'Gemeente laat winkels doodbloeden' Leerlingen maken kennis met sport Rotterdams Dagblad Nieuw Maassluis politiebureau heeft frivool cellenblok Open huis vuurproef voor Stadserfcomplex E Babbeltruc over armoedebeleid Overval gokhal mislukt Automobilisten bekeurd ^Beroving Gewond bij aanrijding Dief pikt bouillonblokjes Illegalen op vliegtuig gezet Leegstand en verpaupering aan Floris de Vijfdelaan grijpen om zich heen Gratis sportcursus opstap naar een baan Celstraf voor ontuchtpleger Eerste deel Elementumplan in Sluispolder Oost bijna klaar Binnenkort start sloop oude bibliotheek in Vlaardingen Grolsch Vierde Wijze Glas 8.95 UJ Waterweg Vrydag 17 april 1998 Vlaardingen In Viaardingen is een man actief met een babbel truc. Hij doet zich voor als mede werker van de gemeente Vlaar dingen die informatie wil geven over de mogelijkheden van de bij zondere bijstand en andere voor zieningen in het kader van het ar moedebeleid. Een alerte inwoner heeft de afdeling sociale zaken voor de bedrieger gewaarschuwd, Vermoedelijk probeert hij voor ei gen gewin informatie los te krij gen over de financiële positie van mensen en zal hij mogelijk probe ren onder valse voorwendselen bij hen binnen te komen. De gemeente laat weten dat dat mensen niet willekeurig telefo nisch benaderd kunnen worden over het armoedebeleid. Indien medewerkers van sociale zaken mensen thuis bezoeken, gebeurt dat op afspraak door een vast con tactpersoon die zich kan legitime ren. De gemeente heeft de politie op de hoogte gesteld van de prak tijken. Schiedam De poging van een 52-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats om een overval te plegen op een gokhal aan de Hoogstraat is mislukt. De man liep gisteravond om tien uur de gokhal binnen, greep een klant en zette een mes op zijn keel. De man beval de caissière geld in een plas tic tas te stoppen en aan hem te geven. Werknemers probeerden de man naar buiten te bewegen, zodat hij zijn slachtoffer kon laten gaan. Eenmaal buiten probeerde de man er op een fiets vandoor te gaan. Twee werknemers konden de overvaller echter overmeeste ren en droegen hem over aan de politie. Het slachtoffer is met de schrik vrijgekomen. Maassluis Bij snelheidscontro les op de Industrieweg en de Westlandseweg zijn gistermiddag 365 automobilisten bekeurd. Op de Industrieweg lapten van de 618 gecontroleerde automobilisten 220 de toegestane snelheid van 50 kilometer aan hun laars. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 86 kilometer per uur. Op de Westlandseweg passeerden 464 auto's de snelheidsradar en werd er 145 keer geflitst De hoog ste snelheid washier 97 kilometer per uur. --VlaardingenEen 22-jarige Vlaar- 3pger is gistermiddag kort na «-iflewiur op de Maassluisedijk be- "*rooftl van zijn tas met enkele boe- ^TSdrT.en een zaktelefoon. De tas werd uit zij n hand getrokken door -UfiwCbestuurder van een brom- scooter die hem van achteren was -genaderd. Schiedam Een 16-jarige Sehie- dammer is gistermiddag op de Brocrsvest gewond geraakt bij een aanrijding. De jongen liep in de richting van de Korte Singel straat toen hij door een 26-jarige plaatsgenoot over het hoofd werd gezien. Hij is met een. gecompli ceerde beenbreuk overgebracht naar het Schieland Ziekenhuis. Schiedam Hij houdt vast erg van soep, de 40-jarige Eindhove- naar die gisteren op het Nieuw- landplein is aangehouden. De man werd betrapt op de diefstal van 31 bouillonblokjes ter waarde van circa dertig gulden. Vlaardingen/Maassluis Bij een 1 onderzoek in 21 ROA-woningen - voorvluehtelingenzijn gistenr 1 dag drie illegalen aangetrofi - De driP7ijn overgebracht naar rn-i r politiebureau. Een man uit Maas- - sluis en een vrouw uit Vlaardin- gen zijn via Schiphol het land uit gezet Een vrouw zit n og vast voor 1 het vaststellen van haar identiteit. VlaardingenDe winkeliers in de Floris de Vijfdelaan verwij ten de gemeente Vlaardingen niets te doen aan de toenemen de leegstand in het winkelcentrum. Sinds anderhalf jaar is daar sprake van een ware leegloop, waardoor de verpaupering in het winkelgebied snel om zich heen grijpt. In het kader van de herstructure- „Er zijn te veel winkels in het ge ring van de winkelgebieden in de Westwijk moeten de winkels plaatsmaken voor (para)medische voorzieningen. Ook de overige winkelgebieden in de Van Baerle- straat en de Dirk de Derdelaan moeten op termijn een andere functie krijgen. Rond de Dr. Wiar- di Beekmansingel moet één cen traal winkelgebied verrijzen. bied," zegt een woordvoerder van de gemeente. „Er was sprake van een ontwikkeling in de Westwijk die tot gevolg had dat de winkel strips niet meer functioneerden zoals het zou moeten." De heront wikkeling is al in 1995 in gang ge zet, maar het kost veel tijd om de winkeliers over te halen te verhui zen. „Niemand kan gedwongen worden om eruit te gaan. De win keliers die er nu nog zijn, zitten in een overgangsfase. Er wordt met hun gepraat en wellicht worden ze uitgekocht." Volgens G. Goesten van projectontwikkelaar Blauw hoed Vastgoed is uit onderzoek gebleken dat er wel een 'bepaalde mate van verhuisbereidheid' on der de winkeliers is. „Maar daar kan ik nu nog weinig over zeggen. Je kunt het pas meten als je een goed plan hebt." Het is overigens maar de vraag of voor alle winkeliers plaats is in het nieuwe gebied. Het huidige winkeloppervlak aan de Dr. Wiar- di Beekmansingel van 4000 vier kante meter, wordt uitgebreid naar 7000 vierkante meter. Naast twee supermarkten is er plaats voor een twintigtal 'normale' win kels. De winkeliers in de Floris de Vijfdelaan hebben vanaf het be gin negatief tegenover een ver huizing gestaan. Dat heeft de leegloop echter niet kunnen ver hinderen. Het zoeken naar (para) medische invulling van de lege panden verloopt overigens moei zaam. De verhuurder, Patrimoni ums Woningstichting (PWS), zal nu mogelijk naar een andere op lossing zoeken. Maar terwijl de ontwikkeling van het nieuwe winkelgebied lang op zich laat wachten, neemt de ver loedering in de Floris de Vijfde laan toe. Volgens de winkeliers laat de gemeente de winkels ge woon doodbloeden. „Het is alle maal verschrikkelijk snel gegaan- ,"moet de woordvoerder beken nen. „Een jaar geleden zat het daar nog vol. Maar het is een breed maatschappelijk misver stand dat de gemeente altijd schuld heeft. Bij de herontwikke ling is de rol van de gemeente slechts die van scheidsrechter." Zie ook pagina 11 Voor sommigen was het de eerste keer dat ze een hockeystick, een honkbalknuppel of een racket In de han den hielden. En daar is het bij het gemeente lijk project 'Kennisma ken met sport* nou precies om te doen. Ruim zevenhonderd leerlingen uit het Schiedams basison derwijs konden giste ren en vandaag In de Margriethal en de op de velden van Hennes DVS kennismaken met veel verschillende sporten. Het evene ment mag overigens een succes worden ge noemd. Bij de start in 1994 namen twaalf scholen met In totaal 340 leerlingen deel. Dit jaar Is dat uitge groeid tot 25 scholen en ruim 750 deelne mers. Het lukt de orga nisatie Inmiddels dus al aardig om da doel stelling te halen: zo veel mogelijk kinderen In aanraking brengen met zoveel mogelijk Sporten. Foto floe) Dijkstra Schiedam Om werkloze jonge ren aan een baan te helpen, wordt in Schiedam een gratis cursus tot recreatie-sportbegeleider aange boden. Zo denken de stichting Stedelijk Welzijn Schiedam en de gemeentelijke dienst Sport en Re creatie (DSR) twee vliegen in een klap te slaan. Aan de ene kant wordt jongeren een kans op een baan geboden en er zijn direct ge noeg sportbegeleiders om wijkac- tiviteiten te organiseren. Zowel de DSR als het Sociaal Cul tureel Werk van de stichting Wel zijn beschikt over te weinig des kundigen, die op een veilige en gezonde manier leiding kunnen geren aan diverse activiteiten in de Schiedamse wijken. Ook ver- enigingen kampen vaak met zo'n tekort. Werving van jongeren gebeurt door de stichting Maatwerk, het arbeidsbureau en in de buurt- en clubhuizen. Zo ook in Kluphuis Zuid door opbouwwerker Piet van der Schaaf. Hij is zeer ingenomen met dit project, dat overigens nog wel door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd, Alle Schiedamse jongens en mei den vanaf 17 jaar, die zonder werk zitten, komen voor de cursus van 26 weken in aanmerking. Wat ze nodig hebben, is spcrtklcding, zaalschoenen en pen en papier. Maar bovenal moeten ze enthou siast zyn volgens Van der Schaaf. „Ze krijgen vooraf eerst zes proef lessen, zodat ze kunnen ontdek ken of sportbegeleider ook echt wat voor hen is," licht hij toe. „Die proef van zes weken is hele maal geen overbodig luxe. Want 26 weken lang intensief een cur sus volgen en ook nog op stage gaan, vergt aardig wat motivatie. Voor beide partijen is het een te leurstelling ais een jongere vroeg tijdig afhaakt." De 26-weekse cursus is opgezet door dc landelijke organisatie BRES (Bewegen, Recreatie en Spel) en wordt wettelijk erkend door het ministerie van Volksge zondheid, Welzijn en Sport. Tij dens de cursus worden de deelne mers intensief begeleid. Na het verkrijgen van het diploma kun nen ze direct aan de slag by pro jecten van de dienst Sport en Re creatie en het Sociaal Cultureel Werk. Dit gebeurt waarschijnlijk via een Melkertbaan of de jonge- renpool. Op dit moment zijn negentien jongeren in de derde week van hun proeftijd. Dat de gemeente raad zich nog niet heeft uitgespro ken over het project is geen pro bleem volgens F. C. van Helden, hoofd Activiteiten en Buiten sportaccommodaties bij de DSR. „Als we op de gemeente moeten wachten, duurt het nog een jaar voordat we kunnen beginnen." Bovendien is de goedkeuring door de raad slecht een formali teit, volgens hem. „Het is binnen de gemeente zo overduidelijk dat er behoefte is aan dit project. We hebben meer activiteiten nodig voor de jeugd en het zorgt voor meer kansen op betaald werk." Van Helden zegt zelfs met het pro ject door te gaan, als de gemeente raad niet wil meewerken. „Als ze hier geen geld voor over hebben, zoeken wc andere wegen cm het toch uit te voeren." Door Marc Floor Maassluis Van buiten domi neert, hoewel afgewisseld met ro de en blauwe strepen, traditioneel grijs nog steeds het Maassluise politiebureau, maar van binnen is het een stuk frivoler. Zo zijn de ar- restantenverblijven in de pastel tinten mintgroen en roze uitge voerd. „Maar het hoeft van mij ook allemaal niet zo macho te zijn" zegt hoofd basiseenheid Maassluis Wim Rijntalder. „Het mag best iets vrolijks hebben," Het flink vernieuwde bureau van Maassluis -eigenlijk zijn alleen de buitenmuren overeind geble ven- is vandaag officieel ge opend door de Rotterdamse korpschef B. Lutken en de Maas sluise burgemeester mevrouw J. Sterkenburg. Het resultaat van de 6,2 miljoen gulden kostende ver bouwing sluit goed aan bij de mentaliteitsverandering die de Nederlandse politie de laatste ja ren heeft ondergaan. Rijntalder mag graag spreken over 'de klant vriendelijkheid' van zijn nieuwe onderkomen, waarmee hjj aan geeft dat servicegerichtheid hoog in het vaandel is komen te s'aan „Vroeger werd er natuurlijk ook heel goed politiewerk verricht stelt hij, „Maar toen dacht de poli tie meer dan nu te weten wat goed was voor de mensen." Hoofd basiseenheid Maassluis WimRijntalderenzijnnieuwebu reau: 'Het gebouw mag best Iets vrolijks hebben.'Foto Roei Dijkstra Heden ten dage wordt er naast de zuivere functionaliteit van een po litiebureau ook gedacht aan za ken als atmosfeer en toeganke lijkheid, „Natuurlijk moet een bu reau in eerste instantie praktisch zijn," vindt het hoofd basiseen heid. „Maar dat het een mooi smoel heeft, is zeker meegeno men Dat reeft het °ebouw extra cachet." Het Maassluise bureau is on danks dezelfde ruimtebenutting ruimer van opzet geworden. De hokjes van weieer zyn weg. Die hebben plaatsgemaakt voor grote kamers -die vamchef Rijntalder zoals het hoort de grootste- waardoor het gebouw meer lijkt te ademen. „In deze kamers kun je mensen beter ontvangen," vindt bijvoor beeld de Maassluise wijkagent Willem van Olderen. „Er is meer ruimte, ze zijn overzichtelijker en representatiever. Het oude ge bouw was teveel in hokken inge deeld." En een vriendelijke uit straling kan veel doen, meent de wijkagent. „Mensen moeten vaak toch over een drempel heenstap pen om naar de politie te gaan, Dan moet je natuurlijk geen af schrikwekkend gebouw hebben." De klantvriendelijkheid van het gebouw is niet alleen te vinden in de ruime opzet en de zachte kleu ren, ook zijn er voorzieningen in gezet voor gehandicapten als een groot toilet en een verlaagde ba lie. En na bijna dertig jaar - het oorspronkelijke bureau werd ge bouwd in 1971 - is er eindelijk een damestoilet op de beneden verdieping. Het bureau is niet alleen mooier en praktischer geworden, maar ook veiliger. Zo waren voorheen de arrestantenverbiijven tegen over de kamer van de wachtcom mandant geplaatst. En die had den een glazen deur, zodat de ar restanten in de gaten konden wor den gehouden. „Dus als je een ar restant had, keek je die de hele dag recht in zijn gezicht." herin nert zich brigadier Aad Cordia. „Maar hy kon jou natuurlijk ook de hele tijd zien. Wat ontsnappen dus makkelijker maakte, want hij wist precies wanneer je van je piekwas." De verbouwing was mede noodza kelijk omdat het bureau niet meer voldeed aan de laatste eisen van brandveiligheid. Zo is er een trap penhuis aangebouwd om bij cala miteiten beter het pand te kun nen Verlaten. En de forse verwar mingsketel is ook naar zolder ver bannen. „Als 'ie nu ontploft, heb ben wij er beneden tenminste geen last van," lacht hoofd basis eenheid Rijntalder. Dat een poli tiebureau gedwongen is met zijn tijd mee te gaan, is misschien het beste terug te vinden in de chip kaartlezers bij de arrestantenver- blijven. Metalen knipjes met een digitaal afleesschermpje kunnen op chipkaarten worden gescho ven om het bedrag te tonen wat erop staat. „Je hebt nou eenmaal steeds meer mensen met een chipknip," legt Rijntalder uit. „En arrestanten moeten alles afgeven. Cashgeld kun je tellen, maar bij een chipknip zou iemand kunnen zeggen dat er 1000 gulden op stond toen hij het bureau binnen kwam, en dat de kaart leeg was toen hij het bureau weer had ver laten." Dus wordt het bedrag dat op een chipknip staat op een for mulier genoteerd dat de arrestant moet ondertekenen. Dat het Maassluise korps overi gens lang plezier zal hebben van het bureau in de huidige staat, daarop durft het hoofd basiseen heid geen eed te doen. Rijntalder* „Het mooie van gerenoveerde po litiebureaus is dat ze binnen no ti me weer verbouwd moeten wor den in verband met een concept reorganisatie." Rotterdam/Schiedam De47-jari- ge Schiedammer J.P. is gisteren door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een gevangenis straf van 18 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank heeft hiermee de eis van de officier van justitie ge volgd. De Schiedammer heeft het 11-jarige zusje van zijn echtgeno te misbruikt, terwijl zij aan de zorg van het echtpaar was toever trouwd en bij hen in huis woonde. De zus heeft vorig jaar 2elf aangif te gedaan, toen zij de ontucht ont dekte. Aanvankelijke ontkende de Schiedammer het misdrijf, bij een later verhoor gaf hij eerst toe en trok daarna zijn verklaring weer in. Hij zei dat hij onder druk van de slechte omstandigheden in zijn cel had toegegeven. Voor de rechter bleef hij ontkennen en be schuldigde hij de nieuwe vriend van zijn ex-VTOuw. Schiedam Alle hotemetoten en bobo's zijn woensdag al langsge- weest en hun woorden van goed keuring waren niet van de lucht. Schiedam is met de opening van het Stadserfcomplex toch maar een schitterend gebouw rijker ge worden. Een gebouw waar de Schiedammers trots op kunnen zijn. Toch zal pas dit weekeinde blijken of dat ook daadwerkelijk zo is. Tijdens de open dag waarbij de deuren van de stadswinkel, het theater, het archief en de biblio theek wijd open staan, zullen de Schiedammers het eindoordeel vellen. Eindelijk eens een kijkje nemen in het nieuwe theater. Eens even vragen wat ze in zo'n archief nou de hele dag uitspo ken. Of de digitale snelweg op gaan in de bibliotheek. Het is za terdag allemaal mogelijk tijdens de open dag van het Schiedamse Stadserfcomplex. Van 10.00 tot 16.00 uur zijn er bovendien rond leidingen waarbij uitleg wordt ge geven over de bouwstijl en de vi sie van architect Hans Ruijsse- naars. Ieder onderdeel van het complex heeft bovendien nog wat speciale activiteiten op het pro gramma staan. Het gemeentearchief heeft Jan en Kaat ingehuurd om de bezoekers te ontvangen, Verder worden his torische films gedraaid en zyn re producties van oude plattegron den van Schiedam te bezichtigen. OoLkarikfennis worden gemaakt met het digitale fotosysteem waarin inmiddels tienduizenden Schiedamse foto's zijn opgesla gen. De medewerkers van het ar chief zullen ook uitleg geven over de methodes die worden toege past om historisch materiaal als brieven, documenten en tekenin gen voor het nageslacht te bewa ren. In de bibliotheek wordt de be zoeker zaterdag ook een blik g& gund achter de balie. De mede* werkers zullen uitleggen hoe hH uitleensysteem werkt en hoe d# boeken worden gecatalogiseerd Verder staat er zaterdag een cy bertafel waarmee het IntemèJ kan worden bezocht. In de Stadk- winkel kan worden ervaren hoe gemakkelijk het is om alle ge1 meentelijk publieksfuncties op een plek te hebben. Van een nieuw paspoort en een bouwaan- vraag tot het inzien van gemeen telijke plannen; het kan allemaal in de gemeentetoko aan het Stad- serf, Ook het Theater a.d. Schie opent de deuren en komt daar mee tegemoet aan de veelgestelde vraag: mogen, we het theater even zien. Een tijdje terug zijn rondlei dingen gehouden waar enkele honderden Schiedammers ge bruik van hebben gemaakt. De vraag overtrof het aanbod echter ruimschoots. Zaterdag is er daarf om de mogelijkheid om de thea terzaal te bezichtigen, het toneel huis te bewonderen en iets te drinken in de foyer. MaassluisDe grootscheepse re novatie van de Maassluise wyk Sluitspolder Oost nadert zyn vol tooiing. Aanstaande dinsdag wordt het hoogste punt bereikt van woningbouwproject Toume- sol. Tussen twee flats aan de Vin cent van Goghlaan zyn vijftien maisonettes en vijftien apparte menten verrezen. Het bouwpro ject is het sluitstuk van de grondi ge opknapbeurt van de Sluispol der Oost. De wijk heeft het afgelo pen jaar een grondige gedaante- venvisseling ondergaan. Het is de verwachting dat de der tig woningen in oktober worden opgeleverd. Eind vorig jaar werd het groot onderhoud aan 252 flat woningen van Woningstichting Maassluis (WSM) en de bouw van 22 dakwoningen al voltooid. Met het opleveren van .Toumesol en het opknappen van de woonomge ving is de gedaanteverwisseling van de wyk compleet. De 22 dakwoningen zijn gereali seerd door een extra woonlaag op bestaande flatgebouwen te zetten. De wjjze waarop de woningstich ting dit heeft laten uitvoeren kan op veel belangstelling rekenen by andere woningcorporaties en or ganisaties die actief zijn op het ge bied van volkshuisvesting. De re den hiervoor is dat veel andere ge meenten in ons land plannen in voorbereiding hebben om een ex tra verdieping te bouwen op flats uit de jaren zestig en zeventig. De werkzaamheden zijn onder deel van het zogenoemde Ele mentumplan. In vijf Maassluise buurten moet sloop, renovatie en nieuwbouw de buurt weer leef baar maken. Het tweede onder deel van het Elementumplan is inmiddels in volle gang. Het gaat hierbij om groot onderhoud Mp- zartlaan en de bouw van dakwpr ningen in deze straat en de voor bereidingen van de sloop en ver vangende nieuwbouw van de Schubertlaan. De volgende twee Elementuat buurten die aan de beurt komën zijn de Componistenbuurt Noojfl en de Bloemenbuurt. Voor de be woners van deze buurten zal diris- dag 21 en woensdag 22 april eén informatieavond worden gehou den in de Koningshof aan de Uiverlaan 20. Directeur Hans Ploeg van de woningstichting zal vanaf 20.00 uur tekst en uitleg ge ven van de ingrijpende gevolgen van het Elementumplan voor de betreffende twee buurten. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de gedwongen verhuizingen en de vergoedingen hiervoor. Ter ere van het bereiken van het hoogste punt van Toumesol zyn alle kopers van de appartementen en maisonettes uitgenodigd door opdrachtgever WSM. Veel kopers blijken huurders van de woning stichting. Dit bevestigd voor de leiding van WSM het vermoeden dat het woningbedrijf een tijdje geleden een goede nieuwe weg is ingeslagen. Vlaardingen Na jaren van voor bereiding zal binnenkort worden begonnen met de sloop van de ou de bibliotheek in de Vlaardingse Fransenstraat Alleen de kelder zal achterblijven als de sloopkogel door het gebouw is gehaald. Op deze kelder zal, na het bijslaan van extra funderingspalen, de nieuwbouw verrijzen. Op dc bega ne grond komt 235 vierkante me ter winkelruimte. Hier kunnen maximaal drie winkels worden in gericht. In de zygevel komt de en tree naar de appartementen. Het gebouw wordt vier verdiepingen hoog. Op iedere etage bevinden zich twee driekamer-appartemen ten en een gedeelte van een mai- sonette-woning. Op de topverdie- ping onder het gebogen dak komt een penthouse maisonette met dakterras. Het is de bedoeling dat in de tweede helft van mei de eer ste paal wordt geslagen. De bouw zal omgeveer een jaar in beslag nemen. In het voorjaar van 1999 start de gemeente met de herin richting van de Fransenstraat tot het Fransenpleintje. Avondwinkel Parkweg DE-EERSTE WJft/DWINKEL -MET DAGPRIJZEN TcTagen geopend van 16.00 - 24.00 uur dus ook op zondag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 3