12 s tterdam Actie moet 'Flying Doctors' aan derde vliegtuig helpen Romeo zet alsnog Stefanusschool op stelten Voorvechter 'mediwiet' scheidt ermee uit Crisis bij DZB Zevenkamp na piasincident onder B-junioren Rotterdam Airport en Memisa steunen artsen in Tanzania Neo-nazileider Homan krijgt alternatieve straf opgelegd Gemeente niet aansprakelijk voor fatale asbestziekte Beoogd directeur SoZaWe is man van de harde lijn Borst is bereldT" tot onderzoek i;4: naar 'mediwiet-' Chinees overvallen Rotterdams Dagblad Donderdag 16 april 1998 Door het slechte weer moesten er twee brandweerauto's aan te pas komen om de actie van Memisa en Rotterdam Airport van start te laten gaan. Foto rngrw van Beek Door Canis Zijlmans Rotterdam De spuitgasten van de brandweer van Rot terdam Airport moesten er gisteren aan te pas komen om de zestig meter lange vliegtuigsleep met de tekst 'Help Memisa giro 5657 Rot terdam' omhoog te houden. Door het slechte weer werd op het laatste moment afge zien van het laten oppikken dooreen sportvliegtuigje van de boodschap. Drs. Neelie Peper-Kroes gaf giste ren op het vliegveld het officiële startsein voor de actie van Memi sa en Rotterdam Airport, die art sen in Tanzania moet heipen aan een vliegtuigje om een miljoen Masaï-nomaden te kunnen bedoe ken. Tot 'eind oktober komen bij de incheckbalies collectebussen te hangen en wbrden de naar ver wachting! tussen de 125.000 en 150.000 passagiers op de inzamel- actie gewezen. „Als iedereen die vertrekt jf aankomt er een gulden in stopt, komen we al een eind in de goede richting," sprak Neelie Kroes. Zelf deponeerde ze handen vol guldens in de bus voor alle ke ren, dat zij tot nu toe vanafRotter- dam Airport vertrok. En wie zich de komende maanden bij Memisa meldt als, maanddonateur maakt kans op twee tickets Rotterdam- Tanzania om de Tlymg Doctors' ter plaatse te bezoeken. Afgelegen Memisa-arts en piloot Marian Zuure werkt met twee andere ge neeskundigen en vliegeniers voor Flying Medical Service (FMS). Deze door de Amerikaan Pat Pat ten opgerichte vrijwilligersorga nisatie beschikt over twee twintig jaar oude Cessna's 206, waarmee dagelijks honderden nomaden in de Arusha-regio bereikt kunnen worden. Zuure: „We opereren in een zeer afgelegen gebied. Soms kennen de mensen ons vliegtuig, maar hebben ze nog nooit een au to gezien." Met de vliegtuigen kan een arts op verschillende plaatsen meer dere spreekuren per dag houden. JaaiUjks wordt door de drie dok ters 20.000 keer medische hulp ge boden. „FMS is erg belangrijk voor die mensen," gaat Marian Zuure verder. „Wy zijn flexibel. We kunnen bij een noodgeval bin nen een uur bij een stam zijn, ter- wiïi mensen da^en zouden moe ten lopen om bij ons te komen." Een derde vliegtuig is, volgens de arts, onontbeerlijk om in een noodgevallen snel medische Kuip te kunnen bieden.Als één van de toestellen met een patiënt naar het Wasso-Hospital in Loliondo vliegt en het andere is onderweg naar een veldkliniek, dan kunnen we bij een noodgeval niet insprin gen. Als er nog een derde vlieg tuig paraat zou zijn, zouden we een leven kunnen redden." Maar ook voor gezondheidsscho ling en het opleiden van Tanza- nianen ter plekke, waar de organi satie zich steeds meer mee bezig houdt, is inzet van een extra vlieg machine nodig. Ter vervanging van een vliegtuig als er onver hoopt een uit mocht vallen en voor uitbreiding van de diensten hoopt de hulporganisatie met de inzamelactie aan hét eind van de zomer een half miljoen gulden kostende nieuw Cessna te kun nen kopen. „De Arusha-regio is een bergachtig gebied, dat iets groter is als Oostenrijk," zegt Jac queline Bal van Memisa, die het project onlangs bezocht. „Lopend of met een auto kom je daar ner gens. Je hebt een vliegtuig nodig om zoveel mensen op tijd te berei ken. Dat spaart echt levens. De nomaden weten wanneer het vliegtuig voor vaccinatie of ande re medische zorg landt en zorgen dat de landingsstrip egaal en be gaanbaar is. Maar dan nog is het nodig om de vliegtuigen uit te rusten met heel dikke banden," Bij de Masaï viel Bal op, dat veel jongens kampen met ernstig let sel, doordat ze uit bomen vallen. „Ik zag in het medisch centrum twee jongens met een dwarslae sie. Verder bleek vertelt ze, „dat een aandoeningen als epilepsie, daar tot nu toe heel moeilijk is te behandelen. Medicijnmannen denken dat de patiënt is behekst en als iemand zichzelf dan ver wondt, wordt er daarom vaak niet ingegrepen. Memisa richt zich met gezondheidsscholing daarom voor een deel ook op de medicijn mannen. Die nemen toch een be langrijke plaats in de plaatselijke gezondheidszorg in. Die heb je nodig." Rotterdam De politierechter in agenten in burger de Arnhemse Rotterdam heeft de 4* -jarige neo nazi E, Homan veroordeeld tot zestig uur dienstverlening. De Groninger kreeg de straf opge legd voor deelname aan een ver boden demonstratie, verzet bij aanhouding en poging tot zware mishandeling van een agent. De leider van het militante Ak- tiefront Nationale Socialisten (ANS) werd op 3 februari 1996 op gepakt voor het centraal station in Rotterdam. Een groep rechts-ex- tremisten had zich daar verza meld voor een verboden demon stratie tegen het verbod van scho len om op zogenoemde bomber- jacks vlaggetjes te dragen. Volgens de politie probeerde Ho man te voorkomen dat enkele nco-nazi Kusters aanhielden. Ho man zou daarbij met een helm hebben uitgehaald naar de agen ten. Hij dacht dat het ging om een knokploeg, aldus Homan. Officier van justitie mr. Noten boom eiste drie maanden cel, ook al wegens het lange strafblad van Homan. Politierechter Hendriks vond echter dat de zaak te lang is blijven liggen en veroordeelde de rechts-extremist tot zestig uur dienstverlening. De Groninger verzette zich tegen de alternatie ve straf. „Laat mij maar in de ba jes zitten," probeerde Homan nog. De politierechter sloeg geen acht op het protest, „Ik leg dienst verlening op omdat ik het nuttig vind voor u," aldus de rechter. Rotterdam De Rotterdamse rechtbank meent dat P, A Kop penhagen (70) uit Capelle aan den Ussel niet heeft kunnen aanto nen dat hij door nalatigheid van de gemeente Rotterdam de fatale (aSbest)ziekte mesothelioom (long- en buikvlieskanker) heeft opgelopen. Koppenhagen had in een kort ge ding een voorschot gevraagd op dé uiteindelijke schadevergoe ding van 50.0(H) gulden. De recht bank wees deze vordering af, om dat het onwaarschijnlijk is dat Koppenagen in een zogenoemde bodemprocedure wel in het gelijk zal worden gesteld. Rechtbankpresident mr. J. Mend- lik volgde met zijn vonnis het be toog van de gemeentelijker advo caat mr. E. J. Rietema. De advo caat zei vorige week dat Koppen hagen aan het find van de jaren zeventig, beginjaren tachtig tij dens werkzaamheden op het DWL-terrein weliswaar de aanwe zigheid van asbest had geconsta teerd maar daarmee niet in aanra king was geweest. Volgens mr. Rietema lag het meer voor de hand dat Koppenhagen als scheepsbeschieter bij de werf Wilton Pijenoord (1941-1947) en later als timmerman (1950-1957) door deze ziekte was besmet Kop penhagen ontkende overigens ter terechtzitting met idem dat hy scheepsbeschieter was geweest „Zelfs als een causaal verband tussen de aanwezigheid van Kop penhagen in het DWLrgebouw en het ontstaan van de ziekte meso thelioom kan worden aangeno men, is de gemeente Rotterdam niet verantwoordelijk," aldus de rechtbank. Natuurlijk waren de kinderen van de Stefanusschool in Schiebroek op 1 april behoorlijk opgewonden. Die dag zou immers hun fa voriete popgroep Romeo optreden. Dat dachten ze tenminste, maar het bleek om een 1 april-grap van hun juf Stefanie te gaan. ,,De kinderen waren echt kwaad," zegt Jeanette de Sterke, intern begeleidster van de school. De grappenmaakster werd gisteren op haar beurt verrast, want Romeo kwam alsnog een optreden geven in de school aan de As- serwejg. Dankzij de medewerking van de bandleden van de populaire R&B-groep en hun manager Martha Wesenhagen werd de school gisterochtend op stelten gezet. Het optreden was een daverend succes. Foto victor van BreuKeien Door Tom Tibboel Rotterdam M.P.H.M. Mast- hoff, sinds 1991 hoofd van de soci ale dienst in Zwolle, is de enige kandidaat om directeur te worden van Sociale Zaken en Werkgele genheid in Rotterdam. Hij zou al per 1 juli aan de slag kunnen. De beoogd nieuwe directeur van SoZaWe lijkt een man van de har de lijn. Zelf zegt hij daarover niet meer dan: „Het is maar hoe je dat bekijkt." In een interview met de Zwolse Courant uit 1994 laat Masthoff zich kennen als een voorstander van hard optreden te gen fraudeurs en hen die 'niet ge noeg doen om aan de bak ie ko men'. Over tewerkstelling van drugs verslaafden in het bestand van so ciale zaken: „Gewoon verplicht af kicken. En dan aan het werk. De huidige werkwijze op basis van vrijwilligheid is schijnhumani- teit. Mensen krijgen de keuze om naar de knoppen te gaan. Echte liefde kan betekenen dat je ie mand hard aanpakt." De 52-jarige Zwollenaar is voorde hoge post door een selectiecom missie bestaande uit onder ande ren de wethouders Simons en Meijer als enige van een aantal gegadigden naar voren gescho ven. Masthoff, die zelf naar de vacante post in Rotterdam solliciteerde naar aanleiding van een kranten- advertentie, zou de definitieve op volger worden van voormalig di recteur Krosse. Die moest in fe bruari vorig jaar opstappen we gens malversaties met declara ties. Na het vertrek van Krosse werd J. de Jonge waarnemend di recteur. Expertise Eerder deze week bleek uit een onderzoek van prof. dr. A. van der Zwan dat de sociale dienst in Rot terdam kampt met onvoldoende expertise in de top en een aantal verzwakte districten. Ook loopt de dienst geregeld achter bij het ne men van besluiten over aanvra gen voor een uitkering. Masthoff wil niet ingaan op de harde conclusies in het rapport van Van der Zwan. „Simpel om dat ik het rapport nog niet heb ge lezen. Hoe groot de problemen ook zijn, ik ben het type dat zich daardoor alleen maar uitgedaagd voelt." De komst van Mat, zoals zijn voor naam luidt, Masthoff is nog niet zeker. Hij moet nog worden voor gesteld aan de ondernemingsraad van de sociale dienst en aan het gemeentebestuur. Op 23 april maakt Masthoff ken nis met de ondernemingsraad en districtsmanagers van SoZaWe, een dag later met hel college en raadsleden. Tot zijn benoeming onthoudt de Zwollenaar zich van commentaar over zijn nieuwe functie. Hij zou overstappen van een sociale dienst met ruim 3600 cliënten (Zwolle) naar een met 53.000 (Rotterdam). „Ik moet eerst veel mensen leren kennen. Het zou bepaald niet ete gant zijn nu te doen alsof ik de baan al heb." Rotterdam De Stichting Patiën tenbelangen Medicinale Marihua na, die zich inzet voor officiële er kenning van marihuana ais medi cijn, houdt op te bestaan. Dat heeft voorzitter G. de Zwaan gis teren bekend gemaakt De Zwaan is het vechten voor de erkenning van 'mediwiet' moe. Het kost hem te veel geld en hij krijgt, als het er op aankomt, te weinig ruggen steun van patiëntenverenigingen als de M.S. Vereniging Nederland. Directe aanleiding voor het ophef fen van de stichting is de afwij zing van een subsidieaanvraag van 45.000 gulden voor de activi teiten van de stichting. Dat geld is broodnodig voor de vele voorlich tingsavonden voor artsen en pati ënten die de stichting organiseert en voor de huur van het recent ge opende voorlichtingscentrum. Ook post-, telefoon- en faxkosten moeten met de subsidie worden gedekt Op dit moment betaalt voorzitter De Zwaan al die kosten uit eigen zak. Na de afwijzing ging De Zwaan in beroep bij de geschillencommis sie van het Patiëntenfonds. Dins dag kwam de beslissing: subsidie afgewezen. De voorzitter is boos en teleurgesteld. De afwijzing van de stichting Patiëntenfonds, die allerlei patiëntenbelangenvereni- gingen voorziet van subsidies, is mede veroorzaakt door hetuitblij- ven van openlijke steunbetuigin gen van betrokken patiëntenorga nisaties. „De M.S. Vereniging bijvoor beeld, wil wel dat ik er een voor dracht kom houden. Maar als ik bij zo'n aanvraag openlijk hun steun nodig heb, geven ze niet thuis. Ik ga alle afspraken voor de voorlichtingsavonden afzeggen. Ik hou ermee op," aldus de ge ëmotioneerde voorzitter, „En dan zo'n geschillencommis sie. We zijn daar met een groepje patiënten toe gegaan. Dan tonen ze heel veel begrip en zijn ze het helemaal met je eens. We kwa- DoorArién'Stuyt Rotterdam De voetbalvereni ging DZB Zevenkamp is in rep en roer. De aanleiding is een inci dent dat zich ongeveer een maand geleden voordeed in een kleedka mer, Op woensdagavond 18 maart vernederden vier B-junioren een ploeggenoot door hem onder de douche collectief onder te plas sen. Het hevig geschrokken slachtof fer diende vervolgens een klacht in en het bestuur ondernam actie. Een onderzoek volgde en vorige week werd een straf uitgespro ken: 42 uur dienstverlening voor de daders- Een misselijke daad tegenover een medespeler wordt gestraft, niets aan de hand op het eerste gezicht. Maar het blijkt een bom te zyn onder de vereniging en ou de wonden worden door het inci- l dent opengereten. Het bestuur besloot afgelopen dinsdag onder grote druk om de sanctie in te trekken, waarna voorzitter Jo seph Koenraadt en secretaris Ruud Pauptit hun functie per di rect neerlegden. „Een aantal mensen heeft glijdende princi pes," stelt Koenraadt teleurge steld. Te laat Het bestuursbesluit om de vier plassende B-junioren met 42 uur dienstverlening bij de club te straffen werd door het gehele be stuur gedragen, aldus Joseph Koenraadt. „Niet waar," werpt penningmeester Alex van Baarle tegen. „De voorzitter heeft de zaak bijna alleen willen regelen en heeft daar ruim de tijd voor ge nomen. Daardoor werden de jon gens pas na vier weken gestraft. Veel te laat, vonden veel men sen." Te laat in elk geval volgens één van de ouders die direct in het geweer kwam tegen de door de club opgelegde straf. Fred Meijer vond het vreemd dat het zo lang duurde voordat er een besluit kwam vanuit het bestuur. „Het had meteen geregeld moe ten worden, maar nu heeft zo on geveer de hele club zich er mee bemoeid. De zaak is daardoor ge heel uit de hand gelopen. Ik vind het wel degelijk erg wat er ge beurd is, maar jc moet het alle maal wel in perspectief zien. Da ders en slachtoffer voetballen al weer samen, komende zaterdag kan de BI zelfs kampioen worden tegen SV Ommoord," Signaal „Heel erg," noemt Joseph Koen raadt, die aan zijn tweede jaar be zig was als preses, die reactie. „Bi vond dat we als club een daad moesten stellen. Van alle kanten wordt er actie ondernomen om normvervaging tegen te gaan op en rond de velden. Hiermee had den we een signaal kunnen afge ven: tot hier en niet verder. Door de straf in te trekken bereiken we een heel ander effect. Prestaties van een team, dat toe vallig kampioen kan worden, pre valeren nu boven iets veel belang- rijkers als het handhaven van nor men en waarden. Zeker in de soci aal wrakke wijk Zevenkamp waar we zitten is dat van groot belang. We hebben daar veel aan gedaan in de laatste jaren, ook veel be reikt, denk ik. Ik ben bang dat we nu weer terug bij af zijn en dat vind ik erg." De straf vond hij zelf nog vrij licht „Als je een scheidsrechter iets ergs toeroept krijg je, terecht, zes wedstrijden. Als je dat hier mee vergelijkt is deze sanctie be paald niet zwaar." Fred Meijer is het daar niet mee eens. )?AIs je ie mand invalide rijdt krijg je 200 uur dienstverlening, 42 uur voor zoiets is dan toch buiten propor tie." „Een trauma op langere termijn kun je echter niet voorspellen," aldus Koenraadt, die zelf als on derwijzer in het middelbaar on derwijs aan den lijve ondervindt wat het normbesef bij de jeugd van nu is. „Dan moet je dus actie onderne men en niet doen zoals nu ge beurt; een stevig gesprek en dan laten beloven dat ze het nooit meer doen." Procedures Alex van Baarle ziet andere rede nen voor het uit de hand lopen van het 'pias-incident.' „De voor zitter en de dub DZB Zevenkamp hebben nooit echt op één fijn ge zeten," stelt de penningmeester. „Koenraadt dacht formeel, had overal procedures voor en dat werkt niet in een club. Er zijn in de laatste jaren al veel communi catiestoornissen geweest en dat is ook de reden achter hetgeen nu gebeurd is. Formeel klopte het wel wat de voorzitter deed, maar het had sneller en anders opgelost moeten worden." Vanavond wordt er aan de Igor Stravinskysingel crisisberaad ge houden om het wegvallen van voorzitter Koenraadt en secretaris Pauptit te bespreken. „Winstpunt is misschien dat iedereen nu wel over grenzen aan gedrag van jeugdleden praat," meent Van Baarle. „Onzin," stelt Koenraadt. „Er is nu juist geen grens gesteld, dat heeft de club enorme schade be rokkend." men daar vol goede moed van daan. En dan toch wordt ons ver zoek afgewezen." De Actiegroep Cannabis als Medi cijn (ACM), waar De Zwaan even eens bij betrokken is, blijft overi gens bestaan. Binnen de ACM zijn enkele tientallen coffeeshops verenigd die medicinale marihua na leveren. Patiënten die baat denken te hebben bij mediwiet - het zou onder meer helpen tegen pijn en misselijkheid bij chemo- kuren tegen kanker en stuiptrek kingen bij multiple sclerose (ms) verminderen- kunnen met een recept van hun arts wiet aanvra gen bij de ACM. „Ik kan het toch niet maken om al die honderden mensen in de steek te laten," vindt De Zwaan. Minister Borst (Volksgtocradhödjris^t^rddh!' i 'een onderzoeknaar marihuaf" ria voor medisch gebruik-te- betalen. Wat pxdösfisfc - schappelijk nog wèt yastgè^.' steld. Sommige patiënten, on- der wie kanker- en üdspatiërt- ten, zijn erg enthousiast. Hun eetlust neemt toe en de misse - lijkheid verdwijnt 1-Hr: Sinds, kortiseroök een pil verl^gbaar waarin de werk zame stof van marihuana 1HC h> zit Of déze pil hefeelf- - dè-effect ;te .weeg brengt als een stickie, moet nog worden bezien. ;Eerderé onderzoeken naar t mediwiet liepen in Nederland:" vast wegens problemen nét het legaal kopen van marihua-^. na, Volgens Borst kramen on derzoekers het in de Veremgv de Staten kopen omdat heb daar, andersdan m Neder- land, legaal verbouwdmagf -worden. De minister gaf wel, - aan dat hel een vreemde orft- weg „Zeker als je ziet hoe- - veel planten" in Nederland tot 7; wasdom konten.9^ - Een andere mogelijkheid -is het' oprichten van een rege-, rmgsbureau waar drugs ge kocht kan worden. Rotterdam Een Chinees afhaai- restaurant aan de Rodenrijselaan in het Liskwartier is gisteravond overvallen. Twee mannen dwongen het per soneel onder bedreiging van vuurwapens geld af te staan. De overvallers gingen er met een buit van achthonderd gulden van door in de richting van de Berg- selaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 2