10 Rotterdam buit EK voetbal uit Voorvechter 'mediwiet' krijgt toch subsidie 'Feitelijk zijn zij afwezig, maar gevoelsmatig niet' 'Meer onderzoek subsidiefraude gehandicapten nodig' Hulp aan onderduiker: 'Het kwam op je weg en je deed het gewoon' Kermis middagje domein van gehandicapten Aantal geslachtsziekten en hiv-besmettingen stabiel Stadhuis maakt zich nu al vrolijk over topevenement, economische effecten en... finale Minister opent grootste douanepost in haven Ruim 4000 woningen erbij in Rijnmond RW RRV RZ Rotterdams Dagblad Vrydag24aprjl 1998 Rotterdam Het aantal geslachts ziekten en hiv-bcsmettmgen is de laatste 5jaar stabiel in Rotterdam. Bjj wouwen is het aantal besmet tingen met het aids veroorzaken de virus licht gedaald, zo blijkt uit cijfers van dc polikliniek Seksu eel Overdraagbare Aandoeningen en Dermatologie van het Acade misch Ziekenhuis Rotterdam. Om een duidelijk beeld te geven van het aantal nieuwe gevallen Wel blijft voorlichting hard nodig. dig. beklemtoont onderzoeker dr vooral bij de risicogroepen; drugs- spuiters en homoseksuele man nen. Onder mannelijke intrave neuze druggebruikers steeg het percentage sero-positieven van 11.1 procent in 1993 naar 33.3 pro cent in 1997. Dat lijkt een enorme stijging, maar relativering is no- heeft de polikliniek het percenta ge positieve hiv-besmettingen op het totaal aantal hiv-testen geme ten. In 1993 bleek 1,4 procent van de geteste mannen en 1.4 procent van de wouwen sero-positief. In 1997 lag dat percentage respectie velijk op 1.3 en 0.5. R. A. M Chin-A-Lien. Er is in dit geval slechts een heel klein aantal mannen getest. Een enkele posi tieve uitslag heeft dan een enor me invloed op het percentage. By drugs spuitende vrouwen daalde het aantal b.v. van 12 procent in 1993 naar 0.5 procent in 1997 Dat voorlichtingscampagnes suc cesvol kunnen zijn. bleek vorig jaar uit cijfers van de Amsterdam se GG&GD. De GG&GD signa leerde een forse toename van het aantal gevallen van chlamydia met 60.000 de meest voorkomen de geslachtsziekte in Nederland. De betrokkenen hadden zich van wege dc soa-ca rr> na gne laten tes ten. Al te hard ging het er niet aan toe, gistermiddag op de Müllerpier-kermis. De snelheid van alle attracties was aangepast, vanwege het speciale bezoek aan het feestterrein. Liefst driehon derdtwintig gehandicapen waren er neergestreken en die vermaakten zich kostelijk in de draai molens, de schiettent en de botsautootjes. Onder begeleiding weliswaar, maar dat mocht de pret niet drukken. Foto Aad van der Voom/Cor vos Rotterdam De Rotterdamse stichting Patiëntenbelangen Me dicinale Marihuana, die streeft naar officiële erkenning van mari- Rotterdam Minister Zalm van Financiën heeft gisteren in Rot terdam de grootste douanepost in het land geopend. De vestiging aan de Reeweg vervangt vier klei nere posten in het Rotterdamse havengebied. Vierhonderd douanemedewer kers komen in de nieuwe post te werken. Jaarlijks moeten zij één miljoen aangiften verwerken. El ke aangifte staat globaal voor een vrachtwagen met container die wordt in-, uit- of doorgevoerd. Een deel van de verwerking van de ge gevens gaat nu nog via papieren documenten. Over enkele jaren moet dat verle den tijd zijn: al het papierwerk, vol met de traditionele stempels, gaat eruit.1 De bedrijven moeten alle gegevens over de lading elee- tronisch aanleveren. Volgens douanewoordvoerder P. Mulder heeft electronische ver werking veel voordelen. Electro nische aangiften zijn minder frau degevoelig en de verwerking er van gaat veel sneller. In principe kan een rederij vrachtgegevens aan de douane doorgeven zodra een schip naar Rotterdam is vertrokken. „We hebben dan alle tijd alles na te lo pen en te besluiten welke contai ners we willen controleren," aldus Mulder. Rotterdam De regio Rotterdam kreeg er vorig jaar in totaal 4145 woningen bij. Dat is het aantal dat overblijft doordat er in 1997 6364 woningen zijn bijgebouwd en er 2219 aan de woningmarkt ont trokken zijn. Voor de bouw van de woningen ontvangt de Stadsregio Rotter dam een rijksbijdrage van 43 mil joen gulden. Dat bedrag komt in een fonds, dat in totaal 440 mil joen bevat {2.90 miljoen van het rijk en 150 miljoen van de Stads regio). In de jaren 1995 en 1996 werden in stad en regio 6442 en 7981 wonin gen gebouwd en werden er res pectievelijk 2394 en 2384 wonin gen aan de woningmarkt onttrok ken. Met die aantallen en de vorig jaar bijgebouwde 4145 wonin gen- ligt het Vmex-womngbouw- programma op schema. In de pe riode 1995 tot het jaar 2005 moe ten er 53000 woningen bijkomen. In totaal lelde de stadsregio eind vorig jaar 514.137 woningen. Daarvan zijn er 69 procent uit de huursector en 31 procent uit de koopsector. Rij 41 procent betreft het eengezinswoningen. De rest, 59 procent, is appartementen. huana als medicijn, lijkt voorlopig gered. De regionale gezondheids dienst GGD Rotterdam en om streken zal de stichting vrijwel ze ker 10.000 waarderingssubsidie toekennen voor voorlichtingsacti viteiten over de werking van ma rihuana. Voorwaarde is dat de GGD de in houd van de voorlichting toetst op objectiviteit. Voorzitter G. dc Zwaan, die dage lijks stad en land afreist voor voorlichtingsbijeenkomsten aan artsen en patiëntenverenigingen, kondigde vorige week aan de stichtingtezullen opheffen bij ge brek aan geld en openbare rug gensteun van onder meer patiën tenverenigingen. De Zwaan verwacht dat de Go zal aankloppen bij het ministerie voor meergeld. „Ik denk niet dal de GGD vindt dat ze ook moet be talen voorde rest van Nederland." Het is voor het eerst dat een 'ge vestigde' instelling de stichting waardeert met subsidie. „Op dit moment verwijzen patiën tenverenigingen en dergelijke al lemaal naar deze stichting. Het is goed dat zij dat kanaal blijven houden." Het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelt op dit moment een onderzoekspro gramma dat moet gaan toetsen of verstrekking van medicinale ma rihuana inderdaad wel zo effectief zal zijn. „Vergelijk het maar met het onderzoek naar heroïnever strekking," zegt de woordvoerder. „Dat moest ook goed worden be keken." Marihuana zou een verlichtende, pijnstillende werking hebben bij diverse ziekten. Misselijkheid als gevolg van ehemokuren bij kan kerpatiënten zou erdoor vermin deren. Bij multiple selerose-pati- enten zou het de ongecontroleer de stuiptrekkingen verminderen. Ook wordt beweerd dat het roken van 'mediwiet' of het drinken van wietthee helpt tegen diverse pyn- soorten. Probleem met de 'medi wiet' is volgens de Gezondheids raad dat de heilzame werking er van nog niet bewezen is met een groot opgezet wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat de raad blijft weigeren het kruid te erken nen als geneesmiddel. Door Kor Kegel Rotterdam—Welkom in Rotterdam, Euro 2000-stad. Met zulke teksten wil het stadhuis alle bezoekers van Rotterdam erop wijzen dat er spektakel komt. Nu al maken bestuurders en ambtenaren zich vrolijk over de komst van het Europese Kampioenschap voetbal voor landenteams in 2000. De organisatie is toegewezen aan aan het EK is gewijd - citydres- Nederland en Belgie cn minstens vijf wedstrijden zullen in de Kuip worden gespeeld. Maar omdat de UEFA en de KNVB hebben beslo ten hun projectorganisatie een hoofdkantoor in Rotterdam te ge ven, hebben burgemeester en wethouders de stille hoop dat ook de finale van het EK in de Kuip zal worden gespeeld. ..Rotterdam staat met dit evene ment opnieuw in het middelpunt van de belangstelling," staat in een notitie die alle neuzen dezelf de kant op moet krijgen. Gemeen te, bedrijfsleven en organisaties kunnen allemaal het nodige doen om Rotterdam op te vrolijken, op zo'n manier dat er blijvend econo misch effect is. Over twee jaar zullen overal in de stad de EK-vlaggen wapperen, bussen en trams zullen Euro 2000- togo's voeren, massaal zullen er mascottes in de handel komen, er komt een speciale boulevard die sing heet dat. De stad wordt fees telijk aangekleed. Er zyn de wildste plannen be dacht. want publicitair wil de ge meente er munt uit slaan. Voet- balstad Rotterdam verwacht hon derden journalisten voor 50 uur voetbal, dat in 192 landen worden uitgezonden: een bereik van an derhalf miljard kijkers. Daarnaast verzorgen de omroe pen nog eens 450 uur aan tv-pro- gramma's en 300 uur radio-uit zendingen ter opluistering van het hele EK-gebeuren. Rotterdam hoopt daar een flinke portie van op te slokken. Tegen het decor van dc Erasmus- brug, de Maas en de skyline wordt een 'Vaar 'm d'r uit' georgani seerd met versierde boten: een drijvende klomp voor Nederland, een varende Toren van Pisa voor Italië, een drijvend stokbrood voor Frankrijk - van die dingen. De Kamer van Koophandel, Re creatie Rotterdam, de WV. Rot terdam Topsport, Rotterdam Fes tivals en vele andere instellingen worden bij de voorbereidingen van de feestelijkheden betrok ken. Sponsoring Maar een eerste kritische kantte kening komt van directeur M. Goedhart van de gemeentedienst financien. Hy vindt het wat voor- bang om nu al een organiserend vermogen' van vijf miljoen gul den uit te trekken, want het is nog niet eens bekend om welk activi teiten budget het uiteindelijk gaat en hoeveel het bedrijfsleven aan sponsoring en promotie op tafel brengt. Hy adviseert daarom de lyrische notitie slechts voor kennisgeving aan te nemen, zonder een uit spraak te doen over het financiële ambitieniveau. Maar sportwet houder Van den Muijsenberg vindt dat er nu reeds zo veel en thousiasme bestaat, dat de ge meenteraad best een eerste kre diet kan voteren. Het is voor het eerst dat het EK door twee landen wordt georgani seerd. Van de eenendertig wed strijden worden er zestien in Ne derland gespeeld, waarvan vijf in de Kuip. De andere wedstrijden worden gehouden in Amsterdam, Eindhoven, Arnhem. Brussel. Luik, Charleroi, Brugge en Ant werpen. De openingswedstrijd is op 10 ju ni 2000 in Belgie, de finale wordt op 2 juli in Nederland gespeeld. Er is het stadhuis veel aan gele gen om alle veiligheidsplannen af te stemmen op een ordentelijk verloop, want dat vergroot de kans op een sportief en attractief verloop. Festijn Een voetbal festijn dat mot ver stoord wordt door calamiteiten be zorgt Rotterdam een goede naam. „Rotterdam heeft in de afgelopen jaren meerdere malen bewezen in staat te zijn internationale sport evenementen adequaat Je kun nen organiseren en een goed ver loop te waarborgen," staat in dc notitie, maar: „Meestal gaat het daarby om een eeiidagsevene- ment. terwijl tijdens Euro 2000 in een tijdsbestek van drie weken in Rotterdam vyf wedstryden wor den gespeeld." Het gemeentebestuur zal in over leg treden met bewoners en ande re belanghebbenden over de poli- tie-inzet. het vervoer van suppor ters en communicatie. De economische spin-off kan zich verluien in relatiegeschenken. Rotterdamse souvenirs, congres sen. symposia, bcur/en, juugdo- lympiade. een Rotterdam-gids Euro 2000 en toeristische chip card? In het kiel/og van de projectorga nisatie Euro 2000 /uilen andere organisaties m Rotterdam neer strijken en dat /al de stad geen windeieren leggen Euro 2000 be st 'h i k t o ver ee n o i gan i sa t icb udgel van 131) miljoen gulden en 2000 mensen {inclusief vrijwilligers) /uilen er werk/aam zijn Hei weikbudget var. Forto, etui sa menwerking van Belgische cn .Vedel land.se omroepen, bedraagt 30 miljoen Ongeveer 3500 radio- en tv-jour- na lis ten en -technici /uilen de wedstrijden verslaan „Rotterdam üK zenuwcentrum van de media ligt m het verschiet Niet alleen krijgt de mediasector hun door een duw in de goede richting, maar de kans is aanwc/ig dat ook de finale in Rotterdam wordt ge speeld," aldus de notitie, die maandag besproken wordt m de gemeenteraadscommissie voor fi nancien. Rotterdam De Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rot terdam (VGR) pleit voor nader onderzoek naar de praktijken van de bemiddelingsbureaus Job Entree Groep uit Rotterdam en Strategy bv uit Willemstad. Woordvoerder J. Wagenaar van de VGR zegt dat naar aanleiding van een uitzending van actuali teitenrubriek Nova, eerder deze week. Nova onthulde dat circa 70 pro cent van 1,7 miljoen gulden Eu ropese subsidie niet terecht komt by het doel: begeleiding van werkzoekende mensen met een handicap. Dat geld zou onder de noemer 'overheadkosten' aan de strijkstok blijven hangen by de twee bemiddelingsbureautjes, Job Entree Groep van Bastiaans- sen en Strategy bv van C. Kamp. De bedrijven handelen namens de Nederlandse Vereniging van Supported Employment NVSE, waarbij ongeveer honderd instel lingen in de gehandicaptenzorg zijn aangesloten. Beide heren ze telen tevens in het bestuur van de NVSE. „Geld dat bestemd is voor ar beidsintegratie van gehandicap ten moet natuurlijk zoveel moge lijk bij de doelgroep terecht ko men," vindt Wapenaar. „Maar zo'n bemiddelaar als Kamp heb je wel nodig. De regels rond Eu ropese subsidies zijn gigantisch ingewikkeld. Je hebt dus iemand nodig die dat geld boven tafel kan krijgen. Kamp zit daar midden in. Maar zeventig procent overheadkos ten is te veel. Wij hanteren zelf een maximum van 25 tot 30 pro cent." De VGR, tegenwoordig samen met de Rotterdamse Sociaal Pe dagogische Dienst (SPD) ver enigd in de stichting R'go, regelt de begeleiding van gehandicap ten naar een betaalde baan in middels zelf. Tot driejaar geleden had de SPD taken liggen bij Supported Em ployment, die een arbeidstraject voor licht verstandelijk gehandi capten uit Rotterdam begeleid de. Drijvende kracht was Basti- aanssen, die tot de dag van van daag nog secretaris is in het be stuur van de Nederlandse Ver eniging van Supported Employ ment* Maar wat Supported Employ ment doet, kan de SPD Rotter dam beter. Zo redeneerde direc teur B. Hakkenberg van de VGR/ SPD toen hij driejaar geleden be sloot de diensten met het Rotter damse bedrijfje van Bastiaans- sen op te zeggen, Bastiaanssens vermeende frauduleuze praktij ken speelden overigens geen rol. Rotterdammers met een handi cap worden nu aan het werk ge holpen bij het Centraal Punt Ar beidsintegratie (CAP), een sa menwerkingsverband tussen de VGR/SPD, Arbeidsvoorzienin gen Start en het GAK. Het Cen traal Punt, dat zo'n veertig men sen aan een baan heeft geholpen of daar op dit moment mee bezig is, wordt gefinancierd uit eigen geld van de VGR/SPD en project subsidies van het GAK. Geld uit het Horizon-project van het Europees Sociaal Fonds, waarover nu commotie is ont staan, komt hierbij niet kijken. Wel wordt geld uit het Europees Fonds gebruikt voor het begin mei te starten landelijke project Independent Living. Het project beoogt mensen met een zware li chamelijke handicap aan het werk te helpen. Bij dit project zijn zaken gedaan met C. Kamp. „Dat zijn afspraken op uurbasis die hij moet verantwoorden," be klemtoont Wapenaar. Komt Kamp niet met een duidelijke de claratie, dan krijgt hij geen geld. Een dertigtal ouderen her denkt op de joodse be graafplaats de Jom haSJea (Dag van de ramp). Foto peter de Jong/Cor Vos Door Canis Zijlmans Rotterdam Een dertigtal Joodse ouderen heeft gisteravond op de joodse begraafplaats aan het Toe pad in de polder De Esch de Jom haSjoa (Dag van de ramp) her dacht. Wereldwijd wordt op de of ficiële herdenkingsdag van de op stand in het joodse getto van War schau, volgens de joodse jaartel ling op 26 Niesan 5701, de joodse slachtoffers van de nazi-terreur herdacht. Al vanaf 1946 vindt de herden king hier plaats voor het monu ment ter nagedachtenis van de 10.000 in concentratiekampen omgebrachte joodse Rotterdam mers, Op familiegraven op het Parnas- sijnsregel, het veld voor joodse bestuurders en rabbijnen, zijn voor velen gedenkstenen opge richt. Maar slechts van een enke ling liggen de stoffelijke resten op de begi aalplaats. De voorzitter van de Nederlandse Israëlitische Gemeente Rotterdam, die op 20 oktober 1943 in Kamp Westerbork om het leven kwam, is door de Duitse bezetter gecremeerd en zijn as is in een kruik naar nabe staanden gestuurd, „Dat is helemaal in strijd met de joodse wetten," legt bestuurder Harry Bonnewits (64) van de Rot terdamse Joodse Gemeente uit. „In de Tora staat dat de doden moeten worden begraven. Daar om is dit waarschijnlijk de enige kruik, die hier ligt." Bonnewits vindt herdenken be langrijk. „Om nooit te vergeten wat er is gebeurd. We zijn nog maar met weinigen, maar toch zie je elkaar allemaal weer. Het jo dendom is door veel rampen ge troffen. Wat dat betreft was er niks nieuws. Wel nieuw was dat er aan deze ramp een georganiseerd mecha nisme ten grondslag lag. Maar dat is een wereldprobleem en gaat niet alleen de joden aan. We zul len het blijven doen. We hebben ook nog een zware vastendag, om dat 1928 jaar geleden de Tempel in Jeruzalem werd verwoest. Dus bij een ramp van deze omvang herdenken we. Maar het moet geen cultus wor den. Voor velen is herdenking een soort plaatsvervangend joden dom, terwijl ze zich niet meer aan de religieuze wetten willen hou den. Dat is niet goed." Ook voor rabbijn R. Evers heeft herdenken zin. „Als lid van de zo genaamde tweede generatie," sprak hij voor het monument, „ken ik de oorlog alleen maar uit de verhalen van de overlevenden en uit de boeken. Maar die eerste generatie, wat hebben zij meege maakt? Wat hebben zij gevoeld? Vinden zij troost in deze plechtig heid? De vastberadenheid om te geden ken. het belang dat iedereen hecht aan al deze memoriai-days lijkt hierop te wijzen." „Maar," vroeg hij zich af, „bieden zij troost? Helpen zij bij het ver werken van al hun leed, het '/er- lies van bijna een heel volk? Kun nen zij we! getroost worden? Wil len zij misschien helemaal niet getroost worden? Blijven zij mis schien liever bij hun doden? Troost veronderstelt afstand en zingeving. Ten opzichte van de Tweede We reldoorlog is die afstand er tot op heden niet voor het joodse bevol kingsdeel. De wonden zjjn nog te diep, nog te groot om het helings- proees zyn gang te laten gaan. Troost uw naaste niet, zolang zijn doden nog voor hem liggen zei den onze Wijzen, Vermindert herdenken ons ver driet? Wordt er iemand mee ge troost? Hebben de doden er last van wanneer zij vergeten wor den? Moeten wij hen dankbaar zyn voor de offers, die zij brach ten? Als wij de doden herdenken, wen den wij ons naar hen toe om twee redenen. Wij verlangen naar hen en missen hen. Onze relatie met familie, vrienden en kennissen houdt niet op met de dood. Feite lijk zijn zij aftvezig, maar gevoels matig niet." Rotterdam - „Het is de officiële er kenning van de buitengewoon menslievende en opofferingsge zinde houding van het echtpaar Groen," zegt Jack Courant. „Dankzij hun hulp heb ik als on derduiker de Tweede Wereldoor log kunnen overleven. Het is voor mij een zeer plechtig en ontroe rend moment." „Voor mij had het eigenlijk niet zo gehoeven, maar nu het zo ver is, is het ergens toch wel leuk," zegt Jo Groen. Zij en haar man Gerrit na men Jack Courant tijdens de Tweede Wereldoorlog op in hun kleine woning aan de Millinx- straat en liepen daarmee grote ri sico's. „Ik ben blij dat het allemaal zo is afgelopen. Het had allemaal heel anders kunnen eindigen, ook voor ons." Het echtpaar Groen heeft gisteren in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Rotterdam de eretitel 'Rechtvaardigen der Volkeren' toegekend gekregen. Deze hoogste onderscheiding van. de staat Israël wordt uitgereikt door Yad Vashem, het instituut ter nagedachtenis van de zes mil joen joodse slachtoffers van de Holocaust. De in Jeruzalem gevestigde in stelling heeft sinds 1953 ongeveer 11.000 mannen en vrouwen, onder wie bijna 4500 Nederlanders, op deze wijze geëerd. Het verhaal van het echtpaar Groen en Jack Courant vertelt het verhaal van de joodse onderduik in Nederland in een notendop. Bij toeval was Jo Groen aanwezig toen duidelijk was dat Jack Cou rant moest onderduiken en ande re ontsnappingsroutes afgesloten bleken te zijn. Mevrouw Groen, een Tholense schippersdoehter die in 1942 een dienstbetrekking had bij een joodse familie in Amsterdam: „Hij kon nergens heen. dus wat doe je dan? Ik was jong, dus ik Hot echtpaar Groen (rechts) is gisteren door de Israëlische am bassadeur onderschelden voorde hulp aan onderzoeker Jack Courant (links). Foto Peter de Jong/Cor Vos heb er nooit zo erg bij stilgestaan. Maar achteraf was het natuurlijk ontzettend spannend." Geloof in God heeft haar en haar man zeer geholpen, zo maakt me vrouw Groen-de Jonge duidelijk. Jack Courant wijst daarbij op de belangrijke rol die ook in zijn ge schiedenis het toeval heeft ge speeld. „Ik heb persoonlijk heel erg ge boft op cruciale momenten. Eén van die momenten was dat de fa milie Groen me wilde opnemen toen ik nergens anders meer heen kon. Overleven was vaak een sa menspel van onder meer karak ter, een sterk gestel en geluk. Mijn moeder is daarvan een voor beeld. Ze is 98 en heeft Auschwitz overleefd. Voor haar betekende ziek zyn het verschil tussen op transport gesteld worden en over leven." Tot twee maal toe kon Jack Cou rant bij het echtpaar Groen onder duiken, ook al was de voor-tussen- aehterwoning op Rotterdam Zuid daar nauwelijks geschikt voor. Tussendoor wist hij na te zijn op gepakt in Groningen te ontkomen uit het Gcstapo-hoofdkwartier. Van zijn vader, met wie hij on danks dc onderduik contact hield, werd nooit meer iets vernomen nadat hij op weg naar Rotterdam was opgepakt. Veel leden van de familie Courant overleefden de oorlog niet. Jack Courant: „Juist omdat de ge schiedenis bekend is, omdat het voor mij wel goed is afgelopen, maar voor zoveel anderen niet, is dit voor mij erg emotioneel. De onderscheiding is de plechtige be zegeling van een voor mij heel be langrijke geschiedenis. Het is een eerbewijs voor de onvoorwaarde lijke keuze die het echtpaar Groen indertijd heeft gemaakt." Mevrouw Groen: „We nebben het nooit zo erg ervaren als iets om trots op te zijn, a! vinden we het krijgen van de onderscheiding nu dan toch wel leuk. Ook voor onze kinderen. Als het mis was gegaan, was ook onze geschiedenis heel anders verlopen. Maar het kwam op je weg en je deed het gewoon."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 4