2 OOG0*"6 w Diva's Tommie Meijer neemt wraak op Joop van den Ende In de ban van Mazarine Trabi-nest Leonardo houdt 'slechte' film tegen Mc* s Derde 'Van Halen' -Topzwaar Heymans koesterde ze tot aan zyn dood Lijsttrekkers Recept Aardappelsalade met bleekselderij en ham Rotterdams Dagblad Voor tips en reacties: 010-4004337 TJ 13a i' f- usfc L U" 0^, 3^33 ^jp* m r' _<?r Vrijdag 17 april 1998 2e heeft haar vaders glim lach en zijn passie voor boeken. En sinds haar eer ste roman, Pre mier Roman, is verschenen is de onwettige dochter van Mitterrand be zig de bekend heid te verwer ven die ze, toen haar vader nog leefde, moest ontberen. On langs werd de 23-jarige Ma zarine Plngeot een uur lang op prime time ge ïnterviewd voor de televisie. Er keken 4,5 mil joen mensen. De Fransen zijn gefascineerd door deze kor date vrouw, wier bestaan ooit een staatsgeheim was. De in terviewer probeerde tever geefs haar aan het praten te krijgen over haar vader. Toen haar gevraagd werd of haar leven tot nu toe moeilijk was geweest, zei ze dat iedereen zo zijn problemen heeft en dat ze niet van plan was lang stli te blijven staan bij de ha re. Van haar Premier Roman was de eerste druk van 50.000 exemplaren binnen een dag uitverkocht. In zes dagen tijd bracht de uitgever drie herdrukken met elk een oplage van 10.000 uit Maza rine, die filosofie studeerde en bezig is aan een proef schrift over Spinoza, heeft gezegd dat haar vader haar hele leven zeer aanwezig is geweest Hij hielp haar bij haar school- en studiekeuze en sprak veel met haar over boeken en filosofie. Pas te gen het eind van zijn leven durfde hij het aan om met haar In het openbaar te ver schijnen. Archieffoto Reutere/Charles Piatiau Oplossing dagpuzzel donderdag Horizontaal: 1. Mie; 5. dik; 7. klieren; 10. re; 12. nes; 14. er; 15. Eire; 17. leng; 19. eg; 20. es; 21. twee; 23. eter; 25. je; 26. nep; 28. be; 31. estheet; 33, elp; 34. tel. Verticaal: 1. Ik; 3. els; 4. rede; 5. del; 6. in; 8. prentje; 9. ergeren; 11. ei; 12. negen; 13. sleep; 14. en; 16, ree; 18. Est; 22, we; 27, echt; 29. esp; 30. vet; 31. el; 32. te. Opgave Horizontaal; 1, Lastdier; 4. tehuis; 8. cilin der; 10. slaap plaats; 11. rib benstoot; 13. rund; 15. ik (Latijn); 16. voegwoord; 17. reeks voertui gen; 20. tover kol; 21. platte- landsgemeen- tn' O1) nn rrjxnn vt, enkele plaats; 24Jjdwoord; 25^weemde mtnït; 26. voor zetsel; 28. oor hanger; 29. ge zichtsorgaan; 32.voor(La- tijn);34. ver maak; 35. ge bak. Verticaal: 2. Dus (Latijn); 2. op deze wijze; 3. oude lengtemaat; 5. rivier in Siberië; 6. persoonlijk vnw,; 7. lusthof; 9. beeldmerk; 11. zeedier; 12. ronde kasteeltoren; 34. toneel; 16. aanvankelijk; 18. in orde; 19. klooster linge; 23. slootje; 24. verpakkingsmiddel; 27. heldendicht; 30. voorzetsel; 31. persoonlijk vnw.; 32. rivier in Italië; 33. muzieknoot JP-45 Drie diva's in actie;.Cefine Di on (links), Gloria Estefan (midden) en countryzangeres. Shania Twain. Plaats van han deling: New York. Het Diva's Life Concert was deze week onderdeel van de campagne 'save the music', die tot doel heeft het muziekonderwijs op Amerikaanse openbare scho len te verbeteren. Andere di va's die een bijdrage leverden waren Aretha Franklin, Mari- ah Carey en Carole King. Foto Jeff Chrlstensen/R outers Zó voelt het om zwanger te zijn... Dankzij dit speciaal ontwikkelde 'babypak' kun nen ook mannen eens voelen hoe het Is om met een zware, bolle buik door het leven te gaan. Dr. Tom Prlngle demon streerde het pak deze week op het Edinburgh Weten- schaps Festival In Schotland. Daar verzorgde hij een show over de maatschappelijke as pecten van gezinsuitbreiding. Foto Jeff J. Mltchell/Heutere Goed nieuws voor de fans van de Amerikaanse rockgroep - met Nederlandse inbreng - Van Halen: de groep heeft een nieuw album opgenomen, getiteld 'Van Halen III'. De al sinds het begin van de jaren tachtig populaire rockforma tie, gold ooit als een trend setter, vooral dankzij de flit sende snarenacrobatiek van de in Nederland geboren Ed die Van Halen. Op de foto v.l.n.r.: zanger Gary Cherone, Eddie Van Halen, Michael An thony en Alex Van Halen. Foto F. Scott Schafer/Wamer Bros Records/ Reuters De Trabant, het pruttelende DDR-autootje, heeft al vele func ties gehad. Nu Is daar ook die van ooievaarsnest bijgekomen. Een gepensioneerde inwoner van het Duitse Neuruppin had een oude Trabant op een mast gemonteerd en het dak bedekt met takken. Het wachten werd beloond, want deze week streek een mannetjesooievaar op de "Trabi' neer. De vogel be gon onmiddellijk met het Inrichten van het nest voor zijn vrouw tje, dat de komende dagen wordt verwacht. De gepensioneer de man beweert dat hij gehandeld heeft uit dierenliefde, maar in zijn woonplaats Neuruppin gaat het gerucht dat hij met de Wereld 'K,uw van het bijzondere nest onder de premie uit wil komen die betaald moet worden voor het afdanken van een oude auto. Foto Jan Bauer/AP Zestig kledingstukken, vijftig hoeden, maar ook een in drukwekkende collectie ac cessoires, fournituren, teke ningen, meubels en kristallen kroonluchters - de vorig jaar overleden modekoning Max Heymans heeft tijdens zijn le ven heel wat bewaard. De ver zameling spullen, die Hey mans koesterde tot zijn dood, wordt zondag, onder leiding van veilingmeester Joop ('Kookgek') Sraakhskko, in de Amsterdamse galerie Don- kerskMtamkocht. OJt ge beurt op Initiatief van de Stichting teiLBevordering van de Nederlandse Haute Coutu re MowMamst, die het legaat van Heyrtians beheert De op? brenfstvan de velling wordt' - aangewend voor het fnstetl&n van een Max Heymans Sti pendium voor beurzen vooj talentvolle modestudenten, Bekende Nederlandse kun-* stenaars hebheo.faten weten de veiling te zullen bijwonen. Heymansbegon op 15- jarige leeftijd als etaleur bij Gerzon. Toen al viel hij op door zijn goede smaak. Met de ver koop van rijn eerste hoeden, nog voor de oorlog, kwam de doorbraak.Heymans kon nog geen draad door een naald krijgen, maar hij wist precies hoe de belijning van een ont werp eruit moest zien. FOtóRay- mond Ruttlng/ANP Leonardo DICaprio, hoofdrol speler van Titanic', is voor de rechter gedaagd door een filmproducent die beweert dat hij de distributie van een lowbudget-film uit 1995 pro beert tegen te houden. Pro ducent David Stutman eist tien miljoen dollar van DiCaprio en medeac teur Tobey Magulre we gens contractbreuk. DI Caprio en Magulre zou den een aantal filmdistri buteurs hebben bena derd met het dringende verzoek de film, 'Don's Plum', niet in roulatie te brengen. Stutman zoekt Inderdaad nog steeds een distributeur. 'Don's Plum' is een korte zwart- witfilm over vier Jonge vrienden die wat rond hangen in een 'diner*, een typisch Amerikaans snackrestaurant. Er wordt veel geïmprovi seerd. DiCaprio en Mag ulre zouden bang zijn dat vertoning van de 'slechte' film hun carrière zal scha den. Stutman beweert echter dat DiCaprio juist opgeto gen was. „Tijdens de screening sprong hij vaak op uitzijn stoel, lachte, klapte en sloeg In de han den van zijn vrienden," al dus Stutmans advocaat. Een woordvoerster van DiCaprio en Magulre noemt de medewerking van de acteurs aan 'Don's Mum' een 'experiment'. Alle betrokkenen zouden destijds hebben afge sproken dat de film nooit voor vertoning zal worden vrijgegeven. Archieffoto Reutere Tommie Meijer heeft woord ge houden. De Rotterdamse pianist gaat komende zaterdag 'wraak' nemen op 'Aalsmeer'. De kater, die Joop van den Ende Producties hem heeft bezorgd, moet worden weggespoeld. Tijdens een speci aal voor dit doel georganiseerde 'Mega Uithuilfuif stelt de pianist en caféhouder iedereen in de ge legenheid „een trap terug te ge ven" als een soort van genoegdoe ning, om hetgeen 'Aalsmeer' hem heeft aangedaan. Hoogtepunt van de fuif wordt een enqüete onder de noemer *Wat doen we met Joop?1, waarvan de resultaten li- nea recta naar Aalsmeer worden, opgestuurd. De Mega-üithuilfuif, die zater dagavond in café 't Viltje aan de Rotterdamse 's Gravendijkwal 4 wordt gehouden, is rechtstreeks het gevolg van Tommie Meijers in het honderd gelopen deelname aan de onlangs door RTL 4 uitge zonden Mega Recordshow. De Rotterdamse pianist - met 41 uur houder van het wereldduurrecord pianospelen - zou, op verzoek van Van den Ende Producties, in het kader van dit programma een nieuw record gaan vestigen. Maar liefst 45 uur aan één ruk zou hij blijven doorspelen. Wederom op verzoek van de Aalsmeerse amu sementsgigant regelde Tommie alles. Hij offerde er zijn vakantie voor op en stak er veel geld in. Maar toen kwam ineens dat ont luisterende telefoontje vanuit Aalsmeer, 't Ging toch maar niet door. Er moest in het tv-program- ma een kwartier worden inge ruimd voor commercials. En om dat een 45 uur durende recordpo ging niet in een paar resterende minuten viel samen te vatten, was Tommie Meijers record ge schrapt. Belofte Tommie Meijer reageerde ont hutst, boos en ontgoocheld. Zo veel vrienden hadden er al hun vrije tijd in gestopt, zo veel geld, zomaar weggegooid. En laaiend als hij was deed Tommie Meijer een belofte: hij zou het er niet bjj laten zitten, 'Aalsmeer' zou nog van hem horen. En zo ontstond dus het idee voor een Mega Uit huilfuif, 'een groots evenement, werkelijk om te janken', waarbij iedere bezoeker zich in stijl van de fuif in droevige, dus donkere kledij gehuld dient te gaan. Vanaf 19.00 uur worden een Grien-expo- sitie en een Deceptie-receptie ge houden. Over de onkosten van de uit huilfuif hoeft Tommie Meijer zich geen zorgen meer te maken; Joop van den Ende heeft onlangs be loofd de voor het record gemaakte onkosten te vergoeden. Een deel van dit bedrag stopt Tommie in zijn uithuilfuif. Waarmee Van den Ende in feite zelf Tommie Meijers wraak financiert. Wat bracht het journaal onlangs als opzienbarend nieuwsfeit? Uit onderzoek was gebleken dat de kiezers niet afgingen op de lijst trekkers, maar op de inhoud van de partijprogramma's. Moeten we dat geloven? Ik stelde mij meteen voor dat iemand mij zou aanschie ten met de vraag: gaat u op zes mei af op de lijsttrekkers of op de partijprogramma's? Als je op zo'n vraag moet antwoorden, wil je niet als broodhoofd overkomen. Dus om een beetje de indruk te wekken datje niet totaal achter lijk bent, antwoord je zonder blik ken of blozen: meneer, wat denkt u wel, natuurlijk ga ik af op de partijprogramma's! Die bestudeer ik eerst grondig voor ik mijn keus maak. Als 't echt zo ging, was die dagelijkse parade van lijsttrek kers op de buis niet nodig. Ik wou dat ik kabel haddan keek ik al leen nog naar buitenlandse zen ders. Nu krijg je als je zit te zap pen op Nederland 1 Kok, op Ne derland 2 Borst, op Nederland 3 Bolkestein, en zap je dan weer te rug naar I dan zie je Rosenmoller. De laatste is trouwens verreweg de beste lijsttrekker die we mo menteel hebben. Moeiteloos bleef hij, terwijl Karei van de Graaf en Fons de Poel toch hun uiterste best deden om hem onderuit te halen in het programma Netwerk. Uiteraard ga ik niet af opeen lijst trekker, maar op een partijpro gramma, doch die Rosenmoller - wat een feest om die man te horen en te zien! Alleen al het feit dat hy nooit een stropdas draagt, vind ik een reden om op hem te stem men. Nee, je mag niet op de lijst trekkers afgaan, maar die lijst trekker van de SP... Lijkt spre kend op een kalende goudham ster die wjj vroeger op ons labora torium hadden. Ogenschijnlijk een vriendelijk beestje, maar als je hem een handvol zonnebloem pitten gaf, hoefde je niet te probe ren om ook maar één pitje terug te pakken. Dan kreeg je meteen een knauw. Trouwens, die andere lijsttrekker, die mosselman uit Scheveningen die maar steeds met z'n groene sjaal om en een dienblaadje voor z'n buik en z'n valse Roomse slag in z'n haar, vis hapjes loopt op te dringen, doet me ook sterk aan een zoogdier denken dat ik gekend heb. Bij ons op het laboratorium werkte lang geleden een Amerikaan die een stokoud wasbeerlje als huisdier hield. Het beestje wou maar niet zindelijk worden, zat de hele tyd in zijn eigen hoop te scheppen. Nee, je mag niet op de lijsttrek kers afgaan, maar van De Hoop Scheffer zou ik zelfs geen vishap je aanpakken. Alleen al die geme- ne groene kleur van de stropdas- sen en sjaals van de CDA-ers zegt genoeg. Dat is de gifkleur van de gemeenste soort kankerverwek-' kende menie die er bestaat. Aan die kleur kun je zien wat het CDA voorstaat. Indertijd is de mens uit' het paradijs verdreven, Is er er gens een plekje in Nederland dat nog een beetje paradijselijk oogt, dan zullen wij van het CDA dat meteen asfalteren, want het is vol gens de Bijbei niet de bedoeling dat de mens in een Hof van Eden woont U begrijpt dat er in ieder geval één partij is waarvan ik nu al ze ker weet dat ik er niet op ga stem men. Wat ik wel moet gaan stem men? Ik weet het nog niet Ik ben typisch zo'n zwevende kiezer. Ik denk dat ik de partijprogramma's maar eens grondig ga bestuderen. Deze simpele salade kunt umaken Ingrediënten methjèpjes of blokjes ham of bij- (4 personen): voorbeeld gerookte kipfilet en ser- ca. 750 gram veren'ffis lunch-, buffet- of maal- aardappels; tijdsalade. zout; 1 struik Bereiding: Aardappels schillen en bleekselderij; in hun geh eel met wat zout koken, peper; ca.3 Aardappels afgieten, in plakken eetlepels may- snijden en laten afkoelen. Bleek- onaise; 1 eetle- seldërij in reepjes snijden. Mayo- pel yoghurt; naise en yoghurt mengen en op bosje bieslook, smaak brengen met peper en zout. Aardappelplakjes, bleekselderij, mayonaisesausje en ham voor zichtig dooreen scheppen- Bies look boven salade in stukjes knip pen. mr.JessevanMuylwyck De rechter Heinz ReneWïndigenEddiedeJong ft&T? VRAA&r<$#V»\ AAfiS «SWJKVtf. MAAR OGavi £jv&w wc £tAXK£z£/£7V, OA> De ZOODSaJ 2e DAT WEL vUfJc>e/J DG fJÖT"AHiS5CfJ MOSTEKJ HU/J VASTS TAKWVSXJ AF-SCHAFrEV «ee—AAKj corJcujRRe/vne hebbem ze BRoecERscttAPue doop Fred Basset Welke hoed zal k n tuinhoed t aaan pakken?Gó pet, vishoed ie, wan- Peanuts r TtT) «r WOEDT HET SCHIL-/ EEN GROOTS DEREN? WERK.. j IK SCHILDER EEN HEEL WEIDS LANDSCHAP, MET TWEE MACHTIGE LEGERS DIE 'tÉgENOVeTeLKAAR STAAN IN EEN ENORME VALLEI. ONDER EEN HEMEL MET DONKERE STAPELWOLKEN DIE jgj§ CharlesM.Schulz HET LIJKT MEER OP ffn t co g*AT EEND DIE'S»' /HEJ HET WATER METEN... EEND landt i Landend op HET WATER-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 2