fIfA 191. Ambacht had meer onderduikadressen ÏTüiéé Gegevens liggen al sinds 1945 op het Vlaardingse stadhuis Passchier (80) oefent nog twee uur per dag op zijn 'hometrainer' 'Oeverproject is een school voorbeeld' msm Rotterdams Dagblad Zaterdag 2 mei 1998 DoorConnyTaheij Vlaardingen Een schoolvoor beeld voor de spanningen, die ontstaan tussen 'overheid en bedrijfsleven. Zo noemde D. Schellingwerf, Tweede-Ka merlid voor. de RPF, het ROM- projeet voor de aanpak-van de oevers laiigs de Niéuwe Water- weg. -i/:c v De miliéuSeskimdige Schel lingwerf kreeg gistermiddag op uitnodiging van zijn Vlaar dingse' collega Cor de Jonge Van beide kanten te horen wat de wensen en knelpunten in dit gebied zijn. Voor het Ka merlid een uitgelezen moge- - lijkheid om de ROM-projecten 'dié hij gewoonlijk enkel op pa pier ziet, nu ook met eigen ogen aanschouwen. ROM staat voor Ruimelijke Örde- rning en Milieu en de projecten hebben tot doel zowel de eco nomie als de leefomgeving te verbeteren. PvdA-wethouder K van der Windt erkende de spanningen, maar liet duidelijk weten voor- al kansen te zien in het oever- .project. Zoals voor de bouw van meer woningen langs de have ningang en dp het achter- liggende terrein. Ylaardirigen toont nu alleen zijn achterkant aan de passerende schepen op het water. Bovendien is wonen langs het water tegenwoordig erg in trek. Dat bleek toen on langs de Pelmolen werd omge bouwd tot een complex met 35 woningen. Er waren maar liefst driehonderd gegadigden. Ook voor een plekje in de hoge flat De Bolder staan mensen in de rij. Zowel Vlaardingers, als aud-Vlaardingers die weer te rugwillen naar hun geboorte grond. De bedrijven,rond de Wilhel- minahaven zien die oprukken- de woningbouw echter als een grote bedreiging. Zeker een bedrijf als Van Ommeren doet zijn uiterste best om dé miliëu- belastingterug- te brengen, met'suceed éri/tegèri/hoge kos ten: voor 1998; een inv^tering van 1,8 miljoen guldiin^l^aaE^ op het gen' dichter v'' nooit genoeg. Je kunt dan ai- deriei afspraken makéh met de- gemeente. Maar liet kan niet anders dan dat ons bedrijf, dat. - je hoort, ruikt en voelt, tot indi-"' viduele reacties leidt En als de druk op. 'de;;klachtentelëfoon Rijnmond/-wordt .opgevoerd, hebben wjj wel een probleem," zette R. Hogen dijk van Van Ommeren de problematiek helder uiteea Een belangrijk punt van erger nis bij het bedrijfsleven is de traagheid waarmee het oever project gestalte krijgt. Al vijf jaar wordt er over gepraat en de bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. Die boodschap wreef T. Pauw, oud-directeur van Van Ommeren en be stuurslid van de Industriële Kring Vlaardinger. de politici maar weer eens onder de neus. Ook zijn opvolger/:J.' Schaar- 'berg deed /èeir beroep op de Hvèthbuder: „Overheid,wees ,:/èeri betrouwbare partner. Je Jynltals bedrijf niet Voor verras- singen staan" ^^Pian. - Wethouder Van der Wind kon '/wéinig hoop bieden; ,-,Hét; is - een lange-tefmijhverhaal dat loopt tot 2010, Er zijn veel spe- lers en veel belangen. Eerst i 'moet er een gezamenlijke visie liggen op de ontwikkeling yari het gebied":Komend najaar, beloofde hij, ligt er. een: plan Yan aanpak samen 'nïet fe/ge: meente Schiedam. „Maar ook .dat is.nog maar een begin van 1 eërilang traject" V Waar Van der Windt zich zor gen over maakt is het geld, ver telde hij Stellingwerf. Het is absoluut niet duidelijk wat de /bijdrage is van het ministerie, dat overigens eerst plannen wil zien. Stellingwerf was wel duidelijk. Hij vindt dat het rijk een financiële verantwoorde lijkheid heeft om dit project tot één; goed einde te brengen. „En dan mogen jullie niet te lang in onzekerheid zitten. /Vanaf de hoogste verdieping van De Bolder zag Stellingwerf de mogelijkheden onder "zich liggen. Bij Van Ommeren had het Kamerlid al laten weten dat er naar creatieve oplossin gen gezocht moet worden om de wrijving tussen overheid en bedrijfsleven te tackelen.Zo turend over de stad zag hij nog een creatieve oplossing: een verdiept spoor met bebouwing daaroverheen. „Een magnifiek plan," al zei hij het zélf. Door Ben van Haren Vlaardingen 'Wij konden onderduiken', is de titel van het 'documentair relaas' dat de Amsterdamse kunstenaar Harry Visser schreef over de onderóuikgeschiedenis van zijn en andere joodse families. Het vormt de basis voor de tentoonstelling van het Streek museum Jan Anderson die op 4 en 5 mei tij delijk in het stadhuis van Vlaardingen is op gebouwd, en het was de leidraad voor een boekje dat aan basisscholen is uitgereikt. Visser beschreef de ervaringen van zeven families, waarvan er vijf in Vlaardingen-Ambacht zijn opgevangen. De langste tijd bij waterstoker De Bruijn in de Ro- zenlaan, die anderhalfjaar twaalf onderduikers in huis had. Maar in het begin en aan het eind van de oorlog aan en nabij het Narcis plein en aan de Van Linden van de Heuvellsingel. Vijftig jaar na de bevrijding ging de Amsterdammer op zoek naar de onderduikverleners. Hij is er bijna driejaar mee bezig geweest. In 1995 kwam Visser in contact met Anderson, die toen zyn ver bazing erover uitsprak dat in 'zijn' Ambacht veertien joodse onder duikers uit de klauwen van de Duitsers waren gered. Uit Vlaar dingse verzetskringen had hij hierover nooit iets gehoord. Toch lagen op het Vlaardingse stadhuis toen al vijftig jaar papieren, waar op het verblijf van joodse onder duikers in Vlaardingen geregi streerd staat. Lijsten 'Dossier Joden' staat er op het handgeschreven blaadje, dat re chercheur Meinvats van de Poli tieke Opsporingsdienst (POD) ook van de datum 3-9-45 voorzag. Het ligt tussen een stapel papie ren in een map op het Vlaardingse Stadsarchief, waarop geschreven staat: 'Correspondentie betreffen de afstamming'. Enkele weken geleden kwam de map op het stadhuis in Vlaardin gen te voorschijn en werd na meer dan vijftig jaar ter bewaring afge geven bij de archiefdienst, In üjn met de titel op de map zitten er of ficiële verzoeken van overheids instanties en brieven vari patfieü-.Z lieren in, die vragen naar gege vens uit de bevolkingsadministra tie van de gemeente, Zy willen in- Een tekening vanonderdui der van de fa Bruijn in de Rozemaan in Vïaardmger- Ambacht. Hij is gemaakt door de Am- kunstenaar Harry Visser die de onder- duikervarm gen van zijn familie na vijf tigjaarineen boekje vast legde. Reproduc tie Roel Dijkstra formatie over ouders of grootou ders, bewijzen over afstamming, om te toetsen hoeveel joods bloed betrokkene heeft. Volgens de schandelijke wetten van de Duitsebezetter was dat im mers maatgevend voor recht op bewegingsvrijheid, baan en voed sel. Wie vol-joods was werd het recht op bestaan in feite geheel ontnomen, maar ook half- en kwartjoden werd het zeer moei lijk gemaakt. In die correspondentiemap zit verder een lijst van 26 augustus 1942 met het stempel van de be volkingsadministratie van de ge meente Vlaardingen. Hij ver meldt de namen van de op dat mo ment in het bevolkingsregister voorkomende 'personen van jood- sehen bloede'. In totaal staan er 58 namen op, hetzelfde aantal staat voor 1940 vermeld op een lijstje over het/joodse 'deèlyahde Vlaar dingse bevolking in hét' Histo risch Jaarboek bij het artikel 'Jo den inVlaardingen, 18e eeuw'van stadsarchivaris Harm Jan Luth. Achter 25 van die 58 namen staat een 'Jgetikt, wat wil zeggen dat betrokkenen een joodse vader en een joods® moeder hebben. De Vlaardingse lijst geeft voorts 24 keer 'Gï' en 9 keer 'Gil' als 'af- stammingseategorie' aan. Na de bevrijding zijn op het Vlaar dingse gemeentehuis in die map allerlei gegevens terecht geko men over oorlogsslachtoffers. Zo zitten er verschillende lijsten van slachtoffercategorieën in, zoals bijvoorbeeld lijsten van vermiste zeelui, door de Duitsers wegge voerden en bij bombardementen of schietpartijen getroffen Vlaar dingers. Zo ook een lijst met 13 namen van gedeporteerde personen van jood se bloed, die niet zijn terugge keerd. Op de eerdergenoemde lijst met 58 namen van 26 augus tus 1942 staat eehter.siechts by ze ven van de 25 met een 'J" aange merkte personen in potlood bijge schreven 'in leven', wat zou kun nen duiden op 18 niet terugge keerde Vlaardingse Joden. Illegaal In de blauwe map zitten ook lange invulstaten en kaarten waarop ve le gegevens van in Vlaardingen ondergedoken joden staan ver meld. De gegevens zijn vlak na de bevrijding in 1945 verstrekt door betrokkenen zelf. 'STRENG GEHEIM! Reeds thans worden door de gezamenlijke ille gale organisaties plannen overwo gen en uitgewerkt, om de landge noten, die thans illegaal leven, zooals ondergedokenen enz,, die hulp te verlenen, die noodig zal blijken te zijn, om hen weder in staat te stellen, op wettige wijze in het bezit t,e komen van hun distri butiebescheiden, hen in het ar beidsproces in te schakelen enz., kortom, hen al die hulp te verlee- nen waartoe wij bij machte zijn, in de méést- ruimen zin van het woord.' Met deze zeer lange zin wordt de vragenlijst begonnen, waarop on der meer staat ingevuld hoe de ge zinssamenstelling was van de on derduikers, waarom ze onderge doken zaten en welke steun zij in de oorlog kregen van de onder grondse. Zoals levensmiddelen kaarten, geld of valse persoonsbe wijzen. VerdeT zitten er ook kaar ten in de map waarop aan de ene kant soortgelijke gegevens staan en aan de andere kant zeven ru brieken aangeven wat er voor be trokkene moet wordengedaan. Die rubrieken zijn persoonsbe- j, distributie, kleding en dek king en schoeisel, huisvesting, medische hulp, andere hulp en werk. 7an bijna alle in het boek van Jarry Visser genoemde joodse fa milies uit Amsterdam zitten .inge vulde formulieren in de map. De datum 1 juni 1945 staat er rechts boven op vermeld,met de tijdstip pen, waarschijnlijk Voor een af spraak, vanaf 9.30 tot 12.30 uur. In totaal komen er 28 namen op de formulieren voor van gezins hoofden en alleenstaanden. Met erop vermelde kinderen en echt genotes meegerekend gaat het echter om 47 joodse mensen, wat niet betekent dat die ook allemaal in Vlaardingen ondergedoken hebben gezeten. Volgens het boek 'De schok van het onbekende' van historicus Klaas Komaat hebben ongeveer 75 joden in de oorlog in Vlaardingen onderdak gevonden. De gegevens uit de map op het Stadsarchief maakt wel duidelijk dat naast de in Vissers boekje ver melde onderduikadressen er nog meer waren in Ambacht, waai ook de Ortskommandantur was ge vestigd in pas gebouwde wonin gen. Lijsterlaan, Burg. Verka- desingel, Sportlaan en een tweede adres aan de Van Linden van den Heuvellsingel zijn-vermeld. Bekend is overigens ook, dat de familie Ruigrok aan het begin van de HoJyweg joodse "onderduikers had. Door Sentina van der Meer Schiedam De voeten gaan vlie gensvlug over de pedalen heen. Ondertussen bespelen zyn han-' den twee verschillende klavieren. Kees Passchier heeft weinig tijd om te praten. „Want Bach zet je hard aan het werk als organist," zegt hij gehaast en speelt weer on verstoorbaar verder. Hij slaat onder het-spelen snel een bladzijde om en moet verschillen de malen een aantal knoppen, de registers indrukken om een juiste toonhoogte en geluidssoort te cre ëren. Als hij de 'bolpijp' indrukt, is'Passchier weer een beetje aan spreekbaar. Deze toon is volgens hem het zachtste geluid van een orgel. Passchier speelt na de korte toe lichting over de registers fanatiek weerverder. Hij is 30 april tachtig jaar geworden, maar dat is hem niet aan te zien. Zeker niet als je kijkt naar zijn voetenwerk, zoals hij dat zelf noemt. Ter ere van zijn tachtigste verjaardag wordt van daag in de Grote of St. Janskerk van Schiedam een concert gehou den (aanvang 15.00 uur). Passcliier traint met zijn tachtig jaren nog altijd twee uur per dag op het orgel dat thuis in Sehte- dam-Kethel staat. Het is een klein elektronisch orgel met twee kla vieren. „Eigenlijk drie," verbetert de organist, „als je de rij toetsen voor de voeten meerekent." Hij noemt het orgel zijn 'home trainer'. Want een organist moet zyn voetenwerk en vingerwerk constant bijhouden. Als hij dat niet zou doen, dan had hij op zijn respectabele leeftijd nooit het koor van de Grote Kerk nog kun nen begeleiden. Passchier valt ook regelmatig nog in voor andere organisten. Zo moest hij vorige week onverhoopt naar Sliedrecht, omdat daar de or ganist was uitgevallen. Hij vindt het alleen maar erg leuk. „Want een beetje organist is bezeten van zyn instrument," meent hy. „Ook bij mij gaat de liefde erg ver," biecht de organist in het bij zijn van zijn echtgenote op. De bekentenis komt niet echt als een verrassing. Want in het huis van het echtpaar hangen en staan naast de foto's van de kinderen al leen maar afbeeldingen van or- Kees Passchier: 'Een beetje organist is bezeten van zijn Instrument'. Foto Roei Dijkstra gels. Zijn vrouw: ..'s Morgens ging hij om kwart over zeven de deur uit naar zijn werk. Kwam hij om zeven uur 's avonds thuis, dan mocht ik dat alleen maar loven. Want hy werkte in de scheepvaart, bij een cargadoors- bedrijf, en daar worden lange da gen gemaakt." Volgens zijn vrouw werd zijn schaarse vrije tijd voornamelijk gevuld met het orgelspel. Na vele jaren studie werd hij in 1939 als organist voor de kerk aangesteld. Driemaal -in 1971, 1972 en 1973 - won hij het Nationaal Or gelconcours voor amateurs. Machtig groot De geboren Rotterdammer is van huis uit gereformeerd en daar door is hij als klein jongetje in contact gekomen met het orgel. „Ik vond het direct een fabelach tig mooi en machtig groot instru ment." Hij heeft altijd het liefst kerkmuziek gespeeld. „Er is te genwoordig ook heus wel veel mooie moderne muziek voor het orgel, maar de meeste muziek komt vanuit de kerk. En dat is ook eigenlijk myn achtergrond." Passchier mag dan gereformeerd zyn, hij is niet alleen organist in gereformeerde kerken. Zo speel de hij direct na de Tweede We reldoorlog al in de Nederlands- Hervormde Prinsekerk aan de Statensingel in Rotterdam. „In veel kerken werden vlak na de oorlog dubbele diensten gedraaid en er waren niet zo veel organis ten. Niemand deed er moeilijk over, want je zit als organist toch achter het instrument waar nie mand jekan zien," zegt Passchier. „Zelf heb ik er ook nooit proble men mee gehad. Ik speel nu in de Grote Kerk van Schiedam en die is ook he^-'ormd. Ik ben alleen maar blij dat ik er kan spelen, want het orgel is er prachtig en de akoestiek is er fantastisch. De galm blijft er maar liefst vier tot vijf seconde hangen," vertelt hij enthousiast. Uiteindelijk blijkt het toch alle maal om de 'hartstocht voor het instrument' te draaien in zijn le ven. Hy pakt er een boekje bij. Hei heet 'Langs Nederlandse Or gels', waarin de grote instrumen ten van allerlei soorten kerken staan. Door het boekje bladerend stopt hij bij de Grote Kerk van Dordrecht. „Dit orgel is zó prach tig. Nog mooier dan die van de Grote Kerk van Schiedam." Een paar bladzijden verden „De Bavo van Haarlem! Dat orgel is nóg mooier," meent Passchier. Zo kan de organist nog lang verder praten. Het, orgel van de Dom in Utrecht heeft ook een apart plaatsje in zijn hart. „Het heeft namelijk de zwaarste bas die ik ken en ik hou wel van een stevige bas. Orgels kunnen sowieso heel erg laag, maar deze voel je hele maal in je bulk." Hij probeert vervolgens zo laag mogelijk op zijn 'hometrainer' te spelen. De studieruimte in de kel der van zijn woning is echter niet zo groot. Een enorme galm zwelt aan en vult de 'iele kamer. „Prachtig vind ik ök,roept de or ganist uit. ..Met de hand lange la ge tonen en-met de voeten nog eens zwaar de melodie er onder door spelen." Passchier is weer eens nauwelijks te verstaan. Maar het gaat bij de tachtigjarige ook niet om het pra ten, maar om het orgel. Zaterdag 2 mei SCHIEDAM Bibliotheek Stad serf. Demonstratiemodel- bouw, ll.00-14.00u. Stedelijk Museum. Lunchconcert Annemieke de Koning, I2,30u. j Wijkcentrum De Erker. Swingavond voor 35+. 20.00u. Theater de Teerstoof. Trio Hasjee and friends-TheHasjee sbow.2G.30u. Filmhuls. She's so lovely, 2i.0Qu. Nieuwe Passage. Amazing Stroopwafels met de SP VLAARDINGEN Hofiaan. Kermis, 13.00-23.30u. Stadige- hoorzaai. 'Die Fiedüerrrsaus' door Hoofdstad Operette, 20.00u. Streekmuseum Jan An derson. Hou je snater,- duik onder water, 14.00-16.00u, HOEKVAN HOLLAND Hoekse Watersportvereniging. Moederdag viswedstrijd op gewicht. Berghaven. Nationa le Reddings&ootdag K.N.R.M., 09.00u. Fort aan den Hoek van Holland. Rondleiding. I3.00-16.00u. Kustverfichüngsmuseum. Rondleiding in de oude vuurtoren, 13.00- 16.00u. ROTTERDAM Ahoy' 10.0-18.00 Paravisie. Dansateiiers 20.00Don'tkiss before midnight.Hist Muse- um 'Schielandshuls' 11.00-17.00 film: Rot terdam. Nieuwe Stad. Jeugdtheater Hof plein 19.00 Turandot. Maritiem Museum Prins Hendrik 11.00 en 15.00 Kinder-acöw- teit. Rotterdamse Schouwburg, KIj,20.30 Alice, de Doelen, diversezaien 10.00-22.00 Klinkt Goed!. Aho/2Ó.15B.B. King. L'Esprit 22.00 The Stacy Cats. Casino Rotterdam 21.00-P2.00 Trio Show-Gun. C5 Jazx22.00 TheFusebusters.DeVlefR22.00ElectricSun- set. Gereformeerde Kerk, Bergsingel 16,00-16.45 Bergsingel Concert. H.A.I. ge- bouw 22.00-06.00 M.T.C. presents: Hotels. The Little Cave 22.00 Hard Groove Nation. 8aroegl8.00 Hardcore. DeBuurman 22.00 Troe To Be 8too. Nlgfrttown Theatercafé 21.00 Jazzconcert Podium GalleiyX23.00 Printemps Xentrique. Theatercafé P!an-C 22.000Iiver.Bonheurvoorafinformeran010- 4132536 Sanatorium Clepsydra, Cabaret Restaurant Schelling*819.00 De Tunes ve'.Lantaren/Venster 21.00 De slag van Glottis. Luxor Theater 20.15 Grease, demu<. sical. Maritiem Museum Prins Hendrik - 13.00 Ellis Island. R'dams Centrum voor Theater 18.00 en 20.30 'de meimaand van het R'dams Centrum voor Theater'. Rotter damse Schouwburg, Gr.z. 20.15 John Ga briel Borkman. Theater't Kapelletje 20,30 Eenacters. Theater Zuldpleln, Gr.Z. 20.15 Mini Maxi. Café Hoor 16.00 Ftoorshow. M uller Pie r 13-24.00 Kermis. Zondag 3 mei SCHIEDAM Llduina Basiliek. Vierde zondag van Pasen, 10.15uCat JuijnJiveWngs, 16.00u. Thea ter de Teerstoof. Wijnand Stomp, 14.00u. VLAARDINGEN Hoflaan. Kermis. 14.00-23.00u. Diensten centrum Babberepolder. The-dansant. 14.00-16.30u. Streekmuseum Jan Ander son. Hou je snater, duik onder water, 14.00- 16.00u. HOEKVAN HOLLAND Kustveriichtingsmuseum.Rondle ding in de oude vuurt or en, 13.00-l6.00u. Fort aanden Hoek van Holland. Rondleiding, 12,00- 16.00U. ROTTERDAM Ahoy' 10.00-18.00 Paravisie. Dansateiiers 20.00 Don'tkiss before midnight,.Hist, M use- um 'Schielandshuls' 11.00-17,OOfilm;RoH terdam, Nieuwe Stad. /14.00 Rondleiding. Jeugdtheater Hofplein 14:00 Turandot. Ma- rttfem Museum Prins Hendrik 11.00 en 15.00 Kinder^actMteit. Ned.Architectuur instituut 14.00 SciroJatelierA Schatkamer. Rotterdamse Schouwburg, KJ.Z;15.00Alice, de Doelen. Grj. 20.15 Ruth jacott L'Esprit 21.00 Jamsessie. Casino Rotterdam 19.00-24,00 Trio Show-Gun. Baroeg 15.30 - VfcfousRumours.lnnerSanctunycarthago.De i Buurman20.00 Jamsessie. Nfghttovm 21.00 fncubus/27.00 Multicultureel folklore Tambu Festival. Rotown 22.00The Hoax. Ca- i baret Restaurant Scheilirtg's 12.30 Fa. Merkator, Galerie Kra llngert 16.00 Guemica. LuxorTheaterlS.OOGrease.demusical.Ma- rttiem Museum Prins Hendrikl3.00 Ellis fs- land. Rotterdamse Schouwburg, Gr.z. 20.15 John Gabriel Borkman. Theater 't Ka pelletje 20.30Eenacters.Bibiiotheek,lees- café 12.00 De Gooi-Het-Maar- In-Mijn- Pet-Show. Muller Pier dag. 13.00-23.00 Kermis. Zuiderpark 11.00-17.00 Chariois Bruist. Maandag 4 mei SCHIEDAM Dienstencentrum Oost Koersbal. 14.00? IG.OOu. Van wo 29 ap r. t/m wo 6 mef. ROTTERDAM Cinerama 1: Titanic' (12) dag. 14.15-2(L/J Cin.2: 'As good as it gets' (ai) <lag,13-lG—- 21.15. Cln.3: The man in the iron mask' {at) dag, 14-18-21.10. Cin.4: 'Graat expectcK tions' {al) dag. 18.45-21.30, rna.di.ooK" 12,45-15.30. Cln.5: 'Good Will Hunting*, {all dag.18-21.ma.di.ook 13.30. Imax Theater Amazon" (al)dag.(beh.za.zo,) 11-13-15, mzo. 15. 'Everest' (ai} ,dag. (beh.za aa.) 10-12-14-16,za .20.14-16. Tita nic' (12) dag.17.15-21.15, ja.zn, ook 10. Ven-lz *De Poolse Braid* (12) dag. 20-22.15 (ma.nietom 22.15), vr.zo.ma.di.wo. 14.30. Sneak Preview (16) ma.22. Ven.2: The River* - (16) dag.(beh.ma.) 19.30. 'la vie de Jésus (16) dag,22. 'De Spiegel' (16) ma.20.15. Ven.3: 'Danceof the wind' (16) dag. (beh.do.) 20, vr.zo.ma.di.YW>. 14430. 'Live Flesh' (12) - dag.22, do.ook20. Ven 4:7 heïingoLesson* (12) dag. 20. zo.ma.di.wo.ook 14,30. "Wes- tem' (16) dag.22. 'Chacun chercheson chat' (16)vr,15.30. Lumlère 1: The Painmakeri (al) dag. 11.45- 14.45-17.45-21. Lum. 2: *Wag the dog" (al) dag. 13.30-16.15-18.45-21.15. turn. 3: 'Desperate Mej. (16) dag. 16.30-19- 21.30, ma-dLooi .-i.15.Lum. 4: The Jackal'. (16) dag. 15-18-21, di.wo.ook 12. Rexane: 7oals zij werkelijk was' (18) do. t'm zo. doort. voorst. Pathé: Titanic' (12).dag. 11.30-15.30- 19.30. 'WeineTeun' (al) dag. 11.30-13.55- 16.20-18.45-21.20. 'Left luggage' (at) dag.17 -19.30-21.50. ma.di.00k 11.20- 14.40. 'Mouse Hunt' (al) dag. 11-13.20. 'Scream 2' (16) dag.15.40-18.30-21.30. 'Sphere' (12) dag.21.10. "Mercury Rising' 16), dag. 11.10-13.40-16.10-19.40-21.40.Tn& Out' (al) dag. 15 30-17.40-19.50-22, ma- .di.ook 11.10-13.20. The man who knewtoo little" (a()dag.ll.50-14.15-16.40-19. Sneak preview: 'File: In His Name' (16) di.21.50. NachtvoorstelHngen: Lum.lz The Edge' (16) vr.za .00.15, Lum.2: 'Scream 2' (16) vr- ,za,00.15, Lum.3:'DesperateMeasures'(16) vrj3.00.15. Lum.4: The Jackal' (16) vr- .za.00.15. KJndermatlnaes: Cin.4; 'Anastasia' dag. (beh. ma.di.) 13.15-16. Clnz."; 'FaiiyTaie' dag. (beh.ma.di.) 12.45-15.30. Ven 1: 'fionja de roversdochter' vrjo.ma.di.wo.14. Lum.3: 'Fipui Langkous' öag.ióen.ma.Qi,) 12-14.15. Lu m. 4: 'Rubber" dag. (beh. ma.di12.30. Pa thé "Pippi Langkous' dag.lbeh.ma.di.) 11.10-13,20. 'Rubber' dag.(beh.ma.di.) 11.20-14.40.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1998 | | pagina 1