W; 15, Toekomst Vlaardingse Fietsvierdaagse verzekerd Rabobank sponsort ook recreatief fietsen Hoogste punt bereikt in Plan Avenue Bewijsstukken van twee vrouwen in museumkelder «m I gencla JF& 1 Smeerpoets Visserijmuseum tijdelijk dicht Debat VVD Lezing over Turkije Informatie over gazon ONS bedankt oud- papierinzamelaars Energiebeurs in Margriethal Op de fiets naar het werk tea li SSepimti'pwïfitniitetHdusieiquaaniöjjoaï^ Cert.fcöm. Cmo ctef 10 Cue ana jtuvdnrcifct agguata S tnamisöfii («E famg Befectajilqd Igguojis graueïiïe facta dJfadeseiusrquaUaaiEKÉffttöccWMHB j&mitss fl&eovtrEnerentcaquipjinsmtnioariiOKcaprifuci; rantfacienteiUaqpylc^ragaïaemttiiËJtiPisefbimfc buönëaWjacKt.CüjgöÉrpteWlisaiJttieöH.efljtiictiï c£fecta:factü tft wna öiecü ötibËtcsta* piprEafgoïecnitÉciljoJicfdittgiiniiapfEiningtib? aquiloni'0ingIaticcöSringutut:;2 ügonra ïtjtmrins „O Rotterdams Dagblad Dinsdag 21 april 1998 De aanhouder wint. Als je maar lang genoeg blijft doorzeiken, krijgje op den duur toch je zin of waar je recht op hebt. De hondenpoepover- last in Schiedam wordt aangepakt (in Amsterdam staan al automaten met hondenpoepzakjes), de Hoogstraat krijgt een opknapbeurt en het verpauperde Broersveld wordt dan toch onder handen genomen. En nu men op het Stadserf eindelijk tot de conclusie is gekomen dat het stadskantoor als een vlag op een strontschuit boven die prachtige nieuwbouw uittorent en bovendien straks zal 'vloeken' naast die fan tastisch gerestaureerde basiliek, krijgt de 'ivoren toren' eindelijk ook een schoonmaakbeurt. Hoe en wanneer is nog niet precies bekend, maar er wordt aan gewerkt. Een stedenbouwkundig adviseur van de gemeente Schiedam is al drie jaar bezig met het bedenken van een goede methode om het stadskantoor aan te pakken. Goh, da's ook toevallig! Ik loop me al drie jaar te ergeren aan de grauwbouw waar ik dagelijks wel twee of drie keer langs 'moet'. En drie jaar is dan lang hoor! Maar tot op heden is geen besluit genomen over het nieuwe jasje van het stadskantoor. Nu is er met de realisatie van Schiedams 'kloppend hart' ineens een probleem bijgekomen, want zomaar even de vervuil de Kolos schoonspuiten of afwassen kan niet, want dan wordt de be neden gelegen nieuwbouw besmeurd. Het hoeft geen betoog dat dét probleem zich nooit voor had hoeven doen als in de afgelopen drie jaar iets minder diep nagedacht en iets daadkrachtiger gewerkt was. Dan had het stadskantoor in optisch opzicht nu al lang en breed naadloos aangesloten bij de rest Niet dus. Nog even en het nieuwe, nog fonkelende Stadserf is ook een smeerboel. Ontwerper Ruijssenaars meent dat die gore, smerige uitlopers van de zure regen en mosgroei het torenhoge pand juist ka rakter geven. Vuil kan volgens hem ook een estethische waarde heb ben. Die m an moet een smeerpoets zijn, dan kan bijna niet anders. Of dekt hij zich alvast in voor als straks de klachten binnenkomen over de nu al behoorlijk vervuilde glazen dakbedekking van de gang die vanaf de hal in het Stadserf naar het 'oude' stadskantoor loopt? Een glazenwasser kan daar niet komen, wie dan wel? Goed, de brand spuit is er dan afgelopen week wel overheen gegaan, maar zemen lukt niet dus het ziet er nog niet uit. Ik hoor het de architect al zeg gen: Vuil? Nee hoor, dat hoort erbij. Dat geeft het Stadserf juist ka rakter. Zal ik dadelijk ook eens zeggen als hij bij de opening van het nieuwe plein in een hoop hondenpoep trapt. 'Ja, dat hoort erbij. Dat zijn we gewend hier. Het bepaalt ook een beetje het karakter van deze stad' Dat pikt die man toch nooit van mij. SANDEESONNEMANS Vjaardingen Het Visserymuseum aan de Westhavenkade is tij dens de verbouwing tot 22 mei gesloten voor het pu bliek. De verbouwing is nodig omdat de huidige in richting van het museum nog uit de jaren zeventig stamt. Het museum krijgt een nieuwe receptiebalie en een winkel met mantieme cadeau-artikelen, boe ken en snuisterijen. Ook de kantineruimte krijgt een opknapbeurt. Tot spijt van de museumdirectie moet het bekende vissershuisje naast de ingang wijken, maar verwacht wordt dat bepaalde onderdelen m de vaste presentatie van het museum opnieuw ingericht kunnen worden Ook het plaatsen van een vissers huisje hoort daarbij. Vanwege de verbouwing moet de Vereniging Vrien den van het Visserijmuseum voor de lezing op don derdag uitwijken naar zaal de Gasterij aan de West havenkade 35, Directeur van het museum Frits Loo- meijer verzorgt de lezing over de Noordzeevisserij in de periode 1870-1940. Daarna volgt de ledenvergade ring. De lezing begint om 20.45 uur. Drs. J. H. Klein Molenkamp (Tweede-Kamerlid) en kandidaat Kamerlid F. Orgu zijn donderdag te gast bij de WD afdekng Vlaardingen, Schiedam en Maas sluis. In het Delta Hotel aan de Maasboulevard in Vlaardingen vindt vanaf20.00 uur een openbaar poli tiek debat plaats. E. Enneking geeft morgen voor dè afdeling Schie dam van de Nederlandse Vereniging van Huisvrou wen een lezing over Turkije, het land waar tal van be schavingen hun oorsprongvonden. De lezing begint om 14.00 uur in de Magnalia Dei-kerk aan de Albar- dastraat 67. De toegang is voor leden gratis, andere belangstellenden betalen vijf gulden. Hoe moet je gazons en natuurlijke grasvelden aan leggen en onderhouden? De gemeentelijke afdeling natuurontwikkeling geeft hierover donderdag van 19.30 tot 21.00 uur informatie in Voorlichtingscen trum De Groene Raat aan de Haneweg 19. Het ver wijderen van mos, het maaien en bemesten komt aan bod, evenals het maken van een ruiger grasveldje waar de dieren baat bij hebben. Verdere informatie is verkrijgbaar via telefoonnummer 2465521. Oud papierinzamelaars worden donderdag in het zonnetje gezet door ONS Milieu aan de Van Heek straat 15. ONS wil op deze manier de vele vrijwilli gers bedanken voor het gescheiden inzamelen van oud papier en karton. Tijdens de bijeenkomst in het bedrijfslefaurant van ONS wordt aan de organisa tie, die voug jaar het meeste oud papier heeft opge haald, de Gouden Krant uitgereikt. In 1997 is in Schiedam in totaal zo'n 3000 ton oud papier ingeza meld. Het streven is om in het jaar2000 circa 5000 ton perjaaroptehalen. ENECQ en ONS Energie houden samen met het Energieteam Schiedam, Vlaardingen en Maassluis een energiebeurs in sporthal Margriet aan de Nieuwe Darnlaan 5 in Schiedam. Het doel van de beurs is be zoekers kennis te laten maken met de beste produc ten en nieuwste snufjes op het gebied van energie en milieu. Diverse installateurs en fabrikanten zijn met een stand aanwezig. Bij het energiebedrijf kunnen bezoekers terecht voor adviezen over energiever bruik en besparing. Bovendien geeft het energiebe drijf lezingen over centrale verwarming. Burgemeester R. Scheeres opent de energiebeurs donderdag om 19.00 uur. De openingstijden zijn op Redactie Waterweg: Edwin Comeiisse, Marc Floor, Ben van Haren, Danielle Hermans, Judith van Klaveren, Sentina van der Meer, Mariëtte Olsthoom, Jan Rozendaal Conny Taheij Over de Vesten 3, 3116 AD Schiedam Postbus 373, 3100 AJ Schiedam Telefoon 2732700 Telefax 4265227 Sportredac tie: SanderSon nemans Telefoon 2732700 4004310 Door Jan Rozendaal Vlaardingen De toekomst van de Vlaardingse Fietsvierdaag se is voor de komende drie jaar zeker gesteld. Dat gebeurde gistermiddag in de kantine van de Rabobank, waar directeur P. F. A. Pouwer en L, L. Petit, bestuurslid van de WV Vlaar dingen, hun handtekening zetten onder een sponsorcontract. De bank, die jaarlijks miljoenen stopt in de wielerprofs in de oranje tenues, steekt de organisatoren van de Vlaardingse Fietsvierdaagse de komende drie jaar in totaal dertiendui zend gulden toe. Dat is zo'n beetje het totale budget van de vierdaagse. Ruim drie jaar geleden ontstond het idee voor de Vlaardingse Fietsvierdaagse. De plaatselijke afdeling van de WV en wethou der *'oor tourisme H. C. J. Roijers boomden over hoe Vlaardingen het best kon worden gepromoot. De meest waanzinnige ideeën gingen over tafel om het imago van stinkstad tussen smeerpijpen en kille flats op te kalefateren. Maar Vlaardingen had ook nog zo iets als een lege portemonnee - het mocht dus niet teveel kosten. Het werd de fietsvierdaagse. Een niet te duur en voor deze omge ving uniek evenement, waarbij mensen de kans werd gegeven om kennis te maken met Vlaar dingen, maar vooral ook met de mooie omgeving. Samen met Tourclub Rijnmond werden rou tes uitgezet voor veertig en tach tig kilometer per dag. Grote belangstelling De Vlaardingse Fietsvierdaagse mag zieh inmiddels verheugen in een grote belangstelling. Op de belangrijkste landelijke fietska- Ienders wordt de tocht genoemd - en ook geroemd om de prima uit gestippelde routes. Vorig jaar de den er zo'n vijfhonderd mensen uit heel Nederland mee. Met de steun van de nieuwe spon sor hoopt de VW dit jaar nog meer deelnemers aan te trekken. Want behalve alle VW-kantoren in het land, worden de folders met het inschrijfformulier nu ook bij alle kantoren van de bank neerge- Vlaardingen Behalve om de naam van de bank in het zon netje te zetten, gebruikt Rabo- bank-directeur Pouwer de Vlaardingse Fietsvierdaagse ook om in eigen huis het fiet sen te promoten. De medewer kers die in het bekende oranje- Rabofietstenu meedoen aan de vierdaagse, krijgen een vrije dag cadeau. Daarnaast is vrij dag 12 juni door Pouwer uitge roepen als fietsdag. Hij wil pro beren dat die dag alle mede werkers op de fiets naar kan toor komen. Dat idee leeft overigens bij meer bedrijven die zijn aange sloten bij de Industriële Kring Vlaardingen. In het kader van de bereikbaarheid heeft de IKV beloofd om plannen te ontwikkelen, waarvan dit er een is. Het is de bedoeling dat op den duur meer mensen, steeds vaker op de fiets naar het werk gaan, legd. „Meer publiciteit betekent hopelijk voor ons meer deelne mers," aldus Petit van de Vlaar dingse touristenvereniging. Dankzij de financiële steun kan er ook een door vele deelnemers gewenste wijziging m de route worden doorgevoerd. In plaats feobban -- "ww®*ht$00mm van één keer, wordt komende zo mer twee keer de Nieuwe Water weg overgestoken: een eilandrou te-west en een eilandroute-oost. De kosten van de pont („1,50 gul den per overtocht per deelnemer is een flinke rib uit ons lijf.") blok keerden tot nu toe deze wens. De precieze routes worden in juni be kend gemaakt, VSB Fonds Rabobank-directeur Pouwer ziet de sponsoring van zijn kantoor als een logisch vervolg op de activi teiten van Rabobank Nederland. „De Rabobank steunt het ama teur- en profwielrennen en in dat rijtje pas heel goed het recreatief fietsen. Bovendien wilden wij in het kader van het 100-jarig be staan van de Rabobank in Neder land (sinds 1911 in Vlaardingen, red.) samen met de WV iets doen aan imagoverbetenng van de stad," aldus Pouwer, De Rabobank in Vlaardingen ont popt zich dit jaar langzamerhand als een tweede VSB Fonds, al wil Pouwer die vergelijking liever niet maken. „Net als de VSB Bank heeft ook de Rabobank een plaatselijke betrokkenheid. Dat komt ook omdat wij binnen de ka ders van de landelijke organisatie onze prioriteiten kunnen stellen en geen hijgende aandeelhouders in onze nek hebben zitten. Maar wij hebben ook geen groot fonds zoals de VSB Bank waaruit wij kunnen putten. Bij ons moet het komen uit de reclamebudget of, zoals nu, de kosten die we hebben gereserveerd voor ons jubileum." Toch liet de Rabobank onlangs al van zich horen door de sponsoring van het boekje 'De Onderduik Voorbij?', het ver haal over een on derduikadres aan het Nareisplein in Vlaaidinger-Ambacht tijdens Tijdens de fietsvierdaagse kunnen mensen kennismaken met Vlaardingen, maar vooral met de mooie omgeving. Archief- rato Roel Dijkstra de Tweede Wereldoorlog dat be stemd is voor de basisscholen. Verder financiert de bank een project mee om ouderen wegwijs te maken met computers en te le ren surfen op Ir.' met Helpt het de gemeente om starters van nieuwe bedrijfjes op weg te hel pen en is ook betrokken bij een voorleesproject op basisscholen. En ook bij de vergevorderde plan nen om enkele tientallen runde ren in het wild in de Broekpolder te laten grazen is de bank inge schakeld. De vierde Vlaardingse Fietsvier daagse wordt dit jaar verreden op 25,2627 en 28 augustus. Maasland Met de realisering van de 84 woningen in het Maas land se bouwplan Avenue verloopt het heel voorspoedig. Vooral om dat er door de zachte winter vrij wel geen vorstverlet is opgetre den, breekt er deze week een nieuwe mijlpaal aan. Wegens het bereiken van het hoogste punt, gaat morgen de vlag in top. De 84 huizen worden gebouwd in opdracht van de Algemene Wo- ningingstichting Maasland (AWM). Voor de koopwoningen was de belangstelling vanaf de eerste presentatie direct erg groot. Door de notaris moest er worden geloot wie er voor de koop van een woning in aanmerking kwam. Daarbij bleek het aantal geïnteresseerden heel wat groter dan het aantal beschikbare hui zen. Alleen voor tien koopapparte menten viel de belangstelling te gen. Een prijs van iets meer dan drie ton voor een appartement liegt er dan ook niet om. Waarbij dan nog niet depris van een keu ken is inbegrepen. Voor deze hui zen stonden de kopers niet in de rij. Tot dusver heeft de AWM er slechts vijf verkocht, vier aan be woners uit het dorp en eentje aan een met-Maaslander. De woning stichting verwacht dat naar ge lang de bouw vordert de belang stelling van kopers voor de reste rende vyf appartementen wel zal toenemen. De huurwoningen worden volgen de maand toegewezen, waarna in september de eerste huizen wor den betrokken. SchiedamWie denkt in het Ste delijk Museum de gezichten te zien van de twee belangrijkste vrouwen in de Schiedamse ge schiedenis komt bedrogen uit Hun portretten zijn nooit vervaar digd of in elk geval niet bewaard gebleven. Verhalen, papieren en voorwerpen uit het tijdperk waar in zij leefden des te meer. Die zijn tot 3 januari 1999 uitgestald in de kelder van het museum aan de Hoogstraat. Aleida van Henegouwen en de Heilige Liduina. Zonder de eerste zou Schiedam niet zijn uitge groeid van eenvoudig vissersdorp tot bloeiende havenstad. Aan Li duina dankt Schiedam zijn naam als bedevaardsoord en tal van kleurrijke verhalen. Er zijn onder meer straten en een kerk naar hen vernoemd, binnenkort wel licht de raadzaal in het nieuwe Stadserf. En hoewel niemand weet hoe Aleida eruit heeft gezien, is begin deze eeuw een groot bronzen beeld van haar vervaardigd dat momenteel op het plein voor het museum staat. Van Liduina is een bronzen beeld in de maak. Aan vankelijk zouden dat kunstwerk en de tentoonstelling gelijktijdig gepresenteerd worden. Maar de bronzen Liduina, die een plekje krijgt op het Oude Kerkhof, is nog niet gegoten. Aan het Stedelijk Museum dus de taak om een beeld te schetsen van de Heilige Maagd en Vrouwe Aleida en hun tijdperk: 1250-1598- Geen eenvoudige, wel een ge slaagde klus. Op de zolder van het museum bevonden zich tal van voorwerpen uit late Middeleeu wen: munten, vissersspullen, le ren schoentjes, aardewerk potten en flessen van opgravingen bij de ruïne van het Huis te Riviere en het Bagijnhof, anonieme portret ten van gegoede Schiedammers, een groot kruisbeeld. Historische stukken die al jaren niet uit de kast waren gehaald en nu weer in de schijnwerpers staan. Stripverbaal Uit het gemeentearenief en col lecties van particulieren werden andere belangrijke stukken opge duikeld. Wat te denken van een incunabel ofwel heiligenboek uit 1498 waarin pater J. Brugman het leven van de maagd in een soort stripverhaal optekende, compleet met fraai gekleurde prenten. Of twee botten, die vroeger dienden als schaatsen. Vermoedelijk heeft Liduina op soortgelijke botten haar onfortuinlijke val gemaakt op het ijs aan, de Kreupelstraat. Het gebedenboekje dat de bedle gerige vrouw 38 jaar dagelijks in handen had, ligt veilig in een vi trine. Zelfs de grafsteen van de Schiedamse heilige is uit de naar haar vernoemde basiliek naar de Hoogstraat getakeld. Het grafmonument van Vrouwe Aleida werd na diepgravend on derzoek teruggevonden in een museum in Valenciennes. Lenen kon niet, want hij was ingemet seld onder een trap. De oplossing is gevonden in het projecteren van dia's van haar steen en die van haar echtgenoot Jean d'A- vesnes. Uit het archief komt on der meer ae stichtingsakte van de stad Schiedam uit 1262 en de akte uit 1270 waarin te lezen valt dat Floris V dc stad het recht schonk om een jaar- en weekmarkt te mogen houden. Ook voorwerpen die mogelijk door Aleida gebruikt Pater J. Brugman schreef In 1498 een hei ligenboek overhet leven van Liduina, voorzien van kleurigeteke- ningen die on der meer de ongelukkige val van de 15-jarige Schiedamse op het ijs ver beelden. Foto BasCzerwinski zjjn in haar Huis te Riviere geven een goed beeld van de late Mid deleeuwen. „Juist omdat er geen afbeeldin gen te vinden zijn van beide vrou wen, zyn de voorwerpen en papie ren een soort bewijsstukken van hun bestaan. Het was voor ons een enorme uit daging om daarvan een mooie ex positie te maken," vertelt Cathy Jacob van het museum Om de 'bewijsstukken in de juis te sfeer tot hun recht te laten ko men, is in de kelder het licht ge dempt en is een stenen gangen stelsel gebouwd naar de platte grond van een molen. Via zandpa den wordt de bezoeker geleid langs de voornaamste thema's van de late Middeleeuwen: reli gie, bestuur en economie. Ook stedenbouw, kunst en architec tuur komen aan bod. "Twee vrouwen van Schiedam. Aleida van Henegouwen en Lidui na. 1250-1598' is de tweede in een reeks van drie historische ten toonstellingen die het Stedelijk Museum organiseert op basis van de eigen collectie. Ook van deze tentoonstelling zal een cd-rom verschijnen. Dinsdag 21 april SCHIEDAM Podium Café. Jamsessie o.l.v. Richard, 21.30 u. Dc de 4 Molens. Modeshow (firma Vander Klooster), 1Q.3ÖU. Dcde Woudhoek. Modeshow (Esther Thuismode). IQ.OOu. Wijkpost Zuid. Soos, 13.00-16.00u, Thea ter a.d. Schle. Koninklijk Ballet van Vlaande ren met The Sound of mus-s. 19.30u. ROTTERDAM Hlst. Museum 'Schletandshuls' 10.00- 17.00film: RotterdamNieuwe Stad. de Doe len, Jumaanse Zaal 20.15 Oude muaek in de Kleine Zaal. Rotterdamse Schouwburg, Gr.z.20.15 Carmen. Lantaren/Venster 21.00 Abelard Heloise. Luxor Theater 20.15 Grease, de rmjsical.TheatsrZuidpleln .Gr.z. 20.15 Mini &Maxi. KI.Z. 20.30Lebbis en Jansen Zaal de Unie20.30De Mythe van het liberale Gelijk. Woensdag 22 april SCHIEDAM Dc Oost. Spelleqesochtend bijdeacdviterten- club, 10.00-12.00u handwerken welfare, I4.00-16.00u. Wijkpost Zuid. Koersbal. 14 00-16 30u. Theater a.d. Schie. Konink lijk Ballet van Vlaanderen met The Sound of music, 19.30u. VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal, 't Gelag door Fred Delf- gaauw, 2O.OOu. Woon zorgcentrum Thur- lede. Bingo. 14.0ÖU. HOEK VAN ROLLAND De Hoekstee. Jeugdvoorstelling Mr. Mc. Anansi.14.00u. ROTTERDAM AJI/ance Francalse 19,30 Filmavond. Chime- re - Zingarc.Hist Museum 'Scfifeiands- huls' 10.00-17.00 film: Rotterdam, Nieuwe Stad, SKVR McJekscbool Centrum-West 17.30 Kinder - "jen Podium. Easy-Café Rot terdam Wil'en. vodka's (monk) Jazzhouse. Nighttown Theatercafé 22.00 Fresh Up. Rotterdan so Schouwburg, Grx 20.15Car- men. Lant* cen/Venster21.00 Abelard&Hel- oise. Luxor 'Tieater 20.15 Grease, de musi cal Rotterdamse Schouwburg, Kl.z. 20.30 De verbouwing. St Droomtheater 15.00 Zeegeschiedenis. Theater Zuidpleln, Gr.z.20.15 Mini Kl_z_ 20.30 lebbisen Jansen. St. Uurenskerk20.00Laurens Lite rair. Zaal de Unie 20.30 Volgspot-Live. ROTTERDAM Van 16 f/m 22 april. Cinerama 1: Titanic" (12) dag 14.15-20. Cfn.2: 'Amistad' (16) dag.13.15-17.15- 20.45, Cln.3: 'I know what you did last sum mer" (16) dag. 18.45-2130,do.vr.ma.di,ock 12.45-16.15. Cin.4: 'Seven years in Tibet* (12>dae 13-18-2115 Cin.5:'Kiss the mrfs' (16) dag. 18.15-2115. deur ma chook 12.30-15.30. [max Theater. "Amazon" (al) dag.(beh.ma.) 14-16 "Super Speedway (al) dag. (beh.ma.) 15 The livmgsea' (al) do.vr.di.wo.13. Titanic' (12) dag (beh ma.) 1715-21.15, ma.16-20, za.2D.ook 10. Ven.l: "De Poolse Bnud (12) dag. 20-22.15 (ma.met om 22.15), vr zo.wo. 14.30. Sneak Preview (16) ma.22. Ven.2: "La we de Jésus (16) dag 22. "Karakter' (12) vr.zo.wo. 14.30. Dag.(beh.ma19.30: Equinox Rower' do, 'A story of Floating Weeds' vr Good Morning" za. 'Late Autumn' zo. 'An autumn afternoon' di. Tokyo Ga" wo. 'le Mepns' (16) ma 19,30. Ven.3: The Tango Lesson' (12) dag 20. "The River" (16) dag.22, 'Lagnmas Negras (al) vt- .zo.wo. 14.30. Ven 4: 'Perfect Circle (12) d3g.19.30. "Western' (16) dag.22. Mowezo- ne: 'Zusje' vr.15.30. Lumière 1: The Jackal' (16) dag. 12.10- 15.10-18.10-21.10. Lum. 2: 'Sphere' (12) dag. 12-15-18-21 Lum. 3:'Desperate Mea sures' (16) dag 1320-16-18.50-21.30. Lum. 4: 'Moneytalks'(12)dag.l8.30-21,do- ,vt ma.di.ook 13.30-16 Rexane:'Hetheetstehoertjeblijftoptempera- tuur* (18) co. t/m zo. doorl. voorst. "Zwoele nachten op ibiza' (18) ma. tfm wo. doom voor st. Pathé: Titanic' (12) dag. 11.30-15.30- 19 30. 'Left luggage' (al) dag.li 10-14.40- 17-19.30-2150, du» een 11.20-14.10. 'Good Will Hunting' (a. dag.(beh.di.) 15.30- 18.30-21.20, do.vr.ma.ook 11.50. 'Mouse Hunt' (al) dag.ll.40-14-16.50-19.2Q- 2L40di n iet om 21.40. 'Asgoodasrtgets (al) dag 15.20-18.20-21.10, do.vr.ma.dt.ook 11.40. "The man in the iron mask" (al) dag. (behdi.) 11.20-15-18-21, di.alieen 11- 13.50. 'Scream 2' (16) dag.(beh^a.) 11.30- 15-18.40-21.30, za.13.lQ-15.50-18.40- 21.30. Sneak preview 'Ford no, Jones yes' di 21.40. Nachtvoorstelllngen: Lum.l: "The Jackal' (16) vr_z3,00,15, Lum.2: 'Sphere' (16) vr- za.00,15.Lum,3: 'DesperateMeasures'(16) vr.za.00.15. Lum.4: 'Scream 2' (16) vr- za.00.15. Klndermatlne#*- Cin.3: T*im Ja'e' s ■zo.wo.13 30 16. Cln.5: 'Flubber* zauto. wo.12.30-15 V«n 1: "Ronjade roversdochter' 20.wo.14. Lum.4: 'Rubber' za.zD.wo.13.40- 16. Pathé 'Anastasia' za.2D.WQ. 11,10- 13.15. 'Rubber* za.zo,wo.il-13.10.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 5