5 Gedenkteken voor Oldham in Schiedam NAM dreigt Greenpeace Oplossingen voor scholierenrug 'Ballast Nedam betaalde smeergeld eeirïïjrttje vTÏjmet ISDN, Hulpdienst voor dader Eén op tien kan de trein niet in 'Noodwet snel na verkiezingen' Probleem voor Maas blijft Vergoeding stroomschade Blikseminslag nekt gasleiding Officier eist vier jaar cel tegen tweede verdachte van de dodelijke steekpartij Acht jaar voor fataal schot PvdA pleit voor dwingende milieuafspraken met MKB Jorritsma stelt collega gerust over verkeers informatie Nog geen spoor van bomenzager 'Iedereen een kilootje uranium in achtertuin' Bolkestein wil ouders beboeten voor gedrag kind Primafoori Rotterdams Dagblad I J Woensdag 29 april 1998 - Twee hulpverlenings instanties openen 12 mei in Alk maar een telefonische hulplijn die steiin moet bieden aan mannen die geweld plegen tegen hun vrouwelijke partner. De lijn Man- (njengeweid maakt onderdeel uit van het project 'Als je jezelf thuis niet meer in de hand hebt; hulp verlening aan plegers van huise lijk geweld1. Het is uniek in Ne derland, omdat het hulp biedt aan de dader m plaats van het slacht offer. Den Haag—Voor ongeveer ander half miljoen Nederlanders is het openbaar vervoer niet of nauwe lijks toegankelijk. Dat is bijna tien procent van de bevolking. De Gehandicaptenraad vindt dat ver voer pas openbaar mag heten als trein, tram en bus voor iedereen toegankelijk zijn. Deelname aan het openbaar vervoer is een basis recht, stelt de Raad in het Mobih- teitsmanifest, dat gisteren aange boden is aan de Tweede Kamer. Den HaagWD-minister Jorrits- ma (Verkeer) wil dat de nieuwe Tweede Kamer na de verkiezin gen van 6 mei zo sijel mogelijk haar 'versnellingswetje' voor de aanleg van een vijfde Schiphcl- baan alsnog aanneemt. De stem ming over dat wetje werd kort voor het reces aangehouden, om dat PvdA en D66 het voorstel dreigden te verwerpen. De wet maakt het mogelijk allerlei proce dures voor de aanleg van de vijfde baan te versnellen, waaronder ook onteigeningsprocedures. WerkendamBelgië en Frankrijk moeten er voor zorgen dat zij de Maas minder bevuilen met het on kruidbestrijdingsmiddel diuron. De vervuiling is zo ernstig dat het Maaswater opnieuw ongeschikt dreigt te raken voor de drinkwa tervoorziening in Nederland, Ter wijl Nederlandse gemeenten di uron sinds 1995 steeds minder ge bruiken, komt in Belgie en Frank rijk echter steeds meer van het spul in de Maas terecht. Amersfoort Energiebedrijf REMU in Utrecht moet de schade van particulieren door de stroom storing van vorig jaar juni deels vergoeden. Dat heeft de gesehil- lencommisssie openbare nutsbe drijven bepaald. Ook mag de REMU het eigen risico van drie honderd gulden niet hanteren. Volgens de commissie liggen technische storingen ten grond slag aan de stroomuitval. De REMU kan zich niet beroepen op het feit dat die zich voordeden bij destroomleveranciers. De REMU kreeg vorig jaar claims van vijf tienhonderd bedrijven en vijfhon derd particulieren met een totaal bedrag van vele miljoenen gul dens. Ze werden alle afgewezen. Dlnteloord In de Brabantse plaats Dlnteloord is gisteren aan het begin van de avond een gaslei ding gesprongen na bliksemin slag in een boom. Vier woningen werden uit voorzorg ontruimd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De bliksem spleet de boom in twee stukken. Het ene stuk staat nog overeind, de rest verspreidde zich over tientallen meters. Twee en een half uur na de inslag was het gaslek gedicht. Door Sander Sonnemans Rotterdam/Schiedam Op de plek in de Schiedamse bin nenstad waar eind vorig jaar de Brit John Oldham om het leven werd gebracht, komt een gedenkteken te liggen, De gemeente en vrienden van de omgebrachte Engelsman hebben daar overeenstemming over bereikt. Het wordt een tegel in de stoep met daarin gegraveerd de tekst: You'll ne ver walk alone. You're always in our hearts'. Zutphen De Zutphense recht bank heeft gisteren een 39-jarige man veroordeeld tot acht jaar ge vangenisstraf, omdat hij een voor bijganger had neergeschoten. Hij schoot H. Riizen op 9 maart 1997 in Apeldoorn dood na een ruzie over parkeren. Ritzen zou de da der hebben aangesproken over de met-correcte wijze waarop de man zijn auto had neergezet. Die ont stak daarop in woede. De dader voelde zich naderhand slachtoffer van 'de situatie'. Nadat zijn vrouw en zoontje hem hadden verlaten, was hij aan lager wal geraakt. Toen het zoontje ook nog eens overleed, verloor hij elke controle over zichzelf. Gisteren verscheen de tweede verdachte van de dodelijke steek partij -de nu 18-jarige Schie dammer N. H. - voor de recht bank. Omdat hij op het tijdstip van het delict nog minderjarig was, werd de zaak achter geslo ten deuren behandeld door de kinderrechter. Tegen H., die vast zit in de jeugdgevangenis in Zeist, werd door officier van justi tie mr. G. Th. Sta vier jaar cel straf, met aftrek van voorarrest, geeist. Daaraan voorafgaand ver zocht hij de rechtbank - gezien de ernst van het feit- het straf recht voor meerderjarigen toe te passen, omdat hij anders nooit vier jaar zou kunnen eisen en de maximale straf nooit hoger zou kunnen uitvallen dan twee jaar jeugddetentie. De 19-jarige E. C., die de in Schie dam woonachtige en werkende John Oldham de dodelijke ste ken toebracht, is inmiddels al veroordeeld tot zeven jaar gevan genisstraf. Officier mr. Sta achtte bewezen dat H.t die zich tevens moest ver antwoorden voor een autodief stal, een poging daartoe én njden onder invloed, medeplichtig is geweest aan doodslag door zijn mes aan zijn vriend te geven. De jongeman toonde tijdens de zit ting nauwelijks emoties. „Na de contacten met de jongen kan ik maar één indruk van hem krij gen," trachtte Sta het karakter van de verdachte te omschrijven. „Hij toont en voelt wemig berouw en vindt het wel vervelend wat is gebeurd, maar meer omdat hij daardoor vastzit Misschien zitik er ver naast, maar hij is geen be rouwvol iemand." Advocaat mr.Tj. E. van der Spoel vond dat de officier volledig voor bij was gegaan aan de rapporten van de reclassering, psycholoog en pychiater. „Daaruit," reageer de hij na de 7'ding, „is maar één conclusie te trekken; plaatsing in een jeugdwerkinrichting is de beste straf waarmee gelijk ook kan worden voorkomen dat H. in herhaling treedt. Met alleen op bergen schiet je niets op. Daarom heb ik de rechtbank ook verzocht af te zien van opsluiting en mijn cliënt te laten plaatsen in een jeugdwerkinrichting. Dat is het beste." De rechtbank doet dinsdag 12 mei uitspraak. Den Haag De PVdA wil in een volgend kabinet collectieve mi- heuovereenkomsten. ofwel CMO's, afsluiten met het Midden- en kleinbedrijf. Volgens minister De Boer, die het idee gisteren avond in Haarlem lanceerde, moeten de CMO's - in navolging van de CAO's- algemeen verbin dend worden verklaard. Bedrij ven dienen CMO's m dat geval verplicht na te leven. De Boer acht een CMO een prima aanvul ling op het 'groene poldermodel' dat vorige week door premier Kok is gelanceerd. „Algemeen verbindend verklaren is de enige manier om te voorko men dat bedrijven zich aan de af spraken onttrekken," meent de minister. De bewindsvrouwe be nadrukt dat haar idee geen ver- kiezingsgrfi is „Milieu moet net zo'n belangrijke plaats innemen in de bedrijfsvoering als arbeids voorwaarden." Slag om arm PvdA-lijsttrekker Kok hield eer der op de avond nog een slag om de arm. Hij zag nog wel mogelijk heden om op basis van vrijwillige milieuafspraken, de zogenaamde convenanten, verdere zaken te doen met het bedrijfsleven. De milieubeweging reageerde weinig enthousiast op het idee van De Boer. Ze is bang dat de af spraken toch niet te handhaven zyn. „Het milieu kan niet staken," al dus een woordvoerder. „Vandaar dat CMO's nooit zo'n kracht zul len hebben als CAO's." f '.«ïiX ,-l Jd •m-vt Den Haag Het is onzin dat pu blieke omroepen straks voor het doorgeven van verkeersinforma tie moeten betalen. Het gaat hoog stens om 12.500 voor een aan sluiting om die gratis informatie binnen te krijgen. Dat zei minis ter Jorritsma van Verkeer en Wa terstaat gisteren op de dagelijkse verkiezingsbriefing van de VVD, Jorritsma zei met 'stijgende ver bazing' naar D66-minister Sorg- drager van Justitie te hebben ge luisterd die waarschuwde dat de publieke omroep voortaan voor die informatie zou moeten beta len. Volgens Jorritsma z|jn er al leen plannen de verkeersinforma tie 'adequater en actueler' te ma ken. „Er zyn geen plannen de pu blieke omroep voor die informatie te laten betalen." Overigens liet het hoofd actuele programma's van de NOS-radio, H. van Hoorn, gisteren weten dat ambtenaren van Jorritsma's ministerie tot nu toe steeds veertigduizend gulden als aansluitkosten hebben ge noemd. Ook zou de NOS daarbo venop nog eens fors moeten in vesteren in nieuwe apparatuur om de verkeersinformatie binnen te krijgen. Volgens Van Hoorn is de NOS bovendien bevreesd dat de informatie alleen nog dit jaar gratis zal worden doorgegeven. „We hebben geen garanties dat dat zo blijft," aldus Van Hoorn. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dreigt Greenpeace met een miljoenenclaim als de milieuorganisatie niet op korte termijn een einde maakt aan de bezetting van een boorpijp tus sen Schiermonnikoog en Ameland. De pijp werd gisterochtend door leden van Greenpeace bezet om actie te voeren tegen proefboringen in de Waddenzee, foioanp Den Haag De politie heeft nog geen sporen die wijzen in de rich ting van de plotsklaps weer opge doken mysterieuze bomenzager. „Het is vreselijk," zegt gemeente lijk woordvoerster R, Caudron. „Wie doet nu zo iets? We hopen echt dat het snel stopt. We hebben in Den Haag een prachtig bomen- bestand waarop we trots zijn. Als een burger een boom wil kappen, leidt dat tot allerlei procedures. En m één klap zaagt nu iemand zo maar even een partij bomen om." Het gaat in totaal om 32 bomen. De zager mikt op allerlei soorten. Zo zijn er lariksen, olijfwilgen, es doorns, eiken en Corsicaanse den nen gesneuveld. Het kostbare groen heeft een lengte van vier tot zeven meter en een doorsnede van circa twintig centimeter. Mo gelijk is er sorake van een vrij lan ge dader, omdat de bomen relatief hoog zyn gekortwiekt. Vermoede- lij k gebeurt dat met een door een motor aangedreven cirkelzaag. Door Theo Haerkens Den Haag'Eindelijk een oplos sing voor radioactief afval in Ne derland'. Trots meldt de firma Nuclear Waste Processing Com pany Holland hoe het afvalpro bleem dat grootschalig gebruik van kernenergie in de weg staat, kan worden aangepakt Het be drijf wil de risico's van centrale opslag van kernenergie vermin deren door decentrale opslag. „Als er dan iets gebeurt, is de scliade in elk geval beperkt," re den eert L. Vaissier, geestelijk va der ion het idee. Hij wil het afval verdelen in porties van een kilo, die gewoon bij particulieren in de achtertuin worden neergezet Uiteraard gebeurt dat 'duurzaam verpakt in containers die vol doen aan de hoogste veiligheids normen en die voorzien zijn van het ISO-SOÜl certificaat'De ei genaren van de tuinen noch hun buren hebben dus reden om zich zorgen te maken. Om twijfelaars over de streep te trekken en te verleidentot aan schaf van een 'contanler-unit ISO-9001 type 1000 private', stelt Vaissier hen een premie van twintigduizend gulden in het vooruitzicht. Dat kan gemakke lijk want opslag van nucleair af val kost de samenleving nu wel dertigduizend gulden per kilo en die uitgaaf komt dan te verval len, NWPC vindt het 'voor de hand liggend dat degene.die een unit accepteert' dat bedrag ont vangt. Proef Om te kijken hoe de container tjes zich houden en het publiek de gelegenheid te geven ze eens te bekijken, heeft Vaissier er bij wijze van proef een neergezet in de tuin van een boekhandel in de Herenstraat in Voorburg. Zelf heeft hij er geen in zijn tuin staan, 'omdat ik als zakenman weinig thuis ben'. Zijn eenmans- bedrijf-in-oprichting kan die drukte nog niet aan. „In een se- mi-openbare ruimte als een boekhandel is dat veel gemakke lijker te doen," legt hij uit. Omdat het een proefopstelling betreft, is de container nog niet gevuld met uranium. Dat kan in een volgende fase nog wel, meent de zakenman die overi gens nog geen contacten heeft met de overheid, milieuorgani sa- ties of mogelijke leveranciers van afval. Vaissier heeft er geen moeite mee toe te geven dat hij geen verstand van zaken heeft. „Ik ben niet afgestudeerd in de kern fysica, maar dat hoeft ook niet Een elektricien weet immers ook niet alles van de ionenstromen," Vaissier heeft weinig zin in aan loop of gezeur dat zyn 'privé- sfeer' aantast en houdt daarom zyn woonplaats strikt geheim. Ook de boekhandelaar hjkt nog niet erg ingesteld op een bloeien de handel in gecertificeerde 'container-units' en klaagt al bij het tweede telefoontje 'nu geen tijd meer te hebben, want het is veel te druk in de winkel'. BredaDe samenleving moet ou ders van minderjarige kinderen aanspreken als die jongeren zich misdragen. Net als nu al bij spij belen gebeurt, moeten die ouders ook voor andere vergrijpen een boete kunnen krijgen. Dat zei WD-leidër Bolkestein gisteren. Volgens de liberale voorman is het een van de remedies tegen een steeds 'ruigere' maatschap pij'. „De eerste verantwoordelijk heid voor de overdracht van nor men en waarden ligt by de ou ders. „Als ouders die verantwoor delijkheid verzaken, dan moeten zij dat voelen in hun portemon nee. ïk garandeer u: dat helpt." Bolkestein pleitte verder voor de terugkeer van de 'ouderwetse schooljuf in plaats van onderwy- zers 'die zich bij hun voornaam la ten aanspreken'. Volgens de WD- leider zyn Nederlandse scholen sinds de anti-autoritaire invloed van de jaren zeventig 'veel te on rustig' en beïnvloedt dat de schoolprestaties. Paramaribo Oppositiepartijen in Paramaribo beschuldigen de Nederlandse bruggenbouwer Bal last Nedam ervan smeergelden te hebben betaald om opdrachten voor de bouw van bruggen in Su riname te krijgen. Harry Kisoen- sing, leider van de Hervormde Progressieve Partij (HPP) en vice- voorzitter vanhet parlement, zegt dat na de Nederlandse verkiezin gen aan de Tweede Kamer ge vraagd zal worden een onderzoek in te stellen naar de affaire. „De zaak moet aandacht krijgen in het Nederlands recht en de Ne derlandse politiek," aldus Kisoen- sing gisteren op een persconfe rentie in Paramaribo. Het gaat volgens een ander oppositielid, Ji- wan Sital (Politieke Vleugel van de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders), om een bedrag van 21 myoen gulden, waarvan een deel al betaald is. Ballast Ne dam gaat de beschuldigingen on derzoeken „We hebben het ge hoord, maar we weten van niets. Dit wordt onderzocht," aldus een woordvoerster van het concern in een reactie. Door het betalen van smeergelden door Ballast Nedam is volgens Kisoensïng een ander Nederlands bedrijf, dat voor een lager bedrag had ingeschreven 'buiten de boot gevallen'. Dat be drijf. Van Hattum en Blanke voort, zou voor bijna de helft min der hebben ingeschreven. Het contract met Ballast Nedam, dat vorig jaar mei werd getekend, ging eerst om een bedrag van 138 miljoen gulden. Daar kwam enke le maanden later dertig miljoen bij aan 'meerkosten' voor civiel technische werken. Een deel van de Surinaamse oppositie bracht, de zaak aan het rollen, omdat ge zegd wordt dat Suriname de bouw van de bruggen wil overhevelen naar de pot van Nederlandse ont~' wikkelingshulpgelden. De ex-mi nister van Verkeer en Waterstaat, Nelie Kroes, die in de raad van commissarissen van Ballast Ne dam zit, zou zich daar voor in spannen. Eerder benadrukte de regering dat de bruggen 'uit eigen inkomsten en besparingen' zou den worden betaald. Schiedam Een 'ergonomische verantwoorde' schooltas moet ontwikkeld worden, die scholie ren minder hinder geeft by het dragen van hun boeken. Uitgeve rijen moeten de schoolboeken lichter maken zij moeten let ten op de hoev« dheid (de zoge naamde werk- en theorieboeken) die de kinderen per les moeten meezeulen. Dit z|jn twee aanbeve lingen uit het rapport 'Schooltas: Draagbaar of Ondraaglijk' van de commissie Boekentas, dat van middag in Den Haag wordt gepre senteerd aan staatssecretaris T, Netelenbos van Onderwijs, Cul tuur en Wetenschappen. Deze commissie is 20 januari ingesteld door de staatssecretaris, nadat er uit verschillende hoeken veront ruste geluiden kwamen dat scho lieren kampen met rugklachten, pijn in de nek en schouders door een te groot gewicht van de boe kentas. De commissie, die bestaat uit medewerkers van het onder wijs, de gezondheidszorg, uitge verijen en TNO, adviseert de staatssecretaris dat er verder we tenschappelijk onderzoek gedaan moet worden naar hoe schadelijk heid het dragen van een boeken tas voor de opgroeiende jeugd is„ Zodat er een maximaal gewicht vastgesteld kan worden. Het Oostenrijkse ministerie van Onderwijs heeft in 1996 al bepaald dat de tas met boeken en andere schoolbenodigdheden met meer dan eentiende van het gewicht van de leerling mag wegen. Vol gens de commissie is deze Oos tenrijkse limiet echter niet weten schappelijk onderbouwd. Verder moet op brede schaal aan dacht worden gevraagd voor de ri sico's van te zware schooltassen. Vooral voor de ouders en scholen is er op voorlichtmgsgebied een taak weggelegd om de kinderen niet te zwaar beladen naar school te laten gaan. Want zy weten het best of de scholier een goede ge- Voorzitter C. van der Hoek tussen scholieren van de Jozefmavoin Viaardingen: 'De tassen zijn enorm verzwaard'. Foto Roe! Dijkstra zondheid en conditie heeft of niet en daardoor extra risico loopt met het dragen van een zware tas. Leraren en ouders moeten ook letten op de soort tas en de draag wijze ervan. Verreweg de meeste scholieren hebben een rugzak, zo'n 82 procent, en dat blijkt de beste tas te zijn. Maar dan moet de rugzak wel goed in de holte van de rug hangen (vanwege indrukking schouders en huid) en de draag banden breed genoeg zijn (in ver band met afkneHmgen). Veilig Verkeer Nederland is ook vertegenwoordigd in de commis sie en die gaan onder meei in de landelijk acties meer aandacht be steden aan de gevaren van een te zware schooltas in het verkeer. Door het dragen van een zwaar gewicht zou de scholier op de fiets namelijk kwetsbaarder zyn. Voor al met een rugzak op zyn rug is een fietser sneller uit balans. De scholier moet de tas op de bagage drager vervoeren, omdat dan het zwaartepunt lager ligt. Bij de overkoepelende organisa tie, Groep Educatieve Uitgevery en, moet aangedrongen worden dat de trend van meer boeken per vak (theorie- en werkboeken) wordt stopgezet. Volgens C. van der Hoek, de voorzitter van de commissie, hebben nieuwe les_-, methodes de tassen de afgelopen jaren enorm verzwaard. „Naast de traditionele vakken zijn er veel nieuwe vakken bijge- komen, zoals: verzorging, tech niek, informatica. En in toene mende mate wordt er aandacht^, gevraagd voor allerlei maatschap:; pelijke thema's, zoals: milieu^ emancipatie, multiculturele sa-'-1 menleving, gezond gedrag en ga;; zo maar door. Hier moeten de kin- deren allemaal ook weer boeken voor kopen," aldus Van der Hoek. Volgens de voorzitter kunnen de uitgeverijen de bestaande boeken makkelijk in gewicht verlagen. In Frankrijk heeft een groep educa tieve uitgevers na een actie over te zware boeken een geheel leer pakket laten drukken op lichter papier en voorzien van een veder lichte band, „Het resultaat was dat de boeken gezamebjk 30 pro cent minder wegen dan de orgine- le." Met ISDN kunt u twee dingen tegelijk. U kunt dan bijvoorbeeld bellen terwijl iemand anders bezig is met internetten Want met ISDN hebt u twee telefoonlijnen. Dus is er altijd een lijntje vrij, ook al is de andere bezet. Bovendien krijgt u met ISDN vier verschillende telefoonnummers Handig ais u bijvoorbeeld de telefoon van een huis genoot of een fax een apart nummer wilt geven. U profiteert van al deze gemakken met het ISDN TweeLijnen Pakket. Wat dit pakket extra bijzonder maakt, is de nieuwste huiscentrale. Voor het ISDN TweeLijnen Pakket betaalt u slechts de voordelige pnjs van f199,-. Het makkelijkst bestelt u telefonisch- 0800-0402 (tot 22.00 uur). Of via Internet: tvww.pnmafoon.nl (24 uur per dag). Natuurlijk kunt u ook langskomen bij Pnmafoon. ;tt«f f -*9.95 per maan 'enne uw hunitgc tetefi rhouden Zolang de voo 08 WINKEL VAX KPti TELECOM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 3