Klussen en diensten heeft handen vol werk Bewoners laten zich nauwelijks horen over de sloop op zich Nieuw betaalmiddel in Schiedam Dynamisch Viaardingen Soenda zoekt vrijwilligers Pianorecital Robert Vrijland CDA op Werkbezoek Vervlogen tijden herleven Lulu Wang in bieb Energiebeurs 'Vroeger hield mijn man de tuin zelfbij, nu komt Robert' ^genda Rotterdams Dagblad Woensdag 22 april 1998 Een dynamische stad in een dynamisch industriegebied, waar het goed wonen en werken is. Zo omschrijft Frits Loomeïjer, directeur van het Visserijmuseum, Viaardingen. Hij erkent dat dit cliché klinkt, 'toch voel ik het zo'. Een dynamische stad: wat zou dat zijn? Het woordenboek omschrijft dynamisch als 'waarin innerlijk*! beweging of bewogenheid over heerst'. Dus Viaardingen zou in beweging zijn; de vraag is dan; welke beweging? Neem het centrum. Op 11 juni telde ik 23 lege winkelpanden, op 3 september bedroeg de score 34 en inmiddels kunnen aan mijn lijstje de panden Waalstraat 70/72, Kuiperstraat 56, Hoogstraat 109-115, Hoogstraat 163 en een groot deel van de winkelruimte onder de bi bliotheek worden toegevoegd. Me dunkt volop beweging. Ook het nieuws van de afgelopen week zat vol beweging. Gemeente laat winkels aan de Floris de Vijfdelaan doodbloeden, meldde deze krant vrijdag. Er is sprake van een ware leegloop, waardoor de ver paupering snel om zich heen grijpt. En de gehele week werd er in de kranten driftig zwartepiet gespeeld. Er is niet gefraudeerd bij Gemee, .ewerken, stelde een commissie vast; althans dat kon niet worden aangetoond. Burgemeester Stam waste zijn handen in onschuld en kreeg vervolgens de wind van vo ren van oud-wethouder John Ranshuijsen en oud-gemeentesecre taris Van Miltenburg. Ook op politioneel gebied was er sprake van beweging: een Schie dammer werd mishandeld, een locomotief ontspoorde, een automo bilist zat dronken achter het stuur, een jongeman werd beroofd en de politie ontdekte drie illegale vluchtelingen. En verder was er nog een Vlaardinger die spijt had van het vernielen van tuinhuisjes. Nog meer beweging op bouwgebied. Het Kolpabad ligt bijna tegen de vlakte en de slopershamer begon vorige week de oude gemeentebi bliotheek met de grond gelijk te maken. Goudriaans mooie plannetje voor een grand café in het pand sneuvelde helaas. Nu komen er win kels op de begane grond - alsof er geen leegstand is. Dynamisch is ook mijn brievenbus: 36 reclamedrukwerkjes in enke le dagen. En de Hoogwiüe groeit met een dynamiek van circa één verdieping per week. Ja, Viaardingen is een dynamische stad, waar het goed wonen en werken is,, alhoewel de bedenker van dit cliché buiten de stadsgrenzen woont. DICK VAN DER LUGT Viaardingen Zorgcentrum Soenda is op zoek naar mensen die zich in hun vrije tijd in willen zetten voor de bewo ners van het centrum. Van de vrijwilligers wordt ver wacht dat zij het leuk vinden om met ouderen om te gaan en naar hen willen luisteren. Het zorgcentrum kan mensen gebruiken die in de zomermaanden met de bewoners naar buiten gaan en die de activiteiten begeleiding willen assisteren. Ook is Soenda opzoek naar vrijwilligers die op de vtypleegafdeling helpen met eten geven, assisteren in het seniorenrestaurant en zorgen vtxir een ontspannen sfeer tijdens de maal tijd. Mensen die meer willen weten over vrijwilligers werk m zorgcentrum Soenda kunnen contact opne men met Miranda Nederlnf. Zij is op dinsdag- en vrij dagochtend te bereiken via telefoonnummer 4454500. Tn de Schmieren-producties 'Een rode BMW en Fre deric' speelde Robert Vrijland (27) een grote rol. Wat hij toen niet heeft laten horen is zijn grote talent voor het pianospel. Vrijland begon op 12-jarige leeftijd met pianolessen, kreeg les op het Koninklijk Conser vatorium in Den Haag en werd daar in 1989 toegela ten tot de vakopleiding. Na het diploma Docerend Musicus behaalde hij het diploma Uitvoerend Musi cus. Zowel tijdens als na zijn studie gaf de pianist ve le concerten, zowel solistisch als op het gebied van kamergebied. Begin deze maand behaalde hij nog de halve finale van hel wereldpianoeoncours in Parijs. Op uitnodi ging van Theatergroep Schmieren speelt Robert Vrij land vrijdag-en zaterdagavond in zaal de Harmonie van de Stadsgehoorzaal aan de Schiedamseweg 51. Het pianorecital begint om 20.30 uur. Kaarten a 15 gulden kunnen vooraf worden gereserveerd, telefo nisch via 4601378. CDA-Tweede Kamerlid Cees van der Knaap brengt morgen een werkbezoek aan Schiedam. Om 19.00 uur start de korte stadswandeling met leden van de CDA-afdeüng Schiedam bij De Bonte Koe aan de Lange Haven 54. Via de binnenstad loopt het gezel schap vervolgens naar Raab Karcher Warmtemeter aan de Nieuwpoortweg 11 waar het werkbezoek om 21,00 uur wordt beëindigd. Het eerste deel van het bezoek staat in het teken van werkgelegenheid en economie. In het tweede deel gaat het over duur zaamheid en milieu. Modelspoorvereniging Schiespoor Iaat zaterdag tij dens de Schiespoordag in haar clubgebouw lang ver vlogen tijden herleven. De Stichting Doorreis heeft voor die dag een expositie samengesteld met treinen uit het verleden. De NS-historie uit de periode 1925-1926 komt aan bod waarbij het vooral gaat om het materieel dat het vroe gere station Schiedam aan het Koolaspad aandeed. Ook is er in het clubhuis aan de Westerkade 21 een modelspoorbeurs en zijn diverse clubbanen in be drijf. Liefhebbers kunnen van 10.00 tot 16.00 uur op de Schiespoordag terecht. De schrijfster Lulu Wang is vrijdag om 19.30 uur te gast in de bibliotheek aan het Bachptein op de laatste schrijversavond van het seizoen. Wang beschrijft in haar boek 'Het Lelietheater' een jeugd in het Maoïsti sche China tijdens de culturele revolutie. Het verhaal is gebaseerd op haar jeugd. De toegangskaarten zijn uitverkocht, maar voorafgaand aan de lezing kunnen opengevallen plaatsen worden ingevuld. De openingstijden van de energiebeurs in sporthal Margriet zijn donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, vrijdagavond van 18.30 tot 22.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Redactie Waterweg; Edwin Comellsse, Marc Floor, Ben van Haren, Danielle Hermans, Judith van Klaveren, Sentina van der Meer, Mariëtte Olsthoorn, Jan Rozendaal Conny Taheij Over de Vesten 3, 3116 AD Schiedam Postbus 373, 3100 AJ Schiedam Telefoon 2732700 Telefax 4265227 Sportredac tie: Sander Son nemans Telefoon 2732700 4004310 Schiedam Schiedam krijgt tij delijk een nieuw betaalmiddel: vijf molen munten met een waar de van 2.5 euro ofwel vijf gulden. De 10.000 munten komen op 16 mei in omloop tijdens het Schie dams Havenmuziek- en Molen festival. De netto-opbrengst is be stemd voor de restauratie van De Walvisch. Op de bronskleurige munten staan afbeeldingen van de Schie- damse molens en molensymbo- len. Bij alle deelnemende winke liers kan er tot 5 september mee worden betaald. Verzamelaars kunnen ook een mapje met zilve ren exemplaren bestellen. Burge- meester Scheer es slaat 7 mei de eerste molenmunt bij De Neder landse Munt in Utrecht. De presentatie van de munten is een onderdeel van het jaarlijkse festival, dat dit keer iets beschei dener van opzet is vanwege de ve le activiteiten in de stad en de bouwactiviteiten en afzettingen op het molentraject. Gekozen is voor een kleinere, maar goed ge vulde route en een spilfunctie voor molen De Walvisch op de Westvest. Het programma begint om 11.00 uur bij het Nederlands Gedistil leerd Museum aan de Lange Ha ven. Bakker Kees Hollander pre senteert daar zijn eerste Ge kroond Brandersbol. Dit nieuwe broodje heeft hij samen met meesterknecht Jacob van der Leen van het museum gebrouwen uit dezelfde grondstoffen die de traditionele Schiedamse mout- wijnbranderijen gebruikten. In het proeflokaal van het museum is dit brood te proeven bij een glaasje jenever. Vanaf 11.30 tot 15.15 uur L ;jt het brood ook op ta fel bij de vertrouwde molenlunch aan de voet van De Walvisch, waar tevens een aantal optredens te zien is en bezoekers uitleg kun nen krijgen over de vorderingen van de restauratie. Verder zijn er tot 17.00 uur op de Vismarkt en de Korte Haven, bij het Gedistilleerd Museum en café De Unie activiteiten, zoals de monstraties van het Schiedams Zakkendragersgilde en country- dansen en optredens van Schie damse Popschoolbands. Bewo ners van de Korte Haven hebben zelf voor het eind van de middag, van kwart over vijf tot zes uur, een klassiek concert georganiseerd. Vier jonge musici uit Cuba. Span je, Duitsland en Nederland spelen op een ponton in het water. In Molen de Nieuwe Palmboom kan men smullen van een pan nenkoek of kijken naar het mario nettentheater. Festivalbezoekers kunnen zich per stadsveer vanaf de Vismarkt of per paardentram van de Grote Markt laten vervoe ren naar de museummolen aan de Noordvest 34. Arnold Denneboom (links) en Robert Stout zijn bezig met het maken van een tafeltje voor een klant. Roei Dijkstra De Stichting Klussen en Dien sten Nieuwe Waterweg Noord heeft haar handen vol werk. Elk jaar groeit het aantal verzoeken en medewerkers. Vorig jaarwer- den 559 klussen uitgevoerd en er werken nu veertien mensen: langdurig werklozen en jongeren die hun weg nog op de arbeids markt moeten vinden. Eigenlijk zouden er nu al meer mensen aan de slag kunnen. Voor een uit breiding van de begeleiding heeft de gemeente Viaardingen deze maand bovenop de jaarlijk se ton subsidie dertigduizend gulden extra beschikbaar ge steld. Door Conny Taheij Viaardingen „Vroeger hield mijn man de tuin zelfbij, na zijn overlijden deden mijn schoonzoon of kleinzoon het te hooi en te gras. Nu komt Robert van de klussendienst al jaren snoeien en grasmaai- en. En hij doet ook andere kleine karweitjes in huis." Mevrouw J. K. Batenburg is 88 jaar en wil graag in haar eigen huis aan de Kethelweg in Viaar dingen blijven wonen. Via de ge zinszorg kwam ze in contact met de Stichting Klussen en Diensten en daarover is ze dik tevreden. „Ik word altijd keurig en netjes gehol pen. Ja, ik ben ze heel dankbaar." De loftuitingen zijn niet van de lucht. En zo krijgt de stichting va ker tevreden klanten aan de lijn. Adverteren voor de klussendienst hoeft dan ook niet, mond-tot- mond-reclame is nog altijd de bes te reclame. En de medewerkers zijn ook een visitekaartje voor hun bedrijf. Een bedrijf waar ze zich op hun plek en gewaardeerd voelen. Zoals Robert Stout, de vaste hulp van mevrouw Batenburg. Hij kwam drie jaar geleden bij het werkgelegenheidsproject terecht. „Ik wilde graag tuin werk doen en de stichting heeft een stage geregeld bij groenvoorzie ning. Nu kan ik in verschillende seizoenen een paar weken meelo pen. Dat vind je nergens. Hier ge ven ze je toch een kans om in jouw richting te gaan." Stout spreekt van een grote familie. „De dagen vliegen voorbij." 'Lid van de familie' Arnold Denneboom is nu een jaar 'lid van de familie' aan de Van Maanenstraat 4. Hij vertelt vol trots: „Het is een bedrijf dat wij zelf tot groei gebracht hebben door werk naar tevredenheid af te leveren. Klanten vertellen dat door. En het is aardig werk, want je komt overal en het is verschil lend. Dan weer een verhuizing, dan weer een tuin opknappen." Onderhoud in en om het huis in de breedste zin van het woord. Denneboom en Stout behoorden tot de categorie 'langdurig werk loos'. Stout (37) zat acht jaar zon der werk en Denneboom (51) was zes jaar thuis. Als banenpoolers kwamen ze in dienst van de stich ting, die in 1991 begon als een klussendienst waar mensen van de leerwerkplaats ervaring kon den opdoen. Sinds 1995 moet ze als zelfstandige onderneming haar eigen hoofd boven water houden. Concurrentie De klussendienst werkt voor or ganisaties die. net als zij, geen winst maken, zoals kinderdagver blijven en buurthuizen én voor particulieren met een minimum inkomen. Mensen die niet genoeg geld hebben om een gespeciali seerd bedrijf de klus te laten op knappen. Van concurrentie is vol gens projectleider Geert van Eijck dan ook geen sprake. „Je kunt het eerder zien als concurreren met zwart werk, zoals minister Mel- kert ook heeft gezegd. Anders hadden ze het niet laten doen. of de buurman of een andere klusser gevraagd," zegt hij. „Kijk, wij doen ook moeite voor de reparatie van een kastje waar van een professioneel bedrijf had gezegd: koop maar een nieuwe. En onze klan ten moeten ook wiiien wachten op een nieuw verfje of het vervangen van een tuinhek. Zelfs een plotselinge reparatie van bijvoorbeeld een lekkend toilet kost meer tijd dan bij de vakman. Onze medewer kers kunnen geen voorraadkast met passende materialen open trekken. Ze moeten eerst het pro bleem bekijken en dan naar de winkel voor het onderdeel." Voor de meeste opdrachtgevers, onder wie veel ouderen, is dit echter geen bezwaar gezien de dikke map met aanvragen. Een wens van de stichting is om ook de 'diensten' in haar naam waar te maken; van de hond uitla ten en een boodschap doen tot aanvulling bieden op de Alpha- hulp van de Thuiszorg. Gezien het aantal verzoeken dat de stichting nu al bereikt is er een markt voor. Maar er zijn nog geen medewer kers die dat werk kunnen oppak ken. Van Eijck: „We willen daar voor een apart project starten, dat als opstapje kan dienen voor bij voorbeeld een baan in de thuis zorg waar steeds meer werk komt." Doorstroming Hoewel de banenpool bedoeld was om langdurig werkloze mensen weer op weg te helpen naar een gewone baan, is van doorstroming net als elders ook hier nauwelijks sprake. Alleen de jongeren die via de JWG {Jeugd Werk Garantie- wet) binnen komen, verdwijnen na enige tijd naar een andere werkplek. Sinds de invoering van de Wet Inkomen svoonriening Werkzoekenden (WIW) begin dit jaar wordt met nieuwkomers wel een afspraak gemaakt dat ze in principe na twee jaar vertrekken. Voor ouderen kan cüe termijn ver lengd worden. Solidariteit De medewerkers hebben in janu ari twee dagen gestaakt toen de gesprekken over hun CAO vast liepen. Uit solidariteit, want liever werken ze gewoon. En dan het liefst bij de stichting. „Als je wat ouder bent, word je toch wat voor zichtiger met van baan wisselen. En misschien kan ik bij een gewo ne baas meer salaris krijgen, maar als je het dan niet naar je zin hebt... Hier weet ik tenminste wat ik heb," besluit Stout tevreden. Woensdag 22 april SCHIEDAM Dc Oost. Handwerken welfare. 14.00- 16.00a Wijkpost Zuid. Koersbal, 14.00- 16.30a Magnaiia Dei-kerk. Leong over Tur kije, 14.CKDO. Theater a.d. Schle. Koninklijk Ballet van Vlaanderen met The Sound of music, 19.30u. VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal, 't Gelag door Fred Delf- gaauw, 2Q.00uWoon zorgcentrum Thur- leda. Bingo. 14 .OOu. HOEK VAN HOLLAND De Hoekstee. Jeugdvoorstelling Mr. Mc. Anansi. 14.00u, ROTTERDAM AllianceFrancaisel9.30Filmavond.Chime- re - Zingaro.Hlst. Museum 'Schielands- huis' 10.00-17.00 film: Rotterdam, Nieuwe Stad. SKVR Muziekschool Centrum-West 17.30Kinder Open Podium. Easy-Café Rot te rd^.i Wrilem Wodka's fmonk) Jazzhouse. Nlghttown Theatercafé 22.00 Fresh Up. Rotterd a mse Schouwburg, Gr.z. 20,15 Car men. LarrtarervVenster21.00 Abelard Hel- oise. Luxor Theater 20.15 Grease, de musi cal. Rotterdamse Schouwburg, KI.2. 20.30 De verbouwing. St Droomtheater 15.00 Zeegeschiedenis. Theater Zuidplein, Gr.2.20.15 Mini Maxi. K)2.20,30 Lebbis en Jansen. St Laurenskeik 20.00Laurens Lite rair. Zaal de Unie 20.30 Volgspot-Live, Donderdag 23 april SCHIEDAM Dc Oost. Olieverf schilderen, 14,00-16-OOu. Kluphuis Zuid. Kleding- en speelgoedbeurs, 10.30-14.00u. Filmhuis. Devil's Advocate. 21.0ÖU. Podium Café. Oorsmeer, 21.00 u. De Groene Raat, Harrewegl9, thema-avond over gras en gazonaanleg en onderhoud, 19.30u. VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal. 'Je dromen achterna'door Benny Neyman, 20.00a Dienstencentrum Soenda. Creatieve middag, 14.00-16.00u. De Ita Hotel, Openbaarpolitiekdebat WD met Kamerleden Klem Molekamp en Orgu, 20.OOu. Zaai de Gasterij. Lezing Noordzee- visserij, 20.45u. ROTTERDAM Lantaren/Venste; 21.00 AuriSacre Fames. Hist. Museum 'Schielandshuis' 10.00- 17.00film:Rotterdam, Nieuwe Stad, de Doe len, Gr.z. 20.00 Rotterdam zingt van Hem. De Vlerk 22.00 At Donko's, St. Laurenskerk 12.45 Middagpauze-concert, Baroeg21.00 Virgin Steele/Riot/Stigmata.NIghttown 21.00 RunDMC. NlghttownTheatercafé20.00 SK VR presentatie. Rotown 22.00 tos Straitjac- kets. SKVR Muziekschool Dahveg 19.30 SK VR. Zaal de Unie 20.30 Japanners, Luxor Theater20.15 Grease, de musical, Rotter damse Schouwburg, Gr.z. 20.15 Scenes uit een huwelijk, W.z. 20.30 De verbouwing. The ater 't Kapelletje 20.30 Maanlicht. Theater Zuidplein, Gr.z. 20.15 Mini Maxi, Biblio theektheater 19,00 SKVR-Schrijversdiner. Centrum Bee kiende Kunst 20.00 Deloca- ties. Erasmus Universiteit, zaal A116.00- 17,30 De Griekse filosofen, EUR, Visser 't Hooft gebouw 20.00-21.30 Surrealisme. Goethe Initltut Rotterdam 20.00 landoif Scherzer. Museum Bol]mans Van Beunln- gen 20.00 Surrealisme. Zaal de Unie 13.00-16.00 De noodzakelijke illusie van de kunst Bioscopen ROTTERDAM Van do 16 fm we 22 apr. Cinerama 1: Titanic' (12) dag. 14.15-20. Cln.2: 'Amistad' (16) dag, 13.15-17,15- 20-45. Cin.3: 'I know what you did last sum mer* (16) dag. 18.45-21,30, dO.vr.nia.di.OOfc 12.45-16.15. Cin.4; 'Seven years in Tibet' (12) dag. 13-18-21.15. Cin.5: 'Kiss the gfrfs' (16) dag, 18.15-21.15, do.vr.ma.tfi.oofc 12.30-15.30. Imax Theater 'Amazon' (al) dag.fbefi.ma.) 14-16. 'Super Speedway' (at) dag. (beh.ma.) 15. Thelivingsea' (al) do,vr.di,wo.!3. Titanic' (12) dag.(beh.ma.) 17.15-21.15, ma.16-20, .za.zo.ookio. Ven.1: 'De Poolse Bruid' (12! dag. 20-22.15 (ma.niet om 22.15), vr.zo.wo. 14.30. Sneak Preview (16) ma.22. Ven.2: 'La vie de Jésus (16) dag,22. 'Karakter' (12! vr.zo.wp. 14.30. Dag.(beh.ma.) 19 JO: 'Equinox Flower* do. 'A story of Floating Weeds'vr. 'Good Morning" za. 'Late Autumn' zo. 'An autumn afternoon' di. Tokyo Ga' wo, 'Le Mépris' (16) ma.19.30. Ven.3: The Tango Lesson' (12) dag. 20. The River" (16) dag.22. 'Ligrimas Negras' (al) vr- -20,wo, 14.30. Ven 4: 'Perfect Circle' (12) dag. 19.30. "Western' (16) dag.22. Mcwezo- ne: 'Zusje'vr. 15.30. LuroJère 1: The Jackal' (16) dag.12.10- 15,10-18.10-21.10. Uim. 2: 'Sphere' (12) dag. 12-15-18-21. Lum. 3: 'Desperate Mea sures' (16) dag. 13.20-16-18-50-21,30. Lum. 4: 'Money talks' 12) dag.l8.30-21,do- .vr.ma.di.ook 13.30-16. Rexane: 'Het heetstehoertje blijft optempera- tuur* (18) do. t/m zo. doori. voorst. 'Zwoele nachten op Ibiza' (18! ma. tfm wo. doort. voor st. Pathé: Titanic' (12) dag. 11.30-15.30- 19.30. Left luggage' (al) dag.l 1.10-14.40- 17-19.30-21.50, di.alfeen 11.20-14.10. 'Good Will Hunting* (al) dag.(beh.di.) 15.30- 18,30-21.20, do.vr.ma.ook 11.50. 'Mouse Hunt' (all dag.11.40-14-16.50-19.20- 21.40, di.metom21.40. 'Asgoodas it gets (al) dag, 15.20-18.20-21.10, tio.vr.ma.di.ook 11.40. The man in the iron mask' (a!) dag. (beh.di.) 11,20-15-18-21, di.alieen 11- 13,50. "Scream 2' (16) dag.(behaa.) 11.30- 15-18.40-21.30. za.13.10-15.50-18.40- 21.30. Sneak preview: 'Ford no. Jones yes' di.21.40. Nachtvoorstelllngen; Lum.l: The Jackal" (16) vr.za.00.15. Lum.2: 'Sphere' (16) vr- .za.QO. 15Lum.3: 'Desperate Measures" (16) vr.za.00.15. Uun.4: 'Scream 2' (16) vr- .za.00.15. Kindflrmatinees: Cln.3: 'Fairy Tate' za- .zo.wo. 13.30-16. Cin,5: 'Rubber* za.zo. wo. 12.30-15. Ven ir'Ronjaderoversdochter 20.wo.14. Lum.4: 'Rubber'za.zo.wo. 13.40- 16. Pathé 'Anastasia' 2a.z0.wo. 11.10- 13.15. 'Rubber' za.zo. wo. 11-13.10. Door Jos van Nierop Maassluis Zich boos maken over de sloop van hun flats deden ze gisteravond nauwelijks. Tij dens de informatiebijeenkomst van de Woning Stichting Maas sluis (WSM) in Koningshof stel den de bewoners van de Compo- nistenbuurt-Noord vooral de voor waarden waaronder dat gaat ge beuren aan de kaak. Zoals de hoekte van dc verhuiskostenver goeding. En of er wel betaalbare vervangende woningen zijn voor degenen die noodgedwongen de sloopflats moeten verlaten. Vier van de zes galerijflats in de Componistenbuurt-Noord moe ten tegen de vlakte. Over twee jaar moeten ze plaats maken voor een laagbouwwijk met 114 eenge zinswoningen, het type huizen waar vraag naar is. De parallel aan de Westlandseweg staande flats blijven staan. Ze ondergaan een grondige renovatie en worden 'op- getopter bovenop komt een vijf de laag met kale koopwoningen. „Lege ruimtes die zelf nog zijn in te delen. Voor jonge mensen of mensen die handig zijn." Tussen tjes met elk twintig appartemen ten. De bewoners maakten zich niet zo druk om de sloop op zich. Het sloopbesluit dat op 6 mei wordt genomen, beschouwen ze als een voldongen feit. Nee. de meest ge- ergerde reacties gingen over een langer lopende kwestie, het al ja ren uitblijven van onderhoud ,-.De flat is al veertien jaar niet ge verfd, waar is at dat geld geble ven," schreeuwde iemand. Deze en ook andere vragenstellers rela teerden het gebrek aan onder houd vooral aan de huur. „Waar om betaal ik zo veel huurverho ging, wat stelt de WSM daar te genover?" WSM-directeur Hans Ploeg legde uit dat dc flats zijn be taald met overheidssubsidies en met veel geleend geld. De subsi dies moeien voor een deel terug worden betaald, terwijl de rente ook voor hoge lasten zorgt. Dat laatste geldt ook voor de renova tie, sloop en nieuwbouw die nu aan de gang is. „Zeshonderd gul den huur. De mensen denken dat daarmee de investering gedekt is. Dat is niet zo. We hebben huurstij- gingen nodig om tekorten te dek ken, om leningen af te lossen," verduidelijkte Ploeg. Het niet tijdig onderhouden van de flats dateert van de tijd dat de WSM nog onderdeel van de ge meente was. Het bestuur wilde daar toen geen geld aan uitgeven. „Toen we zijn geprivatiseerd, zyr» we gelijk begonnen met deze plannen. We hebben ons toen af gevraagd of het onderhoud nog wel absoluut noodzakelijk was. Ja. en als je dan sloopt zeggen ze dat het zondegeld was." Na het sloopbesluit hebben de be woners bij verhuizing uit hun sloopflat recht op een vergoeding van vierduizend gulden plus twee maanden gratis huur. Een bedrag dat hoger kan uitvallen voor mini ma (hierover komt het nieuwe col lege van b en w met een voorstel) en voor die bewoners die flink veel extra's hebben aangebracht in hun woning. Verzet was er gisteren tegen de volgens een aantal aanwezigen te iage vergoeding. Directum Plueg zei er weinig aan te kunnen doen. „We hebben nooit meer kunnen betalen. En het is een bedrag dat in Viaardingen en Schiedam ge woon is." Een heikel punt vormt voor de be woners de onzekerheid over waar ze straks terecht komen. In elk geval heten alle sloopflatbewo- ners vanaf 6 mei 'stadsvernieu- wingsurgent' en krijgen ze voor rang bij toewijzing van een wo ning. Ploeg na afloop: „Ik begrijp best dat mensen boos zijn. het is een ellende om je huis te moeten ver laten. Dat is heel normaal. Maar ik heb niet gehoord van mensen die liet echt niel willen." Vanavond ontvangen Ploeg en zijn collega's in Koningshof de be woners van de Bioemenbuurt. Hier moeten de twee Oleander- straatflats plaatsmaken voor drie appartemententorentjes en een stadpark met veel water.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 9