rC OP HET LENTE FEEST. Kind kan om euthanasie vragen Keukenhof Coalitie vindt toestemming ouders in uitzonderlijke gevallen niet vereist Botsproef op Hoilandsch Diep DUIMRMGEiy kabinet geeft extra geld voor ziekenhuis-CAO Nieuwe verkiezingsposter D66 na klachtenregen leden Marathon VanHest en Stigter, afzwaaier en recruut Paula Jones gaat in beroep Ontslagen 'baas' Sociale Zaken niet vervolgd Op Koers Rotterdamse Cees zal z'n stad niet vergeten Cultuur Strijd om Foto- en filmmuseum: Nederland tegen Amsterdam x Eigen huis demente ouderen EXCLUSIEF SATIVAR Op Koers De slag om het Kanaal woedt voort Aparte marathon voor wheelers en skeelers Abonnee Service Opinie 6 Regiö 9 e.v Barörriët^Ti2J müKüür23e.v. Nummer 2167 Vrijdag 17 april 1998 Rotter Zie ook weerbericht op pagina 12 Paula Jones kondigde giste ren snikkend aan in hoger be roep te gaan. FotoPaul K. Buck/ANP Washington Paula Jones gaat in beroep tegen de uitspraak van een rechter begin deze maand om de zaak die zij tegen president Clinton had aangespannen, te se poneren. Dat heeft zij gisteren na besprekingen met haar advocaten in de Texaanse stad Dallas be kendgemaakt. Jones, met haar echtgenoot ter ondersteuning achter haar, kon haar emoties nauwelijks de baas. Zij zei ondanks de belasting die de zaak voor haar familie bete kent, toch beroep aan te tekenen omdat zij 'gerechtigheid' na streeft en omdat haar zaak ook 'invloed heeft op andere vrouwen dan mijzelf. Jones beschuldigt Clinton ervan dat hij haar in 1991, toen hij nog gouverneur van de staat Arkansas was, in een hotel in Little Rock wilde overhalen tot orale seks. De advocaten van Jones verwachten dat de behandeling van. het be roep zeker een halfjaar zal duren. Rotterdam Justitie ziet af van vervolging van de ontslagen di recteur H. Krosse van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegen heid in Rotterdam. Er is volgens het Openbaar Ministerie onvol doende aanwijzing dat Krosse heeft gefraudeerd. De gemeente had aangifte gedaan van valsheid in geschrifte en frau de. Vanochtend wilde de gemeen te niet reageren op het besluit van het OM omdat de schriftelijke be vestiging nog niet binnen was. Directeur Krosse vloog in februari 1997 de laan uit nadat hjj volgens het'gemeentebestuur voor 73.000 gulden aan privé-uitgaven had ge declareerd. De oneervol ontslagen directeur heeft altijd volgehou den dat de ophef overzijn declara ties het gevolg was van onduide lijke afspraken met het college van burgemeester en wethouders. De oud-directeur heeft zijn ont slag aangevochten bij de rechter. Het is nog onduidelijk wanneer die Krosse's zaak behandelt. Mocht hij de zaak winnen, dan zal hij moeilijk kunnen terugkeren op zijn oude post. De gemeente benoemt waarschijnlijk binnen kort zijn opvolger: M. Masthoff, nu nog directeur van de sociale dienst in Zwolle. De lente komt bij Lisse ons land binnen. Tienduizenden krokussen, tulpen, narcissen en hyacinten wach ten uitnodigend op uw komst. Open: dagelijks t/nt 24 mei. Van 8.00 tot 19-30. Kassa's tot 18.00. De mooiste lente vind je in de Keukenhof! 3012 KN Rotterdam, 010-40044001 Westblaak 180 S D Onafhankelijk Den Haag Kinderen tussen de twaalf en achttien jaar, die uitzichtloos en ondraaglijk lijden, kunnen op verzoek euthanasie krijgen. Hierbij is niet altijd toestemming van ouders of voogden nodig. In uitzonderlijke gevallen moe ten ook euthanasieverzoeken van kinderen onder de twaalf jaar 'serieus worden geno men'. Deze verstrekkende mogelijkheid lanceren de coalitiepartijen D66, WD en PvdA in hun gisteren bij de Tweede Kamer ingediende ini tiatief wetsvoorstel 'Euthanasie', Dit gaat veel verder dan de Wet op de Geneeskundige Behandelings overeenkomst uit 1995, Daarin wordt alleen gesteld dat zieke minderjarigen tussen twaalf en zestien jaar medische behande ling kunnen weigeren. Het initiatiefwetsvoorstel wil dat minderjarige patiënten tussen twaalf en achttien jaar een arts om euthanasie kunnen vragen als de ouders of voogd daarmee instem men. Het belang van het kind kan in bijzondere gevallen echter de wens van de ouders overstijgen, vinden de indieners. Als een kind tegen de wil van de ouders 'wel overwogen levensbeëindiging wenst' en er is sprake van 'een noodsituatie,' dan kan aan een verzoek door een arts gevolg wor den gegeven. In een toelichting zeggen D66, WD en PvdA dat 'wettelijke ver tegenwoordigers niet altijd de wil van de minderjarige kunnen blokkeren.' Euthanasie beneden de twaalf jaar is buiten het voor stel gehouden. Toch houden de fracties deze mogelijkheid open, maar ouders moeten daar dan wel mee instemmen. 'Kinderen die heel ernstig ziek zijn, kunnen soms op heel jonge leeftijd al in een meer volwassen fase zijn ge komen dan veel oudere leeftijdge noten, zodat een van hen afkom stig verzoek tot levensbeëindi ging serieus moet worden geno men,' staat in de toelichting, Volgens een woordvoerster van de Vereniging voor Vrijwillige Eu thanasie komt euthanasie op min derjarigen voor, maar is niet be kend hoe vaak omdat dit niet wordt geregistreerd. Het initiatief-wetsvoorstel is van D66, maar het is na enkele kleine wijzigingen mede ondertekend door WD en PvdA. Het beoogt in het Wetboek van Strafrecht arti kel 293 een 'strafuitsluitings grond' op te nemen waardoor eu thanasie onder voorwaarden mag worden toegepast Als artsen zich aan de wet houden, worden ze niet vervolgd. Ze worden wel ver plicht euthanasie te melden. c-i.. - -"r** Het leek erger dan het was, gisteren op het Hoilandsch Diep In de buurt van de haven van Moerdijk. Twee vrachtschepen botsten op elkaar, maar dat was opzet. Met de botsproef wordt de sterkte van de dubbele wanden van de chemische tankers getest Het Hoilandsch Diep vormt vaker het toneel voor dergelijke proe ven. Foto Gerrit de Heus/AP BIJ DE TROUWRINGENSTUDIO HET TEKEN VAN VRIENDSCHAP EN GELUK BEL VOOR EEN AFSPRAAK 0104321781 TROUWRINGENSTUDIO V. HAEFTENSTRAAT 24 Schiedam —In het Liduinapavil- joen in Schiedam krijgen dertig zwaar demente ouderen een één* persoonsappartement, met eigen sanitair. Dat is uniek in Neder land. Het is een initiatief van de zorgcentra Frankeland in Schie dam en Het Zonnehuis in Vlaar- dingen. Het Luidinapaviljoen wordt inge deeld in vier woongroepen, waar de bewoners ook een eigen huis kamer en keukenblok hebben. Er is 24 uur per dag toezicht van ver zorgend personeel. Het is de be doeling dat de ouderen nog zoveel mogelijk dingen zelf doen. Direc teur A van der Linden van Fran keland: „We spelen in op hun rest functies. Ze hebben hun hele le ven dingen gedaan, die ze nu ook nog kunnen. Ze zijn immers li chamelijk niet ziek." Als mogelijke activiteiten noemt zij het bed opmaken, boodschap pen doen en maaltijden verzor gen. Verder biedt een eigen ap partement meer privacy en is het voor familie aangenamer op be zoek te komen. De patiënten be trekken het paviljoen in juni. Rotterdam D66 Iaat een nieuwe verkiezingsposter maken nadat het landelijk campagneteam werd overstelpt met klachten van D66- leden die ontevreden zijn over de huidige poster van hun partij. Het pamflet is te onopvallend, de naam D66 springt er niet uit, zo is de algemene opinie. Weliswaar is de poster artistiek verantwoord - een groene achtergrond met de helangrijkste programmapunten en op de voorgrond een in een paarse verf gedoopt verfstokje - veel aandacht zal het niet trek ken, menen veel leden. Hun partij staat er al niet best voor in de pei lingen, maar met deze poster op de verkiezingsborden zal de oor log op 6 mei zeker niet worden ge wonnen, denken ze. Zo is bijvoor beeld de poster van de SP twee keer zo groot. Bovendien verliest het D66-aanplakbiljet zijn groene kleur bij fikse regenbuien. Toen in D66-afdeiingen geluiden te horen waren om zelf maar een betere poster te vervaardigen, kregen ze van het campagneteam te horen dat al een nieuwe pos ter in de maak is. Hierop zal het D66-logo een ouderwets prominente plek krijgen. De poster zal over een week in de twintig grootste ste den worden verspreid. An dere afdelin gen kunnen de nieuwe poster bestellen. De oude blijven even eens in omloop. Ewout Cassee van het landelijk cam pagneteam beves tigt dat de poster met het paarse verfstokje tot een stroom klach ten heeft geleid. „Als je het gëiso- De huidige poster is te onopvallend, de naam D66 springt er niet uit, vinden de leden, dams Dagblad leerd be kijkt is de kritiek te recht, maar het was ook de bedoeling dat mensen zouden zeg gen: wat is dit *nu weer! Er komt meer," zegt Cassee raadselachtig. „De mensen merken nog wel wat we met dat paarse verf stokje bedoelen. Volgende week wordt alles dui delijk." Gaat D66 het land paars verven? „Wie zal het zeggen." Kennelijk zijn zelfs de D66-afde- lingen verrast door deze aanpak. Die klagen steen en been dat hun poster in het niet valt bij het rode geweld van de SP. „Het is inderdaad zo dat wij niet van die schreeuwende kleuren hebben en de afdelingen waren er niet van op de hoogte dat deze poster een diepere bedoeling had. Dat hebben we niet verteld, want dan moetje gaan uitleggen watje van plan bent. Maar als u zo aan dringt wil ik wel zeggfn dat. maan dag alles helder wordt. Dan komt op tv een spot, op Nederland 1, 2 en 3 en op SBS 6, waarin we dui delijk maken waarom we met dat stolqe campagne voeren." En de afdelingen die het dan nog niet leuk vinden kunnen de nieu we poster op de borden plakken. „Ja." Is d ie nieuwe poster door hetzelfde reclamebureau gemaakt? „Wij hebben geen reclamebureau, wij hebben creatieve leden. Die nieuwe poster is deels door dezelf de mensen gemaakt." Den Haag Het kabinet heeft de werkgevers in de ziekenhuissec tor extra geld toegezegd voor de CAO-problemen in die branche. De overkoepelende werkgevers organisatie NZf probeert nu haar leden er toe te brengen ook water bij de wijn te doen om zo herope ning van de CAO-onderhandeün- gen met de bonden mogelijk te maken. De vakbonden reageren echter al negatief en gaan door met de voorbereiding van de aan gekondigde acties. Gisteren waren er weer prikac- ties, vooral in het Noorden van het land, maar ook bij het Vlaardingse Holy Ziekenhuis en het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis in Poor- tugaal. Na een ontmoeting op het Bin nenhof van een werkgeversdele gatie met premier Kok en zijn col lega's Zalm (Financiën) en Borst (Volksgezondheid) deden de par tijen gisteren geen mededelingen over de hoogte van het extra toe gezegde bedrag. Onderhandelaar H. Klein Breteler van de Neder- gevers in de zorgsector rekening houden met meer geld voor 1999, aldus de bewindslieden. Zij refe reerden daarbij aan de verkie zingsprogramma's van de ver schillende partijen. Kok: „Dat overleg voor 1999 en later kan al dit najaar beginnen." De minis ter-president zei het verminderen van de werkdruk voor het perso neel en het uitbreiden van de zorg van grootbelang te vinden. De suggestie, eerder gedaan door minister Zalm, om de hoge beurs- winsten van het pensioenfonds PGGM aan te spreken voor een in cidentele bijdrage aan de CAO- kosten, kwam gisteren niet meer ter tafel. Werkgeversonderhande laar Klein Breteler is niet enthou siast over zo'n ingreep, maar zegt niets te willen uitsluiten. „Het is eerder gebeurd, de methode is ons bekend." Onderhandelaar E. de Bruin van de vakbond CFO/ SBG reageert echter furieus: „On bespreekbaar! PGGM is geen grabbelton. Dat is geld van de werknemers, voor later." landse Zorgfederatie (NZf) liet in In een eerste reactie hebben de een toelichting weten. „We ken- bonden negatief gereageerd op de nen nu het eindbod van de rege ring. Het is duidelijk dat ook de werkgevers dit jaar extra moeten bijdragen. Met het geboden per spectiefvoorde toekomst, kan het zijn dat we dat verlies voor lief ne men, Als ook de vakbonden iets van hun looneis van 4,5 procent afdoen, is het mogelijk om tot een CAO te komen." Duidelijk is dat de ministers toe zeggingen voor de volgende kabi netsperiode hebben gedaan. Bij het afsluiten van een 2-jarige CAO voor 1998-1999 kunnen de werk- toezegging van het kabinet. „Het lijkt ons absoluut onvoldoende," aldus een woordvoerster van de Abva/Kabo, Ook De Bruin is scep tisch: „Ik kan me niet voorstellen dat de werkgevers nu met een re- eel bod kunnen komen. De werk gevers zeiden altijd dat ze geld voor een procent loonsverhoging hadden, wij schatten dat daar nu een procent bij is gekomen. Veel te weinig dus. De voorbereidin gen voor de acties gaan door." Zie ook pagina 3 Commentaar Rotterdam De eerste interna tionale Rotterdam Wheeled Marathon gaat door en wel op zondag 6 september tijdens het Wereldhavenfestival. Het eve nement, opgezet öm tegemoet' te komen aan de wens van vele rolstoelatleten, zal gecombi neerd worden met wedstrijden voor ftandbikers en skeelers; ook op recreatiéniveau.^y De organisatoren* verenigd in de stichting Rotterdam Whee led, rekenen op 150Ö tot 2000 atleten. Honderd vap hen zul len echte wheelers zijn, onder wie naar men hoopt de Zwit serse wereldrecordhouder Hein2 Frei, die de marathon al eens aflegde in 1.21.39 uur. Het parcours is vrijwel gelijk aan dat van de Radio Rijn mond recreatieloop, zoals die zondag tijdens de 18de Gene rale Bank Maraton wordt ge houden. Dat betekent een par cours van'ongeveer 10 km, dat vier keer moet worden geno- mëh. "f Het evenement moei uitgroei en tot een groot sportief na- jaarsfestijn iri Rotterdam. Het wordt gesteund dóór onder meer de Nederlandse Bond" voor Aangepaist Sporteh/.flè' Stichting Rotterdam Marathon énhetniinisterievanYWSfAlS de eerste editie een', succeeds worden pógmgen ondernomen Ót^ september 1999 haar Rottór- Aan de Rotterdam Marathon i voor valide atleten' mogen dit - jaar óm vëih^feiidsiwenëÖ geert wheelers meedoen. De snelhedëmdië whéélera tegen woordig bereiken vorinërtleén gevaar voor de valide lopers. Vooraf starten is om verkeers technische redenen in Rottery dam niet mogelijk. Deson danks heeft een groepje whee lers aangekondigd zondag toch te zullen starten. Informatie over bezorging van de krant: 3 van 3 uur zaterdag van 15.00 tot 16.30 uur maandag t/m vrijdag v 18.00 tot 19.00 uur Telefoon: 010-4004 444 UpJttStitnaSafti^ 0981"1 58639

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 1