'Zonder ons stapt PvdA uit paars' mmrm JVÏefftfintjes danvorigjaar Lintjesregen in de regio Els Borst vreest coalitie sociaal-democraten met CDA Belastingaftrek voor eigen huis is weer 'veilig' ■1998B Tweederde kiezers wil referendum Legbatterij in regeerakkoord Bolkestein meest op tv Rotterdams Dagblad Woensdag 29 april 1998 Door Cees van der Laan Hilversum Het zijn moeilij ke tijden voor Els Borst en haar partij. Onder leiding -van de minister van Volksge- 4 zondheid slaagt D66 er niet "jn méér kiezers aan zich te -binden. De partij blijft in de 'peilingen zweven rond de 11 tot 12 zetels in plaats van de huidige 24. •Toch kunnen Els Borst en haar partij gefeliciteerd worden. PvdA en WD blyken tezamen in de pei lingen rond 75 zetels te schomme len. De aanwezigheid van D66 lijkt dus onontbeerlijk. „Ja, ze hebben ons weer nodig, we mogen weer meedoen. Maar zo zijn we niet getrouwd. We moeten vol doende steramen van de kiezers krijgen. We gaan geen genade brood eten. Wij willen op eigen kracht meedoen aan een volgend kabinet. Niet als cadeautje van Kok of Bolkestein. Dat vertik ik." Met tien zetels of minder doet D66 met mee aan een volgend kabinet, benadrukt Borst, ook al zou de •partij een coalitie aan een meer derheid kunnen helpen. „In een democratie moetje de boodschap van de kiezers goed verstaan. Met tien zetels of minder luidt die; gaat u maar terug naar de opposi tie. Dan zeggen wjjj: jullie zijn de baas, dat doen we. Overigens kan -ik me niet voorstellen dat dit ook werkelijk gaat gebeuren." tjAIs wij niet meedoen, gaat de PvdA in zee met het CDA en niet met de WD. Ik denk dat de PvdA niet zonder ons met de WD wil regeren. Kok heeft toch het ge* voel dat hij bij politiek gevoelige L-widerwerpen met ons meer ge- ""fflcht in dekschaal kan leggen. —Ontbreken twj, danzalKok onge- ""Samen een -meerderheid -zullen -S8B1- Xtojjögpi^nefsoals Wtoeeer. van-voorII994.W De lijsttrekker ergert zjeh^aan Groenlinks dat een gé&uehte Els Borst: Ja, ze hebben ons weer nodig, we mogen weer meedoen. Maarzo zijn we nletgetrouwdP fowgpd concurrent van D66 is geworden. Uit de peilingen blijkt dat D66- kiezers naar GroenLinks uitwij ken vanwege het milieubeleid. „GroenLinks is een irrationele partij. Wat ze voorstellen op mi lieugebied, daar zou het hele Ne derlandse volk tegen te hoop lo pen. Ambtenaren moeten tien procent van hun salaris inleveren' Denkt u dat ze dat doen zonder massale stakingen. Ik vind het bijzonder goedkoop. De financie ring is niet solide, dan Ijeb jegan- mooie plannenookmetzoveeB^ zetten' sterk in op*milieu, raaa& willen niet eernninister-van Mi-c lieu leveren,^wahCdat. is veelte link. Dit is volstrekt ongeloof waardig van GroenLinks. Als je er voor staat, moet je ook politieke verantwoordelijkheid nemen." Borst is blij met de boodschap van Bolkestein dat als zijn partij de verkiezingen wint, hij ook de pre mier zal worden. „Het ging te veel over de persoon en te weinig over de inhoud. Dat gezeur moet nu maar eens afgelopen zijn. De PvdA wordt bovendien de groot ste partij en Kok de premier. Dat is nu wel duidelijk." Gezondheidszorg A1&P66 boven, de tien zetels uit komt .en-Paars 2 tot de,mogelijk heden behoort; zal Borst niet de door, D66, noodzakelijk.,geachte bestuurlijke vernieuwing als be langrijkste eis op tafel leggen. „De allerbelangrijkste prioriteit wat ons betreft is de gezondheids zorg. Er moet meer geld naar de zorg, jaarlijks twee procent groei van het budget. Het is voor mij persoonlijk een keihard punt. Dus als wij in het kabinet komen, word ik niet opnieuw minister met min der dan dat." Ze bevestigt dat ze ook in Paars 2 minister van Volksgezondheid wil worden. „Daar komt het wel op neer." Als D68 toch aari de onder handelingstafel kan aanschuiven, zal de partij vermoedelijk twee van de Ader huidige D66-mimste- 'ries (Economische Zaken, Volks gezondheid, 'Justitie en Buiten landse Zaken) moeten inleveren, luidt de verwachting. Behalve Volksgezondheid vindt Borst dat Economische Zaken van Hans Wijers voor D66 behouden moet blijven. Met Algemene Zaken, So ciale Zaken en Financiën behoort Economische Zaken tot de kern van het kabinet: „Daar hoor je wel een minister te hebben. Ik vind het samengaan van milieubeheer en economische groei één van on ze wapenfeiten omdat Hans Wij ers daar zoveel aan gedaan heeft. Hij is een hele goede minister en natuurlijk wil hij graag terugko men als hij Economische Zaken krijgt. Wij zijn bereid voor onze speerpunten politieke verant woordelijkheid te nemen, voor zorg en onderwijs én milieu en economie." Aiweer een storm in een glas wa ter geluwd. De discussie over de hypotheekrente-aftrek kwam snel op, raasde door de campagne gelederen en verdween weer. De smaakmakers WD en PvdA wa ren en zijn het met elkaar eens: het eigen huis moet aftrekbaar blijven voorde belastingen. Onder aanvoering van Frits Bol kestein heeft de WD dagenlang zijn best gedaan om de PvdA neer te zetten als een partij by wie het eigen nuis niet veilig is. De PvdA probeerde net zo hard om dat beeld te bestrijden. Fractievoorzitter Wallage van de PvdA heeft gisteren de ventiel- klep gevonden; mopperen dat de discussie over niks gaat, omdat niemand aan de aftrek van de hy potheekrente wil tomen, toezeg gen dat zoiets 'overbodigs en irre levants' ook Nogalwathuizenbezfttershebbenzichdiepindeschuldengesto- ken, zeker nu hun huis een flinke overwaarde heeft. Vaak diende de tweede hypotheek voor de aanschaf voor luxe zaken, zoals een boot of een nog grotere auto. Archieffoto gpd wel in het re geerakkoord mag en over gaan tot de or de van de dag. Voor WD, D66 en CDA is de hypotheekren te-aftrek voor het eigen huis een vaststaand feit. De PvdA-leidmg 2ou dat ook graag zien, vanwege het 'electora le gevaar': huizenbezitters die zich diep in de schulden hebben gestoken, zijn erg allergisch voor kritiek op de regeling. Tweederde van de kiezers (§6 pro cent) wil dat de Eerste en Tweede Kaï: "a de verkiezingen van volgt week via een wijziging van de Grondwet besluiten het re ferendum definitief in te voeren. Zo moeten kiezers meer invloed krijgen op het bestuur van het land, Dat blijkt uit een represen tatief landelijk onderzoek van de dagbladen van Wegener Arcade, uitgevoerd door Bureau Tangram te Zeist. Nagenoeg de helft van de kiezers (49 procent) vindt dat de politiek een gesloten wereldje is waaraan de burger niet of nauwelyks te pas komt. Bijna evenveel on dervraagden (46 procent) denken dat po litici niets be grijpen van de dagelijkse pro blemen waar mee burgers kampen. Tweederde van de kiezers (66 procent) veron derstelt dat Kamerleden zich meer gelegen laten liggen aan partijstandpunten dan aan de ideeen van 'de mensen in het land'. Een krappe meerderheid van Eer ste en Tweede Kamer ging on langs akkoord met invoering van het referendum. Dat gebeurde na zware politiek druk van D66 op collega-regeringspartij WD. Om dat de Grondwet moet worden aangepast, moeten beide Kamers na de verkiezingen van 6 mei nog maals over het plan stemmen. De voorstellen moeten dan in de twee Kamers een meerderheid van tweederde halen, batterij voor kippen. De partijen verschillen echter wel van me ning over de termijn waar binnen dat verbod van kracht moet wor den Als het aan D66 ligt komt kei hard in het regeerakkoord te staan dat de legbatterij de volgen de kabinetsperiode wordt afge schaft. De PvdA wil alles op alles zetten om de legbatterij af te schaffen. Ook de WD wil het on derzoek naar alternatieven inten siveren. De huidige coalitiepartijen PvdA, WD en D66 willen in het volgen de regeerakkoord een passage op nemen over een verbod op de leg- WD-leider Bolkestein verschijnt het meest op de televisie <?m zijrf verkiezingscampagne m de schijnwerpers te krijgen. Hij troeft daarbij zijn naaste concur renten PvdA-voorman Kok en D63-leider Borst ruimschoots af. Verder blijkt dat politici hun ei het meeste kwijt willen in infor matieve televisieprogramma's, vaker dan in 1994. Dat blijkt uit een analyse van het bureau Into- mart en de Universiteit van Am sterdam. Bolkestein was circa 250 minuten in beeld, Kok bijna 200 minuten en Borst zo'n 150, CDA-lijsttrek- ker De Hoop Scheffer moest het stellen met iets meer dan honderd minuten. Rösenmoüer van GroenLinks volgt met bijna hon derd minuten. —Den Haag Er krijgen dit jaar 1535 mensen een lintje ter gele genheid van Koninginnedag, 1511 iit de Orde van Oranje-Nassau (onder wie 24 officieren en 291 rid ders) en 24 in de wat prestigieuze- re Orde van de Nederlandse Leeuw (allen ridders). Er waren 1991 voorstellen in totaal gedaan. Het overgrote deel van alle uitver korenen (1196) wordt Lid in de Or de van Oranje-Nassau. Dit lid maatschap vervangt de vroegere eremedailles in goud, zilver en brons. Een kwart van de gelukki gen is vrouw. „Ik geloof er niets van dat van alle verdienstelijke bijdragen aan onze samenleving slechts een kwart door vrouwen wordt geleverd," zei minister Mei- kert (Emancipatie) vanochtend. Er zijn 131 gedecoreerden meer dan vorig jaar. Volgens de Kanse larij der Nederlandse Orden wer dén er dit jaar beter gemotiveerde voorstellen gedaan en kon er dus riteer worden toegekend. Overhel gehele decoratiejaar (i mei - 30 april) zijn er 3229 mensen onder scheiden, onder wie ruim 700 na de verkiezingen vertrokken ge in eenteraadsleden. Dfe aanvragers beginnen aan het nieuwe stelsel te wennen, ver moedt de Kanselarij. In 1996 werd voor het eerst via het nieuwe stel sel toegekend.Dat komt erop neer dat ambtenaren niet meer auto matisch worden gedecoreerd en dat veertig jaar bij dezelfde werk gever ook niets meer voor op de revers oplevert. Er moet iets meer voor worden gedaan en dan liefst ook nog in een bepaalde mate van vrijwilligheid. Dat kan ook een „bijzondere verdienste in de be* Greetje den Ouden- Dekkers, hier In een onderonsje met Emanci patie-minister Melkert, was tot aan de opheffing voorzitter van de Emancipatie raad. Zij werd Officier In de Orde van Oranje. Foto Bas Rutten/ANP roepsuitoefening" zijn. In de pftjzen vallen dit jaar men sen uit de kunstwereld als musi cus Willem Breuker, actrice Kitty CourboL, Stedelijk Museum-di recteur Rudi Fuchs en toneel speelster Petra Laseur. Zij wor den Ridder m de Orde van de Ne derlandse Leeuw. Kunstkenner Frans Leidelmeijer en André van Duins aangever Frans van Dus- schoten krijgen ook een lintje: ze worden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Judoka Angelique Seriese wordt eveneens Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Greetje den Ou den-Dekkers, ooit voorzitter van de Emancipatieraad, wordt offi cier in deze orde. Burgemeester A Comelissen van het Belgische Baarle-Hertog, dat nu met het Ne derlandse Baarle-Nassau een ge zamenlijke gemeenteraad wil, wordt Ridder in de orde van Oran je-Nassau. De Indië-veteranen worden ook nu niet vergeten: voorzitter J. Dij- kema van de Vereniging Oud Mi litairen Indiëgangers en secreta ris E, de Klerk-Moors van de Stichting Nationaal Indié Monu ment worden bij voorbeeld allebei Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Ridder m de Orde van de Neder landse Leeuw worden J. van Oordt, voorzitter van de Stichting voor Hoogbegaafden, en prof. dr. D. Swaab, directeur van het Ne derlands Intituut voor Hersenon derzoek. Actrice Kitty Courbols is sinds Ridder In de Orde van de Nederlandse Leeuw: Rudi Fuchs, direc- vanochtend Ridder inde Orde teur van het Stedelijk Museum In Amsterdam. FotoToussaintKJuiwra/ van de Nederlandse Leeuw, fo- /jsjp to Herman Plelerse/ANP Rotterdam De jaarlijkse lintjes- regen heeft in de regio Rotterdam flink wat 'druppels' opgeleverd. Op veel plaatsen werden konink lijke onderscheidingen uitge reikt. In totaal 89 kregen mensen uit het gebied een lintje. Twee inwoners van Rotterdam kregen een hoge onderscheiding. Prof. ir. H. Nieuwland werd Rid der in de Orde van de Nederland se Leeuw. Dr. ing. G. Endenburg mag zich voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Ook werd deze regio maar liefst twintig Ridders in de Orde van Oranje-Nassau rijker, waaronder de tegenwoordig in Zeeland wo nende atlete Nelli Cooman en fil mer Pim Korver. In Rotterdam en omgeving wer den ook nog 67 mensen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. De volgende mensen werden on derscheiden: Ridder in de Orde van de Neder landse Leeuw profir. H. Nieuwland, Rotterdam. Officier in de Orde van Oranje- Nassau dr.ing. G. Endenburg, voorheen alg. dir. Endenburg Elektrotech niek Rotterdam/ o.a. oprichter/dix. St, Sociocratisch Centrum, Rot terdam. Ridder in de Orde van Oranj'e- ^Nassau ing. Th. Bakkers, Ouderkerk aAi IJssel (gem. Ouderkerk). A Be nard, Capelle a/d IJssel. mr. A Berger, Oud-Beijerland. protdr. AJ. Bindenga, Rotterdam. A van Bloois, Rotterdam. P. den Butter, oud-registerloods, regio Rotter dam-Rijnmond Ned. Loodsencor- poratie, Vlaardingen. H.S. Cohen, lid com. Artsen Ned. Ver. van Vrijw. Euthanasie, Capelle a/dIJs- sel. N. Fröberg, rector openbare scholengemeenschap WoÖert van Borselen Rotterdam, Capelle a dIJssel. P. van Gijzen, o.a. vrz. platform Maassluis Overleg Ge handicapten, Maassluis. J.C. Heij- koop, Rotterdam, mr. N.W. de Kanter, Rotterdam. W. Korver, maritiem cineast, Krimpen a/d Lek (gem. Nederlek). E.J. Kroes, o.a. bestuurslid ver. aannemers grond-, water- en wegenbouw, Maasland. H, Pieck, o.m, oud-vrz. Fenex, Ned. Org. Expeditie en Lo gistiek Rotterdam, Amstelveen, mevr. CAH. Rosier-Elliot (Nelli Cooman), atlete, Nieuwerkerk (gem. Sehouwen-Duiveland). mr. L.S.M.J.C. Simons, oprichter/ad viseur Rechtswinkel Süedrecht Endenburg. Archieffoto Rotterdams Dagblad/JaapRozema Cooman. Archieffoto Rotterdams Dagblad/Cor Vos A in 't Veld, Sliedreeht. mr. W.E. de Vin, Mynsheerenland (gem. Binnenmaas), dr. A Vleeming, Schoten (Bel), alg. dir. Spine Joint Centre Rotterdam C. Wou denberg, Oostvoome (gem. West- voorne). Lid in de Orde van Oranje-Nas sau S.G. Abel, Poortugaal (gem. Al- brandswaard). L.H. Addink, Zwijndrecht. BA Ampt, Gouds waard (gem. Korendijk). J. Bagijn, vrz, Wandelsportknng Rotter dam, Nieuwerkerk aan den IJssel. W.F. van den Berg, vrijw. Natuur- en Vogelwacht De Alblasser- waard, Giessenburg (gem. Gies- senlanden), drs. J.M.J. van den Berg, Rotterdam, mevr. J,E. Boe- le-Eschauzier, Ridderkerk. M. de Boer, Nieuwerkerk a/d IJssel. K. Brandwijk, bezoekbroeder ïïerv Gem. Hardinxveld-Giessendam. mevr. M. Bouwens-Stigter, vrijw., Rotterdam. G.J. Brons, Maassluis. AA van Buuren, dirigent/orga nist, Maassluis. J.C. Deering, Nieuwerkerk a/d IJssel. N.J.H. van Egmond, o.a. ere-official Kon. Ned. Zwembond, Westmaas (gem. Binnenmaas). WA Geneugelijk, leider/vrz. zondagsschool De Zaai- Korver. Foto Paui stoik/Afjp er. oud-ouderling Ned. Herv. Kerk Krimpen a/d IJsseL mevr. R. Ger- ritsen-de Roo, vrz. Invaliden Ver. Dordrecht-Zwijndiecht e.o., Dor drecht. mevr. R. de Graaff, cate chete Ned. Herv. Kerk Overschie (gem. Rotterdam). AC.P. van der Graaf, vrz. accordeonver. Accordi- onata, Krimpen aan de Lek (gem, Nederlek). A Groen, oud-organist Geref. Kerk Nieuwerkerk a/d IJs sel. A Hayes, o.a. bestuurslid zon dagsschool Ned Herv. Kerk Zoe- termeer, penn./vxz. regionaal be stuur zondagsscholen Rotterdam, Zoetermeer. G.W. Helming, incas seerder Herv. Gem. Kralingen, pastoraal werker bejaardencen trum Den Hoogenban, Rotter dam. H. van den Heuvel, Slie dreeht. D. Hogenbirk, Krimpen a 'd IJssel. mevr. M.T.W, Immerzeel- van ArkeJ. bestuurslid wijk- en bewonersvereniging Groenoord Schiedam, J.B. de Jager, oud-zon dagsschoolmeester Ned. Herv. Kerk 't Venster Lekkerkerk, lei der jeugdver. Schrift en Belijde nis, Lekkerkerk (gem. Nederlek). T. Jeroense, diaken/vrz. diaconie Geref. Bergsingelkerk, vrz. Alg. Prot.-Chr. St. Bejaardenzorg Het Lage Land, Rotterdam. CA Kie- vid, Capelle a/d IjsseL K.C. Lan- gendoen, Tinte (gem. Westvoor- ne). J.Chr. Lanser, Sliedreeht. J.J, Leeuwenburgh, Oud-Beijerlancl M.G. Luijten, o.a. vrz. Historische Ver. Maassluis. G.W.HA Mans veld, o.a. lid Algemeen Bestuur Culturele Raad Maassluis. D. Mid delkoop, bestuurslid St. Jeugd kamp Krimpen Lek (gem. Neder lek). mevr. J. Middelkoop-Stubbe, bestuurslid St. Kampuit Krimpen Lek (gem. Nederlek). A Moree, ouderling Geref. Gem. Nieuw- Beijerland (gem. Korendijk), mevr. N. Mudde-de Langen, o a. vrz. Vrouwenbond FNV Lekker kerk (gem. Nederlek), H. Oude nes, bestuurslid SGP Sliedreeht. H. Post, 2e stuurman, station Hoek van Holland Kon. Ned. Red ding MaatschappijHoek van Hol land (gem. Rotterdam). JA Ras, Rotterdam. J. Ridderhof, wnd. vrz. ver. kankerpatiënten, Nieuw- Beijerland (gem. Korendijk). T.D. Roest, o.a. bestuurslid Chr. St. Be jaardenhuisvesting Hardinxveld- Giessendam. G. Roos, vrijw., sta tion Hoek van Holland Koninklij ke Ned. Redding Maatschappij, Hoek van Holland (gem. Rotter:, dam). S. de Ruiter, Lekkerkerk (gem. Nederlek). mevr. D.P.'de, Schipper-Seheele, vrijw., Rotter,- dam. drs. F.J. Schmitz, oud-vrr. centrale dir. scholengemeen-" schap Gijsbert Karei van Hogen- dorp, Rotterdam, mevr. HM/' Schot-van Wijngaarden, o.a. vrz. St. Dorpsbehoud Papendrecht; Papendrecht. C. Segers, Nieuwer kerk a/d IJssel. mevr. AD. Sonne- veld-van der Boon, o.a, dirigent, Maassluis, mevr. J.P. Steehöu- wer-Fillikes, Maassluis. B.M Stolk AA, lid, oud-bestuurslid Vér.' Maaslands IJsvermaak. J. Stolk, organist Ned. Herv. Kerk Groot* Ammers en Geref. Kerk Nieuw- Lekkerland, dirigent koren, Groot-Ammers (gem. Liesveld), mevr. M.G. Tijssen, vrijw., Dor drecht. J.M.W. Touburg, dir. Ver voermaatschappij De Boezem, Capelle a/d IJssel. mevr. MA yan der Veer-Ebeli, Vlaardingen. mevr. A van der Velden-vah Vuuren, Lekkerkerk (gem. Neder lek). G.P. Venis, gemeenteraad Sliedreeht. ing. L.F. Vermaas, se er. St, Hollands Glorie, Maassluis, mevr, M.ÏÏ, Vermaat-KerkHof, vrijw. ver. Streven doet Herleven Rotterdam. A de Vlaam, Strijen. F. van der Vlist, o.a. Bouw- 'en Houtbond FNV Capelle a/d IJssel/ FNV Capelle a/d IJssel, Rotter- dam. F. Vriens, te Ouderkerk a/d IJssel (gem. Ouderkerk). D. Vroe-- ge, redactielid clubkrant ijssport-_ ver. Alblasserwaard, Arkel (gem/ Giessenlanden). A Vroon, kadert instructeur EHBO-ver. Rozen burg. A de Waard, gemeenteraad Sliedreeht. mevr, AH-W. van der Wel-Roelse, o.a. bestuurslid St. Samenwerkingsschool voor open baar, prot.-chr. en rk onderwijs voor Nieuwe Waterweg-Noord e.o., Maassluis, mevr. A Westdijk* de Jager, Vlaardingen. mevr. C.M. van Zoelen, vrz. Historische Vér. Westelijk Voome, Rockanje (gem. Westvoorne). Mr. W.M. Ibelings, gemeenteraad Capelle a/d IJssel. JAM. Vollebregt, gemeenteraad Bleiswijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 2