a Woningen Noordvest moeilijker verhuurbaar Nieuwe acties tegen de A 4 Duiken op de tast Maassluis dit jaar bedolven onder lintjesregen Rotterdams Dagblad Eerste contract voor kennisonderhoud Jongen bedreigt vrouw met mes Drie dieven opgepakt Snorfietser gaat onderuit Alcoholcontrole Vuil gestort bij rugbyveld Omleiding buslijn 56 Zwaluwen en VFC vanavond 2500 Huizen minder voor lagere inkomens Uitkering kwijt na illegaal samenwonen Enquête naar stemgedrag in Maassluis Hoogste punt markeert einde renovatie Nieuwe Passage 70 winkels onder één dak Grote parkeergarage Kom winkelen in de Nieuwe Passage Schiedam Rotterdams Dagblad Waterweg Woensdag 29 april 1998 Schiedam— Een 83-jarige Schie- damse is gistermiddag bijna het slachtoffer geworden van een straatroof. Ze werd rond half vijf op het Bachpiein plotseling van achteren aangesproken. Toen de vrouw zich omdraaide stond er een ongeveer 13-jarige jongen voor haar die met een mes naar haar keel wees. De jongen, die werd vergezeld door twee leeftijd genoten, eiste geld. Toen ze begon te gillen, vluchtten de daders. Viaardfngen De politie heeft gis termiddag drie dieven opgepakt, wegens diefstal uit een warenhuis aan het Veerplein. Eerst kreeg de politie een 39-jarige Hagenaar te pakken op de Westhavenkade. Na onderzoek bleek dat er nog twee mannen bij de diefstal betrokken waren. Een 48-jarige Hagenaar en een 34- jarige Rotterdammer konden la ter eveneens op de kade worden aangehouden, In de kofferbak van hun auto lagen goederen, waaronder een leren jas en inline skates, waarvan de herkomst on duidelijk is. Schiedam Een 66-jarige Schie dammer is gisterochtend uitge gleden met zijn snorfiets. Dat ge beurde toen hij de de bocht van het fietspad in de Dr. Zamenbof- straat door de modder reed. De man kwam er goed vanaf. De snorfiets is flink beschadigd. Vlaardingen Bij een alcoholcon trole zijn afgelopen nacht twee Vlaardingc-rs aangehouden. Een 45-jarige man die onder invloed reed op de Marathonweg kreeg een boete van 390 gulderf opge legd. Omdat hij niet'wilde betalen is zyn zaak doorgestuurd naar Justitie. Op de Holysingel werd een 42-jarige automobilist aange houden. De man moest zijn auto op het bu reau achterlaten, omdat hij na een eerder strafbaar feit had ver zuimd zijn rijbewijs in te leveren. Hoek van Holland Op het sport terrein van rugbyclub The Hookers hebben onbekenden ille gaal vuil gestort. De politie werd gistermiddag ingelicht - Vanwege de wieler- - ronde in Vlaardingen wordt op 5 mei de Van Linden van den Keu- veUsingel in de richting Vlaardin- *']:g"éh Holy afgesloten. Buslijn 56 zal daarom in die tijd een alterna- tieve route rijden, De bus zal tot de Van Hogendor- plaan de normale route volgen en vervolgens via de Rotterdamse-V weg, Plein 1940, Anthony Knot- 1 tenbeltsingel (busbaan) en de Burgemeester Verkadesingel 1 naar de Burgemeester Heudsen- laans rijden. Daarna zal vanaf de Lepelaarsin- gel weer de gewoonlijke lijn wor- den ingezet. De halten op de niet gereden route zullen voor deze pe- riode vervallen. Buslijn 56 doet de halte aan van lijn 52 op het omlei- I dingstrqject. De bus richting Vlaardingen West rijdt zyn normale route. Vlaardingen VFC en Zwaluwen komen vanavond opnieuw tegen elkaar in actie voor het Vlaardings voetbalkampioenschap. Het duel werd gisteravond (2-2) kort na de rust gestaakt wegens de hevige regenval en wordt vanavond op het complex uitgespeeld. Het andere duel in de eerste ron de, dat tussen HSC (za) en RKWIK, haalde wél het einde. Omdat na de reguliere speeltijd geen winnaar uit de bus was geko men (2-2). moesten strafschoppen uitkomst bieden. Die werden het best genomen door RKWIK. Schiedam De Woningstich ting Noordvest ondervindt steeds meer problemen bij het verhuren van haar wo ningen, Het aantal keren dat een woning in 1997 moest worden aangeboden ligt vrij hoog. Bij het totaal aantal nieuwe verhuringen werd vo rig jaar de aangeboden wo ning in de helft van de geval len een of meerdere keren geweigerd voordat een huur overeenkomst kon worden gesloten. De acceptatiegraad is hierdoor verder teruggelopen van zestig procent in 1996 naar vijftig pro cent het vorig jaar. Het kortere bewonen en de lagere acceptatiegraad onderstrepen vol gens de woningstichting de zorge lijke situatie met betrekking tot de verhuurbaarheid. Een flink deel van de voorraad van de wo ningstichting heeft een kwetsba re marktpositie. Het gaat hierom bijna eenderde van de ruim tien duizend woningen van Noord vest, De kwetsbare positie wordt met name veroorzaakt door eeti aantrekkelijk aanbod elders (nieuwbouw in de Vinexlocaties) en het niet kunnen concurreren van de veelal verouderde wonin gen zonder lift en cv met nieuw bouwwoningen. Noordvest verwacht de grootste verhuurproblemen bjj de flats met vier woonlagen zonder lift en cv. Deze staan veelal in de wijken Groenoord en Nieuwland. De af gelopen tijd is gebleken dat der gelijke woningen meerdere keren moeten worden aangeboden voor dat er eindelijk een handtekening gezet kan worden onder het huur contract. Als voorbeeld wijst de woningstichting op de ontwikke ling vorig jaar waarbij er 98 wo ningen op de vierde etage zonder lift vrijkwamen. In 54 gevallen moesten de woningen gemiddeld 3,5 keer worden aangeboden. Deze ontwikkelingen zijn voor Noordvest aanleiding een andere koers uitte zetten voor de komen de jaren. De traditionele corpora tie taak -het voorzien in de woonbehoefte van vooral de lage re inkomensgroep - zal niet lan ger de enige taak zijn van de wo ningstichting. De aandacht zal nu ook worden gericht op kopers en huurders met een modaal inko men of meer. Noordvest wil de kwetsbare posi tie ook verbeteren door drastisch in te grijpen in wijken met het grootste aanbod aan moeilijk ver huurbare woningen. Als gevolg van deze koers van sloop, verbete ring, verkoop en huurverhoging zal het aantal woningen dat is be stemd voor de lagere inkomens afnemen met zo'n 2500 woningen. Deze koers is onontkoombaar vol gens Noordvest. Het is een nood zaak maar tegelijktertijd ook een kans om in monotone wijken meer variatie aan te brengen. Op deze manier wil de woningstich ting tot een meer evenwichtige wijk- en bevolkingsopbouw ko men. Het gemiddeld aantal reacties op een aangeboden woning is het vo rig jaar licht gestegen, zo blijkt uit het jaarverslag. In 1996 bedroeg het gemiddeld aantal reacties 19 en het jaar erna 22. Vorig jaar heeft Noordvest ook vrij veel woningen verkocht. In totaal 553 panden zijn verkocht aan een beleggingsmaatschappij. Het ging hierbij om de Vyfslui- zenflat, de Wilhelminaflat, het Vendelhof, de Stationsstraat/ Reaumurstraat en de eengezins woningen aan het Arnoidipad en omstreken in de wijk Woudhoek Zuid. De bewoners hadden de mo gelijkheid om de woningen te blij ven huren of om ze te kopen (met uitzondering van de Vijfsluizen en de Wilhelminaflat). Het geld van de woningverkoop wordt door Noordvest gebruikt om de financiële positie te verbe teren en om het geld op tafel te krijgen dat nodig is voor de verbe teringsplannen voor de flats in Nieuwland en Groenoord. Vlaardingen/Schiedam Er is meer onder de zon dan asfalt en beton. Onder dit motto heeft Mi lieudefensie het startsein gege ven voor een landelijke campag ne. Die is erop gericht om de vier grote politieke partijen te bewe gen niet meef te-investeren in as falt en beton, maar in bijvoor beeld beter en goedkoper open baar vervoer. In deze regio wordt in dat kader opnieuw aandacht gevraagd voor de onduidelijkheid rond de aanleg van de A 4 tussen het Kethelplein en Delft. Op za terdag 9 mei wordt van 11.00 tot 14.00 uur op het dijklichaam van de rijksweg, dat er al tientallen ja ren ligt, een 'muur' geplaatst. Dat gebeurt vlakbij de Laan van Bo- l'es in Schiedam. De milieugroe pen (ook de Vereniging Tegen Mi lieubederf doet mee) hopen dat - inwoners van'Schiedam en Vlaar dingen op die muur hun state ment -potten verf en kwasten staan klaar - tegen het asfalt zet ten. Als boodschap aan de lokale - en landehike «oïitiek, De Tweede Kamer heeft tot nu toe de plannen van WD-minister Jomtsma te gen weten te houden. Zij wil dat de weg op een zo goedkoop moge lijke manier wordt aangelegd: dwars tussen Vlaardingen- en Schiedam-Noord door en dwars door de groene polders van Mid den-Delfland. Plannen om de weg ondergronds aan te leggen vindt ze te duur. De meerderheid van de Tweede Kamer vindt zeven ki lometer asfalt voor een miljard gulden ook wel erg veel geld en heeft tot nu toe gezegd dat ie er 'Han maar nipt' moet komen. De verwachting is dat in besprekin gen over het nieuwe kabinet een 'definitief besluit zal vallen. Op de plek waar de Schie en de NoordvostgracM bij elkaar komen, zorgde de duikploeg van de Schiedamse brandweer gisteren voor veel bekijks. Ret voorschritt luidt dat met vaste regelmaat geoefend moet worden om de vaardigheden op peil te Itooden. En dus glngen een paar In dik duïkpak kikvo?sni2!tns?ï gisteren op rook f???' vorsrwiionrja ssn oefen- pop. Dat was geen gemakkelijke opgave want het water bij het Overschiesepleln Is ongeveer net zo helder als een potje Inkt. Op de tast moest er daarom worden gezocht. Eert soort ontdek je plekje op de bodem van de gracht. Foto Roef Dijkstra Maassluis/Vlaardingen Een inwoonster van Maassluis en een Vlaardinger zijn door de sociaal rechercheur van de ge meente Maassluis opgepakt. Zij worden er van verdacht meer dan drie jaar lang te heb ben gefraudeerd met een bij standsuitkering. Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de Maassluise al die tijd samenwoonde met de Vlaardinger, terwyl zij dat niet heeft gemeld bij de sociale dienst. Daardoor heeft zij zo'n 85.000 gulden ten'onrechte aan uitkeringsgelden ontvangen. Behalve dat de gemeente Maassluis dat geld terugvor dert, heeft de vrouw ook haar rechten op een uitkering ver speeld. Ook de Vlaardinger komt er niet zo maar van af. Ook tegeft hem is proces-verbaal opgo* maakt voor valsheid in c schrifte, bedrog en heling. Maassluis Studenten van de Ichtus heao in Rotterdam gaan woensdag 6 mei tijdens de Twee de Kamerverkiezingen een on derzoek houden in Maassluis. De studenten zullen verspreid over de stad kiesgerechtigden enkele vragen stellen. De enquête neemt maximaal zes minuten in beslag, zo wordt verze kerd. Om mr bjetröuwbaar tesul- taat te. krijgen' worden per'stem bureau ongeveer honderd men sen todemaagd.' „v De-Ichtus heao organiseert in sa menwerking met de Erasmus Universiteit vaker, vérkiezingson- derzoelceiL^^t.-v - - Deze keer hetoetf de "studenten Kïitl AAfl Infnn '"dlvuOp MOoopiwtp Ze willen onderzoeken wat de achtergronden zjjn bij het stem gedrag van de inwoners. Aan de Vincent van Goghlaan in Maassluis was er gisteren een dubbele aanleiding voor een feestje. Niet alleen is het hoogste punt bereikt van het nieuwbouwproject Toumesoi, ook is het einde in zicht gekomen van de eer ste fase van het Elementumplan. Bij dit reno vatieplan voor vier verschillende Maassluise buurten wordt bepaald niet behoudend te werk gegaan. Sloop, nieuwbouw, renovatie en dakopbouw worden ingezet om de vier monotone buurten weer beter leefbaar te maken. Sluispolder Oost geldt als de eerste fase van het Elementumplan. Vorig jaar werd in deze buurt het grootonderhoud aan de 252 flatwoningen van de Woning Stichting Maas sluis en de bouw van 22 dakwoningen vol tooid. Als de dertig woningen van het Toume- solgebouw, het laatste project in deze buurt, worden opgeleverd, rest alleen nog het op knappen van de woonomgeving. Sluispolder Oost zal hierna voorgoed afscheid nemen van het jaren zestig imago. Foto Roei Dijkstra Vlaardingen/Rotterdam Klaasse Klaasse Acountants en Belas tingsadviseurs uit Vlaardingen en de Ichtus Hogeschool uit Rotter dam hebben vanochtend een ken nis- onderhoudsovereenkomst ondertekend. Het is voor zover be kend de eerste keer dat een hoge school een dergelijk contract af sluit met een bedrijf. In de toekomst zal de Ichtus Ho geschool meer van dergelijke overeenkomsten sluiten. Ze zijn bedoeld om de kennis van de me dewerkers van organisaties in de profit en non-prolitsector op peil te houden en te vergroten. De hogeschool verplicht zich om tenminste eens per jaar met het bedrijf of de instelling te overleg gen over de opleidingsbehoeften. Daardoor kan het scholingsaan- bod worden afgestemd op de vraag en kunnen concrete afspra ken gemaakt worden over het ver zorgen van cursussen en trainin gen op maat. Het bedrijf of de in stelling verplicht zij om jaarlijks een minimum aantal medewer kers cursussen te laten volgen. Daar staat wel een korting tegen over. In de overeenkomst met Klaasse Klaasse (circa 70 medewerkers en drie vestigingen) is afgespro ken dat het personeel zowel regu liere als 'op maat' cursussen gaat volgen over onder meer perso neelsmanagement en informatie- en communicatietechnologie. „We zien dat het tegenwoordig binnen onze branche belangrijk is om meer te bieden dan salaris en een goede werkomgeving als je mensen wilt binnenhalen of wilt vasthouden. Ook educatie hoort daarbij. We regelden dat a! zelf. Maar het is voor ons makkelijk en interessant als een onderwijsin stelling ook cursussen op maat kan leveren, zoals we nu hebben afgesproken voor onze juniorme- dewerkers licht ing. J. Klaasse van het kantoor toe. ,.En binnen kort krijgt een aantal van or$£ medewerkers een computercur sus op deze school." De Ichtus Hogeschool haakt rwt de kennis-onderhoudscontract»! in op de regeringsprogramma voor 'leven-lang-leren'. Kennis*» een belangrijke productiefaejjg- in Nederland, maar heeft de na* ging snel te verouderen. Onder meer door de ontwikkelingen Up het gebied van informatie- en communicatietechnologie op al lerlei terreinen. Ook in CAO-on- derhandelingen worden daarom steeds vaker afspraken gemaakt over scholing van werknemers, zodat ze breder inzetbaar worden. Maassluls/Vlaardingen/Schiedam— Maassluis is dit jaar bedolven on der de gebruikelijke lintjesregen .die de dag voor Koninginnedag over Nederland wordt uitgestort. Maar liefst tien onderscheidingen moest burgemeester Sterkenburg vanmorgen in de burgerzaal op spelden. In Vlaardingen en Schie dam hadden de burgemeesters het aanmerkelijk rustiger. Stam ontving twee onderscheiden in woners in het stadhuis, terwijl zijn Schiedamse collega Scheeres slechts één keer in actie hoefde te komen, Maar dat was zeker niet voor de minste: mevrouw M T.W. Im- i merzeel-van Arkel, onder meer bestuurslid van de wijk- en bewo nersvereniging Groenoord. Er voor wie dat niets zegt: Riet v? .i Jeugdland. Riet van Immerzfel was 21 jaar lang samen met Joop van Broekhoven de stuwende kracht achter het vakantiespekta kel in Schiedam. Eerder dit jaar namen ze, na het organiseren van meer dan tweeduizend activitei ten voor de Schiedamse jeugd, af scheid. Eén van de twee Vlaardingers die vanmorgen koninklijk is onder- scheiden is mevrouw M.A van der Veer-Ebeli. Zij is bij velen be kend onder de naam 'de moeder van de compagnie'. Dat slaat op haar betekenis voor de Stichting Instituut Burgerraadslieden (IBR) in Vlaardingen. Ze was ge zichtsbepalend voor het IBR, dat per 1 janauari van dit jaar is gefu seerd met de Stichting Maat schappelijk Werk. Het werk van het IBR wordt voortgezet als Bu reau Sociaal Raadslieden Maat schappelijk Werk NW, waardoor de secretarisfunctie van Van der Veer-Ebeli (1939) is beëindigd, waarvoor zij sinds april 1979 werkt. Het begon als lid/secreta resse van de begeleidingscom missie en daarna was ze als secre taris van het bestuur van de stich ting zo'n beetje het IBR. Bepleitte subsidies bij onder meer de ge meente, was betrokken bij het aantrekken van personeelsleden en de inrichting van het gebouw en -tot slot - bij de fusiebespre kingen die leidden tot het einde van haar functie, waarnaast zij zich onder meer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Vereniging Openbaar Onderwijs Vlaardin gen. Op de staat van dienst van me vrouw A. Westdijk-de Jager prijkt het CDA prominent. Van 1986 tot 1996 is zij secretaris van de Vlaar- dingse afdeling geweest en deed ze daarnaast de ledenadministra tie van de partij, een functie die ze nog steeds vervult. Haar inzet als partijsecretaris wordt vooral ge waardeerd omdat het tegenwoor dig moeilijk is mensen actief te krijgen voor een politieke partij, zei burgemeester Stam vanmor gen. Verder was ze verdienstelijk voor de Samen op Weggemeente Holy-Zuid. Een derde Vlaardinger kreeg de versierselen opgespeld door mi nister Jorritsma, zijn voormalige werkgever. Het gaat om P. den Butter (1942), tot 1 november 1997 (cii bindb 1 april 1969) weikzaam als loods in de regio. Daarnaast heeft hij op vrijwillige basis als in structeur en coördinator bij de op leidingen voor loodsen bijgedra gen aan de veiligheid en toegan kelijkheid van de belangrijkste Nederlandse zeehaven. Interna tionaal was hij het gezicht van het Nederlandse loodswezen als spre ker op internationale congressen en het trainen van loodsen in an dere landen. Kroon Maassluis spant dus de kroon in deze regio bij de lintjesregen. Burgemeester Sterkenburg had zere vingers toen zij even na de middag alle tien Irotse inwoners een lintje had opgespeld. In alfa betische volgorde: G. J. Brons 1926) was de eerste in de rij. Hij heeft zich 38 jaar lang verdienstelijk gemaakt voor de vakbeweging. Daarnaast is hij ac tief geweest voor de PvdA. eerst als secretaris van de afdeling Maassluis, later (1974-1982) als ge- meenteiaad&hd en ivan 1991 tot 1995) bestuurslid. AA. van Buuren (1930) is onder meer 21 jaar lang dirigent ge weest van het Hervormd Kerk koor Poortugaal. Vanaf 1964 heeft Van Buuren zich ingezet op vooral regionaal niveau om velen actief (harmonie en koren) en passief (orgel) te laten genieten van mu ziek. In Maassluis heeft hij veel concerten gegeven in de Marana- thakerk en Immanuelkerk. P. van Gijzen (1939), de enige van de tien die tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd, heeft zich op vele manieren ver dienstelijk gemaakt voor de inva lide medemens. Zo was hij in het jaar van de gehandicapten (1981) was hij medeoprichter van een platform dat de belangen van de gehandicapten ging behartigen. Uit dit platform ontstond in 1983 het Maassluis Overleg Revalida tie, dat in 1993 de naam Maassluis Overleg Gehandicapten kreeg. Sinds het begin is Van Gijzen voorzitter. Verder heeft hij een be langrijke inbreng gehad bij de ontwikkeling van het Aanvullend Openbaar Vervoer in tal van ge meenten in Zuid-Holland. J. Kuiken (1927) kreeg de onder scheiding vanwege zijn verdien sten in de kerk cn de politiek (CHU). Een en ander begon in Limburg, maar zijn activiteiten pakte hij na de verhuizing op in Maassluis waar hij voor het CDA van 1982 tot 1986 in de gemeente raad zat. M. G. Luijten (1933) is de oprich ter van de Historische Vereni ging. Dat was in 1982 en inmid dels heeft de club, waarvan hij al jaren bestuurslid is, 1300 leden. G.W.H.A. Mansveld (1934) is al 32 jaar lid van de Video- en Smal film Club Maassluis en heeft zich daar al die jaren zeer verdienste lijk voor gemaakt. Hij was ook nauw betrokken bij de Neder landse Organisatie van Audiovi suele Amateurs en de ontwikke ling van het waardevolle sym- chronisatiesysteem Svnchronet- ta. jarenlang beeldbepalend in Nederland. Mevrouw A.D. Sonneveld-van der Boon (1935) is 25 jaar langdiri- gente geweest van diverse Maas sluise koren. Daarnaast is zij ook bestuurslid van het Liturgisch Ensemble Maassluis, dat zij twin tig jaar geleden heeft opgericht Mevrouw J.P. Steehouwer-Fille- kes (1916) is sinds haar schooltijd actief lid van de Vrijzinnige Ge loofsgemeenschap. Verder is zijn onder meer jaren lang de drijvende kracht geveest achter het buurtcomité in dè Oranjewijk- L. F. Vermaas (1939) heeft zich 21 jaar lang ingespannen voor de Stichting Hollands Glorie Maas sluis, waarvan hij ook aan de wieg stond. Ook bij de wijkgemeente Maassluis-West stond hij bekend als een actief ouderling-kerk voogd. Mevrouw A.H.W. van der Wel- Roelse (1931) heeft zich lange tijd ingezet voor het onderwijs. Als lid van de ouderraad van de toenma lige Koningin Juliana Scholenge meenschap en later, toen haar kinderen van school af waren, richtte zij zich op het speriaal on derwijs. Voor de scholengemeen schap heeft zij zich zeer ingespan nen om het onderwijsaanbod uit te breiden, wat in 1989 ook ge beurde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 7