2 Frans Schulte wil nu wel eens 'vorstelijk brunchen' zónder slapeloze nachten Imelda Marcos wordt 'schoenenverkoopster' 'De hoge dames en heren pronken alleen met onze veren' 'Judas was ''.IV geen geldwolf Vriendin van Clintons beoogd ambassadeur VS in Nederland Chris Amarettidessert m&u. *gg||gl Rotterdams Dagblad Voor tips en reacties: 010-4004337 Dinsdag 28 april 1998 Imelda Marcos op de plek waar ze hot liefste komt: de schoenen winkel. Arcfifeffoto EPA Imelda Marcos, beroemd en be rucht door haar privécollectie van circa 1700 paar schoenen, gaat in Londen een nieuwe schoenen zaak promoten. De weduwe van de voormalige Fi- lipynse dictator speelt een rol in de campagne van Harvey Nichols. Dit najaar prijkt haar foto op een advertentie met de tekst: 'Er is in uw kast alty'd ruimte voor een nieuw paar schoenen.' Een medewerker van de voorma lige Fiüpijnse First Lady heeft te gen de Britse Sunday Times be vestigd dat ze door het bedrijf is benaderd. Hij zei dat Imelda haar inkomsten niet zal besteden aan nieuwe schoenen maar zal gebrui ken voor goede doelen. De schoenenbranche heeft al eer der ingespeeld op Marcos' reputa tie. Een schoenenzaak in New York voerde een advertentiecam pagne met haar foto en de tekst: 'In ieder van ons zit een kleine Imelda.' k P Tv-presentatrice Paulien Huizinga in VARA TV-Maga2ine; „Ik heb nooit geweten dat ik bij de tv wilde. Ik wist alleen dat ik veel aandacht nodig had. De Miss-verkiezing was geen prestatie, je wordt gewoon mooi geboren. Een echte prestatie is om er vervolgens een carrière aan vast te kop pelen. Dat heb ik te danken aan mijn pitbull- karakter. Als Miss moet je lintjes doorknip pen en supermarkten openen. Leuk toch, je wordt er goed voor betaald. Mensen die daar minachtend over doen, zijn jaloers. Die staan voor vijf gulden per uur te serveren in een res taurant." Archieffoto KIPPA Oplossing dagpuzzelmaandag Horizontaal: 1. Het; 5. ode; 7. regie; 8. zee; 9. ark; 11. kraal; 14. op; 16. si; 17. ale; 18. ral; 19. el; 20. ar; 22. lepel; 25. ooi; 27. iet; 29. allen; 30. tra; 31. Verticaal: 2. Ere; 3. teek; 4. Lima; 6. dar; 8. zoo; 9, al; 10. kei; 12, roede; 13. aarde; 15. pal; 16. sla; 19. ego; 21. rut,'22. li; 23, pols; 24, lies; 26. oor; 28. enk. Opgave: Horizontaal: 1. Bang per soon; 7. mu zieknoot; 8. vlaktemaat; 10. houthak kersbijl; 13. dun stuk hout; 15, bijwoord; 16. afgelegen; 18. familielid; 19. familielid; 21. wisselborg tocht; 23. per soonlijk vnw.; 24. bijwoord; 25. varkens vlees; 27. geestdrift; 29. vporzetsel; 30. speelkaart; 32. voorzetsel; 33. woonschip; 35. Griekse ietter; 36.paardenslede;: Verticaal; 2. Indien; 3. muzieknoot; 4. uitroep; 5. vogel; 6. roem; 9, die renverblijf; 11. roofvogel; 12. dierengeluid; 14. purperkleur; 16. familie lid; 17. rondhout; 20. honingdrank; 22. huid; 25. plaats; 26. bazige vrouw; 27. loofboom; 28. akelig; 31. verbrandingsrest; 34. huisdier; 35. een zeke re; 37. muzieknoot; 38. landbouwwerktuig. I. plus; 39. bloemsteel. Door Mike Beünfante In de hectiek is zyn bril eraan ge gaan. Frans Schulte toont met een zielig gezicht het montuur waar van een pootje ontbreekt. „Het is ook zo'n chaos,** zegt hij „De tele foon staat niet stil Er moet nog van alles geregeld worden. Gek word ik er van. Iedere keer denk ik: dit is de laatste keer dat ik het feest organiseer. Maar dat zeg ik nu al tien jaar lang." Komende donderdag is het weer zo ver. Dan is het rustieke plein voor paleis Noordeinde weer ver anderd in een groot pretpaleis, waar hooggeëerde gasten zich la ten laven tijdens de zogeheten vorstelijke brunch. Frans Schulte tekent dan voor de tiende maal voorde organisatie. „Het is altijd een zeer feestelijke boel. Diplomaten, hoge officieren, gegoede Haagse burgers zitten dan aan tafel met zangers, politici, kunstenaars en vertegenwoordi gers uit het bedrijfsleven. Juist dat gemêleerde gezelschap én na tuurlijk de optredens van de meest uiteenlopende artiesten (Thijs van Leer, Hans Boskamp, ballet van het Nederlands Dans Theater, klassieke muziek van Henriëtte de Groot worden gelar deerd met optreden van verschil lende woordkunstenaars) draagt bij aan het succes van de brunch, dat tien jaar geleden kleinschalig is begonnen, maar tot een festijn is uitgegroeid." Schulte, in een 'vorig leven' de stem van de Katholieke Radio Omroep, tegenwoordig actief in de public affairs, gaat graag prat op zijn geesteskind. „Het was Judas Heeft Jezus wet voor het* geld verraden. De dertig zilver lingen die hij voor zijn geniepi ge daad kreeg vormden zelfs in (het arme Israël van de eerste 'eeuw een bescheiden som. De afvallige discipel moet uit te leurstelling over Jezus' levens weg gehandeld hebben. Tot die conclusie kwamen muntkundigen tijdens een bij eenkomst over munten in de tijd van Jezus in de Noord-Ita liaanse stad Turijn. „Als Judas zo op hetzilvp belust was ge weest, had hij veel meer ge vraagd," aldus de deskundi gen in de Italiaanse krant La Stampa. Volgens het Mattheüs-evange- lie kreeg Judas van de joodse religieuze autoriteiten dertig zilverlingen om Jezus aan hen over te leveren. Nadat zij Jezus ter dood veroordeeld hadden, kreeg Judas berouw, gaf het bloedgeld aan de overpriesters tefüg en verhing zichzelf. De deskundigen schatten dat het zilver nauwelijks 450 gram woog. Geldzucht kan dus niet het motief voor Judas' verraad zijn geweest. Alternatieve ver klaringen gaan uit van het ver moeden dat Judas van Jezus verwacht had dat die Israël van de Romeinse bezetter zou ver lossen en het Koninkrijk van God op aarde zou vestigen. Toen hij zag dat Jezus niet uit was op het verdrijven van de Romeinen, zou hij hem uit te leurstelling hebben verraden. toch te gek dat er in Den Haag, de hofstad, tien jaar geleden weinig tot niets werd geregeld. Ik woon de in die tijd tn het mooie witte koopmanshuis aan de Paleis- straat 2 dat uitkijkt over het plein en verbaasde me erover dat die plek op Koninginnedag uitgestor ven was, terwijl het toch juist de plaats was waar feestvierende mensen hadden moeten samen scholen. Natuurlijk kwam dat om dat koningin Beatrix nu eenmaal verkiest het land in te gaan. Maar dat was natuurlijk geen reden voor de Hagenaars om op de feest dag niets te ondernemen." Uitkijkend over het plein en mij merend over het verleden kreeg het plan langzaam vorm in zijn brem, „Ik herinnerde me dat ik als kind vrijwel elk jaar met mijn ouders naar Soestdijk trok om daar het bloemendefilé te aan schouwen. Dat was een waar volksfeest en dacht: zoiets moe ten we ook in Den Haag organise ren ook al verkiest de majesteit het land in te trekken. En aange zien lekker eten en drinken men sen dichter bijelkaar brengt, kwam ik op het idee voor een ge meenschappelijke maaltijd in de buitenlucht voor het paleis Noord einde." Sindsdien stort Frans Schulte zich met ziel en zaligheid op de or ganisatie van het evenement. „Het is leuk als blijkt dat de vor stelijke brunch weer een succes is geworden. Dan weet ik weer waar voor ik het allemaal gedaan heb. Maar af en toe kan ik wel janken. Geloof me. Het organiseren van de brunch is een heidens karwei. Elk jaar krijg ik er weer slapeloze nachten van. Ik moet bijvoor beeld niet alleen eten en drinken voor 500 gasten regelen, maar ook iemand die het klaarmaakt En dan heb ik het nog niet eens over het warmhouden van de gerech ten, de serviezen. De stoelen en tafels waaraan de mensen moeten zitten. De geluidsinstallatie, het podium dat moet worden ge bouwd, of de piano. En alles moet voor een prikkie, of via vriendjes worden geregeld. Dat vreet ener gie. En het vervelende is dat ik bijna alles alleen moet doen. De gemeente Den Haag steekt geen hand uit. Wat zeg ik: ze laten me zelfs precariorechten betalen. Ik 1 Frans Schulte bij het beeld van koningin Wilhelmina, dat op het plein tegen- overhetwerk- paleis van de koningin staat. Foto Jacques Zorg- marv/GPO word soms echt heel verdrietig van de houding van de gemeente. De vorstelijke brunch is uitge groeid tot een evenement van naam. Het is een grote Den Haag- promotie. De stad bruist echt die dag. Maar hulp hoef ik niet te ver wachten." Stoppen Frans Schulte denk er daarom hard over om na het tienjarig jubi leum te stoppen met het organise ren van'de vorstelijke brunch. „Roland Verbiest, de drijvende kracht achter dc organisatie van de KoninginneNach, houdt er ook mee op. Hij heeft een enorm spek takel uit de grond gestampt, maar ondervindt ook alleen maar te genwerking. De gemeente Den Haag zou met dit soort evenemen ten de handen uit de mouwen moeten steken. Maar nee, de hoge dames en heren, pronken alleen met onze veren. Dat vinden ze ge makkelijker. Het is toch te gek voor woorden dat wij onze nek moeten uitsteken om de zaak fi nancieel rond te krijgen." „Nee, ik hoef van de gemeente geen geld. Maar het zou leuk zyn als ze in de toekomst materiaal zouden kunnen leveren, waar door het mij eenvoudiger wordt gemaakt om de brunch te organi seren, Elektriciteit bijvoorbeeld. Water. Rechauds om het eten warm te houden. Laten ze een vleugel regelen voor de pianisten, of een geluidsinstallatie. Maar ze doen niets. Helemaal niets. Het zou toch te triest voor woorden zijn als dit evenement zou ver dwijnen puur en alleen maar om dat de gemeente geen hand uit steekt Ik stop resoluut als vol gend jaar geen afspraken worden gemaakt. Ik heb dat natuurlijk al een paar keer geroepen. Maar dit keer ben ik serieus." Door John Wanders President Clinton zal naar ver wachting op betrekkelijk korte termijn de 44-jarige docente kunstgeschiedenis Cynthia Perrin Schneider voordragen voor de post van ambassadeur in Den Haag. Stemt de Amerikaanse Senaat in met de voordracht, dan wordt Schneider de opvolgster van Terry Dombush, de huidige Amerikaanse ambassadeur in Ne derland. Cynthia Schneider en haar echtgenoot Tom, een Demo cratische lobbyist, zijn vrienden van de Clintons. In de aanloop naar de presidents verkiezingen van 1996 bleek het echtpaar Schneider uiterst effec tief in het inzamelen van geld voor de Democratische campagne van president Clinton en vice-pre sident Al Gore. Op 13 juli 1995 or ganiseerden de Schneiders een partijtje in hun huis in Sandy Spring (Maryland), waarbij de op brengst 380 duizend dollar (790 duizend gulden) bedroeg. Die bij eenkomst werd vastgelegd op vi deoband en deze opname werd november vorig jaar samen met 23 andere banden vrijgegeven door het Witte Huis. Dit laatste ge beurde op bevel van de rechter. Het ministerie van Justitie onder zocht in die periode of Clinton en Gore tijdens hun herverkiezings- csmpagne mogelijk de wet had den overtreden. Op de koffie Het echtpaar Schneider schonk uit eigen zak 5950 dollar (ruim twaalf duizend gulden) aan de De mocratische partij en werd om die reden samen met een groep ande re donateurs op de koffie uitgeno digd in het Witte Huis. Ze werden ontvangen door vice-president Gore. Ook die vermaarde koffie- bijeenkomsten waren het afgelo pen najaar onderwerp van justiti eel onderzoek. Cynthia Schneider doceert aan de Universiteit van Georgetown, een van de duurdere wijken van Was hington. Ze maakt deel uit van een presidentiële commissie die op verzoek van het Witte Huis de financiële ondersteuning van de culturele sector onderzocht. First Lady Hillaiy Rodham Clinton is ere-voorzitter van deze commis sie, die vorig jaar opperde dat het Congres aanzienlijk meer geld zou moeten uittrekken voor de ondersteuning van musea, biblio theken, historische locaties, pu blieke omroepen, theaters en symfonieorkesten. Indianenstammen Tom Schneider en Bill Clinton kennen elkaar sinds hun studie tijd aan de Universiteit van Geor getown. Schneider is lobbyist voor een groep indianenstammen die met succes wist te voorkomen dat rivaliserende stammen een casino konden openden in Hud son (Wisconsin). De regering-Clin- ton wees het plan voor het casino op 14 juli 1995 af, precies een dag nadat de Schneiders in hun wo ning 380 duizend dollar inzamel den voor de Democratische partij (lees: voor de campagne van Clin ton en Gore). Een deel van het be drag dat de Schneiders inzamel den was afkomstig van de india nenstammen waarvoor Tom Schneider werkzaamheden ver richt De gang van zaken rond de be sluitvorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken over het beoogde casino in Hudson oogt dermate verdacht, vindt ook justi tie, dat de kwestie in handen is ge steld van een speciale aanklager. Deze heeft bij wet een onafhanke lijke positie ten opzichte van de president en het Congres. Er zijn getuigen die beweren dat Tom Schneider in besloten kring heeft toegegeven dat hij met Clinton heeft gesproken over het casino in Hudson, kort voordat de plan nen voor dat casino werden afge keurd door de regering. Vroeger kwam ik vaker in muse um Boijmans Van Beuningen dan tegenwoordig. Ik ben zelfs nog eens lid geweest van de Vereni ging van Vrienden van Boy- mans-van Beuningen", zoals het museum toen nog heette. Voor tachtig gulden mocht je het hele jaar door naar binnen, je kreeg een mooie agenda, uitnodigingen voor openingen en lezingen, aan biedingen voor kunstreizen naar buitenlandse museums. Ik was al een tijdje lid, toen ik dacht dat ik nu ook wel eens wilde weten wie rrpjn vrienden waren. Dus ging ik op een avond naar een bijeenkomst van de VvVvB-vB. De aardige mevrouw, naast wie ik kwam te zitten, stelde zich met enige nadruk voor ais een Mees, of een Hope, in ieder geval een naam die als een dukdalf in de ge schiedenis van Rotterdam veran kerd staat. Ze bleek bestuurslid van de Ver eniging te zijn en was bly met myn komst, want het was brood nodig dat de verkalkte aderen van de vriendenkring met nieuw, maar vooral jong bloed werden doorstroomd. Ik schrok me dood. Ik was nog net geen vijftig, maar ik voelde me plotseling heel oud worden. Ik keek wat beter om me heen en zag dat ik inderdaad een van de jongsten, zo niet de jongste in het gezelschap was. In die tyd was Wim Crouwel direc teur van het museum. Een vorm gever van beroep en een minder museale meneer dan zijn voor ganger Wim Beeren, die altijd on begrijpelijke museumtaai mom pelde. Crouwel sprak meestal ge wone mensentaal, wat overigens in museumkringen geen verdien ste schijnt te zijn. Daar geldt, met behoud van salaris: hoe ciypli* scher, hoe krankzinniger. En krankzinnigheid is een geestes gesteldheid die in de kunst geen windeieren legt. Een afgesneden oor kan voor veel geld zo weer wxn den aangenaaid. Nieuwe directeuren willen altijd verbouwen en/of uitbreiden. Crouwel liet een mooi glazen pa viljoen aan de achterkant van het museum neerzetten, maar helaas ook een lelijk, fantasieloos blok aan de voorgevel, waardoor het gebouw het aanzien kreeg van een oecumenische kerk in een nieuwbouwwijk uit de jaren vijf tig. Pasen jongstleden werd er dan ook een kerkdienst gehou den, compleet gebed en gezang. Boymans heeft nu een voorgan ger die cryptischer is dan het ora kel van Delphi. De Belg Chris Dereon scheidt regelmatig tek sten af, waarbij vergeleken de Openbaring van Johannes de hel derheid van een reclamefolder heeft, En hij gaat verbouwen en uitbreiden. Twee Belgische archi tecten staan garant voorde zo veelste metamorfose van het ou de, prachtige gebouw Op de stadstelevisie lichtte Der eon de plannen toe en orakelde een alinea, waarvan ik één zin heb onthoudenomdat ik enige tijd nodig had om te begrijpen wat die inhield: "hun axioma is een niet- beeld, tel daar de architectuur bij op en je hebt een onvergetelijke plek." Ik ben eruit gekomen. Vol gens mij betekent het dat er eerst niets is (het niet-beeld) dan komt de aannemer (architectuur) en dan heb je iets (een onvergetelijke plek). En Chris zag dat het goed was (Genesis 1 gedeeld door 12). Dit dessert dat in een hoog glas of coupe wordt geserveerd, smaakt bijzonder en is in eenmum van tijd te bereiden. De basis bestaat uit Amarettikoekjes, slagroom en Amarettolikeur. Amaretti zijn kleine harde Italiaanse koekjes, die in smaak erg veel op onze bit terkoekjes lijken. Ze zijn tegen woordig ook in Nederland te koop in degroteresupermarktenin pak jes van 100 g. Omdat de koekjes fijngemalen worden is het dessert bovendien een ideale gelegenheid ui 11 gebrufcen exemplaren of koek jes die al even liggen op te maken! Bereiding: Verkruimelde koekjes zeer fijn in de keukenmachine- Klop in een kom de koude slag room stijf met de suiker en het kof- fiepoeder. Druppel al kloppend de Amaretto hierbij. Spatelhetkruim van de koekjes door de slagroom en schep de room in glazen of cou pes. Bestuif de bovenkant eventu eel met wat poeder van de fijnge malen koekjes. Koud serveren. mr. Jesse van Muylwfick De rechter BBA-l ALLEEN MAAK (4 personen:) Marian Carty FronV L calOAmaret- Ciphtrt tikoekjes,Z50 ml <1/41) slag room, 1-2 eet lepels suiker, 1 volle theelepel instant koffie- poeder, 1 eet- Lil LI 'LI CLDUSEAU lepel Amaret tofikeur Fred Basset FC f Ik ben niet ongehoorzaam KOM, FCEP. rnoar'n beetje t raaq,.. Ik kom Heinz 7" zay/s/c t atom„sicer £K jmset? S-TXAATlc*CSr ►♦OftOd'A/ tASHVCae# A/CMS, Wv AV/</CU/£ esssv csnrf VAM/HU ooxrwerrj /eoe^r fttssmsi zw a7tu£CT£0vr w •Oj- Peanuts ReneWindigenEddiedeJong ennnv TS&Pr h/j Her Heie HU/S WH GZAM.GKOH ÜHüM AAM &R Charles M.SchuIz 1ftOCHTB©-) f-rj WAAR SCHUWING VOOR KLEINE m v VAARTUIGEN. D-/* toenemende WIND. GOLVEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 2