'Als we het met z'n allen willen, dan komt het sportcomplex er' Bewonersvereniging boos over uitstel kinderspeelplaats Een eigen plein in Ahoy' Vrijwilligers voor 't Hof Paranormale manifestatie Van Ardenne antwoordt Keuze van Cees de Boer Wensboom In 't Hoefblad Proef Schiedam op zondag Met huid en haar genda Abonneeservice Rotterdams Dagblad Donderdag 23 april 1998 Het Schiedamplein komt niet voor in het straatnamenboek van Wil lem P. Rook uit 1989 en ook bij een herdruk zal het er waarschijnlijk niet in komen. Want het Schiedamplein ligt in Rotterdam. Maar ook op Rotterdamse plattegronden zul je er vergeefs naar zoeken. Het Schiedamplein bestaat maar twee dagen per jaar. Je vindt het in het Ahov'-complex. Dinsdag en woensdag was het Schiedamplein gesitu eerd in de Leuvehal, naast de Schiehal, ten noorden van de Maasshii- se Dijk die op zijn beurt weer boven Vlaardingen Zakenplaats lag. De Waterweggemeenten waren sterk vertegenwoordigd op de Bedrijven Kontakt Dagen (BKD) van de Rijnmond. Het Schiedamplein is een vondst van ten toonstellingsbouwer Gerard Vink. Hij raadde de gemeente Schiedam een poosje geleden aan om de herkenbaarheid van de deelnemende bedrijven uit Schiedam te vergroten door hun stands op één 'plein' te groeperen. En prompt na men andere gemeenten dit concept over. Gerard Vink is vaste klant op de BKD en verzorgt een belangrijk deel van de presentatie: hij bouwde de 48 stands van de 32 deelnemende bedrijven uit Schiedam. Toen burgemeester Reinier Scheeres dinsdag het 'happy hour' open de, sprak hij vol lof over de Schiedamse uitstraling. De VSB trok aandacht met door een robot getapte pilsjes, maar uiter aard wilde de bank niet concurreren met Henk Post, de cafébaas van 't Weeshuis die ontelbare liters van zijn onvervalste Proveniersbier in dorstige kelen van zakenlieden uit heel de Rotterdamse regio zag stromen. Daar was het het drukst. Dam-voorzitter Piet Jongepier deed met zijn verfhandel en lijstenmakerij Van Loenen voor het eerst mee, in combinatie met een kunstenaar die in muurschilderin gen in bedrijfspanden is gespecialiseerd, Jeff Art Se Design, en Jon gepier had er geen spijt van. Slim: de Artoteck Schiedam deed ook rnee. want bedrijven kunnen wei wat beeldende kunst gebruiken, Bü dc stand van Gouden Vleugels, dat van Kethel naar Vijfsluizen is ver hui sd. kon je lekkere hapjes krijgen. En er waren ook nog veel beken den. Gisteravond kwam WV-directeur Ruud Pülard de Schiedam mers aanmoedigen, ze hadden nog een paar uurtjes te gaan. Goed voor je netwerk. Goede zaken gedaan. Die reacties hoorde je ook in de 'zakencentra' van Vlaardingen en Maassluis. Opvallend veel vrolijke gezichten. Elders in Ahoy' zag je wel eenzame onderne mers uit andere plaatsen sip voor zich uit staren. Ze lagen niet in de loop of hun stand zag er saai uit. Of ze presenteerden zich niet ge- meentebreed Die tip van Gerard Vink is goud waard. KOR KEGEL Vlaardingen Het vijfdaagse Hoffestival, dat dit jaar van 26 tot en met 3(J augustus wordt gehouden, wordt jaarlijks mo gelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Vlaardingen (dit jaar 10 000 gulden) en talloze fond sen, sponsors en donaties van particulieren. Toch overtreffen de plannen ook voor het Hof van Ver schijnsel ruimschoots de beschikbare middelen, meldt de organisatie. Behalve materiele steun is de stichting nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens het festival willen helpen mei bijvoorbeeld het opzet ten van tenten, het scheuren van kaartjes en het be geleiden van artiesten. Mensen die geïnteresseerd i»ijn kunnen bellen niet Jeanne Wessols (2332147) of het kantoor van het Hof(2341193) In wijkcentrum De Telder wordt zondag 26 april een paranormale manifestatie gehouden. Zo'n dertig pa ragnosten, handlijnkundigen, kaartleggers en pen delaars, reiki masters en ga zo maar door, geven tus sen 10.00 en 17.00 uur consulten in hel wykgebouw aan de Professor Teldersslraat. Ook is er een aantal kramen ingericht met New Age artikelen waaronder wierrook, boeddha's en muziek. De entree bedraag vyf gulden per persoon. De kosten van consulten vaneren van nu! tot dertig gulden. De plaatselijke afdeling van het CDA heeft een bij eenkomst belegd met het Vlaardingsc Tweede Ka merlid Agnes van Ardenne In de Bethelkerk beant woordt de ex-wethouder vragen over de Tweede Ka mer, waarvoor op 6 mei verkiezingen zijn. Vanaf 14,00 uur zit Van Ardenne klaar. Cees de Boer heeft als vijfde gastconservator de keu ze gemaakt voor de tentoonstelling 'De nieuwe kle ren van de keizer' in het Pand Paulus aan de Korte Haven 125. Zijn expositie in het kader van de Kunstestafette duurt tot en met 3 mei. De Boer koos voor werk van Yael Davids, Ulay en Anna Rudolf. Als jij het op de kinderboerderij en de heemtuin voor het zeggen zou hebben, wat zou je dan wensen? Die vraag krijgen bezoekers van 't Hoefblad in het Bea- trixpark vanaf 25 apnl voorgelegd. Tot 7 mei kunnen zij hun wensen hangen in een 'Wensboom'. De opmerkingen worden meegenomen om de orga nisatie van de kinderboerderij en de heemtuin beter op elkaar af te stemmen. De meest orginele en haal bare wens wordt in elk geval vervuld. De VW Schiedam en Het Geheim van Holland pre senteren 'Proef Schiedam op zondag; een smaakvolle tocht door Schiedam'. Tijdens de wandeling zijn de kwaliteiten van de jeneverstad Schiedam op heel bij zondere manier te ontdekken. De wandeling gaat langs de molens via musea naar de mouterij. De wan deling staat onder leiding van een deskundige, die veel kan vertellen over het rijke brandersverleden van de stad. De smaakvolle wandelingen zijn inclusief diners en worden gelopen op 26 april, 3 mei, 4 oktober en 11 ok tober. Dieren hoek 't Sparretje aan het Sparren dal 3 doet mee aan de nationale kjnderboerderijdag op zondag 26 mei. Tussen 10.00 en 17.00 uur kunnen kinderen meedoen aan allerlei activiteiten met als thema 'Met huid en haar'. Ze mogen ook namen bedenken voor de jonge geitjes en cavia's. Redactie Waterweg: Edwin Comelisse, Marc Floor, Ben van Haren, Danielle Hermans, Judith van Klaveren, Sentinavan der Meer, Marlêtte Oisthoom, Jan Rozendaal Conny Tahelj Overde Vesten 3, 3116 AD Schiedam Postbus 373, 3100 AJ Schiedam Telefoon 2732700 Telefax 4265227 Sportredac tie: Sander Son nemans Telefoon 2732700 4004310 Hij heeft dc afgelopen week al twee keer getrimd, maar uitsla pen zat er nog niet één keer in. Een archief bijwerken waar acht jaar lang alleen maar spullen in een kast zijn gemieterd, kost meer tijd dan je denkt. Net als een dochter van twee jaar. Tijd vooreen gesprek met een head hunter was er wei. Gezocht: baan voor man, 43 jaar, zesenhalfjaar docent Economie 1 en 2, tweeën eenhalf dienstjaar bij de Dienst Volkshuisvesting van de ge meente Rotterdam en twee pe riodes als wethouder te Vlaar dingen. Zelf wil de persoon in kwestie, Ton van der Steen, een managementsfunctie bij deover- heid of een woningcorporatie. Tot die tijd even genieten. Een gesprek op het dakterras van zijn huis, met uitzicht op de Vlaardingse Vaart en Broekpol der. Nog één keer in de schijn werpers. Vanmiddag tijdens de afscheidsreceptie in het stad huis en in de krant. Al blijft hij lid van de gemeente raad. „In principe vier jaar. Al is dat natuurlijk afhankelijk van de baan die ik vind. Je moet af wachten of dat valt te combine ren met het raadslidmaat schap." D66 halveerde (ook) in Vlaardingen en mocht niet mee doen in het nieuwe college. Van der Steen is niet van plan bij de pakken neer te zitten. Hij heeft zelfs ambities. D66 wil meerege- ren, zegt hij. „Of ik dat volgend jaar nog zeg, weet ik niet. Maar ik wil m'n best doen om de jaren lange traditie van tegenstellin gen tussen coalitie en oppositie te doorbreken. Meer energieste ken in nieuwe ideeën, een ver frissende aanpak" De ex-wet houder geeft commentaar. Door Jan Rozendaal Broekpolder „Ik hoop dat in het zuidelijk deel het multifunctioneel sportcom plex komt. Eén ding weet ik ze ker. als we het met z'n alten wil len, dan komt het er. Maar dan moet men de oren met laten han gen naar die figuren die roepen: maar dat is toch veel te groot, tc modern voor Vlaardingen. Tegen dat conservatisme moeten we ons afzetten. We hebben de kans om in Vlaardingen één van de toon aangevende sportaccommodaties van Nederland te realiseren. Dat moeten we met beide handen aan pakken. Verder wil ik langs de Watersport weg enkele dagcampings. Plek ken waar mensen hun tentje of windscherm opzetten om er met hun koelbox neer te stryken. Het is er wat relaxter dan bij de Krab- beplas. En natuurlijk moeten er zo snel mogelijk runderen komen. Twee weken geleden ben ik bij de Greb- beberg geweest. Daar lopen ze al jaren en dat is ontzettend leuk. Als er dan ook nog een trimpar- cours komt en wat meer variatie in de bebossing zonder dat de open plekken verloren gaan, dan hebben we over tien, twintig jaar hier echt iets geweldigs." AdriReijnhout ..Een goeie D66-collega uit Schie dam. Ja, ook daar is de fractie bij de verkiezingen teruggevallen tot twee personen maar is hij nog wei wethouder. Nee, ik vind dat niet zo verstandig. In Vlaardingen hebben wij als afdeling gezegd dat als wy onze vier zetels zouden behouden, we m principe weer een wethouder wilden leveren. Drie zetels was een twijfelgeval en bij twee in principe niet. Je blij ft dan met één lid in de raad en Ton van der Steen: gisteravond in de gewone raadsbankjes in plaats van achter de tafel van burgemeester en wethouders waar hij acht jaar heeft gezetenFoto Roei Dijkstra dat lijkt me niet zo'n gezonde situ atie. Maar m de deelgemeente Overschie haalde D66 maar één zetel en zit daar toch in het dage lijks bestuur. Dat kan dus ook. Én voor Schiedam geldt dat ze daar met Trudy van den Akker een heel ervaren en goed raadslid hebben, terwijl mijn fractiegenoot Hilde Stmtz bezig is een heel goed raadslid te worden." A4 ..Ik heb laatst een gesprek gehad met een directeur van een hele grote instelling met heel veel geld. Ik heb hem gevraagd of hij bereid was om geld tc beleggen m de A 4 Dat was hij en hoeveel maakte hem met uit als het rende ment er maar uitkomt En aan de hand van het aantal auto's dat er gebruik van gaat maken kun je gaan rekenen hoeveel tol je moet gaan heffen. Maar het voorstel van 140 miljoen dat deze week door een aantal be drijven werd gedaan is natuurlijk veel te weinig voor een goede in passing. Dan moet er, als je uit gaat van een fifty-fifty verdeling tussen overheid en bedrijfsleven, van 500 miljoen gulden komen. Nee, ik ben met ineens voor de A 4, maar we moeten als Vlaardin gen en Schiedam in gesprek blij ven, want anders besluit Den Haag opeens tot de goedkoopste variant en dan is het huilen met de pet op. Jorritsma heeft op het moment de balen van de A 4. maar we moeten oppassen dat we met de kabinetsformatie niet in eens voor een voldongen feit ko men te staan." Els Borst „Een goede minister. Een aardige vrouw. Ja, als lijsttrekker... ik heb haar gesteund. Ik ben loyaal. Ze is niet de ideale lijsttrekker maar is door de partij op die plek neerge zet. Ik verwijt de echte bobo's van de partij dat ze met eerder een nieuwe lijstti^kker hebben aan gewezen Al blijft de vraag na tuurlijk of iemand anders op dit moment het juiste antwoord zou hebben gehad. Dat het zo slecht gaat wijt ik aan het grijze optre den van de Tweede Kamerfractie van de afgelopen jaren. Zij heb ben zich veel te wei mg geprofi leerd- D66 is een party van men sen met goede ideeen, maar dat is erbij on/e Kamerleden met uitge komen Met Adn Reynhout en Jan Storm (tot een jaar geleden Do6-wet houder in Maassluis, red hebben wy die kritiek mtern ook wel geuit, tnaar daar is mets mee gedaan. Zo'n voorstel van Van Boxtel voor de Euthanasiewet had natuurlijk 'ook twee, drie jaar ge leden gekund. Op enkele afdelin gen na is D66 by de gemeente raadsverkiezingen overal gehal veerd, dat kan toch met aan al die plaatselijke afdelingen hebben gelegen. Voor de toekomst van mijn partij hoop ik dat we niet in de regering komen. Het is de tweede keer dat we in de regering zitten en het is de tweede keer dat we zo'n pak slaag hebben gekregen." Wijkwethouder „Als D66 in het college had geze ten, hadden we wijkwethouders gehad. In Schiedam beginnen ze er mee, maar het aantal wethou ders in Vlaardingen lijkt te ge ring. Tenzij er echt op hoofdlijnen bestuurd gaat worden. De wijkwethouder is er voor om een stap verder te zetten in het wijk- en buurtbeheer. fri eerste in stantie omdat je op die manier aan de burger kan laten zien dat het de gemeente serieus is. Het tweede is een formeel probleem: je kunt als gemeente niel zo maar een clubje inwoners een ton ge ven en zeggen 'doe er maar wat moois van voor de wyk'. Zo'n wykwethouder kun je als ge meenteraad het mandaat geven dat geld naar believen te beste den. De gemeente Deventer, maar ook de provincie Zuid-Hol!and werken volgens dat principe en dat bevalt ze prima. Een wijkwet houder is direct betrokken bij de gang van zaken m /o'n wyk Het brengt bestuur en inwoners veel dichter by elkaar en dat is toch wat we allemaal willen Ik kom daar snel op terug m de gemeen teraad." Nun Quam Perfectum „In 1993 lag er een rappoit van een erkend bureau dat had bere kend wat het kostte om hel com plex aan de Maassluissedijk in zeer oorspronkelijke staat te be houden. Inclusief dc dijkwonin gen. Maar behalve de kosten speelde de vraag mee of Nun Quam Perfectum en de dijkwo ningen wel zouden harmoniëren met de nieuwbouw aan de Dijk- stceg/Sclaavenburg. Ik vond toen, alles afwegend, dat het moest worden gesloopt om er een heel nieuw project neer te zetten. Het heeft het met gehaald en daar ben ik nog steeds teleurgesteld over. De Historische Vereniging Vlaar dingen verweet mij een sloper te zijn, terwijl ik het weeshuis heb gered. Er lagen al twee sloopbe- sluiten, maar ik heb het behou den. Dus dat verwijt kunnen ze my nooit maken. En het resultaat van ai die perike len is dat het bouwplan nu met vier jaar vertraging eindelyk wordt gebouwd, terwijl er nog steeds geen zekerheid is of Nun Quam Perfectum en de dijkwo ningen blijven behouden. Als de nieuwbouw straks af is, kunnen we zien nf ik toondertijd gelijk had." Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap „Omdat ik les heb gegeven op de voorganger, het Casimir, ben ik natuurlijk bevooroordeeld, maar ik denk dat de school goede toe komstperspectieven heeft. De nieuwbouw in Holy, die nu gaat worden gerealiseerd, daar had men natuurlijk tien, twintig jaar geleden al voor moeten zorgen. De VOS was veel tc veel gecon centreerd op de Westwyk en de Deltaweg, waardoor m Holy een heleboel ouders hun kinderen naar een andere school stuurden. Nu wordt de VOS in Holy echt een volwassen school en dat is nog net met te laat. Was dat met gebeurd, dan zou de school een marginaal bestaan gaan leiden." Busbanen „Er ligt nog maar één echt voor stel: de Dillenburgsingel. D66 wil de vier jaar geleden de openstel ling van twee busbanen, de Pa- rij slaan/Korhoen laan en Schie- damseweg, ter discussie stellen. Onder druk van de WD zijn dat er meer geworden, met de in breng van D66 dat er steeds een soort referendum onder de omwo nenden z.ou worden gehouden. Bij de Dillenburgsingel was zestig procent voor openstelling. In de vorige coalitie is afgesproken dat we ons aan die uitslag zouden houden, dus daar houden wy de nieuwe coalitie nu aan. Daar ben ik heel principieel in. Er is ander half miljoen gulden voor beschik baar en als men wil kan het daar voor. Natuurlijk kan het ook voor meer, maar als hel college zegt dat het niet voor anderhalf miljoen gul den kan en op die manier pro beert de openstelling tegen ie houden, dan klopt er iets met. We kunnen er als gemeenteraad mei goed fatsoen niet meer omheen." Schiedam De Bewoners Vereni ging Schiedam Centrum {BVSC) is woedend nadat zy afgelopen maandag kreeg te horen dat de verregaand gevorderde plannen voor een kinderspeelplaats op de zogenoemde Grotbaan plots ter discussie staan. De BVSC is bang dat haar ideeën voor een voetbal veld en een kinderspeelplaats op de strook groen tussen de Ge dempte baansloot en de Baan veel later of zelfs helemaal niet gerea liseerd zullen worden. De bewonersvereniging heeft nu een brief op poten geschreven aan het college van burgemeester en wethouders waarin zij binnen twee weken een herbevestiging eist van de eerdere plannen om op korte termijn een kinderspeelbe- stemming aan de Grofbaan te ge ven. B en w hadden eerder toegezegd tegemoet te zullen komen aan de wens van de BVSC om de Grof baan een recreatieve bestemming toe te kennen. Nu dreigt dat op de lange baan te worden geschoven omdat de herinrichting van de binnenstad, en met name van de Broersveld, prioriteit krijgt. Om dat van de Broersveld een auto- vrygebied gemaakt wordt, zal het verkeer via de Baan worden ge leid. Daarnaast zuilen aan beide zijden van de Baan parkeerplaat sen worden aangelegd. Het nieuwe prioriteitenlijstje van de gemeente Schiedam is ook pro jectleider voor het centrum A. Mol rauw op het dak gevallen. „Het komt wat mij betreft in een laat stadium," zegt hij. „Er waren ten slotte al behoorlijk definitieve plannen gemaakt voor de herin richting van de Grofbaan." Eindeloos De tekeningen daarvoor hangen zelfs at aan de muur van het BVSC-pand, weet D. Zonneveld van de bewonersvereniging. „De politieke besluitvorming daar over was al gereed," sneert hij. „Nu moet dat weer opnieuw ge beuren, waardoor het allemaal weer eindeloos lang gaat duren." Maar volgens het hoofd ruimtelij ke ordening van de gemeente Schiedam C. Miedema is die angst onterecht. Hij verzekert dat de oorspronkelijke plannen door gang zullen vinden, al zal het alle maal wat langer gaan duren. „Ik denk dat de woede bij de bewo nersvereniging dan ook voort komt uit frustratie over de lange re tijdsduur waarop de plannen gerealiseerd zullen worden," meent hij. „Maar de herinrichting van de binnenstad moet nou eenmaal in een logische volgorde gebeuren. Het heeft voor het goed functione ren van de binnenstad prioriteit Bewoners Vereniging Schiedam Centrum heeft bij de gemeente aan de bel getrokken ómdat ze bang is datde plannen voor een kinderspeelplaats op de Grofbaan niet doorgaan. FotoGerntdeHeus/Roet Dijkstra dat eerst de verkeersfunctie van de Grofbaan wordt aangepast." Zonneveld van de BVSC is met gerustgesteld Hij is bang dat de kmderspeelvoorziemng. waarvan er naar zijn mening toch al vee] te weinig zijn in het Schiedamse centrum, het ondergeschoven kindje gaat worden. „Wij houden er ernstig rekening mee dat die plannen uiteindelijk helemaal met meer doorgaan." Donderdag 23 april SCHIEDAM Dc Oost, Olieverf schilderen. 14 00-16 OOu. Filmhuis. Devil s Advocate, 21 OOu Podium Cafe. Oorsmeer, 2100 u. De Groene Raat Harreiveg 19. tne/na avond over gras en ga zonaaniegen onderhoud, 19.30u. VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal. 'Jeekomen achterna' door Benny Neyman, 20 OOu. Dienstencentrum Soenda. Creatieve middag. 14 00-16 OOu De ItaHotei. Openbaar polrtiekdebat WD met Kamerleden Kletn Molekamp en Orgu, 20 OOu. Zaai de Gasterlj. Lezing Noorflzee- vissenj. 20 45u. ROTTERDAM Lantaren/Venster 21 00 Aun Sacre Fames. Hist. Museum 'Schielandshuis' 10.00- 17 00 film Rotterdam. Nieuwe Stad. de Doe len, Gr.z. 20 00 Rotterdam zingt van Hem. De Vlerk 22 00 At Denko's, St LaurenskerK 12.45 Middagpauze-concert Baroeg21.00 VirginSteele/RioVStigmata.Nlghttown21.00 RunDMC NighttownTheatercafé2C.OOSK VR presentatie- Rot own 22.00 Los Straitjac kets SKVR Muziekschool Dalweg 19 30SK- VR. Zaal de Unie 20.30 Japanners. Luxor Theater 20.15 Grease, de musical. Rotter damse Schouwburg, Gr.z. 20.15 Scenes uit een huwelijk. KI .z. 20.30 De verbouwing. The ater 't Kapelletje 20.30 Maanlicht, Theater Zuldplein, Gr.z. 20.15 Mini Maxi. Biblio theektheater 19 00 SKVR-Sehrijversdmer. Centrum Beeklende Kunst 20.00 Deloca- ties. Erasmus Universiteit, zaai Al 16.00- 17.30 De Griekse filosofen. EUR, Visser 't Hooft gebouw 20.00-21.30 Surrealisme. Goethe Insthut Rotterdam 20.00 Landolf Scheizer, Museum Boijmans Van Beunln- gen 20.00 Surrealisme. Zaal de Unie 13.00-16 00 De noodzakelijke illusie van de kunst. Vrfjdag24 april SCHIEDAM Dc de 4 Molens. Feesteiijke afsluiting sei zoen, 12 OOu. Dc Oost. Geheugenspel, 14 00-16 OOu en klaverjassen. 14.00- 16 OOu Woon zorgcentrum Thurlede. Playbackshow, 19.30u. Filmhuls. Oevtl's Ad vocate, 21.00U. Total Music Muzikanten centrum. Talentenjacht, 2Q.30u. Podium Café. Vnjdag-avond cd's, 21.00 u. Dc Oost Maaltijd van de maand, 12.00-13.00u, Thea ter de Teerst oof. Duile Roeckers met Water btj de vis, 20.30uBibliotheek Bachpleln. Ie - zmgLuluWang, 19.30 u. VLAARDINGEN Dc de Bijenkorf. Stamtafel met dne-gange- menu. 12.00-13.30u. Grote Kerk. Concert op het Van Peteghem-orgel, 20.15u.Fllmtlie- ater Hot Zeepaard. Shme, 21.0ÖU. Stads gehoorzaal. Stoere Gilty Hopkins, 19.30u. De Harmonie. Pianorecital Robert Vnjland, 20.30u. ROTTERDAM Lantaren/Venster 20.30 Euroblues. /21.0Q Auri Sacre Fames Hist. Museum 'Schie- land»huls'10.00-17.00 film: Rotterdam, Nieuwe Stad. Jeugdtheater Hofplein 19.00 Turandot. de Doelen, Gr.z. 20.15 Rotterdams Philharmomsch Orkest, hal Grz. 23.00- 00.15Late NightConcerts, Bethel kerk20.0G Orgelconcert. Casino Rotterdam 20.00- 0100 4 Wheel Drive. Club Vlbes23 00 in FULL EFFECT. SL Lauienskerk 12.45 Mid dag-pauze orgelconcert, In den Boekenkast 2130Carmen Gomes Ine... Baroeg Club Re gionale Nlgmtown 22 OOBacktothe Future R'damsConservatorium, Wpzaal 14.30 Pre sentatie componeeiproject. SKVR Muziek school Centrum-West 19,30 Pianouitvoe- nng Kinderen, Theatercafé Man-C 22.00 Slipper Heroes. Lorïtaren221.00Mugende Gouden tand... Luxor Theater 20.15 Grease demusJcai. RotterdamseScdotrwburg, Gr.z. 20.15Scenesurteen huwelijk. KLz, 20,30 Oe verbouwing Theater t Kapelletje 20.30 Maaolicht Theat erZuidplein .Gr.z. 20.15 Mi - ni Maxi. Dormer Boekenl9.30 Nico ter Lin den. ROTTERDAM Van 23 t/m 20 april. Cinerama li Titanic' (12) dag. 14.15-20. Cin.2; Great Expectations' (al) deg.12,45- 15 30-18.45-21.30. Cln.3: "Midnight in the garden of good and evil' (12) dag. 13.15-17- 20.45. Cln.4: 'Good Will Hunting" (al) dag. 13.30-18-21. Cln,5: 'Seven years in Tibet' (12) dag 18-21.15, do.vr.ook 13.30. Imax Theater: 'Amazon' (at) dag. 15, ma- ■di.ook 11-13. "Everest" (al) do.Vmzo, 14-16, ma.10-12-14, di.10-12-14-16. Titanic'(12) dag.(befi.ma.d!17.15-21.15, .za.zo, ook 10,ma.l6-20. Ven.l: "De Poolse Bruid' (12) dag. 20-22.15 (maniet om 22.15). vr.zoma.di. 14.30. Sneak Preview (16) ma,22. Ven.2: 'La snede Jésus (16) dag.22, Dag.(beh.ma.) 'Late Spnng" 19.30: 'Le Mépris' (16) ma.19.30. '2usje' (16) vr.15.30. Ven.3: 'Dance of the wind'(16)dag. 20,vr.za.ma.di. 14.30. "TheRi- ver" (16) dag.22. Ven 4: "The Tango Lesson' (12) dag. 20, vr.zo.ma.di.ook 14.30. "Wes tern' (16? dag 22. "Légrimas Negras' (al) vrzo- ma oi.14.3U. Lumlère 1"The Rammaker' (al) dag.11.45- 14.45-17.45-20.45. lum. 2: "Wag the dog" (al) dag 16.15-18.45-21.15. do.vr.ook 13.30 Lum. 3: 'Desperate Measures' (16) dag 13.15-16-18.45-21.15. turn. 4: The Jackal' (16) dag 18 21, do.vr.ook 12-15. Rexane: Wat een lekker ding' 18! do. bm zo. doort. voorst 'Op weg naar de top' (18) ma. t/m wo. dood. voorst. Pathó: 'litanie' (12) dag 11.30-15.30- 19.30. "Left luggage' (al) dag.11.10-14,40- 17-19.30-21.50. "Mouse Hunt' (ai) dag 11.40-14-16.20-18.40. "As good as tt gets (al) dag 15.30-18 25 21.20, do.vr.ook 11.40, di met om 2120. The man in the iron mask" (al) dag.15 20-18.15-2110. do.vr.ook 11 20. 'Scream 2' 16) dag.15-18.40-21.30, do.vr ook 1130. "Sphere' (12) dag 21. The man who knew too little' (ai) dag.il.50- 14 15-16 40-19-21.40. Sneak preview; 'Sambal by?" di.21.30. Nachtvoorste Hingen: lum.!: 'Mercuiy Rising' (16) vr.za.üO.15. lum.2: 'Scream 2' (16)vr.za,0015. lum.3: Desperate Measu res' (16) vr za.OO. 15, Lum .4: The Jackal" (16) vr.za.0015. KJndermatlnecs: Cin.5: 'Fairy Tale' za.t'm di 12.45-15 30 Ven li'Ronjade roversdoch ter' zo.ma.di .14Lum.2: 'Pippi Langkous' za.V m di.11.45-14. Lum.4: 'Rubber' za.t'm di.13.15-15.45. Pathé 'Anastasia' za.t/m di.ll 10-1315. 'Ptppi Langkous' za.t'm di. 11.10-13.05, zo met om 11.10. 'Flubber' za t''mdi.ll-13 10 Informatie over bezorging van de krant: maandag t/m vnjdag van 18.00 tot 19.00 uur zaterdag van 15.00 tot 16.30 uur Telefoon: 010-4004 444

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 3