9 Helft minder mensen uit huis gezet Het heerlijke oranjezonnetje bleef uit m Y Rotterdams Dagblad Toeschouwers maken wielerronde onmogelijk Preventiebeleid succesvol i m 1 Ü.JÉÉ STOP MET GESLEDE, WIJ BEZORGEN AAN DE DEUR? Kattengrit HomeService Tel. 0111-64258TT Euro 20 kg v a. 9.. U Celstraf voor ontucht met zwakbegaafde jongens Tumult in feesttent Greep uit kassa Glaasje op RPF-Kamerlid Als de handen gaan trillen is het verloren 'Heerlijke dag' Het blauw vermengt zich niet wit 'Waar gaat het hier eigenlijk allemaal om' Smurfm in de optocht "ROND SATIVAR Geef Schiedam een stem in de iVveede Kamer. Gebruik uw voorkeurstem, Stem: WD, nr. 50, Ton de Swart "iél Rotterdams Da^ïlad Waterweg Vrijdag 1 mei 1998 m 4 Vlaardingen Het aantal huisuitzettingen in Vlaardingen naar aanleiding van een huurschuld is met de helft afgeno men, Werden in 1995 nog vijftig woningen ontruimd, tussen 1 juli 1996 en 30 juni 1997 waren dat er 26. Opvallend daarbij is dat het bij die 26 huisuitzettingen in alle gevallen om eenper soonshuishoudens ging. Vooral gezinnen met of zonder kin deren en alleenstaande ouders hebben een betalingsregeling getroffen of de huurschuld in één keer afgelost. Dat blijkt uit de evaluatie van het aantal cliënten bü de afdeling project Preventie huisuitzetting en Laatste Kans. Onder het motto 'Huurschuld? Laat het geen dra ma worden', hebben de woning corporaties en de gemeente Vlaar dingen die twee projecten in gang gezet. Het doel van Preventie huisuitzetting is om huurders die in Financiële problemen verkeren, in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen bij het wegwerken. Laatste Kans richt zich op huur ders die uit huis zijn gezet. Onder voorwaarden van woonbegelei ding, schuldsanering en goed be talingsgedrag krijgen Vlaardtn- gers die geen woning meer heb ben een kans om een woning via het Noodopvangcentrum te hu ren. Volgens de gemeente blijkt uit de cijfers dat het project succesvol is. Al worden er ook problemen ge signaleerd. Zo is door het grote schuldhulpverlening van de ge meente is de afhandelingstermijn onder druk komen te staan. De oorzaak daarvan wordt gezocht in externe omstandigheden: onvol doende inkomsten van de cliënt, late reactie van schuldeisers of het weigeren van medewerking van de betrokkene zelf. Daardoor duurt het (te) lang voordat er een betalingsvoorstel kan worden ge maakt, Via het Laatste Kans-project zijn in een jaar tijd vier huishoudens in een woning geplaatst. Na een jaar komen zij bij de woningcor poraties weer in aanmerking voor een 'normale' huurwoning. Vol gens de gemeente is de evaluatie periode te kort geweest om vast te kunnen stellen of dit deel van het project is geslaagd. Begin volgend jaar volgt daarom een nieuwe eva luatie. Schiedam/Rotterdam Wegens het plegen van ontucht met twee zwakbegaafde minderjarige jon gens heeft de rechtbank.in Rotter dam de Schiedammer J. S. veroor deeld tot één jaar gevangenisstraf waarvan acht maanden voorwaar delijk. Officier van justitie S. de Haas had tegen de man één jaar cel waarvan zes maanden voor waardelijk geëist. De 4ö-jarigs Schiedammer vergreep zich vier jaar achtereen aan zijn zwak be gaafde pleegkind, dat bij aanvang van de ontucht 14 jaar was. Ook een. medescholier van de school voor zeer moeilijk lerende kinde ren werd slachtoffer van de man. Hij was met de pleegzoon mee nabrhuis gekomen om te spelen. De ontucht kwam aan het licht, nadat de kinderen er vorig jaar op school melding van hadden ge maakt. De man verklaarde tegen over rechter S. van Klaveren re gelmatig met zijn pleegzoon naar pornofilms te kijken, De man ba gatelliseerde de eigen rol in de on tucht en legde het initiatief bij de jongens. De seksuele handelin gen vonden volgens hem plaats als „aanschouwelijk onderwijs in hygiëne, voorlichting over homo seksualiteit en ongelukjes." Schiedam—Een 22-jarige Schiedammer is vanochtend vroeg aangehou den nadat in een feesttent aan de Abel Tasmanstraat ongeregeldheden waren uitgebroken. Enkele jonge feestgangers bleven na sluitingstijd rondhangen en weigerden naar huis te gaan. Toen beveiligingsmede werkers probeerden de jongeren naar buiten te werken, werden ze door hen aangevallen. Eén van de veiligheidsmensen raakte gewond in zijn gezicht, De politie moest enkele charges uitvoeren om de rust te herstel len, De man die werd opgepakt, mocht na een verblijf van enkele uren op het bureau naar huis. Schiedam—Twee jongens van ongeveer 15 en 18 jaar hebben woensdag avond geprobeerd een afhaaleentrum aan de Van Beverenstraat te bero ven. Terwijl een werknemer in de keuken stond, liepen de twee jongens naar binnen en klom één van hen over de toonbank. De werknemer zag vanuit de keuken dat de jongen naar de kassalade greep en begon hard te schreeuwen. Daarop koos het tweetal het hazenpad. Schiedam—Vijf automobilisten zijn bij controles op woensdag-en don derdagavond betrapt op het rijden onder invloed. De Schiedamse politie hield op verschillende plekken in Schiedam en Rotterdam drie Rotter dammers aan van 42,45 en 60 jaar, een 29-jarige man uit Den Haag en een 29-jarige Schiedammer. Vlaardingen In. een bericht in de krant van woensdag over de komst van Tweede Kamerlid Dick Stellingwerf vandaag naar Vlaardingen, is hij ten onrechte als lid van het GPV genoemd. Stellingwerf, die vanmid dag enkele milieuproblemen in Vlaardingen onder de loep neemt en vanavond in Kerkcentrum Holy samen met collega Marten Bikker een spreekbeurt houdt, is lid van de RPF. De twee EPF-Kamerleden zijn vanavond vanaf20.00 in het Kerkcentrum Holy. Spijkerbroekhangen is een populaire bezigheid tijdens Koninginnedag. Vooreen piek kon je gis teren het record hangen aan een spijkerbroek verbreken in het Maassluise Wipperspark. Dat ge beurde onder de deskundige begeleiding en jurering van Pauline en Mariélle van korfbalvereni ging CKC. Vooraf jongens proberen zich zolang mogelijk vast te houden aan de natte broek. Meestal onder aanmoediging van een vriendin of wat maten. Bij de wat jongeren zijn het veelal moeders; die zoonlief toeroepen dat hij het nog éven moet volhouden. Maar als de verbeten ge zichten steeds roder worden en op een gegeven moment ook de handen gaan trillen, dan weetje dat het een verloren zaak is. De jongen op de foto leek heel even het record te verbreken. Maar op het laatst ging hij steeds moeilijker kijken en liet hij zich na éón minuut en een paar seconden vallen. Marlëllö vond dat wel teleurstellend. Het record van anderhalve minuut stond volgens haar al veel te lang. Vorig jaar heeft de korfbalster ook meegeholpen. Voor haar is 30 april voor al dit soort 'geinige spelletjes met leuke m&.isen'. Temidden van rondrennende kinderen en hun ouders zitten de twee dames Van Eekelen (links) en Bakker (rechts) te genieten van een grote zak patat. Zij zitten bij de kraam bij de Westhavenplaats in Vlaardingen, waar de scou ting en de zeekadetten de zo genoemde kinderspelen hou den. Mevrouw Van Eekelen vindt Koninginnedag een 'heerlijke dag1. „Het is net zondag, le dereen is vrij en er wordt eens wat georganiseerd." Haar vriendin Bakker met pretoogjes: „Ook de muziek is leuk." Achter de patat- kraam, aan de Blokmakers plaats, wordt in de openlucht housemuziek gedraaid. De dames zeggen altijd een patatje te eten met Koningin nedag. „Het is een leuke on derbreking na een wandeling langs alle activiteiten," ver klaren ze. Ook kijken ze 's ochtends altijd even naar de koningin op de televisie. „Ik heb Emily gemist," merkt Van Eekelen op. „Maar dat is toch ook helemaal geen partij voor Willem," zegt Bakker te gen haar. „Nou, volgens mij heeft zelfs koningin Beatrix daar tegenwoordig niks meer over te zeggen," antwoordt Van Eekelen en stopt vervol gens een grote patat met mayonaise in haar mond. Veel Waterweg-bewoners hadden de vlag gisteren buiten gehangen. Het rood-wit-blauw wapperde vro- lijk. Maar wel tegen de achter grond van een saaie grijze lucht en in een miezerig regentje. Door het weer lijkt het wel alsof iemand een saaie zondagmiddag heeft willen opvrolijken met aller lei spelletjes, werd er gezegd in het Maassluise Wipperspark waar de korfbalvereniging CKC elk jaar allerlei activiteiten houdt. Want het 'heerlijke oranjezonne tje', dat de organisatie had voor speld, bleef op Koninginnendag 1998 weg. Vaste bezoekster Riet van der Gaag zei op droge toon: „Het re gent niet. Maar het is te koud om ergens te gaan zitten." Deze uit spraak bleek heel treffend. Er wa ren wel volop activiteiten dit jaar en genoeg mensen deden vrolijk mee. Zo bleek het 'spijkerbroek hangen' in het Wipperspark of aan de Oude Haven in Vlaardin gen een populaire bezigheid. Maar er waren nauwelijks plek ken te ontdekken waar feestgan gers even gingen zitten om bij te kletsen en een drankje te drin ken. Geen terrasjes, geen pick- nick-achtige taferelen, geen bra derie of rommelmarkt waar gezel lig werd gekeuveld. Bij de stands werd snel even een hamburger of een sateetje naar binnen gewerkt om de lekkere trek te stillen. Van der Gaag, met een oranje trui aan en een oranje-rood gebloemd sjaaltje om, vond dat erg jammer. „Ik ga elk jaar. Normaal blijft ik hier in het Wipperspark de hele dag lekker zitten. Tot een uur of vijf in het zonnetje met een drankje bij de hand wacht ik dan de uitslag van de loterij af. Maar dit jaar blijft ze niet zo lang, zei ze rond een uur of één. „Ik heb vanochtend nog de video aange zet om het bezoek van de konin gin aan Doesburg en Zutphen op te nemen. Dat ga ik maar zo me teen bekijken." En zo beleefde iedereen pp z'n ei gen wijze Koninginnedag. Ben Dallinga is de kastelein van het proeflokaal van het Nederlands Gedistileerd Museum De Gekroonde Brandersketel in Schiedam. De forse man achter de grote granieten bar wordt een beetje moedeloos als er gevraagd wordt naar dé cocktail van de dag. Hij had een aantal dagen geleden het leuke idee een heus rood-wit-blauwe cocktail te serveren ter ere van de verjaardag van de koningin. „Maar het bereiden van het drankje mislukt negen van de tien keer. Het Is verschrikkelijk Ingewikkeld," zegt hij met een triest gezicht. Dat overi gens in een grijnzend gezicht verandert wanneer het wéér fout gaat, als hij de cocktail voor een Engelse dame maakt. De eerst twee kleuren (rode grenadine en witte marasquin) kan hij vlekke loos boven elkaar in twee laagjes in een glaasje krijgen. Zodra hij het blauw (Blue Curasao) voor zichtig via een theelepeltje in het glaasje op de andere twee laagjes laat lopen, gaat het mis. Het blauw vermengt zich met het wit. Judith, Suzanne en Deborah hebben het eigenlijk niet zo op Koninginnedag. Ze zijn bij het Plantage Festival, dat al tijd op 30 april tussen de Tuinlaan en de Lange Nfeuw- straat in Schiedam wordt ge houden. „Voor mijn verjaar dag worden toch ook niet zo veel feesten georganiseerd," zegt Judith quasi verontwaar digd. Judith (links) heeft een hane- kam met heel veel kleurtjes en ook haar kleren zijn vrolijk. Suzanne (midden) heeft een gitzwarte kam op haar hoofd en is helemaal in het zwart gekleed, net als Deborah. Ze staan met z'n drieën een beetje aan de zijkant van het terrein naar het podium te kij ken, waar op dat moment de rockgroep Xinix speelt. Ze zeggen de muziek 'maar een beetje softy' te vinden. Ondertussen schreeuwt de zanger alsof zijn leven ervan afhangt: „Super Heavy Metal! Extra Heavy Dosis!" De da mes zijn er niet van onder de indruk. Ook niet van de koningin ove rigens. „Ik vind het maar een... uhh... stom wijf," merkt Suzanne op. „Ze is niet eëns jarig," gaat Judith verder. „Dus waar gaat het hier ei genlijk allemaal om. Weet ie mand nog wat dit allemaal betekent? ledereen viert ge woon leuk een feestje." Karin van de Oranje Vereni ging Hoek van Holland schrijft Smurfin (5) in. Gwendolyn, want zo heet het smurfje in het echt, gaat straks meelo pen In de Hoekse Koningin- nenoptocht. Karin vindt het leuk dat er in Hoek van Hol land nog massaal aan de tra ditionele optocht wordt mee gedaan. „Want zo hoort dat toch," zegt de koningsgezin de dame. Gwendolyn wilde vooral als Smurfin verkleed gaan, want ze is een grote fan van het blauwe dametje. „Ik kijk elke zaterdag én zondag naar haar op tv," zegt ze met een seri eus gezicht. De optocht vindt ze wel leuk. „Ze wilde per se helemaal in het blauw," merkt haar vader op. „Ik vond het wel makke lijk één kleur." Tijdens het vertellen moet hij wel een beetje lachen als hij ziet hoe Smurfin zich sierlijk huppe lend over het Brinkplein be weegt. Om iets voor 12.00 uur is het fanfarekorps Rotterdam aan Zee in de verte al te horen. Even later staan de blazers en slagwerkers op het Brink- plein klaar en gaan de ge schminkte en verklede kinde ren in de rij staan. Ook Smur fin, haar 2,5 jaar oude broer tje Fabian de clown en haar ouders. De optocht kan be ginnen. Foto's Roei Dijkstra Wij hebben het "MILLENNIUM probleem Trouwringenstudio OÏO-432178! Schiedam Drie ronden lang, zo'n anderhalve kilometer, duur de de wielerronde van Kethel. Of eigenlijk niet eens. Want de drie omlopen die de renners achter de dernïes reden waren slechts be doeld als demonstratie. Bestemd voor het 'betere' deel van het pu bliek, dat moest boeten voor de mensen die helemaal niets met de wielerkoers te maken wilden heb ben. Ze waren in groten getale ge komen voor de vrijmarkt en von den het heel vervelend-dat zij op weg naar de rommelmarkt wer den gehinderd. Directe oorzaak van het afgelasten van de koers was het aanrijden, nog voor de koers, van een 10-jarig jongetje, dat zonder kijken overstak en par does werd aangereden door cou reur Arie-Jan Brommer uit Oud- Karspel. Geluk bij een ongeluk was dat diens gangmaker Bertus Raats nog ternauwernood het ventje kon ontwijken. Zowel ren ner, met gescheurde wenkbrauw en een gebroken sleutelbeen, als het slachtoffertje met enkele kneuzingen moest voor controle naar het Schieland Ziekenhuis. Het was de druppel voor inspec teur Hokke van de plaatselijke po litie, om de organisatie de Oranje vereniging dringend te verzoeken het spel af te blazen. „Een maatre gel waarmee organisator Hans Koningstem direct akkoord ging. Ondanks de teleurstelling. „Een heel jaar ben je met dit evene ment bezig. Twintig mensen had den wij langs het pareous gepos teerd om de veiligheid van zowel publiek als deelnemers in de ga ten te houden, Ze werden echter bedreigd door publiek dat 't ver domde een klein stukje om te lo pen, Dan kan je maar één ding doen, het spel afblazen," aldus Koningstem. „Eén ding hebben wij geleerd. Je kan hier nooit twee festiviteiten tegelijk houden. Ver schrikkelijk jammer voor al die mensen die mee wilden doen. Zo wel de renners, als ook de spon sors." Uit solidariteit besloten de coureurs, die door de organisatie werden 'tevreden gesteld', een deel van hun prijzenpot terug te schenken. 1 Êiï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 1