b Israëliërs 'snuffelden9 in Bijlmer Solidair met actievoerende Onduidelijk waar geheim agenten naar zochten Kamer debatteert over impasse in de zorg 'Nationale Nederlanden is nog maar een dwerg' Jongens gooien stenen op auto's Edwin v.d. Sar doet aangifte van mishandeling Rotterdam RET gaat binnenkort gekleed in korte broek f wereld- keuken Cultuur B.B. King blijft volop in beweging De Britten komen eraan) Bekentenis in moord op Palme Abonneeservice Meteörietenregen bedreigt satellieten Minister Melkert lanceert belastingplan VN handhaven sancties Irak Overval op sexcamper Bomen moeten toch echt weg Opinie 9 Sport 10,11- Règio 13 e.W Economiel9 •?Ba Tekort op de begroting nog? te groot, vindt bankpresideni |q' mmm I Jaargang 8 Dinsdag 28 april 1998 I Westblaak 180 J 13012 KN Rotterdam, 01M004400] issswijgj jaar hoogbouw Rotterdams Da Door Ben Maandag Rotterdam „In Rotterdam staat geen hoogbouw en hoog bouw zal er ook nooit komen," zegt architect Carel Weeber, vooratter van de Bond van Ne derlandse Architecten (BNA), Als een van de oprichters van de Stichting Hoogbouw heeft hij een zwak voor wolkenkrab bers, maar hoe enthousiast Rotterdam vandaag ook begint met de manifestatie 100 Jaar Hoogbouw in Rotterdam, er zijn volgens Weeber wel enige kanttekeningen bij te'plaat sen. „Rotterdam kent geen hoog bouw, maar hoge gebouwen," zegt hij. „Zelfs Nationale Ne derlanden is nog maar een dwerg. Er is in Europa eigen lijk maar één hoogbouwstad en dat is Frankfurt. Daar begint het pas op hoogbouw te Jij- ken." Dat in Nederland geen echte wolkenkrabbers staan, die onder de categorie 'hoog-' bouw1 zijn te scharen, heeft volgens Weeber een duidelijke verklaring: „Wij hebben geen grootschalige economie die om dergelijke gebouwen vraagt. Er zijn supergrote ontwikke laars nodig die zulke risico's durven nemen." Bovendien, mocht in de bin nenstad ooit 'echte' hoogbouw venijzen, dan ontstaan de pro blemen pas goed. „De binnen stad kan zoiets niet aan. Het gebouw wordt volstrekt onbe reikbaar. Wanneer je zo'n wol kenkrabber neerzet, dan moet je ook de infrastructuur aan passen. In zo'n gebouw werken twintig- tot;; dertigduizend stige hoogbouw"zich daarom vooral attft tle rariden van de st^ttMfwtereri. „Daar is Inrimte «tf de trifrastruc- tuih- jgped op orde te krijgèn. Iri de binnenstad is dat te duur én onmógelijk." Eigenlijk, zegt Weeber; is het idee om mensen in êen'hoog gebouw bijeen te brengen achterhaald. „Dat is een 19de eeuwse gedachte. Met ontwikkelingen als thuis werken en telewerken wordt de behoefte aan een vaste werkplek steeds minder. Indu striële complexen kenmerken zich ook niet door hoge gebou- 'wen* -Viert Rotterdam dan een onno dig feest? Carel Weeber; „Het is het afscheidsfeest van deze eeuw." v 23e pagina Schiedam - Drie jongens van 13 tot 15 jaar zijn gisteravond rond ze ven uur in Schiedam opgepakt. Zij gooiden vanaf een viaduct over de Nieuwe Damlaan stenen naar passerende auto's, De jon gens zijn op de bon gegaan voor openlijke geweldpleging. Voor zo ver bekend liep één auto een deukje op. De politie was gewaar schuwd door een getuige. Arnhem Ajax-doelman Edwin van der Sar doet vandaag bij de Amsterdamse politie aangifte van mishandeling door een Vitesse- aanhanger. Van der Sar werd zon dag tijdens de wedstrijd Vitesse- Ajax in het Arnhemse Gelredome aan het hoofd geraakt door een batterij. De aangifte is nodig om de dader te kunnen vervolgen. De Arnhemse politie is nog steeds niet achter de identiteit van de batterijgooïer. Sinds zondag pro beert de politie daar op verschil lende manieren achter te komen. Er wordt gekeken naar de video beelden die tijdens de wedstrijd zijn gemaakt van het publiek en er wordt gesproken met de sup portersbegeleiders van de Vites se. Daarnaast benadert de politie leden van de harde kern van de Vitesse-aanhang. N O P L-FTföS Door Peter de Knegt Amsterdam Niet mysterieuze mannen in witte pakken, maar een zestal ge heim agenten in burger heeft direct na de Bijlmerramp rondgesnuffeld op het rampterrein. Deze agenten gaven zich uit voor leden van de Israëlische gehei me dienst, spraken Engels en 'legitimeerden' zich bij de politieagenten door met pasjes te zwaaien. Ook probeerden ze met geweld de centrale commando wagen van de politie binnen te dringen nadat de hoofdcommandant hen de toegang had geweigerd. Wat zij precies zochten is niet duidelijk. Dat heeft een aantal politiefunc tionarissen deze maand, vijfen- eonhalf jaar na de ramp, ver klaard tegenover de Rijksrecher che. Het onderzoek moet uitsluit sel geven over de 'onbekenden' die in de nacht na de vliegramp op het terrein zouden hebben rond gelopen. De inhoud van het on derzoek en de begeleidende 'aan biedingsbrief van de Amsterdam se hoofdofficier van justitie Vrak- king aan de ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en Sorg- drager (Justitie) zijn uitgelekt.De Amsterdamse justitie wil niet rea geren op de onthullingen. In officiële verklaringen van de Nederlandse overheid is altijd volgehouden dat geheim agenten van de Israëlische geheime dienst pas een etmaal later op het ramp- terrein aanwezig waren, De 'men sen in witte jassen' werden door politiemensen en medewerkers van het Rode Kruis op videoban den herkend als medewerkers van het SIGMA-team: een specia le eenheid voor Snel Inzetbare Groep Medische Assistentie. In zijn aanbiedingsbrief bij het Rijksrechercherapport schrijft Vrakking dat er 'een handvol Ankara - De raadselachtige moord op de Zweedse premier Olof Pal- me in 1986 zou zijn gepleegd door leden van de Koerdische afschei dingsbeweging PKK. Een voor malige PKK-commandant, Sem- din Sakik, heeft dit bekend tegen over Turkse ondervragers. Sakik, die op 13 april in Iraaks Koerdis- tan is gearresteerd, zegt niet te weten wie de moord precies heeft gepleegd. Het motief is vaag. De opdracht gever, PKK-leider Abdullah Oca- lan, zou boos zijn geweest over een Zweeds wetsvoorstel, die de uitwijzing van acht PKK-militan- ten tot gevolg zou hebben. ZIE ADV. ELDERS IN DEZE KRANT TROUWRINGENSTUDIO SATIVAR Informatie over bezorging van de krant: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur zaterdag van 15.00 tot 16.30 uur Telefoon: 010-4004 444 mensen is gesignaleerd die zeiden van de Israëlische geheime dienst te zijn'. Mobilofoongesprekken van de politie op de avond van de ramp zouden de getui genissen van de agenten in het rapport onderbou wen. Manhattan Beach Tweehonderd eigenaren en exploitanten van satellieten, verzekeraars en we tenschappers vergaderen sinds gisteren in het Ca- lifomische Manhattan Beach over een gevaar dat dreigt voor de bijna 500 satellieten die om de aar de draaien. Het gaat vooral om de sondes die wereldwijde communicatie, navigatie en weersvoorspellingen vergemakkelijken. Enkele van deze satellieten worden in november mogelijk het slachtoffer van de hevigste meteorietenregen in 33 jaar. De meeste van de buitenaardse deeltjes, die in de dampkring van de aarde zullen verbranden, zijn niet groter dan een zandkorrel, maar de meteorie ten hebben zo'n enorme snelheid dat ze bij de sa tellieten zullen inslaan als kogels van het kaliber 21. Deelnemers aan de conferentie praten over maat regelen als het tijdelijk buiten werking stellen van de satellieten of het draaien van de kunstma nen, zodat ze een zo klein mogelijk raakvlak heb ben voor de ruimtedeeltjes. Dat zou tijdelijke on derbreking van satelliet-tv en van sommige weer gegevens kunnen betekenen. Be gevolgen van het verschijnsel voor het satellie tenbestand zijn moeilijk te voorspellen. Het is voor het eerst in het ruimtevaarttijdperk dat een dergelijke meteorenregen zich voordoet. V-S Een bewoner van het Rotterdamse zorg centrum De Vijf Havens is solidair met de acties van het personeel voor een goede CAO. Het personeel, dat gisteren In de re gio de spits afbeet, heeft de bewoners met pamfletten voorbereid op de acties. foto toep Roze ma/Rotte rüams OagWad Den HaagMinister Melkert (So ciale Zaken) heeft gisteravond een belastingplan voor de 21ste eeuw gelanceerd. Het PvdA-plan gaat ervan uit dat op de lagere en middeninkomens een te hoge be lasting- en premiedruk rust en dat de hogere inkomens naar verhou ding te weinig bijdragen. Melkert wil het nieuwe huis van de belastingen bouwen op 'vier granieten hoekstenen'. De vier maatregelen van Melkert: Een verlaging met 3 procent van het belastingtarief tot 35.000 gulden belastbaar inkomen. Een (ver hoogd) arbeidskostenforfait van 2500 gulden netto voor iedereen, ook voor deeltijdwerkers. Omzet ting van de belastingvrije som in een voor iedereen gelijk fiscaal voordeel. En een heffing op ver- mogensrenucmciu. Het huidige belastingstelsel is volgens de PvdA-minister lek. Hij wil de maatregelen bij de kabi netsformatie aan de orde stellen. New York De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vanmorgen besloten de sancties tegen Irak te handhaven. Eerder op de dag had China aan gedrongen op beëindiging van de strafmaatregelen, die acht jaar ge leden werden ingesteld. Irak zou inmiddels hebben voldaan aan de belangrijkste voorwaarden voor opheffing, vooral waar het gaat om 's lands nucleaire programma. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Bill Richardson, erkende dat Bagdad grote vorderingen heeft gemaakt. Hij voegde er ech ter aan toe dat het land nog een lange weg te gaan heeft waar het gaat om chemische en biologische wapens. De VN stelden de sancties in 1990 in, nadat Irak buurland Koeweit was binnengevallen. Ridderkerk—Drie ongeveer 18- jarige jongemannen hebben gisteravond op de carpool plaats aan de Rotterdamseweg in Ridderkerk een sexcamper overvallen. In de wagen was alleen een 25- jarige vrouw aanwezig. Zij werd, nadat de deur was inge trapt, onder bedreiging var. een vuurwapen gedwongen enkele honderden guldens af te geven. Rotterdam De Rotterdamse wethouder E. Kuijper (milieu) wil dat deelgemeente Hillegersberg- Schiebroek de bevoegdheid om kapvergunningen te verstrekken teruggeeft aan burgemeester en wethouders. Dat zou b en w in staat stellen 630 bomen in het Schiebroekse Park te kappen. Rotterdam Airport dringt daar op aan omdat ze het luchtverkeer hinderen en de luchthaven econo mische schade berokkenen. De deelgemeente weigert al een jaar een kapvergunning. Zie ook pagina Rotterdam Den Haag De Tweede Kamer komt vandaag terug van verkie zingsreces voor een spoeddebat met minister Borst over de pro blemen met de zorg-CAO. De re geringsfracties staan achter het kabinet. Volgens hen ligt er ge noeg geld op tafel om een CAO af te sluiten. De oppositie bestrijdt dit en vindt dat het kabinet nog vóór de verkiezingen met meer geld over de brug moet komen. Borst wil morgen zelf met de vak bonden praten. Van onderhande len achter de rug van de werkge vers om zal volgens haar geen sprake zijn. De minister wil met de werknemersorganisaties van gedachten wisselen over de drei gende personeelstekorten en de werkdruk. Het pensioenfonds PGGM wil geen extra geld geven om het CAO-conflict op te lossen. Het kabinet heeft het conflict in middels voorgelegd aan een arbi tragecommissie, de commissie- Van Voorden. Het duurt naar ver wachting drie weken voordat die met een uitspraak komt. In zestig ziekenhuizen zullen morgen alleen spoedeisende ope raties worden uitgevoerd en die operaties waarvan uitstel de pati ënten zou schaden. De Neder landse Zorgfcdcratic, dc grootste werkgeversorganisatie in de ge zondheidszorg, zegt stappen te gen de bonden te overwegen. Zij noemt de acties 'een te zwaar ac- tiemiddel. waarvan de patiënten de dupe zullen worden'. Maar een woordvoerder van de bondenzei dat er in elk ziekenhuis voor wordt gewaakt dat gevaarlijke si tuaties kunnen ontslaan. De bonden hebben afgesproken op Koninginnedag, 4 er. 5 mei geen acties te voeren. In de regio Rotterdam worden acties in de po liklinieken van de ziekenhuizen voorbereid voor over veertien da gen. Daarna zijn de keukens aan de beurt. De actiebereidheid on der het keukenpersoneel wordt nog gepeild. Tijdens een bijeen komst van kaderleden van de bonden gisteravond in Engels bleek overigens dat de directies van vijf instellingen moeilijk doen over de acties. Vermoedelijk volgende week krijgen deze in stellingen bezoek van een bonds- delegatie. De acties in de zorgsector worden gesteund door de bevolking. Hit een opiniepeiling blijkt dat een overgrote meerderheid van de kiezers meer geld voor de gezond heidszorg belangrijker vindt dan lastenverlaging voor iedereen. De werkgevers in de thuiszorg hebben eieren voor hun geld ge kozen. Zij gaan met hetzelfde <tq\a pic rif» W7f onderhandelen met de bonden. De sector kan vol gens de werkgeversorganisatie LVT geen onrust gebruiken. Zie ook pagina 3 Zie ook weerbericht op pagina 20 Amsterdam Het paarse kabinet- Kok heeft het tekort op de begro1 ting onvoldoende omlaag ge bracht. Dat is 'een gemiste kans' schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) in haar jaarverslag. Volgens de huidige ramingen dreigt het begrotingstekort dit jaar zelfs weer iets op te lopen tot ruim 1,5 procent van het bruto binnenlands product, constateert bankpresident dr. A H. E. M, Wellink in zijn toelichting op het jaarverslag. „Dat is betreurens waardig, gelet op het relatief gun stige verloop van de Nederlandse economie waardoor een verdere reductie mogelijk en wenselijk was geweest." In de afgelopen kabinetsperiode steeg de ruimte voor extra beleid met liefst 16 miljard, omdat de economie sneller groeide dan ver wacht. Daarvan is slechts zo'n vier miljard gulden gebruikt voor het verkleinen van het begrotingste kort, aldus de bank. Verademing Het kabinet ging goed van start. „Vooral de verbeterde begrotings systematiek was een ware verade ming. Het strak vasthouden aan, het eerder overeengekomen uit gavenkader heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een stabiel eco nomisch klimaat" Dat strakke beleid dreigt echter te verslappen. Er ontstaan 'barstjes' in het aanvankelijk gunstige beeld over 1998. Er zyn onder meer tegenvallers bij de gezond heidszorg en de uitgaven voor asielzoekers. Daarnaast ontstaat in politiek Den Haag de gedachtê dat de broekriem wat minder strak aangetrokken moet worden. Zorgelijk constateert Wellink dan ook dat het succesvolle begro tingsbeleid bijna ongemerkt uit gehold wordt. „Het gevaar dreigt dat de schaatser op het begro- tingsijs -na een voortreffelijke tocht- vlak voor de eindstreep tempo verliest en minder gemot£ veerd aan de start voor de volgert. de marathon verschijnt." j Hypotheken De centrale bank maakte zich ook zorgen over het beleid van de ban ken om soepeler op te treden by het verstrekken van hypotheken. Banken verstrekken steeds meer hypotheken op twee salarissen, terwijl de onderpandeisen minder streng werden. Een belangrijke verhoging van de rente zou daa£ om niet alleen de particulieren in de problemen brengen, maar kaft ook de banken zelf bedreigen. Zie ook pagina's 3 en 19 f - f V mpiout&ni0(L«N,&4U.T^ r 10981 158639"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 1