Telefoonverkeer plat door chaos WK-kaartverkoop v, Een nette Boeg op 4 mei 'Fransen zetten veel te weinig operators in' Ellende van Zwart Wit doet even de euforie rond Rotterdam Sport vergeten i Plan voor super hoogbouw in de Maas Cultuur Mensen Centraal V Meesterkok wordt even koksmaatje voor Oranje Sport Guïïit maakt in autobiografie van z'n hart geen moordkuil Gwyneth Paltrow als onbereikbare filmliefde Nico Jalink heeft weer reis voor Oud-Beijerïand Medisch onderzoek voor verwerkers Rij hu er-grond Abonnee Service Paula Jones aan tafel met Clinton |P Ook de verzorgingshuizen pikken CAO-eindbod niet Moord volgde na afpersing Jlil Westblaak 180 3012 KN Rotterdam, 01M004400 Nummer2I56 Door Ben Maandag Jaco Sterk (rechts) ziet tot zijn 'schrik' dat Oud-Beijerland dank zij Spartaan Nico jallnk in de derde ronde naar Stellen dam moet. fttocor vós' Mijns heerenland De amateur- voetballers van Oud-Beijerland beMoren in de acht ste: editie ,van het toernooi om de Rot terdams Dagblad Trofee tot .'Je reis lustige gezelschap pen. De kersverse kampioen van de vierde klasse be reikte gisteravond de derde ron- ..de van district TI, waarin heftng. eerdere bezoeken aan Stad aan 't Haringvliet, Geervliet en Mijnsheerenland moet spélen in Stellendam. De Beijer- landers hadden hun tripje te danken aan Spartaan Nico Jalink; Dé middenvelder, wiens verblijf op Span gen in handen van het bestuur ligt, verrichtte in dc volle kantine van GOZdelot:; Zie ook pagina/. Schiedam Vijfentwintig oud- medewerkers van NBM Milieu in Schiedam kunnen een medisch onderzoek ondergaan om vast te stellen of ze nadelige gevolgen hebben ondervonden van het ver branden van vervuilde grond van de Bijlmerramp. Bij dit bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat is in de zomer van 1994 vervuilde grond verbrand uit de Bijlmer. Volgens B. Schoenmaker van NBM Amstelland, waarvan NBM Milieu deel uitmaakt, is de oud medewerkers een medisch onder zoek aangeboden om mogelijke onrust weg te nemen. Er zijn bij de directie geen gezondheids klachten bekend die te herleiden zijn lot de schoonmaak van de grond uit de Bijlmer, aldus Schoenmaker. NBM Milieu verwerkte in totaal 185D ton grond uit de Bijlmer in de twee jaar geleden gesloten in stallatie. Volgens opdrachtgever Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS) was de aard; door de vlieg ramp vervuild met benzeen en ke rosine. Na reiniging is de grond afgevoerd naar een opslag in de Moerdijk. H. de Jonge van de Stichting Visie stelde eerder deze week dat hij aanwijzingen heeft dat er met de vemüide grond van de Bijlmer ramp is gesjoemeld. Hij is bena derd door een oud-medewerker van M3M Milieu die indertijd met de vervuilde Bijlmergrond in aan raking kwam. De NBM-medewer- ker heeft sinds 1994 ernstige ge zondheidsklachten. De Jonge ver moedt dat de klachten worden veroorzaakt door verarmd urani um dat door de ramp in de bodem Informatie over bezorging van de krant: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur zaterdag van 15.00 tot 16.30 uur is terechtgekomen. Het uranium zou afkomstig zijn van de El Al~ Boeing. Een Zweeds onderzoeks bureau constateerde eerder een verhoogd uraniumgehalfe; in de ontlasting van een vrijwillig brandweerman, maar over dat verhaal rezen later twijfels omdat uranium niet zou zijn te meten in ontlasting. Volgens Schoenmaker blijkt uit de door KWS geleverde analyse rapporten, die gisteren uit het ar chief zijn gevist, met dat er urani um in de grond zat. NBM Milieu heeft de grond zelf niet onder zocht op de aanwezigheid van ura nium, niet na de reiniging. „Er is z'kia gekeken of de kerosi ne 'en- benzeen was verwijderd." zegt Schoenmaker. Pagina 5: Milieudienst tempert angst voor uranium in Schiedam ZW 3 Zie ook weerbericht op pagina 21 Rotterdam De vanmorgen gestarte kaartverkoop voor het wereldkampioenschap voetbal heeft het telefoonverkeer in grote delen van Europa ernstig ontregeld. KPN Telecom maakte vanmorgen melding van overbelaste centrales in on dermeer Italië, Spanje en Frankrijk. In Nederland raakten eerst internationale centrales overbelast en vervolgens ook centrales voor het (interlokale telefoonverkeer. Bellen was vanmorgen vroeg vooral in de Randstad moeilijk. Zelfs het alarmnummer 112 kon vanuit sommige gemeenten niet worden bereikt. De politie* rond Gorinehem ondervond, zonder aanwijsbare oorzaak, problemen met het portofoonverkeer. De storingen begonnen meteen na acht uur, het tijdstip waarop in Frankrijk het telefonische loket van de kaartverkoop openging om de laatste 110.000 kaartjes voor het WK aan de man te brengen. De vrees van de telefoonmaat schappijen dat honderdduizen den voetbalfans in heel Europa zich tegelijkertijd op de telefoon zouden storten om een kaartje te bemachtigen, bleek uit te komen. „Iedereen wil er meteen bij zijn. Dat zorgt voor enorme Files op de internationale lijnen," aldus de woordvoerder van KPN Telecom. KPN registreerde 60.000 telefoon tjes per vijf minuten, een absoluut record, In LoirdSir fftSBSerdeff* volgens Britiseh Telecom tussen 8.00 en 9.00 uur 4 miljoen mensen het WK-nummer te draaien, even eens een record. Om te voorko men dat alle telefoonlijnen met Fran krijk blijvend overbelast zou den blijven, hebben de telefoon bedrijven een filter gezet op het aantal telefoontjes. BT gaf van de 4 miljoen telefoontjes er maar 500.000 door. Daarmee werd voor komen dat de telefooncentrales van France Télécom bezweken onder het gewicht van de inko mende telefoontjes. De telefoonmaatschappijen had den de ehaos al enige tjjd zien aankomen, maar waren niet in staat er iets aan te doen. Waar schuwingen aan het adres van de organisatoren van de kaartver koop haalden niets uit. Er was veel kritiek op de organisatie, om dat die slechts 90 operators heeft ingezet om de stroom telefoontjes op te vangen. De woordvoerder van KPN: „Dat is veel te weinig. Dan hoopt het verkeer zich op en ontstaan er problemen." De pro blemen voor buitenlandse bellers werden nog eens vergroot doordat de helft van de operators werd in gezet om het Franse publiek te be dienen. Overmacht Becijferd was dat als 900.000 men sen zouden bellen, en elk van hen werd een minuut te woord ge staan, de centrale 166 uur nodig - zou hebben om alle inkomende "gesprekken af te handelen. In werkelijkheid is de centrale al leen vandaag open. KPN zei te verwachten dat het te lefoonverkeer in de loop van de dag zou normaliseren. Schade claims en klachten over noodge vallen waarin bijvoorbeeld medi sche hulp niet tijdig kon worden ingeroepen, werden op voorhand afgewezen. „Dit is overduidelijk een geval van overmacht." De kaartverkoop voor het WK staat al langer bloot aan kritiek van de Europese Unie en verschil lende Europese voetbalbonden. Washington De Amerikaanse president Bill Clinton en Paula Jones, de vrouw die hem aan klaagde wegens ongewenste in timiteiten, zullen zaterdag avond samen dineren in het Witte Huis. Het Witte Huis orga niseert dan een banket voor zo'n 2500 journalisten en hun gasten, De president en zijn vrouw zullen aan het hoofd van de tafel zitten. Jones en haar man komen op uitnodiging van het conservatieve, anti-CIinton- tij-.ischrift Insight. Jones, die in h^ger beroep is gegaan nadat haar aanklacht was ^'.gewezen, zegt dat Clinton haar oneerbare voorstellen heeft gedaan en zijn geslachtsdeel heeft getoond. Monica Lewinsky, een ex-stati- giaire van het'Witte Huis die een affaire met de president zou hebber, gehad, was ook uitgeno digd, Maar zij is niet van de par tij. Vooruitlopend oji ds Dodenherdenking op 4 mei Is gisteren De Boeg in Rotterdam schoonge maakt. Het monument gedenkt de opvarenden in da koopvaardij die in de Tweede Wereldoor log Zijn gevallen. FotoVictor van Breukelen Telefoon: 010-4004 444 Door Wessel Penning Rotterdam Opeens klonk geen geroezemoes meer in het donkere zaaltje van de cruiseterminal op de Wilhelrninapier, die gisteren het decor was van de manifestatie 'Rotterdam Sport'. Opeens waren de deelnemers aan de workshop 'Hoe sportief is het stadsbestuur en hoe sportief is deze stad?' doodstil en werd met bezorgde blikken geluisterd naar de nood kreet van Jan Oirbeek, secretaris van de door vele problemen ge teisterde voetbalclub Zwart Wit '28. Oirbeek vertelde over de noden van zijn club. Tien jaar geleden, zei hij, was Zwart Wit nog een bloeiende zaterdagclub met liefst 1300 voor het merendeel autoch tone leden, maar inmiddels is de club uit Zuid vooral 'allochtoon' geworden en wordt gevochten te gen steeds weer opduikende pro blemen. Oirbeek somde op: „We hebben te maken met contri butie-achterstanden, met ver voersproblemen, met diefstal, dis criminatie en taalbarrières. Bo ven - worden autochtone leden wet.pest en zijn in tien jaar tijd pas twee jeugdleden naar het eer ste elftal doorgestroomd. En op zondag wordt op onze velden door buitenlandse families gebarbe cued. Weet u waarom? Omdat ze het gras in het Zuiderpa/k te hoog vinden en er daar te veel honden poep ligt." In de zaal werd gezucht. Oirbeek had de knuppel in het hoender hok gegooid. „Is dat nu allemaal wel waar, wat hij daar zegt?" fluis terde een vrouw verontrust. De 'zwartwitter' ging gewoon door en richtte zich op de aanwezige sportwethouder H. van den Muij- senberg. Oirbeek: „Wij klagen hier al tien jaar over. Maar de instanties wil len ons niet horen. Het lijkt wel alsof we worden afgerekend op ons plan om van Zwart Wit een multiculturele club te maken. Wij zijn bang dat we het jaar 2000 niet halen. Als u onze velden wilt ge bruiken voor de bouw van wonin gen of de aanleg van een metro station, zeg dat dan! Dan weten we waar we aan toe zijn. Maar als u ons na tien jaar wilt helpen...nou ja, graag d?n!" Hulp werd hem echter niet toege zegd. Dat kon Van den Muijsen- berg - nog geen zeven dagen wet houder van sport - natuurlijk ook niet. Hij beloofde een en ander bij de collega-wethouders wel eens aan te kaarten. Maar echt ant woord kreeg Oirbeek gisteren nog niet op de vraag of er geld be schikbaar was voor de aanstelling van een jeugdopbouwwerker 'met trainersdiploma', die zijn club weer wat op streek zou kunnen helpen. Wel werd hij aangehoord, bijgevallen én aangevallen. Dr. Wiebe de Jong, sociaal psycho loog op de Erasmus Universiteit Rotterdam: „Ik klaag de sociaal maatschappelijk werkers in Char- lois aan. Hoe hebben zij ZwartWit '28 zo kunnen laten voortmodde ren?! Zij hadden tijdig het kader binnen de club moeten coachen. Want daaraan was behoefte. Op de sportverenigingen heerst nog een ouderwetse pedagogiek." Anderen begrepen juist weer niet hoe een professionele organisatie als de KNVB het zo ver heeft kun nen laten komen dat een club als Zwart Wit '28 in de problemen ge raakte. Maar er waren er ook die zich hardop afvroegen of Oirbeek niet wat overdreef en of Zwart Wit in de afgelopen tien jaar niet een serie cruciale fouten had ge maakt. En Philip Pietermaat, schoolmaatscnappelijk werker in het Oude Noorden, wees op zijn goed lopende eigen 'kindje': de in tegratie van allochtone jongens binnen de Hiilegersbergse voet balclub Sporting Lodewijk. In ieder geval, zo zei Van den Muijsenberg, stond men „na alle euforie rond de marathon weer met beide benen op de grond". Zie ook pagina Rotterdam Wordt u ja of nee donor? Een vraag die ook wat vragen oproept. Lees voor een antwoord op een aantal belangrijke vragen, de advertentie over orgaandonatie. Zie pagina 2 0 Den Haag— In de verzorgingshui zen dreigen acties nu de Woon zorg Federatie (WZF), de koepel organisatie van 1400 verzorgings huizen, en de werkgeversorgani saties FW en LVT het CAO-eind bod van het kabinet voor 400 mil joen extra in de zorg hebben afge wezen. De werkgevers vinden ook na nadere bestudering het bod van 400 miljoen onvoldoende. „We weten één ding zeker," stelt directeur F. Clevers van de Lan delijke Vereniging voor Thuis zorg (LVT)- „Met de ruimte die het kabinet voorstelt, kunnen wij on ze belangrijkste doelstellingen niet realiseren: $?/-■ 'agere werk druk, géén be* reidsmnrkt- positie en génring van de zorg- en dienstverlening." Ook onderhandelaar F. Werdmül- ler van Elgg van de WoonZorg Fe deratie vindt het CAO-eindbod 'beneden de maat'. De WZF heeft inmiddels de bon den verzocht het ultimatum aan de werkgevers met een week te verlengen, wat eigenlijk een ver zoek is om de voor morgen aange kondigde acties op te schorten. Weidmüiler vindt zo'n adempau ze nodig om zijn leden volgende week in alle rust te kunnen raad plegen. De onderhandelaars van het CAO- Ziekenhuiswezen liepen na het bod van het kabinet -op z'n zachts gezegd- evenmin over van enthousi isme. Rotterdam Wolkenkrabbers van 200 tot 250 meter. Niet één, maar een aantal naast elkaar: In Rotterdam. Architect prof. ir. Jan Hoogstad heeft een plan gemaakt waarin super-hoog- bouw mogelijk moét wórden. Op een niéuwestrook land langs de Boompjes kunnen wolkenkrabbers worden ge bouwd die gemakkelijk, een hoogte van 250 meter berei ken. De hoogbouw in de stad krijgt daardoor een volstrekt nieuwe dimensie. Hoogstad werd aanvankelijk gevraagd om één studie te ver- richten naar hoogbouw op het bijkantoor van de Néderland- sche Bank aan de Boompjes. Daar. willen projectontwikke laar Matser en bouwbedrijf Van Eesteren, verenigd in- de vennootschap onder firma naam VEMA, een toren bou wen die de 200 meter overtreft; Maar inmiddels is vrijwel ie-" cereen het erover eens dat hoogbouw van rond de 200 me ter op juist deze plaats niet echt gewenst is. Hoogstad ging verder met het concept 'super-hoogbouw' en kwam op het idee om de oever van de Maas langs de Boom pjes een eindje te verleggen. Op de aldus verkregen nieuwe strook grond kunnen vervol gens wel superwolkehkrab- bers worden gebouwd," meent- Hoogstad. Met dé nieuwe hoogbouwzone ontstaat een- nieuw 'waterfront' van de stad. .Niet alleen krijgt de Rotter damse skyline een uiterlijk dat nog spectaculairder oogt. maar ook kan de Boompjes zo uit groeien tot een aantrekkelijk toeristisch gebied. De wolkenkrabbers zijn te con strueren volgens een door Hoogstad ontwikkeld systeem: verschillende segmenten wor den tot grote hoogte op elkaar gestapeld. Eik segment be schikt over een groot atrium. Daaromheen spelen zich per segment verschillende activi teiten af: wonen, werken of re creëren. De segmenten rijn door snelliften met elkaar ver bonden/Binnen desegmenten brengen wat langzamer liften de bezoekeis^pp^^gii^-r- Zie ook pagina 3 Den Haag De twee slachtoffers die gisteren zijn aangetroffen in een Chinees restaurant in Den Haag lagen met doorgesneden ke len in de horecagelegenheid aan het Spui. Het vrouwelijke slacht offer (25 jaar) is de eigenaresse van de zaak, die onlangs in het nieuws kwam in verhand met af persingen. Het mannelijk slacht offer (29), onderhield een relatie met de vrouw. De vrouw was waarschijnlijk zwanger. Ze zijn vermoedelijk Iaat ih de avond of in de nacht gedood. De eigenares se deed rond de jaarwisseling aan gifte van afpersing. Vorige week zijn drie verdachten tot celstraf fen veroordeeld. Zij hadden ge dreigd het restaurant om te dopen in Vuurzee City. Zie ook pagina 3 m* t r r~| J - pVcn ïfee thin ih.uen ewsfop zbndflf 8 71 0981™158639

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 1