10' 1 Rotte dam 1 Peper wil totaal verbod op de verkoop van spuitverf Klimmers bedwingen Nedlloydgebouw Keukenplannen? Langsblok blij met toegekende urgentie ING Justitie: Middelen om graffiti aan te pakken al ruim genoeg Paars wordt iets roder op Dag van de Arbeid Beroofd vanjack ïï'isaj igenda VER Rw rrv rz I Rotterdams Dagblad I m m *r I Vrijdag1 mei 1999 I Door Peter de Lange Rotterdam Er moet een totaal verbod komen op de verkoop van verf in spuitbussen. Dat is vol gens burgemeester Peper de bes- de manier om een einde te maken .aan het verschijnsel graffiti. Is het -opnemen van een verbod in de Al gemene Plaatselijke Verordening '.niet mogelijk, dan wil Peper zwaardere straffen op het aan brengen van graffiti, peper stoort zich in hoge mate 'aan met verf bekladde puien, mu iten, eiektriciteitshuisjes en via ducten overal in de stad. Volgens hem draagt graffiti op geen enke- :1e manier bij aan verfraaiing van de stad. „Niemand heeft er iets aan. Het heeft niets te maken met rjuinst, het is gewoon rotzooi," "meent de burgemeester. 43e Rotterdamse politie zegt gere geld klachten te krijgen over met verf bewerkte gevels en objecten. Soms is de klager de eigenaar van de bekladde gevel, soms ook belt een burger spontaan de politie omdat hij zich ergert aan 'die smeerboel' op een muur. Vooral metroreizigers op de oost-westlijn klagen dikwijls over graffiti langs het spoor. Strafmaat „Er wordt te pas en te onpas met verf gespoten," zegt een politie woordvoerder. „Het resultaat is vaak geen gezicht. Graffiti is een probleem, ook omdat je het weer moet verwijderen. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk." Voor se rieuze graffiti-kunstenaars zou den wellicht aparte voorzieningen getroffen moeten worden, meent de politie. „Want somige jongens maken er wèl iets moois van." De huidige strafmaat is volgens Peper volstrekt onvoldoende om de graffiti-spuiters in toom te hou den. Navraag bij Justitie in Rot terdam leert dat het bekladden van andermans eigendommen met verf wordt gezien als een mis drijf waarop een straf staat van maximaal twee jaar gevangenis straf plus een geldboete van 25.000 gulden. Bovendien kan de dader worden veroordeeld tot het betalen van de schoonmaakkos ten en een schadevergoeding. „Het Openbaar Ministerie in Bot terdam is daarom van mening dat de huidige wetgeving meer dan voldoende aanknopingspunten biedt om graffiti te bestrijden," laat justitie weten. Overigens worden dergelijke strenge straffen zelden-of nooit uitgedeeld. Veel daders die met de spuitbus in de hand worden be trapt zijn minderjarig. Ze worden doorgestuurd naar bureau Halt voor een alternatieve straf. Meest al komt die straf erop neer dat de jongere met schoonmaakmidde len op pad wordt gestuurd om 2yn verfwerk te verwijderen. Bij de verfhandel wordt schouder ophalend gereageerd op Pepers voorstellen. Verschillende mid denstanders wijzen op de onmo gelijkheid om een verkoopverbod te controleren. „Die man is drie keer geschift," reageert een on dernemer spontaan. „De hele we reld is vergeven van de graffiti. Denkt onze burgemeester dat ver schijnsel aan te pakken door in Rotterdam een verbod uit te vaar digen? Zelfs als het zou lukken de verkoop in Rotterdam te verbie den, dan gaan de graffiti-jongens het spul toch gewoon in een ande re gemeente kopen?" De viering van de Dag van de Arbeid startte vanmorgen bij het monument van Spiekman. Foto Niels van der Hoeven/Rotterdams Dagblad Rotterdam Het blauwe bestand deel in het paarse kabinet mag wel wat minder. Paars moet meer naar rood neigen. Met die bood schap zette FNV-voorzitter bode wijk de Waal vanochtend de toon voor de Dag van de Arbeid, waar van de viering om negen uur tra ditioneel begon by het Spiekman- monument in Spangen. Het was niet voor honderd pro cent een PvdA-gebeurtenis, want ook de Rotterdamse SP-afdelings- voorzitter Erik Meijer woonde de :>,i s ajr. v o n Door Paul Smits Rotterdam—In ruim vijf uur tijd is het gisteren twee klimmers ge lukt het Nedlloydgebouw bij de Willemsbrug te bedwingen. Na hun poging zijn. ze uitgebreid ver hoord door de politie. Het is onbe kend of de illegale actie wordt be boet. De twee met Vikinghelmen uitge doste figuren op de 85 meter hoge wand schuin tegenover restau rant Fridays doen even denken aan die flauwe sketches van de Britse komiek Benny Hill Dan zag\je vroeger.Hill zogenaamd zwaar ploeterend eëh muur 'cptij- geren'. Maar als hij na het drin ken zijn beker neerzette, bleef die staan en ontdekte de kijker da|<ie camera bij een j grondseene' ge- wooneen] beert Jan het architectonisch fraaie gebouw aan de rivier te be dwingen. Voor Jan markeert de stunt een jubileum. Al twintig jaar gaat hij allerlei bekende gebou wen op of af. Het begon in 2978 met het afdalen van het Witte Huis. Daarna volgden onder meer de PTT-toren aan de Botersloot, de Euromast, de Van Brienen- oordbrug.en een kraan van het Nationale Nederlanden-gebouw. In 1985 richtte Van derMeulen de klimscbool Crack op. Het Nedlloydgebouw laat zich minder makkelijk beklimmen dan was gedacht.:Het;i.s demakke en de uitdagihg 'van'deze'btunts: :- er kan van.tevoren niet worded geoefend. De wand bestaat uit..- grote betegelde blokken, waarbij van de spleten gebruik wondt ge.- schakelt de politie in. Maar de la ter arriverende Hermandad zal net als andere belangstellenden veel geduld moeten uitoefenen. Jan en Joost vorderen slechts langzaam. Hoewel er geen enkele uitglijder meer wordt gemaakt. Vanuit, de verte zijn de twee figu ren, komend vanaf de Willems brug, goed te zien. Ze zijn begonnen om elf uur, om half vijf is eindelijk het dak be reikt. De terugtocht gaat veel sneller. Binnen vijf minuten zijn de klimmers klaar met him 'duo- abseilenlfWaarna ze een gesprek mogenlyaöefi met de politie. „Zo'ri'uilgèBrezd. verhoor heb ik niet éérder;, meegemaakt," zegt Jan. -,,Ik weèfeniet precies waar om, misschiem omdat we het ver keer in gebracht zouden hebben? Ontzetting Voor Jan van der Meulen (41) is het daarentegen menens. Vooral als hij in het begin ineens, een paar meter valt. Tot ontzetting van de kennissen en voorbijgan gers die de bizarre poging gade slaan. Dankzij de veiligheidsha ken blijft de val beperkt Al na en kele minuten, krijgt Jan zijn bra nie terug. Tegen kennissen die beneden vragen hoe 't gaat: „Ach het zit wel eens mee, het zit wel eens legen." Ook levert hij weer commentaar voor de radio via een bij zich gestoken microfoon. En, alsof het een reclamespot betreft, even later pleegt bij een belletje. Samen met Joost Bomhof (26) pro- maakt omzich een weg omhoog te -Het was wei een akelige atmos- banen. Jan van der.M^ulenJs^de^:J^ry-<^"^0iihih?|f-.^?j|.:iH!§t.-WS5 voorganger. Elkeweez^i&i&i$Ek aan zijn gordel graaien om de bé-j"^ heerkaal vlak.' Ik ben.moe, maar nodigde klimmersspullen té'kun-" datis vooral psychisch. Bij dit hen gebruiken. Klemmen voorde vertikale spleten waaróp hij kan rusten én zich aan optrekken, de veiligheidshaken worden in de horizontale spleten aangebracht. Pas na een uurtje krijgt de bewa king van het Nedlloydgebouw de ongenode gasten in het vizier. Driftig, komt iemand de parkeer garage inrijden waar bovenop in het begin makkelijk een gesprek valt te voeren met de waaghalzen. „Je had toestemming moeten krijgen," voegt de bewaker Jan toe. „Ja, doei," krijgt hij als ant woord. De bewaker druipt af en soort beklimmingen vraag je je af of de klemmen wel goed blijven zitten. Je bent niet echt op je ge mak." Jan en zijn maat hadden alleen iets te drinken bij zich, geen eten. Jan: „Je hebt geen tijd voor hon ger, je bent in een roes." De vol gende uitdaging voor hem is een steile wand van duizend meter in de Verenigde Staten. En in Rot terdam prijkt de Erasmusbrug hoog op het verlanglijstje. Van der Meulen zegt liever niet wanneer dat zal gebeuren, om geen slapen de honden wakker te maken. plechtigheid bij. Hij moest incas seren dat burgemeester Bram Pe per uithaalde naar Groenlinks en vooral naar de SP, die het volgens Peper niet nalaat om premier Kok op ongehoorde wijze te beschim pen, Peper nam het uitvoerig op voor Wim Kok, De burgemeester her innerde de tweehonderd omstan ders eraan dat de vroegere partij leider Joop den Uyl zelf Kok heeft aangewezen als zijn opvolger, „Den Uyl en.niemand anders," al dus Peper. De sociaal-democratie is altijd sociaal en gematigd ge weest en Kok staat middenin die sociaal-democratische traditie, sprak Peper, die net als de pre mier een hekel heeft aan ideologi sche betweters. Op papier kun je het allemaal zo goed weten, maar breng het maar eens in praktijk, zei Peper, die desalniettemin vindt dat de PvdA een constante progressieve koers vaart. „Wie niet van progressieve politiek houdt, moet geen PvdA stemmen. "Wie een sterk en sociaal beleid wil, moet op Wim Kok stemmen," zei Peper. Hij zei het ook in eigen kring veei géhoorde,'coHtrast tussen, een be- vlögëh'Dèri Uyl én'een sobere Kok onterecht te vinden. „Als Den Uyl zou horen hóe hij nü als revolutio nair wordt afgeschilderd, zou hij er zelf om moeten lachen," aldus Peper. Zowel hij als PvdA-partij- voorzitter Karin Adelmund zijn fer échter biet'gerust op. Beiden we zen er bg de aanvang van de 1 mei-viering op dat de verkiezings zege voor Kok niet vanzelf komt Rotterdam Een 20-jarige man uit Linden is gisteravond na een bezoek aan de gabberbeurs aan de Abraham van Stolkweg beroofd. Twee mannen mishandelden hem en bedreigden hem meteen meta len slot. De daders ontvreemden het Australian jack van de gabber en maakten zich uit de voeten. BAJtlNORXCMT-Vfn- Moubetooutevanj R«yBww»tf - AJ5 Uw keuken Kopen of Leasen? Vrsag onze adviseur waarom leasan altijd voordeliger is dan sparen, hypotJieek.persoonlijke lening, contant kopen, doorlopend krediet! U vindt ons ook Sevewllk, Houten. OisienvlJKonRIJsvrij. ïnze showroom IsopanVariitiaandan'.t'nzaierdflg. iaoi 0.00-17.30 uur enöpkoopavorider]tot2r.DO uur. $Als u even met ons lïBitj^t^wiftJil^lltom'öp'ëen Het duurde uron voorde top van het gebouw werd bereikt. FotoCees Kuiper/Rotterdams Dagblad '^rtJbU]vend,blJ ü;;llitjiléZ;':; KEUKENS VOOR DOORDENKERS SCHIEDAM Dienstencentrum Oost Geheugenspel en klaverjassen, 14.00-16.00u. Total Music Muzikantencentrum. Talentenjacht, 20.30u, Filmhuis. She's so lovely, 21.00u.' VLAARDINGEN Hoflaan. Kermis, 15,00-23.30u. Diensten centrum De Bijenkorf. Uitvoering voqr- drachtskunst, 20.00u. Stadsgehoorzaal. 'Sixpack'door Purper, 20,00u. maassluis de Koningshof. 1 mei-bijeenkomst met mi nister De Boer, 20.00U, Zaterdag 2 mei ROTTERDAM- Ahoy 10.0-18.00 Paravtsie. Dansateliers 20.00 Don't kiss beforemidnight. Hist Muse um 'Sehie! andshuis' 11.00-17.00 film; Rotterdam, Nieuwe Stad. jeugdtfieaterHof- pleln 19.00 Turandot. Maritiem Museum Prins Hendrik 11,00 en 15.00 Kinder-actM- teit. Rotterdamse Schouwburg, KJ.z. 20.30 Alice, de Doelen, diverse zalen 10.00-22.00 Klinkt Goed!. Ahoy'20.15 a.B. King. L'Esprtt 22.00 The Stacy Cats, Casino Rotterdam 21.00-02,00 Trio Show-Gun. C5 Jazz 22.00TheFusebusters, De Vlerk22.00Elec tric Sunset. Gereformeerde Kerk, Bergsin- gaI16.00-16.45 Bergsingel Concert. HAL gebouw 22.00-06.00 M.T.C. presents: Ho tels, The Utile Cave 22.00 Hard Groove Na tion. Baroeg 18.00 Hardcore. De Buurman 22.00 Tree To Be Blou, Nighttown Theatcr- cafa 21.00 Jazzconcert. Podium Gallery K 23.00 Printemps Xentrique. Theatercafé PJan-G 22,00 Oliver. Bonbeur vooraf infor meren 010-4132536 Sanatorium Clepsy dra. Cabaret Restaurant Scheiling's 19.00 De Tunes tive'.LantarenJVenster 21.00 De slagvan Glottis. LuxorTheater 20,15Grease. de musical. Maritiem Museum Prins Hen drik 13.00Ellis Island. R'damsCentrum voor Theater 18.00 en 20.30 'de meimaandvan het R'dams Centrum voor Theater'. Rotter damse Schouwburg, Gr.z. 20.15 John Ga briel Borkman. Theater 't Kapelletje20.3Ü Eenacters, Theater Zuldpleln, Gr,z. 2Ó.Ï5 Mini Maxi. Café Floor 16.00 Floorshow.' Muller Pier 13-24.00 Kermis. SCHIEDAM Stedetijk Museum. LunchconcertAnnemié- kedeKoning, 12.30 li. TheaterdeTeerstoof. Trio Hasjee and friends - The Hasjee show, 20.30u. Filmhuis. She's so lovely. 2i.O0u. NleuwePassage. Amazing Stroopwafels met de SP VLAARDINGEN Hoflaan. Kermis, 13.OO-23.30u. Stadsge hoorzaal. Die Redderrrraus' door Hoofdstad Operette, 20.00u, Streekmuseum Jan An derson, Hou je snater, duik onder water, 14.00-16.00u, HOEK VAN HOLLAND Hoekse Watersportvereniging. Moederdag viswedstrijdop gewicht. Berghaven. Nationa le Reddingsbootdag K.N.R.M., 09.00u. Fort aan den Hoek van Holland. Rondleiding, 13.00-16.00u, Kunstverllchtngsmuseum, Rondleiding in de oude vuurtoren, 13.00- 16.00u. ROTTERDAM Van wo 29 april t/m wo 6 mei. Cinerama 'li Titanic' {12) dag. 14.15-20. Cln-2: 'As good as it gets' (al) dag.13-16- 21.15. dn,3: The man in the iron mask' (al) dag. 14-18-21.10. Clr»,4: 'Great expecta tions' {al) dag. 18.45-21.30, ma.di.ook 12.45-15.30.Cin-5: 'Goodwill Hunting- {al) dag.18-21, ma.di,ook 13.30. I max Theater 'Amazon' (af)dag.{öeh.za.zo.) 11-13*15, lajo. 15. 'Everest' (al) dag. (beh.za.zo.) 10-12-14-16,za.zo.14-16. Tita nic' (12) dag.17.15-21.15, .za.zo. Ook 10. Ven.l: 'De Poolse Bruid' (12) dag. 20-22.15 (rna.niet om 22.35), vr.zo.ma.di.wo. 14.30. Srteak Preview {16) ma,22, Ven.2: The River' (16) dag.(beh.ma.) 19.30, 'La vie de jésus (16) dag.22. 'De Spiegel' <16) ma.20.15. Ven.3: 'Dance of the wind' (16) dag, (beh.do.) 20, vr.zo.ma.cti.wo. 14.30. 'Live Flesh' (12) dag.22, do.ook20. Ven 4: TheTango Lesson' (12) dag. 20, zo.ma.di.vvo.ook 14.30. 'Wes tern' f 16) dag.22. 'Chacun cherche son chat' (16)vr.l5.30. Lumlère te The Rainmaker' (ai) dag,11.45- 14.45-17.15-21. Lum. 2: 'Wag the dog" (ai) dag, 13.30-16.15-18,45-21.15. Lum..35' 'Desperate Measures' (16) dag. 16.30-19- 21.30, ma.di.ook 13-15. Lum. 4: TheJackal' (16) dag. 15-18-21, di. wo.ook 12. j Rexane: "Zoals zij werkelijk was' (18) do. t/m zo. dood. voorst. Pathé: Titanic' (12) dag. 11.30-15.30- 19.30. 'Kleine Teun' (al) dag. 11.30-13.55^ 16.20-18.45-21.20. 'Left luggage' fa!) dag.17-19.30-21.50, ma.di.ook n.2ó- 14.40. 'Mouse Hunt' (al) d3g.ll-13.20. 'Scream 2' (16) dag.15.40-18.30-21.3q; 'Sphere'(12)dag.21.10.'Mercury Rising'{16l dag. 1 L10-13.40-16.10-19.40-2l.40. 'IrtS Out' (al) dag. 1530-17.40-19.50-22, ma- .di.ook 11.10-13.20. The man who knew tod little' (al) dag.11.50-14.15-16.40-19. SneaK preview: 'File: In His Name' (16) di.21.50., Nachtvowste Hingen: Lum.l: The Edge' (16) vr,za.00.15. Lum.2: 'Scream 2' (16) vr- üb.00.15. Lum.3:'DesperateMeasures' (16) vr.za.00.15. lum.4: The Jackal' (16) vr- .za.00.15. Kinderniatinees.' Cin.4; 'Anastasia* dag. (beh.ma.di.) 13.15-16. Cin.5: 'FairyTale" dag. (beh.ma.di.) 12.45-15.30. Ven ii 'Ronja de roversdochter" vr.zo.ma.di.wo.14. Lum.3: 'Pippi Langkous' dag.(beh.ma.di.) 12-14.15. Lum.4: 'flubber' d3g.(beh. ma.di.)l2.30. Pa thé 'Pippi Langkous' dag.(beh.ma.di.] 11.10-13.20. 'Rubber' dag.(beh.ma.dl.l 11.20-14.40. Rotterdam—Bewoners uildeWal- ravenstraat in de wijk Hillesltiis zijn opgelucht dat het Woningbe drijf Rotterdam (WBR) hen de ur- gentiestatus heeft toegekend. Dit betekent dat deze bewoners van het Langsblok met voorrang in aanmerking komen voor vervan gende huisvesting, ongeacht de uitkomst van het onderzoek naar renovatie of sloop. „In de Walravenstraat hebben de bewoners zes jaar lang tegen het verhaal van de WBR aan jopen hikken Steeds weer werd hen beloofd dat nieuwe woningen voor hen klaarstonden. Maar ja, als er steeds weer wordt geadviseerd de boel vooral de boei te laten, dan doen die mensen dat natuurlijk. Wij denken wel dat de urgentie- status een goed compromis is. De druk is van de ketel. Nu hebben 24 woningen in ieder geval al een stadsvemieuwings-urgentie. De andere bewoners uit de buurt ha meren vooral op renovatie," zegt Bart den Oude van de bewoners- eomissieHillesluïs, Deze mensen weten op 18 juni pas meer. Dan komt ook wethouder Herman Meijer (stadsvernieu wing en volkshuisvesting) met antwoorden over de toekomst van de woningen van Stulemeyer II, dat naast het Langsblok bestaat uit de Driehoek en Rechthoek. Na 6 mei onderhandelen de bewo ners van het Langsblok en het WBR verder. Verlate kennisgeving van spoedverkoop om financiële redenen! Alle scMderiien móeten worden verkocht. UNIEKE KANS BESPAAR TOT 80% ISCHILjDEFlUENVERKOOP De schilderijen die fe koop worden aangeboden, zijn van een Neder- Te koop is onder meer een unieke collectie olieverfschilderijen, voor- landse schilderijengroothandeS in financiële moeilijkheden, die tot verkoop overgaat om een faillissement te voorkomen en belasting en 1 schuldeisers te kunnen betalen. Vanwege de recessie worden voor I ƒ500.000,- splinternieuwe schilderijen en lijsten te koop aangeboden I en direct afgeleverd met koningen tot 80%. stellende schitterende Hollandse landschappen, in diverse afme tingen verkrijgbaar, prachtig van kleur en van topkwaliteit, 200 prachtige stillevens en bloemcollages, die een sieraad In uw woonka mer ïuiien zijn. Verder zullen te koop worden aangeboden ±150 zee- lezichlert, die normaal In de winkel zouden worden verkocht voor 695,- en nu voor ƒ150,-compleet met houten lijst. ZATERDAG 2 MEI DE LINDENHOEVE STEÉNENSTRAAT 24, OUD-BEIJERLAND Geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Deze crisisverkoop omvat ook een collectie van 500 ingelijste schilde rijtjes met de meest uiteenlopende voorstellingen en alle van topkwali- I teit. Sommige zijn ƒ250,- waard en gaan nu weg vanaf ƒ40,- p.st. Grote schilderijen in mooie lijsten, veel soorten, allemaal ƒ1,250,- waard, nu voor ƒ225,- p.st. ALLES MOET WEG MET KORTINGEN TOT 80%. Te mooi om waar te zijn. 250 bosgezichten In alle afmetingen té zien I en te koop. Laat deze kans niet voorbijgaan, dit is geen veiling. Betaling contant of via girobetaalkaarten of eurocheque. Dit Is de grootste schilderij en verkoop, ooit in Nederland gehoudenl Kom kijken, gratis entree.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 2