10 Rotterdam 'Meer aandacht voor verkeersles' Politieke averij bestuurder Hoogvliet Kermis bijna klaar voor drie weken vertier V i Kleurrijke viering van secretaressedag Een jurk van een parachute eh kofliesurrogaat van gerst SP leidt oppositie Inspecteur van politie brein achter 'misdadige' fraude Oud-raadslid overleden Animo daalt, WN doet oproep aan 250 Rotterdamse basisscholen soap flink op de hak Verdachten van twee dodelijke schietpartijen gearresteerd Steunfraude voor drie ton 'Kobaltbende' opgerold Bekentenissen tasjesrovers Kapster overvallen Strafregels - -* -MI Bijna de beste schoolkrant Rotterdams Dagblad Vrijdag 17 april 1998 Rotterdam De gemeenteraad heeft gisteravond het oud-CDA- raadslid V.F. Tromer herdacht Burgemeester Peper heropende de vergadering met het bericht dat de bij velen bekende Tromer was overleden op de dag dat de nieuwe raad werd geïnstalleerd. Peper memoreerde de verdien sten die Tromer tussen 1975 en 1986 heeft gehad voor de zieken huizen, het alcoholontmoedi- gingsbeleid en de gemeen teönan- cién. Hij was een man die midden in de stad stond en die zijn werk zonder opsmuk deed, aldus Pe per. Vincent Ferdinand Tromer is 82 jaar geworden. Het stoffelijk overschot van Tromer wordt maandag op de Nederlands her vormde begraafplaats Charlois ter aarde besteld. RotterdamDe politie heeft twee Rotterdammers aangehouden die worden verdacht van twee dode lijke schietpartijen. Een 19-jarige man heeft inmid dels bekend in februari een 23-ja- rige plaatsgenoot in een bar aan de 's-Gravendijkwal te hebben doodgeschoten. Het slachtoffer raakte door de schoten ernstig ge wond en overleed enkele uren la ter in het ziekenhuis. Bij de ver dachte thuis vond de politie een vuurwapen. De politie pakte ook een 18-jarige man op op verdenking van een dodelijke schietpartij op 22 maart in de Raam poortstraat. Een 28-ja- rige man uit de Maasstad over leed aan zijn verwondingen. Zijn 22-jarige broer kreeg een Schot wond in de buik. De verdachte wordt nog verhoord. Beide arres tanten worden vandaag voorge leid aan de officier van justitie. Rotterdam Een 46-jarige inwo ner van Hoogvliet en zijn 48-jari- ge ex-vrouwzijn opgepakt op ver denking van grootschalige steun fraude. Over een periode van tien jaar hebben ze in totaal drie ton aan uitkeringsgeld en huursubsi die ten onrechte ontvangen. De zogenaamde 'gescheiden' ech telieden bleken al die tijd gewoon met elkaar onder één dak te wo nen en genoten een uitkering ter wijl ze zwart werkten. Ze hadden elk een huurhuis op hun naam staan waarvoor huursubsidie werd verleend. Het geld is opgegaan aan luxe ar tikelen en verre reizen. Het twee tal is ingesloten. Rotterdam Een bende kobalt- dieven is door de politie opgerold. Met de aanhouding van zeven verdachten denkt de politie de diefstal van acht vaten bij een transportbedrijf op bedrijventer rein de Gadering in Hoogvliet ter waarde van 320.000 gulden te heb ben opgelost Drie verdachten zijn werknemers van het bedrijf. Kobalt is een grijs half-edelmetaal met een sterke glans. Rotterdam Twee jongens (17 en 18 jaar) die vorige week werden opgepakt wegens diefstal uit een garagebox in de wijk Zalmplaat, hebben tijdens hun verhoor ook vijf tasjesroven bekend, of pogin gen daartoe. Zij deden dit in de omgeving van metrostation Zalmplaat. Beide knapen zitten vast. Rotterdam Bij een overval op een kapperszaak in de Rösener Manzstraat (Tussendijken) maak ten drie overvallersgisterochtend een föhn en een krultang buit. Drie die werden aangehouden, bleken niets met de overval te ma ken te hebben. Rotterdam Alle ongeveer 250 Rotterdamse basisscholen krijgen medio juni van Veilig Verkeer Nederland een nieuwe oproep om weer meer aandacht te geven aan verkeerslessen. Dat gebeurt omdat de animo voor het jaarlijkse verkeersexa- men afneemt en de onveiligheid voor juist fietsers stijgt. Aan de praktijkproef van het jaar lijkse verkeersexamen nam giste ren weer een beperkt aantal scho len deel. Verreweg de meeste scholen vinden het te gevaarlijk om de kinderen op de fiets de drukke stad in te sturen. Vandaar dat de Rotterdamse afde ling van Veilig Verkeer Neder land (WN) vorig jaar een lopend examen heeft afgenomen in West Tot die aanpak is ook besloten omdat veel kinderen daar geen fiets hebben. Dit jaar wordt het herhaald. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt. Een van de heel weinige plekken waar een praktijkexamen veilig kan worden afgelegd in Rotter dam is het Plaswijckpark. Daar fietsten gisteren een kleine veer tig kinderen van de Elout van Soeterwoudeschool. Veel meer kinderen kunnen daar niet worden getest, volgens de Rotterdamse WN-voorzitter D. van de Wetering mdat het er an ders een chaos *dt. Naast het Plaswijckpark wg ..ter in nog een enkele rustige buitenwijk wei eens een fietsexamen afgenomen. Van de Wetering: „In het centrum is het echt te gevaarlijk. Daar wordt dus al helemaal niets meer georganiseerd." De theorielessen vinden beter af trek. Van de 250 scholen besteedt vijftig a zestig procent daar aan dacht aan, aldus Van de Wetering. „Dat kan altijd beter, want het is nog geen 100 procent. Bovendien neemt het aantal ongelukken toe waarbij fietsers zijn betrokken. Dat is geen goed teken. We moe ten daar aandacht voor blijven vragen." Landelijk nemen jaarlijks zo'n 180.000 scholieren deel aan het theoretisch verkeersexamen. Dat is negentig procent van alle basis scholen en al jarenlang stabiel. Voor de praktijktest is dat dertig procent. Dat groeit overigens wel jaarlijks met enkele tienduizen den. Vroeger werden het theorie- en praktijkexamen op één dag afge nomen. Dat was in de jaren zestig. Daarna is het gesplitst, maar er gaan weer stemmen op om het te combineren. Van alle scholen in Nederland houdt 75 procent zich aan de door de WN vastgesteld examendag, die dit jaar gisteren was. RotterdamEen 11-jarige jongen heeft gisteren opWitte de With- straat honderd strafregels ge schreven. De jongen had een speelgoedzaak een pop gestolen. Het evenement wordt nog steeds aangekondigd als 'de grootste kermis van Nederland', die van de Müilerpier, ook wel de Konin- ginnokermls genoemd. De komende drie weken draalen er in ieder geval weer de gebruikelijke draaimolens hun rondjes, is er de oiiebollenkraam, het reuzenrad, de roll-over en de autoscooter, om enkele attracties te noemen. De kermislui leggen de laatste hand aan de opbouw van hun bedrijljes. Er Is ook van tent van de Dienst Recreatie Rotterdam waar kinderen zich onder meer kun nen laten schmincken. Op Koninginnedag zal er traditiegetrouw het vuurwerk zijn. Foto Peter de Jon^cor vos Rotterdam - De nieuwe deelraads bestuurder J.AM. Comelissen- Hoogland van deelgemeente Hoogvliet heeft nog voor haar offi ciële benoeming politieke averij opgelopen. De bestuurster blijkt een document als deelraadsbe stuurder te hebben ondertekend hoewel ze op dat moment nog niet als zodanig was benoemd. Vanuit de deelraad is kritiek geuit op dit gedrag. Comelissen ruilde op dinsdag 14 april haar positie van fractievoor zitter voor de grootste en lokale partij Initiatiefgroep Boom- gaardshoek en Platen (11 van de 19 zetels) in voor een baan als da gelijks bestuurder. Zij heeft daar mee het werkterrein overgeno men van de PvdA'er H. J. van der Graaft en gaat zich onder meer bezig houden met de sector bui tenruimte. Bij die Hoogvlietse afdeling heeft men onlangs de stedelijke voor lichtingsfolder 'Samen steeds schoner' op plaatselijk niveau ver werkt en aangepast. Meen de on dertekening van de portefeuille houder ontbrak nog. Dagelijks be stuurder Comelissen heeft het be treffende 'groene blaadje', zo blijkt nu, op de voorhand onderte kend. Het foldermateriaal 'Hou Hoogvliet schoon met de eigen te lefoon' was ondertekend en wel in de brievenbussen van een aantal Hoogvlieters gedeponeerd. Zoiets is een beetje pronken met andermans veren. Een politiek slordigheidje met vraagtekens, zo vindt het WD-raadslid Ph. Spoor. Zijn fractie wilde de benoeming van Comelissen niet langer steu nen. Ze werd toch benoemd om dat de overige 17 raadsleden min der zwaar tilden aan haar bestuur lijke uitgüjer. Opmerkelijk is dat Comelissen gewaarschuwd was door plaats vervangend deelraadsvoorzitter A van der Heijden (CDA), Hij had haar nog geadviseerd te waditen met verspreiding van de groenfol- der. Rotterdam De schoolkrant 'De Ketter' van CSG Johannes Calvijn in Rotterdam is de op een na beste schoolkrant van Nederland. De redactie won gisteren de tweede prijs in deze strijd. Zij mogen als beloning een artikel in Pauze Ma gazine schrijven. Het krantje van het Montessori Lyceum in Am sterdam, 'Climax', mag zich tooi en met de titel 'Beste school krant'. Zij zijn de winnaar van de wisselbokaal en de multimedia- computer. Ruim negentig school krantre dacties van scholen in het havo, vwo en mbo hadden zich inge schreven. De wedstrijd is georga niseerd door de hbo-opleiding Boekhandel en Uitgeverij van de Hogeschool van Amsterdam en Pauze Magazine. Met het toeken nen van de prijs wil de opleiding bijdragen aan een verdere profes sionalisering van de schoolkran ten in Nederland. Een kleine negentig secretaresses van de Erasmus Universi teit hebben de secretaressedag gisteren kleurrijk gevierd. On der leiding van enkele kunstenaars beschilderden de 'manage- ment-assistants' gisteren grote panelen in het atelier 'Kunst Kitsch' aan de Bergse Rechter Rottekade. De secretaresses lieten zich inspireren door het lustrum-thema van de universi teit: '25 Jaar jong en 85 jaar verstand van zaken', en door hun werkomgeving. Later dit jaar worden de kunstwerken tentoon gesteld Op de universiteit Foto Victor van BreuKelon Rsttortam -Siedite^jdai^ehtigaëodieSje vult het stampvolle Één man bp gitaar stelt zingend de personages ïoorzoataBobbte, - de knnjtenarea van de-straat, barvrouwTess flie als een moe der voor haar Manfen is, Victor en zijn-vrouw Christel. is ëen huisvrotnvdie haar lewns- vreugde haalt.uit de Libelle," ringtdetrouhsdoiif.' - Gisteravond .beleefde, de soap 4fn eerste aflevering, uitge- voerdiloorzevenacteurs vaip het Improvisatietheater Lawine'uit Rotterdam; Enkelen van hen wa- ren dinsdagnogtegastihhettv^ programma Laat de Leeuw om tekst en uitleg te geven crver'so- apinhetcaféV: - In de half uur durende afleve- ring wordt in Volcano in een aan tal SCëfrca hct wêii S3 YSÏtdC zeven personages uit de doeken gedaan. Tussen de scenes door klinkt op piano een kort tussen- riedeltje dat weer sterk aan ,GTST doet denken. „Het idee bestond al een aardig -tijdje." vertelt Gerrian Nijhof, die in de serie Bobbie speelt. „Het ontstond door veel naar so aps te kijken. Daar wilden wy een parodie op maken." Het po pulaire tv-genre wordt flink op de hak genomen. „Maar wij ne men het zelf heel serieus hoor," Zo'n vier weken geleden is de groep van zeven, die deze uitvoe ringen buiten Lawine om speelt, begonnen aan het verhaal. Nij hof: „De heb eerst de personages verzonnen.Daarna zyn de ver haallijnen bedacht" De onderwerpen zijn door en door uit echte soaps gegrepen. JOn zulke series gaat het altijd over onderwerpen als sex, vreemdgaan en kinderen. Daar om dat we die onderwerpen ook in Tivuüt cm wederdienst1 heb ben verwerkt Ons verhaal is uit het leven gegrepen." De keuze voor een café als plek om de soap op te voeren is welbe wust gemaakt, vertelt Nijhof. „Het theater is hoogdrempelig, een café daarentegen laagdrem pelig, Daar komen veel mensen. Het voordeel van zo'n kroeg is datje een heel intieme sfeer ere- eert, zodat het publiek zich echt betrokken voelt," Die betrokkenheid is duidelijk te merken op hilarische momen ten, zoals het moment waarop Victor vreemdgaat met Bobbie. Zijn vrouw Christel ziet de vol gende dag lipstick op zijn over hemd en roept verschrikt: „Vic tor, dat is lipstick! Dat krijg ik er1 - nooit meer uit!" De kroeg vult" zich met een nieuw lachsalvo. w Voorlopig staan er nog twee afl^1 veringen van Dienst en weder-" dienst'op het programma: op 2?u 1 mei en 18 juni. Nijhof: „Maar als""' het publiek zo enthousiast blijft,' - we na de zomer gewohö 1 door." RotterdamJe moet er maar op komen: «en jurk van een para chute of koffiesurrogaht van gerst „Maar het was oorlog en je wist niet beter," om een bekend cabaretier te citeren. Genoemde jurk en koffiesur- rogaat behoorden gistermiddag tot de spulletjes die spreker Fi- oole ftjdens de bijeenkomst van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen in JJsselmonde presenteerde. In een zaaltje van een van de grote flats aan Grote Hagen vertelde Fioole over de creatieve manier waarop men sen in de oorlog wisten te overle ven. In een tfid van schaarste werden zaken in elkaar geknutseld die de Nederlander anno 1998 als ra riteit beschouwt en absoluut niet van plan zou zijn te gebruiken. Fioole heeft een uitgebreide col lectie uit deze tijd waarover hij smakelijk kan vertellen. Zoals over de knijpkat, een ding waar de mensen zich een onge luk in moesten knijpen om 's avonds ten tijde van de verduis tering binnenshuis nog wat te kunnen zien. „Als je dat lang deed, dan wisselde je af en toe van hand. Wantje zat je blauw te knopen," zegt Fioole, Om er met een kwinkslag aan toe te voegen: „Er rijn kinderen bij geboren. Als je weetdat een bevalling drie kwartier kan duren, kun je na gaan hoe lang men heeft moeten knijpen." De circa twintig bezoekers, voor het overgrote deel vrouwen, knikken tijdens de uitleg of la chen als teken van herkenning. Of beginnen druk te praten als de zogeheten pannen stop ter sprake komt. „Kijk, dat gebruik te je als een pan met een gat had. Nu gooien ze het weg. Maar toen werd zo'n rond stukje ate dit met behulp van een moertje en een boulje onderin de pan beves tigd," legt Fioole uit. „Nu weten we dat daar asbest in zat, maar we leven nog." Af en toe grijpt de spreker wat uit de op diverse tafels uitgestal de artikelen. Curiositeiten zijn ook de twee jurken, in wit en blauw. Het moeten de kleuren geweest zfin van de parachute waarmee een geallieerde soldaat in de buurt van "Werkendam naar beneden kwam. mooie: „Een boer voxiu tile op zyn land en heeft hem meegeno men op een handkar. Zijn vrouw heeft van de stof vervolgens kle ding gemaakt" „Het ziet er best leuk uit," mompelt een vrouw uit het publiek. Het verhaal van de schoenen is ook een verhaal apart Naarmate de oorlog verstreek, werden de middelen om stappers te maken steeds beperkter. Met als uitein delijk resultaat en soort sandaal met platte, houten leest die aan de voorkant een beweegbaar stuk heeft, „Die schoen was anders te stijf om op te lopen," legt een bezoek ster uit „Én het was vervelend als je een steentje tussen die twee stukken van je zool kreeg." Ze kan het nu lachend zeggen. En de surrogaatkoffie ruikt zelfs ook nu nog naar kofie, maar werd gewoon gemaakt van rog ge. „Het gekke was dat de men sen daaraan gewend waren en na de oorlog in het begin echte koffie maar raar vonden sma ken," zegt Fioole. De senioren voor wie Fioole zyn verhaal heeft gehouden, hebben de oorlog overleefd en hebben nog lang stof tot napraten naar aanleiding van dit middagje. Over de kleding van een para chute, de knijpkat, maar ook over het zwarte noodkacheltje, uë tuikkmik' om melkte smok kelen of de wasknijper zonder ijzer. Fioole vindt dat vooral de toen malige huisvrouw wonderen heeft verricht „Ze moesten met heel weinig veel doen. Maar ner gens vind je in Nederland een standbeeld voor dergelijke vrou- Rotterdam „Wie niet beseft dat deze raad een tikkeltje linkser is geworden, die heeft het nieuwe collegeprogramma niet kunnen of wülen lezen. Wij herkennen ons in ieder geval wel in dat pro gram." GroenLinks-fractievoorzitter B. Kruse zei het op rustige toon, maar had het gisteren tijdens de algemene beschouwingen van de nieuwe gemeenteraad over het collegeprogramma wel uit willen schreeuwen. Haar woorden waren gericht aan de SP-£ractieleider C. van Heumen. Die had meermalen z(jn minachting geuit over het so ciale gehalte van het door de colle gepartijen PvdA VVD, CDA en Groenlinks bedachte collegepro gramma en daarmee alvast de toon gezet voor vier jaar felle op positie. Van Heumen schamperde giste ren over door het college aange kondigde lastenverhogingen. Hij gaf wel toe dat hij tijdens het le zen van enkele bladzijden van het programma-akkoord zo heel af en toe het idee had dat de nieuwe co alitie 'voorzichtig linksaf wilde. Maar toen hij las over na te stre ven kostendekkende reinigings rechten en over een toe te passen inflatiecorrectie op de OZB-tarie- ven, schrok hij wakker. Van Heumen: „Wij accepteren geen lastenverhogingen zolang het geld met vele bakken over de balk wordt gegooid." Rotterdam De controle had ge faald. Slechts een toevallige sa menloop van omstandigheden voorzag de Sociale Verzekerings bank (SVB) in mei 1995 van de in formatie dat een grote Pakistaan se familie al jarenlang zowel in Rotterdam als in Londen bij standsuitkeringen en kinderbij slag opstreek. De dienst Sociale Zaken en Werk gelegenheid (SoZaWe) en de SVB hebben becijferd dat de acht echt paren in Nederland voor ongeveer twee miljoen gulden hebben ge fraudeerd. In Engeland zouden zij de staat voor minstens drie mil joen gulden hebben opgelicht De in Rotterdam en Londen actie ve echtparen, die vanuit Enge land werden geleid door hoofd verdachte Seyd H. (65) en zijn vrouw Zakia Z. (64), kenden geen enkele terughoudendheid. Voor een bedrag van 2,50 gulden werd bijvoorbeeld in Pakistan een ge fingeerde geboorteakte op de kop getikt. Daarmee werd vervolgens op twee tronten een aanvraag voor kinderbijslag gedaan. Het ene gezin woonde in Londen maar had ook een (post)adres in Rotterdam, of andersom. In elk geval bleek het een fluitje van een cent om veel uitkeringen en toela gen te incasseren. Regeling Met SoZaWe heeft het gros van de verdachten inmiddels een rege ling getroffen. De rechercheurs van deze dienst hebben uitgere kend dat zij SoZaWe voor drca 1,5 miljoen gulden hebben bena deeld. Een derde van die vorde ring is verjaard en niet meer terug te vorderen. Het is echter een illusie om te denken dat de totale schade wordt vergoed. Zo staat Walayat H. (45) voor een slordige 190.000 gulden in het krijt bij SoZaWe. Maar met een maandelijkse aflossing van 75 gulden zit daar natuurlijk bar wei nig schot ia De SVB, die de verantwoordelijk heid draagt over de afwikkeling van de kinderbijslag, zal niet tot terugvordering overgaan. De SVB stelt zich op het standpunt dat de kinderen van de verdachten in Nederland hebben verbleven en dus recht hebben op kinderbij slag. „Dus heb ik een deel van de schuld aan de SVB verwerkt in mijn ontnemingsvordering," al dus de aanklager. In zijn requisnor sprak de officier van justitie van een fraudezaak met een misdadig karakter. „De fraude was veel groter dan we in eerste instantie aannamen. Naar" ik heb begrepen is het in Enge land nog veel erger." De aanklacht tegen de hoofdver dachten Seyd H. - een inspecteur van politie - en Zakia Z. werd bij verstek behandeld. Het tweetal, dat slechts in naam een woning in Bloemhof had betrokken, had na hun vrijlating in Engeland de be nen genomen. En hoewel zij de ouders waren van de drie vrouwe lijke verdachten die gisteren te recht stonden, kon niemand ver tellen waar zij thans waren. Strafmaat Justitie eiste tegen de acht ver dachten -vandaag staan er nog eens zeven terecht, van twee an* deren was de dagvaarding niet goed betekend - onvoorwaardelij ke celstraffen van vijftien maan- - den tot twee jaar. Tegen de twee hoofdverdachten eiste mr. He- melaar achttien maanden. Die voorgestelde strafmaat was rela tief mild, omdat zij aan de fraude een kleiner bedrag overgehouden zouden hebben. De geopperde vrijheidsstraf werd gekoppeld aan ontnemingsvorderingen van 6000 tot 183.000 gulden. Op verzoek van de officier van justitie besloot rechtbankpresi dent mr. Sj. A Ruiimann de drie mannelijke verdachten Walayat H., Imdad H. (35) en Mansour A (36) ter zitting gevangen te ne men. In navolging van het Open baar Ministerie meende ook de rechtbank dat er serieus sprake was van vluchtgevaar. De drie vrouwelijke verdachten mochten op vrye voeten blijven om hun al dan met gefingeerde kinderen te kunnen verzorgen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 4