Afscheid van een supermarktfamilie Het reuzenrad draait weer Voorbereiden van Beneluxiijn is laveren tussen de moeilijkheden A ïgenda 'Ik ben geboren tussen de suiker en de jam' Station Centrum in mini-metrolijn yH Rotterdams Dagblad Zaterdag 25 apnl 1998 Door Conny Taheij Vlaardingen „Dag mevrouw, dag dames." Mar de Wilt loopt ogenschijnlijk opgewekt door zijn supermarkt aan de Van Ho- gendorplaan. Zoals zijn klanten hem kennen; vriendelijk, vro lijk, hard werkend in zijn zaak. Ogenschijnlijk, want het zijn emotionele dagen. Nog een week en dan zit het erop voor de 64-jari- ge Vlaardinger. Dan hoeft hy niet langer elke dag om half zes in de zaak tc zijn en kan hij 's avonds gewoon met zijn echtgenote een warm prakkie eten. Het inkopen, hel vakken vullen, het contact het personeel en klanten kan hij voortaan aan anderen overlaten. Wegens gebrek aan opvolgers hebben Mar, zijn broer Koos (72) en zwager Henk de Jongste <60) besloten de twee winkels aan de Van Hogendorplaan en dc Dirk de Derdelaan af te stoten Dat bete kent dat er na honderd jaar ook een eind komt aan de super markttraditie in de familie en aan de samenwerking tussen de twee broers en hun zwager. „We doen pas vijftig jaar zaken met elkaar," zegt Mar geksche rend, „De eerste dag dat we ruzie met elkaar maken moet nog ko men. Natuurlijk hebben we wel eens mot, maar als het hoge woord eruit is, draaien we ons om en vertellen we weer een bak." Taken De taakverdeling is duidelijk. Mar heeft de supervisie over de Van Hogendorplaan, waar hij als 17-jarige jongen zijn loopbaan be gon. Zwager Henk zit sinds 1963 in de zaak aan de Dirk de Derde laan en Koos doet van beide su permarkten de administratie en het geldverkeer. Koos is de enige van het drietal die niet zelf voor een leven in de supermarkt heeft gekozen. Toen zijn vader op 42-jangc leeftijd het leven liet. had Koos als oudste zoon geen andere keuze dan te gaan werken voor het gezin Moe der De Wilt was achtergebleven met vyf jongens en een meisje en het was oorlog Het winkeltje aan de Kortedijk. dat m 1898 was geopend door grootvader J. de Wilt, hield het ge zin in leven. Met hulp van ome Jan van Noort wist Koos de zaak na de oorlog uit te bouwen. Oor spronkelijk met veel boeren en tuinders als kJant. Koos ging met de bromfiets het boekje ophalen en bracht aan het eind van de dag de boodschappen aan huis. Wakker Toen de wederopbouw ook Vlaar dingen deed groeien, zag Koos zijn kans schoon. Aan de Van Ho gendorplaan kon hij in 1953 een winkel huren voor 35 gulden per week. TJk ben destijds wel door collega's gewaarschuwd. Hoe moest ik dat opbrengen? Ik moet zeggen dat ik cr wel eens wakker van gelegen heb. maar het is ge lukkig goed uitgepakt." Tien jaar later kon ook het tweede grote filiaal van de familie worden geopend aan de Dirk de Derde- laan. Zwager Henk de Jongste nam daar de leiding. In diezelfde tijd kwam de familie in contact met boekhoeder Wim Kok. Als on afhankelijke vierde werd hij on misbaar in het bedrijf en hij wordt beschouwd als de vierde broer. Lef Mar de Wilt koos wel bewust voor het vak van kruidenier. „Ik ben geboren tussen de suiker en de jam En ik zag er wel iets in. Als ik nu die 17-jarige jongens zie. denk ik wel eens' Mar, je hebt toch lef gehad om als jonge jongen zo'n winkel te runnen. Nog elke dag ga ik fluitend naar mijn werk. Of ei genlijk ga ik naar mijn hobby. En als ik 's avonds door de zaak loop," vertelt hg met vochtige ogen, „dan komt een gedachte zo af en toe eens bovendrijven: 'Pa, je zat erover in wat er van jouw jongens terecht moest komen. Nou, we hebben toch wat gepres teerd.' De familie houdt dinsdag 28 april een afscheidsreceptie in de supermarkt aan de Van Hogen dorplaan 43, De zaak wordt op 4 mei overgedragen aan de keten MCD, waarbij het bedrijf sinds enkele jaren is aangesloten. Op zaterdag 30 mei wordt in de su permarkt aan dc Dirk de Derde laan een receptie gehouden. Ondanks het naderendeaf- schcid van zijn winkel blijft Mar de Wilt vrolijk. Fo Roel Dijkstra Een blik op vlaardingen vanuit het reuzenrad, dan najaren weerop de vlaardingse kermis staat Foto Roel Dijkstra 1 -iwcts?! I Waardingen Najaren is het reuzenrad weer terug op de Vlaardingse kermis. En niet zo maar één: het is met z'n 36 meter meteen één van de hoogste reuzenraden in Nederland. Zo is ie hoger dan die op de kermis in Rotterdam, verzekert René Duursma, degene die de at tracties bij elkaar heeft gezocht. „Ik weet nog goed toen de reuzenraden veertien meter wa ren," zegt Duursma. „Dat werd zestien meter, twintig en zo ging het maar door." Maar veel hoger dan veertig meter zullen de reuzenraden op de kermis niet worden. Duurs ma: .Als ze op vaste plekken staan kan dat na tuurlijk wel, maar op de kermis moeten zeelke week weer wordt afgebroken en opgebouwd. En dat is met die grote raden nu al een ver schrikkelijk werk. Een reuzenrad is de blikvanger van de kermis. Zowel overdag als 's avonds -als de honder den lampjes branden - zie je 'm al van verre staan. In Nederland zyn niet meer dan vijf reu zenraden. „Het is dus best exclusief om er één op je kermis te hebben. Zeker rond koningin nedag. als er in Nederland veel kermissen zijn," aldus Duursma. Volgens de organisator kan daaruit worden af- Door Judith van Klaveren Schiedam De aanleg van groot schalige projecten als de Benelux iijn brengt voor omwonenden en omliggende bedrijven vaak een hoop rotzooi en overlast met zich mee. Maandenlang kijken zij uit op een bouwput, wegen worden omgeleid, er ligt zand en modder en ze moeten het gedreun van de heipalen aanhoren. Menigeen zal echter nauwelijks stil staan bij wat er allemaal komt kijken voor dat deze werkzaamheden über haupt kunnen beginnen. Terwij! juist de voorbereidingen veel aan dacht vragen. Als een metrotracé eenmaal wordt aangelegd, heb ben de bouwers praktisch vrij baan. „Het grootste probleem zijn niet de werkzaamheden op zich, maar de coördinatie, zoals het ver keer, hulpdiensten en zware transporten," verteit direclievoer- der Henk van Wijngaarden van het metroproject Beneluxiijn. Van Wijngaarden maakt deel uit van het team dat toezicht houdt op de aanleg van de Beneluxiijn. Samen met zijn collega's is hy be last met het bouwrijp maken van het gebied; zij zijn met andere woorden de voorbereiders voor de metrobouwers. Synchroon aan de vorderingen van de werkzaamhe den verplaatst hun werkterrein zich als een slinger van het Mar- eoniplein door Schiedam richting Spijkenisse. Sinds vorige week heeft het team ook toezicht op het gedeelte van de lyn bij de Vlaaf- uingeruijk en ue oprit naar de A 4, waar metrostation Vyfsiuizen komt te liggen. De voorbereiden de werkzaamheden hiervoor be ginnen deze week. Voor de aanleg van dit deel van de nieuwe metrolijn moeten ingrij pende maatregelen worden geno men. Omdat station Vijfsiuizen over de Vlaardingerdijk komt te liggen, moet de Vlaardingerdijk tussen de Karei Doormanweg en de oprit naar de A 4 twee tot dne meter worden verlaagd. Dat heeft onder meer tot gevolg dat ook aüe De bewoners van Schiedam Oost kunnen vandaag in het informatiecentrum voor de Beneluxiijn zien hoe het nieu we station Schiedam Cen trum In de 25 meter lange maquette van het totale me trotraject past. Het meer dan 25 miljoen gulden kostende station is de laatste die aan de maquette moest worden toegevoegd. Toen in 1995 de andere stationsontwerpen al waren goedgekeurd, moest voor het oorspronkelijke idee voor het station Schiedam Centrum een nieuw ontwerp worden gemaakt. Het idee om zowel het metro- als het treinstation onder één g&ii&ei nieuwe oveiKapping te leggen bleek te duur. Nu is gekozen voor een glazen kap over het metrogedeette die tegen de bestaande stationsoverkapping lijkt aan te leunen. Het staat er echter los van omdat de grond onder het station anders de druk niet zou aankunnen. Op de maquette is ook de zogeheten open bak te bewonderen. Deze overgang van bovengrond se naar ondergrondse metrospoorlijn bij de 's-Grave land seweg is in felrode kleur uitgevoerd. De gemeente Schiedam wil van de bovenkant van deze open bak een wandelpromenade maken, in clusief parkbankjes. „Heel belangrijk aan het station Centrum is dat het visueel meer bij het stadshart is betrokken," legt voorlichtster van de Beneluxiijn Annette ter Haar uit. „Vandaar het idee van een aantal gro te glazen kappen die in de richting van het centrum wijzen." Foto Roet Dijkstra kabels, leidingen en het riool moeten worden omgelegd. De opdrachtgever heeft hiervan een bestek laten maken en de di rectievoerders moeten erop toe zien dat het werk volgens dit be stek wordt uitgevoerd. „Het klopt niet altijd," licht Van Wijngaar den toe. „In dc grond is het wei 'es anders dan op papier. Dan moet het bestek dus worden aange past." Tn dit gebied is de situatie volgens Van Wijngaarden extra complex omdat ten noorden van dc Vlaar dingerdijk negen hoogspannings kabels liggen. „Die moeten eruit," vertelt Van Wijngaarden. „Het punt is alleen dat ze onder het zui delijke fietspad moeten worden gelegd, terwijl we dat juist nodig hebben om het fietsverkeer van de noordelijke rijbaan tijdelijk om te leiden, omdat we daar begin nen met de werkzaamheden. Dat soort dingen moet dus goed op el kaar worden afgestemd. Op dit moment zijn we bezig dergelijke 'conflicten' te signaleren, zodat we samen met de aannemer aan een oplossing kunnen werken." „Daar komt bij," vult zijn collega Ton van Duist aan, „dat Rijkswa terstaat bezig is met de uitbrei ding van de A 4, in verband met de Tweede Beneiuxtunnel. Zij bouwen een nieuw viaduct en kruisen daarmee onze werkzaam heden." Vanwege deze verbre ding van de A 4 verdwijnt een af rit aan de zuidkant {de voormalige busbaan, die momenteel door vrachtverkeer wnrdt gebruikt) en wordt een nieuwe op- en afrit ge maakt aan de noordkant van de Vlaardingerdijk. Van Duist: „Rijkswaterstaat is nu bezig met de voorbelasting van de uitbreiding van de A4. Ten zui den van de Vlaardingerdijk wordt een depot gemaakt, waar het zand wordt aangevoerd voor de nieuwe op- en afrit. Dat zand moet straks De Vlaardingerdijk op degrensvan Schiedam enVlaardingen iséénvandecomplexe plekken In het tracé voor de nieuwe metrolijn. Luchtfoto Roei Dijkstra dus naar de noordkant. Daarom moeten wij ondanks onze werk zaamheden aan de Vlaardinger dijk een doorgang vrijhouden, 20- dat Rijkswaterstaat het zand kan vervoeren." „Het is echt laveren tussen aller lei moeilijkheden door." conclu deert Van Wijngaarden. „De hoofdzaak is dat het verkeer door gang moet vinden," stelt zijn col lega, Van Wijngaarden: „Het geeft altijd stremming. Er is nu al file vorming voor 09.00 uur. Laat staan als je één baan over hebt voor al dat verkeer." Drinkwater Alsof dit nog niet voldoende ge- puzzel geeft, is er ook nog de wa tertransportleiding onder de Vlaardingerdijk. Een stalen lei ding van zestig centimeter door snee die Vlaardingen deels van drinkwater voorziet. „Die kun je niet zomaar buiten gebruik stel len," merkt Van Duist droog op. „In verband met de reconstructie van het gebied moet ook deze twee tot drie meter naar beneden worden gelegd en bovendien op een andere plaats. Het waterlei dingbedrijf heeft die liever niet onder het asfalt, voor het geval er een storing is." De watertrans portleiding wordt, als alles vol gens plan verloopt, tussen 1 sep tember en 1 oktober verplaatst. „Mensen hebben vaak geen idee wat er allemaal in de grond zit," zegt Van Wijngaarden. „Ook in de straat waar je woont: gas. kabels, telefoon, een brandkraan. Vaak kan er niets meer by. Voor de me tro moest alles door de hele stad vrij worden gemaakt. Daar heb ben wjj op toegezien. Verder coör dineren we het verkeer. Met name in dit stukje bij Vijfsluizen heb je veel met verkeer te maken. Daar voor zullen we voortdurend in overleg zijn met verkeerspolitie, de brandweer en nooddiensten." Vanwege de complexiteit worden de werkzaamheden in drie fasen uitgevoerd. De eerste fase begint op het noordelijk deel van de Vlaardingerdyk. Het verkeer wordt zolang over de zuidelijke rijbaan geleid. In de oprit naar de A 4 worden gedurende vier maan den twee verkeersbruggen ge plaatst. Deze situatie duurt circa een jaar. In de tweede fase wordt de zuidelijke rijbaan aangepakt en rijdt het verkeer over de ver laagde noordelijke rijbaan. In de derde fase, tenslotte, wordt op de verlaagde Vlaardingerdijk de hui dige weg-indeling teruggebracht. Dan zullen ook de op- en afritten van de A 4 zijn aangelegd. geleid dat het de goede kant opgaat met de Vlaardingse kermis. „Want anders zou de ex ploitant van het reuzenrad wei voor een andere stad kiezen. De afgelopen jaren zit er een stij gende lijn in." De koninginnekermis aan de Hofiaan, die dit jaar meer dan vijftien attracties telt, duurt tot en met 5 mei (4 mei zyn de attracties gesloten). De volgende kermis is in juni, rond het (ver vroegde) Haring- Bierfeest, Maar dan zon der reuzenrad, weet Duursma. „Want het moet wel exclusief blijven." Zaterdag 25 aprfl SCHIEDAM De Boshoek. Plamenverkoop. 10 00- i 16.30u Grote Kerk. Inloopconcert. 15. OOu j Dc de 4 Molens, Dansavond, 19.30-23 30u. j Filmhuis. Devil's Advocate, 21.00u. Podium j Café. Bonebag, 21 OOu. Theater de Teer- j stoof. Bert Schu'l ng met Altemaal Hollywood. f 20.30u.Theatera.d.Schie. RobdeNijsmet j Jubileumconcert. 20 30u Klupbuis Oost. Dans-en ontmoetingsavond voor alleengaan- den. 21 OOu. Grote- of St Janskerk. Orgel 1 concert Kees Blijdorp. 15,OOu i VLAARDINGEN Markt SP-straatcircus.'10.00 12 OOu Hof- laan. Kermis. 13 00-23 30u Stadsgehoor- zaal. De Rode Kamer door Echte Mannen. 20 OOu Grote Kerk. Uitwisseling van koren, 20 OOu. De Harmonie. Pianorecital Robert Vrijland, 20.30u MAASSLUIS Groote- of Nieuwe Kerk. Orgelconcert. 20 15u Theater Schuurkerk. Di Go/im, 20 30u Winkelcentrum Steendijkpolder. 8radene, 10 00-16 OOu. ROTTERDAM Ahoy' 10 00-18 00 Boekenbeurs Lanta- rervVenster20.30Euroblues/21 OOAunSa ere Fames. Hist. Museum 'ScMfllandsbuis' j 1100-17.00 film: Rotterdam. Nieuwe Stad Jeugdtheater Hofplein 19.QOTurandot.Rot- terdamse Schouwburg, Gr.z. 19.30 Cinder- ella de Doelen,Gr.z 20.15 Jubileumconcert 75 jaar Rotterdams Opera Koor. hal 6r.z. 15 00 Inloopconcert. Jumaanse Zaal 20.15 African roots. Bibliotheektheater 20.30 A - CancaoBrastieira L'Esprtt22,00Backscfat- chers H e rvo rmde Kerk 20.15 Emmy Verhey. The Uttie Cave22.00 Raise Kam&Cradle. De Blokhut 20.00 Hello ine, Nightt own Theater café 21.00 Abdullah lorahim Projekt. Para dij skerk 16.00-15.45 Orgelconcert. Podi um Gallery X23.00 100% l$is&AndrewRes- taurant Lommerrijk 21.00 New OrleansRed,. Beans SKVR Muziekschool Oostzeedlj'k 10.00-12.00 en 13.00-15.00 Openbare* les voor ensembles. Theatercafé Plan-C 22 00 Inner Outrage World Trade Centre 20 00-02.00: gala-diner 17.30-19.00 7e Rijnmond JazzGaia. Lantaren2 21.0OMugen deGoudentarvd.., Luxor Theate r2ö. 15 Grea se. de musical. Rotterdamse Schouwburg, Kl.z. 20.30De verbouwing. StDroorrtheater 15.00 Zeegeschiedenis. Theater 't Kapelle tje 20-30 Maanlicht. Theater Zuid plein, G r,z. 20.15 Mini Ma». Zondag 26 april SCHIEDAM Wc de Telder. Paranormale dag. 10 OOu De Boshoek. Plantenveikoop, 10 00 16.30u. Kluphuls Oost. Rommelmarkt, 11.00- 16 OOu Dc de 4 Molens. Koffie-mloop, 1100-13.00uencor.tactmiddagenniilbeurs, 13.30-16.00u Dorpskerk Kethel. Klassiek met St. Radboud. 14.00u, Podium Café. Op zondag kan heianders (dar, korte optredens), 2130 u. Theater da Teerstoof. Mayke Hes sels met deToveiappel, 14 .OOu. VLAARDINGEN Wijkgebouw De Telder. Paranormale mani festatie, 10.00-16.OOu- Dienstencentrum West. The-tiansant, 14.00u. Hofiaan. Ker mis, 15.00-23.00u. Vissertjmuse umP i anc recital Jelger Blanken, 14.3Qu Café de Gou den Leeuw. Darten, 13.QO-2Q.OGu. Filmthe ater Het Zeepaard. Shine,21.00u. MAASSLUIS Dierenboek'! Sparretje. Kmderboerderydag 10.00-17.00u. ROTTERDAM Ahoy* lO.DOrl 7.00 Boekenbeurs. MlrbMu*' I seum 'Schielandshuls' 11.00-17.00 film: Rotterdam. Nieuwe Stad. de Doelen, Jum aanse Zaal 11-00-12.00 Kamermuziek op zondagmorgen. HisLMus. De Dubbelde Palmboom 14.00 Rondleiding. Jeugdthea ter Hofplein 14.00 Turandot Rotterdamse Schouwburg, Gr j. 14.30Cinderella,deDoe- len, Gr.z. 20.15 Swmg&Dixieland, Jumaanse Zaal 20.15, Inleiding Peter-Jan Wagemans e a. Gehoorzaal 19.30 Kamermuziek van de 20e eeuw.L'Esprit 20.00 Presentatie Pop- schooi SKVR, Casino Rotterdam 19.00- 24,00 Kingsize Tno. CS Jazz 15.00 New Or leans Syncopatere, Nighttown 22.00 Insane Rotown 22.00 Bonecrushm'. LuxorTheater 15.00 Grease, de musical. Nighttown Thea- tercafé21.Q0 Improtheater. Rotterdamse Schouwburg KI z. 15.00 Altijd Zondag. Bi- bliotheek. leescafé 12.00 De Gooi-Het- Maar-jn-Mijn-Pet-Show. C.O.C. Rotter dam 16.30-18.30 Ouderensoos Maandag 27 sprit SCHIEDAM m Dc Oost Koersbal, 14,00-16.00u. De Wll-"jr genburg. Bezinning» vond over de njk ge- 'M schakeerde werkingvan de H. Geest, 20.00u. «1 VLAARDINGEN BethelhertcCDA-hijeenkomstoververkiezin- gen, 14 OOu. Hofiaan. Kermis, 15.00- 23-00u. Van do 23 vm wo 28 apr. ROTTERDAM Cinerama 1: "Titanic' (12) dag. 14.15-20, Clr.2: 'Great Expectations' (al) dag.12,45- 15.30-18.45-21.30. Cin.3: 'Midnight in thé" garden of good and evil' (12) dag. 13.15-17- 20.45. C)n.4: 'Good Wil) Hunting' (al) dag. 13 30-18-21. Cin,5; 'Seven years in Tibet*' (12) dag 18-21.15. do.vr.ook 13.30. Imax Theater. Amazon' (a!) dag. 15, ma-, .di.ook 11-13. 'Everest' (al)do.Vm zo. 14-16,* ma 10-12-14, di.10-12-14 16.Trtamc'(12)' dag.(oeh.ma.do.) 17.15-21.15, .za.zo. ook 10.ma.16 20 L Ven.i: 'De Poolse Bruid' (12j dag. 20-22.15 d (ma.mei om 22.15), vr.zo.ma.di. 14.30.'; Sneak Preview (16) ma.22. Ven.2: la vie diet; Jesus (16) dag.22. Dag.(beh.ma.) "late Spnng' 19 30: 'le Mepns' (16) ma. 19.30. 'Zusje' (16) w.15.30. Ven. 3: 'Dance of the wind' (16)dag, 20, vr.zo.ma.di. 14.30. "The Ri ver' (16) dag 22. Ven 4: "The Tango Lesson" (12) dag. 20, vr.zo.ma.di.ook 14.30. "Wes tern" (16) dag 22. 'Lagnmas Negras" (al) vr.zo- .ma di. 14.30. Lumfère 1: "The Rainmaker' (al)dag,11.45- 14.45-17.45-20.45. Lum, 2: Wag the dog' (at) dag. 16.15-18.45-21.15. do.vr.ook 13.30. Lum. 3: "Desperate Measures' (16) dag 13.15-1618.45-2115. Lum. 4: The Jackal' (16) dag 18-21, do vr.cok 12-15. Rexane: Wat een lekker ding'(18) do. t/mzo doort. voorst. 'Opwegnaardetop'(lB) ma. Vm wo doort, voorst. Pathé: Titanic' (12) dag. 11.30-15.30- 1930. 'Left luggage' (al) dag. 11.10-14.40- 17-19.30-21.50. "Mouse Hunt1 (al). dag.11.40-14-16.20-18.40. 'As good as it gets (ah dag. 15 30-18.25-21.20, do.vr.ook 114Q.di.metom 21.20. The man in the iron mask' (al) dag. 15.20-18.15 -21.10, do.vr.ook 1120. 'Scream2(16) dag 15-18.40-21.30, do.vr.ook 11.30. 'Sphere' (12) dag.21. The man who knew too 11X00' (al) dag 11.50- 14.15-16.40-19-2140 Sneak preview: 'Sambal bij''di.2130. Rising' (16) vr.za.00.15. Lum - ream 2' (16) vr.za.0015. Lum.3: 'Desp- Measu res' (16) vr.za.00.15. Lum.4: The Jackal' 16) vr za.0015. Kindermatinees: Cin.5: 'Fairy Tale' za.t/rrT di 12.45-15.30. Ven 1; 'Ronjaüe roversdoch ter' zo.ma.di, 14Lu m.2: 'Pippi Langkous' za.V - m di.11.45-14. Lum.4: Rubber' za.t/rrt- di. 13.15-15.45. Pathé 'Anastasia' za.t/m di-11.10-13.15. 'Pippi langkous* za.t/m di-ll.10-13.D5, zo.met om 11.10. 'Rubber*., za.t/m di.ll-13.10. ri

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 1