11. Akkoord huurstijging Fraude-rapport komt in gemeenteraad Rotterdams Dagblad Geen schadevergoeding voor Platform Schiedam Ylaardingse scholieren winnen Europese prijs Woonwagens Maassluis weg Ambassadeurs voor EcoTeam Meldpunt i \E Investeringen houden percentage boven landelijk gemiddelde WSM wil van één flatgebouw twee huizenrijen maken vOortees Meisje van 4 in water gevallen Brommer gestolen Boete voor geluidsoverlast Controle op snelheid Illegalen aangehouden Visser zonder vergunning 4 Staiidüinsebos HET MOOISTE EN GROOTSfËTiÖÏNCENTOlIM VAN DË^fGÏÖ7n)ELTAWËGTff Rotterdams Dagblad X Waterweg Donderdag 23 april 1998 Vlaardingen/Schiedam Twee woningcorporaties in Vlaardin- gen en Schiedam hebben overeenstemming bereikt over de huurverhoging voor dit jaar. Woningstichting Noordvest heeft met het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO) een verhoging van 4 procent afgesproken. De huurders van Stichting Woningbedrijf Vlaardingen zijn ietsje beter af: zij gaan 3.9 procent meer betalen. Beide percentages zijn gemiddel den. Voor bepaalde woningen kan de huurverhoging oplopen tot 6 procent, het door het rijk gestelde maximum. Andere huurders kun nen op het/elfde niveau blijven. Eind met versturen de corporaties de aanzeggingen huurverhoging. De huurders raad van de Stichting Woningbedrijf Vlaardingen (SWV) en het SOBO spreken res pectievelijk van 'pittige' en 'wa re' onderhandelingen. Tevreden Het eerste voorstel dat de SWV bij de huurdersraad op tafel legde, ging uit van een huurverhoging van 5 procent, terwijl de huurders een bod van 3 procent deden. Uit eindelijk zijn de partijen dus op 3,9 uitgekomen. „Wij zijn zeer tevreden." zegt F. Slingerland, voorzitter van de Huurdersraad SWV. „Vorig jaar kon er niets af van het eerste bod van de corporatie <5.5 procent, red 1 en stond ik met lege handen tegenover mijn achterban." Behalve overeenstemming over de huurverhoging zijn huurders- raad en corporatie hebben de par tijen ook afspraken gemaakt over het bestand goedkope woningen. Vastgelegd is dat van de 10.500 woningen van de SWV er tot 2005 4000 op het huurniveau 'zeer goedkoop' blijven. Dat betekent een huursom van 575 tot 625 gul den per maand. Hoger Hoewel de huurverhoging die Noordvest en SOBO overeen zijn gekomen 0.3 procent lager is dan vong jaar. is de 4 procent toch iets hoger dan het landelijk gemiddel de. Maar, zeggen woordvoerders optimistisch, de landelijke trend van steeds lagere huurverhogin gen wordt wel gevolgd. Dat het toch ietsje meer is dan in de rest van het land wordt veroor zaakt door de forse uitgaven waar voor Noordvest staat. In de zoge noemde aandachtsgebieden Nieuwland en Groenoord moeten de komende jaren vele miljoenen worden geïnvesteerd. Uit de meeijarenvjsie 'Een aan trekkelijke woning in een aan trekkelijke buurt' blijkt dat Noordvest tot 2002 extra investe ringen heeft geraamd vooreen be drag van dertig miljoen gulden. Dit is buiten het normale onder houd. Om de leefbaarheid m de wijken te bevorderen wordt door de huisbaas nogeens vijf miljoen gulden opzij gelegd. Dit geld moet voornamelijk ko men uit de huuropbrengst. De enige andere inkomstenbron is de verkoop van woningen. Door Ben van Haren Vlaardingen Het rapport over het onderzoek naar frauduleus handelen bij de dienst Gemeen tewerken. nu Stadswerk, in Vlaardingen wordt in de eerstvol gende raadsvergadering bespro ken. Tot dat besluit is het senio- renveonvent. de gezamenlijke fractievoorzitters, gisteravond gekomen. In het rapport constateerden de oud-vice-president van de Rotter damse rechtbank mr. R. C, Lens- ink-Bosman en de oud-joumalist en burgemeester van Alkmaar C. M. L. Roozemond, dat in de pe riode 1980-1998 bestuurders en ambtenaren van de gemeente Vlaardingen zich niet schuldig hebben gemaakt aan frauduleus handelen. Tevens schreven zij dat de gemeentelijke werkcul tuur ai jaren niet deugt en dat meldingen en geruchten over fraude en onrechtmatig of on wenselijk handelen sinds 1991 onjuist zijn aangepakt. In hun conclusies verwijten de in februari jaar voor 150.0Ö0 gulden ingehuurde onderzoekers de in 1994 uit gemeentedienst vertrok ken topambtenaar M. Somers en de twee oud-wethouders J. Rans- huijsen en T. W. van der Steen onjuiste omgang met meldingen over fraude. De rol van burge meester Stam en de nog zittende wethouders A, Kool en H. Koijers komen daarin niet aan de orde. Over de schuldvraag zal overi gens in de gemeenteraad nauwe lijks gesproken gaan worden. Gisteren is afgesproken dat bij de openbare afhandeling van het rapport uitsluitend de aanbeve lingen aan de orde komen in commissievergadering en raads vergadering. PvdA-fractievoorzjtter A. Atte- ma: ,.De conclusies nemen wij voor kennisgeving aan en maken geen deel uit van de discussie straks. Zij zijn voor rekening van de commissie. Het is een pittig rapport waaruit tot mijn grote blijdschap naar voren komt dat er geen fraude is gepleegd." De fractieleider van GroenLinks, B, van der Velde, is gelukkig met een bespreking in volle open baarheid van het rapport. „Wij moeten ons tot de conclusies be perken omdat de commissie van onderzoek is opgeheven en dus geen toelichting kan geven. Het zijn haar conclusies aan de hand van vele gesprekken waarvan de verslagen strikt geheim blijven." Over het rapport zelf zegt hij na lezing: „Er blijft nog van alles bo ven de markt hangen. Er blijkt toch van alles loos geweest te zy n en er is slecht gefunctioneerd. Ik vind wat er in staat zeer onbevre digend." Andere fractieleiders waren van morgen niet bereikbaar voor een reactie. Oud-wethouder Van der Steen deelt de mening van zijn oud-col lega Ranshuijsen, dat ten onrech te de voormalige concern-control ler verwijten krijgt over het on voldoende informeren van bur gemeester en wethouders, „Op geen enkele manier wordt met feiten onderbouwd dat het colle ge onjuist of onvolledig is geïn formeerd. De in het rapport van de onderzoekscommissie gecon stateerde laksheid van het toen malige college kan toch moeilijk de concern-controller aangewre ven worden," heeft Ranshuijsen geschreven in een brief aan het college. De oud-gemeentesecretaris ir, Th. A. A. van Miltenburg-Kraak man heeft geschreven: „Het rap port geeft geen juist beeld van de bestuurlijke en ambtelijke gang van zaken in de periode 1992- 1995," Met Ranshuijsen zegt zij, dat burgemeester Stam geen juiste voorstelling van zaken heeft gegeven tegenover de com- Maassluis Do vier Elementum- flats m de Compomstenbuurt- Nourd worden tooh niet helemaal gesloopt De Woningstichting Maassluis iWSMi werkt een idee uit om de funderingen de wanden en vloeren van de eerste twee la gen ie laten staan. Deze worden vervolgens omgebouwd tot de op deze plek geplande eengezinswo ningen. De betonnen wanden van de bovenste lagen worden 'omge klapt': ze gaan het skelet vormen van een parallel liggende huizen rij. WSM-directeur Hans Ploeg spreekt van een uniek project. „Dit is nog nfxiit gedaan. Het mi nisterie van VROM is verschrik kelijk geïnteresseerd. Hiermee kun jc als voorbeeld dienen voor heel Nederland." Als VROM instemt met het idee - rond de zomer wordt een beslis sing verwacht- start begin vol gend jaar een proefproject. Wan den van de eind dit jaar te slopen Schubertiaanflats worden dan naar de andere kant van de West- iandseweg gehesen waar ze een huizenblok moeten gaan vormen. Ploeg verwacht dat in elk geval de kosten van het experiment door het ministerie worden betaald. WiEmSISTDE KamPioen? Deborah de Koning uit Schiedam (foto) deed gisteren haar uiterste best, maar viel uiteindelijk niet In de prijzen tijdens de Zuid-Hoilandse kampioenschappen voorlezen in theater Het Kruispunt in Ba- rendrecht. De 13-ja- rige Loubna Laam- ach uit Rotterdam kwam na een span nende strijd met een fragment van Spijt van de schrijf ster Carry Slee als beste uit de bus. Aan de wedstrijd, die een vervolg is op de regionale voor- leeswedstrijden en uitmondt in een gro te landelijke finale op 27 mei in muziek centrum Vredenburg in Utrecht, namen dertien leerlingen van de groepen 7 en 8 uit heel de provin cie deel. Nicole van 't Wout uit Ridder kerk eindigde als tweede, Emiel Vijf huizen uit Dirksland werd derde. Verder deed uit de regio Rijnmond Corine Keereweer uit Krim pen aan de IJssel mee. Foto Victor van Breti* Schiedam Het Platform Schie dam krijgt geen schadevergoe ding voor haar posters die in het kader van tentoonstelling Kunstestafette 1998 'Ed Ellis in Schiedam. Lijst 0' zijn overge- plakt. Ook zal justitie naar aanlei ding van de overplakactie geen onderzoek naar vandalisme in stellen. Dat antwoordt het Schie- damse college van burgemeester en wethouders op vragen van lijsttrekker en voormalige raads lid voor het Platform Schiedam Th. Schoenmakers. Schoenmakers was furieus toen hu constateerde dat vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart promotieposters van zijn partij door die van de fictieve par tij Lijst 0 waren overgeplakt. Naast een aanklacht by justitie en een schadevergoeding vroeg hij de gemeente Schiedam ook haar subsidie aan de tentoonstelling in te trekken. Volgens Schoenma kers is een deel van de subsidie gebruikt om schade toe te bren gen aan de eigendommen van het Platform Schiedam. Het college ziet echter geen aanleiding de fi nanciële steun terug te draaien. Het college geeft wel aan de gang van zaken te betreuren. In haar antwoord schrijft zij dat het Ste delijk Museum Schiedam uit drukkelijk opdracht had gegeven aan de posterplakkers voor de tentoonstelling de 'Ed El!is'-af- fiches niet over het promotiema teriaal van bestaande politieke partijen heen te plakken. 'Helaas is deze opdracht niet naar beho ren uitgevoerd,' concludeert het college. Hoewel het college de overplakactie vervelend en ontoe laatbaar acht, wil zij het niet als vandalisme bestempelen. Ook kan het college niet constate ren dat het Platform Schiedam nadeel van de gebeurtenissen heeft ondervonden in de verkie zingen zoals Schoenmakers stelt. Zij stelt juist fijntjes dat de actie Schoenmakers alleen maar meer publiciteit heeft opgeleverd. Vlaardingen -~ Twee Vlaardingse scholieren zijn eerste geworden met hun opstellen voor wedstrijd 'Europa in de School 1998'. Gister middag kregen zij uit handen van staatssecretaris T. Netelenbos van Onderwijs. Cultuur en Weten schappen een reis als prijs uitge reikt. De winnaars, Jacqueline Boot (17) en Sebastiaan Bal (16) uit 5 vwo van de christelijke scho lengemeenschap Aquamarijn, wa ren erg verrast dat hun opstel over Vrede in Europa' in de prij zen waren gevallen. Zo vond Sebastiaan zijn opstel zelf 'eigenlijk niet zo goed'. „Ik heb er ook maar een zes voor ge kregen van mijn leraar. Dus ik had niks verwacht." Volgens de winnaar, die 12 juli naar de Turk se hoofdstad Ankara vertrekt, ge loofde zijn leraar in eerste instan tie niet dat hij had gewonnen. „Hij zei zelfs, nadat ik had ge vraagd of mijn cijfer wat omhoog kon vanwege de prijs, dat ik blij mocht zijn dat ik geen vijf van hem had gekregen." De jury zei bij de uitreiking van de prijs aan Sebastiaan, 15 tot en met 17 jaar meedeed, dat zijn op stel 'leuk geschreven' en 'rebels' is. De scholier heeft een betoog geschreven over de vrede die nog met bestaat in Europa. „Kijk maar naar de ETA in Spanje, de racisti sche aanslagen in Duitsland en Zweden en het enge politieke machtsspelletje tussen Duitsland en Frankrijk," aldus Sebastiaan. Als oplossing draagt hy aan dat er één groot Europa moet komen. „Zoals de Verenigde Staten zijn georganiseerd." Maar dan mag er voorlopig geen 'staatshoofd' of premier voor Europa benoemd worden, volgens hem. .Anders gaat het machtsspelletje, zoals je nu ook hebt met Duisenberg voor de centrale bank, gewoon door." Jacqueline, die 22 juli naar Straatsburg gaat, is zelf ook niet zo tevreden over haar opstel. „Dat we met de klas meededen aan de wedstrijd was ik allang vergeten. Mijn opstel heb ik in één uurtje geschreven en óók ik heb een zes gekregen van de leraar." Maar volgens de winnares van de alge mene Europese prijs is de docent Nederlands ook wel 'erg streng'. Ieder jaar wordt door de Raad van Europa deze teken- en opstelwed strijd georganiseerd voor scholie ren van 10 tot 21 jaar. Het is in middels de vijfenveertigste keer dat jongeren door middel van de ze wedstrijd reizen kunnen win nen en met leeftijdgenoten uit an dere Europese landen in contact kunnen komen tijdens de georga niseerde werkvakanties. In totaal zijn dit jaar ruim tien Nederland se scholieren in de prijzen geval len met hun opstel of tekening. Vijf schuurtjes op een rij, één er van is In de fik gestoken. Geen kinderen meer die op de wipkip zitten. En het betegelde terrein ligt vol met glasscherven en andere rotzooi. Niets meer van de vijf woonwagens die hier, aan de Albert Schweitzerdreef in Maass'uis, stonden. De bewoners hebben, het 'huis' meenemend, hun heil elders gezocht. Verhuisd naar een andere gemeente. Het met betonplaten afgeschermde terrein om te voorkomen dat er illegaal caravans worden neergezet, wordt op korte termijn door de gemeente bekeken. Er zal het een en ander worden opgeknapt, waarna andere woonwagens er een plek kunnen krijgen. Foto Roei Dijkstra Schiedam De Rotary Schiedam voert al een jaar lang actie om het milieugevoel bij de leden wakker te maken, Initiatiefnemer pro- f. ir. G. C, Meeuse heeft de club bewogen om EcoTeams te vor men. Om de boel in de gang te houden vertelt Meeuse tijdens el ke lunchbyeenkomst de leden een miiieunieuwtje. „Het is maar een klein steentje, maar vele klei ne steentjes maken een grote berg. Want het is duidelijk dat we met elkaar hoognodig iets aan het milieu moeten doen, zowel groot- als kleinschalig." Daarom is Meeuse één van de mensen die gisteravond zijn ge ïnstalleerd als ambassadeur van het EcoTeam Meldpunt Water weg Noord. In het rijtje ambassa deurs horen verder de burge meesters van Schiedam, Vlaar dingen en Maassluis, de voorzit ter van de Sehiedamse Sportraad F. M. van Krugten, directeur H. Eikenbroek van ONS/ENECO en de broers R en W. de Block van de Retourette. Ambassadeurs zijn nieuw voor het Meldpunt. Zij gaan geen le den werven voor nieuwe Eco Teams. Wel zullen ze bedrijven, gemeenten en andere instanties gaan interesseren voor het mi lieuproject en polsen of zij het goede doel financieel willen on dersteunen. Er is inmiddels ook een speciaal EcoTeam-program- mavoor bedrijven, In het gebied Waterweg Noord zijn inmiddels 58 EcoTeams ac tief. Zo'n team bestaat uit gemid deld zeven bewoners die geza menlijk hun verbruik van ener gie en water en hun gedrag onder de loep nemen. Het uiteindelijke doel is het milieuvriendelijker in richten van het huishouden. De teamleden wegen hun afval, no teren hun autokiiometers en de meterstanden van gas, eiektrie- teit en water. Het Meldpunt bere kent op die manier wat ze hebben bespaard. Per gezin komt dat ge middeld uit op zeshonderd gul den per jaar. Het idee om ambassadeurs in te schakelen ontstond een paar maanden geleden. „Wij vragen aan de leden van het EcoTeam een symbolische bijdrage van 35 gulden. Daarvoor krijgen ze acht tot negen maanden lang bijeen komsten en informatie. Van die 35 gulden kunnen we dat niet be kostigen. Daarom zijn we afhan kelijk van andere bronnen, zoals bedrijven en overheden," licht coördinator mevrouw A Kiers toe. Het Meldpunt krijgt ai subsi die van het energiebedrijf, de ge meente en de provincie. Maar vanwege de grote interesse, ook van buiten de regio, blijft een vol lere portemonnee welkom. Aan de ambassadeurs dus de taak om het belang van het pro ject uit te dragen in hun werk- en kennissenkring. „We hopen dat er steeds meer ambassadeurs bij komen, en het liefst in zo'n breed mogelijk kader," aldus Kiers. Twee supermarkten hebben gis teravond aangeboden ruimte te bieden aan het EcoTeam Meld punt om in hun zaken reclame te maken voor het project. Daar zal zeker gebruik van ge maakt worden, zegt Kiers. In de recente milieu-enquête van de gemeente Schiedam bleek dat ze ven procent van de inwoners wil deelnemen aan een EcoTeam. Dat betekent dat er 345 Eco Teams liggen te sluimeren, zo heeft het Eco Team Meldpunt be rekend. Vlaardingen Een 4-jarig meisje uit Vlaardingen is gisteren om streeks 17.30 uur door een voorbij ganger uit de gracht gehaald. Het meisje was aan het spelen aan de Vlaardingse Utrechtlaan en viel door onbekende oorzaak in het water. Een passant zag haar kopje onder gaan en sprong haar na. Hij wist het kind op het droge te ha len en bij haar moeder af te leve ren, Het meisje maakt het rede lijk. Schiedam Onbekenden hebben gisteravond rond 20.00 uur een brommer gestolen die in de Sehie damse Brugstraat stond. De 19-ja- rige eigenaar had de brommer met een dicht stuurslot voor de deur van een woning geplaatst omdat hij even iets moest halen. Bij terugkomst was de tweewieler verdwenen. VlaardingenEen 26-jarige Vlaar- dinger kreeg gisteren een boete van 150 gulden wegens geluids overlast. De man had de muziek installatie in zjjn woning in de Ti- mors traat zo hard staan dat de po litie de herrie al aan het begin van de straat kon horen. Vlaardingen Bij een snelheids controle gistermiddag op de Vlaardingse Burgemeester Van Haarenlaan heeft de politie 145 automobilisten betrapt op te hard rijden. In totaal werd bij 475 au to's gecontroleerd of zij zich aan de maximumsnelheid van 50 kiJo.- meter per uur hielden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 77 ki lometer per uur. ViaardingerVHoekvan Holland—Op de Vlaardingse Eksterlaan hield de politie gisterochtend een 44-ja- rige man uit China aan omdat hij illegaal in Nederland verbleef. De Chinees is na het starten van een uitzettingsprocedure overge bracht naar Schiphol om het land te worden uitgezet. Op dezelfde ochtend werd in Hoek van Hol land een 52-jarige Canadees aan gehouden, eveneens wegens ille gaal verblijf in Nederland. De man lag te slapen op een spoor weg. De machinist van een aanko mende trein zag hem liggen en stopte de trein. Hij leverde de man vervolgens af op het station van Hoek van Holland. Nog de zelfde middag is de Canadees op het vliegtuig naar huis gezet. Vlaardingen—Drie mannen die de afgelopen nacht rond 3,30 uur za ten te vissen aan het Vlaardingse Golfpad kregen een bekeuring van de politie. Het is verboden om op dat tijdstip te vissen en daarbij bleek het drietal niet over de ver eiste visvergunning te beschik ken. oor beide zaken kregen zc een boete.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 1