Plan kanovijver aangepast Verzorgsters een dag in het zwart Rotterdams Pagblad 'Iedereen mag komen bidden, zolang ze maar met de metro komen' lm mlerland «Koning der VerlovingsringenLijnbaan 50 Keuze uit 10 merken Desireem artinshof Plas kleiner, parkeerplaatsen buiten recreatiegebied E Wiss Inbreker slaat man in gezicht Aanrijding door joyrider Gewond bij werkzaamheden Netelenbos doet dagje Schiedam Genieten van zon en zee Ridderschap voor Pontier Gemeente Maassluis draagt openbaar onderwijs over Kassen lozen op oppervlaktewater Rotterdams Dagblad h erts?»*?© Waterweg Vrijdag 24 april 1998 Schiedam—Bij een pogmgeen in breker legen te houden heeft een 40-jange man uit Papendrecht gisterochtend enkele rake klap pen in het gezicht opgelopen. De man had gezien hoe een onbeken de de ruit van zijn in de Schie- damse Koolhovenstraat gepar keerde auto insloeg en een porte monnee met inhoud weggriste. Hij rende vervolgens achter de in breker aan om hem tegen te hou den. Nadat de autokraker hem en kele klappen had gegeven, moest de Papendrechter hem laten gaan De dader vluchtte in een ge reedstaande auto. De gestolen portemonnee bevatte een rijbe wijs. een paspoort, autopapieren en enkele bankpasjes Schiedam Een 24-jarige Schie dammer reed gisteren rond 22 00 uur met zijn wagen tegen twee an dere auto's aan in de Nieuwe Sluisstraat. De man reed na de aanrijding door, maar kon later door de politie in de kraag worden gevat. Hy bleek niet over een rij bewijs te beschikken en kreeg een boete van driehonderd gul den. Schiedam Bij werkzaamheden op een schip raakte vanochtend een 52-jange werknemer van een bedrijf aan de Nieuwe Waterweg gewond aan zyn schouder De Rotterdamse man werd verblind door een fel licht, struikelde en kwam ten val. Hy werd voor be handeling naar het SintFranctsus Gasthuis in Rotterdam gebracht Schiedam Staatssecretaris Ne telenbos van Onderwijs legt woensdag een bezoek af aan Schiedam, Ze doet dat in het ka der van de PvdA-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 6 mei. Netelenbos krijgt halverwege de tulpvakantie een programma voorgeschoteld in Schiedam waarin alle facetten van de plaat- selyke educatie aan bod komen. Na een oriënterend gesprek bij de Dienst Educatie over de actuele stand van zaken, neemt ze een kykje in drie basisscholen die kenmerkend zijn voor Schiedam: De Violier, met een modern com plex inclusief een sportaccommo datie; De Klinker, waar ouderpar ticipatie in de praktijk wordt ge bracht en de Sint Jozefschool, die op termijn verhuist naar complete nieuwbouw in dezelfde oude wijk (Zuid). Mede door de bundeling in een vroeg stadium van de krachten van het openbaar en bijzonder on derwijs én het investeren van twee miljoen gulden bovenop de rijksbijdragen voor onder meer computers en logopedie, staat de plaatstelüjke educatie in Schie dam op een hoog peil, aldus de ge meente. In de praktijk is dat bij voorbeeld ook te zien aan het bou wen van spraakmakende school gebouwen tegen de landelijke trend in. Het bezoek van Netelenbos wordt aangegrepen om de contacten met Den Haag weer eens aan te halen. „Want," stelt onderwijs wethouder A. Wiegman, „wij wil len die voorhoedepositie natuur lijk wel graag behouden." Het was even wennen, de zon en de hogere temperaturen. Het gaf wel aan leiding om er di rect van te ge nieten, ook al omdat de voor spellers aange ven dat het niet lang duurt, dat zomerse weer. En dus had de 3- jarige Jade het gisteren erg naar haar zin op het strand bij Hoek van Hol land: scheppen, spelen en poot je baden. Dat laatste maar heel eventjes, want het zeewa ter Is nog niet echt op tempe ratuur. Foto West- lands Fotoburo Maassluis De in de Zuidbuurt bij Maassluis geplande kano vijver wordt zo veel mogelijk aangepast aan de wensen van omwonenden en gemeente. De kanovijver wordt kleiner en de parkeerplaatsen liggen niet meer in het recreatiegebied tus sen Maassluis en Vlaardingen zelf. Ze zijn nu gepland aan het eind van de Vermeerlaan, daar waar een fietsbrug over de Boonervhet wordt gebouwd. De autoweg door het gebied en daarmee de ontsluiting via de Zuidbuurt zijn daarom van de baan. Dat verklaart projectmanager J. H. Polkerman van de Dienst Landelijk Gebied, uitvoerder van dit onderdeel van het reconstruc tieplan Midden-Delfland desge vraagd. Voor zowel de gemeente Maassluis als de omwonenden was die ontsluiting een groot be zwaar. De Zuidbuurt wii men im mers zo veel mogelijk vrij houden van autoverkeer. Bovendien was het ook nog eens in strijd met de dertien jaar geleden goedgekeur de plannen. Met name de in de Zuidbuurt-ver- emgmg verzamelde buurtbewo ners keerde zich ruim een maand geleden fel tegen de nieuwe idee- en van de Dienst Landelyk Ge bied. Die organisatie werd een ar rogante houding verweten. Ten onrechte vond Polkerman. „We zitten nog in de ontwerpfase. En we hebben niet het doel het plan door te drukken." verklaarde hy destijds op de informatieavond in het stadhuis van Maassluis. Overeenstemming De lucht is nu opgeklaard, maakt de projectmanager duidelyk. Met de gemeente Maassluis is over eenstemming bereikt over de nieuwe invulling en het overleg met de omwonenden verliep ook goed. Polkerman: „Men had waar dering voor de aanpassingen. Daar ben ik blij om." A. de Baat van de Zuidbuurt-ver- emgmg bevestigt de uitgespro ken waardering ..Het is een enorme verbetering met hoe het was, we zijn er hart stikke bly mee." Vooral het afzien van de ontsluiting via de Zuid buurt en de kleinschaligere opzet vallen by de vereniging m de smaak ..Want wat we absoluut niet wilden was eenheidskoek: rij tjes bomen van een gelijke soort en asfaltpaden." Ook F. Hulsker van paardensport vereniging Lickebaert is tevreden over de wijzigingen. In het recrea tiegebied zyn ruiterpaden ge pland die aan gaan sluiten op het Lackebaertbos terwijl ook het klei ner worden van de vyver voorde lig is voor de paardenliefhebbers. „Het spnngveld zou helemaal on der water komen. Dat veld blijft nu gehandhaafd." Stichting Groeiend Verzet Licke baert {SGVL) vindt de vijver 'nog steeds veel te groot'. Het liefst ziet SGVL helemaal geen nieuwe re creatiepias in de Zuidbuurt, vlak bij de Krabbeplas m Vlaardmgen- West Bestuurlid R. Maarleveld: „Een kanoroute is pure onzin. Hij loopt aan twee kanten dood, aan het eind van de Boonervliet en in de Zuidbuurt by het gemaal. De Vlaardingse kanovereniging heeft bovendien gezegd dat ze er helemaal geen behoefte aan heeft." Ook de nieuwe brug over de Boonervhet valt niet m de smaak by de actiegroep. Deze verbin ding, voor fietsers maar ook be doeld voor nood- en onderhouds- verkeer, is volgens het SGVL-be- stuurlid niet nodig. „Er ligt al een weg naar de kwekerij, van daar kun je het gebied bereiken." Het bezwaar tegen de brug richt zich niet alleen op de hoge kosten. Maarleveld: „Je onderbreekt - optisch gezien - ook het zicht op de Boonervhet." Ondanks het verzet tegen het nieuwe plpn vindt Marleveld dat SGVL met de nu aangebrachte wijzigingen 'wel heel veel heeft binnengehaald'. „Maar." ver klaart hy stellig „we zijn er niet echt tevreden mee." Vlaardingen Tijdens de alge mene ledenvergadering van de Vereniging ex-Dwangarbei- ders Nederland Tweede We reldoorlog is oud-Vlaardinger Aart Pontier benoemd tot rid der in de Orde van Oranje Nas sau. De bijbehorende onder scheiding werd hem opgespeld door een medewerker van het ministerie van. Volksgezond heid, Welzijn en Sport namens de burgemeester van Winters wijk, Pontiers huidige woon plaats. De nieuwe ridder nam in 1987 met enkele lotgenoten het initiatief om de vereniging van ex-dwangarbeiders op te richten, waarvan enkele tien tallen Vlaardingers lid zyn. Tot vorig jaar was de oud-Vlaardin ger hiervan ook voorzitter. Pontier is in Vlaardingen be kend geworden door de gelijk namige boekhandel ('Aart Pon tier. boekverkoper), eerst in de Smalle Havenstraat en later - tegenwoordig door zijn zoon gerund - in winkelcentrum De Loper. Pontier woont al zo'n vijftien jaar buiten Vlaar dingen. Maassluis Na tien jaar discus sieren heeft gistermiddag de ge meente Maassluis haar rol als schoolbestuur van het openbare onderwijs losgelaten. Loco-burge meester en wethouder van onder wijs en cultuur, P. Hoogenraad, ondertekende samen met voorzit ter C. van Dalen het zogenoemde overdrachtsdocument. Met deze ondertekening neemt de be stuurscommissie Openbaar On derwijs Maassluis alle onder wijstaken van de gemeente over. De onafhankelijkheid van het Maassluise openbare onderwijs is ten opzichte van de gemeente hierdoor verzekerd. Tot nu toe lag de verantwoordelijkheid voor het openbare onderwijs bij de ge meente. Dat de taken nu bij de be- stuurcommissie liggen, zorgt er voor dat de gemeente haar onder wijsbeleid in 'alle zuiverheid' kan gaan uitvoeren, volgens Hoogen raad. „De gemeente zit niet meer met een dubbele pet op." De gemeente was aa:. de ene kant verantwoordelijk \oor specifiek het openbare onderwijs. En aan de andere kant voor het totale pakket onderwijs in Maassluis. „Deze dubbelrol zorgde voor veel belemmeringen," vertelde Hoo genraad gisteren bij de bestuurs- overdraeht. „Bijvoorbeeld: de ge meente was verantwoordelijk voor alle gebouwen van zowel het openbare onderwijs als het pro testants-christelijk en het rooms- katholiek onderwijs. De gemeen te moest als zorgvuldige overheid immer uitgaan van het gelijk heidsbeginsel. gelijke monniken, gelijke kappen. Maar daar dreigt nu juist het conflict. De gemeente onderhandelde enerzijds met zichzelf als schoolbestuur van het openbare onderwijs en anderzijds met de schoolbesturen van het bijzonder onderwij s De discussie voor deze onzuivere situatie is in Maassluis tien jaar geleden begonnen:, onder aanvoe ring van de fractie van D66, Maar 'de scheiding der rollen' werd tel kens afgwezen door het college van burgemeester en wethouders, omdat er werd gevreesd dat de kwaliteit van het openbare onder wij s er onder zou lijden. Op 17 april 1996 is er zelf een mi ni-conferentie over dit onderwerp gehouden in het Maassluise stad huis om nu eindelijk een duide lijk standpunt te krijgen. Mede door het beleid van het Paarse ka binet bleek een steeds grotere meerderheid binnen de gemeente vóór een onafhankelijk schoolbe stuur. Het kabinet heeft de afgelo pen vier jaar namelijk veel ver antwoordelijkheden op het ge bied van onderwijs overgedragen aan de gemeenten. Het probleem werd dus steeds groter, Hoogenraad sprak gisteren nog de wens uit dat het nieuwe school bestuur wel gaat doen, wat de ge meente nooit heeft gekund, „De gemeente kon zich als schoolbe stuur moeilijk sterk maken voor het openbare onderwijs. Want je gaat natuurlijk niet in beroep te gen jezelf. Je kan niet met jezelf onderhandelen. Een eigen be stuur. die geen boodschap heeft aan de bredere financiële belan gen van de gemeente, kan dat na tuurlijk wel." De bestuurcommis- sie Openbaar Onderwijs Maas sluis zal definitief geinsta'eerd worden op i mei. Dan zal ook Van Dalen, in het dagelijks leven rec tor van de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap, officieel benoemd worden als voorzitter van de commissie. Maasland De bedryven in het nieuwe kassengebied Oude Campspolder in Maasland lozen al enkele maanden op het opper vlaktewater. Dat stelt PvdA-sta- tenlid I.H. van Kooten-van der Mettien in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Zij noemt de situatie vanuit mi lieuoogpunt 'zorgwekkend'. Het statenlid vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Van Koo ten-van der Meulen vindt dat GS druk moeten uitoefenen op de ge meente Maasland om daar een einde te maken aan het ongezui verd lozen van het afvalwater op sloten. Volgens de gemeente Maasland is dat niet meer nodig. „De aanleg van het rioleringssysteem is sim pelweg minder snel gegaan dan de bouw van de kassen," zegt ambtenaar A, Hoppenbrouwers van de gemeente Maasland. De riolering ligt er zelfs al.Alleen moet die nog worden aangesloten op de persleiding van Delfland die naar de waterzuivering leidt Ver der zijn de gemalen over een paar weken klaar, waarna de riolering in werking kan gaan," aldus Hop penbrouwers. Hy erkent dat enkele tuinders nu inderdaad hun vuile water in de sloten lozen. „Het is de eerste keer dat kassen in een nieuw te bouwen kassengebied meteen op de drukriolering worden aange sloten. De kassen staan er nu eer der dan de riolering kon worden aangelegd. Misschien dat er geke ken moet worden of een en ander in het vervolg anders kan worden geregeld." Maassluls/Vlaardlngen/Schiedam— „Ik vind dat jullie gelijk hebben hoor. Jullie moeten een heleboel doen voor een karig loontje." Een bezoekster van De Schutsluis in Maassluis stak gisteren het per soneel van het verzorgingshuis een hart onder de riem. De meeste bejaardenverzorgsters konden niet mee naar Den Haag. Ze wil den niet dat de bewoners de dupe werden van de acties. Maar om te tonen dat ze er wel achter staan, hadden ze hun smetteloos witte T- shirt voor een dag verruild voor een zwart exemplaar. Net als hun collega's van Zonneweelde. Zelf moesten ze er even aan wennen en ook de meeste bewoners was het niet ontgaan. „Maar ze gaven ons groot gelijk," zeggen de ver zorgsters eenstemming. Dat de aandacht rond de CAO vooral uitgaat naar de ziekenhui zen, steekt de medewerksters van De Schutsluis wel eens. „Zij ver dienen al meer. Maar ook wy heb ben lichamelijk en geestelijk zwaar werk. Ook bij ons wordt de werkdruk steeds hoger en zyn de bewoners steeds zwaarder afhan kelijk van zorg. Je moet al wat mankeren voordatje hier terecht kunt," vertelt bejaardenverzorg ster Eva Koops. Daarbij hebben ze meer verant woordelijke taken gekregen, zoals het uitdelen van medicijnen en de bewonersdossiers bijhouden. Ta ken die vroeger lagen bij de afde lingshoofden die nu eveneens an der werk erby doen. Stagiaire Eva van Hemert merkt duidelijk dat leerlingen onmisbaar zijn voor de afdelingen. Voor postoelen was sen en sinaasappels persen heb ben de bejaardenverzorgsters zelf geen tyd. Een bewoner van De Bejaardenverzorgsters van De Schutsluis laten zien datze ach ter de actie voor een goedeCAOstaan door voor een daghun wit te T-shlrt te verruilen voor een zwart exemplaar. Foto Roei Dijkstra Schutsluis stelt dat de verzorging desondanks prima is. „Het is toch schandalig dat ze in het rijkste land ter wereld actie moeten voe ren voor een beter salaris," is zijn duidelyke mening. Den Haag Actie voeren deden vanuit Vlaar dingen en Maassluis zo'n hon- derdvyftig mensen en vanuit Schiedam vertrokken twee bus sen met honderd mensen. „De op komst was groter dan verwacht, want het enthousiasme kwam pas laat op gang. En de meesten zijn in hun vrye tijd gekomen. In Den Haag was het fantastisch Dit was een goede gelegenheid o Neder land te laten zien dat we liet seri eus menen," vertelt Heiko van Id- dekinge van het Schieland Zie kenhuis. De komende weken zul len de verpleegkundigen acties blijven voeren, voorspelt hy. Te beginnen met ludieke, maar Van Iddekinge sluit een verharding van de acties niet uit. Kees Roos van het Holy Zieken huis vertelt dat aanstaande maan dag wordt gesproken over ver volgacties. „Het is ook afhanke lijk van het spoeddebat in de Tweede Kamer volgende week." Het ziekenhuis doet in elk geval niet mee met de landelijke OK-ac- tie komende dinsdag. Roos is be halve over de demonstratie ook enthousiast over de handtekenin- genlijsten in zijn eigen zieken huis. „Ik heb al zeshonderd lijsten met vyftig handtekeningen binnen. Het gaat als een raket." Door Marc Floor Schiedam Wethouder L. Haf kamp begint eerst maar eens rus tig met het uitleggen van het nieuwe verkeersplan voor het ge bied rond de dr. Schaepmansin- gel. Even opwarmen voor het hete hangijzer dat later komt en waar om de avond natuurlijk draait, dat weet Hafkamp ook wel. Dus biedt het eerste deel van de door de gemeente Schiedam geor ganiseerde informatieavond over de geplande moskee aan de Schaepmansingei een begripvolle en toegeeflijke wethouder. Voor een publiek van een man of vyftig legt hij geduldig uit waar om de straten tussen de Schaep mansingei en P. J. Troelstralaan eenrichtingsverkeer moeten wor den. En op iedere suggestie uit het publiek reageert hy met een beminnelijk 'dat zullen we gaan bekijken' of 'ik noteer uw opmer king'. Na de koffiepauze kan het echt beginnen. Inmiddels is de voorzit ter van Cultureel Islamitische Vereniging, die de toekomstige moskee gaat beheren, aangescho ven bij Hafkamp. Evenals zijn tolk, wat aangeeft dat de integra tie van de moskee en zijn bezoe kers in de wijk in ieder geval ai één drempel kent Hafkamp probeert bij voorbaat het kntiscn pubhek de wind uit de zeilen te nemen doorde bezwa ren tegen de moskeeplannen sa men te vatten. De barakken aan de dr. Schaepmansingei die als noodmoskee dienstdoen, zien er niet uit. de moskeewinkel past niet in het bestemmingsplan en het kan met de komst van de mos- limkerk wel eens krap worden wat de parkeerruimte betreft. „Maar misschien had ik met dat laatste punt moeten beginnen, want dit gaat u het meest aan het hart," weet Hafkamp. Maar die winkel, een vast onder deel van een moskee, dat zit de wijkbewoners ook bepaald niet lekker, zo blijkt al snel. „Ik denk niet dat er in de wijk behoefte is aan zo'n soort winkel," roept een buurlbewoonstéi. „Ei zijn al ge noeg zaakjes met Turkse lekker nijen." Kan er niet een Blokker of zo komen, wil ze weten, daar zit de wijk veel meer op te wachten. „Nu moet ik voor een aardappelschil mesje helemaal naar het centrum fietsen." Die winkel moet dicht, daar zijn de bezoekers van de informatie avond het over eens. De gemeente kan zo'n nering toch gewoon ver bieden, mort het publiek. „Sluit die tent, dan zijn we toch van alle ellende af?!" roept een man. „U moet denken aan een winkel tje wat je bij een voetbalvereni ging ziet." probeert de voorzitter van de Islamitische Vereniging. „Meer is het echt niet." Maar de man die de winkel wil sluiten weet wel beter. een voetbalwinkcl verkoopt geen wasmiddel. .Al thans niet in Holland." Een man met rode multomap die bolstaat van de krantenknipsels en andere papieren over de ge plande moskee gaat er eens voor staan. Bedenkelijk haalt hy het pootje van zyn bril uit de mond en wijst dat richting de tafel van Haf kamp en de islamitische voorzit ter. Voor hoeveel man wordt die moskee pou eigenlijk gebouwd, is zijn vraag. 'Leugen' Zonder blikken of blozen ant woordt de voorzitter dat het een capaciteit zal hebben van zo'n 340 bezoekers. „Dat is een leugen." scandeert de vraagsteller. „We gaan hier geen fabeltjes vertellen. We hebben de architect gebeld en de moskee wordt gebouwd voor zevenhonderd man!" De zaal wordt rumoerig. Iedereen wijst naar het hoofd van de dienst ruimtelijke ordening C. Miedema, die Hafkamp vanavond terzijde staat. Die zegt het ook, weet de zaal. „Er is my m de gesprekken met de architect inderdaad duide lijk geworden dat het om zeven honderd man zou gaan," reageert die. Om er triomfantelijk aan toe te voegen: „Maar als het er maar driehonderd worden is dat posi tief nieuws!" Hafkamp besluit in te grijpen. Voor zover hij weet zal de moskee een lokale functie krygen. „We weten wel dat er geruchten de ronde doen over een regionale, landelijke of misschien wel Euro pese functie," schertst de wethou der. „Ik ga er voorlopig maar van uit dat het een moskee voor drie honderd a driehonderdvijftig man wordt." Maar het publiek is niet gerustge steld. Want zelfs met dat aantal mensen wordt het nog dringen op het aantal beschikbare parkeer plaatsen. Helemaal in combinatie met het metrostation dat nog in de koker zit en op een steenworp afstand van de moskee zal worden gebouwd. Volgens Hafkamp zal het wel loslopen met het parkeer probleem: met alleen gaat de isla mitische vereniging zo'n veertig parkeerplaatsen op eigen terrein aanleggen, de gemeente doet er nog een aantal buiten de hekken van de moskee bij. Maar het zullen er niet overdre ven veel worden, vult hoofd ruim telijke ordening Miedema aan. Er zal namelijk een beleid komen om mensen op het toekomstige me trostation in Nieuwland te laten opstappen. En hoe kan dat beter door metroreizigers eerst een half uur naar een vrye parkeerplek te laten zoeken. „Vandaar datje heel voorzichtig moet zyn met extra parkeerplaatsen rond de mos kee," aldus Miedema. Een oude baas in het publiek brengt de broodnodige nuance in de discussie. „Wie zijn wij eigen lijk om te bepalen hoeveel bezoe kers zo'n moskee mag hebben?" gooit hij de zaal in. „Iedereen mag komen bidden," is het antwoord van achter uit het publiek. „Zo lang ze maar met de metro ko men."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 3