12 Meer personeel nodig voor horeca 'Witte vlucht' bij voetbalclubs blijft uit Prijs voor uitkeringsgids Belastinggebouw torent boven Noordereiland uit Veel geld gehandicaptenwerk blijft aan de strijkstok hangen Verhuizing stoomstichting begonnen Architectuurprijs Erasmusbrug Gekko tussen fruit op schip Plan RandstadRail 'uitgekleed' Horeca Nederland praat met Albeda College over opzetten nieuwe cursussen Trambestuurder vrijuit na aanrijding met 19 gewonden jgjj-fór ma Wordt Peper ambassadeur? 'Welnee!' Meer reizigers voor RET Rotterdams Dagblad Donderdag 23 april 1998 Den Haag Rotterdam heeft voor de Erasmusbrug een belangrijke nieuwe prijs voor architectoni sche projecten in de wacht ge sleept: één van de 'Zeven Pyrami- des', Hilversum is echter dé grote winnaar: van de eerste Zeven Py- ramides, de nieuwe rijksprijs voor 'excellent opdrachtgeverschap', gaan er twee naar de omroepstad. Dat bleek gisteren tijdens de uit reiking van de prijzen in het ge bouw van de Raad van State. Drie ministers (De Boer, Van Aartsen en Jorritsma) en twee staatssecretarissen (Nuis, Tom mei) deelden de trofeeën uit. De Pyramide voor monumentenzorg ging naar Hilversum voor de res tauratie van het stadhuis en ande re gebouwen van de architect Du- dok. Het Goois Natuurreservaat Hilversum ontving de Pyramide in de categorie landschapsarchi tectuur. Rotterdam (Erasmusbrug) en Grave (ontwikkeling binnenstad) wonnen respectievelijk de Pyra- mides voor infrastructuur en ruimtelijke ordening. ING Vast goed mocht de Pyramide voor uti liteitsbouw ophalen, die werd toe gekend voor twee projecten: de bi bliotheek van de TU Delft en de Waagstraat in Groningen. In de categorie wonen ging de Amster damse woningbouwvereniging Het Oosten inet de eer aan de haal. Vier bijzondere projecten maakten indruk op de jury. De Zeven Pyramides zijn dit jaar ingesteld door de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Land bouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en Verkeer en Waterstaat. De winnaars van een Pyramide krijgen geen geld maar zien hun projecten bekroond met een tele visiedocumentaire. Verder hoort er bij de tweejaarlijkse prijzen een trofee, die telkens door een andere kunstenaarwordt vervaar digd. Dit keer ging de opdracht naar glaskunstenaar Vincent van Ginneke. De zevende Pyramide is de vrje. Die wordt niet toegekend door een jury maar op voordracht van de rijksbouwmeester prof. ir. Wyt- ze Patijn. Tjeerd Dijkstra is de eerste winnaar. Hij kreeg de on derscheiding onder meer voor zijn bijdrage aan de professionali sering van het architectonisch op drachtgeverschap op gemeente lijk niveau. RotterdamDe dienst Sociale Za len en Werkgelegenheid van Rot terdam heeft met haar Bijzondere Rotterdamse Uitkeringsgids (BRUG) de prijs Chapeau! 1998 gewonnen. Er waren vier genomi neerden voor deze kwaliteitsprijs voor publieke dienstverlening. Staatssecretaris Kohnstamm van het ministerie van Binnenlandse Zaken reikte de prijs gistermid dag uit tijdens een seminar over "ïblieke dienstverlening in Am sterdam. Door de uitgave van BRUG en een flinke vereenvoudiging van de aanvraagprocedure is Rotterdam erin geslaagd de drempel voor het aanvragen van bijzondere bij stand te verlagen. Dat werpt zijn vruchten af: een verdubbeling van het aantal aanvragen, een veel groter doelgroepbereik (ook bij allochtonen) en een halvering van de afhandelingsduur. De jury liet weten 'de benadering van de 'burger-als-klant' als een 'doorbraak in de wereld van de so ciale diensten' te beschouwen. De lof voor de Rotterdamse 'soos' is extra opmerkelijk, omdat diezelf de dienst als geheel onlangs nog stevig bekritiseerd werd in een rapport van professor A Van der Zwan. Klanten van de dienst zeggen erg blij te zijn met de verbeterde dienstverlening. Het project heeft dan ook bij verschillende ge meenten navolging gekregen.. Rotterdam Op een schip dat grapefruits uit Thailand loste in de Rot terdamse haven is gisteren een gekko, een hagedisachtig reptiel, gevon den. De Dierenambulance Rotterdam heeft zich over het dier ontfermd en heeft het vandaag bij de diergaarde Blijdorp gebracht. De gekko is ongeveer tien centimeter lang, exclusief staart. Onbekend is nog hoe het dier precies aan boord is gekomen. Rotterdam Het project Rand stadRail, een nieuw vervoerssys teem tussen Rotterdam en Haag landen, wordt vereenvoudigd om het financieel haalbaar te maken. Zo vervalt mogelijk de dure kop peling van het systeem aan het Rotterdam metronet. De betrokken overheden en ver voerbedrijven hopen op die ma nier de nieuwe 'tramtreinen' toch nog binnen een paar jaar tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotter dam op de rails te krijgen. De 'Stuurgroep RandstadRail' presenteert het aangepaste pro ject volgende week, PvdA-Tweede Kamerleden en kandidaten licht ten eerder deze week tijdens werkbezoeken aan Den Haag en Rotterdam al een tipje van de slui er op. „We willen in elk geval in 2000 beginnen met een opmaat tot RandstadRail," zei wethouder en Haaglanden-bestuurder H. J. Meijer onlangs. Tijdens deze voorfase ('piiot') zul len de vier voorlopige exploitan ten -HTM, ZWN, RET en NS- treinstellen huren, vermoedelijk in Duitsland. Het gaat om lichte voertuigen, die sneller optrekken dan een trein, maar wel evenveel comfort bieden. Ze gaan rijden op de bestaande sporen van de Hof- pleinlijn (CS-Rotterdam) en de Zoetermeerlijn (CS-Zoetermeer). Op deze routes worden nieuwe haltes toegevoegd. Het ministerie heeft eerder al zes honderd miljoen gulden toege zegd. Maar dat is te weinig om RandstadRail echt van de grond te krijgen, onderstreept Meijer. Hij geeft toe dat zes miljard te veel is. Rotterdam De komst van vooral grotere horecazaken naar Rotterdam leidt tot een toenemende behoefte aan goed perso neel. Horeca Nederland speurt naar mogelijkheden om de ve le vacatures te vervullen. Onder meer wordt gesproken met het Albeda College om het opzetten van meer specifieke cur sussen voor het opleiding van kandidaten. Voorzitter L. Bruijn van de regio Zuid-Holland-Zuid van Horeca Nederland zegt dat weliswaar het aantal horeca-zaken zal afnemen, maar dat daarvoor in de plaats meer omvangrijke bedrijven te rugkomen. „In bijvoorbeeld de oude havengebieden, de Kop van Zuid, het Entrepot-gebied." stelt hij vast. „Vaak zaken met tiental len werknemers. Dat geeft veel druk op de arbeidsmarkt." Hij constateert dat het momen teel niet meevalt om bijvoorbeeld in arbeidsbureaus aan geschikte kandidaten te komen. .Alsje een kok zoekt, dan vind je weinig in de bakken. En iemand voor de be diening al helemaal niet," meent hij. Zijn vermoeden is m andere beroepsgroepen meer horeca-ta- lent te kunnen aantreffen. ..Wat we willen is een uitbreiding van het arbeidspotentieel," ver telt hij. „We gaan de markt op. Het Albeda College hebben wc ook in dat kader benaderd. Omdat zij een van de aanbieders van op leidingen 7ijn." De vraag naar opgeleid horeca- personeel past precies in de stra tegie van het Albeda College om onderwijs op maat te bieden. Na de eerste gesprekken met Horeca Nederland wordt nu gewerkt aan het opzetten van kortlopende cur sussen waarin vooral volwasse nen of hergeplaatsteri worden klaargestoomd voor het horeca- vak. Het gaat hier om een speciale opleiding buiten alle reguliere op leidingen om. De toekomstige cursisten worden geworven via advertenties of de arbeidsvoorzie ning. „We zullen uit die groep een selectie maken," vertelt T. Bon tenbal. manager voeding van het Albeda College. Bontenbal verwacht dat er tussen nu en het einde van het jaar zeker 250 mensen direct geplaatst kun nen worden m de horeca. Voor de komende vijf jaar schat hij dat aantal op 1500 tot 2000. Het gaal dan wel om opgeleide mensen die meer kunnen dan een dienblad vasthouden. „We zoeken vooral naar personen die na een kortlo pende cursus zo aan de slag kun nen. Studenten bij voorbeeld die heel iets anders studeren, maar na een opleiding in de horeca worden in gezet." $0# ju&D SJ&vt 1 Hti i Hoog boven Noordereiland torent het nieuwe gebouw van de Belastingdienst uit, De hoogbouw op de Kop van Zuid en de historische panden op het eiland in de Maas beelden het contrast uit tussen het oude en het nieuwe Rotterdam. 'Contrastrijk Rotterdam' Is ook de naam van een nieuw toeristisch arrangement van twee hotels en een rederij. Met een draagvleugelboot en een historische tram kunnen toeristen van de Maasstad genieten. Foto cees Kuiper/Rotteniams Dagblad Rotterdam Van subsidies om verstandelijk en lichamelijk ge handicapten aan het werk te hel pen blijft zeer veel geld aan de strijkstok hangen. Dit blijkt uit een documentaire van het televi sieprogramma NOVA die gisteren is uitgezonden. De Nederlandse Vereniging van Supported Employment, de NV- SE, waar zo'n honderd instellin gen in de gehandicaptenzorg lid van zijn, heeft in 1996 en 1997 ruim 1,7 miloen gulden subsidie gehad van het Europees Sociaal Fonds om tweehonderd gehandi capten aan werk te helpen. Van dat bedrag is zo'n zeventig pro cent blijven hangen bij twee orga nisaties die het project coördine ren. De twee leidinggevenden van die organisaties onderhouden bo vendien betrekkingen met de NV- SE. NOVA heeft onderzoek gedaan naar de zogenaamde Horizon-sub sidie van het Europees Sociaal Fonds aan de NVSE. De belangen organisatie huurde twee bedrij ven in om het project te coördine ren: de Job Entree Groep in Rot terdam van R. Bastiaanssen en Strategie bv van C. Kamp uit Wil lemstad. Bastiaanssen is tevens secretaris van het bestuur van de NVSE en Kamp is de vaste advi seur van deze belangenorganisa tie. NOVA spoorde negen instellin gen op die samen ongeveer tach tig gehandicapten in het kader van het NVSÉ-project aan werk hebben geholpen. Gemiddeld kreeg zo'n instelling 2720 gulden per deelnemer, terwijl er ruim 8800 gulden aan subsidie beschik baar was. Het televisieprogram ma stelt vast dat er per bemiddel de gehandicapte 6100 gulden of wel zeventig procent van het sub sidiebedrag in handen bleef van de coördinatoren Bastiaanssen en Kamp. Zy beweren dat er negen ton wordt uitgekeerd aan de in stellingen die gehandicapten aan werk helpen en acht ton wordt ge bruikt voor ondersteunende acti viteiten. Ze verwijzen hiervoor naar accountantsrapporten. Rotterdam— Een trambestuurder uit Rotterdam is door de recht bank vrijgesproken van schuld aan een frontale botsing waarbij 19 mensen gewond raakten. Het ongeval gebeurde op 4 oktober 1996 in het centrum. Het Openbaar Ministerie had de man overtreding van de veilig heidsregels en roekeloos rijden ten laste gelegd. Die veiligheids regels waren echter niet geheel duidelijk, zo bleek ter zitting. Het roekeloos rijden hield het OM wél staande, met een eis van 500 gul den boete. Politierechter mr. J, van Klaveren vond echter dat daarvoor onvoldoende bewijs be stond. De 30-jarige bestuurder reed lang zaam over een wissel met de be doeling rechtdoor te gaan. De wis sel klapte echter om waardoor de tram plotseling linksaf draaide en de rails voor tegenliggers kruiste. Op dat moment passeerde juist een tegemoetkomende tram. Vol gens de voorschriften van de RET mogen trambestuurders geen wissel passeren als er een tegen ligger aankomt. De bestuurder had de tegemoet komende tram wel gezien, maar deze stond te wachten voor een halte iets verderop. Deze tram trok op. op het moment dat de an dere bestuurder in de problemen kwam. Dat gebeurde kennelijk zo snel achter elkaar dat de bestuur der de tegenligger niet als tege moetkomend verkeer zag. De politierechter accepteerde de ze lezing, omdat de voorschriften van de RET geen onderscheid ma ken tussen stilstaande en rijden detrams. De rechter achtte bewezen dat de bestuurder aanzienlijk harder had gereden dan de voorgeschre ven vijf kilometer per uur. Getui genverklaringen gaven onvol doende uitsluitsel. De RET-bestuurder is sinds het ongeluk in dienst gebleven. Door Wessel Penning Rotterdam Autochtone leden blijven hun voetbalclub door gaans ook trouw wanneer steeds meer mensen van buitenlandse afkomst lid worden. Van een zoge noemde 'witte vlucht' op Neder landse voetbalverenigingen is nauwelijks sprake, zei onderzoe ker dr. J. W. Janssens gisteren op een landelijke conferentie over 'Sport, buurt en sociale integratie' in de Rotterdam Cruiseterminal. Hij constateerde wel 'angst' en een 'morrende achterban' op van oorsprong autochtone clubs, die kampen met een toestroom van allochtone leden. Janssens deed in opdracht van NOC/NSF onderzoek naar de etni sche tweedeling in de sport en on dervond dat op de clubs gevoelens van weerzin zelden worden omge zet in de opzegging van het lid maatschap. Gisteren veroorzaak te een bestuurslid van de 'alloch toon' geworden Rotterdamse voetbalclub Zwart Wit '28 veel op hef, toen hij de problemen op zijn club aankaartte. De man noemde onder meer contributie-achter- standen en pesterijtjes tegen au tochtone leden. De onderzoeker van het bureau Chionis uit Gouda kon melden dat elders In het land soortgelijke onvrede heerst binnen voetbal clubs. Dat is, zei hfj, het geval op clubs als Zwart Wil '28 en maar ook op doodgewone nog zeer 'Hol landse' clubs 'uit de provincie' waar maar nauwelijks tien pro cent van de leden van niet-Neder- landse afkomst is. Janssens vertelde gisteren dat nog altijd het merendeel van de allochtone voetballers zijn heil zoekt op de 'Nederlandse' vereni gingen. Allochtone clubs waren in de afgelopen jaren niet in trek. In tien jaar tijd nam het aantal al lochtone voetbalclubs zelfs af, van 117 naar 105. Op een totaal aantal van zo'n 4500 Nederlandse voetbalverenigin gen is dat een vrij gering aantal. In de Nederlandse cricketsport bijvoorbeeld is de hoeveelheid 'al lochtone' verenigingen stukken grote.r. Vooral door de populariteit van het cricket onder Surinaamse Hindoestanen zijn dertien van de 71 clubs door allochtonen ge sticht. Van die 105 allochtone voetbalver enigingen in Nederland zijn de meesïen Surinaams (35), Turks (29) en Marokkaans (8). Janssens verwacht in de komende jaren overigens nog wel een flinke toe namevan allochtone clubs. „Voor al Marokkanen zullen zich meer gaan manifesteren." Averechts De teneur van het gisteren gehou den congres was vooral dat 'we' ons maar niet al te druk moeten maken over de onder allochtonen en autochtonen levende neiging om 'apart' te sporten. Nanne Boonstra, die samen met de we tenschappers prof. Jan Willem Duyvendak, André Krouwel en Ronald Kraaijkamp de sport en integratie in onder meer Rotter dam onderzocht, gelooft dat een al te zeer op doelgroepen gerichte aanpak om gemengd sporten na te streven alleen maar averechts werkt. Duyvendak spottend: „Mengen moet, mengen doet goed, zo luidt de officiële leer." Maar hij haalde nog eens aan dat weinigen in de praktijk iets aantrekken van die leerregel. En Kraaijkamp vertelde over een voetbalclub met veel allochtone jeugdleden en veel problemen. „Er werd hen allochtoon kader aangeboden. Zeiden ze: 'We heb ben kader genoeg'." Zo was ieder een af en toe op onwil gestuit om werkelijk geïntegreerd sporten na te streven. De conclusie van de onderzoekers: Als het niet spon taan kan, doe het dan maar niet. Duyvendak wees erop dat sporten voor mensen in de eerste plaats een manier is om sociale contac ten op te doen, om gezelligheid te zoeken of om gezond bezig te zijn. De eventuele integratieve functie wordt door de sporters nauwelijks belangrijk gevonden. De hoogleraar in de samenle vingsopbouw begrijpt daarom niet waarom de overheid de sport zo nadrukkelijk als een wapen voor de integratie is gaan zien. „Moet sport werkelijk het terrein zijn van de nog niet vervulde be lofte van de multiculturaliteit in Nederland?" Ja, zo was die ochtend luid en dui delijk verkondigd door een door staatssecretaris van sport Terp stra gestuurde topambtenaar van haar ministerie. Terpstra - op het laatste moment afgemeld in ver band met 'dringende' zaken 'in verkiezingstijd' had hem juist nog laten zeggen dal sport „entw ine potenties" heeft en grove te genstellingen in de maatschappij te lijf kan gaan. Maar die woorden waren uren la ter - nadat Janssens en Duyven dak c.s. hun onderzoeken hadden gepresenteerd - allang in de ver getelheid verdwenen. De eerste van de verzameling locomotieven van de Stoomstichting Nederland is gisteren op een dieplader gegaan voor vervoer naar het nieuwe onderkomen aan de Bosdreef in Kralingen/ Crooswijk. De stichting moet het onderkomen aan de Tjalklaan verlaten vanwege de aanleg van de Beneluxlijn. Met de verhuizing is de stichting nog enkele dagen bezig. Foto Nfeis van der Hoeven/Rot- Rotterdam Klopt het dat burge meester Peper binnenkort samen met zyn vrouw naar Brazilië ver trekt om zich daar als ambassa deur te vestigen' En als dat 70 js. mag ik u dan vast aanraden Thijs Woltgens, de huidige burgemees ter van Kerkrade, tot de nieuwe burgemeester van Rotterdam te benoemen? Dat vraagt het Rotterdamse Stadspartij-raadslid Manuel Kneep kens m een gisteren ver stuurde brief aan numster-presi- dent Kok. 't Is al de tweede brief van Kneepkens aan de regerings leider. Vorig jaar daagde hij - al tijd in voor een grol - de premier al eens uit met de pen een discussie over de zaak Brinkman-Peper te voeren Maar de premier liet slechts een ambtenaar een briefje terugsturen, waarin werd gesteld dat 'waar er twee kijven er twee schuld hebben. Deze keer is een vermeende am- bassadeursbenoemmg van Peper de aanleiding tot herschrijven van een brief geweest. Kneepkens laat weten dat hij het 'gerucht' al enige tyd kende - eigenlijk nau- welyks voor waar hield maar vo rige week werd verrast door een deep throat uit uw directe omge ving in Den Haag' Die beweerde de/e week nog 'met grote stellig heid' dat Peper en /yn vrouw Neeh Kroes door de regering ge vraagd was als ambassadeurs- echtpaar naar Brazilië te gaan. Kneepkens ziet dat zelf al hele maal zitten. Ook gezien zyn eigen Limburgse achtergrond heeft hy zyn keuze voor een nieuwe Rot terdamse burgemeester al ge maakt. Dat zou Thys Woltgens moeten worden, al moet hy wel wat van zyn 'zachte g' zien kwijt te raken, schrijft Kneepkens. Maar: „Thijs 15 een zeer gemoede lijk type. Hy zal het in de Oude Wijken zeker goed doen." Helaas voor Kneepkens komt hot vooralsnog waarschijnlijk met zo ver. Pepers woordvoerster Jessa van Vonderen laat weten dat het gerucht niet op waarheid berust. „Dit is absoluut niet waar. De bur gemeester wordt géén ambassa deur in Brazilië." Op Buitenlandse Zaken doet men normaal gesproken 'geen mede delingen' over ambassadeursbe noemingen die nog met definitief zyn. Maar volgens een woordvoer der is het gerucht over een benoe ming van Peper gebaseerd op 'on zin'. .Ambassadeurs worden door gaans uit de eigen diplomatieke dienst gehaald Daar is slechts een keer een uitzondering op ge maakt. Voormalig minister Schoo van Ontwikkelingssamenwer king is ooit een periode ambassa deur in India geweest." Rotterdam De RET zit weer in de lift. Voor het eerst sinds 1993 is vong jaar meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoerbedrijf Die groei is voor een belangrijk deel aan tramlijn 20 te danken. In 1997 registreerde de RET 695 mil joen reizigerskilometers. Dat wa ren er 688 miljoen in '95 en '96. Bovendien bedraagt hei concern resultaat zes miljoen gulden. De RET waarschuwt wel meteen voor teveel optimisme, aangezien de bijdrage van het rijk structureel zal verminderen. De goede resultaten zullen dus 'als sneeuw voor de zon' verdwij nen, voegt het openbaar vervoers bedrijf toe aan de positieve be richten. Zorg bestaat ook over de kosten die moeten gemaakt om vijfhonderd 'Melkertbanen' in dienst te houden. De RET is in 1997 over de hele li nie een veranderingsproces be gonnen. Doel is de kwaliteit van het openbaar vervoer in stad en regio te waarborgen en verbete ren. Om dat te bereiken is een be drag van ruim 240 miljoen gulden geïnvesteerd. Er is daarnaast een servicepunt voor klanten geopend aan de Coolsingel, het metrostation Wil- helminaplein is geopend, tramlijn 20 kreeg een definitieve route, er werden vijftien lage-vloerbussen aangeschaft (er ry den er nu 40) en er is een begin gemaakt met de re visie van de sneltrams. De RET wijst er daarnaast opdat is gestart met de aanleg van de Beneluxlijn en dat de miljoenste gebruiker van Vervoer-op-Maat is verwel komd. Met een bedrijfsplan voor de pe riode tot en met 2001 wil de RET nog meer reizigers trekken. De nieuwe aanpak moet ook leiden tct minder ziekteverzuim bij hel personeel en meer efficiency. Ook moet vijftig miljoen gulden aan bezuinigingen van het rijk wor den opgevangen. Het plan moet leiden tot een positief financieel resultaat van vier miljoen gulden in 2001. Dan moeten er geen fi nanciële tegenvallers zyn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 2