi. Kl.z. 20.30 EmestoS Marcellmo. Ahoy 15- 23.00 Pasar Mafam. Zaterdag 11 april ROTTERDAM Hlst. Museum 'Schlelandshuls' 11.00- 17.00 film: Rotterdam, Nieuwe Stad. Mari tiem Museum tYIns Hendrik 12.00-16.00 Cinemantiem Jeugdtheater Hofplein 19.00 Turandot. St. Droomtheater 15.00 Zeege schiedenis. de Doelen Grx 20.00 Traditio neel Passie- en Paasconcert- L'Esprtt 22.00 Ruthless 3. C5 Jazz22.00 J J Seventy-four bars. The Uttle Cave 22.00Miss Behave. De Buurman 21.00 Jamsession. Rotown 22.00 Nilsson. Rotterdamse Schouwburg, Gr.z, 20.15 Katja Kabanova. silngerick 22.00 Lo- vebite.Theatercafé Plan-C 22.00Swinging on the Boulevard. Cartton Oasis Hotel ont vangst 19.00, show 19.30 Kittige Kolder. Uixor Theater 20.15 Larry. O.T.Theater a/d MuUerpier 2G .OOVrouwenvan tosen. Rotter- damseSchouwburg, KLz.20.30Hedda Gab- ler. Theater "t Kapelletje 20.30 Antigpne. Theater Zuldpleln, G',z. 20.15 Mini Maw. KJ..2.20.30 Ernesto Marcellmo. Ahoy 13- 23.00 Pasar Malam. ROTTERDAM Van 9 t/m 15 april. Cinerama li Titanic' (12) dag. 14.10-20. Cln.2: 'Amistad' (16) dag.13.45-17.15- 20.45. C/n.3: 'Fatty Tale* (al) dag. 13-15,45- 18,15. "The man in the iron mask' (al) dag. 21.10. Cln.4: 'Seven years in Tibet' 12) dag 13-18-21.15. Cfn.5: 'Kiss the gris' (16) dag 18.15-21.15, do.di.ook12.30-15.30. Imax Theater: 'Amazon'(af) dag.(beb.di.) 14- 16, ma.ook 19. 'Super Speedway" (al) dag (beh.di.) 15, ma.ook 18. "The living sea' (al) do.vr.wo. 13, ma.ookl7. Titanic' (12) dag (beh.ma.öf.) 17.15-21.15, ma.di.20, Jaio- i. ook 10. Ven.1: 'De Poolse Bruid' (12) dag. 20-22.15 (ma,niet om 22.15), vr.zo.wo. 14.30. Sneak Prewew (16) ma.22, Ven.2: 'La vie de Jésus (16) dag,22. 'Karakter'(12) vr.zo.wo. 14.30. Dag.ibeh.ma.) 19.30: 'A Hen in the wind' do. 'EartySummer'vr, Theflavourofgreen tea over rice' za. Tokyo Story" zo. 'Early Spring" di. To kyo Tvftkght' wo. Intentions of Murder (16) ma.19.30. Ven.3: The River" (16) dag, 20- 22.15. Thewinterguest*(al)vr zo.wo. 14.30. Ven 4: Perfect Circle' (12) dag. 19.30. Wes tern' (16) dag.22. Moviezone: 'La Hame' vr.15.30. Lumlère 1: The Jackal' (16) dag.12.10- 15.10-18.10-21.10. lum. 2: 'Sphere' (12) dag 12-15-18-21. Lum. 3: 'I know what you did last summer' (16) dagl6-18.50-2l.30, do.di.ook 13,20. Lum. 4: 'Money talks' (12) da&18,30-21.do.di.OOk 13.30-16. Rexane: 'Love Hotel' (18) do. t/m zo. dood. loorst. 'Sulka's Daughter (18) ma. vm wo. doori. voorst Pathé: Titanic' (12! dag. 11.30-15.30- 19.30. za.ll.lO'pv 11.30, 'Left luggage" (af) dag.11.10-14.40-17-19.30-21.50. 'Good Will Hunting' (al) dig 15.30-18 30-21.20,di- .met om 21.20. do.di.ook 11.50. 'Mouse Hunt' (al) dag. 11.40-14-16.50-19.20- 21.40. As good as it gets (al) dag 15.20- 18.20-21.10. do.di.ook 11.40. "The man in the iron mask' (al) dag 11.20 (za.ntet om 11.20)-15-18.05-21. 'Scream 2' (16) dag 11.30-15-18.40-21.30. Sneak preview: 'Panne' dr.21.30. NachtvoorstBlllngen: Lum.l: 'Desperate Measures' (16) za.00.15. Lum.2: 'Sphere' (16) vr.za.00.15. Lum.3: 'I know what you did last summer' (16) vr.za.00.15. Lum.4: 'Scream 2' (16) vr.za.00.15. 'Money Talks' (16)vr.00.15. KindermatJnees: Cin.3: 'FauyTale' dag.13- 15.45-18.15. Cfn,5: 'Rubber' za.zo. wo 12.30-15.30. Ven li 'Pippi mTakaTuka Land'zo.vvo. 14. Lum.3: 'Anastasia'vr.t/mma- .wo. 13.20. Lum.4: "Rubber* vr.tM ma- .wo 13.40-16 Pathé t 'Anastasia' vr.t/mma- .wo.ll. 10-13.15. Rubber'vr.t/m ma.wo.ll- 13.10. Schipluiden —Organist Wlm Hazeu en alt An Schrama ge ven op Tweede Paasdag een concert in de orgelloods van X van de Ende. De knusse orgel loods is te vinden aan de Wil- Iemsooraseweg 3 in Schiplui den. Het concert begint om 15.00 uur en de entree bedraagt vijf gulden. Daarvoor wordt naast de muziek, ook koffie met paasbrood geserveerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 3