9 'Geruchten over frauduleus handelen onwaar' Genieten aan de Badweg Onderzoekscommissie verwijt Vlaardings college wel 'onzorgvuldig bestuur' Laatste poetsbeurt voor de opening 'Oranje Buitenpolder moet helemaal groen blijven' genda Schade aan vijf auto's Drietal verdacht van inbraak Bedreiging van pompbediende Auto totaal leeggeroofd Vechtpartij Aanrijding van fietser door auto Mishandeling Bijdrage voor hangplek in West I Dinsdae 14 aoril 1998 Rotterdams Dagblad Dinsdag 14 april 19S8 Schiedam Bij een ongeval op de Schiedamse Burgemeester Knap- pertlaan raakten gistermiddag vijf auto's beschadigd. Een 19-ja- rige Schiedammer reed vermoe delijk iels te hard waardoor hij met zijn wagen uit de bocht vloog. Hij ramde daardoor een gepar keerde auto, die door de klap twee parkeervakken opschoof en nog eens drie andere auto's raakte. Vlaardingen Op verdenking van inbraak heelt de politie zondag middag drie Vlaardingers van 15, 17 en 19 jaar aangehouden. Ze worden ervan verdacht goederen te hebben weggenomen van een bedrijfsterrein aan de VJaarding- se James Wattweg na onder een bek te zijn doorgekropen. Tegen de drie is proces-verbaal opge maakt. Schiedam Een werknemer van een benzinestation aan de Schie damse T^aJk is zondag rond 13.00 uur bedreigd door drie onbeken de mannen. Eén van het drietal had daarvoor een doos chocolade weggenomen zonder te betalen. Een vermoedelijk bij de groep ho rende vrouw had die willen ko pen, maar bleek niet genoeg geld op haar girorekening te hebben om met een pasje te kunnen beta len. Daarop volgde de bedreiging. Vlaardingen Een aan de Vlaar- dingse Aletta Jacobskadc gepar keerde personenauto is vrijdag avond nagenoeg leeggeroofd. On bekenden forceerden eerst het rechterportier en namen vervol gens de voorsteden, de achter bank. de radio en de accu mee. Schiedam Op het Schiedamse Dirk Schaferplein had zondag avond rond 23.00 uur een vecht partij plaats tussen een aantal jon geren. Daarbij werd een 17-jarige Schiedammer door een 21-jarige plaatsgenoot met een voorwerp geslagen. De politie hield de laat ste aan. Aanleiding voor de vecht partij was een gestolen scooter. Schiedam Een 78-jarige fietser uit Schiedam kwam er maandag avond rond 18.30 uur met enkele schrammen en een gebroken kunstgebit vanaf na te zijn aange reden door een auto. De man reed zonder te kijken van de Kasteel- weg de kruising met de Scheep vaartweg op waardoor een nade rende auto hem niet meer kon ontwijken. Na behandeling ter plekke door de GGD kon de fiet ser weer naar huis. Vlaardingen Vier onbekende mannen hebben zondag rond 13.30 uur op'de Maassluissedijk zonder aanleiding een 62-jarige fietser uit Schiedam mishandeld. Door Ben van Haren Vlaardingen In de periode 1980-1998 hebben bestuurders of ambtenaren in Vlaardingen zich niet schuldig gemaakt aan frauduleus handelen. De gemeentelijke werkcultuur deugt echter al jaren niet en meldingen en geruchten over fraude en onrechtmatig of onwenselijk handelen zijn sinds 1991 onjuist aangepakt. Dat zijn de belangrijkste constate ringen van oud-rechtbankpresi dent R. C. Lensink-Bosman en oud-journaJist van Het Vrije Volk oud-Rijmondgecommiteerde/ oud-burgemeester van Zaanstad C. M. L. Roozemond in hel van daag openbaar gemaakte rapport over hun onderzoek naar aanbe stedingsprocedures in Vlaardin gen. Het duo kreeg in februari van het gemeentebestuur op dracht voor dit onderzoek naar aanleiding van het weer opduiken van geruchten over dubieuze han delingen binnen de gemeente. De commissie heeft zijn werk achter gesloten deuren verricht en in de rapportage zijn geen namen maar uitsluitend functies vermeld. Oud-gemeentesecretaris ir. Th. /VA A. van Miltenburg- Kraakman, nu directeur van de dienst economische en sociale za ken van de gemeente Leiden, ver klaart overigens dat het rapport geen juist beeld geeft van de be stuurlijke en ambtelijke gang van zaken in de periode 1992-1995. ,.Ten onrechte." reageert de na 16 jaar uit Vlaardingen vertrokken topambtenaar, „krijgen ambtena ren de schuld van het falen van burgemeester Stam en de wet houders uit die periode." In 44 vertrouwelijke hoorzittin gen hebben Lens ink, Roozemond en hun ambtelijk secretaris mr. M.A. Voskamp afzonderlijk ge sproken met Stam. alle nu nog zit tende wethouders, drie oud-wet houders, gemeentesecretaris Brinkman en zijn voorgangers Miltenburg en Van Beuzekom. Verder met tien nog in Vlaardin gen werkzame en tien vertrokken ambtenaren, met oud-raadslid Zonne (WD) en met zes mede werkers van accountantbureaus. Alleen oud-directeur Schreiner van Stadswerk, die vier jaar na zijn indiensttreding in 1996 met een gouden handdruk is wegge stuurd. heeft ge^ -j!<terd mee te werken. Tobv 'Witte. van het recent verschenen boekje over bestuurlijk geploeter rond de Broekpolder, stapte uit zichzelf naar de commissie. Informeel contact was er met de ambtenaar van Gemeentewerken, die de fraudegeruchten heeft verspreid en al enkele jaren haar ontslag aanvecht. Zij is met ziekteverlof. Alle zitiingsverslagen zijn gebun deld in een set, die ter bewaring aan de burgemeester is gegeven met het advies deze als geheime stukken te behandelen. Met name de aanbestedingspro cedures van het voormalige be drijf Gemeentewerken, nu Stads werk, zijn door de commissie on derzocht. De rol van bestuurder? en ambtenaren daarbij en de mo gelijkheden van fraude bij aanbe stedingen zijn tegen het licht ge houden. Daarnaast is gekeken hoe is omgegaan met meldingen over mogelijk frauduleus hande len. Goudriaan Eén van de hardnekkigste ge ruchten betreft oud-wethouder BasGuudnaan i'PvdA), die zestien jaar (van 1971 tol 1990i stadsont wikkeling deed en ook de ge meentelijke bedrijven en perso neelszaken onder /jjn hoede heeft gehad. De speciale onderzooks- commi'-'sie schrijft m haar hoofd stukje 'Fraude ja of' nee?' over dat gerucht: ..De commissie heeft dat grondig kunnen onderzoeken. Zij heeft va si gesteld dat het onwaar was." Wel voeger, de ingehuurde onder zoekers eraan toe, dat in die perio de „bestuurders en ambtenaren zieh vru heden veroorloofden waar uit een oogpunt van integri teit, vraagtekens bij meden wor den geplaatst," Zij verwijzen dan naar buitenlandse reisjes op uit nodiging van oen aannemer ter viering van de oplevering van in gemeentelijke opdracht verricht werk. ..Do gemeente Vlaardingen kende cn kent nog steeds geen formeel vastgestelde, sch rifle I ij ke ge* drags code waaraan bestuurders en ambtenaren ztjn onderworpen. Hel voornemen daartoe te komen bestaal al wel geruime tijd. maar daar is tot heden geen uitvoering aan gegeven." aldus de commis sie, Met nadruk wordt vermeld dat zij daardoor menigmaal een sfeer heeft aangetroffen, die niet bevorderlijk is voor het aanzien van de gemeentelijke organisatie. Het optreden van het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren in de periode 1990- 1994 scharen de onderzoekers hier ook onder. Brief Omstreeks de jaarwisseling van 1990/1991 heeft toenmalig inte rim-directeur gemeentewerken, Paardekooper, in een brief het toenmalig hoofd financiën, Some- rs, geïnformeerd over aan hem ge uite vermoedens van frauduleus handelen door ambtenaren van Gemeentewerken. Met door hem persoonlijk toegevoegde notities heeft Somers deze in een verze gelde enveloppe in bewaring ge geven aan een ondergeschikte en bij zijn vertrek uit gemeente dienst in 1994 weer opgehaald. Enveloppe en inhoud zou Somers vervolgens hebben vernietigd. In augustus 1994 kregen burge meester Stam en de wethouders Kool. Roijers, Van der Steen en Van der Windt een brief op de col legetafel van de raadsvrouwe van de GW-ambtenaar die de geruch ten heeft verspreid en het haar aangezegde ontslag aanvecht. Het college doel hier niets mee. Een al in 1993 bij de gemeente gearri veerd rapport van VB-accoun- tants over lacunes in de aanbeste dingsprocedures blijft dan zelfs onbesproken. Vakantie De rol van burgemeester Stam op dit punt noemt de onderzoeks commissie 'niet geheel duidelijk'. Hij was op vakantie toen in juni 1993 het accountantsrapport op het stadhuis arriveerde. Volgens toenmalig wethouder Ranshuij- sen en toenmalig gemeentesecre taris Miltenburg is do burgemees ter voortdurend volledig op de hoogte gesteld. Stam bezweert te genover de onderzoekscommissie dat hij pas in augustus 1994 van het bestaan van het rapport op de hoogte kwam en dat hij liefst vier jaar later (februari 1998) het rap port voor het eerst onder ogen heeft gekregen. Het ambtelijk personeel van de gemeente Vlaardingen is vandaag op de hoogte gesteld van de con clusies van de onderzoekscom missie. Daarin worden de fouten van burgemeester Stam en de te rug te keren wethouders Kool, Ro ijers en Van der Windt niet ge noemd. Bij het Stadserfcomplex in Schiedam wordt op het mo ment druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de offi ciële opening door minister Dijkstal. Theater, bibliotheek, archief en stadswinkel aan het roodgranieten plein wor den van onder tot boven ge poetst. Ook de ramen krijgen daarbij een beurt. Want de gemeente maakt natuurlijk geen goede Indruk als Hans Dijkstal halverwege de rond leiding opmerkt: 'goh, jullie hadden de ramen weieens mogen zemen.' De poetsbeurt is bepaald geen peulenschilletje. De gla zenwassers moeten soms halsbrekende toeren uithalen om bij een raam te kunnen komen. Sommige ruiten zijn zelfs helemaal niet te berei ken. Zo heeft de architect in de lange verbindingsgang In het hart van het complex, dui delijk het mooie boven het praktische laten gelden. Hier rest slechts één oplossing: vanuit het raam op de derde verdiepingen de brandslang erop zetten. Foto Fred übochanv Roel Dijkstra Maassluis/Hoek van Holland Een smalle strook langs de vroegere kreek 't Spui in de Oranje Buiten- polder wordt in de nabije toe komst ingericht als moeras en schraal grasland. Het groene lint van honderd hectare tussen Maassluis en het Oranjekanaal is een van de zeven zones die Gede puteerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben aangewe zen om te ontwikkelen als natuur- en recreatiegebied. De aanwijzing is een eerste, be langrijke stap voorwaarts, stelt J. van den Berg. Hij is voorzitter van de Vereniging tot Behoud van het Natuurgebied Oranjepolder die het liefst de hele polder van circa 300 hectare als groengebied wii inrichten. Maar grondeigenaar Rotterdam zou onder druk van het Havenbedrijf het resterende gebied langs de Nieuwe Waterweg een andere bestemming willen geven. En het energiebedrijf ZEP ziet het als een ideale plek voor de bouw van een centrale. Van den Berg: „De gemeente hinkt nog steeds op twee gedach ten, waarin natuur en recreatie veel ruimer worden gezien dan wij zouden willen. Zo leeft er ook het idee om in de polder een the mapark te maken, gericht op de glastuinbouw." Van een agrarisch distributiecentrum is begin dit jaar afgezien wegens onvoldoen de belangstelling bij de tuinders. Varianten Momenteel liggen er twee inrich- tingsvarianten voor de polder, op gesteld door onder meer Rotter damse ambtenaren en medewer kers van het Zuidhollands Land schap; een plan met én een plan zonder agrarisch distributiecen trum. Nu dit centrum is vervallen, moet de gemeente Rotterdam consequent kiezen voor de geheel groene variant en niet meer in gaan op de andere claims. Dat vindt behalve de Vereniging tot Behoud van de Oranjepolder, ook Het Zuidhollands Landschap en het recent opgerichte Platform Oranje Buitenpolder. Hierin zijn onder meer bewoners en gebrui kers van de polder, zoals de mane ge en de boeren, verenigd. „Pas als je de hele ruimte open houdt, stelt het iets voor als na tuur- en recreatiegebied. Want het z.ou vanwege de ecologische ver bindingen ook gekoppeld moeten worden aan de Oranjepias bij Maassluis, het Staelduinse Bos en de polders Korte cn Lange Bon nen." vertelt Van den Berg. In de groene variant is ook tachtig hec tare bos opgenomen langs het Oranjekanaal, ter ontlasting van het Staelduinse Bos dat te inten sief wordt gebruikt. „Doordat de provincie nu een, weliswaar smal, gebied langs de kreek heeft aangewezen, is de ecologische oost-west verbinding voor de dieren rond het water in elk geval veilig gesteld. Voor de andere dieren, zoals de roofvogels en de reeën, is het ook belangrijk dat er een 'droge' verbinding komt tussen de bossen en de pol ders," aldus Van den Berg. Leefklimaat De aanwijzing van de honderd hectare natuurgebied in de Oran je Buitenpolder is een gevolg van de afspraak die provincie, ge meenten en bedrijven in 1996 hebben gemaakt over de aanleg van 1000 hectare nieuwe groenge bieden in de Rijnmond. Doel is het versterken van het leefkli maat in het Rotterdamse haven gebied. De provincie Zuid-Hol land neemt de helft voor zijn reke ning. De eerste 320 hectare zijn nu aan gewezen, waaronder ook vier ge bieden op Voorne Putten. Dit is een eerste stap in de procedure om te komen tot een defintieve begrenzing van de gebieden. Daarna wordt een inrichtingsplan opgesteld en kunnen de gebieden worden ingericht. Gedeputeerde Staten hopen dat dit jaar de eerste spa in de grond gezet kan worden. De provinciale grondaankopers zijn inmiddels aan de slag gegaan. Dinsdag 14 april VLAARDINGEN Buurtfiuls De Pljpclaar. Bingo, 20.00u. De Hoogkamer. Dia-voorstelling. RQTTERDAMHIst Museum 'Schielands- huis* 10.00-17.00 film: Rotterdam, Nieuwe Stad. de Doelen. Gu. 20.15 Nederlands Bla zers Ensemble Andersom. Nigbttown Thea- iercafé20,00Agony of the first child. Theater Zutdplein, Gr..z, 20.15 Mini Maxi. Woensdag 15 april SCHIEDAM Dienstencentrum de 4 Molens. Bingo. 13.30-l6.00u. Wijkpost Zuid. Koersbal, 14.00-16.30u. Woon zorgcentrum Thur- lede. Optreden Harmonie Sursum Corda. 19.30u. Nederlandse Protestantenbond. Westvest 92. Lezing COA-Vrouwenoeraad. 9.39u. MAASSLUIS Theater Schuurkerk. Lebbis of Jansen. 20.30u. ROTTERDAM Hist. Museum 'Schieiandshuis' 10.00- 17.00 film: Rotterdam, Nieuwe Stad. de Doe len, Gr.z. 12.45 Lunchconcert. Easy-Cafe Rotterdam Willem Wodka's (monk) Jazz- house. Nighttown21.00 Eagle-eye Cherry. Nlghttown Theatercafé 22.00 Fresh Up. Open Hof 11.00 Marktconcert. Rotown 22.00 Lucky strike. Stand up comedy night, nnb. Theatercafé PlarvC 22.00 Marlboro Flashbacks. Hal naast Boor Table Occasion no.7. Bobby Baker. Speciaal op het jubileum toegesneden soloperformance voorafgaand aan de voorstellingen van RSCen ForcedEnter- tamment. Luxor Theater 20.15 Grease, de musical. O.T. Theater a/d Mullerpier 20.00 Vrouwen van Ibsen. Theater Zuidplein, Gr.z. 20.15 Mini Maxi. Zaaide Unie 20.30Volg spot-Live. ROTTERDAM Van 9 t/m 15 april. Cinerama 1: Titanic' (121 dag, 14.10-20. Cln.2: 'Amistad' (16) dag. 13.45-17.15- 20.45, Cln.3: 'Fairy Tale' 'al) dag. 13-15.45- 18.15. The man in the »'on mask' (al) dag 21.10. Cln.4: 'Seven yeare m Tibet' 112) dag, 13-18-21.15. Cin.5: 'Kissthe gjrls' 116) dag.,. 18.15-21.15,do.di.ook 12.30-15.30, I max Theater: Amazon' (ai)dag.(beh.dü 14- 16, ma,ook 19. 'Super Speedway' (al) dag: (beh.di.) 15, ma.ook 1B. 'The kmgsea' (all do.vr.wo. 13. ma.ook 17. Titanic' (121 dag. (ben. ma ,ai.) 17.15-21.15, ma.di.20. .za.zo- .ma. ook 10. Ven.l: 'De Poolse Bruid' 112) dag. 20-22.15 (ma.niet om 22.151, vr.zo.wo. 14.30. Sneak Preview (16) ma.22. Ven.2: 'La vie de Jesus (16) dag.22. 'Karakter' (12) vr.zo.wo. 14.30. Dag.lbeh.ma.) 19.30: 'AHen m the wmd' oo. "Early Summer" vr. 'The flavour of greenteaover nee' za. Tokyo Story' zo. 'Early Spring' di. To kyo Tw.light' wo. 'Intentions of Murder (16) ma.19.30. Ven.3: The River' (16) dag. 20- 22.15. The winter guest' lab vr.zo.wo. 14.30. Ven 4: "Perfect Circle' (12) dag. 19.30. "Wes tern' (16) dag.22. Moviezore: 'La Hatne' i vr. 15.30. Lumière 1: The Jackal" (16) dag. 12.10- 15.10-18.10-21.10. lum. 2: 'Sphere' (12) dag. 12-15-18-21. Lum. 3: 'I know what you did last Summer' (16) dag.16-18.50-21.30, do.di.ook 13.20. Lum. 4: 'Money talks' (12) dag.18.30-21.do.di.ook 13.30-16. Rexane: 'Love Hotel" (18) do. t/m zo, doorl. voorst. 'Suika's Daughter' (18) ma. t'm wo. doorl. voorst. Pathé: Titanic* (12) dag. 11.30-15.30- 19.30, za.ll.lOipv 11.30, 'Left luggage' (al) dag.ll.10-14.40-17-19.30-21.50. 'Good Will Huntmg'fa/) dag. 15.30-18.30-21.20. dr- .met om 21,20, dO.di.ook 11.50. 'Mouse Hunt' (al) dag. 11.40-14-16.50-19.20- 21.40. 'As good as it gets (al) dag. 15,20- 18.20-21.10. do.di.ook 11.40. The man in the iron masw (al) dag. 11.20 (za.met om 11.20)-15-18.05-21. 'Scream 2' (16! dag. 11.30-15-18,40-21.30, Sneak preview: 'Panne'di.21.30. Kindermatinees: cin.3; Fairy Tale' dag.13- 15.45-18.15. Cin.5: 'Rubber' za.zo. wo.12.30-15.30. Ven 1: 'Pippi in Taka Tuka Land'zo.wo. 14, Lum.3: 'Anastasia'vr.Vm ma- wo. 13.20. lxim.4: Rubber' vr.t/m ma- wo. 13.40-16. Pathé'Anastasia' vr.t/m ma- wo.11.10-13.15. 'Flubber'vr.Vmma.vKo.ll- 13.10. Schiedam Bewonersvereniging' Schiedam West heeft een bijdrage van 23.000 gulden ontvangen van het Juliana Welzijn Fonds voor de aanleg van een overdekte hang plek voor jongeren. De bijdrage is toegekend in het kader van het jubileumproject van het Julianafonds 'Buurthuis, hart van de buurt". Ter gelegenheid van de 50-jarig bestaan stimuleert het fonds via de buurthuizen de leefbaarheid, samenhang en betrokkenheid in de buurt. DoorMikosGouka Hoek van Holland „Komen we volgend jaar terug voor het twee de Hoek van Holland Festival 1999?." Presentator Jos van Meer brult de vraag direct na afloop van het laatste optreden door de mi crofoon. Het publiek reageert en thousiast en zegt toe ook bij een eventuele volgende editie van de partij te zullen zijn. Organisator Remco Christensen beloofde voor aanvang van het concert al dat het 'een absolute klapper' zou gaan worden maar daarmee werd niks teveel gezegd. Vanaf de vroege start (17.00 uur) met de onbekenden Merinque (Delft) en Beg for Mercy (Naald wijk), de hiphoppers van Osdorp Posse tot en met de spetterende afsluiting van De Dijk was het ge nieten aan de Badweg. Het publiek kreeg in rap tempo zes Nederlandse bands voorge schoteld. De Heideroosjes, als vierde band ingeroosterd in het programma, maakten hunlivesta- tus meer dan waar. De Limbur gers pakten weer eens uit met ge spierde taal en hun kritische blik op de maatschappij. Toch begon het concert pas echt toen zanger Martin Buitenhuis namens Van Dik Hout het podi um betrad. De Zuid-Hollanders kregen in een mum van tijd het publiek achter zich en zorgden voor een sterk optreden. Met na me de afsluiting met 'Stil in mij" direct gevolgd door 'Zenderruis en testbeeld', was indrukwek kend. Toch kon 'good old' De Dijk weer aansprak maken op de hoofdprijs. Als afsluiter wist de groep rond zanger Huub van der Lubbe als geen ander de tent nog één keer op zyn kop te zetten. De fantasti sche opening met 'Laat het van avond gebeuren' was symbolisch voor de rest van het optreden. Toen de politie al kwam kijken of het concert definitief voorbij was en Jos van Meer al afgekondigd had, sprong De Dijk nogmaals het podium op om 'Dansen op de vul kaan' en het gevoelige 'Groot hart' te spelen. Het was precies genoeg om het massaal toegestroomde publiek, rond de 4500 mensen, tevreden naar huis te sturen. Hoek van Holland blijkt dus eens te meer een geschikte plaats te zyn voor het houden van dit soort evenementen. Remco Christen sen van BRC-productions was na afloop bijzonder content met het verloop van het evenement en denkt dat het volgend jaar zeker een vervolg zal krijgen. „Of ik dan weer denk aan Nederlandse ar tiesten?," mijmert de organisator. „Misschien moeten we eens rich ting Amerika gaan kijken. Dan denk ik aan topartiesten als The Prodigy of Metallica. Een festival over twee dagen zmi dan fantas tisch zijn. We gaan trouwens toch proberen wat meer richting de zo mer te gaan." De megatent, die speciaal voor het gebeuren uit Engeland was overgekomen, was zeker geen overbodige luxe. De regen kwam werkelijk met bakken uit de he mel, maar daar hadden de feest gangers absoluut geen last van. „We waren heel blij met deze tent. Eerst wilden we een buitenl'esti- val organiseren maar Rowen He- ze stond erop dat er een tent zou zijn. Toen die groep echter af moest zeggen hadden we in ieder geval die tent geboekt en zeker niet voor niks," aldus Christen sen. Vervelende incidenten bleven achterwege. De politie hield al leen een 24-jarige Honselersdij- ker aan die een spiegel van een politieauto aan het vernielen was. Ook de EHBO had een rustige avond. De enige slachtoffers wa ren enkele crowd-surfers, die zich boven de hoofden van het publiek naar voren lieten gooien. Een en keling was daarbij wat ongeluk kig in aanraking met de grond ge komen. Het concert begon pas echt toenzanger Martin Buitenhuis namens Van Dik Hout het podi um betrad. De Zuid-Hollan ders kregen in een mum van tijd het publiek achter zich. Foto Fred UbochanfRoel Dijkstra

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 1