10 G Daling van werkloosheid zet door Nieuwe mammoetfusies in Amerikaanse banksector m v> IMF: 'Gulden wordt met de komst van euro zeker niet goedkoper' De Schelde moet los van overheid Protest tegen verladen van bieten op zondag Kans op val aandelenkoersen KPN sluit akkoord met Groningen Rechthoek limiM Voor paspoort naar politie Uitstel lijfrente om IOAW Schenken aan kind en kleinkinderen Voetganger prikt paraplu in auto i&uEE urm 0 mSmiBasssm Dilbert WoonZorg wil meepraten over conflict in zorg Chinese hulp voor Indonesië Rotterdams Dagblad Dinsdag 14 apri! 1998 rV*"3r Onder redactie van Hans Roodenburg In de rubriek Rechthoek behandelt het Rotterdams Dagblad juridische consumenten-kwesties.Problemen op hetgebied vankopen, huren, echtscheiding, ontslag, Ionen en uitkeringen, verzekeringen en dergelijke WvCden beantwoord door onze deskundigen. Lezers kunnen vragen opsturen naar het Rotterdams Dagblad, Rubriek Rechthoek, Postbus 2999,3000 CZ Rotterdam. Ik wilde op ket gemeentehuis een Europese identiteitskaart aanvragen. Ik kreeg echter te horen dat ik in een ver verleden a! eens een paspoort had ge had. Dat klopte. Mmrdatpaspoortioasal langverlopenenwasik kwijtge raakt. Ik werd vervolgens naar het politiebureau verwezen om aangifte te doen van vermissing vanmjnoude, verlopen paspoort. Mei dat proces ver baal kon ik vervolgens wel de nieuwe identiteitskaart aanvragen. Waar om deze omslachtige en ingewikkelde wijze De overheid heeft vorig jaar de regels voor het aanvra gen van een nieuw paspoort of een identiteitskaart aangescherpt om misbruik en vervalsingen tegen te gaan. Iedereen, die al een paspoort of identiteitskaart had, is verplicht die bij vernieuwing in te leveren, ook al is geldigheidsdatum al lang verlopen. De bedoehng daarvan is dat bil de politie in elk geval de nummers van de kwijtgeraakte of gestolen paspoorten bekend zijn waardoor zij en de Koninklijke Marechaussee bij de grenzen gemakkelijker vervalsing van identiteits papieren kunnen ontdekken. Tegenwoordig moet een ieder zich bij de burgerlijke stand ook identificeren voor een nieuw paspoort. Hebt u helemaal geen oud paspoort of rijbewijs, dan moet u een uitgebreide vra genlijst invullen en zal de ambtenaar van de burger lijk stand u ook een aantal extra vragen stellen om te achterhalen of u wel de juiste persoon bent. Soms kan het ook nog enkele dagen duren voordat u uw nieuwe paspoort krijgt omdat nog verder wordt geverifieerd. Het kan ook gebeuren dat u wordt gevraagd met nade re bewijsstukken te komen over wie u bent (bijvoor- beeld het trouwboekje van uw ouders) en waar u woont. Als u voor de eerste keer een paspoort aan vraagt, moetu erdus rekening mee houden dat het wel enkele dagen kan duren voordat u het krijgt. Dat alles is het gevolg van het feit om misbruik en vervalsing van identiteitspapieren zo moeilijk mogelijk te ma ken. Er zit niks anders op dan deze hinder voor lief te nemen. Onlangs behandelde u in deze rubriek het feit dat een lijfrente verkregen van een werkgever, bedoeld als loon uit een vroegere betrekking, gekort wordt op de IOAW-nitkering. Is het in dit geval niet handig om de uitbeta ling van de lijfrente op te schorten tot na de vijfenzestigste verjaardag raakt hier een moeilijk zaak aan. Een verzekerings maatschappij zal wellicht best bereid zijn de ingangs datum van uitbetaling van de lijfrente op te schorten. Strikt genomen bent u echter wel bezigeen kortingop de IOAW te ontduiken als u ineens tot het besef komt dat umet de tot uitbetaling komende lijfrente niks op schiet. U loopt het risico dat als de sociale dienst hier achter komt, zij alsnog een korting oplegt op uw 10- AW-uitkering (voor oudere werknemers na afloop van een werkloosheidsuitkering), niet alleen vanwege misbruik maar ook omdat u informatie achter hebt ge houden. Als u indertijd toer u die lijfrente aangebo den kreeg, had besloten die pas op uw 65ste te laten in gaan, dan was dat wel correct geweest. Ik heb aardig wat geld over en tril mijn zoon en mijn kleinkinderen aan zienlijke bedragen schenken. Hoewel mag ik per jaar aan hen geven zon der dat daarover belasting moet morden betaald? Ouders mogen aan elk van hun kinderen (per kalen- deijaar) eenbedrag van 8084(over 1998)belastingvrij schenken. Eenmalig kunnenzij echter ook aan kinde ren tussen de 18 en 35 jaar een belastingvrije schen king doen van ƒ40.421 (over 1998). Voor deze laatste schenking moet wel officieel aangifte worden gedaan en vrijstelling worden gevraagd. Schenking recht streeks aan kleinkinderen kan niet belastingvrij. Dat moet dus altijd via de eigen kinderen gebeuren. Mijn auto heeft schade opgelopen door een paraplu uan een voetganger. Die stak op het laatste moment over waarna ik bonen op mijn remmen wpeststaanomhernnietaanterijden.Netop tijd, een klein stukjevanhem vandaan, kwam ik tot stilstand. De voetganger was eekter zo geïrriteerd dat hij zijnparaplumcidesckerpeptintdocrdcmotorkap stak. Hij beween de zelf dat hij datdeeduit beschermingMaarvoigensmij deed hij dat met opzet. Kan ik hem aansprakelijk stelten worde aan mijn auto toegebrach- te schade uan ƒ300? Illustratie Sandra de Haan Wanneer een motorrijtuig is betrokken bij een ver keersongeval met een voetganger of fietser is artikel 185 van de wegenverkeerswet (WVW) van toepassing. Dat biedt door nieuwe wetgeving bijzondere bescher ming aan de voetganger. De automobilist is zelf altijd aansprakelijk tenzij hij aannemelijk kan maken dat het ongeval te wijten is aan 'overmacht' (hem mag geen enkel verwijt treffen!). In uw geval gaat u ervan uitdat er sprake is van opzetvandevoetgangeromzyn paraplu in uwautote prikken terwijlde voetganger be weert dat hij reageerde uit bescherming. Debewyskst ligt echter bij u. Indien er getuigen zijn die hebben ge zien dat de voetganger de paraplu met een dusdanige beweging naar uw auto heeft gericht dat u daardoor aannemelijk kan maken dat sprake is van opzettelijk gedrag van de voetganger of grote roekeloosheid en daardoor de automobilist geen enkel verwijt is te ma ken, dan zal de verzekeraar van de voetganger de scha de aan uw auto vergoeden. Zijn er niet dergelijke ge tuigen, dan zal u dus ook niet kunnen weerleggen dat de voetganger uit bescherming zijn paraplu uitstak. In dat geval zit het er dik in dat verzekeringsmaat schappijen tot de conclusie komen dat de schade voor rekening van de automobilist zelf komt Washington Het percentage werklozen onder de beroepsbe volking gaat verder omlaag van 6,6 in 199? tot 5,6 dit jaar en 5,1 in 1999. Tegen de eeuwwisseling zal Nederland minder dan 250.000 werklozen tellen, vorig jaar waren er dat nog 375.000. In het begin van de jaren negentig stonden meer dan een half miljoen mensen bij de Arbeidsbureaus geregistreerd. De inflatie neemt dit jaar iets af van 2,2 tot 2,0 procent, maar komt in 1999 weer op 2,2 procent. Ondanks deze fraaie voor uitzichten ziet het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nog steeds een gevaar dat de Nederlandse economie oververhit raakt. In zijn gisteren verschenen halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie noemt het fonds vermindering van dat ri sico een belangrijke uitdaging. Hel IMF waarschuwt Nederland al langer dat al te sterke groei kan leiden totprys-en loonstijgingen. In het jongste rapport krijgen ook Groot-Brittannie, Ierland, Dene marken, Finland en Noorwegen het advies op hun hoede te z\jn voor buitensporige expansie. Uit de prognoses in het rapport blijkt dat het IMF er wel vertrouwen in heeft dat Nederland de economie in de hand houdt. Het fonds voor spelt dat de groei aantrekt van 3,3 procent in 1997 tot 3.8 procent dit jaar, maar het verwacht in 1999 een vermindering tot 3,1 procent. De waarschuwing van een over verhitte economie komt voort uit berekeningen dat dit jaar en in 1999 in veel van West-Europese landen het begrotingstekort zal stijgen. Dat geldt ook voor Neder land. „Het gaat met de tekorten de verkeerde kant op," waar schuwde de topecononoom F. Lar sen gisteren. In het halfjaarlijkse rapport noemt het IMF het teleur stellend dat er in 1998 en 1999 geen vooruitgang komt by ver mindering van de structurele te korten ondanks de daling van de rentebetalingen en het gunstige economische ty. Nog belangrijker voor de toe komst van de euro is het functio neren van de arbeidsmarkt, vol gens Larsen de Achilleshiel van de EMU. Met de komst van de eu ro wordt het moeiiyker economi sche schokken op te vangen met monetaire middelen (rente en wisselkoers). Daarom moet het in casseringsvermogen van de ar beidsmarkt groter worden door het aanpakken van regels en soci ale uitkeringen. „Vooral de grote landen op het continent hebben daar nog weinig aan gedaan," zegt het IMF m een verwijzing naar Frankrijk en Duitsland. De Europese burger hoeft voorlo pig weinig vrees te hebben voor waardeverlies van zijn geld. De koers van de op 1 januari m te voe ren eenheidsmunt euro zal de ko mende drie a vier jaar waarschyn- lijk stijgen tegenover de Ameri kaanse dollar. Maar om de euro ook op langere termyn stak te houden, zullen de Europese lan den hun economieen verder moe ten saneren Groei Volgens het IMF trekt de econo mische groei m Europa de komen de periode aan, wat gepaard ?al gaan met een bescheiden stijging van de rente. De nu nog sterkere groei m de Vereiugde Staten neemt juist af. Dat zal leiden tot een versterking van de euro te genover de dollar, voorspelde Lar sen. Om de euro ook op langere ter mijn een mooie toekomst te ge ven, zijn gezonde overheidsfinan ciën en flexibele arbeidsmarkten nodig. „Wat dat betreft is vooruit gang geboekt, maar valt nog het een en ander te doen," aldus Lar sen. De internationale gevolgen van de financiële crisis m het Verre Oosten blyken ernstiger dan was verwacht. Een recessie blijft uit. Vong jaar oktober dacht het fonds nog dat de wereldeconomie dit jaar met 4,25 procent zou groeien, maar is m het jongste rapport bij gesteld tot 3.1 procent. Volgend jaar zal de groei aantrekken tot 3.7 procent. De financiële onrust in het Verre Oosten is sinds januari vermin derd, De markten hebben zich ge deeltelijk hersteld. Dat de wereld economie ondanks de zwakte van Azie aardig op de been blyft, is vooral te danken aan Noord'-Ame rika en West-Europa. Daar blijft de economie voorlopig gestaag groeien. Door John Wanders Washington De markt had het voorspeld: de afgelopen week aangekondigde mammoetfusie van 83 miljard dollar tussen verze keraar Travelers Group en ban kier Citicorp zou het startsein vor men voor een golf megafusies in de financiële dienstverlening. En inderdaad, in de VS lijkt groot, groter, grootst de trend. Vier Ame rikaanse bankbedrijven kondig den gisteren twee afzonderlijke fusieovereenkomsten aan met een gezamenlijke waarde van 90 miljard dollar (187 miljard gul den). BankAmerica (90.000 werkne mers) uit San Francisco en Na tionsBank (80.000) uit Charlotte (North-Carolina) gaan op in een nieuwe onderneming met bijna vijfduizend vestigingen van oost tot westkust. De omvang van de deal wordt geschat op 60 miljard dollar (125 miljard gulden). Het is daarmee de een na grootste fusie aller tijden. De nieuwe combina tie, die naar verwachting BankA merica zal heten, heeft een der mate omvangrijk binnenlands netwerk dat ze zich als eerste on der haar branchegenoten met recht kan presenteren als natio nale bank. De bank u °eft vestigin gen in 24 Amerikaanse staten en kan beschikken over een vermo gen van 570 miljard dollar (1183 miljard gulden). Aandacht De tweede fusie die gisteren de aandacht opeiste van de aande lenmarkt in New York, betreft die tussen Banc One (55.000) uit Co lumbus (Ohio) en First Chicago (33.000) uit Chicago. Banc One en First Chicago zijn de twee groot ste banken in het midden-westen van de VS. Ze hebben samen 1850 vestigingen. De gecombineerde activa van beide banken komt uit op 240 miljard dollar (498 miljard gulden). Deze tusie heeft een waaide van naar schatting 30 mil jard dollar (63 miljard gulden). De nieuwe combinatie krijgt de naam Banc One, met de hoofdves tiging in Chicago. De nieuwe fusiegolf die zich lijkt aan te dienen in de Amerikaanse financiële sector een golf die gepaard gaat met ongekend hoge bedragenkomt op een. moment waarop de fmanciele wereld na denkt over een nieuwe internatio nale orde. De spectaculaire crisis m Oost-Azië heeft aangetoond hoe kwetsbaar het mondiale fi nanciële systeem is voor onver wachte verstoringen van de ba lans. In de 24-uurs economie van vandaag zijn financiële instituties elke seconde van de dag aan ei kaar geschakeld. Wereldwijde in formatienetwerken verspreiden elk bericht met de snelheid van het licht. In een zo nauw verwe ven systeem kan een ernstig virus zoals dat in Azië de kop opstak, ra zendsnel negatieve effecten sorte ren in andere delen van de we reld. Banken zijn kwetsbare in stellingen die grote verwoestin gen aanrichten in de samenleving als ze niet meer aan hun fmancie le verplichtingen kunnen vol doen. Financiële instellingen beogen met fusies over het algemeen de eigen efficiency te vergroten. Door te bezuinigen op overlap pende activiteiten kunnen grote instituten afs BankAmerica en NationsBank een geweldige kos tenbesparing realiseren. Financi ële dienstverleners geven jaar lijks enorme bedragen uit om hun informatiesystemen op peil te houden (NationsBank gaf vorig jaar een miljard dollar uit voor dit doel). Een ander motief voor fusie is ver breding van de afzetmarkt. Dat kan een geografische verbreding zijn (groter verspreidingsgebied), maar het kan ook gaan om een verbreding van het pakket aan diensten. De megafusie tussen Ci ticorp en Travelers is hiervan een voorbeeld: het gaat hierbij om een combinatie tussen een verzeke raar en een bank, voor de VS een nieuw fenomeen. Citicorp en Tra velers hebben voornamelijk aan vullende activiteiten. De nieuwe combinatie, Citigroup, presen teert zich. als een financiële super markt, waar de cliënt terecht kan voor alle vormen van financiële dienstverlening. Hugh McCoJJ (links), topman van NationsBank, Is opgetogen over de fusie met de BankAmerica, waarover David Coultler (rechts) de leiding geeft. Foto EPA/Homy Ray «wam» ERNAME TOPTIEN (Nederlandse kooplust in het buitenland) A'BBUHM Bank Brussel Lambert (BBt) rtilever U ChesebrourtvPonds Nobel —f'- Courtaulds Providian Stop Stop Tejas Gas Equitable of lowa ITT World Directories Morrtell Vlissingen De overheid moet zich terugtrekken uit de noodlij dende Koninklijke Schelde Groep (KSG). Dat is de kern van een nog vertrouwelijk, maar uitgelekt ad vies van onderzoeker Max de Jong aan minister Wijers van Eco nomische Zaken. De in Vlissingen gevestigde KSG zou een partner moeten zoeken om zelfstandig marinefregatten en koopvaardijschepen te kunnen blijven bouwen. Het bedrijf (scheepsbouw, industriële con structies en systemen) is voor ne gentig procent in handen van de staat Nadat bekend werd dat het bedrijf vorig jaar tientallen miljoenen verlies leed, kreeg De Jong van Weijers in februari een mime op dracht om de toekomst van de werf te onderzoeken. De Jong was eerder topman van Stork, de Pers combinatie en de NOS. Eerder genoemde opties voor de toekomst van het bedrijf worden door de Jong verworpen. Dat zijn onder meer opsplitsing, een fusie met WUton-Fijenoord of een samensmelting met de Rot terdamse Droogdok Maatschap pij. TemeuzenDe Nederlandse Ver eniging Zondagsrust en de Refor matorische Maatschappelijke Unie zijn een landelijke protest actie begonnen tegen het plan van suikerfabrikant CSM om dit jaar ook op zondag bieten te verla den en vervoeren. In advertenties in regionale kranten roepen beide organisaties de bietentelers en andere belanghebbenden op bij liet bedrijf bezwaar te maken te gen het voornemen. Volgens voorzitterE, de Groot van de Nederlandse Vereniging Zon dagsrust heeft de CSM-directie in een gesprek laten weten niet te willen afzien van het invoeren van een zevendaagse werkweek tijdens de bietencampagne. „Als reden werd verwezen naar de mi lieuwetgeving, maar binnen welk kader, dat is ons vooralsnog niet duidelijk geworden. De CSM pro duceert al honderd jaar suiker. Nng nooit eerder moeiten de bie ten op zondag worden aangele verd. Waarom zou dit nu opeens wel noodzakelijk zijn?" In totaal zijn er in Nederland zon 7200 bietentelers actief, waarvan een groot aantal in Zeeland. Daar naast wacht tussen september en Kerstmis ook de vervoerders en de kraanmachinisten werk op zondag. „Gelyk toen bekend werd dat de CSM met dit plan rondliep, hebben wij verschillende tele foontjes gehad van bietentelers die ons vroegen er tegen te age ren. Het gaat niet alleen mensen die uit principiële overwegingen niet op zondag willen werken, maar ook het sociale aspect van heel wat gezinnen komt daardoor in het geding," aldus De Groot. De CSM heeft laten weten dat bie tentelers die bezwaar maken te gen het ophalen van hun product op zondag, hiervan gevrijwaard zullen worden. De Groot vraagt zich evenwel af hoe hard die toe zegging is en hoe lang die gestand zal doen. Bovendien is die uitzon dering op de regel niet uitgespro ken voor vervoerders en kraan machinisten, zo stelt de vereni gingsvoorzitter. De laad- en losaetiviteiten zouden moeten plaatsvinden voor zeven uur 's ochtends en na 8 uur zon dagavond Tussentijds is het in verband met het mogelijke storen van kerkdiensten wettelijk verbo den met vrachtwagens te rijden, aldus De Groot. Hij verwacht dan ook dat de protestactie niet alleen reacties oproept van mensen die direct met het bietenvervoer te maken hebben, maar ook van ge wone burgers die overlast vrezen op hun vrije zondag. Washington De huidige feest stemming op de westerse effec tenbeurzen zou over niet al te lan ge tijd wel eens drastisch kunnen omslaan. Er is een reëel risico dat een combinatie van factoren het noodzakelijk maakt de rente in de Verenigde Staten flink te verho gen om te voorkomen dat de infla tie oplaait. Dat kan leiden tot be langrijke correcties van de koer sen van aandelen en obligaties. Die waarschuwing geeft het Inter nationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie. De topeco noom van het IMF, Michael Mus- sa, onderstreepte op een perscon ferentie dat het slechts gaat om één van de mogelijke scenario's. Maar als dat zich voltrekt, zyn de gevolgen wel ingrijpend. In de VS is het inflatiegevaar nu nog gering. De financiële crisis in Azië en de kracht van de dollar drukken de prijzen. Vooral daar door is er voor de centrale banken in de VS geen aanleiding de rente verhogen. Maar volgens het IMF kan de voor dit jaar verwachte flinke stijging van het tekort op de Amerikaanse betalingsbalans een omslag brengen in de stem ming van de valutahandel ten aanzien van de dollar. Als ook de grondstoffenprijzen zich herstel len en er opwaartse druk blijft op de lonen dan zal de rente flink omhoog moeten. Den HaagDe WoonZorg Federa tie is boos dat ze met is uitgeno digd voor het gesprek tussen ka binet en zorgwerkgevers over het ioonconflict in deze sector. De fe deratie. die optreedt namens de verzorgingshuizen heeft premier Kok opgeroepen alsnog een uitno diging te zenden. Blijft die uit. dan acht dc federatie zich met ge bonden aan de uitkomsten. Kok heeft vandaag in aanwezig heid van minister Borst en Zalm gesproken over de arbeidsvoor waarden m de zorg Aan tafel zal ook voorzitter A. Krol van de Ne derlandse Zorgfederatie 'NZO die onder meer de ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg vertegen woordigt. De CAO-onderhande- hngen in de zorg liepen vorige week vast Volgens een woordvoerder van de WoonZorg Federatie heeft de NZf tot dusver ook geregeld namens de federatie gesproken. Het ge sprek met Kok is evenwel van zon orde dat de federatie nu zelf aan tafel wil zitten. Volgens de fe deratie geeft het kabinet er btyk van de problemen in de verzor gingshuizen volstrekt te negeren door geen uitnodiging te verstrek ken De WoonZorg Federatie is de werkgeversorganisatie voor ruim 1400 verzorgingshuizen met in to taal 85,000 werknemers Groningen Koninklyke PTT Ne derland en Groningen hebben na genoeg overeenstemming bereikt over de toekomst van KPN m die stad. Dat heeft de Groningse com missaris van de koningin H. Al ders bevestigd. De gemeente en provincie Gro ningen leggen zich neer by het verlies van 200 banen door ophef fing van het KPN-hoofdkantoor in Groningen. In ruil daarvoor richt KPN samen met de Rijksuniversi teit Groningen een Telematica Kenniscentrum in de stad op. Het kenniscentrum geldt als een topinstituut voor informatietech nologie. KPN en de universiteit zullen er samenwerken aan de ontwikkeling van cnmmerciele. hoogwaardige producten voor computer- en communicatiebe drijven. Het kenniscentrum le vert aan directe werkgelegenheid slechts enkele tientallen arbeids plaatsen op, maar moet vooral een 'trekker' van nieuwe bedrijvig heid worden. Alders wil nog met op details van de overeenkomst ingaan. Hij zegt alleen dat het kenniscentrum éen van de belangrijkste onderwer pen is van de onderhandelingen met KPN. „We hebben het over de informatietechnologie in Gronin gen en hoe KPN die seetÖr Ttan versterken," aldus de commissa ris. Alders verwacht dat KPN^de gemeente en provincie Gronin gen het akkoord binnen twee we ken naar buiten kunnen brengen. Vorig jaar begon Alders santen mei de toenmalige burgemeester Ouwerkerk van Groningen met de missie zoveel mogelijk KPN- banen voor Groningen te behou den, Stad en provincie protesteer den tegen terugtrekking van KPN, nadat het concern in het ka der van de spreiding der rijks diensten in de jaren tachtig zyn hoofdzetel in Groningen kreeg. Jakarta Indonesië kan in zijn strijd tegen de financiële crisis re kenen op hulp van China. Het ei landenrijk ontvangt onder meer medicijnen van de Volksrepu bliek, Daarnaast kan Indonesië voedselproducten uit China tege moet zien. De bilaterale steun die de Chinese minister van Buiten landse Zaken, Tang Jiaxuan, tij dens zijn bezoek aan Jakarta in het vooruitzicht stelde, komt bo venop de bijdrage die Peking le vert via het omvangrijke hulppak ket dat is opgezet door het Inter nationaal Monetaire Fonds (IMF). door Scott Adams MENEER DOGSERI DE TABAKSINDUSTRIE !S TEER GEÏNTERES SEERD IN UW SENATOR WE HEBBEN EEN PUNK PAK SLAAG GEHAD VAN DE ANTIROOK fAhATiü. tK GEEF DE SCHUU) O kÖ AAN DE MEDIA. WAT MOETEN DE POSITIEVE ASPECTEN VAN HEF ROKEN MEER BENADRUKKEN.. ZOALS BIJVOORBEELD SEX- APPEAL.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 2