Marathon 1998 Als Van Hest zich maar aan de afspraken houdt Aart Stigter heeft hier z'n eigen publiek Recruuten a trophy Afscheid van de veteraan als - ópmeuw - beste Nederlander? Van Onna en De Maat zijn 'zwaar' favoriet De debutant als Oranje-kopman; 'Greg denkt al gauw dat-ie aan het wandelen is, hij wil harder' Rüter rent op Coolsingel regelrecht de aow binnen Studenten hebben hun eigen marathontitel Héél veel pasta eten in Waterstad Vrijdag 17 april 1998 Door Pim van Esschoten TilburgMarco Gielen weet alles van mislukte marathons. En hij kent het karakter van Greg van Hest. „Een jongen van stemmin gen. Hij vliegt er nog wel eens in. Als hij zich maar rustig kan hou den." Trainer Theo Joosten is op timistisch over het avontuur. Maar ook hij heeft een voorwaar de. „Als hjj zich maar aan de af spraken houdt." Als, mits, maar. Aan het talent van de Tilburgse hinde wordt niet getwijfeld. Maar de marathon is de discipline die de kunst van het geduld, het rela tiveren, het evenwicht vergt. Voor de atleet die zich van niks aan trekt van alle gedoe om zich heen. Van Hest is anders. 'Jonge hond', wordt wel gezegd. Het Beest ook, omdat hij altijd maar voorop wil lopen, in training of wedstrijd. Na drie opzienbarend goede wegwed strijden in een half jaar tijd, was het tydens de Twintig van Alpben vorige maand even wat minder. _„Belachelyk," noemde hij zijn ei gen presteren. Zó veeleisend is riW- t..,Misschien is het wel onwetend heid^' vraagt Joosten zich af. De onbekendheid met het fenomeen V<r»ist?. „Hij was maar net hersteld - :.yan een griepje, had ook een week wan '220 kilometer in de benen. rcDan.loopt Greg wel te balen in Al- -jtphe», maar denk ik: 'Hallo, Greg. Wel een beetje reëel blijven." - Voor de afgelopen dagen had u Joosten een boodschap met dub bele bodem voor zijn pupil: „Toon karakter, neem rust." De trainer trainde de afgelopen weken weer een keer of wat met een groepje Kenyaanse atleten op de Mookerhei bij Nijmegen. .Jvïaar ik heb Greg in Tilburg ge laten. Met opzet. Ik kan die jon- gens op de mountainbike nog niet bijhouden. Echt, dat red ik niet. Greg rentmee, die moet ook voor- - op. In deze fase zijn dat risico's, f Hij moet juist gas terugnemen," -"„Greg kent heel weinig angst, i» heeft veel vertrouwen in zondag. We beseffen echter dater veelmis kan gaan" roept Joosten uit. Een '-tijd van 2.13 of 2.14is het doel. „Ik hoop dat ny zich na 30 kilometer nog goed voelt Geen drinkposten n.overslaan, geconcentreerd lopen Allround-atleet Greg van Hest Van het strand van Egmondtot, overmorgen, de Coolslngel. Op hem, nota bene een debutant, zijn al alle ogen gerichtnu het Nederlandse marathonwereldje kleiner en kleiner wordt Foto gpo en zich houden aan de tempo's van de hazen. Dat zal hem moeite kosten, want Greg denkt al gauw dat-ie aan het wandelen is. Hij wil harder." Kip zonder kop Luc Krotwaar vindt het een beetje jammer, dat beeld van Van Hest. Als hij maar niet als een kip zon der kop loopt, hoor je nu veel. En van zo'n imago kom je moeilijk weer af. Natuurlijk moet je slim lopen, maar z'n onbevangenheid levert hem juist zo veel op." Vindt ook Theo Joosten, hoe te genstrijdig dat ook klinkt Toen hij in de zomer van vorig jaar de coaching overnam van vader Ad van Hest, koos Joosten voor de au toritaire aanpak. „Hij zou mis schien willen dat ik wat milder was, maar je moet er dicht boven op zitten. Een must. Ja, dat is heel intensief en ook uitdagend. Het is een verschrikkelijk fijne jongen met een mooi karakter. Hij durft, zal nooit afwachtend lopen. Hij- denkt hoog, heefr§èhijt"aan de" Kenyanen. Hy kent geen angst, gaat gewoon met ze mee. Al ver liest hü wel." Het kwam één keer tot een bot sing. Joosten verhaalt echter la- 1 chend en vol bewondering over die wedstrijd in Japan in februari, over dertig kilometer. „De af spraak was dat hij zich tot twintig kilometer rustig zou houden en dan pas kijken wat mogelijk was. Maar Greg liep na anderhalve ki lometer al weg uit een veld, waar in toch een paar heel snelle jon gens zaten. Ze hebben hem nooit meer teruggezien. Ik was in Ke nya toen ik het hoorde. Potver- domme, denk je dan. Het weer was nota bene zo slecht dat ever afgelasten werd gespro ken. En dan moet hij zo no dig met ander halve minuut voorsprong winnen, waar anderhalve se conde toch ge noeg is." ,}Dertig kilo meter in 1 uurf '32 "^minuten. Hardstikkë göcu natuur lijk. Greg was een grote held daar. Maar terug in Nederland kreeg-ie wel griep. Dat gooit je dan flink terug. Drie weken later moest hij in Alphen lopen." Een jaar geleden was Van Hest een opmerkelijk goede haas in de Rotterdam Marathon. Na dertig kilometer (1 uur 31) stapte hij uit. „Dat is een tijd die twee minuten onder het schema voor 2 uur 10 ligt," rekent Krotwaar voor. „Het zou fantastisch zijn als Greg en Bert van Vlaanderen op zo'n tijd zoudenuitkomen. En wij daarach ter als groepje Nederlanders in rhDoor Folkert ven der Krol VI 'i-WV'i Amerongen Nog één keer de massale aanmoedigingen. Nog één keer zijn vaste groep suppor- ters-bedanken meteen klinkende i prestatie. En, wie weet, nog één keer als snelste Nederlander de bewondering van de Coolsingel oogsten. Aart Stigter (41) zegt zon- dag de Rotterdam Marathon vaar wel. „Dl heb hier m'n eigen pu bliek." _Dat respect dwong Stigter in de - voorgaande jaren af: Nederlands kampioen in 1994 en snelste Ne derlander in de voorgaande twee edities. Zelfs als veteraan. Of Stig ter met een persoonlijk record van 2.15,14 uur dat staaltje op nieuw kan herhalen, is de vraag. - Dan zal hij in elk geval voor Bert van Vlaanderen en 'coming man' Greg van Hest moeten eindigen. „Namen zeggen me niets," rea geert Stigter, donker haar en ge huld in een splinternieuw trai ningspak van zijn sponsor. Zijn smalle gezicht getuigt van een li chaam in topconditie. „René God- lieb en Luc Krotwaar startten en kele jaren terug ook als favorie ten. Tóch eindigde ik voor hen. Drie maanden terug had ik mezelf voorgenomen wederom als eerste Nederlander te eindigen. Maar ik ben op 1 april een eigen sport- en gezondheidscentrum in Ameron gen begonnen. Dat heeft veel tijd en energie gevergd. Ik hoop op 2.15, maar voor hetzelfde geld loop ik tien minuten langzamer." Stigter kan ongetwijfeld rekenen op steun van het publiek. „Ik ben best populair in Rotterdam. Veel j toeschouwers kennen me inmid- dels. Echt kicken, al die aanmoe- diglngen," glimlacht de inwoner van Doom, die in Rotterdam altijd I naar behoren presteert Toch vindt Stigter, die voor "net eerst ging trimmen op de d&g (in 1980) dat Gerard Nyboer olym pisch zilver in Moskou won, zich zelf absoluut geen goede mara thonloper. „Talenten kunnen ïn het tweede gedeelte versnellen. I l -i» rS~ ^De boodscoa^had liever/een, debuut Jn de luwte gcwëufmaar volgens de trainerJaat Gj^G V^1®ÊST(24izlcB^u ee&aaal "graag 4 ÖrS^-xD^ffliMü^enst hdflx*&èdsl| toe, del ander zietzijriasbiwangtnhoid sipsssfcevs^ ling.Niemand twijfelt aan hettalentvanVan Best, die overmorgen in Rotterdam zijn eer ste marathon loopt Als htf maar beseÉfcdat het pas begint bij 30 kilometer. Ji-S?,- Dat besef hééft hoeft men AART STIGTER/ j4I>jjiet meer b|j te brengen. Juist na die der- •tig kilomete rkrijgt hij het vaak moeilijk; Hij heeft nlet bet aangeboren talent om dén nog eens te versnellen. Toch heeft hij het maxi- j male uit zijn loopcamère gehaaUL ffijJwas> vorig jaar *bij gebrek aan succesvolle j( ren - zelfs de beste Nederlander op de j siagcL. Overmorgen keert hij er voor;het laatst,terug als-marathonloper. Wie tranen ophet wegdek verwachkis bQ Stigter aanhet verkeerde adres. Van Hest en Stigter, recruut en afzwaaier. Ea r bovendien regelrechte concumnteninde 'achttiende' van Rotterdam. Inzet: nummer één van de Nederlandse deelnemers. Aart Stigter;Nederlanders missen de soberheid, die het karak tervan een atleetvormt. Wie hier een beetjepresteert, wordt me teen in de watten gelegd. Afrikanen lopen om tc. overleven enko men pas In beeld ais ze onder de 2.12 uur duiken." ArchieffotoCees Kuiper/RottenJams Dagblad Mijn lichaam kan de pijn niet ver dragen, ik mis daarvoor de geneti sche aanleg. Ik bezit andere kwa liteiten, kan bijvoorbeeld heel diep gaan. Na dertig kilometer is de fut eruit. Anderen storten dan in, terwijl ik op wilskracht het tempo er nog enigszins inhoud." Arm bestaan Die mentaliteit dankt Stigter aan zijn jeugd, waarin hy een arm be staan op een boerderij in kinscho ten leidde. „M'n ouders moesten elk dubbeltje omdraaien. Als kind stond ik overal achteraan. Zo had den we geen teievisie en droeg ik altijd oude kleren. Nederlanders missen de soberheid, die het ka rakter van een atleet vormt. Wie hier een beetje presteert, wordt meteen in de watten gelegd. Afri kanen lopen om te overleven en komen pas in beeld als ze onder de 212 uur duiken." „Waarom zou je in Nederland voor een onzekere, sportieve loop baan kiezen? Je moet alle nsico's zoals blessures voor lief nemen Terwijl een studie je een baan en goed inkomen garandeert, Daar om koester ik een grenzeloze be wondering voor Bert van Vlaande ren, die altijd alles voor het hard lopen opzij heeft gezet" Stigter bootste die mentaliteit na op de momenten dat het moest. „Voor de evenementen waarop ik de afgelopen jaren wilde preste ren, zette ik alles opzij. Daarna nam ik gerust een periode vryaf. Daarom houd ik het ook zo lang 2.14 of 2.15. Dan zou een enorme stap voorwaarts zijn." Maar een marathon begint pas na dertig kilometer, weet Krotwaar als geen ander. En juist voor een debutant is dat zo moeilijk. Marco Gielen: „Je wéét het en iedereen zegt 't ook, maar wat is dat dan precies?" Bondscoach Gerard Ny boer. Je weet niet watje te wach ten staat. Je kunt je niet focussen omdat je het niet eerder hebt mee- vol aan. Ik heb het elastiek heel langzaam uitgerekt." Vrijheid Hardlopen als vrijheid, niet als verplichting. Zo ziet Stigter zijn sport. „Bewegen vind ik mooi. Je gooit op die manier de dagelijkse beslommeringen van je af. Ik zal altijd blijven hardlopen. Heerlijk door de bossen van de Utrechtse heuvelrug. Ik geniet als een ree of konijn voor m'n neus oversteekt. Dat gevoel zijn Nederlanders ont groeid. Die stappen elke morgen in hun rijdend blik." Stigter wil zijn belevingswereld m zijn nieuwe bedrijfje overdragen op andere hardlopers, maar ook aan beginnende sporters. Snel en duidelijk instrueert de politiedo- cent-in-mste één van zijn pupil len die voor het eerst op de loop band traint. „Door al m'n contac ten in de atletiek leg ik heel mak kelijk contacten."Trots wijst Stig ter op de vijf partners die hij in 'no time' aan zijn bedrijf wist te bin den. Toch is zijn werk niet de reden om te stoppen met marathonlopen. „Dat onvoorspelbare zint me niet Je bent bijvoorbeeld heel afhan kelijk van de weersomstandighe den. Bovendien krijg je slechts één kans, want een marathon pleegt een enorme aanslag op je gestel. Ik deed het alleen voor de prestatie. M'n plezier in het hard lopen wilde ik niet verpesten door de marathon." Na 'Rotterdam' volgt op 31 augus tus nog wel 'Den Haag', zijn 25ste marathon, waar Stigter samen met Marti ten Kate en John Ver meide officieel afscheid neemt Daarna is het einde oefening. Of toch niet? Stigter hult zich in ne velen. „Ik kan me voorstellen dat ik het over negen jaar een uitda ging vind om het Nederlands re cord ook bij de 50-plussers onder de 2.20 uur te brengen. Dus mis schien nog één keer..." Gielen, Krotwaar en René God- lieb debuteerden op de marathon in 1995. Als de Drie Musketiers zouden ze zich kwalificeren voor de Olympische Spelen van Atlan ta. Gielen: „Wij gingen met z'n drieën in Amsterdam wel even 2.12 lopen." Het werd een fiasco. Krotwaar: „Achteraf weet ik, dat ik daar overtraind aan de start stond. En je moet beslist goeduitgerust zijn. Ik was er niet Idaar voor." Krotwaar-is overtuigd Van een be- ter debuut van1 Van Hest dan de musketiers... „Zijn .tijden op,4e dertig kilometer betekent-dat hij een veel "betere indicatie heeft dan wij destijds." Hij laat er me teen op volgen: „Ik wil Greg geen druk opleggen. Hoewel, druk komt ook uit je zelf. Eerlijk ge zegd heb ik dat ook nodig, het sti muleert me." Gielen kijkt daar anders tegen aan: „Ik vind het moeilijk over Greg te oordelen, maar ik denk dat het beter is je eerste marathon in een kleine wedstrijd te lopen en pas later voor een snelle tijd te gaan. Die opbouwis belangrijk." Hij vindt in Gerard Nijboer een medestander. „De eerste keer dat ik een marathon liep was die van Twente in 1979. Onvergelijkbaar dus. Ik liep 'm uit, meer niet. Ik stond niet in de spotlights zoals hü nu." De bondscoach is voorzichtig met een oordeel. „Greg krijgt al van zoveel kanten adviezen. Met nóg een mening daarbij schiet hij niet veel op." Maar het zou de bonds coach wat waard 2ijn geweest als „de media hem wat minder onder druk zouden zetten. Die belang stelling voor zijn persoon is een probleem. Er is bloedarmoede in de Nederlandse marathon, de spoeling is dun en nu is hij ineens de man. Maar waarom praat nie mand nu meer over Bert van Vlaanderen? Die is toch weer heel goed bezig. Maar de media ont dekt iemand en meteen..." „Zo was het ook met de Muske tiers. Dat liep toch sneu af, op weg naar Atlanta. En je kunt ze daar ook niet tegen beschermen. Ik zou heel blij zijn als Greg in Rot terdam slaagt. Maar het beeld is niet terecht dat hij nu de Neder landse marathon moet gaat trek ken, Hij heeft er het talent voor, maar ik zou hem liever in de luwte zien. Hoge verwachtingen doet hij zichzelf al genoeg aan." Toch is volgens Joosten bewust voor Rotterdam gekozen. „Als Ne derlandse atleet hoor je déar thuis. Ik vind niet datje anoniem moet lopen. Ik begrijp Gielen wel, maar hu en Greg zijn heel ver schillende jongens. Greg is ie mand die zich ook graag laat zien. Dat hoort bij hem. Bovendien, druk leg je jezelf op. We kunnen wel denken dat nu de hele wereld met jou bezig is, maar dat is echt niet zo. „Hij heeft ook wel een beetje eelt op de ziel gekregen," zegt vader Ad van Hest. „Door de loop der ja ren, de mooie momenten en ook dieptepunten. Van beide krijg je wat mee." Acht jaar lang werkten vader en zoon samen. Afgelopen zomer was er voor het eerst geen pro gressie. Ik twijfelde en wilde gaan sleutelen aan z'n schema's. En dan zit je al fout." Hoe moeilijk ook CJe doet tien stappen terug. Was ik alleen coach, was het sim peler geweest") de relatie coach/ pupil moest worden beëindigd, vond hij. In Joosten werd de 'rus tige' opvolger gevonden, die in .z^n ogen zqpn Greg verder op weg ^liaar de mafathonkon helpen. Wielrenner Zelf heeft-hij een verleden* als wielrenner; zat met mannen als Zoetemelk, Wagtmans, Pijnen en Den Hertog in de pré-olympische selectie voor Mexico '68, toen hij een jaar voor die spelen op de wie lerbaan van OerÜkon in Zürieh ten val kwam en een rugblessure een streep door de droom haalde. Daarna ontdekte hij de atletiek, liep liefst dertig marathons en is al twintig jaar coach. Hij zal met z'n fiets in Rotterdam staan. Rijdend van het ene naar het andere punt, om zyn zoon op de voet te volgen. Zoals de kleine Greg 15 jaar geleden met zijn va der meefietste bij zijn debuut tij dens de 'volksmaratbon' van Hil- varenbeek. Ad van Hest won. „Ik was vroeger in het wielrennen ook een aanvaller. Ik moest me aan het front laten zien. Meefiet sen en de laatste meters toeslaan, dat was niets voor npj. Ja, die ka raktertrek zit in de familie." Rotterdam Wilma van Onna en Miehei de Maat zijn zondag tij dens de achttiende Rotterdam Marathon de grote favorieten voor de Bom to Run Trophies. Voor Vlaardinger De Maat zou het prolongatie van de titel 'beste re gioloper' betekenen, Wilma van Onna beperkte zich vorig jaar tot het meedoen aan (en winnen van) de Radio Rijnmond-prestatieloop over 10 kilometer. De tegenwoor dig in Maarsbergen woonachtige lichtgewicht, die als lid van het Rotterdamse PAC toch in aanmer king komt voor de Trophy, koos destijds voor de Wesüand-mara- thon, maar dat beviel haar zo slecht dat ze meteen besloot in 1998 'Rotterdam' te doen. In de aanloop naar 19 april kreeg Van Onna (32) te maken met fysie ke ongemakken die haar beletten te starten in de Twintig van Al phen en tot voorzichtigheid maanden in de halve City-Pier-Ci- ty-marathon van drie weken gele den, Inmiddels voelt zij zich fit ge noeg om - bijvoorbeeld - clubge note Mieke Pullen en debutante Jessie Hulst (Rotterdam Atletiek) vóór te blijven. Martine Lust, de Trophy-winnares van vorig jaar, is eveneens kandidate voor één van de ereplaatsen die een (beschei den) geldbedrag opleveren. Michel de Maat, die zich overi gens pas gistermorgen inschreef voor Rotterdam, heeft vermoede lijk weinig tegenstand te duchten. De nummer twee van vorig jaar, Barendrechter Paul Kruithpf, is gestopt. Wxni Padmos, Hans Bos en Ad Onnink lijken nu zijn ge vaarlijkste concurrenten. De Maat had 'Rotterdam' in dienst van Tegla Loroupe willen lopen, maar de Kenyaanse kandidaat- wereldrecordhoudster brengt ge woon haar eigen hazen mee. De prijzen zijn 250 gulden voor de eerste man en vrouw in het BtR- klassement, 150 gulden vooi d- nummers twee en 100 gulden voor de numrr.Ci drie. Voor het klassement komen in aanmerking alle atleten die woon achtig zijn in het verpreidingsge- bied van het Rotterdams Dagblad, of aangesloten bij een vereniging in dat gebied- Dat zijn: PAC, Rot terdam Atletiek, RAV Metro, CAV Tenaco, RWV, AV Waterweg, AV Fortuna, SC Voome Atletiek, Spark, CAV Energie, AV Spirit, Hercules, Parthenon, AAA Alblas- serdam, Sliedrecht Sport, ARSV Papendrecht, Pallas'93, MSV en AVFlakkee, Joop Ruter trekt bijna 'van Drees „Ik een zes tlgfarige suk keiaar? Die CorBezemer mag me een bos bloemen komen bren- Spruitt Door Jan van den Bos Rotterdam Overmorgen zullen talloze Nederlan ders het feit vieren, dat ze een jaartje ouder zijn ge worden. Een klein deel van hen wordt op de dag van de marathon zelfs 65. En wie van deze nieuwe lichting aow-gereehtigden op die verjaardag dan ook nog de marathon in Rotter dam loopt, kan zonder twijfel onder de categorie 'uniek' worden gerangschikt. Rotterdam hééft zo'n man: Joop Ruter is de naam. Beslist geen onbekende in de nationale en zelfs in ternationale loperswereld. Hij liep al elf keer 'Rotter dam' met als snelste tijd 2 uur 42; hij werd als vete raan 23 keer Nederlands kampioen op diverse afstan den en pakte in 1988 als 55-plusser de Europese kam pioen op de 25 km in 1.28.30, Kort daarna veroverde hij in Finland zelfs een we reldtitel op de 5 km in 16,44. En in de categorie boven de 60 liet hij met 4.54 op de Engelse mijl een wereld record noteren, dat nu nog steeds fier overeind staat. Joop Rüter kwam ooit zonder werk toen het bedrijf, waarvoor hij tientallen jaren had gewerkt, failliet ging. Hij kwam thuis op de bank te zitten en moest zijn benen optillen als zijn vrouw met de stofzuiger langskwam. Zijn zoon nam hem toen maar mee naar PAC, waar zijn ster al snel ging rijzen. Rüter, geboren in de Crooswijkse Klepelstraat, lijkt soms een beetje op Heintje Davids. Al enkele malen heeft hij gezegd 'dit wordt mijn laatste marathon'. „Zondag loop ik nu echt de laatste,", roept hij op nieuw. „Ik maak er een unieke feestdag van. Wat ik nog steeds erg jammer vind is, dat de marathon niet meer door Crooswijk loopt Als ik vroeger over de Crooswijkse rende, stonden de mensen rijen dik en ik hoorde van alle kanten 'JcpicL.Jopic!.,. Daar kreeg ik een kick van en ging steeds harder lopen." Zal hei geen pijn doen, voor de ailer-allerlaatste keer diemaratkon? Opa Rüter moet even diep nadenken. „Nee," besluit hy. „Kijken is ook leuk. Misschien ben ik ook wel te ongedurig voor de marathon, ik heb weinig geduld. Volgens mijn vrouw kan ik ook niet normaal lopen, altijd wil ik snel Ik ga me weer op de kortere afstan den toeleggen. Het ZuiderSter-circuit ga ik straks weer winnen bij de zestigplussers. Zondag wil ik toch een tempo van vier minuten per kilometer zien te ha len. Dan moet ik binnen de drie uur binnen kunnen komen." Mooi toch voor een aow'er? Rüter: „Laatst heb ik me vreselijk geërgerd over een stukje in jullie krant over Cor Bezemer. Hij zegt daarin, dat hjj geen 'zestigjarige sukkelaar' wil wor den. Dat heb ik me erg aangetrokken. Ik verbeterde bij de zestigplussers nog een wereldrecord, dat der tien jam oud was." Daarom zegt Joop Rüter, de bijna 65-jarige: „Die Be zemer kan een bos bloemen bij me komen bren gen..." Rotterdam Robert Smits debuteerde vorig jaar op de marathon en liet meteen een uitstekende tijd af drukken: 2.27.38 uur. Daarmee was hij de vijfde Ne derlander die de finish op de Coolsingel bereikte, maar de eerste met een studentenkaart. Smits, lid van het Groningse Argo'77, studeert be drijfskunde in Groningen en was één van de 87 deel nemers aan het Nederlands Studenten Kampioen schap dat in deze vorm voor de tweede keer werd ge houden. Zijn vrouwelijke tegenvoeter - één van de zeven deelneemsters - luisterde naar de naam Marieke Ooms. Deze inwoonster van Edam studeert aan de Universiteit van Amsterdam en realiseerde een,'tijd van 3.48.18. Ook dit jaar wordt in Rotterdam om de studentehti- tels gestreden en nu al staat vast dat de belangstel ling opnieuw is gestegen. De voorbereiding berust bij de Erasmus University Road Runners, die zo'n tachtig lange afstandlopers telt en regelmatig deel neemt aan grote marathons als die in Rotterdam, New York, Parijs en Berlijn. De EUR Runners werken nauw samen met de stich ting Rotterdam Marathon. Rotterdam Vijftien restaurants uit het Waterstad- gebied zetten morgen en zondag hun deuren wijd open voor deelnemers aan en bezoekers van de Rot terdam Marathon. Op het menu staan, zoals gebrui kelijk aan de vooravond van eer, krachtenverslin dend evenement als de marathon, pasta's in alle vari ëteiten, smaken en misschien zelfs wel kleuren. De deelnemende restaurants zjn geconcentreerd rond de Oude Haven en het Vrij Entrepot op de Kon van Zuid. Me pasta-gerechten kosten 30 gulden maar lopers krijgen zaterdagavond 5 gulden korting op vertoon van hun startbewijs of-nummer De Pasta Party wordt in deze vorm en omvang voor de eerste keer gehouden. De bedoeling i5 er een tra ditie van te maken, die in de toekomst kan uitgroeien tot wellicht de grootste pasta party van Europa.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 8