11,1 'Juf, wat is erzoenen?' Taxusbol siert Oude Kerkhof op Patrimoniums Feestdag Recordpoging darten Straatcircus met SP Genomineerden VSB Prijs beeldende kunsten Klassiek met Radboud Archeologische vondsten in Midden-Delfland Duurzaam bouwen Niet iedereen weet dat contributie van sportclub kan worden kwijtgescholden genda Anders op weg-express trekt ruim duizend scholieren Toeristische samenwerking tussen Hoek en Essex Abonnee Service Rotterdams Dagblad Vrijdag 24 april 1998 Bij Patrimoniums Woningstichting houden ze wel van een feestje. Nog vers is de herinnering aan de viering van het 85-jarig bestaan, maar lussendoor mogen ze daar ook graag de vlag en andere versie ringen uithangen. Deze week nog zag ik een bureau en een stoel uitbundig versierd op het inmiddels uitgebreide kantoor aan de Sehiedamseweg. Bij de mij aangeboden koffie kreeg ik ook een flink stuk taart aangereikt door mejuffrouw Van der StrayZij was die dag in de slingers en ge kleurde balonnen geplaatst door haar collega's omdat het haar laat ste werkdag was. In 1962 kreeg de 21-jarige Rina van der Staay, ver telt ze in het jubileumboekje van 1996, door bemiddeling van het be stuurslid Lodder bij Patrimoniums Woningen haar eerste baan. Zij werd de derde huurophaalster, naast de dames Goos en Den Boes- tert. Elk had haar eigen straten en huurders dus. „Je deed wel eens wat voor de huurders, het belangrijkste was dat het geld uiteindelijk werd betaald. De bewoners waardeerden het ook, ze begrepen dat het je werk was. Dan deed ik de deur open, zag ik het weekbedrag liggen met twee kaakjes en een stuk chocolade ernaast," noteerde Klaas Kornaat in dat boekje uit haar mond op. Met de komst van de automatische huurirsning kreeg mejuffrouw Van der Staay een vaste plek op kantoor, waar van haar kennis van huurders en complexen gretig gebruik is gemaakt. Na 35 jaar mag ze op 1 mei vervroegd met pensioen, volgende week krijgt ze een offici eel afscheidsfeest aangeboden in de zaal op het dak van de nieuwe Billitonflat. Ik schreef het al, ze houden wel van een feestje bij PW. Directeur Ben Pluimer vertelde me dat sinds 1996 25 april een jaar lijkse feestdag van PW is geworden. In 1996 nam het Vlaardingse Pa trimonium op 25 april de nieuwbouw bij zorgcentrum De Wetering feestelijk in gebruik. Vorig jaar ging de vlag uit bij de Billitonflat en morgen is het weer feest in het centrum ter viering van de volledige afronding van het project Weeshuis. De oplevering van alle 26 woningen in de flat aan de Van Riebeeck- straat en de vestiging van een makelaaren de verloskundigenprak tijk Luiermand in de lang onverhuurd gebleven bedrijfsruimten in het oude Weeshuis, wordt gecombineerd met de afsluiting van deju- bileumweek van Philadelphia, dat negen nieuwe flats van PW huurt voor huisvesting van vroegere bewoners van De Tweeling. Op 25 april volgend jaar bestaat PW waarschijnlijk niet meer als zelf standige woningstichting. Een fusie met Stichting Woningbedrijf Vlaardingen is onderwerp van studie. BEN VAN HAREN Vlaardingen Om uiteindelijk een poging te doen het dartuurre- cord te verbeteren, houdt café de Gouden Leeuw aan het Emaus 72 zondag voorrondes om deelnemers te selecteren Het is daarbij de bedoeling in tien minu ten zoveel mogelijk punten te gooien. Het toernooi duurt van 13.00 uur tot 20.00 uur. De drie beste dar ters plaatsen zich automatisch voor de recordpoging op 24 mei om m /.es uur tijd zoveel mogelijk punten te verzamelen Het record staat nu voor mannen op 152 954 punten en voor vrouwen op 98.117 punten. Voor dcHnume aan de voorrondes kan schriftelijk worden gereserveerd door een briefje te sturen naar M. Hoon, Wenenweg 217,3137 AT Vlaardingen. Tul de T\\ ci di Kamer» erkic/mgen up C mei loert ar- i'Us De Ischemic Tomaat door Nederland. Een on derdeel van de campagne van de SP met een knipoog naar 'het Haagse politieke circus'. Zaterdag treedt het straatcircus op in Vlaardingen. Op de Markt, voor het stadhuis worden tussen 1Ü.ÜU en 12.00 uur vier voorstellingen van steeds een kwar tier gegeven. Maar naast allerlei vermakelijke acts en een heuse quiz. duikt natuurlijk ook Vlaardings SP-Kamer Remi Poppe op. De jury van de VSB Prijs beeldende kunsten 1998 heeft de namen bekend gemaakt van de kunstenaars die zijn genomineerd voor de prijs die dit jaar voor de tweede achtereenvolgende maal wordt uitgereikt. Het gaat om Sander Rood, Jeroen van Hoogstraten en de samenwerkende Liel Heringa en Maarten van Kalsbcek. Zy zijn geselecteerd uit 74 kunstenaars die reageerden op een opdrachtomschrijving voor een monumentale kunsttoepassing in de Stads win kel. In september 1998 worden de drie kunstwerken gepresenteerd in Pand Paulus. Voor het begin van de tentoonstelling maakt de jury de winnaar bekend, die de opdracht krygt het werk te realiseren, Aan de oriis ts een eeldbedrae van 20.000 gulden verbonden, Voor de realisatie van het kunstwerk is nogeens 15 mille beschikbaar. In een concertcyclus met lichtklassieke muziek on der het motto 'een klassiek uur Radboud' houdt de muziekvereniging St. Radboud uit Kethel zondag een concert met muziek en zang. Het Overschies Saxofoonkwartert zal onder meer werken spelen van Puccini. Singelée en Gerschwin. Ook zal het Kamer koor Rotterdams Conservatorium, onder leiding van Rotterdams Conservatoriumdocent Barend Schuur man. de mis 'Missa Benedict Es' ten gehore brengen. Het concert vindt plaats in de Dorpskerk aan het Noordeinde en begint om 14.00 uur. De Historische Vereniging Maassluis houdt dinsdag een lezing onder de titel 'Archeologische vondsten in Midden-Delfland'. In de lezing, verzorgd door me vrouw H. van Londen, zal aan de hand van dia's wor den verteld over de opgravingen bij de Burgerweg in Maasland op de plaatsen waar de nieuwe glastuinbe- drijven zijn of nog worden gebouwd. De lezing vindt plaats in gebouw De Ark aan de Rembrandtlaan 2 en begint om 20.00 uur. In de ha! van het stadhuis is nog tot 1 mei een ten toonstelling te bezoeken over duurzaam bouwen. In twaalf panelen wordt aandacht be-riepd aan zaken a!<? energiebesparing, hergebruik van afval, en bouwen met duurzame materialen. Centraal staat de bouw van woningen die het milieu zo min mogelijk belas ten. De tentoonstelling is van maandag tot en met vrijdag te bezoeken van 8.00 tot 17.00 uur en van 1.9.00 uur tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur. Redactie Waterweg: Edwin Comelisse, Marc Floor, Ben van Haren, Daniëlle Hermans, Judith van Klaveren, Sentina van der Meer, Mariëtte Olsthoom, Jan Rozendaal Conny TaheiJ Over de Vesten 3, 3116 AD Schiedam Postbus 373, 3100 AJ Schiedam Telefoon 2732700 Telefax 4265227 Sportredac tie: SanderSon nemans Telefoon 2732700 4004310 Maassluis Het kwijtschelden van de onroerende-zaakbelasting of het betalen van de contributie van je sportclub. Het zijn enkele van de voorzieningen die de de gemeente Maassluis haar minst draagkrachtige inwoners biedt Maar niet iedereen die er recht op heeft, maakt gebruik van het kwijtseheldingsbeleid, de bijzon dere bijstand of het sociaal fonds. Als het aan de gemeente ligt, komt daar verandering in. Ér wordt dit jaar 40.000 gulden uit getrokken om uitkeringsgerech tigden, ouderen en mensen met een minimumloon bekend tema ken met het Maassluise armoe debeleid. Vooral ouderen, die niet al te veel te verteren hebben, maken wei nig gebruik van de mogelijkhe den. Ze voelen zich vaak be zwaard om hun hand op te hou den, verklaart een gemeente woordvoerder een deel van het probleem. Iets waar wat aan moet gebeuren; „Je moet er in elk ge val je best voor doen te vertellen dat ze er gewoon recht op heb ben." Een werkzoekende wordt opge leid tot voorlichter en zal aiie 65- plussers schriftelijk benaderen voor een huisbezoek. Ouderen, die zo'n bezoek op prijs stellen, wordt verteld over de voorzienin gen waar zij voor in aanmerking komen. Buiten het afleggen van bezoeken wordt ook gedacht aan een spreekuur op vastgestelde tijden. Daarnaast ligt het in de bedoe ling spreekuren te houden op vier. over Maassluis verspreide, plekken. Denkbaar is sociaal raadslieden van Maatschapjielij- ke Dienstverlening Nieuwe Wa terweg (MDNW) te stationeren in de wijkgebouwen De Flat en De Groene Slip en in de diensten- eentra De Vüet en De Vloot. MDNW zal dit in samenspraak doen met onder meer de Stich ting Samenlevingsopbouw (SSM) en de Stichting Ouderen werk (SOM). Aan de medewerkers van deze en andere organisaties, die veel in contact komen met de doelgroep, wordt sowieso een belangrijke rol toebedacht. Tijdens een voor lichtingsmiddag zal hen alles worden verteld over de mogelijk heden van het Maassluise armoe debeleid. Met behulp van nog te maken folders kunnen zij daar mee dan de boer op. In winkelcentrum Koningshoek wordt er, na de zomer, een infor matiemarkt gehouden. Om het - dat is althans de bedoeling- een 'zeer laagdrempelige voorlich tingsactiviteit' te laten zijn, wordt die markt breed opgezet. Met bijvoorbeeld ook informatie over ouderenwerk in het alge meen. Anders zouden mensen misschien niet durven aan te kloppen bij één van de kraam pjes. „Je moet er niet staan met het stigma dat daar de sociale dienst staal En ook de folder moet niet herkenbaar zijn als van de sociale dienst" Kreten als ar moedebeleid worden om die re den op de voorliehtingsmarkt niet gebezigd. Wasmachine Armoedebestrijding staat, met het aantreden van het nieuwe college, hoger op de agenda dan de afgelopen vier jaar. Vooral de PvdA heeft een stempel gedrukt op het nieuwe programma op hoofdzaken, de uitgangspunten van het te voeren collegebeleid. Zo wordt een kwijtseheldingsbe leid op basis van honderd pro cent van hst minimuminkomen voorgestaan en wordt de byzon- dere bijstand uitgebreid. Bij dat laatste wordt onder meer een wit goedregeling onderzocht. Aan bepaalde minima wordt daarbij geld verstrekt voor bijvoorbeeld een te vervangen wasmachine. Dat het onder de aandacht bren gen van de voorzieningen voor minima zal zorgen voor meer ge bruik ervan -en dus voor meer kosten voor de gemeente- spreekt voor zich, beaamt de ge meentewoordvoerder. „Dat kost je geld, dat is logisch. Het is van te voren niet te zeggen hoeveel dat is. Daar zal het nieuwe colle ge zich wel over gaan uitspre ken." Door Conny Taheij Vlaardingen Kinderen ver dringen zich rond een lieht- kast met de vraag hoe ze zich met hun grootste vijand zou den kunnen verzoenen. Wie hun grootste vijand is, heb ben ze bij de vorige mag moeten invullen. „Juf, wat is verzoenen," Ajax en dik worden scoren goed, maar zijn de minst verantwoorde antwoorden naast honger in de wereld en milieuvervuiling. Ver zoenen is goedmaken, ontdekken ze, als ze in een grote spiegel kij ken. Dan weten ze ook het ant woord: door te praten vult de één in, door afspraken te maken meent de ander. Zo hebben afgelopen week ruim duizend Vlaardingse scholieren zich afgevraagd hoe ze zich zou den ver/oenen, of je Nederlanders kunt herkennen aan hun kleurtje, welk koffertje van welk vluchte lingenkind is en of kinderen in Mexico nou wel of geen doods- hoofdjes eten. Soms met het zweet op de lip van inspanning en van de hitte tn de kleurrijke trekker die was gepar keerd op de Reigerlaan in Holy- Zuid Een initiatief van de Centra le Jeugdraad in het kader van de nationale Kerkendag die aan staande zondag plaatsvindt in Kampen. Ook daar is verzoening het thema. „De bedoeling is dat kinderen door het maken van de opdrach ten ontdekken dat je soms wel twee keer moet kijken voordat je iets echt ziet. Mensen, ook jong al, zitten vol vooroordelen. En in een deel van de bus is aandacht voor pesten. Ook daar hebben veel scholen en scholieren mee te ma ken," vertelt jeugdwerkbegeleid ster EUy Bakker, die de een na de andere groep heeft verwelkomd in de Verzoen ingsearavaan. Afgelopen zaterdag legden dertig jongeren het traject in de trekker af en spraken ze met vluchtelin gen uit Iran en Soedan en met Kinderen bulgen zich over de vraag: Waar of niet waar? Afle vogels kunnen vliegen of Je kunt Nederlanders herkennen aan hun blanke huidskleur, Jeugdwerkbegeleidster Elly Bakker kijkt toe. Foto Roei Dijkstra mensen van de Kaapverdisehe Ei landen. De resultaten van de workshop met - de van haar pos ters bekende - Loesje hangen op de bus. Elly Bakker toont vol trots de treffende teksten. 'Ben u tegen of vooroordelen', 'Is zij net geïnte greerd in Nederland, integreert Nederland in Europa', 'Paars ka binet, blauw op straat, groen in de stad. Eigenlijk willen we allemaal meer kleur op straat'. Kleurtje In de trekker staan om beurten kinderen hun eigen kleurtje te vergelijken met de kleurtjes op het bord. De één heeft de lichtste kleur, een ander denkt dat num mer acht of zes het meest over eenkomen. Wanneer ze de klep open doen is de verbazing groot. Een donkere man kijkt hen aan vanaf een foto. Hij heeft alle kleu ren opzijn lijf. Hetzelfde effect heeft de vraag: welke woorden komen uit het Arabisch? „Kameel en moesson. Dat is duidelijk." Miquel (11) van basisschool Mozaïek kruist gecon centreerd de twee woordjes aan. Spinazie niet, en cijfer, matras, gi taar en admiraal ook niet. Maar als hij het klepje oplicht, klinkt het lachend: „Ha, allemaal!" Zijn klasgenoot ondergaat hetzelfde lot. Ook hij komt niet verder dan kameel en abrikoos. Bij de opdracht om bordjes te han gen onder de woorden 'gewoon' of 'vreemd' moeten de meesten wat langer nadenken. Vooral bij de stelling 'jongens die verliefd wor den op jongens en meisjes die ver liefd worden op meisjes'. „Vind ik het nou gewoon of niet," vraagt een jongen zich hardop af. Hasan (IQ) besluit het bordje onder vreemd te hangen. Miquel hangt daar ook het bordje waarop staat 'Neus snuiten in een zakdoek'. Niet omdat hij dat zelf niet doet, maar om de boodschap op de achterkant van het bordje: mensen uil India vinden het heel vies om zo'n nat lapje weer in hun zak te stoppen. „Dat vind ik vreemd." Of hjj nu weet wat vooroordelen zijn? „Datje denkt dat hetwaar is, maar dat het niet zo is," zegt hij vol overtuiging. Hij krijgt een compliment van zijn juf en Eily Bakker. Goed opgelet! John van Hees Qlnks) en zijn collega Frank van Deursen van de afdeling boomverzorging bekom meren zich om de kluit van de grote taxusbol. fmo rwh Dijkstra SchiedamHij lijkt wat kleiner dan hij is omdat hij vrij in de ruimte staat Maar de taxusbol die gistermiddag op het Oude Kerkhof in Schiedam is geplant, is wel degelijk 2,25 meter hoog en heeft eenzelfde doorsnee. En zijn leeftijd wordt geschat op zo'n 25 jaar. Een bijzonder exemplaar dus. Ook voor de medewerkers van de afdeling boomverzorging die gewoonlijk met veel jonger ma teriaal van de kwekerij werken. Al hadden ze hem wel wat groter verwacht „We hadden een enorm gat gegraven voor de kluit, maar dat bleek achteraf niet nodig," doet John van Hees uit de doeken terwijl hü het grind weer netjes aanharkt, sa men met zijn collega's Frank van Deursen en Henk Quartel. Juist vanwege dat grind was het niet mogelijk om met wagens op werd een takelwagen ingescha keld om de groene bol op zijn plaats te krijgen. Van Hees: „Driekwart van het jaar zijn we bezig met het slopen van bomen. Dus dit is voor ons een leuke klus. Je ziet de stad de laaste tijd opknappen. Van mij mag er best wat geld worden uit getrokken voor grootschalig groenmateriaai." Met het plaatsen van de taxus bol, die zo'n tweeduizend gulden heeft gekost, is de herinrichting van het Oude Kerkhof b"H2 af gerond. Het gras moet nog wor den ingezaaid, aan de voet van de Grote Kerk worden in het na jaar bollen gepoot en in septem ber krijgt een bronzen Iiduina er een piekje. Hoek van HolJand Grens Wissel kantoren (GWK) m Hoek van Hol land en Harwich Tourist Informa tion Centre gaan samenwerken. Vertegenwoordigers hebben don derdagmorgen hun handtekening gezet onder een overeenkomst, die beide organisaties verplicht om voor elkaar hotelreserverin gen te boeken en ander promotie- werk te verrichten. „Daarmee is een wens in vervui ling gegaan die wij al sinds een aantal jaren koesterden," vertelde Herman Stout, regiodirecteur van het GWK-kantoor op het station in Hoek van Holland, dat sinds vorig jaar functioneert als informatie punt nadat het plaatselijke WV- kantoorwerd opgeheven. Maar de aanleichng tot samenwer king met Harwich en het hele dis trict Essex gaat in feite al veel ver der terug. „Wij kennen als bank sinds enige tijd de 'Holland Wel come Service' die los staat van de VW. Op onze kantoren kunnen mensen een hotel boeken en bij ons bestond de wens om dat ook te kunnen doen voor mensen die Engeland bezoeken en voor En gelsen die naar Nederland ko men." Stout legde daartoe contacten met organisaties in Londen, maar daar bleek weinig animo te be staan. „Ons eigen systeem is heel simpel." meent Stout. „Het GWK boekt, de klant betaalt en het be drag wordt minus de provisie op de rekening van het hotel ge boekt. Maar dat werkt dus aiieen in het binnenland. Wanneer we boeken in Engeland of daar boe kingen vandaan krijgen, dan gaan fiscale en btw-aspecten een rol spelen." In overleg met Harwich Tourist Information Centre en de Britse toeristen-organisatie is daarvoor nu een andere oplossing gevon den. Wie bij het GWK-kantoor in Hoek van Holland een hotel boekt in het district Essex, betaalt al leen de provisiekosten aan de bank. De rest wordt contant in het hotel afgerekend. Omgekeerd ge beurt hetzelfde wanneer bij de WV in Harwich een hotel in Ne derland wordt geboekt. Beide or ganisaties zorgen voor de promo tie in hun eigen gebied. Stout spreekt van een unieke uitwisse ling. Onvoldoende Met name in het district Essex zijn ruim voldoende hotels en an dere accommodaties voorhanden, ïn Hoek van Holland ligt dat an ders. „We hebben hier veel te wei nig bed and breakfast-adressen," weet Stout. „Dat is waar Britten om vragen. Een slaapplaats met ontbijt, vaak bij voorkeur bij par ticulieren. Maar die adressen moeten wel voldoen aan een aan tal kwaliteitseisen. Engelsen wil len hun eigen ontbijt en er moet sprake zijn van goede service. He laas ontbreekt dat en dan moeten wü dus afhaken als het om boe kingen gaat." Informatie over bezorging van de krant: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur zaterdag van 15.00 tot 16.30 uur Telefoon: 010-4004444 Vrijdag24 april SCHIEDAM Dc de 4 Melons. Feestelijke afsluiting set- zoen, 12 00u. Dc Oost Geheugenspel, 14.00-16.00u en Klaverjassen. 14.00- 16-OOu. Woon zorgcentrum Thurlede. Playbackshow, 19.30u, Filmhuis. Devil's Ad vocate, 21.00u. Total Music Muzikanten- centrum. Talentenjacht, 20.30u. Podium Café. Vrijdag-avond cd's. 21.00 u. Dc Oost. Maaltijd van de maand. 12.00-13.00u. Thea ter de Teerstoof. Duile Roeckers met Water bijdevi5.20.30u. Bibliotheek Bach plein. le zing Lulu Wang, 19.30 u, VLAARDINGEN Oc de Bijenkorf. Stamtafel met dne-gange- menu, 12.00-13.30u. Hoflaan. Kermis, 15.00-23.30u. Grote Kerk. Concert op het Van Peteghem-orgel, 2Q.15u. Filmtheater Het Zeepaard. Shine, 21.00u. Stadsge hoorzaal. Stoere Gilly Hopkins, 19.30u. De Harmonie. Pianorecital Robert Vnjiand. 20.30u. ROTTERDAM Ahoy' 10.00-21.00 Boekenbeurs Larrta- rervVenster 20.30 Euroblues. /21.Ö0 Aun Sacre Fames. Hist Museum 'Sc hie lands huis' 10,00-17.00 film: Rotterdam, Nieuwe Stad. Jeugdtheater Hofplein 19,00Turand- ot. de Doelen. Grj. 20.15 Rotterdams Phil- harmonisch Orkest, hal Grj. 23.00-00.15 LateNightConcerts. Bethel kerk20.00 Orgel concert Casino Rotterdam 20.00-01.00 4 Wheel Drive. Club Vibes 23,00 m FULL ZF- FECT.StLaurenskerkl2.45 Middag-pauze orgelconcert. In den Boekenkast 21-30 Car men Gomes Ine... Baroeg Club Regionale, Nighttown22.OOS3cktotheFuti.ire. FTdams Conservatorium, Wpzaal 14.30 Presentatie componeerproject. SKVR Muziekschool Centrum-West 19.30 Pianourtvoenng Kin deren. Theatercafé Plan-C 22.00 S'ipper Heroes, Lantaren 2 21.00 Mugen de Gouden tand.Luxor Theater 20.15Grease, demusr- cal. Rotterdamse Schouwburg. Grj, 20,15 Scenes uit een huwelijk. K!«t 20.30 De ver bouwing. Theater 't Ka pe lle^e 20.30 Maan licht. Theater Zuidplein, Grj, 20.15 Mmi Mam. DcrwierBoekenl9.30 Nico ter linden. Zaterdag 25 april SCHIEDAM De Boshoek. Plantenverkoop, 10.00- 16.30u. Grote Kerk. Inloopconcert, 15.00u, Dc de 4 Molens. Dansavond, 19.30-23.30u, Filmhui». Devil's Advocate, 21.00u, Podium Café. Bone bag, .ïl.OOu. Theater de Teer stoof. Bert Schuilmgmet Allemaal Hollywood. 2Q.30u.Theater a.d. Schie. Rob de Nijs met Jubileumconcert, 2Q.30u. Kluphuis Oost Dans-en ontmoetsngsavond voor alleengaan- den. 21.00(1. VLAARDINGEN Markt. SP-straatcircus, 10.ÖO-12.QOu. Hof- laan. Kermis, 13,00-23,30u. Stadsgehoor zaal. De Rode Kamer door Echte Mannen, 20-QOu. Grote Kerk. Uitwisseling van koren. 20,0Qu_ De Harmonie. Pianorecital Robert Vrijland, 20.30u. MAASSLUIS Grocte- of Nieuwe Kerk. Orgelconcert, 20.15u. Theater Schuurkerk. Di Gojim, 20.3ÖU. ROTTERDAM Ahoy" 10,00-18.00 Boekenbeurs. Lanta ren/Venster 20.30 Euro blue^ 21.00 Aun Sa cre Fames. Hist Museum 'Sch iel andshuis' 11.00-17.00 Wm: Rotterdam, MieuweStad, Jeugdtheater H crfpielnl 9.00 Turandot. Rot- terdamta Schouwburg. Grj. 19.30 Cinder ella. de Doelen, Grj. 20.15 Jubileumconcert 75 jaar Rotterdams Opera Koor. haf Grj. 15.00 Inloopconcert. Jumaanse 2aal20.15 African roots. Bibliotheektheater 20.30 A Cancao Braskeira. L'Esprft 22.00 Backscrat chers Casino Rotterdam 20.00-01,00 Tno Music Time. Hervormde Kerk 20.15 Emmy Vertiey. The Little Cave 22.00 Raise Kam Cradle. De Blokhut 20.00 Helioise. Nlght- town Theatercafé 21.00 Abdullah Ibrahim Projekt. Paradljikerk 16,00-16.45 Orgel concert. Podium GalleryX 23.00100%ls/s& AndrewRestaurant lommerrijk 21. OONew Orleans Red Beans. SKVR Muziekschool Oostzeedijk 10.00-12,00 en 13.00- 15.00 Openbare les voor ensembles. Thea tercafé Plan-C22.00 Inner Outrage. World Trade Centre 20.00-02.00: gala-diner 17.30-19.00 7e RijnmondJazz Gala. Lanta ren 2 21,00 Mugen de Gouden tand... Luxor Theater 20.15 Grease, de musical. Rotter damse Schouwburg. Kl.z, 20.30 De verbou wing. St Droomtheater 15.00 Zeegeschie denis. Theater 't Kapelletje 20.30 Maan licht. Theater Zuidplein, Gr.2. 20.15 Mini Maxi. Bioscopen Van ao 23 vm wo 28 apr. ROTTERDAM Cinerama 1: Titanic" (12) dag. 14.15-20. Cln.2: 'Great Expectations' (al) dag.12.45- 15.30-18.45-21.30. Cln.3; 'Midnight in the garden of good and ewl' (12) dag. 13.15-17- 20,45. Cln.4: 'Good Will Hunting (a!) dag. 13.30-18-21. Cln.5: 'Seven years in Tibet' (12) dag.18-21.15, do.vr.ook 13.30. Ima* Theater 'Amazon' (al) dag. 15, ma- .di.oofc 11-13. 'Everest' (al) do.fmzo. 14-16, ma. 10-12-14, di.10-12-14-16, Titan»' (12) dag.(beh.ma.di.) 17.15-21.15. .za.zo, ook 10, ma.16-20. Ven.1; 'De Poolse Bruid' (12) dag. 20-22.15 <ma.met om 22.15), vr.zo.ma.di, 14.30. Sneak Preview (16) ma.22. Ven.2: 'ta vie de Jésus (16) dag.22. Dag,(beh.ma.) 'Late Spnng' 19.30: 'Le Mepns' (16) ma. 19.30. 'Zusje' (16) vr.15.30. Ven.3: 'Dance of the wind" (16! dag 20, vr.zo.ma.di. 14.30, The Ri ver' (16) dag.22. Ven 4: The Tango lesson' (12) dag. 20, vr-zo.ma.di.ook 14.30. "Wes tern' (16) dag.22. 'LagnmasNegras' (al) vr,zo- .ma.di.14.30. lumière 1: The Rainmaker' (al) dag 11.45- 14.45-17.45-20.45. Lum. 2: "Wag the dog' (al) dag. 16.15-18.45-21.15, do.vr.ook 13.30. Lum. 3: 'Desperate Measures' (16) dag. 13.15-16-18.45-21.15. Lum. 4; The Jackal' (16} dag.18-21, do.vr.ook 12-15. Re*aiw: "Wat een tekkerdmg' (18) do. Vm zo. doorlvoorst. 'Opwegnaarde top' 18) ma. bm wo. dood. voorst Pathé: Titanic" (12) dag. 11.30-15.30- 19.30. Left luggage' (al) dag.ll.10-14.4Q- 17-19.30-21.50. 'Mouse Hunt* (al) dag.11.40-14-16.20-18.40. 'As good as it gets (al) dag. 15.30-18J25-21.20, do.vr.ook 11,40, di.net om 21.20. The man in the iron mask'(ai)dag.i5.20-18.15-21.10,do.vr.ook 11.20. 'Scream 2'< 16) dag.15-18.40-21.30, do.vr.ook 11.30. 'Sphere' (12) dag.21. The man who knew too little' (al) dag. 11.50- 14,15-16.40-19-21.40. Sneak preview: 'Sambal bij?'di.21.30. Nachtvoor stellingen: Lum.l: 'Mercury Rising' (16) vrja.00.15. Lum.2: 'Scream 2' (16) vr_za.00.i5. Lum.3: Desperate Measu res Uórvrja.uO.j.5. Lum,4:7nejac«ai (it» vrja.OO.15. Kindermatinees.- Cln.5: 'Fairy Tate" za.t/fi di.12.45-15.30.Venl: Ronjaderoversdoch- ter'zo.ma.di.14. Lum.2: "Pippi Langkous'za.t/ n di.11.45-14. Uim.4: 'Rubber' za,t/m di, 13.15-15.45. Pathé 'Anastasia' za.Vm di. 11.10-13.15. 'Pippi tangkous' za.t/m di.11.10-13.05, zo-metom 11.10. "Rubber* za.t/mdi.ll-13.10.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 5