Van winkelcentrum tot rouweentrum 'De overlast is groot en ondraaglijk' ft genda Folkerts: 'Heien zonder overlast is onmogelijk' Van kamer naar raad Wandeltocht Tippelaars Open dag Vrije Academie Uw kunst in onze kerk Open dag bibliotheek Excursie Jeugdbond Bosexcursie Winkeliers willen actiever werving nieuwe ondernemers f-yt Bewoners Vlaardingerdijk eisen schadevergoeding voor bouwgeweld metrolijn Rotterdams Dagblad Vrijdag 17 apnl 1998 Het is de tijd van handjes schudden en bloemen of andere aardig heidjes uitdelen in politiek Nederland Dat hoort bij de historische momenten zoals laatste en eerste vergaderingen, die deze week het parlement en de gemeenteraden beleefden. Gisteren gebeurde het in Den Haag, bij het afscheid nemen van en kele tientallen Kamerleden. Zij zullen niet de 21ste eeuw ingaan als lid van de Nederlandse volksvertegenwoordiging. Vrijwillig of ge dwongen trokken zp deuren achter ach dicht in de aan elkaar ge koppelde oude en nieuwe gebouwen waar ze de afgelopen jaren het grootste deel van hun tijd doorbrachten. Na 8 mei nemen anderen hun plaatsen in. Eerder in de week, dinsdag, zaten publieke tribunes in de raadsza len vol met mensen, die waren gekomen om felicitaties en bloemen uit te delen aan politici. De twee maanden geleden gekozen, nieuwe gemeenteraden werden geïnstalleerd. Familieleden en partijgeno ten, zeker van nieuwelingen, wilden die plechtigheid niet missen. Mijn oude klasgenoot Frans-Jozef van der Heijden was bij beide ge legenheden betrokken. "Moos' was uitgekeken in Den Haag, waar hy de laatste vier jaar het minste plezier beleefde aan zijn lidmaat schap van de CDA-fraetie. Hij wilde terug naar zijn basis, de Rotter damse gemeenteraad, die hij zo'n twintig jaar geleden als KVP'er verliet. De meerderheid van zijn plaatselijke partijgenoten zag dat overi gens niet zitten en plaatste hem heel laag op de kandidatenlijst De oud-journalist van De Maasbode startte daarop zijn persoonlijke ver kiezingscampagne en kon dankzij een macht aan voorkeurstemmen dinsdag glunderend de Rotterdamse raadszaal binnenstappen. De stap van Tweede Kamer naar raadszaal maakte vier jaar geleden in Vlaardingen, tot zijn eigen verrassing, de WD'er Pol de Beer. Hij heeft inmiddels die positie weer opgegeven. Zijn politieke roots la gen overigens niet op de Markt in VTaardingen. Dat is wel het geval met een geheel ander lid van de Vlaardingse po litieke garde, die vier jaar geleden van de Markt naar het Binnenhof overstapte en ongetwijfeld na 6 mei in het parlement terugkeert. Ik bedoel Remi Poppe van de SP, die me kortgeleden vertelde dat hij over vier jaar wil terugkeren in de Vlaardingse raadszaal. „"Tegen die tijd ben ik 64 jaar, heb het dan wel gehadin Den Haag en kan mooi nog een tijdje hier actief zijn," aldus Poppe. BEN VAN HAREN Wandelaars kunnen komend weekeinde hun hart op halen tijdens de 23ste tocht van wandelsportvereni ging De Schiedamse Tippelaars. Zaterdag 18 en zon dag 19 april kan men kiezen uit wandelroutes van 5, 10,15,20.35 en 45 kilometer. Voor informatie over in schrijven en starttijden: A. Krommenhoek (4712412). Vlaardingen Cursisten van de Vrije Academie Vlaardingen heb ben een grote overzichtstentoonstelling gemaakt voor dc jaarlijkse open dag. die zaterdag wordt ge houden in het Cultureel Centrum Hollandia aan de Oosthavenkade 42 van 10.00 tot 16,00 uur. Deze dag kan iedereen deelnemen aan lessen tekenen en schilderen. Verder lopen er docenten en cursisten rond om te informeren en te inspireren. Zo worden er demonstraties rakustoken, boetseren, pottendraai- en, edelsmeden, foto's ontwikkelen/afdrukken, tex tiel verven/bewerken en weven gegeven. In het dramalokaal van de academie zullen diverse activiteiten plaatshebben rond het thema 'surrealis me'. Kunsthistorica Sylvia Hagers geeft een beknop te lezing. Zij zal de kenmerken en de belangrijkste kunstenaars var Vt surrealisme in vogelvlucht be handelen. In de hal van het Kerkcentrum Holy aan de Reiger laan 47 is de volgende Uw kunst in onze kerk' te be wonderen. Tot half juni hangt er de tentoonstelling 'Moeder Gods van Korsoen' van Ruud Vemhout. Na zijn pensionering in 1988 is Vemhout begonnen klei ne olieverf-schilderijen te maken. Later schilderde hij ook aquarellen en iconen. Vooral het laatste heeft zijn bijzondere interesse, om dat iconen mooi aansluiten bij de christelijke levens beschouwing die hij van huis uit heeft meegekregen. Het woord icoon is afgeleid van het Griekse woord ei- koon. wat beeld gelijkenis betekent De schilder streeft naar een beeld wat zich tussen het visuele en het bovenzinnelijk bevindt. Maassluis De bibliotheek van Maassluis aan de tliverlaan 18 wil 'fris en creatief het voorjaar in'. Onder dat motto houdt de bieb vrijdag 17 april een open dag met di verse activiteiten: aquarelleren voor volwassenen, sjabloneren met kinderen en portretten maken. Nieuwe leden ontvangen vrijdag tien gulden korting op een abonnement en deze dag zijn cd's voor slechts 2,50 gulden te leen. Onder de huidige leden worden een aantal bloemstukken verloot. Zij kunnen zich hiervoor tot vrijdag 19.00 uur inschrijven. Ook de bi bliotheek van Maasland aan het Annie M.G, Schmidtplein 1 houdt een open dag: van 14.00 tot 20.30 uur. Hoek van Holland De pas opgerichte Jeugdbond voor Natuur- en Mi lieustudie houdt zaterdag 18 april vanaf 10.00 uur een excursie vanaf station Hoek van Holland (waar fiet sen gehuurd worden). Vooral de vogels staan in de kijker, dus een verrekijker is onmisbaar. Evenals warme kleren en iets te eten. De tocht gaat via het Staelduinse Bos de duinen in naar het strand. De ex cursie is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Deelname is gratis en lid zijn is (nog) niet nodig. Op geven en informatie via Peter Lindenburg (4707711 'Een nieuwe lente...' is het thema van de door een na- tuurgids begeleide wandeling die op zaterdag 18 april wordt gehouden door het Staelduinse Bos. De start is om 11.00 uur vanaf bezoekerscentrum d' Ou de Koestal aan de Peppellaan 4 in 's-Gravenzande. Deelname bedraagt vijf gulden. Leden van het Zuid- Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Vrien den van het Staelduinse Bos betalen drie gulden en kinderen van 4 tot en met 12 jaar slechts één gulden. Redactie Waterweg: Edwin Comelisse, Marc Floor, Ben van Haren, Danielle Hermans, Judith van Klaveren, Sentina van der Meer, Mariëtte Olsthoorn, Jan Rozendaa! Conny Tahelj Over de Vesten 3, 3116 AD Schiedam Postbus373, 3100 AJ Schiedam Telefoon 2732700 Telefax 4265227 Sportredac tie: SanderSon nemans Telefoon 2732700 4004310 Door Tonny van der Mee Vlaardingen Een affiche op de ruit van een leegstand winkel pand in de Floris de Vijfdelaan kondigt heuglijk nieuws aan. Za terdag 18 apnl gaat de werkgroep 'Ons Pleintje' het winkelplein 'Opfleuren', een Vlaardingse vari ant op het Rotterdamse 'Op- zoomeren'. Er worden planten en speelwerktuigen neergezet. Het zoveelste initiatief van de be woners om de uitstraling van de Westwijk op te poetsen ten spijt, maar zowel het affiche als een 'op gefleurd' plein zijn twee vlaggen op een levensgrote modderschuit, die al lang niet meer de naam van winkelgebied verdient. Waar met trots de kop Westwijk 2005' boven het gemeentelijk informatiecen trum prijkt, is het ironisch genoeg niet de toekomstvisie maar de nostalgie die hoogtij viert. Iedereen is het erover eens. Vroe ger was er sfeer in het winkelge bied aan de Floris de Vijfdelaan. Het was er vol met gezellige win kels; een centrum met een be scheiden uitstraling. Maar in en kelejaren tijd is het winkelgebied verpauperd en leeggelopen. „Ik ben hier niet blij mee," ver zucht P. Heijblom, eigenaar van de opvallende en ruime fietswin kel op de hoek en in 1962 een van de eerste huurders in het winkel centrum. Hij is misschien de on dernemer die er het minst slecht van af komt. „Als ik moest kiezen tussen een winkelcentrum dat bij na leegstaat of een actief winkel centrum, kies ik natuurlijk voor het laatste. Maar de uitstraling die mijn winkel nu heeft, krijg ik ner gens meer. De winkelry is best wel mooi, maar die heeft alleen aantrekkingskracht als de win kels vol zfjn." En daar ontbreekt het aan. De trieste balans anno 1998: in het winkelcentrum huizen naast de fietsenwinkel, een bakkerij, een Chinees-Indisch afhaalcentrum, een sigarenboer, een café-en een kapper. De pizzeria is opvallend lang dicht. Dat geldt overigens ook voor het Informatiecentrum Westwijk 2005 en helemaal voor de gesloten supermarkt waar het interieur nog compleet aanwezig is, inclusief de winkelwagentjes. De buurman is een autorijschool en in de 'Stomerij' huist nu het tuinproject 'Groene Service'. De aanwezigheid van een winkel voor revalidatietechnieken en de apotheek verhullen de opzet van de gemeente binnen de heront- wikkeltng van de winkelgebieden in Westwijk. Er moet een centraal winkelgebied in de Dr. Wiardi Beckmansingel komen. De win kels in de Van Baerlestraat zou den plaats moeten maken voor patiowoningen, de Dirk de Derde laan zou omgetoverd moeten wor den tot meubelboulevard en de Floris de Vijfdelaan moet de func tie van een (para)medisch cen trum krijgen. Maar dat wil niet echt vlotten. Daarom worden star tende ondernemers geworven door verhuurder Patrimoniums Woningstichting (PWS). „Startende ondernemers," lacht kapper Pablo van Uffelen, die er pas sinds november vorig jaar is gevestigd. „Dan mogen ze eerst de huur wel eens verlagen. Ik be taal tweeduizend gulden per maand voor honderd vierkante meter. En voor wat? Voor een spookstad! Als je op een dag vijf tig mensen voorbij ziet lopen, is het veel." Winkeliers Volgens de winkeliers is het alle maal begonnen toen het postkan toor verhuisde naar de Brunawin- kei m de Dirk de Derdelaan. In rap tempo vertrokken ook de dro gisterij, de schoenmaker, de bloe mist en groenteboer W. Breeder- veld. „We zijn blij dat we op tijd zijn verhuisd," zegt deze laatste opgelucht in zijn nieuwe winkel aan de Dirk de Derdelaan. Zijn verhuisbericht siert sinds zijn vertrek in november nog steeds de winkeiruitvan heilege pand in de Floris de Vijfdelaan. „Het ging ln de winkelrij aan de Floris de Vijfdelaan grijpen de leegstand en de verpaupering snel om zich heen. De winkeliers verwijten de gemeente dat dit niet wordt tegen gegaan. Foto Roei Dijkstra achter eikaar door, iedere maand vertrok er wel een winkel. In een half jaar tijd daalde onze omzet met dertig procent." De winkeliers die in de Floris de Vijfdelaan gebleven zijn, zien de toekomst eveneens weinig roos kleurig in. In de Tabakswinkel worden ze overstelpt met veront ruste vragen. „Ik woon ai veertig jaar in deze wijk," roept een klant boos uit. „Ik heb 'm helemaal zien opbouwen. Nu breken ze 'm net zo hard weer af." „Hierachter wonen veel oude mensen," zegt T. Weizen vanach ter de toonbank. „Die moeten dan helemaal naar het nieuwe winkel centrum lopen. Daar is voor ons met eens een plek." Werven Er moeten volgens de winkeliers veel actiever nieuwe onderne mers worden geworven. Een grote, publiekstrekker, bijvoorbeeld een supermarkt, zou de loop er weer in brengen. „Er moet sowieso meer sfeer en gezelligheid ko men. Nu is het gewoon angstig, al les is donker." En dat werkt volgens eigenaar Cock Valentijn van het tegenover gelegen café weer de criminaliteit in de hand. Er zijn al diverse po gingen tot inbraak geweest in zijn zaak. Voor hem is, net als voor de andere winkeliers, de gemeente de grote boosdoener. Hij herin nert zich nog goed de woorden van de gemeentelijke vertegen woordigers toen ze in 1995 van de herontwikkelmgsplannen op de hoogte werden gebracht. „Jullie kunnen blijven ritten, maar de verpaupering zal toeslaan. Ster ker nog de verpaupering is al toe geslagen." De winkeliers wilden alleen ver huizen als de huurprijzen op de nieuwe plek hetzelfde, zouden blijven. Al snel bleek dit orimoge-' lijk te zijn. Sindsdien hebben de winkeliers het gevoel dat de ge meente ze laat wegkwijnen. „Er wordt wel gepraat maar er ge beurt niks," zeggen ze in de Ta bakswinkel. De kapper: „Ze wachten gewoon tot je verzuipt." En Cock Valentyn: „Je krijgt ner gens antwoord op, je moet overal zelf je conclusies aan verbinden. Het informatiecentrum is gewoon een clubhuis van de gemeente waar ze af en toe by elkaar komen om een kop koffie en een borrel te pakken. Maar ze weten helemaal niks." Ondanks enkele verbouwingen, een schuifpui en een terras, ziet Valentijn de zomer somber tege moet. „Een paar jaar geleden was er een totale winkelbezetting zo als het ook hoort te zijn. Nu is het een achterafbuurtje, een dooie troep. Van een winkelcentrum is Let een rouweentrum geworden." Door Tonny van der Mee Schiedam Bewonersver eniging Schiedam-West (BVSW) heeft het Projectbu reau Beneluxlijn aansprake lijk gesteld voor de schade aan een vijftigtal woningen aan de Vlaardingerdijk, als gevolg van de bouw van de nieuwe metrolijn. Door de forse heiwerkzaamheden ontstaan scheuren en lekka ges in de dichtbij gelegen huizen. De projectleiding wordt verweten onvoldoende en te laat maatregelen te ne men die schade aan de wo ningen kunnen voorkomen. De aanleg van de metro ter hoogte van de Vlaardingerdijk kampt met grote problemen. Door de harde ondergrond moet er met ex tra vermogen geheid worden om de damwanden te kunnen plaat sen. Door dit heigeweld, dat in ja nuari is gestart, dreigen de wonin gen in het eerste blok door hevige trillingen in snel tempo te ver krotten. „Het heien ging steeds moeilij ker, het duurde steeds langer en er werd steeds meer geweld ge bruikt," aldus J. de Kie vith van de BVSW en bewoner aan de Vlaar dingerdijk. „De bouwers zijn zo tekeer gegaan dat het voor de be woners niet uit te houden was. De overlast moet niet onderschat worden, want die is groot en on draaglijk." In het eerste gedeelte van de Vlaardingerdijk vinden de werk zaamheden op drie tot zes meter van de woningen plaats. Uit me tingen is gebleken dat het tril- lingsniveau regelmatig de norm overschrijdt Bovendien worden in de woningen scheuren en lek kages geconstateerd. Onlangs brak bij de werkzaamheden een gasleiding en vloog een elektrici teitskabel in brand. De Kievith: „Er is toen een panieksituatie ont staan bij de bewoners. Ze zien scheuren in hun woningen ko men en iedereen raakt ongerust." Eind februari dreigde de BVSW met een procedure via de Raad van State. Tijdens een bewoners avond op 4 maart en later nog eens per brief, gaf de projectlei- Door de harde ondergrond moet er bij de Vlaardingerdijk met extra vermogen worden geheid om de damwanden voor de metro te plaatsen. Door dit heigeweld dreigen de woningen in het eerste blok in snel tempo te verkrotten. Foto Roel Dijkstra Vrijdag 17 april SCHIEDAM Filmhuis. Prisoner of de Mountains. 21.00u. Total Music Muzikantencentnim. Talenten jacht, 2D.30uMagnalla DeïKerto Vooijaars- concert Schiedams Christelijk Mannenkoor. 20 00 u. Podium Café. Silent Room Sonic Boom. 21-OCKj. Theater de Teerstoof. Plien en Bianca metChangez', 20.30u. VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal. Fanfare door Thomas van Luyn, 20 OOu. Filmtheater Het Zeepaard. The Full Monty, 21.00u. Dienstencentrum Scout! ngcent rum Broekpol de rvreg 249, Jaarlijkse regionale Scoutmgswedstnjden. Jongerencentrum Europe. Jungleparty. 19.30-23 OOu. Centrale bibliotheek. MAASSLUIS Bib I loth eek. Fnsen creatief het voorjaann ,tot 20.30u ROTTERDAM Jeugdtheater Hofplein 19.00 Turandot de Doelen, Gr.z. 20.15. inleiding om 19 15 uur door Willem Vos (Gehoorzaal) Rotterdams Pftil- harmomsch Orkest. Jumganse Zaal 20.15 De jongste generatie stelt zich voor. Ahoy' 20.00 Janet Jackson. Dynamisch Partycentrum 21.00-04.00 Nacht van de alleenstaanden. MuzlkantencentmmTotalMusJc2Q.3QThe Battle of Total Muse. Nlghttown 21.00 öe Dijk. Nlghttown Theatercafé 22 OOPhatiam. Theatercafé Plan-C 22 00 Bis. Lantaren/ Venster 21 OOAbelard&Helose, LuxorTbe- ater 20.15 Grease, de musical. O.T. Theater a/d Mullerpler 20,00 Vrouwen van Ibsen. Rotterdamse Schouwburg, Gr.z. 20,15 Ro meo and Juliet. Hl j 20.30 Pleasure. Zaterdag 18 april SCHIEDAM Stedelijk Museum. Orgelconcert, 14.00u. Grate of SL Janskerk, Inloopconcert 15.OOu. Filmhuis. Prisoner of de Mountains, 21-OOu. Theater de Teerstoof. Tim van der Sluis met Ik bv„ 20.30u, VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal. Oh Johnny door Rob van de, Meeberg, Fred Florusse, Marjolein Sligte„,i 20. OOu. Scoutlngcentru mSroe kpo Ide nv e g 249, Jaarlijkse regionale Scoutingswedstnj- den. Centrale bibliotheek. Verkoop oude1" boeken, ll.00-15.00u, Philips de Goede- - straat, beplanten bloembakken. IQ.QOu. MAASSLUIS m "d Oude Koestal. Lentewandeling, 11.OOu. HOEK VAN HOUAND CS Station. Fietstocht Jeugdbond voor Na- tuur-en Milieustudte, 10.00 u. Fort aan den Hoek van Holland. Rondleiding, 13,00- 16.00u. ROTTERDAM Lantaren/Venster20.30 Corps(e)HisL M u- seum 'Schletandshuls' 11.00-17.00 film: Rotterdam, Nieuwe Stad. Hanno-lood* 15.00 en 20.00 My San Marais. Jeugdthea- t er Hofplein 19.00Turandot. de Doelen Jur- naanse Zaal 20.15 Zigeunermuziek. C5 Jazz 22,00 v. Mil Quartet. Donnar Boekenl4,00 Pianoconcert. SL Laurenskerk 20.15 Jubi le- umconcert Credo Singers, Nlghttownl9.30 Finale Zuid-Hollandse Popjacht. Nlghttown Theatercafé 21.00 Willem Breuker kollektief &Greetje Kauffeld. ROTTERDAM Van do 16 t/m wc 22 spr. Cinerama 1; Titanic' (12) dag 14.15-20. Cln.2: 'Amistad' (16) dag.13.15-17,3,5- 20 45. Cln ,3: 'I know what you did last sum mer" (16) dag. 18.45-21.30, dojr.ma.di.ook 12.45-16.15. Cfn.4: 'Seven years in Tibet' (12) dag 13-18-21.15. Cin.5; "Kiss the gris' (16) dag 18.15-21.15, oo.vr.ma.dl.ook 12.30-15.30. Invu Theater: 'Amazon' (al) dag£beh,ma,j 14-16. 'Super Speedway' (al) dag. (beh.ma.) 15. Toe Irvingsea' (al)do.vr.di.v*>, 13, Titanic' (12) dag (beh. ma17,15-21.15. ma.16-20, -Z3.ZQ. ook 10. Ven.1: 'De Poolse Bruid' (12) dag 20-22.15 (ma.niet om 22.15), vr.zo.wo. 14.30. Sneak Preview (16) ma.22. Ven.2: 'La vie de Jésus (16) dag 22. 'Karakter' (12) vr^o, wo. 14.30. Dag(beh.ma.) 19,30; 'Equinox Flower" do. 'A story of Floating Weeds''vr, 'Good Morning' za. "Late Autumn' zd. 'An autumn afternoon' di. Tokyo Ga' wo. *Le Mépns' (16) ma.19,30 Ven.3: The Tango Lesson' (12) dag 20. The River' (16) dag.22. 'Lègnmas Negras' (al) vr- -zo.wo. 14.30. Ven 4: 'Perfect Circle' (12) dagl9.30. Western' (16) dag22, Mcwezo- ne; 'Zusje' vr,15.3Q. Lumlèft» 1: The Jackal' (16) dagl2.10- - 15.10-18.10-21.10. Luro. 2: 'Sphere" (12T~ dag 12-15-18-21 Lum, 3: 'Desperate Meat v sures" (16) dag. 13.20-16-18.50-21.30Ü Lum. 4: 'Money talks' (12) dag. 18.30-21. do- .vr.ma.di.aA 13.30-16. t«s Pathé: Titanic' (12) dag 11.30-15.36- 19.30. 'Left luggage' (al) dag. 11.10-14.40^ 17-19,30-21.50. di.alleen 1120-14 10 'Good Will Hunting" (al) dag(beh.di-) 15.3Q- 18.30-21.20, do.vr.ma.ook 11.50. 'Mouse1" Hunt' (al) dag11.40-14-16.50-19.20- 21.40, di .n iet om 21.40. 'Asgood as rtgets (al) dag 15.20-18.20-21.10, do.vr.ma.di.ook 11.40. The man in the iron mask' (al) dag (beh.di.) 11.20-15-18-21, di.alleen 11- 13.50. 'Scream 2' (16) dag.(beh^a.) 11.30- 15-18 40-21.30, za.13.10-15,50-18.40- 21.30. Sneak preview, 'Ford no, Jones yes' di.21.40. Nachtvoorstol II ngen: Lum.Jj The Jackal' (16) vrja 00.15- Uim.2: Sphere' (16) vr- .za.00 15. Lum.3:'Desperate Measures'(16) vr.za.0Q.15. Lum.4: "Scream 2' (18) vr- .za.00.15. Kindermatinees: Cin.3: "Fairy Tale' ta- .zo.vvo, 13.30-16. Cln.5: 'Rubber1 zajo. wo.12.3D-15.Ven 1: "Ronjaderoversdochter" zo.wo.14. Lum.4: 'Rubber' za.zo.wo.13.40- - 16. Pathé 'Anastasia' za.zo.wq.II.IO* - 13.15. 'Rubber' za.zo.wo.ll-13.10. ding toe dat het werk gepaard ging met de nodige tegenslagen. Besloten werd om de bouwmetho de te veranderen. Naast de twee heimachines wordt nu ook ge bruik gemaakt van een boorma chine. Door het voorboren van de heigaten is de overlast vermin derd. Volgens de bewoners is er veel te lang gewacht met de nieuwe me thode. Door de onnodige vertra ging is de overlast voor de bewo ners alleen maar groter gewor den. Zij vinden dat hun woonge not geschaad is en eisen daarvoor schadeloosstelling. Oproep De BVSW heeft de bewoners per brief opgeroepen hun schade op te nemen. De gezamenlijke scha deprocedure is de eerste stap voor de formele aansprakelykheids- stelling. Inmiddels is ook de We tenschapswinkel ingeschakeld. Die onderzoekt nu hoe groot de omvang van de schade aan de wo ningen is en of de uitvoerders de verkeerde bouwmethode hebben gehanteerd. Bewoners vrezen na melijk dat onzichtbare schade zich pas in een veel later stadium gaat manifesteren. Ze willen dat bij de voortgang van het project ook bij de rest van de Vlaardinger dijk de aangepaste bouwmethode gebruikt wordt Volgens de BVSW zijn door de projectleiding te weinig maatre gelen genomen om het risico op schade te verminderen. Zo vin den ze dat er geen gedegen onder zoek is gedaan naar de kwetsbaar heid van de woningen in relatie tot het bouwgeweld. Ook zouden de trillings- en verzakkingsmetin gen niet of onnauwkeurig uitge voerd worden. „De bewoners zijn ervan over tuigd dat de huizen schade heb ben opgelopenzegt De Kievith ..Dat er een metro gebouwd wordt kunnen we mee leven. Maar als dat schade met zich meebrengt, moet dat gewoon vergoed worden. We zijn ervan overtuigd ze dat bij de bouwmethode steken hebben laten vallen. De hoogte van de schade is nu nog moeilijk in te schatten, maar het wordt zeker een flinke schadeclaim voor de vijftig huizen die echt in de vuur linie üggen." Bij de gemeente ligt inmiddels een verzoek tot subsidie van het onderzoek. „Want," zo stelt de BVSW in een brief aan het college, „de bewoners hebben behoefte aan externe deskundigen die ob jectief het bouwproces volgen. Nu zijn ze afhankelijk van de priori teiten van de bouwers." De Kievith: Het is voor hun ook afwegen. Uiteindelijk kiezen ze toch voor de metro, da's logisch. Ze komen gewoon om een metro te bouwen en zijn veel minder bij de woningen betrokken. De bou wers komen uit Rotterdam en kij ken alleen naar het metroproject, hun 1 is helemaal verkokerd. Tijdens de eerste informatie avond dtip jaar gpJedpn ?agen we nog Schiedamse vertegenwoordi gers. Maar nu ze bezig zijn, zie je geen enkele Schiedamse ambte naar meer. Het is gewoon 'Rotter dam achter een hek' geworden. En de bewoners worden in de hoek gedrukt en dreigen daar door het kind van de rekening te worden." Schiedam Projectbegeleider D. J. Folkerts draait er niet om heen. De overlast is enorm voor de bewoners. Bij de bouwers wordt er echter alles aan gedaan om de ellende voor de omwo nenden te beperken. „Heien zonder overlast is onmogelijk zegt Folkerts. „In de aanloop hebben we problemen gehad met de damwanden, maar we werken nu via een andere me thode. Persoonlijk denk ik dat we dat eerder hadden moeten doen, maar het gaat nu goed en we liggen itiet ver achter op de planning. Dat er schade aan de huizen is, zou mogelijk kurinen zijn. Daar hebben we een scha debureau voor. En als er aan toonbaar causaal verband is met de bouwwerkzaamheden, wordt die schade gewoon vergoed Volgens Folkerts is er geen fun- deringsond erzoeken gedaan omdat uit de archieven is geble ken dat de woningen, goed rijn gefundeerd. Ook worden de tril- lingsniveau's volgens de pro- jectbegeleier niet meer over schreden. De nieuwe metrolijn (Benelux lijn) loopt van station Marconip- lein, via Schiedam, een tweede Beaeluxtunnel en Pemis naar Hoogvliet, waar de fijn aansluit op de bestaande metrolijn van Rotterdam CS naar Spijkenisse. Het trace dat 113 kilometer lang is, krijgt zes nieuwe sta tions. De lijn kost in totaal lfi miljard gulden en moet in 2002 klaar zyn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 5