li, Stadserfcomplex overgedragen aan Schiedammers UNJYE Rotterdams iagiilad Be groene franje van de stad Ranshuijsen: 'Ambtenaren hebben geen informatie achtergehouden' Univé komt u tegemoet met verlaagde All-Risks-premies JÏP-bus loopt als een trein ^Jgfedateerd Stadskantoor %|lan weer als nieuw worden m JIP is bedoeld voor jonge ren tussen de 15 en 25 jaar en tqjjgt een plek in de jongeren- ruimte van het wijkcentrum, „We draaien op de woensdag middag stilletjes al een beetje. En dan komen er ook ai jonge ren binnendruppelen die in de bus zijn geweest Volgende week starten we een grote pos teractie. Dan gaan we affiches over het JIP ophangen op scho len en in de grote winkelstra ten," vertelt Ton Starrenburg Minister Dijkstal ziet start van «jf vaiiT nieuwe Schiedamse bloeiperiode fnadkr^ld™ Visserijmuseum later open door bouwstop Huisnummer weg Daar plukt de vruchten van! Rotterdams Dagblad Waterweg Donderdag 16 april 1998 m Schiedam De JIP-bus loopt als een trein, Schiedamse jonge ren zitten vol met vragen over •alcohol, drugs, studiefinancie ring, bijbaantjes enzovoort De verwachting is dan ook dat het Jongeren Informatie Punt dal op woensdag 13 mei wordt ge opend aan hetDr. Willem Drees- plein zeker in een behoefte voorziet. van de Stichting Welzijn Nieuw- land. Naast de woensdagmid dag denkt de stichting er ook over om op een avond open te zijn voor jongeren met vragen en problemen. De JIP-bus staat sinds half maart elke donderdagmiddag tussen twee en zes uur op de Van Hogendorpstraat en op het Dr. Willem Dreesplein. „Op de Van Hogendorpstraat staan we vlak bij een school. Vorige week hadden we tachtig jongeren bin nen," vertelt Starrenburg tevre den. De bus zal de komende we ken ook elders in Schiedam ge parkeerd worden. Aanvankelijk stond de opening van het JIP gisteren op het pro gramma. Maar de officiële ope ning van het Stadserf en een studiedag gooiden roet in het eten. Ook de voorbereidingstijd voor een feestelijke happening bleek te kort Door Marc Floor ScMedam Als eert besmeurde .dissonant torent hst Schiedams Stadskantoor uit boven het blin kende tafereel dat het splinter nieuwe Stadserf biedt. De 50 me ter hoge flat is vooral aan de oost zijde ernstig aangetast door uit laatgassen en mosbegroeiing. De gemeente Schiedam heeft nu twee plannen ontwikkeld om de toren het frisse uiterlijk van wel eer te geven. In het voorjaar van 1999 moet worden begonnen aan een opknapbeurt die het Stads kantoor weer visueel moet inte greren in het Stadserf. Het vyftien verdiepingen tellende Stadskantoor werd in 1972 in ge bruik genomen als onderdak voor het administratieve korps van de gemeente. C. Knol van het Rotter damse architectenbureau Kraaij- vanger Urbis ontwierp het ge bouw aanvankelijk als onderdeel van een groter geheel „Er zouden nog twee vleugels en een plein bij komen," herinnert zich de inmid dels gepensioneerde Knol. „Maar daar bleek uiteindelijk geen geld meer voor te zijn. Dus is het alleen bij die ene toren gebleven; daar mee was de hoogste nood uit de wereld." De Schiedamse burgemeester R. Scheeres heeft nooit onder stoe len of banken gestoken weinig ge charmeerd te zijn van het Stads kantoor. „Ik ben bepaald geen liefhebber van het gebouw," geeft hjj-Tuiterlij k toe. „Het ziet er bin- iien goed uit, maar de buitenkant "vind ik geen toonbeeld van archi- tectqur." Toch is het volgens -Scheeres nooit 'im Frage' geweest hetj Stadskantoor met de komst Van-het Stadserf af te breken. „Dat zou een te grote kapitaalver- nietiging zijn geweest," aldus de burgemeester. Ontwerper van het Stadserf H. Ruijssenaars is aanzienlijk milder over het Stadskantoor dan Scheeres, Een streling voor het oog is het niet, meent de architect, maar lelijk is anders. „Het is een sober en strak gebouw, maar pri ma in zijn soort. Het dateert ge woon uit een tijd waarin op een andere manier tegen stedenbouw werd aangekeken." Volgens Ruijssenaars voldoet het Stadskantoor nog altijd prima aan - zijn oorspronkelijke doel „Logis tiek is het goed voor elkaar door dat de onderkant van de flat uit mondt in de stadswinkel En je hebt vanuit het trapgat een prach tige doorkijk, waarbij je 50 meter ononderbroken naar boven kunt blikken." Ruijssenaars hoefde van de ge meente Schiedam het Stadskan toor niet in zijn ontwerp voor het Stadserf mee te nemen. Hij was echter gedwongen de onderkant - van het gebouw te verbreden om zogeheten windversnellingen te kunnen opvangen. Doordat wind zich om een hoog gebouw heen moet werken, kunnen aan de voet windvlagen ontstaan die twee keer de gewone windsnelheid hebben. „Ik heb dat een keer aan den lijve ondervonden toen ik met mijn allereerste piepschuim- modelletje een kantoorgebouw wilde binnenlopen," verhaalt Ruijssenaars lachend. „Door een windzog waaide de helft van de maquette weg. Die heb ik ook - nooit meer teruggevonden." Door de constructie van een brede - voet aan het Stadskantoor sche ren de windvlagen niet meer over de stoepen, maar worden ze ver plaatst naar een hoger niveau. Burgemeester Scheeres ziet nog een ander voordeel van Ruijsse naars aanpassing van het Stads kantoor: „Zo wordt de toren ten minste een beetje aan het oog ont trokken." Stedenbouwkundig adviseur van de gemeente Schiedam J. Deenik is al driejaar bezig met het beden ken van een goede methode om het Stadskantoor aan te pakken. Geen eenvoudige klus, stelt de ambtenaar. „Het is ronduit een in gewikkeld probleem. Het begmt bij watje nou eigenlijk moet doen aan gebouwen die al meer dan vijfentwintig jaar oud zijn. Wil je het alleen schoonmaken of moet je ook gaan investeren in renova tie? Want met schoonspuiten ben je misschien goedkoop klaar, maar dan is de gevel niet geprepa reerd om de komende 25 jaar goed aan te kunnen." Daarbij heeft de bouw van het Stadserf de schoonmaak- en re novatiemogelijkheden voor het Stadskantoor ernstig bemoeilijkt. Ten eerste kunnen geen steigers op het dak van het Stadserf wor den gezet en ten tweede is er de kans dat vrijgekomen troep op het splinternieuwe ontwerp valt. „Je moet een oplossing zien te vinden om die rotzooi op te van gen voordat met reinigen wordt begonnen," weet Deenik. „An ders krijgen de mensen beneden er last van." Shampoo De beste methode om dat te voor komen is het gebouw in een speci ale shampoo te zetten, is de erva ring van P. van Aken, eigenaar en directeur van het Schiedamse ge velreinigingsbedrijf APG. „Je kun het Stadskantoor ook schoon wassen met een mix van water en zand of met een stoomcleaner, maar dan nevelt de rotzooi overal heen," zegt Van Aken. „En met shampoo heb je echt een 1Q0 pro cent schoon resultaat." Het grote nadeel van een sham poobeurt ten opzichte van de an dere twee methoden is de milieu onvriendelijkheid. „Je moet jezelf echt inpakken als een maanman netje wanneer je ermee aan de slag gaat," illustreert de direc teur. Van Aken geeft we! aan dat het Stadskantoor met een goede reiniging weer geheel zijn oor spronkelijke witgele kleur kan te rugkrijgen. „Na één zo'n behan deling is het gebouw als nieuw en kan het rustig weer vijfentwintig jaar mee." Wat Stadserfontwerper Ruijsse naars betreft, hoeft die opknap beurt van het Stadskantoor niet zo nodig; de zwarte strepen, die als donkere tranen van boven naar beneden lopen, geven het ge bouw wel karakter, meent hij: vuil kan ook een esthetische waarde hebben, „Zo vind ik de vervuiling van de Bijenkorf in Rotterdam één van de mooiste die ik ken. Die zwarte strepen brengen juist prachtige nieuwe lijnen in het ho- ningraatmotief." Schiedam Minister Dijkstal heeft gisteren het Schiedamse stadhuiscomplex officieel geopend. Met de simpele woorden „hierbij verklaar ik het Stadskantoor voor geopend" heeft de minister van Binnenlandse Zaken bibliotheek, archief, stads winkel en plein aan de inwoners van de stad overgedragen. Deze moeten nu bezit nemen van het nieuwe centrum waarna het pas daadwerkelijk zal uitgroeien tot het kloppend hart van de Brandersstad. Dijkstal leek er in ieder geval alle vertrouwen in te hebben. Hij refe reerde zelfs aan de moeilijke startperiode. De eerste plannen voor een dergelijk complex date ren van decennia terug en bij de uiteindelijke uitwerking van de plannen liep het niet altijd even soepel en harmonieus. „Maar als u vandaag om u heen kijkt, kunt u met een ge rust hart zeg gen: dit was het allemaal waard. Het is heel knap hoe de architect vorm heeft gegeven aan het verlangen van anderen," aldus Dijkstal. Architect Hans Ruijssenaars was wat voorzichtiger over het succes van het splinternieuwe Schie damse complex. Het gebouw staat er, het plein ligt er en de deuren zijn geopend maar de toekomst zal uitwijzen of het een plek wordt die Schiedammers veelvuldig zul len bezoeken. En belangrijker: of is blijkbaar al een kleine blik in de toekomst gegund geweest. Want hij ging gisteren nog een paar stapjes verder dan de architect. Scheeres ziet namelijk een brui sende, actieve en gezonde toe komst voor het complex in het verschiet. „De bezoekersaantal len van de bibliotheek, de stads winkel en het archief zijn nu al flink gestegen. Schiedammers ontmoeten elkaar hier in het Stadserfcomplex. Het samengaan van de verschillende elementen, bibliotheek, archief, stadswinkel en theater, is meer dan de som der delen." Ook over het traditionele zwart kijken van de Schiedammers maakte hy zich geen zorgen. Vol gens Scheeres ten op het com- dan pas ontstaat er iets wat ver uitstijgt boven welk programma van eisen dan ook. Wat meer waard is dan welk budget dan ook. Het kan even duren maar als dat echt gebeurt, als er iets van trots ontstaat, dan pas ontstaat iets echt bijzonders, dan wordt het pas een kloppend stadshart, draagt het bij aan nieuw zelfbe wustzijn." Burgemeester Reinier Scheeres het een plek wordt waar Schie dammers trots op zijn. „De van zelfsprekendheid, het brede maatschappelijke draagvlak van alle in dit complex ondergebrach te voorzieningen kan na vandaag pas worden ingevuld door de mensen voor wie dat alles be stemd is: de inwoners van Schie dam," aldus Ruijssenaars. „Want Burgemeester R. Scheeres (links) geeft minister Dijkstal uitleg over het nieuwe Stadsefcomplex. Volgens de bestuurders mo gen de Schiedammers trots zijn op het ontwerp van architect Ruijssenaars. Foto Roei Dijkstra plex, maar ze zullen het ook omar men. „Aan het zwartkijken ligt liefde en betrokkenheid bij de stad aan ten grondslag," zei Scheeres. Lasershow Zo eenvoudig, zeg maar gerust saai, als de openingshandeling van minister Dijkstal was, zo spectaculair was de lasershow die volgde. Op het moment dat minis ter Dijkstal van het podium stap te, begon een spectaculaire laser show, die niemand had kunnen verwachten. De lichtbeelden van de Schiedamse kunstenaar Diet Wiegman en de housemuziek van Mike Redman en Martij n Spie renburg uit Hilversum overrom pelden de zaal met genodigden, „De muziek heet jungle," zei de Schiedammer Mike Redman die de hele show van spanning op het puntje van zijn stoel had gezeten. „Vooral omdat ik zenuwachtig was. Ik zat 'm best wel te knijpen, want er zaten voornamelijk men sen met grijs haar in de zaal. Ik dacht: o jee, deze mensen hebben heel weinig met onze muziek." Redman vulde hem aan: „Deze mensen komen niet zo veel met onze muziek in aanraking. En als ze dat wel doen is het meestal in negatieve zin. Dat ze tegen hun kinderen zeggen, dat ze die herrie zachter moeten zetten." De jongens vonden het enorm lef hebben dat de gemeente hoteme toten als minister Dijkstal met jungle welkom wilde heten. „Wel hebben ze vrijwel alle basstonen weggedraaid. Normaal voel je de dreunen in je buik," aldus Red man. Groen la een spaarzaam goed bi het oostelijk deel en de binnenstad van Schiedam. Een foto van grote hoogte - vanuit de St. Udulna Basiliek om precies te zijn - maakt dat j*oed duirf©lijk. Het Land van Ris ligt als een groene ader Ingeklemd tussen baksteen en beton. De stad is hoofdzakelijk om te wonen en te werken - dat doe Je nu eenmaal niet fn een boom of struik. Vooral historischs steden kampen met het probleem dat het slechts mondjes maat mogelijk is om op nieuwe plekken bomen en struiken te planten. De his torisch bepaalde indeling van de stad iaat het ge woon niet toe. De wonin gen werden, in een tijd dat het woord 'milieuzorg' nog moest worden uitgevon den, dicht op elkaar ge bouwd. En zie daar maar eens een boom tussen te krijgen. In een historische stad is hat openbaar groen vaak de franje en nlst het te ver sieren onderwerp. Dat Is de stad en die Is nu een maal opgetrokken In Steen. Foto Niels van Oer Hoeven/ Rotterdam» Da^btad Vlaardlngen—Het Vlaardingse ha- ringbedrijf Warmelo&Van der Drift aan de Westhavenkade heeft sinds vorige week een vuurtoren voor de deur. De buurman, het Visserijmuseum, is bezig meteen ingrijpende verbouwing en de aanleg van een paviljoen in de Oude Haven. Hierbij heeft het museum zich verkeken op de ka bels en de leidingen van de PTT. Door deze misrekening kan het museum niet, zoals gepland, zijn deuren feestelijk openen tijdens het Haring- en Bierfeest. De vijf pontons waarop het pavil joen komt te staan, zijn ruim twee meter afgeweken van het bouw plan en liggen dus voor de deur van de buurman. „Vanuit mijn raam zag ik opeens een vuurtoren staan, die hoger is dan onze histo rische pakhuizen," zegt mede-di recteur M. J. M. van der Drift. „Ik keek er wel even raar van op, kan ik u vertellen." Het haringbedrijf heeft direct een bouwstop geëist bij de gemeente. Volgens woordvoerster D.M.C. Horbach van het Visserijmuseum is er een nieuw bouwplan ge maakt. „Het allemaal erg verve lend. Ook voor de buren. We ho pen dat de gemeentelijke deskun digen onze herstelplannen nog deze week goedkeuren. Dan kuh- nen we het probleem oplossen." „We lopen door dit verhaal al vier k vijf weken vertraging op. Dat gaat het museum, met alle her stelwerkzaamheden inbegrepen, grof gezegd 50.000 gulden kos ten," schat Horbach. Warmelo&Van der Drift bezit vijf pakhuizen uit 1760 aan de Westhavenkade. Van der Drift zegt het eigenlijk niet eens te zijn met de bouw van een paviljoen in de haven. „Ik vind het nog steeds een raar idee dat iemand in de ha ven wil bouwen. Het is hier be schermd stadsgezicht," aldus de directeur. Maar na enig overleg met de ge meente en het museum is het ruim 150 jaar oude Vlaardingse haringbedrüf toch akkoord ge gaan met het bouw van het pavil joen. De herstelplannen vindt Van der Drift daarom ook prima. „We hebben dit de gemeente zo snel mogeftjk laten weten. Er is absoluut geen rancune. Wij willen ook dat alles wordt opgelost Al leen over de bouwtechnische kant kunnen wij weimg zeggen. Daar gaar de stedenbouwkundigen van de gemeente over." „Het Haring-en Bierfeest kunnen we dus wel vergeten,'' vertelt Hor bach teleurgesteld. „Als alles nu meezit kunnen we pas in juli, in de zomervakantie, open. Dat is echter een zeer ongunstige tijd, want veel mensen zijn op reis. De feestelijke opening zal zeer waar schijnlijk worden verschoven naar september." Schiedam Bewoners - van de Piersonstraat in de wijk Schie damse wijk Nieuwland zullen het tijdelijk zonder huisnummer moeten stellen. Onbekenden zijn er namelijk met het koperen huis nummer vandoor gegaan. Door Ben van Haren Vlaardlngen Oud-wethouder John Ranshuijsen haalt onge meen fel uit naar de rapportage over fraudegeruchten en aanbe stedingsprocedures bij de ge meente Vlaardlngen. De onder zoekscommissie heeft te licht vaardig geoordeeld en het ge meentebestuur handelde onjuist door volgens hem onterechte kri tiek op inmiddels vertrokken top ambtenaren openbaar te maken. „Tot dinsdagmorgen heb ik ge probeerd het college af te houden van die stommiteit," zegt Rans huijsen. „Uitgerekend een van de betere ambtenaren uit die moeilijke tijd krijgt verwijten. Het rapportroept een volstrekt onjuiste beeldvor ming op over het handelen van de voormalige concern-controller," aldus de oud-wethouder. Mr. R. C.Lensink-Bosman en C. M. L. Roozemond schrijven uit gebreid over verwijtbare hande lingen van het in 1994 naar Arn hem vertrokken hoofd financiën M. Somers. In hun conclusies, staat letterlijk„Hij heeft met be trekking tot een fraudemelding te eigenmachtig, te laat en onjuist gehandeld. Hy is met betrekking tot het in 1993 opgedragen onder zoek van VB-aecountants en de advisering daarover aan het colle ge van b en w tekortgeschoten." Ranshuijsen, in die periode wet houder van financiën en dus zijn baas, weerlegt: „De uitermate va ge en niet op schrift gestelde mei- ding uit 1990/1991 van.de interim- directeur gemeentewerker, was destijds aanleiding tot een indrin gend gesprek van mij met het hoofd financiën en de betreffende directeur. Er is afgesproken dat de interim-directeur 'zijn ogen goed open zou houden' en de ac countant is verzocht bij controle van de jaarrekening op de ver meende onjuiste handelingen te Ietten. wat overigens niets ople verde." „Buitengewoon bedenkelijk vind ik, dat de commissie zowel tijdens het onderzoek als in de rapporta ge in mijn richting de suggestie heeft gewekt dat (mede) voor mij bestemde schriftelijke informatie over de vermeende fraude door het hoofd financiën achtergehou den zou zijn. De vermelding in het rapport, dat ik nu tot het inzicht zou zijn gekomen dat een ambte lijke nota van juni 1993 een 'afge zwakte weergave' van het VB-rap- port was, klopt ook niet. Tijdens het onderzoek mocht ik niet in de dossiers kijken en ging ik af op de informatie van de commissie. Nu ik een en ander wel zorgvuldig heb kunnen bestuderen kan ik tot geen andere conclusie komen dat de nota wel een correcte weergave geeft van het rapport," aldus Ranshuijsen. Ranshuijsen noemt net voorts 'een gotspe' om de gebrekkige ad ministratieve organisatie bij de dienst stadswerk aan de voormali ge concern-controller te wijten, „Juist deze functionaris heeft voortdurend gewezen op de pro blemen bij dit onderdeel van de organisatie. Pogingen rn hem, de toenmalige gemeentesecreta ris en mij om meer greep hierop te krijgen, stuitte steeds op weer stand binnen het college." Uitgehold De oud-wethouder, destijds PvdA maar sinds vier jaar W2000, con stateert wel, dat zijn inschatting van de geuite aantijgingen als roddel en achterklap juist blijkt geweest. De onderzoekscommis sie is volgens hem buiten haar boekje gegaan door over het be stuurlijk handelen te oordelen. „Dat is aan de gemeenteraad voorbehouden," redeneert Rans huijsen. De openbaarmaking van kritiek op ambtenaren vindt hij echter het ergste. „Het gaat om zaken die vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het hui dige en vorige colleges. Het is kenmerkend voor de huidige be stuurscultuur dat het begrip be stuurlijke verantwoordelijkheid op deze manier steeds meer wordt uitgehold. Dat is misschien wel modem, maar het getuigt niet van moed," merkt hij bitter op. BERKEl RODENRIJS Univé Midden-Ho!land b aNoordemüseweg 6, tel (010)519 19 19 DORDRECHT Univé Dordrecht. Krommcdijk 94. tel (078) 614 74 00 «GIESSENBURG UnivéGiessenburg,Peurviimsencg V),tel 10184)65 16 88 GROOT-AMMERS OVM Groot-Animcrs, Kerkstraat 52, te) (0184)66 14 41 HARD1NXVELD-GIESSENDAM Unite Hardmxveld, Peulenstraat 25.1 tel (0184)61 70 B8 HELLEVOETSLUJS Unive HellevoeMuis e o Wtferpnnmrran 22. tc! 3! IS 17 MAASLAND Univé Westland. Diepenburchstraat 44. tel (010) 591 7344 NÏEUWERKERK a/d IJSSEl Univé De IJssel. Kerklaan 83. tel (0180) 39 0600 NIEUW-LEKKERLANI) Univé Nieuw-Lekkerland.Klcyburgplein 1.tel (0184)68 52 U -SCHIEDAM Umvé-Schiedam-Vlaardingen-Ourschie, Schiedamseweg.41F.tel (010)470 20 11 Wacht dus niet langer. Vraag nu een offerte aan bij het kantoor bij u in de buurt. Of bel gratis: 0800-1935 ma.-vt9.00-22.00 uur, zat. 9.00-17.00 uur).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 1