13 m 'Onderzoek naar vossenoverlast in Midden-Delfland' I «T~KEUKENSIUMO gZEfSQSESDEK 3 BABtMtoMCFI Rotterdams Dagblad Kamervragen naar aanleiding van meldingen Lastige jongen gevloerd 'Lasershow van Stadserf tonen aan Schiedam ril ers^ Westwijk heeft nog veel meer 'linedancers' nodig PW en huurders sluiten akkoord tot en met 2000 Noordvest onderzoekt verhuizing naar pand Nationale Woningraad -O Meisje vermist Theaterkaartje goed voor openbaar vervoer-ritje Zakkenroller pikt beurs Bromfietser aangereden Verwond door winkeldief Geen autobrand Rotterdams Dagblad Waterweg Dinsdag 28 april 1998 Den Haag De 15-jarige Lamyae uit Den Haag wordt sinds 25 fe bruari dit jaar vermist. Het meisje was opgenomen in een kinderte huis in het oosten van het land en is aan de aandacht ontsnapt van haar begeleiding. Lamyae was vo rig jaar september ook al vanaf haar ouderlijk huis in Den Haag weggelopen. Zij werd toen na pu blicatie in de media teruggevon den in Gouda. De politie verzoekt mensen in de regio die haar hebben gezien of informatie hebben die by het on derzoek naar haar verblijfplaats van pas kan komen, contact op te nemen met Bureau Soesterberg in Den Haag, telefoon 070- 3102983. Hel meisje heeft een getinte huidskleur, is circa 1,70 meter lang en heeft een normaal, slank postuur. Ze heeft kort, zwart ge kruld haar - anders dan op de foto. Schiedam Het theaterkaartje als toegangsbewijs voor het open baar vervoer van de RET. Met in gang van september is het moge lijk bij het Theater a.d. Schie en theater de Teerstoof. Een kaartje voor een van de voorstellingen in de Schiedamse theaters doet op de dag van de voorstelling ook dienst als vervoersbewijs voor bus, tram en metro in het geheie vervoersgebied van de Rotter damse vervoersmaatschappij. Drie uur voor aanvang van de voorstelling kan de theaterbezoe kergratis gebruik maken van alle vervoerslijnen van de RET. De regeling is een extra service van de leiding van de Schiedamse theaters om de bezoekers van de voorstellingen per openbaar ver voer naar de plek van de voorstel ling te krijgen. De kosten van het theatervervoer worden verrekend op basis van een schatting. Het theater betaalt een vast bedrag aan de RET ongeacht het aantal theaterbezoekers dat gebruik maakt van de regeling. De voor ziening zal na een jaar worden ge- evalueerd. Toch is ook aan verstokte autorij ders gedacht. Deze kunnen de theatertaxi bellen die ze thuis op haalt en weer afzet. Binnen Schie dam geldt een korting van vijf gulden en voor een rit naar Rot terdam, Capelle aan den IJssel, Hoogvliet, Gaardingen en Maas sluis geldt tien gulden korting. De korting wordt in de taxi met de chauffeur verrekend. Maar het openbaar vervoer geniet toch de voorkeur bij de theaterleiding en dus moeten de autoliefhebber nét iets meer moeite doen. Als de te rugreis per theatertaxi wordt on dernomen. moet dit voor aanvang van de voorstelling worden ge meld aan de receptie. Dc toegangsprijs voor het Schie damse theater is overigens inclu sief de garderobe en een drankje in de pauze. Zie ook pagina 14: Eerste visite kaartje nieuwe theater Vlaardingen Er moet een onderzoek komen naar de overlast van vossen in Midden-Delfland en het Westland. Het Vlaardingse Tweede Kamer lid Agnes van Ardenne (CDA) heeft dat bepleit in schriftelijke vragen aan de minister van Land bouw en Natuurbeheer. Van Ar denne verklaart dat vossen hier stelselmatig schapen, lammeren, eenden, kalkoenen, kippen en ko nijnen doden. Volgens het Twee de Kamerlid zijn bij de politie Haaglanden de laatste maanden ruim 25 meldingen ontvangen van vossen die schade aanrichten aan huisdieren en vee. Op de kin derboerderij in Hoek van Holland zijn zelfs diverse malen dieren ge dood. Overwogen wordt de kin derboerderij te sluiten. Van Ardenne wil dat de minister laat onderzoeken wat er precies aan de hand is in Midden-Delf- Hoek van Holland Een 33-jarige inwoonster van Hoek van Holland is gisterochtend in een winkel aan de P. K. Drossaartstraat door een zakkenroller bestolen van haar portemonnee. Diezelfde ochtend werd ingebroken in een caravan van een 34-jarige vrouw uit Rot terdam. Dc inbreker was via het slaapkamerraam de caravan bin nengedrongen. land. Ook wil ze van verantwoor delijk minister Van Aartsen we ten of hij maatregelen wil treffen om verder dierenleed te voorko men. In Midden-Delfland en het West- land wordt al enige tijd actie ge voerd tegen de vossenoverlast. De 's-Gravenzandse C. van der Berg zit elke morgen bij de telefoon om klachten te verzamelen. Ze heeft al tientallen meldingen binnenge kregen. Ook bij M. Wijnands van de Wild beheereenheid Midden-Delfland zijn de afgelopen weken zeventig meldingen binnengekomen over vossen die huisdieren en klein vee, zoals lammetjes, hebben aan gevallen. „Maar voor de provincie is daarmee niet aangetoond dat er sprake is van overlast. Die let al leen op economische schade." Wijnands probeert de provincie ervan te overtuigen dat vossen wel degelijk schade veroorzaken in deze regio. „We inventariseren hoeveel weidevogels het slachtof fer worden van vossen. Want enerzijds laten we weidevogels rustig broeden en beschermen hun nesten. Anderzijds kan de vos gewoon zijn gang gaan. Dat is niet logisch." Op dit moment mogen jagers in Midden-Delfland en het Westland uitsluitend overdag op vossen ja gen. Na zonsondergang is de jacht op de nachtdieren verboden. Eerst hadden twee politiemensen een groep opgeschoten jon geren die scheldwoorden riepen voorbij laten gaan, terwijl ze gisterochtend bezig waren met een hulpverlening op de Van Baerlestraat in Vlaardingen. Korte tijd later keerde de groep echter terug en hinderde de agenten bij hun werk. Vooral een jongen op een lawaaierige brommer wist van geen ophouden. Daarop besloten de agen ten in te grijpen en na een korte achtervolging konden ze de re calcitrante jongen in zijn nekvel grijpen. De 17-jarige knaap verzette zich hevig tegen zijn aanhouding, zodat de twee agen ten om assistentie moesten vragen. Met behulp van twee bur gers wisten ze hem uiteindelijk in de boeien te slaan. De jon gen heefteen proces verbaal gekregen wegens belediging en verzet tegen aanhouding. Daarna mocht hij weer gaan. Folo Roel Dijlkstra Schiedam De gemeente moet de lasershow die is gemaakt voor de officiële opening van het Stadserf nog een keer vertonen voor de Schiedammers, bijvoorbeeld ty- dens de Brandersfeesten eind september. Dat vindt Michel Fo- vée van Resal Laser uit Giessen- burg, die de show tevens wil ge bruiken als promotiemateriaal voor zijn bedrijf. Hij wil zijn laserinstallatie dan te gen een zacht prijsje neerzetten. Tijdens het recente open huis van het Stadserf konden bezoekers van het theater de show op video bewonderen. „Maar dan mis je toch de derde dimensie," aldus de directeur, die erg te spreken is over het ontwerp van de Schie damse kunstenaar Diet Wiegman. Wethouder Luub Hafkamp (cul tuur) vertelt dat hij eveneens on der de indruk was van de 'fraaie act'. „Na de opening van het Stad serf werd al opgemerkt dat er een breder publiek van zou moeten kunnen genieten. Het is dus ze ker niet uitgesloten dat we er nog iets mee doen," laat hij weten. De Brandersfeesten noemt hij een goed idee, maar hij ziet ook moge lijkheden bij het Haven- en Mo lenfestival of in september bij de opening van het theaterseizoen en het plein. „Het onderwerp komt in elk geval nog terug in het college," verzekert hjj. Het colle ge zal ook bespreken of er toe stemming komt voor het promo tionele gebruik van de Schiedam se lasershow. Verfrissend Resal Laser verzorgt jaarlijks zo'n vierhonderd kleine en grote shows, zoals bij het optreden van Vangelis enkele jaren geleden in Kunstenaar Diet Wiegman laat in de lasershow alle aspecten van het nieuwe Stadserf aan bod ko men. Foto Jan van der Ploeg Rotterdam. „Het unieke was dit keer dat de creatieve gedachte niet by ons maar bij de kunste naar vandaan kwam. Meestal krij gen we iets aangeleverd en gaan we er zelf mee aan de slag. Voor ons was het ontwerp van Diet Wiegman verfrissend, qua vorm geving, thematiek en symboliek. Ook de muziek was heel apart." Die junglemuziek was gemaakt door Execute van Schiedammer Mike Redman en Martijn Spie renburg uit Hilversum. Wiegman heeft volgens Povée een mooie mix gemaakt tussen wat begrijp baar is voor het grote publiek en acceptabel voor de opdrachtgever. De ondernemer uit Giessenburg zegt graag nog een keer te willen samenwerken met de Schiedam se kunstenaar. Voor Diet Wiegman was de op dracht van de gemeente de eerste ervaring met lasers, waardoor hij zich eerst moest verdiepen in de techniek en de mogelijkheden. In zijn ontwerp liet hij alle elemen ten van het Stadserf aan bod ko men. „De moeilijkheid was dat die platte tekeningen ruimte moesten suggereren. Het bijzon dere effect is dat gebouwen ais het ware over de toeschouwer heen zakken," legt Wiegman uit. Hij prijst de samenwerking met de gemeentelijke afdeling voorlich ting en Rob Roos, de technische man van het theater. Besloten werd om de lasershow onver wacht te starten nadat minister Dijkstal zijn toespraak had beëin digd. De show sloeg in als een bom. Of er een vervolg komt, kan de veelzijdige Schiedammer niet zeggen. „Ik vond het leuk om het een keer te doen. Misschien kan ik het met de kennis en weten schap die ik nu heb nog wel per fectioneren." Datzelfde deed hij met eerdere kunstwerken waarbij afval en licht een rol spelen. Dat Resal Laser zijn ontwerp als pro motiemateriaal wil gebruiken, noemt hij 'een aardige bijkom stigheid'. Werk van Wiegman is momenteel te zien op de expositie Groei in Barendrecht. In Gonnchem werkt hij in de Lingewijk aan het enige blijvende beeld in het kader van de expositie 'De Taal van Staal', een onderdeel van Gonnchem Cultuurstad. In het najaar begint de aanleg van een bakstenen beeld van zijn hand op het Fran senplein in Vlaardingen. Daar naast heeft Wiegman van de RO- TEB de opdracht gekregen om een beeld van afval te maken. 'hnedancers' om in het Gumess Book of Records te komen. Maar inmiddels hebben de organisato ren van het wijkfeest mVlaardin- gen-Westwijk dat op zaterdag 13 juni wordt gehouden, de plannen 'iets' moeten wijzigen. Het aantal van 2955 lindancers blijkt name lijk een Benelux-record te zijn. Het officiële wereldrecord, zo kreeg wijkcentrum De Telder on- v langs te horen, staat inmiddels op 55021inedancers. Het mag de pret niet drukken want 'we gaan gewoon voor het wereldrecord!' zegt de organisa tie. Inmiddels hebben zich onge veer 2000 iinedancers aangemeld, niet alleen uit Nederland, maar ook ongeveer 600 uit België en 800 uit Duitsland. Er ligt nog een groot aantal brieven klaar om ver stuurd te worden naar verschil lende clubs en organisaties in het land. Internationaal Het buurtfeest dat in 1996 als open dag in De Telder begon, zal dit jaar dan ook uitgroeien tot een wijkfeest met nationale sterren en een internationaal tintje. Want de organisatie heeft inmiddels ook Lee Towers. Grant Forsyth en Martijn Krabbé weten te strik ken om het feest met hun optre dens op te luisteren. Het teest dat geheel in de sfeer van 'countiy and western' gehou den wordt, omvat verder diverse kinderacitiviteiten, een sponsor loop voor verenigingen en scho len. een grote rommelmarkt en een Rad van Avontuur. Hoogte punt moet de wereldrecordpoging Linedancmg op het Telderplein worden, dat wordt gecoördineerd door Simon de Bruin en zijn 'Sou thern Comfortdanccrs'. De opbrengst van de dag gaat naar de kinderafdeling van het Holy Ziekenhuis en het Josephi ne Nefkenshuis van de Daniel den Hoedkliniek. Dankzij hoodsponsor VSB en een groot aantal andere sponsors die inmid dels hun hulp hebben toegezegd, is de organisatie erin geslaagd om een deel van dc wensenlijst van het Holv Ziekenhuis al in vervul ling te laten gaan, vanerend van een koelwatennstallatie en een fax, tot driewielers. Het grootse wijkfeest wordt een uitgerekt lint van activiteiten en feestelijkheden tussen de twee centrale podia op het Telderplein en het Erasmuspleïn. Burgemees ter Stam van Vlaardingen zal het startschot verrichten, om 10.00 uur op het Telderplein en om 10.15 uur op het Erasmusplein. (Voor informatie of aanmelding: wijkcentrum De Telder, tel. 010- 4348993). Vlaardingen Een 19-jarige Vlaar dingse is gisteravond rond kwart voor zeven op de Julianasingel in botsing gekomen met een auto. Ze is met een hoofdwond en een hersenschudding overgebracht naar het Holy Ziekenhuis. Ver moedelijk is de bromfietsster door het rode licht gereden. De politie onderzoekt de bromfiets op technische gebreken. Schiedam Een personeelslid van een supermarkt aan het Broersveld is gistermiddag ver wond dooreen winkeldief. De dief was eerder door een personeelslid in een tram aangehouden, maar wist weg te vluchten richting de Rotterdamsedijk. Na een achter volging met medewerking van de trambestuurder vond een korte worsteling plaats. Het personeels lid raakte daarbij licht gewond dooreen scherp voorwerp, waarna de winkeldief vluchtte. Maassluis De goede bedoelin gen van de brandweerwerden gis termiddag door een 25-jarige au tomobilist niet op prijs gesteld. De brandweer kreeg rond vijf uur een melding van een autobrand op de Uiverlaan in Maassluis. Toen het niet lukte de eigenaar te achterhalen, besloot de brand weer een raam te forceren. Nadat het raampje zonder schade ver wijderd was, kwam de eigenaar aanlopen. Hij verklaarde dat een lekkende radiateur de stoom ver oorzaakte en reageerde agressief op de hulpverleners. Een. gesprek met de politie bracht ook geen be vrediging. Abonnee Service r bazorslng v«n dB Kri mandoo fm vrlldaa vo i n oo tot 1 B OO uur x«xt«rdag 1S,OOtot 1B.30 uur Tolofoon: 010-4004 Schiedam De Schiedamse Wo ningstichting Noordvest heeft plannen om een nieuw pand te be trekken. De woningstichting heeft het oog daarbij laten vallen op het gebouw van de Nationale Woningraad op de hoek van de Laan van Bol'es en de Valerius- straat in de wijk Groenoord. Dit pand zou na een grondige op knapbeurt geschikt zijn om on derdak te bieden aan de verschil lende onderdelen van Noordvest. De huidige bedrijfsruimte van de woningstichting aan de Noord vest 18 is niet geschikt voor de nieuwe manier van bedrijfsvoe- ren van de Schiedamse verhuur- der. Noorvest wil bijvoorbeeld alle publieksfuncties op de begane grond hebben en dat is in het hui dige pand niet mogelijk. Verder is het gebouw ook aan een grondige opknapbeurt toe. Deze twee facto ren zorgden ervoor dat ccn ver huizing naar het pand van de Na tionale Woningraad al snel in beeld kwam. Noordvest is op het moment ook druk in gesprek met Woning bouwvereniging Schiedam (WbS) over een mogelijk samengaan. Het is de bedoeling dat nog voor de zomer een beslissing wordt ge nomen over 'het onderzoek naar mogelijkheden tot samenwer king'. Bij een mugelijk samen gaan ontstaat een corporatie in Schiedam die zo'n 17.000 wonin gen beheert. Het grootste deel is van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf waaruit Noordvest is voortgekomen. Het bezit van WbS, die ontstond na een afge dwongen fusie van vij f kleine wo ningbouwverenigingen, bestaat uit zo'n vij f t /end beter gekwali ficeerde won in gen. De verhuizing vali Nuuiu\esi naar het pand van dc Nationale Woningraad hoeft volgens direc teur J. Feijtel geen problemen op te leveren voor een mogelijk sa mengaan met de WbS. Hoewel hei pand te klein is om beide organi saties in de huidige samenstelling te huisvesten be tekent dit niet dat automatisch weer verhuist moet worden als het samengaan een feit wordt. „Je zou ook aan een mogelijkheid kunnen denken dat er wordt gewerkt met wijkkanto- renj' zegt Feijtel. ..Daarbij kun je een deel van de organisatie onderbrengen in die wijkkantoren waardoor er ruimte uiiUlcui in je iiooiuvesiigiiïg. Bij onze verhuisplannen zullen dit zaken zijn die we meewegen. Ui teraard kijken we ook naar de flexibiliteit van de mogelijk nieu we huisvesting." Vlaardingen Patrimoniums Wo ningstichtingen de bewonersraad van de corporatie zy n een huurak- koord voor driejaar overeengeko men. De huurverhoging loopt tot en met 2000 af van 3,5 procent dit jaar, tot respectievelijk 3,2 en 3,0 procent in de twee daaropvolgen de jaren. Hoewel een 3-jarig akkoord tus sen corporatie en bewonersraad in deze regio tamelijk uniek is, vallen vooral de grote verschillen op met de huurverhoging die Stichting Woningbedrijf Gaar dingen, de beoogd fusiepartner van Patrimoniums Woningstich ting (PW). De Stichting Woning bedrijf Vlaardmgcn (SWV) heeft vorige week een huurverhoging vastgelegd met de huurders van 3,9 procent voor dit jaar - een ver schil van een half procent. PW-directeur B. Pluimer waar schuwt ervoor dat die vergelijking niet automatisch opgaat. „Je moet niet alleen naar de procentuele verhoging kijken, maar ook naar de verhoging in guldens. Wij heb ben heel andersoortige woningen die gemiddeld duurder zijn dan die van de Stichting Woningbe drijf. Wat ik daarmee wil zeggen is dat bijvoorbeeld 4 procent van 550 gulden met zo veel verschilt van 3,5 procent van 600 gulden." Wat Pluimer zeker zo belangrijk vindt, is dat er een meerjarig ak koord met de bewonersraad is ge sloten. Iets wat in grote steden ook wel voorkomt maar voor het Waterweggebied uniek is. „Het is vooral mooi omdat we de trend van lagere stijging van de woon lasten kunnen doorzetten (vorig jaar bedroeg de huurverhoging 3,8 procent, red.). Daar bovenop kunnen we de komende jaren meer aandacht besteden aan an dere zaken. Er gaat altijd een hoop tijd en energie in zitten. Een ander voordeel is dat we nu voor drie jaar weten waaraan we toe zijn. Wij als corporatie in onze fi nanciële huishouding, maar ook de huurders weten in grote lijnen welke kostenverhoging er de ko mende jaren op hen alkomen." Overigens hebben zowel PW als de bewonersraad zich er in de on derhandelingen van verzekerd dat bij 'hele rare of onverwachte economische ontwikkelingen' de partijen weer aan tafel gaan om nieuwe afspraken te maken. „Maar," stelt Pluimer, „we gaan er in principe vanuit dat dit niet nodig is." Behalve over de huurpenningen, zyn er ook afspraken gemaakt over investeringen die PW de ko mende jaren doet. Zo wordt er ne gen miljoen gulden opzij gelegd voor investeringen in beheerplan- nen. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan het opknap pen van de entreepartijen van zo'n duizend woningen, verspreid over de hele stad. In totaal bezit PW vijfduizend woningen. Te hoog Ook de bewonersraad van PW, die vorig jaar uit onvrede opstapte tij dens de onderhandelingen over de nieuwe huren, is tevreden. Voorzitter J. Sloot laat doorsche meren dat er altijd wel mensen zullen zijn die ook de nu afgespro ken percentages te hoog vinden. „Wij zijn de onderhandelingen in gegaan met realistische voorstel len. Wanneer je op voorhand je ei sen te hoog stelt, zwak je je onder handelingspositie af," aldus Sloot, die het na de perikelen van vorig jaar noodzakelijk vond om voor de dialoog met de huisbaas te kiezen. Kritiek dat de bewonersraad geen afspraken heeft gemaakt over de goedkope woningvoorraad van PW, wuift de voorzitter weg. Het gemeentebestuur buigt zich het komende jaar over het zogenoem de stadsplan. Daarin zal -onder meer in samenspraak met de wo ningbouwverenigingen - bijvoor beeld een opzet worden gemaakt over de aantallen goedkope huur woningen die in Gaardingen no dig zijn en waar die moeten staan. Met de optie dat er mogelijk een aantal huizen wordt gesloopt om plaats temaken voorduurdere. „We besteden liever onze enerige om te participeren in het opstel len van dat stadsplan. Dat is nutti ger dan afspraken maken waar van je van te voren kan inschatten dat deze niet, althans niet voor de langere termijn, zijn te handha ven als dat voorspelbaar gaat bot sen met invulling van locaties van sociale woningen," aldus Sloot DORPSSTRAAT 174 2992 A9 EAR£NDRECHT BU OE WATERTOREN A TEL 0180^11100MAANOAGGESLOTEK-VRIJDAGKOCMVONO l|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 5