15 n 'Versterk de relatie van Vlaardingen met het water' Coalitie haalt de banden aan, oppositie slijpt de messen Stadsvisie Sport en abstract GGD besteedt aandacht aan eetstoornissen Maaltijd in de Weerklank Voorjaarsconcert Aandacht voor de dokterstas Duurzaam bouwen genda Rotterdams Dagblad Woensdag 15 april 1: Zij of hij de baas, vraagt de Marie-Claire deze maand op de cover. De Hoogedelgestrenge Vrouwe Agnes van Ardenne, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, weet het antwoord. „Vrouwen zijn heel goed in het meerdere dingen tegelijk doen," zegt de Vlaardingse oud-wethouder in een interview in Groot Vlaardingen. „Veel beter dan mannen.'1 Volgens haar „verdwijnen door de komst van vrou wen vastgeroeste patronen". Toch was het eerste exemplaar van 'Van Raad naar Kamer' voor een man, In het boekje zijn vijfentwintig stukjes gebundeld, die ze voor het blad van het Katholiek Vrouwengilde schreef. Oud-gemeente- voorlichter Jan Maneij nam het zaterdag tn boekhuis Den Draak in ontvangst en bewees en passant zijn oude beroep nog niet verleerd te zijn. Zo verklaarde hij zonder blikken of blozen 'graag' in Vlaar dingen te hebben gewoond. Als we Van Ardennes visie op de kwaliteiten der seksen loslaten op het Vlaardings gemeentebestuur, belooft dat niet veel goeds. Want de komende vier jaar wordt Vlaardingen door drie mannen geleid. De enige vrouw die nog een kansje op een wethouderspost maakte, is door haar eigen ledenvergadering de pas afgesneden. En die drie mannen zullen hetzelfde werk moeten doen als de vier, die het de af gelopen vier jaar deden. Tenzij we aannemen dat Ton van der Steen, die het veld moest rui men, niets uitvoerde - wat ik niet geloof betekent dit dat ze meer dingen tegelijk zullen moeten doen. Wat bijvoorbeeld? Een stadsvi sie ontwikkelen. Een wat? Jawel, 525 jaar nadat Vlaardingen van Floris de Vijfde stadsrechten kreeg, gaat het gemeentebestuur na denken over de 'identiteit van Vlaardingen'. Als Agnes gelijk heeft, hebben we daar een vrouw bij nodig, want bij een stadsvisie kun je je geen spettertje roest veroorloven. Maar ja, zelf komt ze natuurlijk niet terug. Op de landelijke kandidatenlijst van het CDA is ze inmiddels van de 20e naar de 14e plaats opgeklom men en Jan Maneij tipt haar zelfs als minister. Dus hoe dat nou moet met die stadsvisie... DICKIE VAN DER LUGT Vlaardingen In de Stadsgehoorzaal Vlaardingen wordt donderdag de expositie Sport en Abstract geopend. De tentoon stelling toont de werken van Ellen Liang (sportieve mensen in een kleurrijke omgeving) en Gerard Bos man (abstract maar op menselijke figureren geïnspi reerd). De opening van de expositie is gekoppeld aan de voorstelling 'De Kampioenenweek' die ook donder dag te zien is. Het thema van de expositie 'Sport en Abstract' sluit aan bij het verhaal van de voorstelling. In de voorstelling is te zien hoe de farmaceutische in dustrie zich in de sportwereld ais een ware hormo nenmaffia gedraagt, met ernstige gevolgen voor de betrokken atleten. De voorstelling van InDependan- ce is op een ware gebeurtenis gebaseerd en begint om 20.00 uur. Iedereen besteedt dagelijks aandacht aan eten. Dat is logisch want eten is niet alleen nodig om in leven te blijven, het kan ook lekker en gezeflig zijn. Maar voor sommige mensen staat het hele leven in het te ken van eten, calorieën tellen en afvallen, Voor hen zijn voeding, lichaamsomvang en gewicht een obses sie geworden. Zij lijden aan eetstoornissen en kun nen niet meer normaal met eten omgaan. Eetstoornissen komen vooral voor bij meisjes en jon ge vrouwen maar ook jongens kunnen een dergelijke stoornis ontwikkelen. Jongeren met weinig zelfver trouwen en die ontevreden zijn over het eigen li chaam lopen grote kans om een of andere eetstoornis te ontwikkelen. Bij anorexia nervosa (magerzucht) zijn slachtoffers bang om dik te worden. Bij bulimia nervosa lijden mensen aan vreetbujen en probeert men het gewicht in bedwang te houden door te bra ken of laxeermiddelen te gebruiken. De gezondheidswijzer van de GGD Nieuwe Water weg Noord besteedt met haar maandthema uitge breid aandacht aan dit verschijnsel. De gehele maand zijn folders en ander materiaal verkrijgbaar waarin eetstoornissen van a tot z worden belicht. Het informatiemateriaal is af te halen aan de Van Hogen- dorplaan 501 in Vlaardingen. In het ontmoetingshuis De Weerklank wordt donder dag een warme maaltijd geserveerd. Vanaf 17.00 uur komt er een heerlijk diner op tafel. De maaltijd kost 6.50 gulden. Per keer kunnen zo'n twintig mensen mee-eten. Wie mee wil eten kan zich telefonisch aan melden bij G. Groenewegen (010) 4709971. Het Schiedams Christelijk Mannenkoor geeft vrij dag 17 april om 20.00 uur een voorjaarsconcert in de Magnalia Deï Kerk aan de Alberdastraat 67. Aan dit concert werken mee het Rotterdams Trombonekwar tet, pianist Rob van Dijk en een mannenkwartet. De leiding is in handen van Martin van Broekhoven. De zaal is open om 19.30 uur en kaarten kosten 12,50 gul den. De vitrine in de centrale hal van het Schieland Zie kenhuis is dit keer ingericht met historische materi alen rond het thema; de dokterstas. De huisarts had vroeger allerlei instrumenten by zich, omdat men minder snel naar het ziekenhuis ging. Zo zijn een oor- en een oogspiegel te zien, een telkamer, een am- pullendoos, een munten- en een gratenvanger, Al het materiaal heeft het ziekenhuis te leen van de Stich ting Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen uit Delft. De expositie is drie maanden te zien. 'Duurzaam bouwen fundamenteel beter' is de titel van de expositie die van tot en met 1 mei te zien is in het stadhuis. Behalve informatie op panelen zijn er folders en brochures te vinden over energiebespa ring, subsidie voor het gebruik van milieuvriendelij ke materialen, zonneboilers, duurzaam klussen en dergelijke. Redactie Waterweg: Edwin Comellsse, Marc Floor, Ben van Haren, Danielle Hermans, Judith van Klaveren, Sentina van der Meer, Mariëtte Olsthoom, Jan Rozendaai Conny Taheij Over de Vesten 3, 3116AD Schiedam Postbus 373, 3100 AJ Schiedam Telefoon 2732700 Telefax 4265227 Sportredac tie: SanderSon nemans Telefoon 2732700 4004310 Versterking van de identiteit van de stad is de eerste van de vijf hoofddoelstellingen in het concept-collegeprogramma van het nieu we college van burgemeester en wethouders in Vlaardingen. Samen met 'hen die in Vlaardingen wonen en werken' willen b en w een lan- ge-termijmisie ontwikkelen en het beleid bepalen om die identiteit te versterken. De vraag die het college zich hierbij stelt - 'welke identiteit heeft onze stad en willen we deze versterken of wijzigen? '-heeft het Rotterdams Dagblad alvast voorgelegd aan enkele Vlaardingers. Directeur Katrien Hollegien van het VW vmdt de 'veelzijdige rela tie met het water' typerend voor Vlaardingen. „Het water is aan al le kanten aanwezig: aan de Nieu we Waterweg is de bedrijvigheid, de Oude Haven is toeristisch en in recreatief opzicht is er de Vaart." reageert zij na even nadenken. „Of deze relatie moet worden ver sterkt? Ja. natuurlijk!'' zegt Holle gien resoluut. Op het Havenhoofd zou wat haar betreft een aanlegpunt voor snelle boten moeten komen, zodat er een verbinding is over het water. „Ook de relatie met de Oude Ha ven kan worden versterkt. Dit ge bied moet een stuk aantrekkelij ker worden om te wandelen, maar daar wordt geloof »k al aan ge werkt. Verder vind ik dat op recre atief vlak meer aandacht moet ko men voorde Broekpolder, bijvoor beeld door middel van een infor matiepunt." Directeur Frits Lomeijer van het Visserijmuseum omschrijft Vlaardingen ais 'een dynamische stad in een dynamisch industrie gebied, waar het goed wonen en werken is' ..Het klinkt cliché, toch voel ik het zo," aldus de mu seumdirecteur. „En voorzover dit nog niet het geval is, moeten we dat ontwikkelen." „In contrast hiermee staan de his torische wortels van de stad," ver volgt hij. „Die moeten we verster ken. Bijvoorbeeld door middel van hetgeen je hebt geconcen treerder aan te bieden." Lomeijer doelt op een gecentraliseerder lig ging van de musea. „Het pro bleem van Vlaardingen is dat alles te ver uit elkaar ligt. Het hoeft met per se onder eén dak, maar als je de musea dichter bij elkaar 2et, is er voor de mensen meer herkenning. Zorg dat je deze za ken letterlijk bij elkaar hebt." Verder is Lomeijer net als Holle gien van mening dat Vlaardingen gericht is op het water. „Het is van oudsher een stad aan het water, zowel wat betreft cultuur en histo rie als het wonen en werken. Ook daar moet in worden geïnves teerd, maar hiermee is de ge meente al aardig op de goede weg. Denk aan de plannen voor het Buizen gat en de herstructurering van de Maasoevers." Vice-voorzitter Hans Kerklaan van de winkeliersvereniging St ichting Stadshart Vlaardingen pleit voor verbetering van het winkelgebied m het stadscen trum. Wat hem betreft heeft Vlaardingen een regionale functie op dit vlak. „We zijn er ook voor publiek uit Maassluis, Maasland en het Westland," licht de be drijfsleider van Van Haren Schoe nen toe. Het Liesveld is verbouwd en opgeknapt, nu de Hoogstraat nog." Kerklaan wil een situatie zoals die zich in Schiedam voordoet voor komen. Daar heeft de Nieuwe Passage winkeliers en publiek uit de Schiedamse Hoogstraat weg getrokken. „We moeten oppassen om de Hoogstraat niet te verwaar lozen. Het college van b en w moet daar aandacht voor hebben. De winkelstraat moet aantrekkelijk worden gemaakt, want op zich is het een mooie straat." Kerklaan denkt hierbij aan een chiquere bestrating, een aantrek kelijke invulling van de winkel etalages en onderhoud van de pui en en gevels. „En er moet meer variatie komen. Niet alleen bouti ques.-"' De winkeliers zelf hebben daarin uiteraard ook een rol, vindt Kerklaan. „We nemen wel initia tief. Zoals afgelopen zondag, toen het koopzondag was, hebben we de parkeergarage uitgekocht, zo dat bezoekers gratis konden par keren." Uitbater Boris van Duijn van ca fé 't Spiegelbeeld vindt dat Vlaar dingen een 'steeds leuker uit- gaansstadje' aan het worden is. „Er is meer qua discotheken. Te genwoordig is het hier beter dan in Rotterdam. Je merkt dat meer mensen van buiten Vlaardingen komen stappen en ook de Vlaar dingers zelf gaan minder naar Rotterdam." Van Duijn denkt dat dat komt doordat de sfeer in Vlaardingen meer vertrouwelijk is. „Hier is niet zo veel wantrouwen. Ook meisjes voelen zich hier meer op hun gemak." Wat betreft de ver betering van het beleid vindt ook de horeca-exploitant dat de ge meente meer aandacht -en geld - moet besteden aan de Hoogstraat. ,,A1 het geld gaat nu naar het Liesveld, terwijl op de Hoogstraat zo veel panden leeg staan. Daar moeten meer toko's komen, meer volkswinkeltjes, kleine middenstand." Voorzitter P. A van VV'ilsem van de Sportraad stelt dat Vlaardin gen met de vernieuwingen en de moderne architectuur in het cen trum opstoomt in de vaart der vol keren en neemt zelfs de woorden 'klein Rotterdam' in de mond. „Vlaardingen onderscheidt zich hierdoor zeker van de omliggende gemeenten," is zijn mening. Vlaardingen: steedse alure met een dorpskarakter' is de werven de kreet die de gemeente volgens Van Wilsem niet zou misstaan. Vanuit zijn functie waarschuwt hij wel voor een goede samen hang tussen de stedenbouw en het groen. „Vlaardingen heeft jeugd en beweging hoog m het vaandel staan, maar moet daar dan ook plaats aan bieden. Plant soenen en groene vlakten hebben een functie in de stad. De ge meente moet dus oppassen met het dichtbouwen van het cen trum. Zeker in die omgeving zou den meer kleine parkjes moeten komen. In de buitenwijken is dat gelukkig wel beter geregeld. Als stad kun je je manifesteren door de mogelijkheden die je de bewo ners biedt. Sport is een van die ge bieden," aldus de voorzitter van de Sportraad. Het 'smoel' van Vlaardingen laat zich volgens veel inwoners omschrijven als 'de relatie tussen stad en water'. Door deze relatie te verbeteren zal ook de Indentlteit van de stad worden versterkt. Foto Roei Dijkstra In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn gisteravond in inlaat 33 nieuwe raadsleden aangetreden. Door die nieuwe gezichten en de lichtelijk verschoven machtsverhoudingen zijn ook de regels van het politieke spel enigszins veranderd. Daarom waren gisteravond bij de installatie van de gemeenteraden woorden van goedkeuring te beluisteren, maar ook felle kritiek. De verhoudingen tussen coali tie en oppositie werden zo tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe raadsleden scherp afgetekend. De toon voor de komende vier jaar lijkt gezet: de banden tussen de coalitiepartijen zijn inni ger dan ooit terwijl het vuur bij de oppositiepartijen hoog oplaait. Schiedam/Vlaardingen/Maassluis— Na het eerste rondje toespraken over coalitie en de totstandko ming daarvan werd gisteravond al snel duidelijk uit welke hoek de komende vier jaar de oppositie zal komen. De Socialistische Partij en het CDA lieten luid en duide lijk blijken dat het Schiedamse politieke huwelijk van PvdA, WD, D66 en GroenLinks wat hen betreft niet zaligmakend is. Inte gendeel De coalitiesamenstelling hoeft dan ook niet op hun steun te rekenen. Vooral het CDA pakte flink uit. „Als derde partij in deze stad met vijf raadszetels en een constructief programma, voelen wij ons geschoffeerd omdat de PvdA ons in een gesprek niet meer te bieden had dan wat we daaraan vooraf al in de kranten konden lezen," zei M. P. van Mansum. „Er heeft met ons geen enkel inhoudelijk gesprek plaats gevonden en alle beoogde college partijen hebben dat laten gebeu ren." In een open brief heeft het CDA aangegeven waarom de coalitie partijen dit hebben laten gebeu ren. Van Mansum: „De WD hoop te stil op een tweede hele of min stens een halve zetel; GroenLinks weet zich als het zich loyaal op stelt, verzekerd van een wethou derszetel op afzienbare termijn en mag al gedogend het vak leren; de heer Reijnhout werkt aan z'n Sveaparken en stelt zo z'n toe komst veilig. En de PvdA krijgt al le ruimte die ze wil en hoeft bin nen het college met bang te zijn voor welke meerderheid dan ook." Ook de SP. samen met het AOV een nieuwkomer in de Schiedam se raad, liet geen onduidelijkheid bestaan over haar mening over de coalitie. De partij 'wil 'de meest progressief mogelijke coalitie' en heeft daarbij de PvdA, SP, Groen Links aangevuld met D66 of Ge meentebelangen in gedachten. „Er is een voorkeur voor een voortzetting van het oude beleid, in plaats van een zo progressief mogelijk beleid." zei E. Kuitert. „Maar een kort en krachtig 'te gen' is wat u kunt krijgen van ons." Resultaat Bij de overige partijen was er te vredenheid over het bereikte coa- lilicrcsuitaat. Volgens alle partij en een compromis dat tot stand is gekomen door geven en nemen van alle betrokken partijen. „De discussie verliep heftig, degelijk en verstandig. Een moeizame en aftastende start resulteerde uit eindelijk in een alleszins accepta bel resultaat en een inhoudelijk akkoor op hoofdlijnen," zo ver woordde W. van Wyk de tevreden heid die leefde bij de coalitiepar tijen. Felle oppositie Ook in Vlaardingen was duidelijk te bespeuren welke koers er geva ren gaat worden. De raadsleden van GroenLinks heten gister avond goed merken dat er wat hen betreft veel vuurwerk ver wacht kan worden. Felle opposi tie, daar gaat de partij de komen de vier jaar voor. Fractievoorzitter Ben van der Velde stak gister avond zijn teleurstelling over de uitsluiting van zijn partij bij de collegevorming niet onder stoelen ofbanken. De WD kwam zwaar onder vuur te liggen. Die partij had de deur dichtgesmeten voor GroenLinks, kreeg zijn zin met drie wethou ders en wist het armoedebeleid in zijn portefeuille te verwerven. „Moeders wil is wet, is een uit drukking. Maar daar kunnen we nu wel een variatie op verzin nen..." klonk het cynisch. Ook de PvdA, die GroenLinks er wel bij had willen hebben, moest het ontgelden. „Dat de PvdA zich zo geconformeerd heeft aan de WD is verbijsterend." Drie wet houders lijkt volgens Van der Vel de wel leuk en stoer. Maar hij ver wacht dat het hen zal opbreken omdat ze nog meer op hoofdlijnen zullen moeten besturen en het contact met de gemeentelijke or ganisatie nog meer verliezen. En omdat ze zelden meer thuis zullen zijn. Van der Velde keek met een schuin oog naar CDA-wethouder Aart Kool toen hy verwees naar de strijd van de kerken tegen de 24- uurs economie. Dat het armoedebeleid in handen is van de WD is voor de Groen- Links-leider helemaal onverteer baar. „We vonden Kool al te licht voor die portefeuille. We vertrou wen de wethouder niet. Armoede is niet alleen te bestrijden met werk, werk, werk." GroenLinks stemde uiteindelijk tegen het nieuwe college, evenals SP en W2000. Een meerderheid ging echter ak koord met de voorgedragen drie wethouders: Kees van der Windt (PvdA), Henk Roijers (VVD) en Aart Kool (CDA). Formateur Anny Attema (PvdA) zei een vruchtbare samenwerking in een stabiel be stuur te verwachten. SRG (SGP/ RPF/GPV) liet weten een voor stander te zijn van de drie wet houders en had ook aangeboden de vierde zetel te willen bezetten. Dat kwam er na een goed gesprek niet van. „Maar we zullen van ons laten horen. Het is opvallend dat we nu zo dicht bij het college zit ten of rekent u soms heimelijk op onze steun," grapte M.W. Lens- velt. Maassluis Felle oppositie kwam gisteravond in Maassluis van D66. De partij haalde fel uit naar het programma op hoofdzaken (POH) van het nieuwe PvdA/WD/CDA-college. Fractievoorzitter Frank Wens- veen maakte duidelijk het POH veel 'te vrijblijvend' te vinden. Verkiezingsoverwinnnaar AOV/ Unie 55+. de andere oppositiepar tij, toonde zich milder en ook con structiever. Jan Middelburg kon digde bijvoorbeeld aan te komen met een alternatief voor het POH. Een POHA, oftewel een 'POH An ders'. Maar oud-collegepartij D66 zette haar nieuwe rol anders in. Frank Wensveen fietste gisteren uitvoe rig en vooral laatdunkend door het POH. Een beleidsstuk waarin hy bijvoorbeeld de nieuwbouw van de brandweerkazerne miste, waarin te weinig over cultuur ge zegd werd en ook milieu onderbe licht was gebleven. „Daar is geen enkele visie over, terwijl bij de huidige economie wei aan milieu gedaan moet worden. Er staat bij voorbeeld niets in over verkeers lawaai van de A20." Toppunt vond de D66-fractievoor- zitter de door RPF/SGP/GPV in gebrachte passage over het Wil helmus. De Maassluise scholen worden verzocht de leerlingen couplet één en zes aan te leren, valt in het POH te lezen. „Wie ver zint nou zoiets. Dan zou ik ook 'Brand in Mokum' willen opne men, waarna we toe zijn aan het Maassluise volkslied." Ondanks de vele kritiekpunten stemde Wensveen opmerkelijk genoeg niet tegen het nieuwe POH. Want dat bestaat, redeneren de democraten, voor 75 procent uit -mede door D66 ingezet- be staand beleid. „Maar waar van nieuw beleid wordt gesproken, worden er allerlei mitsen en ma ren neergezet. Termen als 'we zul len er over nadenken' staan er te veel in." Wensveen betwijfelde of hij - in de positie van één van de grote partijen - tot een soortgelij ke terminologie zou zijn geko men. „Dan had ik, denk ik, geen handtekening gezet." Woensdag 15 april SCHIEDAM Nederlandse ProtestantenbondWestvest 92. LezmgCDA-Vrouwenberaad. 9.3Gu. Dcde 4 Molens. Bingo. 13.30-16.00u, Basis school de Taaltuin. Sponsorloop, 14.00u. Wijkpost Zuid. Koerst»!, 14.00-16.30u. Woon zorgcentrum Thurlede. Optreden Harmonie SursumCorda, 19.30u, VLAARDINGEN Buurthuis de Haven. Kmderspeelmiddag, 3L3.30-17.00u. Wc 't Nieuwtarrt Kmdenn- stuif, 14.00-15.30u. MAASSLUIS Theater Schuurkerk. Ueböis en Jansen, 20.3Qu. ROTTERDAM Hlst Museum 'Sch Ie landshuis' 10.00- 17.00 film: RotterdamNieuwe Stad. De Doe len. Gr.z. 12.45 lunchconcert. Easy-Cafo Rotterdam Willem Wodka's (monk) Jazz- house. Nighttown 21.00 Eagle-eye Cherry. Nighttown The ate rcafé 22.00 Fresh Up. Ro- town 22.00 Lucky strike. Stand up comedy night, nnb.Theatercafé Plan-C 22.00Mad- boro Flashbacks, Hal naast FloorTableOcca- sion no.7. Bobby Baker. Speciaal op het j' ibile- urn toegesneden soloperformance vooraf gaand aan de voorstellingen van HSC et. For ced Entertain ment. Luxor Theater 2C .15 Gre ase, de musical. O.T. Theater a/d Mullerpler 20.00Vrouwen van Ibsen .TheaterZuldplein, Gr.z. 20.15 Mini Maxi. Zaat de Unie 2Q.30 Volgspot-Live. Donderdag 16 april SCHIEDAM wijkpost zuid. Informatiebijeenkomst overfi- nanciete regelingen, 14.OQ-16.QOu. Film huis. Seven Years in Tibet, 21.00u. Podium Café. Oorsmeer, 2JL00u, Woon zorgcen trum Thurlede. Videomiddag, 14.00u. Dc Oost Olieverf schilderen, 14,00-16.00u, Theater a,d. Sc We. Nationa Ie Opera van Roe- memé met Nabucco, 20.15u. De Harg. Voor- licfitingOsteopcrose, 19.45u. VLAARDINGEN Grote Kerk. Lunchconcert, 12.45-13,15u, Stadsgehoorzaal. De ka mpioenen week door Gnwing up in poblicA independence, 2Q.OOu, Holy Ziekenhuis. Lezing over pijn op de borst bjdehartstreek, 19.30u.DcBabbetspoider, Bingo, 10.00-ll.30u. Het Scheele Hoekje. Lezing en infomatie over de methode Mootig- nac,20.00u. ROTTERDAM Hist. Museum 'Sch/elandshuls' 10.00- 17.00 film:Rotterdam, NieuweStad. De Vlerk 22.00 At Denko's. St Laurenskerk 12.45 Middagpauze-concert Ahoy 20.00 Janet Jackson. SKVR Muziekschool Centnrm- West 19.30 Popschoolbands. Zaal de Unie 20.30 Uiistermuseum. Hal naast Floor Table Occasion no,7. Bobby Baker. Speciaal op het jubileum toegesneden soloperformance voor afgaand a an de voorste Hingen van RSC en For ced Entertainment Bibliotheektheater 20,30 Witte Nachten, Lantaren/Venster 21.00 Abelard Helotse. Luxor Theater 20,15 Grease, de musical. O.T. Theater ató Mullerpler20.00Vrouwen van IbsenRotter damse Schouwburg, Gr 20.15Romeo and Juliet. KI.z. 20,30 Showtime. Theater Zuid- plein. Grx 20.15 Mini Maxi. Kl.z. 20.30 Dennis Kivit. Van do 9 t/m wo 15 apr. ROTTERDAM Cinerama 1: Titanic' (12) dag. 14.10-20. Cln.2: 'Amistad' (16) dag.13.45-17.15- 20.45. cin.3: "Fairy Tale' (al)dag. 13-15.45- 18.15. The man in the iron mask' (al) dag. 21.10. Cin.4: 'Seven years in Tibet' (12) dag. 13-18-21.15. Cfn.5: 'Kiss the girts' (16) dag. 18.15-21.15,do.ch.ook 12.30-15.30. I max Theater. 'Amazon' (al) dag. (beh.di.) 14- 16, ma.ook 19. 'Super Speedway' (al) dag. (beh.di.) 15, ma.ook 18. The living sea' (al) do.vr.wo. 13. ma.ook 17. Titanic' (12) dag. (beh.ma.di.) 17.15-21.15, ma.di,20. J3.2D- .ma. ook 10. Ven.l: 'De Poolse Bruid' (12) dag. 20-22.15 (ma.metom 22.15), vr.zo. wo. 14.30, Sneak Preview (16) ma.22, Ven,2: 'la vie de Jësus (16) dag.22. 'Karakter' (12) vr.zo.wo. 14.30. Dag.{beh.ma.) 19.30: 'A Hen m the wind' do. 'EarlySummer'vr.Theflavourofgreenteaover nee' za. Tokyo Story' zo. 'Eaity Spring' di. To kyo Twilight' wo. 'Intentions of Murder (16) ma, 19,30. Ven.3: The River' (16) dag. 20- 22.15. The winterguest' (a!) vr.zo.wo. 14 30. Ven 4: 'Perfect Circle' (12) dag.lS.30. Wes tern' (16) dag 22. Mcwiezone: 'La Hame' vr.15.30. üjmlére 1: The Jackal' (16) dag.12.10- 15.10-18.10-21.10. Lum. 2: 'Sphere' (12) dag. 12-15-18-21. Lum. 3: 'I know what you did last summer' (16) dag.16-18.50-21.30, do.di.ook 13.20. Lum. 4: 'Money talks' (12) dag. 18.30-21, do.di.ookl3,30-16. Rexane: Love Hotel' (18) do. t/m zo. doorl. voorst. 'Sulka's Daughter" (18) ma. t/m wo. doorl. voorst. Pathé: Titanic" (12) dag. 11.30-15.30- 19.30, za.11,10 ipv 11.30 'Left luggage' (al) dag.ll.10-14.4Q-17-19.30-21.50. 'Good WillHuntng-(al) dag. 15.30-18.30-21.20,di- ,n:et om 21.20, do.di.ook 11,50, 'Mouse Hunt' (al) dag. 11.40-14-16.50-19,20- 21.40. 'As good as it gets (al) dag. 15.20- 18.20-21.10, do.di.ook 11.40. The man in the iron mask' (a!) dag.11.20 (za.met om 11.20)-15-18.05-21. 'Scream 2' (16) dag. 11.30-15-18.40-21.30. Sneak preview Panne'di.21.30. Kindermatinees: Cin.3: E3irvTaie'dag.l3- 15 45-18.15. Cin.5: Rubber* za.zo. wo.12.30-15.30. Ven 1: 'Pippi in Taka Tuka Land' zo.wo.14. Lum.3: 'Anastasia'vr.Vmma- wo. 13.20. Lum.4: 'FTubber' vr.t/m ma- .W0.13,40-16. Pathé'Amystasia' vr.Vm ma- ■wo. 11,10-13.15. 'Rubber' vr.t/m ma.wo.ll- 13.10.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 5