13 Plannen voor grote beurt Stadskantoor Schiedam Burgemeester Stam: 'Niet op de hoogte van inhoud rapport' Bus kanfeit in Beneluxtunnel Rotterdams Dagblad Reiniging kost tussen de zes ton en een miljoen lis weer terug óp toren Liduina basiliek Voorwaardelijke straf voor oplichting Vlaardinger heeft spijt van vernielen tuinhuisjes Toeristen kunnen Hoeks informatiepunt niet vinden Locomotief ontspoord Beroving Ongelukken in Maassluis Ongeluk met nieuw fietsje Rijden onder invloed Nieuwe Passage 70 winkets onder één dékGrom pérkeéfQérage Kom winkelen m de Nieuwe Passage Schiedam Ui ui Waterweg Woensdag 15 april 1998 Vlaardingen— Een locomotief van NS Cargo is gistermiddag om streeks 16.00 uur ter hoogte van het hoofdstation van Vlaardingen ontspoord. De schade is gering: alleen wat aan de bielzen. De loco motief was met één as uit de rails gelopen, maar omstreeks 18.00 uur stond hij weer op de rails. Het goederenverkeer ondervond weinig hinder, aangezien het on geval niet op het hoofdspoor van uit Höek van Holland plaatsvond, maar op de zogenaamde rechter- maasoever-lijn richting Marco* niplein. Hier rijden per dag niet meer dan tien treinen, waarvan de meeste ook nog 's nachts. Schiedam Onder bedreiging van een mes heeft een 44-jarige Schiedammer gisterochtend zijn portemonnee met een paar hon derd gulden moeten afgeven aan twee jonge mannen van circa achttien en twintig jaar. Het slachtoffer wilde aan de achter kant van een supermarkt in de Loeffstraat flessen inleveren. Daar werd hij opgewacht door het tweetal, dat zich uit de voeten maakte op een gele scooter. Maassluis Twee auto-ongeluk- ken hebben gisteravond in Maas sluis plaatsgevonden. Op de West- iandseweg vond 's ochtends om 11.00 uur een frontale botsing plaats. Een 26-jarige man uit Gori- chem wilde linksaf slaan en kwam daarbij gedeeltelijk op de vei keerde weghelft. Niemand raakte gewond, maar de auto's moesten worden weggetakeld. Omstreeks om 20.00 uur avond verloor een 18-jarige Maassluizer op de Dr. Albert Schweitzerdreef de macht over het stuur, waardoor tegen een verkeersbord reed. Ook hier geen gewonden. Vlaardingen Een zesjarige jon getje uit Vlaardingen probeerde gisteren omstreeks 11.00 uur zijn nieuwe fietsje uit op de Riouw- laan. Het jongetje lette niet op het verkeer en dus zag hij een auto niet aankomen. Hij knalde op de motorkap van een tegemoetko mende auto en liep een lichte her senschudding op. Vlaardingen Een automobilist uit Axel is woensdagochtend rond 04.00 uur met ongeveer 1,00 pro mille alcohol in zijn bloed op de Marathonweg aangehouden, Zijn rijbewijs bleek eerder al te zijn in gevorderd, waardoor hij helemaal nidc achter het stuur had mogen plaatsnemen. Voor beide overtre dingen is hij opgepakt. Door Marc Floor Schiedam De gemeente Schiedam wil voorjaar 1999 begin nen meteen grote schoonmaakbeurt van het Stadskantoor. Er liggen plannen klaar voor reiniging en herstel van de gevel van het ooit witgele gebouw dat boven het stadserf uittorent. Op 12 mei zal het college van bur- getrokken gevel vertoont zwarte gemeester en wethouders een keuze uit twee scenario's maken. De gemeenteraad zal vervolgens op 25 mei zijn licht over de schoonmaakplannen laten schij nen, Vanwege de hoge investerin gen in het Stadserf kon niet eer der geld worden vrijgemaakt voor de opknapbeurt van het Stads kantoor. Het is de eerste keer sinds het Stadskantoor in 1972 in gebruik werd genomen dat de ge vel een grote beurt krijgt. De uit het zogeheten travertinsteen op- strepen als gevolg van zure regen en heeft te lijden onder mosvor ming. Stedenbouwkundig advi seur van de gemeente Schiedam J, Deenik is al drie jaar in de weer met de kwestie. „Travertin is een poreuze steensoort," zegt hij. „Bij een gepolijste steensoort loopt de regen er gewoon langs, hier trekt ze in de poriën. Bovendien komt daar ook stof in. waar mosjes weer veel kans in krijgen." Met de bouw van het Stadserf om de toren heen zijn herstelwerk zaamheden en reiniging van de gevel een probleem geworden. Nu moet namelijk voorkomen wor den dat vuil op de nieuwbouw valt en is het bovendien moeilijker ge worden een sleigerconstructie te bedenken. Daar komt nog eens bij dat door een recente verandering in de Arbowet het verboden is ge velwerkzaamheden vanuit de gla- zerwassersliften uit te voeren. Er liggen nu twee plannen op tafel die op een andere wijze zowel een reiniging als een gevelherstel van het Stadskan'oor tot doel hebben. Volgens het eerste plan worden steigers aan het gebouw opgehan gen. „Gewoon door gaten in de ge vel te boren," aldus Deenik. Dit plan gaat zon 900.000 gulden kos ten. Het tweede plan is met een prijs van 600.000 gulden aanmerkelijk goedkoper. Volgens dit scenario gaat gewerkt worden met grote hangbakken. ..Net zoiets als een glazenwassers lift maar dan een veel stoerdere constructie." legt Deenik uit. .Het gaat om een stuk of acht bakken van zo'n negen meter lang. die alleen omhoog en omlaag kunnen bewegen." Burgemeester Schecres reageert overigens laconiek op de vraag of het Stadskantoor niet beter van daag. tegelijkertijd met het Stad serf. in herstelde staat opgeleverd had kunnen worden. „Natuurlijk was het leuk geweest als het ge bouw schoon was tijdens de ope ning, maar het zal de feestvreug de echt niet bederven." meent hij. „Het plein is tenslotte ook nog niet af." Meteen tientallen metershoge kraanwagen g!ng het nieuwe kmisvande Uduina-Baslllekgisterochtend de luchtinomna tien Jaar teruggeplaatst te worden. Foto ro«i o^tra Schiedam Na ruim tien jaar is er gisterochtend weer een kruis geplaatst op de toren van de Li- duina-basiliek aan de Singel in Schiedam. Met de herplaatsing van het donkerblauwe kruis met de bladgouden uiteinden is voor pastoor P.M. Vismans de kerk weer herkenbaar geworden als 'het huis van de heer.' Een tien tallen meters hoge kraanwagen was er voor nodig om het nieuwe kruis op de ruim vijftig meter ho ge toren van de Singelkerk te zet ten. Het stond er binnen een half uurtje op en ook de met bladgoud beschilderde haan draaide kort daarna weer met de wind mee. Het vorige kruis, dat er in 1988 dreigde af te vallen, was zo ver gaan, dat restauratie er volgens de pastoor niet meer in zat Van wege de grootscheepse restaura tie en de onzekerheid omtrent het herstel van de Uduina-basi- liek is het kruis pas tien jaar na dato op zijn plaats gezet. „Einde lijk is het weer een gebedshuis waar de naam van de heer op staat," verzuchtte pastoor Vis mans. Voor deze historische ge beurtenis was gekozen voor 14 april, de sterfdag van Sint Lidui na. De dinsdag na Pasen, op 14 april 1433, stierf de Schiedamse stadsheilige na een 38 jaar lange lijdensweg. Net als dit jaar op derde paasdag. Tijdens haar bij zondere ziekbed, waarin haar tal van visioenen werden geopen- baard, koos het op Palmzondag geboren meisje voor een bed van stro en later voor kale planken. Het huis van Liduina werd een bedevaartsoort en veel mensen vergaapten zich aan haar vrese lijke lijden. Velen zagen hierin de navolging van Christus. Na haar dood werd boven haar graf een kapel opgericht. Nu de Liduina-basiliek in. zijn geheel wordt opgeknapt, is voor de vere ring van Liduina een speciale plek ingeruimd op de plaats van de oude doopkapel, die toch niet meer werd gebruikt. Op de bid plaats komt het zilveren beeld van Liduina te staan en ook haar grafsteen krijgt er een plekje. De bedoeling is dat de kapel enkele uren per dag wordt opengesteld om mensen de gelegenheid te ge ven even te bidden of een kaarsje te branden. Door Ben van Haren Vlaardingen „Achteraf zeggen we nu. dat het college een beoor delingsfout heefl gemaakt," be kent burgemeester Stam. „In 1994 hebben we de zaak als afge daan beschouwd maar dat bleek niet zo te zijn." Vorige week is die constatering gedaan in een gesprek van het college met mr. R. C. Lensink- Bosman en C. M. LRoozemond. Het ging over het gisteren open baar gemaakte rapport, dat zij hebben geschreven over hun on derzoek naar aanbestedingspro cedures bij Gemeentewerken en meldingen over frauduleuze han delingen. De conclusies aan het eind van het rapport geven aan dat er geen bewijzen zijn voor in geruchten genoemde fraude, dat de afhande ling van dergelijke meldingen niet goed is geweest, dat de in middels vertrokken topambte naar Somers en de oud-wethou ders Ranshuijsen en Van der Steen op dit punt tekort zijn ge schoten en dat de gemeente met aanbestedingsprocedures ernsti ge risico's heeft gelopen. Verder volgen aanbevelingen voor het maken van gedragscodes voor be stuurders en ambtenaren en voor nieuwe voorschriften voor aanbe stedingen en verbetering van de financiële administratie van Stadswerk. Uit de achttien pagina's tekst van het rapport blijkt overigens, dat ook andere topambtenaren, bur gemeester Stam en alle wethou ders van de afgelopen acht jaar verwijten zijn te maken. Oud-gemeentesecretaris ir. Th.A.A. van Miltenburg-Kraak man heeft ernstige kritiek geuit op het onderzoeksrapport. Het geeft volgens haar geen juist beeld van de gang van zaken in Vlaardingen. Merkwaardig vindt zij onder meer, dat de onder zoekscommissie haar niet heeft gevraagd naar de wijze waarop zij de burgemeester heeft geïnfor meerd over een waarschuwend accountantsrapport. Burgemeester Stam herhaalde gisteren wat hij tegenover de commissie heeft verklaard, dat hij pas in 1998 van de inhoud van dat cruciale rapport op de hoogte is gekomen. Volgens ex-wethouder Ranshuijsen en de ex-gemeente- secretaris is hij al in 1994 geïnfor meerd. Stam zei gisteren ook, dat het col lege nooit een schriftelijke be richt van ex-interim-directeur Paardekooper van Gemeentewer ken heeft ontvangen over de mel ding van een mogelijke miljoe nenfraude. Volgens de onder zoekscommissie is deze blijven steken bij oud-concem-controller M. Somers. De rapportage geeft volgens Stam geen aanleiding voor maatregelen tegen werknemers van de ge meente, mede omdat een aantal betrokkenen niet meer in dienst is. Over eventuele politieke con sequenties wil hij zich niet uitla ten. „Dat is een zaak van de ge meenteraad." Zwartepiet De aanbevelingen van de com missie van onderzoek naar aanbe stedingsprocedures nemen bur gemeester en wethouders over. Er komen gedragscodes, eerst voor ambtenaren en later ook voor be stuurders van de gemeente Vlaar dingen. Dat gebeurt in combina tie met bewustwordings-, dilem ma- en integriteitstrainingen. De in het gisteren verschenen rapport getrokken conclusies laat burgemeester Stam geheel voor rekening van de voor 150.000 gul den ingehuurde onderzoekers Lensink-Bosman en Roozemond. De oud-viee-president van de Rot terdamse rechtbank en de oud- burgemeester van Alkmaar vorm den de commissie, welke in febru ari is samengesteld en vorige week werd ontbonden. Een antwoord op de vraag waar om in hun conclusies bijna uit sluitend oud-ambtenaren en ex- wethouders fouten worden verwe ten komt er dus niet. „Ik ben niet verantwoordelijk voor het rap port," reageert burgemeester Stam op vragen van journalisten. Geconfronteerd met de opinie van oud-gemeentesecretaris Van Mil tenburg-Kraakman, dat het rap port geen juist beeld geeft van de bestuurlijke en ambtelijke gang van zaken tussen 1992 en 1995 en dat de zwartepiet ten onrechte wordt doorgespeeld naar het amb telijk apparaat in plaats van naar de verantwoordelijke wethouders en de burgemeester, zegt hij: „Het ambtelijk functioneren kan ik niet beoordelen, dat is een zaak van de ambtelijke leiding. Het be stuurlijk functioneren gebeurt in een sfeer van elkaar vertrouwen waarbij veel zaken aan de afzon derlijke wethouders wordt over gelaten." Gemeentesecretaris Brinkman interrumpeert met de opmerking dat grote delen van Stadswerk in onzekerheid verkeerden. „Er moest een streep worden gezet onder de telkens terugkerende geruchten. Ik vind niet dat de zwartepiet bij het ambtelijk appa raat wordt gelegd." Stam gaat verder: „In de eerste plaats was de opdracht gericht op onderzoek naar fraude. Nu in het rapport heel sterk de affaire van 1991 wordt belicht kan door die over-accentuering de indruk ont staan dat de zwartepiet naar de ambtenaren wordt gespeeld." In februari 1995 gaf Van Milten burg in een brief aan college en raadsleden als reden voor haar vertrek naar Leiden dat de ver antwoordelijkheden van de amb tenaren onduidelijk bleven en dat zij onvoldoende steun kreeg van b en w om ze scherper aan te geven. Ze vond dat een ongewenste situ atie omdat op deze wijze het be stuur de zwartepiet eenvoudig kan doorschuiven naar het amb telijk apparaat. Daarom verliet ze na zestien jaar Vlaardingen toen ze geen steun kreeg van b en w voor haar vraag naar duidelijk heid. Directeur Spindler van de dienst Stadswerk, in 1993 als hoofd per soneelszaken ook al geconfron teerd met de geruchten en de ac countantswaarschuwing over de aanbestedingsgewoonten bij Ge meentewerken, was dus gewaar schuwd. Toen vorig jaar de frau debeschuldigingen weer de kop opstaken, dwong zij een onder zoek af, dat het gestuntel van de afgelopen jaren in de collegeka mer aan de Markt blootlegt. Rotterdam/Schiedam Met gebo gen hoofd zat de 26-jarige Schie dammer K. van O. gisterochtend voor de politierechter. Niet hij, maar zjjn verslaafde broer zou cd- en cdi-spelers, spelcompu ters, videofilms en cd's hebben gehuurd en de goederen niet heb ben teruggebracht. „Waarom moet ik altijd degene zijn die moet boeten en niet mijn broertje?" zei hij vertwijfeld. Offi cier van justitie mr. P. G. Blanken kon met die nieuwe verklaring niet veel. Bij het politieverhoor had Van O. zijn broer in het ge heel niet ter sprake gebracht. Feit was dat bij een groot aantal videotheken in Schiedam en Rot terdam regelmatig goederen wer den gehuurd die niet meer terug kwamen. Reden voor de politie om in december 1995 een onder zoek in te stellen. In januari 1996 werden bij een huiszoeking onder meer 43 van de 63 gestolen video banden aangetroffen. Drie getuigen herkenden de Schiedammer bovendien van een foto, hoewel hij op de foto een bril droeg en de verdachte ontkende dat hij brildragend is. Bij het hu ren van de goederen werd een paspoort gebruikt, dat bij de poli- Rotterdam/Vlaardlngen—Wat hem bezielde op de koude januarin acht vorig jaar weet de 20-jarige R.M. uit Vlaardingen nu nog niet. Hij betuigde gisteren dan ook zijn spijt voor de Rotterdamse politie rechter. Na een gezellig avondje stappen had hij zijn vriendin thuis ge bracht. Toen hij met tien pilsjes achter zijn kiezen op zijn brom mer naar huis reed, voelde hij zich opeens erg agressief en kreeg de drang om iets te vernielen. Helaas voor de volkstuinders aan de Arie Kopiaan lag hun complex op zijn route. Via het ijs kon hij bij de volkstui nen komen. Eerst vernielde hij met zijn ge- handschoende handen de ruiten van twee tuinhuisjes en een groentenkas. „Daarna heb ik ben zine van mijn brommer afgetapt in een pannetje en een huisje in brand gestoken. Het ging toen heel snel," verklaarde M., die nog had geprobeerd de vlammen met zand te doven. „Achteraf begrijp ik niet wat me bezielde. Ik schaam me rot en wil de schade vergoeden. Dit was de eersteen de laatste keer." Datzelf de concludeerde de reclassering. Om een verklaring te vinden voor zijn gedrag zocht M. zelf contact met de Riagg. „Ik heb twee maan den wakker gelegen, maar ook zij hebben niks kunnen ontdekken," vertelde de verdachte. Officier van justitie mr. C. Dijks hoorn-Boender wees hem erop dat de vernielingen veel ellende en boosheid hebben veroorzaakt bij de volkstuinders, die regelma tig het slachtoffer zijn van vanda lisme. Ze noemde het zorgelijk dat ie mand waarmee niets aan de hand is zomaar tot zo'n rare uitbarsting komt. Het drankgebruik zou de enige verklaring kunnen zijn. Voor deze „volkomen zinloze daad" eiste ze vijf maanden ge vangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De drie resterende maanden mogen wor den omgezet in 140 uur werkstraf. Ook eiste ze een vergoeding van de schade, die uiteindelijk mee viel omdat de volkstuinders goed zjjn verzekerd. Politierechter mr. K L. van Zet ten veroordeelde M. conform de eis met de mededeling: „Ik ga er vanuit dat dit een eenmalige mis stap is." M. knikte heftig. Hoek van Holland—Toeristen blij ken in Hoek van Holland maar moeilijk aan hun informatie te kunnen komen. Door de ophef fing van de VW is een deel van de informatiefunctie overgegaan naar de Grens Wisselkantoren. Maar deze bank is gevestigd op het station in de terminal van Ste- na Line en dat blijkt voor de toe risten nogal onduidelijk. Het ontbreken van een goed in formatiepunt in Hoek van Hei land werd het afgelopen weekein de duidelijk. Veel toeristen wend den zich tot de Hoekse winkeliers om te proberen toch de nodige in formatie te krijgen. „Ik heb vrij dag en zaterdag toch wel enkele tientallen mensen in de winkel gehad, die kwamen vragen of wij een folder of een plattegrond be schikbaar hadden," zegt P. Ver- venne, eigenaar van een rookwa ren- en tijdschriftenwinkel in de Prins Hendrikstraat. Onbekend „Dat de toeristen binnenlopen, is geen enkel probleem. Maar het is natuurlijk niet onze taak om te vertellen waar de hotels liggen, hoe de mensen naar Naaldwijk of naar Vlaardingen moeten rijden. Tot vorig jaar hadden we daar een VW-kantoor voor. Maar het GWK is bij de mensen onbekend en bo vendien staat het in het dorp niet aangegeven." Ook bij andere win keliers kwamen regelmatig men sen b:i iet vragen over ac- commtmusea en dergelij ke. „Ik denk dal we ui is in dat op zicht een beetje verkeken heb ben," geeft de nieuwe deelraads voorzitter T. Brabander toe. „We moeten ons op korte termijn bera den op mogelijkheden om de lo kale informatievoorziening te ver beteren, want op deze manier gaat het niet goed." Bij Vervenne kwamen dit paas weekeinde vooral wat Fransen binnen. „Gelukkig spreekt mijn vrouw een mondje over de grens. We proberen die mensen te hei pen, maar ze kijken er toch wel vreemd van op aai er in De Hoek zo moeilijk aan informatie te ko men is." Een bestelbus met aanhangwagen is gistermiddag rond 12.30 uur gekanteld in de Beneluxtun nel. Bij het afdalen in de tunnel schoot de met houten balken beladen aanhanger de bus voorbij, zodat de combinatie schaarde. De 37-jarige bestuurder uit Scharendijke kon de wagen niet meer onder controle houden en schampte de tunnelwand, waarna de combinatie op zijn kant vloog. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Hij kreeg processen-verbaal voor het te zwaar en verkeerd laden van de aanhanger. Er raakten bij het ongeval geen andere auto's beschadigd. De tunnelbuis werd in verband met het opruimen van de troep ruim een uur afgesloten. Foto Roei Dijkstra tie als vermist geregistreerd stond. Aanvankelijk ontkende Van O. de eigenaar van het pas poort te kennen. Later gaf hij toe dat de man een vriend van de ver slaafde broerwas. Bij de huiszoeking werden ook twee kogelvrije vesten aangetrof fen, die Van O. bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten had gehuurd voor zichzelf en voor de vriend van zijn. broer. De Schie dammer zei tijdens de zitting dat hij die nodig had toen hij als jour nalist in Bosnië aan het werk was. Eerder had hij bij de politie ver klaard de vesten te hebben gehou den omdat hij bedreigd werd De officier noemde het opvallend dat veel goederen nog in huis wa ren circa een halfjaar nadat ze wa ren gehuurd. „Verslaafde mensen hebben de neiging de spullen di rect in geld om te zetten voor drugs," hield hij Van O. voor. Hij vond dat er onvoldoende be wijs was voor de diefstal van giro- passen, betaalkaarten en een pas poort die eveneens op de dagvaar ding stond. Rekening houdend met eerdere veroordelingen eiste hij voor oplichting en diefstal twee maanden gevangenisstraf en een ontnemingsvordering (een pluk-ze boete) van 16.000 gulden wegens wederrechtelijk verkre gen voordeel. Van O.'s raadsman mr. Bosch noemde de fotoconfrontatie na een half jaar geen sterk bewijs en bepleitte vrijspraak van de oplich ting. Politierechter mr. J. Schoon- aard ging met de officier van justi tie mee in de bewijzen, maar kon zich vinden in het verzoek van de raadsman om een voorwaardelij ke straf op te leggen gezien de tijd die inmiddels is verstreken, Maar dan moet het wel afgelopen zijn met dit soort praktijken," waarschuwde hij Van O. Hij vonniste vier maanden voor waardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. De fi nanciële eis deed de rechter na enig gepeins af met een bedrag van 4QQQ gulden. „Jc kunt in dit geval nauwelijks zeggen dat de misdaad heeft geloond," conclu deerde de rechter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 3