Ongeloof, woede en paniek 'rank de Mmw feescfemltercM wmm msmm mmw, Unieke kijk op 'de staat van het land9 Wie wil wat? Aftreden hele Belgische regering geëist na ontsnapping Dutroux Yssel- V Uet Combinatie wil Wilton-Fijenoord kopen Wel overleg thuiszorg-CAO; niet voor de ziekenhuizen Mil Opinie Emancipatie hoeft niet te wachten op Europa De helden van de marathon in de Kuip in het zonnetje Op Koers Oosterschelde weer thuis na wereldreis van anderhalf jaar Cultuur Stockholm kruipt uit z'n schulp 1998 CAO-akkoord bij havenpool SHB Vierling op 55ste Abonneeservice $1 M AU I Jaargang 8 Nummer 2173 Vrijdag 24 april 1998 estbiaak 180 1 3012 KN Rotterdam. 010-4004400 Rotterdams Dagblad D Zit? ook weerbericht op pagina 26 Terwijl politici elkaar dage lijks met verhitte koppen in de haren vliegen, nadert voor ge wone stervelingen de dag waarop een keus gemaakt moet worden. Woensdag 6 mei kiest Nederland de Tweede Kamer der Staten Generaal. Vertegenwoordigers van 22 partijen doen een gooi naar een zetel. Wie precies wat wil. is tijdens de veie debatten niet altijd helder. Om meer duide lijkheid te scheppen presen teert het Rotterdams Dagblad vandaag een schema met de belangrijkste standpunten van "le twaalf partijen die nu al in de Kamer zitten. De mythe dat het allemaal niet zou uitma ken, dat er tussen de partijen geen verschil zou zjjn, kan weerlegd worden. Verder: verkiezingskoorts op internet en het laatste campag- nenieuws. Zie pagina 18,19 en 21 Rotterdam De directie van de Rotterdamse arbeidspool SHB heeft gisteren mei FNV Bondge noten en CNV Bedrijvenbond overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. die zal lopen tot 31 maart 2001. Het akkoord voor de bijna duizend medewerkers in de haven van Rotterdam gaat in per 1 juni 1998. De leden van de bonden moeten zich in een refe rendum nog over het resultaat uit spreken. Zie ook pagina 17 San Diego Een Amerikaanse van 55 jaar heeft na kunstmatige bevruchting een vierling gekre- gen. Zij beviel na 27 weken zwan gerschap in een kliniek in San Diego (California) met een keizer snede van drie meisjes en een jon getje. De toestand van het jonge tje is kritiek. Een van de baby's woog slechts 280 gram. De vrouw, over wie het ziekenhuis alleen kwijt wil dat ze alleenstaand is, is waarschijnlijk de oudste vrouw die ooit een vierling kreeg. Informatie over bezorging van de krant: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur zaterdag van 15.00 tot 16.30 uur Telefoon: 010-4004 444 ZIE ADV. ELDERS IN DEZE KRANT TROUWRINGENSTUDIO SATfVAR Door Marc Peeper kom Brussel De oppositie in België eist het vertrek van de regering. Zij neemt geen ge noegen met het opstappen van de ministers De Clerck (Justitie) en Vande Lanotte (Binnenlandse Zaken) na de vluchtpoging van zedenmis- dadiger Mare Dutroux. Dutroux werd gisteravond rond half zeven, drieëneen half uur na zijn ontsnapping uit het Paleis van Justitie in Neufchateau, weer gearres teerd. Bij de speurtocht naar de meest gevreesde en geha te gevangene van België werd een politiemacht van vijfduizend man ingezet. Het nieuws dat Dutroux was ge vlucht. leidde in België tot onge loof, woede en paniek. Rijkswacht en gemeentepolitie sloegen groot alarm. Tijdens een massale klop jacht werden alle belangrijke we gen in de gaten gehouden en de grensovergangen streng gecon troleerd. Uiteindelijk kon Dutroux -hoofdverdachte in de zaak van de ontvoerde, verkrach te en vermoorde meisjes- wor den aangehouden nadat hij zich met een gestolen vluchtwagen had vastgereden in de modder. Hij werd gevolgd door een heli kopter en kon geen kant meer uit. Bij de arrestatie zijn geen schoten gevallen. Laks De ontsnapt ng lijkt het zoveelste bewijs van la..- en onzorgvuldig optreden door de rijkswacht in de Dutroux-affaire. De bekendste crimineel van België zit sinds au gustus '96 in voorarrest en was in het Paleis van Justitie om zijn dossier in te zien. Hij deed dit a! enige dagen en werd daarbij be waakt door slechts uwe rijks wachters. In een moment van on oplettendheid overmeesterde Dutroux - die even niet geboeid was - een van hen en bemachtig de diens wapen. Een woordvoer ster van de rijkswacht verklaarde dat handboeien voor Dutroux 'in strijd zijn met de rechten van de gevangene'. Tot verdediging van de rijkswacht moet worden ge zegd uat ue Belgische justitie et alles aan doet om te voorkomen dat Dutroux wegens een of ander formeel juridisch punt niet meer kan worden vervolgd. Hoewel het wapen van de rijks wachter om nog onopgehelderde reden niet geladen was. slaagde De oppositie In hetparlement eiste meteen hetvertrekvan de hele regering van premier Dehaene (foto), maar de coalitie partijen vonden het ontslagvan twee ministers voldoende. Fo to Yves Herman/Reuters Dutroux erin te ontsnappen. Hij kaapte een wagen en verdween richting Frankrijk. Met deze auto belandde hij uiteindelijk in de modder bij het plaatsje Strai- mont, nog geen tien kilometer van Neufchateau. Te voet pro beerde hij verder te vluchten, maar uiteindelijk werd hij gepakt. Blunder De ouders van de vermoorde meisjes An, Eefje, Julie en Mélis- sa reageerden vol afschuw op de ontsnapping. ..Men spaart ons werkelijk niets," zei de vader van Mélissa. Paul Marehal, de vader van An, barstte bijna in tranen uit. Hij is ervan overtuigd dat Dutroux hulp heeft gekregen bij zyn ontsnapping. De advocaten van de zedenmisdadiger achten dit zeer onwaarschijnlijk. Het Belgische parlement schorste onmiddellijk zijn werkzaamhe den na het nieuws over de ont snapping. Kamerleden liepen ver bijsterd door de wandelgangen en direct werden harde uitspraken gedaan over het ontslag van de betrokken ministers. Oppositie leider Verhofstadt van de liberale VLD betitelde de ontsnapping als 'het summum van onbekwaam heid'. Hij zei dat de regering-De- haene 'haar moreel gezag heeft verloren'. Zijn partijgenoot Ver- wilghen - voorzitter van de parle mentaire onderzoekscommissie naar de zaak-Dulroux - sprak van een 'catastrofale blunder'. Zie ook pagina 3 Den Haag De werkgevers in de thuiszorg gaan dinsdag alsnog met de bonden onderhandelen over een CAO voor de 125.000 werknemers. De Landelijke Ver eniging voor Thuiszorg besloot gisteravond tot die stap na een massale demonstratie van werk nemers in de zorg in Den Haag. Een patstelling over de salarissen in de gezondheidszorg is daarmee vooralsnog voorkomen. Terwijl bijna 25.000 werknemers in Den Haag demonstreerden, legde de koepel van ziekenhuisbazen NZf in Utrecht nog uit dat er voorlopig niet wordt onderhandeld. De di recties van de zorginstellingen willen meer geld van het kabinet. De NZf heeft afgelopen dagen met de leden het laatste aanbod van het kabinet doorgesproken. De organisatie heeft berekend welke loonsverhoging betaald kan worden met het geld dat nu beschikbaar is: 3,56 procent in twee jaar tijd. Dat is minder dan de vakbonden vragen voor één jaar en veel minder dan wat ge middeld in andere CAO's wordt geboden. Onderhandelen heeft daarom geen zin. vinden de direc ties bijna unaniem. Het kabinet bestrijdt die bereke ningen. Met het geboden geld moeten bonden en NZf in staat zijn een fatsoenlijke CAO af te sluiten, herhaalde premier Kok gisteren nog eens. De aangekondigde harde acties in de gezondheidszorg komen voor het kabinet uiterst ongelegen: zingen. De oppositie wil een spoeddebat over de kwestie. De Tweede Kamer zal dan van het verkiezingsreces moeten terug keren. Een debat zal op zijr. vroegst dinsdag plaatsvinden. Zie ook pagina 5 Amsterdam Tien dagen voor de Tweede-Kamerverkiezingen geeft deze krant morgen zijn le zers een unieke kijk op de Ne derlandse samenleving. Dan pu bliceert het Rotterdams Dag blad de resultaten van het groot scheepse landelijke sopinieonderzoek 'De Staat van het Land 1998.' Drie maanden is ge werkt aan de verwer king en analyse van de gegevens, die het re sultaat waren van de enquête die in januari is gehouden onder de lezers van deze krant. Onderzocht werd wat er leeft in de samenle ving op het gebied van woonomgeving, vrije tijdsbesteding, stem- S=5 cö <x> Cl} gedrag en het persoon lijk welzijn. Actuele thema's die hoge ogen gooien bij politici en kiezers. Ruim 42.000 krantenlezers in heel Nederland namen eind januari de tijd om de lijst met 104 vragen in te vul len en op te sturen. Nooit eerder namen zoveel mensen deel aan een (vrijwillige) enquête. De on derzoekers verwerkten meer dan zeventienduizend formulie-, ren. De resterende inzendingen worden door de Stichting Econo misch Onderzoek (SEO) van de - Universiteit van Amsterdam ge bruikt voor verder wetenschap pelijk onderzoek. Hoewel de uitslagen pas morgen worden gepubliceerd, kunnen alvast enkele 'verrassingen' worden genoemd. Veel mensen schatten het percentage alloch tonen in Nederland veel hoger in dan het in werkelijkheid is en 'links en rechts' tonen van beide kanten weinig enthousiasme voor de 24-uurs-economiè. De belangrijkste conclusie is dat de meeste Nederlanders tevreden zijn met hun bestaan. Het hoe en waarom kan iedereen mor gen lezen. Nadat hij weer was gepakt werd Dutroux onder zware bewaking afgevoerd naar de rijkswachtkazerne in Neufchateau voor een eerste ondervraging. Foto Frartcfc Fife/AFP Door Nico de Vries Rotterdam De scheepsbouw- werf Yssel* Vliet Combinatie (WC) in Capelle aan den IJssel wil de Schiedamse reparatiewerf Wilton-Fijenoord kopen. YVC is van plan in Schiedam schepen te bouwen en te repareren. De ge sprekken worden gevoerd met Joep van den Nieuwenhuyzen. die op zijn beurt in de race is voor de hele WF-groep, die naast Wil ton-Fijenoord in Schiedam be staat uit Vérolme Botlek, Verolme Heusden en het kleine Vervako. Wilton-Fijenoord Holding zit diep in de rode cijfers. De banken heb ben de wervengroep tot 1 mei de tijd gegeven een oplossing te vin den. Van den Nieuwenhuyzen is al geruime tijd bezig met de over name van de holding. Het financi ële onderzoek naar de boeken van Wilton-Fijenoord is vergevorderd. Eergisteren heeft Van den Nieu wenhuyzen zijn plannen -inclu sief de interesse van YVC voor de werf- in Schiedam- ontvouwd aan de aandeelhouders van WF Holding. Het jongste voorstel van Van den Nieuwenhuyzen is in Schiedam ingeslagen als een bom. De ge schrokken aandeelhouders voor zien dat met YVC de naam Wilton- Fijenoord voorgoed uit Schiedam zal verdwijnen, wordt in die kring bevestigd. Hoewel de tijd dringt, hebben zij Van den Nieuwenhuy zen gevraagd uiterlijk komende dinsdag duidelijkheid te geven over de toekomst. Vakbondsbestuurder W, Dijkhui zen van Bondgenoten FNV zegt de plannen te beoordelen op de gevolgen voor de werkgelegen heid. „Ik hoop dat in de onderhan delingen tydig de zakelijke en emotionele argumenten van el kaar worden gescheiden. Het dreigt nu een steekspel te worden met een ongewisse afloop. De plannen zoals ze nu op tafel lig gen, bieden een startpunt om de werkgelegenheid van alle betrok ken werven ook op de langere ter mijn te waarborgen." De directie van YVC wil de inte resse in de Schiedamse werf ove rigens bevestigen noch ontken nen. De nieuwbouwwerf - op de huidige plek uit haar jasje ge groeid- kijkt al langer rond om de 'sprong over de bruggen' naar een plek aan een open verbinding naar zee te wagen. De Capelse werf denkt klaarblijkelijk aan een complete verhuizing, omdat-zij naast de overdekte nieuwbouw- hal, de twee dokken ook de mo derne machinefabriek van Wil- tcn-Fijenoord wil konen. 3" een verhuizing wordt in Schiedam een voor de scheepsbouw ideale combinatie bereikt, waarin de bouw van nieuwe schepen wordt verenigd met de reparatie. De gebroeders De Boer samen met Jessy.... Maassluis Ajax-fans waren de broertjes Nikky (12) en Jessy (8) Sentges uit Maassluis al. Maar de clubliefde kan helemaal niet meer stuk nu de broers Ronald en Frank de Boer beschermheren zijn geworden van hun Stichting On Wieels. De stichting is door hun ouders Marijke en Roel opgericht met als doel het leven van kinderen met een ernstige spierziekte aangena mer te maken. De jongens leiden beiden aan Duchenne; een erfelij ke, slopende spierziekte die zich wereldwijd bij een op de 3500 jon gens openbaart. Een grote wens van de stichting is het kopen van een compleet aan gepaste camper voor kinderen met een spierziekte. Daarvoor worden sinds eind vorig jaar hon derdduizend loten vijf gulden per stuk aan de man gebracht. De actie wordt al ondersteund door (ex-)sportmensen als Danny Blind, John van 't Schip, Frank Rijkaard en Tsheu La Ling. Dat de broertjes De Boer hun naam hebben verbonden aan de stichting is voor het gezin Sent ges pas een echt hoogtepunt. Vorige week mochten Nikky en Jessy met de beroemde voetballers in de Arena op de foto. „Dat was goud voor die kinderen. Ze moch ten met hen op de middenstip staan. Het is prachtig dat er zulke grote namen achter onze actie staan." Moeder Marijke glundert. Nikky wil nog wel een keer vertei len waarom hij fan is van Ajax. „Ze zijn gewoon beter dan Feye- noord." R.Cohen, zakelijk leider van de voetballende broers, vertelt dat ze voor de Stichting On Wheels klaar staan om hand- en spandiensten te verrichten. „Ze zijn zelf vader van twee kinderen en ze weten maar al te goed dat iedereen met een ziekte geconfronteerd kan worden. Zij zien het als hun taak om zich als bekende Nederlan ders in te spannen voor kinderen zoals Nikky en Jessy." Zo worden onder meer loten verkocht in café Sockerworld in de Arena van de broers en hun collega's Blind, Rijkaard en Van 't Schip. Jan Reker, directeur van de orga nisatie Coaches Betaald Voetbal die de actie eveneens een warm hart toedraagt, heeft inmiddels al le coaches en supporterclubs in het betaalde voetbal gevraagd lo ten af te nemen. Verder staat voor 24 mei een grote veiling van spul len van bekende sporters op het -programma in sportcentrum de Elsenburgh in Rijswijk. En er lo pen allerlei kleine en grote acties in het land, „We krijgen ontzettend veel aan biedingen. Dat hadden we nooit verwacht toen we in oktober vorig jaar startten met acht gulden op de bankvertelt Marbko Sc*"1** ges. De lotenverkoop gaat door tot eind juni. en diens broer Nikky Foto'sprfvébezit De Q te 0981"' 58639"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 1