3 De operatiekamers blijven leeg Directies tonen begrip voor acties in ziekenhuizen Spidi in topvorm voor koningin Uitgekleed plan 'Mi S-m*r Juliana jarig ie ziekenhuis ZOMERS COMBINEREN. 'Mensen moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen om misstanden te verhelpen' Rotterdams Dagblad Commentaar Den Haag maakt zich.op yojpr wereldwij de vredesconferentie °Pe*T JAAR van de Hooéjsuw Rotterdams Dagblad Woensdag 29 april 1998 Rotterdam Een groot deel van de operatiekamers in de zie kenhuizen in de regio ligt plat. Alleen spoedeisende operaties worden uitgevoerd. Vlak na de start van de acties bleek de ac tiebereidheid in de deelnemende ziekenhuizen enorm groot. In het Zuiderziekenhuis in Eotterdam-Zuid is de animo onder de werknemers volgens het actiecomité zelfs 'massaal'. Naast het Zuiderziekenhuis wordt de hele dag actie gevoerd in de operatiekamers van het Sint Clara Ziekenhuis, Havenzieken huis, Sint Franciscus Gasthuis, IJsselland Ziekenhuis in Capeile aan den IJsse!, Bethesda m Dirks- land, Holy Ziekenhuis in Vlaar- drngen, In het Sehieland Zieken huis is tussen de middag een werkonderbreking gehouden. De directeur beheer van het Sint Clara Ziekenhuis vindt de actie 'niet leuk' en 'slecht voor de pati ënten'. Maar B. H. de Have, te vens bestuurslid van de Neder landse Vereniging van Zieken huizen (NVZ), heeft wel begrip voor zijn actievoerende perso neelsleden. Wel keurt hij acties af zodra beide partijen weer overleg gen. In de operatiekamers in bet Clara worden vandaag zondagsdiensten gedraaid. Alleen spoedeisende pa- tienten en kinderen bij wie de amandelen moeten worden ge knipt, worden behandeld. Zes ok- assistenten -operatieassisten ten, anesthesie- en reeoveiy-me- dewerkers- staan klaar op hun eigen werkplek. De rest laat de handen wapperen op de verpleeg- afdelingen. De Rave is tevreden over de afspraken tussen Chra's actiecomité pn de directie. Gelukkig, verzucht De Rave, zijn niet ai te veel patiënten de dupe geworden van de acties in het Clara. De roosters voor de opera tiekamers waren nog lang met af toen de actie werd aangekondigd. En dus hoefden slechts weinig pa- tienten te worden afgebeld. De KNO-arts heeft besloten dat het zogeheten 'sloederprogramma', het knippen van amandelen bij kinderen, gewoon door moet gaan.Je kunt het kleine kinde ren niet aandoen dat af te zeggen. Die zitten zich al tijden op te vre ten voor zo'n operatie." „We zijn heel zorgvuldig geweest by de planning van de actie," ver zekeren F. Lodder en A Stamer, bestuursleden van de Nederland se Vereniging van Anesthesieme- dewerkers (NVAM) en werkzaam op de nperatieafdelmg van het Sint Clara Ziekenhuis. „Boven dien is iedereen in huis. Dus mochten er ernstige dingen ge beuren..." Andere afdelingen De mensen van de operatieka mers worden op andere afdelin gen in het ziekenhuis ingezet. „We hadden tevoren op de afde lingen gevraagd wie hulp kon ge bruiken. Nou, iedereen natuur lijk," zegt Lodder. De zusters en broeders op de verpleegafdeling krijgen hun versterking. Rond brengen van medicijnen, tempe raturen, infusen verversen, on dersteken uitdelen en ga zo maar door. „De vakbond had voorge steld m actie-T-shirts te gaan lo pen, maar dat hebben we bewust met gedaan," zegt Stamer. „De mensen moeten goed kunnen zien dat wij op de operatie-afde ling werken. Daarom lopen we in ons eigen groene tenue." Meer handen aan het bed dus, in het Clara Ziekenhuis. In het Sint Franciscus Gasthuis gaat het net zo. Ook daar draaien de operatie kamers zondagsdiensten. Een deel van de actievoerders helpt op de verpieegafdelingen, anderen delen koffie uit in de poliklinie ken. Directeur H. S. P. Pauw kan zich wel vinden in deze patiëntvrien delijke acties. Om eventuele mis verstanden op te helderen, was er in het Gasthuis tussen de middag een forumdiscussie, waarbij alle partijen vertegenwoordigd waren: de directie namens de werkge vers, een bondsbestuurder na mens de werknemers en twee Ka merleden namens de overheid. Begrip is er ook bij de patiënten die door de acties langer moeten wachten op hun operatie. Pauw heeft 27 operaties moeten afzeg gen. „In individuele gevallen is het natuurlijk heel vervelend. Vooral omdat veel mensen al lang hebben moeten wachten, maar men heeft er wel begrip voor. Mensen melden ons spontaan dat we heel goede zorg leveren, maar dat onze mensen daar ook heel hard voor moeten werken." Naast de ziekenhuizen wordt van daag in twee zorgcentra actie ge voerd. Het personec1 van zorgcen trum Walensteijn hield vanmid dag een sit-downactie bij de in gang en in het Rijndam Adriaan- stichting werd een werkonderbre king gehouden. tl »r.a s«- ■4^1 «i a er - a inuaii*siiW8a Rotterdam Even kregen de ze nuwen gisteren de overhand. Waar was de Nederlandse vlag? Al snel bleek alles onder controle bij rederij Spido. Dat is maar goed ook, want morgen moet de cata maran Spidi koningin Beatrix met haar twintigkoppig gevolg van Doesburg naar Zutphen bren gen, De reder heeft daarvoor de catamaran grondig opgeknapt. „De Spidi bevat de modernste technologie op het gebied van mo toren en besturing," zegt Spido- medewerkster R. van Assendelft. „Maar de schroef is heel gevoelig. Als daar iets in komt, gaat de boot meteen schommelen of valt zelfs stil. We willen ieder risico dat er iets mis gaat terwijl Beatrix op de boot is uitsluiten. Daarom is de motor helemaal uit elkaar ge haald en nagekeken." De rederij heeft de Spidi precies een jaar geleden aangeschaft. Tij dens de zomer is de boot al inge zet als rondvaartboot. Een keer is de boot stilgevallen, vertelt Van Assendelft. „Toen kwam er een stukje hout tussen de schroef. Maar verder hebben we nooit pro blemen gehad met de catamaran, hoor." Een week geleden zijn de werk zaamheden aan de Spidi begon nen. Sommige onderdelen van de motor zijn uit veiligheidsoverwe gingen vervangen. In aller ijl moest een enkel onderdeel uit het buitenland worden gehaald. De binnenkant van de catamaran is opnieuw geverfd. „Want de Spidi moet er natuurlijk wel op en top uitzien voor de koningin en haar gevolg." Van egaal wit is de bin nenkant veranderd in een fleuri ge ruimte met groenblauwe pane- Spldf Spido Waterlijn 17,55 m. Breedte: 6 m. Diepgang: 1,10 m. GPO/Rottwtan» Dagblad Motoren: 2 x 500 pk (diesel) Kfc lerverplaatslng: 26 ton Bouwjaar: 1996 '97 Max. vaarsnelheió: 65 km/u, Max. passagiers: 65 Bemanning: 3 pers. incl. kapitein len langs de zijkant, die een mooi contrast vormen met de rode ze tels, een enkel bloemstuk. „Het moet niet te druk worden, want de koningin heeft het al druk genoeg op deze dag. De boot tocht moet een rustpunt zijn," meent Van Assendelft. Om Bea trix in alle rust van de reis te laten genieten, mogen fotografen en journalisten niet aan boord. „Zelfs de NOS belde, maar wij hebben duidelijk te horen gekre gen dat de koningin geen came ra's aan boord wil hebben. Ze wil haar reis vooral sober hou den, weet Van Assendelft, „Ze wil de geen uitgebreide lunch op de boot, alleen een eenvoudig hapje en drankje." Dat zal worden opge diend door personeel in nette pak ken. Zij hebben speciaal geleerd hoe de koningin op deze tnp aan te spreken. „Maar dat was eigen lijk het enige protocol waar we re kening mee moesten houden." De Spidi is het enige schip in Ne derland dat de reis van Doesburg naar Zutphen kan maken. Van Assendelft: „De tocht is ruim 25 kilometer lang, maar de catama ran doet daar maar veertig minu ten over, omdat hij zo'n 65 kilome ter per uur kan varen. Een ge woon schip kan maar een derde van die snelheid halen en zou er dus te lang over doen." Bovendien is het traject bochtig en vaak ondiep, wat voor de cata maran geen problemen levert om dat de kiel nauwelijks in het water ligt. Vandaag is de boot al naar Doesburg gegaan. „We gaan wat vaarproeven doen om te kijken of de motor naar wens loopt en we willen de afmeerplaatsen en loop bruggen bekijken. Die moeten na tuurlijk wel veilig zijn." Er kan weinig mis gaan, lijkt het. Van Assendelft: „De boot is ge controleerd, de route is gecontro leerd en het personeel is goed voorbereid. Wat dat betreft ver wacht ik dus geen problemen. Nu maar hopen dat er niets in de schroef terechtkomt." Onze sportieve casual collectie voor deze zomer bestaat uit comfortabele kleding, die heel gemakkelijk en lekker zomers te combineren is. Voor de vrouw: Gestreept t-shirt korte mouw 39,95 Sweatvest met capuchon ƒ79,95 Sportieve katoenen 5 pocketbroek ƒ89,95 Voor de man: Gestreepte polo in print pique ƒ49,95 Broek in army style 89,95 Bermuda in army style 59,95 Den Haag Prinses Juliana moet haar 89ste verjaardag mor gen in het ziekenhuis doorbren gen, meldt de Rijksvoorlich tingsdienst. De prinses brak op 16 april haar heup bij een vrien din in Wassenaar. Ze werd nog dezelfde avond in het Haagse ziekenhuis Bronovo geopereerd. „De toestand van de prinses geeft elke dag een verbetering te zien. Toch is niet te verwachten dat de prinses vóór of op Konin ginnedag het ziekenhuis zal ver laten. Het is nog niet te zeggen wanneer dit wel zal gebeuren," aldus de RVD. „Evenals vorige jaren is het de uitdrukkelijke wens van de prinses haar ver jaardag in kleine kring te vieren. Zij zou het op prijs stellen wan neer degenen die van plan zijn haar een gelukwens, bloemen of een geschenk te sturen, zouden willen overwegen hiermee een ander blij temaken." Rotterdam - Burgemeester Peper ziet in Blair een geestverwant, die eveneens de noodzaak inziet dat mensen in de samenleving meer hun verantwoordelijkheid moe ten nemen om misstanden te ver helpen. Peper benadrukt dat 'solidari- teitsheffmg' maar een woord is. „Dat klinkt misschien onsympa thiek. Maar het gaat me niet om het woord, maar om het idee. Wie het betere ik van de mensen wil mobiliseren, moet niet komen aanzetten met verouderde discus sies over links of rechts, want dat verstart. Het gaat erom enthousi asmerende ideeën op de samenle ving los te laten, omdat dat de so lidariteit tussen bevolkingsgroe pen kan versterken. In die inter actie kan iets moois ontstaan." Peper verwacht dat de PvdA-top de komst van Blair ook zal aan grijpen om de kandidatuur van oud-president van De Nederland- sehe Bank Duisenberg voor de Europese Bank nog eens te bena drukken. Ook al komt Blair als Labour-leider, de pet van voorzit ter van de Europese Unie zal hij ook wel bij zich hebben, veronder stelt Peper, Verbeteringen van het openbaar vervoer in dit deel van Ne derland zijn dringend noodzakelijk. Daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar tot nu toe vinden slechts be scheiden stapjes op de goede weg plaats. De plannen om de centra van Rotterdam en Den Haag via het oude Hofpleintje beter met el kaar te verbinden getuigen van het grote spanningsveld tussen - goede voornemens en de kale realiteit. Drie jaar geleden ontvouw den de openbaar-vervoerbedrijven van Den Haag (HTM) en Rotter dam (RET) in samenwerking met de NS en busmaatschappij ZWN al hun ambities om de files uit te bannen, door de Rotterdamse me tro op papier door te trekken tot aan het Scheveningse strand. De politiek pakte het plan gretig op. Er ontstond zelfs een voortvaren de samenwerking tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Stadsregio Rotterdam, het Stadsgewest Haaglanden en de pro vincie Zuid-Holland, maar inmiddels is het droomplan steeds ver der uitgekleed en is de ingangsdatum steeds verder opgeschoven. Aanvankelijk hadden de lichte treinstellen per 1 januari van het jaar 2000 zestien keer per uur over de verwaarloosde Hofpleinlijn moeten zoeven. Die streefdatum is nu drie jaar opgeschoven, waar bij ook de frequentie onzeker is en de twijfel over de financiële - haalbaarheid nog niet is weggenomen. De rijksoverheid is in princi pe bereid enkele honderden miljoenen te investeren in de rail, de, viaducten en nieuwe stations, maar laat de aanschaf van treinstel1 len en de exploitatie graag over aan het bedrijfsleven. Er zal dus met spoed onderhandeld moeten worden met grote investeerders" om de randstadtreinen op tijd te kunnen laten rijden. Randstadrail moet voor steeds meer reizigers een snel en comforta bel alternatief zijn voor de auto en is ook noodzakelijk om de grote nieuwbouwwijken goed te ontsluiten. Maar particuliere investeer-' ders eisen doorgaans harde garanties. Ze zullen alleen geïnteres seerd zijn als de overheid gedurende een lange reeks van jaren be reid blijft in een eventueel verliesgevende exploitatie bij te passen. Juist het beperken van de ambities door het railnet aanzienlijk te- verkleinen, waardoor het minder aantrekkelijk is voor reizigers, - heeft de kans op een rendabele exploitatie kleiner gemaakt. Mensen hebben van nature de neiging hun eigen mobiliteit te wil len regelen. Rekeningrijden en groeiende files bieden nog geen ga rantie dat mensen massaal zullen overstappen op de Randstadraii. Prijs en prestatie blijven voor de consument doorslaggevend - het alternatief voor de auto zal behalve comfortabel ook betaalbaar moeten zijn. Goed openbaar vervoer kan maatschappelijk, als bij drage aan welzijn en milieu, een rendabele investering in de toe komst zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat het tot voor het be- - drijfsleven aantrekkelijke winstcijfers leidt. Zonder nadrukkelijke garanties van de rijksoverheid dreigt Randstadraii nog steeds be- perkt te blijven tot een luchtkasteel-op-rails. De boot werd gisteren nog aan een laatste inspectie onderworpen en bovendien werd ervoor ge zorgd dat het Spido-vaartuigaan alle kanten glimtwan neer morgen het konfnklijkgezelsehap wordt vervoerd. Foto's Peter de Jong/Cor Vos Door Maaike Oppier Den Haag Paul de Leeuw is ce remoniemeester en de Zuid-Afri kaanse 'aartsbisschop Desmond Tutu spreekt. Haagse en Amster damse kinderen gooien hun oor logsspeelgoed demonstratief weg en worden daarbij geholpen door overlevenden van de Tweede We reldoorlog. Als symbool voor een wereld zonder oorlog. Het is het scenario voor de 'unie ke' Dodenherdenking op 4 mei in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Opdat een herdenking van doden die in een oorlog zijn gevallen ooit niet meer nodig zal hoeven zijn. De 'happening' is het begin van een campagne om aandacht te vestigen op de Derde Internatio nale Vredesconferentie die vol gendjaar in de Residentie wordt gehouden. Op initiatief van tallo ze internationale organisaties (ge- engageerde artsen, juristen, we tenschappers, vrouwenjongeren) en onder het motto 'als de regerin gen geen oplossingen zoeken om oorlogen te voorkomen, dan moet het van de mensen komen'. Phon van den Biesen is als secre taris van de internationale organi satie van 'Juristen tegen kernwa pens' tevens voorzitter van 'Ha gue Appeal For Peace 1999', de be wuste vredesconferentie die mei volgend jaar in het Congresge bouw in Den Haag wordt gehou den. Daar worden tussen de vijf- en tienduizend deelnemers uit de hele wereld verwacht. Het doel is te komen tot het versterken van het humanitaire recht, vreedzame oplossingen voor conflicten en ontwapening. Geschiedenis Van den Biesen: „De Eerste Inter nationale Vredesconferentie vond plaats in Den Haag in 1899. In te genstelling tot eerdere vredescon ferenties wèr$ dèyj nMf den ter afsluiting van een oorlog, maar pyetmoge- lijkheden omjiuurzaxrie vréde te bevorderen "en oorlogen "té* vöor- komen. De Tweede werd 'gehou den in 1907, opnieuw in Den Haag. Ze waren van groot belang want ze gaven een belangrijke im puls aan de ontwikkeling van hët humanitaire recht, richtten het Permanente Hof van Arbitrage op en gaven de aanzet tot de oprich ting van de voorlopers van de Ver enigde Naties en het Internatio nale Gerechtshof." De meer recente geschiedenis: „De internationale decade van tien jaar internationaal rechtdoor de Verenigde Naties zou in 1999 ten einde lopen zonder bijzonder heden. Plus het feit dat het dan honderd jaar is na de eerste confe rentie heeft een aantal internatio nale organisaties doen besluiten dit initiatief te nemen. Op dit mo ment doen al zo'n vijftig organisa ties als Amnesty International", Pax Christi en Internationale Ari sen ter Voorkoming van eel Kernoorlog mee." Dalai Lama Het aanbevelingscomité liegt ér ook niet om. De Nobelprijswin naars Zijne Heiligheid de Daldi Lama, de Timorese vredesapostel José Ramos Horta en de Duitsé president Von Weizsacker prijken tussen andere klinkende namen. „We zijn niet een verzameling te leurgestelde mensen. Eerder am bitieuze mensen die vinden dat er iets moet gebeuren. Oorlogen zijn klaarblijkelijk nog steeds het fe: nomeen om conflicten op te los sen. Daar moet nu echt iets tegen gebeuren. Niet alleen moreel, ook juridisch. Wat wij doen is vooral de groepen mensen bij eikaar te brengen die daar ook al mee be2ig zijn." ik vjEÉT NiET WiÊ piT v£R2onw£ heeft MAAR NEE fc vwD ET L,££N fEufc OM TsDEnS D£ opENi»^ DElE Té DRA4SN Or oP Mf T£ UM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 1