14 Eerste visitekaartje Schiedams theater jgenda 'Paprika's en koeien, ik vind het prachtig mooi' t Dag Bolletje Een voorzichtige staalkaart van cabaret, muziek, toneel, opera, operette en kleinkunst Oranjezang Voordrachtskunst De Andere Markt Aalkeetbuitenpolder Ster lampionnenoptocht De bosrand Rotterdams Dagblad Dinsdag 28 april 1998 m „Een goed journalist wordt alom gevreesd." Mooie woorden. De waarheid ook. En -deze is van mij - zij die de waarheid spreken, maken de meeste vijanden. Dat heeft ook Donald Bax in al de jaren die hij als sportverslaggever in het Waterweg-gebied doorbracht, on dervonden. Donald is niet meer. Afgelopen weekeinde is hij plotse ling overleden; 45 is ie geworden. Donald was mijn voorganger. Min of meer mijn leermeester ook. Daarom herinnerde ik ineens zijn wijze woorden weer toen ik gister ochtend de week met een klap in mijn gezicht begon. „Een goed jour nalist wordt alom gevreesd." En Veel plezier'. Dat zei hij altijd voor datje naar een wedstrijd ging. Donald is een markant figuur geweest Alom geliefd, alom gehaat Wat is sport zonder voor- en tegenstanders? Zo was het bij Donald ook. Hij had voor- en tegenstanders. Sommigen konden na een ver nietigend wedstrijdverslag zijn bloed wel drinken, anderen schoven de beste stoel naar voren als hij de bestuurskamer binnenkwam. En als Donald ergens binnenkwam, dan kwam er ook iemand binnen. Ie mand om wie je niet heen kon. Al was het maar doorzijn omvangrijke r gestalte. Of doorzijn humor. Of door zijn haarscherpe, niets ontzien de analyses. 'Doba' werd hij door zijn sportmedewerkers genoemd. Of'Bolletje'. En gaf je hem dan een aai over zijn kale kop, dan glom hij van oor tot oor. Bolletje verkaste ruim driejaar geleden van de sportredactie Wa- j terweg naar het 'hoofdkantoor' in Rotterdam. Politie- en rechtbank- verslaggeving; dat was zijn nieuwe passie. De sport hield hij voor ge- zien. Dat had hij, zo liet hij zich eens ontvallen, wel gezien. Maar helemaal gedesinteresseerd was hij nou ook weer niet, want soms betrapte ik 'm erop dat hij in mijn 'bakken' had zitten loeren; stiekem in de computer de verslagen had zitten lezen. En als dan een naam verkeerd was gespeld, dan verbeterde hij die voor je. En hij maar gniffelen in Rotterdam. Bijna was Bolletje er in 1994 geweest Hij werd plotseling zwaar ziek j' en is destijds door de medici voor de poorten van de hemel wegge sleept. Bolletje Bax moest gezonder gaan leven; geen cola, geen bit-- terbalien en geen sjekkies meer. Dat ging hem goed af en was hem „'ook duidelijk aan te zien. Maar eigenlijk was Bolletje Bolletje niet, y meer. 'Nu is hij dood. Nu is hij er helemaal niet meer. Ik, en met mij vele* vrienden uit de voetbal- en vooral honk- en softbalwereld, zullen hem? I ^nissen. Zijn gerochel na het eerste sjekkie van de dag, de boer na de.; „cola, de bulderende lach, zijn donderbuien, de subtiele schrijfwijze, je kippenpoten op tafel tijdens de vergaderingen bij hem thuis. Het. ,is over. Donald is er niet meer. Dag Bolletje. Veel plezier boven. SANDERSONNEMANS Vlaardingen In de Grote Kerk op de Markt wordt morgen de jaar lijkse oranjezangavond gehouden. De koren Vlaar- dingen en Euphonia, het kinderkoor Jedidja en een jongerenmuziekgroep laten tijdens de samenzang van zich horen. Dirigent is Nico Bontenbal, presenta tor Cor de Jonge, en Aad Zoutendijk neemt plaats achter het orgel. De oranjezangavond begint om 19.30 uur. i ,,ii De Vlaardingse groei) Voordrachtskunst verzorgt vrijdag de'jaarlijksé uitvoering in dienstencentrum De Bijenkorf. Het thema van de avond luidt 'poëzie pn proza in het landschap, langs de gToene dorpen stromen glinsterende kinderdromen'. Teksten wor den gebruikt van onder anderen Liselore Gerritsen, Ida Gerhardt en Marsman. Het geheel staat onder leiding van Corine Bameveld. De muzikale omlijsting is in handen van Arend Boer (klarinet en keyboard), De zaal is open om 19.30 uur en de uitvoering begint een half uur later. eerstoof. it theate verde-accommodatie-het'toeliehi-.>.v«n vnieuwe theater, dienst als hét the- 'Niemand buiten spel' is het thema van de eerste An dere Markt dit jaar. Met nog enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt aanstaande zater dag een beroep gedaan op de politici om mensen niet buiten spel te zetten. En op de kiezers om bewust te kiezen. Ook politieke partijen zijn aanwezig. De. Andere Markt op het Veerplein wordt om 12,00 uur geopend door het koor De Houten Kelen. Verder wofdt de markt, die tot 16.00 uur duurt, muzikaal om lijst door de band Dutch Dreams. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Ver eniging (KNNV) houdt zaterdag een excursie naar het rijke natuurgebied van de Aalkeetbuitenpolder. Liefhebbers van bloemen, insecten, vogels en bomen komen daarbij aan hun trekken. De excursie duurt van 11.00 tot 14.00 uur en deelname is gratis. Er zijn twee verzamelplaatsen: KNNV-Natuureen- trum De Boshoek aan het Bospad in Schiedam- Noord (om 11.00 uur),of om 12.00 uur in Vlaardingen aan de Broekpolderweg, bij Pollux. Schiedam Vanuit diverse wijkcentra start morgenavond een vijftal lampionnenoptochten met als eindbestem ming de Grote Markt. Kinderen en hun ouders kun nen om 20,50 uur verzamelen bij Kluphuis Zuid aan de Dwarsstraat 42. Om 21.00 uur vertrekt een stoet vanaf Kluphuis Oost aan de Boerhaavelaan 79 en wijkcentrum de Erker aan de Jan van Avennestraat 32. Tien minuten later gaat een optocht van start van af buurthuis Nieuwland aan het Dr. Willem Drees- plein en om 21.15 uur zetten de deelnemers van de lampionnenoptocht zich in beweging bij wijkcen trum Nieuwland aan het Dr. Wibautplein. Voor de muzikale begeleiding zorgen de bands van Jeugd Rijnmond Band, Harpe Davids, Gusto, Juliana en O.B.K. De vijf optochten eindigen rond een uur of tien op de Grote Markt. De bosrand is een spannend stukje natuur omdat daar bos en open veld samenkomen. Planten die het jn het bos te donker vinden, vinden hier een prima plek. Ook veel insecten, vlinders en vogels voelen zich aan de bosrand vaak goed thuis omdat ervan al les te eten valt Daarover is in het bezoekerscentrum d'O'ide Koestal in het Staelduinse bos een tentoon stelling ingericht die vanaf zaterdag is te bezichti gen. Ook het bos zelf maakt deel uit van de expositie. d'Oude Koestal is in verband met de schoolvakantie tot en met 8 mei alle dagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur; op zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Redactie Waterweg: Edwin Comelisse, Marc Floor, Ben van Haren, Danielle Hermans, Judith van Klaveren, Sentina van der Meer, Mariétte Olsthoom, Jan Rozendaal Conny Taheij Overde Vesten 3, 3116 AD Schiedam Postbus 373, 3100 AJ Schiedam Telefoon 2732700 Telefax 4265227 Sportredac tie; Sander Sonnemans Telefoon 2732700 4004310 Schiedam Het eerste echte visi tekaartje van het Theater a.d. Schie valt deze week bij een paar duizend Schiedammers in de brievenbus. Na de proefperiode van inspeelvoorstellingen en rondleidingen gaat het nu toch echt gebeuren in het fonkelnieu we theater aan het Stadserf. Het seizoensprogramma 1998-1999 wijst daarbij de weg. Bij het sa menstellen van de programme ring is gekozen voor een brede aanpak met namen als Freek de Jonge, Golden Earring, Mini en Maxi, Tineke Schouten, Boude- wijn de Groot, Scapino Rotterdam en Toneelgroep Amsterdam, Zo'n 130 voorstellingen in allerlei theaterdisciplines staan er in het seizoen 1998-3999 op het program ma. Daarbij is gekozen voor een voorzichtige aanpak zonder expe rimenten en gewaagde uitstapjes. Dit heeft geresulteerd in een bre de programmering waarin voor bepaalde theatervormen geen ruimte is, Dans en klassiek zullen dit eerste Schiedamse theatersei zoen (nog) niet plaatsvinden in het uit hout opgetrokken theater. Maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt door het brede aanbod van muziek, cabaret en toneel. „We moeten met dit theater toch nog een paar keer het wiel uitvin den," zegt directeur P. van Oort. „Uitvinden wat wel en niet aan slaat We zetten nu voorzichtig wat paden uit waarbij we gedeel telijk voortborduren op oude tra dities die we hebben opgebouwd in de Teerstoof. Maar deels ma ken we ook gebruik van de resul taten van de enquête onder men sen die een pas voor ons theater r, hebben aangeschaft." Ruth Jacott. Archieffoto Rotterdams Dagblad Wubbe uitgekozen als feestelijke opening van het theater op zater dag 12 september. Ook de sector toneel is vertegenwoordigd met een aantal voorstellingen van on der anderen Wilhelmina: Je Maintiendrai' met Anne Wil Ban kers, Nettie Blanken en C$y2n- Bjjide programmering is qokibfov. v klaar, Masterclass' van TÖnèel- "gekozen voor een kléufóv^gö>ej$$ilisterdam,'Scènes uit een "tómet Will van Kralingen de Vries en 'Hamlet' iïonale Toneel. iiiri.ekt^rtoahdacht zullen de Nits, Golden Sg^flhplugged), Ruth Jacott Jjqö&ère), Boudewijn de Gnx>tï'>TÖe Rosenberg TVio en Schiedammer Fred Piek optreden iri"het: nieuwe theater a$q&het Stadserf. Hiernaast heeft hef The ater a.d, Schie ook nog een eigen muziekproductie met 'De nacht van de blues'. Topartiesten uit binnen- en buitenland zoals Big Jay McNeely, Dana Gillespie, AI Copley, Liviri Blues en Rude In terlude zullen van 21.00 uur tot diep in de nacht optreden. Cabaret De hoofdmoot van de voorstellin gen is echter onder de noemer ca baret te scharen. Deze lijst is lang en zeer gevarieerd, Niet alleen ge vestigde namen als Freek de Jon ge, Purper, Bert Visscher en Tine ke Schouten zijn van de partij. Ook de middengroep is vertegen woordigd met namen als Theo Maassen, Job Schuring, Lebbis en Jansenen Hans Dorrestein. Maar hiernaast is ook ruimte voor min der bekend en/of aanstormend ta lent als The Weird Sisters, Geert Hautekiet en Jeroen van Merwijk. Hiernaast is in de programmering gekozen voor een cabaretcombi natie van artiesten die te groot zijn voor de Teerstoof en te klein •jaréheen publiek voor voorname:'. Tijk., theater en kleinkunst opge bouwd en dat laten we niet los," zegt hoofd programmering P. Mulder. „We hebben met het sa menstellen van het nieuwe pro gramma echter gekozen om de twee theaters niet te bestemmen voor één bepaalde theatervorm. In het seizoensprogramma heb ben we de voorstellingen in de Teerstoof en het nieuwe theater ook gewoon door elkaar gezet. Bij de toelichting geven alleen twee letters aan in welk theater de be wuste voorstelling speelt, Zo ho pen we te bereiken dat mensen voor de voorstelling kiezen en niet voor de accommodatie." Lijst Hoewel bij de programmering voor 1998-1999 bewust is gekozen om het experiment uit de weg te gaan, is de lijst met artiesten die vanaf september op de planken staan gevarieerd. Het Scapino Ballet heeft het Theater a,d. Schie uitgekozen als locatie voor de we reldpremière van et*** nieuw dans stuk. Daarnaast n e Scapino- voorstelling 'Kathleen' van Ed voor het Theater a.d. Schie. Door in het nieuwe theater twee arties ten op een avond te programme ren hoopt de theaterleiding deze hindernis te omzeilen. Zo zullen Vincent Bijlo en Kees Tom een avond delen, evenals Marc van de VeerdjÉÉfen,Kommil Foo én Jaap Mulde?jl|Crème Fraiche. Ook in de cab^tse^toLheeft het theater een eigen nacht van het c^are^^^fletsainenstellen van het voorname lijk geput-diictewmaars van ca baretfestivals. Sanne Wallis de Vries, Hetty Feteris, Najib Amha- 11, Arie en Silvester en Eric van Sauers zullen optreden op zater dag 7 november. De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht zal voorde muzikaleomlijsting zorgen. Deze muziekgroep speelt ook op de Nacht van de Kleinkunst, de derde eigen productie van het Theater a.d. Schie. Raymond van het Groenewoud, Jan Rot, Thé Lau, Bram Vermeulen en 't Kliek- se zullen op zaterdag 16 januari tot diep in de nacht optreden. Ook aan de jeugd is gedacht. Deze hoeft nu niet alleen maar naar de Teerstoof maar kan ook in het Theater a.d, Schie terecht. Voor de hele familie zijn daar bijvoor beeld kinderpopconcerten van De Crèche band, Het hart Bonkt en René Groothof. Verder is er nog een reeks uiteenlopende jeugd voorstellingen in beide theaters. Een groot spektakel zal waar schijnlijk het Wintercircus wor den. Hierbij zullen echte roofdie ren, een trapeze-act en acrobaten het toneel van het gloednieuwe theater bezetten. Belangstellenden die de theater- gids willen ontvangen kunnen vanaf 1 mei de speciale informa tielijn bellen (010) 4260513. Bert Visscher. Foto Siors Visscher Freek de Jonge. Archieffoto anp Mini en Maxi^pfötobertCofietie Tineke Schouten. Foto Piek Dinsdag 28 april SCHIEDAM Wijkpost Zuid. SOOS. 13.00-16.00u Dc Oost Bingo, 14.00-16 00a Podium Café. Jamsessie o I v Richard. 21.30u. VLAARDINGEN Dc Soenda.Opfredengewestefijkseniorenor kest, 14.00 u, Supermarkt Al be rt He IjnGoe de veodmg demonstratie, 14 30-16 OQu. Hoflaan. Kermis, 1500-23.QÖU De Indi sche Buurt Klaverjassen. 14.00u. MAASSLUIS De Ark. Lezing historische vondsten Midden- Delfland. 20 OOu HOEK VAN HOUAND FortaandenHoekvanHolland. Rondleiding, 13.30u. ROTTERDAM Rotterdamse Schouwburg Gr I 2015 Ma dame Butterfly KI z Ochtendkroniek. Luxor Theater 20.15 Grease, de musical. Theater Zuidplein Gr.z. Mini Maxi. Hist.Museum Schlelandshuls 10.00-12.00 en 14 OO- 16 00 Kinderactiviteiten. Erasmus Unlversl- teltzaalB316.0017.30SG Dossier. Carrière in het buitenland. CertrumBeeldendeKunst 20.00lezing LesiieGabnelse doorJette Corver Zaa! de Unie 20.30 De kunstenaar en de markt Woensdag 29 april SCHIEDAM Dc Oost Koersballen, I0.00-12.00u en handwerken welfare, 14.00 16.00u Wc de Erker. Vertrek lampionnenoptocht, 20.45u. VLAARDINGEN Hoflaan. Kermis. 13 00-23 30u. Grote Kerk. Oranjezangavond, 19.30u. 5tadsge- hoorzaal. The best jazz ts timeless' door The Chns Barber Jazz Bluesband, 2Ö-00u. De Haven. Kinderspeel middag. 13.30-l7.00u. Hoevenbuurt Oud eren bingo. - 2Ö.OO- 22,30u, 't Nieuwe land. KirxJennstutf 6/15 jaar,14,00-15.30u. ROTTERDAM Ahoy' 19.00 Nacht van Oranje. Theatercafé Plan C 22.00 Koninginnenacht Uxor Thea ter 20.l56rease, de musical. Theater Zuid- plein Gr z 20.15 Mini Maxi. Lantaren 2 2100 Cie de Koe Lantaran/Venstw 21.00 De slag van Go tbs. St. Droom theaterZeegê- schiedenss, Hist.Museum Schlelandshuls 10.00-12 .OOen 14.00-16, OOKinderactivitei- ten.MarftiemMuseum Prins Hendrik 1100 en 15 OO: 12.00 en 16.00 Kinderactivitert. 13-00 EIIjs Island Theater t Kapelletje 14.30 Poppentheater Jacobus Wieman. Zaal de Unie 20.30Volgspot-Live. Bioscopen Van do 23 t/m dl 28 apr. ROTTERDAM Cinerama 1: Titanic' (12) dag. 14.15-20. On. 2: 'Great Expectations' (al) dag.12.45- 15.30-18.45-21-30.Cln.3: 'Midnight in the garden of good ar>d ewl'(12) dag. 13,15-17- 20,45. Cin.4: 'Good Will Hunting" (al) dag. 13.30-18 21. Cln.5: Seven years in Tibet' (12) dag. 18-21.15, do.vr.ook 13.30, Imax Theater: 'Amazon' (at) dag. 15, ma- .di.ook 11-13. 'Everest' (al) do,t/m zo. 14-16, ma,10-12-14, dl.10-12-14-16.1Titanic* (12) dag-(beh.ma.di.) 17.15-21.15, .za.zo. ook 10, ma.16-20. Ven.lt 'De Poolse Bojk)' (12) dag. 20-22.15 (ma.niet om 22.15), vr.zo ma dt. 14 30. Sneak Preview (16) ma 22. Ven,2: La we de Jésus (16) dag 22 Dag (beh ma i 'Late Spnng' 19.30 'Le Mepns 16) ma. 19.30. 'Zusje (16) vr 15 30 Ven Dance of the wind'(16) dag. 20, vr.zo r 11 30 The Ri ver' (16) dag.22, Ven 4: he Tango Lesson' (12) dag 20. vrmma dJ ook 14.30. ■Wes tern' 16) dag.22. 'lignmas Negras' (al) vr.zo- ,ma,di.l4 30. Lumière 1: The Rammaker' (al) dag. 11.45- 14.45-17.45-20.45. t«m. 2: "Wag the dog' (al) dag. 16.15-18.45-21.15, do.w.ook 13.30. Lum. 3: 'Desperate Measures' (16) dag. 1315-16-18.45-21.15. Urm. 4: The Jackal'(16) dag.18-21.do.vr.ook 12-15. Rexane; Wateenlekkerding" (18) do.t/mzo. door), voorst. 'Op wegnaarde top' (18) ma. t/m wo. doori. voorst. Pathé: Titanic' (12) dag. 11.30-15.30- 19.30. 'Left luggage' (al) dag.ll,10-14.40- 17-19.30-21.50. 'Moose Hunt' (at) dag.11.40-14-16.20-18.40. 'As good as ft gets (al) dag. 15.30-18,25-21.20, do.vr.ook 11.40, di met om 21.20. The man in the iron mask' (al) dag, 15.20-18.15-21.10,do.vr.ook 11.20. 'Scream 2' (16) dag.15-18.40-21.30, do.vr.ook 11.30, 'Sphere' (12) dag.21. The man who knew too little" (at) dag.11.50- 14.15-16.40-19-21.40. Sneak preview: "Sambai by? oi.2i.30. Nachtvoorstelllngen: Lum.i: 'Mercury Rising" (16) vrjta.00.15. Lum.2: 'Scream 2' (16) vr .za.00,15. Lum.3: 'Desperate Measu res'(16) vr.za.00 15. lum. 4: The Jackal' (16) VTHta.00.15. Klndemiatlnees: Cln.5: 'Fairy Tale' za.t/m di,12.45-15.30. Ven 1: 'Ronjaderoversdodv ter'zo.ma.di.14. Lum.2: 'Pippi Langkous'za.V m di. 11.45-14. Lum.4: 'Flubtrër' za.t/m di.13.15-15.45. Pathé 'Anastasia' za.t/m di.11.10-13.15. 'Pippr langkous' za.Vm di. 11.10-13.05, zo.met om 11.10. 'Rubber' za.t/mdi.11-13.10. Door Simon van Zuilen Maasland—Vorig jaar weidde An ton Varekamp er nog zijn koeien. Vandaag de dag teelt hij er onder vele honderden vierkante meters glas mooie gele paprika's. Het kan verkeren met een veehoudersbe- drijf, als dat in een ontwikkelings gebied voorde glastuinbouwzoals de Oude Car-ncpolder in het Maaslandse ngebied is ge vestigd. Anton Varekamp (45) heeft als ter plekke gevestigde veehouder er varen wat dit allemaal kan bete kenen. Het weiland verkopen of zelf op die nieuwe ontwikkeling inspelen. Hij koos voor geen van beide mogelijkheden afzonder lijk. maar voor alle twee tegelijk: veehoudersbedrijf én tuinderij. Aan de voorkant van zijn boerde rij aan de Westgaag lopen de koei en, aan de achterkant van de hoe ve aan de Herenlaan groeien de paprika's onder het glas. Daar-, naast heeft Varekamp nog wei land in de Dijkpolder en in de Zuidbuurt Anton Varekamp, van boer naar tuinder. „Van gras naar glas," grinnikt hij. Hij noemt zich meer boer dan tuinder en meer veehou der dan boer. Omdat hij zijn vee stapel meer voor de slacht dan voor de melk bezit. Vleesvee, zo als dat dóór de ingewijden wordt -^TptiK-zirzz Anton Varekamp (links) en zijn bedrijfsleider Leo Verkade tussen de paprika's: 'Een echte boer zal dit nooit kunnen'. Foto Roel Dijkstra genoemd. „Een echte boer zal dit nooit kunnen," zegt hij. „Zoals een echte tuinder ook nooit boer zal worden." Varekamp beheert zelf het veehoudersbedrijf. Tuin- bouwspecialist Leo Verkade uit 's- Gra /enzande is zijn bedrijfsleider in het hypermoderne en milieu vriendelijk ingerichte tuindersbe- drijf. „Paprika's en koeien, ik vind het allebei prachtig mooi," zegt Vare kamp. „De hele natuur is prach tig. Ik vind boer zijn een gigan tisch mooi vak. Maar dat vind ik als tuinder ook. Het bezig zijn met en het volgen van een gewas; pa prika's of koeien, beide is heel leuk en interessant." De tuinderij is Varekamp overi gens niet vreemd, want hij groei de op als zoon van een Lierse groententeler. Om in 1980 het boerenbedrijf aan de Westgaag van zijn schoonvader voort te zet ten. Het telen van spruiten en ijs bergsla deed Varekamp er overi gens al bij. Ontwikkeling Zo'n drie jaar geleden kwam het in 1993 door de toenmalige West landraad gelanceerde glastuin- bouwproject Oude Campspolder tot ontwikkeling. Vanaf die tijd is het heel snel gegaan, al is er van de vestiging van door Den Haag uit Wateringen verdreven tuin ders niet veel terecht gekomen. Onder de ongeveer twintig te ves tigen bedrijven bevinden zich hooguit drie Wateringse tuinders. De stichting ITOM, wat staat voor Integrale Tuinbouw Ontwikke ling Maasland, nam de ontwikke ling van het nieuwe glastuin bouwgebied op zich. In het circa 147 hectare grote gebied is Anton Varekamp met zijn volledig biolo gisch geteelde paprika's het enige nieuw gevestigde Maaslandse be drijf. De eerste teelten zijn inmiddels geveild en uitsluitend bestemd voor de export. De gele paprika's van Varekamp vinden hun weg over vrijwel de gehele wereld. Het plukken van de paprika's ge schiedt nog altijd met de hand. Maar de verdere verwerking gaat op hypermoderne vnjze. Binnen kort zelfs met behulp van een ro botwagen, die zorgt voor het transport tussen de plukkers en de inpakafdeling. Weiland Als het by Anton Varekamp gaat om een keuze tussen gras of glas, kiest hij toch voor de groene wei landen. Zoals de meeste mensen dat volgens hem zouden doen. „Beide is het mooi om te zien, maar een polderlandschap geeft ruimte. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat er veel ruimte om ons bedrijf is. Aanvankelijk zou het glas tot aan de v jg komen, maar we hebben zelf voor meer ruimte gekozen. Dat geeft een weidse blik rond ons bedrijf. Ik zie liever gras dan glas, dat wil eigenlijk ie dereen." Als het daarbij om het milieu gaat, heeft toch glas weer de voorkeur van Varekamp. „Glastuinbouw is niet milieuvervuilend. We hebben hier een eigen waterbeheersings systeem. Er wordt helemaal niets geloosd, er gaat geen druppel wa ter of kunstmest teloor. Toen het nog gras was, bezorgden we het milieu meer overlast."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 6