Randstad! Rail de grond in AW Plan voor geboorde tunnel tussen Centraal Station en Kleiweg verrast T Staat u op het punt „een auto te kopen? WAO'ers de dupe van accepteren van werk Grieken en Turken zoeken samen in puin Terugkeer van Poncke Princen onwaarschijnlijk GRATIS! Mensen Economie si Jou Containerscan 'vindt'miljoenen sigaretten en heel veel drank Had prins Harry andere vader? Feyenoord brengt zo'n 30 miljoen op het veld 'Ja' om 9 uur op 9de van de 9de Kleuter verdrinkt in zwembad Rotterdammers winnen 't vaakst in de Lotto Geweldige aanbiedingen van Hi. Oud-minister Fons van der Stee overleden Ook vrouwen gaan het roet te lijf Rotterdam zet de aanval op stadsduiven in Evacuatie VN'ers van Oost- Timor uitgesteld Regid I Jaargang 9 Nummer 2596 Donderdag 9 september 1999 n Tt otterdams Dagblad 'Ö3W0 ijju op ging n In rJad IWestblaak 180 f 3012 KN Rotterdam, G10-40044001 nog 3 /4 dagen tot Sport Een speciale bijlage belicht vandaag alles over de R'ÜK- markt, die zondag op en rondom het Eendrachts- plèln en de Maurltsweg in Rotterdam wordt gehou- déri. De markt biedt een vooruitblik op het nieuwe culturele seizoen. In de bij lage: het programma, arti kelen over wat er te zien is op de podia én een voor proefje van de blikvangers In de theaters. Door Gert Onnink en Bon Maandag Rotterdam Het tracé van RandstadRail moet in een geboorde tunnel onder de Statenweg in Rotterdam-Blijdorp door lopen. De varianten voor het nieuwe vervoerssysteem naar Den Haag door de Spoorsingel en Bergpolder of langs de Essenburgsingel en diergaarde Blij dorp zijn ge schrapt. Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders heeft deze verrassende op tie gisteren gepresenteerd. Volgens het voorstel aan de ge- Ze waren vroeg, om kwart voor zes, opgestaan, Erica en Ruud van de Noord. Het prille echtpaar trouwde vanmorgen om negen uur in *t Oude Raadhuys In Spijkenisse op de 9de van de 9de In 1999. Het stel kent elkaar ook 9 jaar. Toch zeggen ze 'niets met getallen te hebben'. ttWe hebben onze trouwdag vorig jaar augustus besproken en het leek ons wel grappig om het op deze datum te doen. Toen bleek dat we ook nog eens om negen uur konden trouwen, wilden we dat ook meteen maar doen," vertelde Erica vanmorgen. Het stel vertrekt maandag op huwelijksreis naar Sri Lanka. Afwachten of het nummer van hun hotelkamer 9 is. Schiedam Een 4-jarig jongetje uit Maassluis is gistermiddag in het Schiedamse zwembad Croenoord verdronken. Het jon getje raakte in een onbewaakt ogenblik te water. Toen het jochie kort daarna uit het water werd ge haald, begon personeel van de GGD met reanimatie. Kort nadat hij naar het Holy Ziekenhuis in Vlaardingen was gebracht, over leed het knaapje. Den Haag Rotterdammers lij ken de beste gokkers. De winke liers van de Lotto in de Maasstad keerden vorig jaar de meeste prij zen uit: ruim 100.000. Dat is twee maal zoveel als Amsterdam, die goede tweede is. De Lotto heeft er geen verklaring voor dat Rotter dam zo opvallend goed scoort. NEEM GRATIS MEE De "LUCKY SAUt. Krant 16 pagina's booröovof aanöedirtgen Kijk verderop in deze krant. Kijk snel op pag. 22 voor enkele belangrijke aandachtspunten. meenteraad loopt de ondergrond se lijn vanaf de Conradstraat bij het Centraal Station in een 2,5 ki lometer lange tunnel onder de Statenweg door. Het spoor komt in de omgeving van het Sint Fran- ciscus Gasthuis in Sehiebroek weer boven de grond om daar aan te sluiten op de Hofpleirtlijn. De verbinding moet de allereerste geboorde tunnel in de stad wor den. Even ten noorden van de kruising van de Statenweg met de Stadhoudersweg komt een nieuw ondergronds station. Met het hele plan is circa 765 miljoen gulden gemoeid. Een eerder voorstel om onder de Statenweg een metro naar de Noordrand aan te leggen werd in dertijd door hel Rijk afgekeurd. De kosten, ruim 1,1 miljard gul den, werden toen te hoog geacht. Dit tracémode] werd in de discus sie rond RandstadRail telkens als referentie gebruikt. De Rottendam se wethouder H. van den Muijsenberg van verkeer en vervoer erkende gisteren dat de uitkomst van de zoektocht naar varianten verrassend te noe men is. „Maar deze optie levert nauwelijks noemenswaardige problemen op." Voordeel is vol gens het college vooral dat de plannen in 2Ö04 klaar kunnen zij n, veel eerder dan de andere va rianten. De aanleg van een miljoe nen guldens vergende tijdelijke loopbrug tussen het CS en het NS- station Hofplein kan dan achter wege blijven. De bewoners van de Statenweg zijn gisteren per brief geïnfor meerd. De eerste reacties getuig den van vebazing. „Ik vind dit heel erg," sprak een woordvoer ster van de bewonersvereniging Blij dorp. „Ik verwacht een hoop onrust." Aan de Spoorsingel en Essenburgsingel werd verheugd gereageerd op het schrappen van de andere varianten. Toch over heerste het wantrouwen. „Eerst zien, dan pas geloven." De ge meenteraad van Rotterdam neemt op 28 oktober een definitief besluit over het tracé voor Rand stadRail. Volgende week dinsdag wordt in de Doelen een hoorzit ting gehouden over de plannen. Zie ook pagina 3 Actueel Den Haag Duizenden WAO'ers die gedeeltelijk weer aan het werk zijn gegaan, leveren fors in bij hun pensioenopbouw. Volgens cijfers van het ministerie van So ciale Zaken gaat het alleen al bij één pensioenfonds (het Bedrijfs pensioenfonds voor Metaal en Technische bedrijfstakken} om een aantal dat kan oplopen tot 8100 gedupeerden. Mogelijk gaat het om nog veel meer gevallen. WAO'ers die gedeeltelijk zijn af gekeurd moeten hun 'restcapaci- teit' (het geschatte salaris dat zij met hun handicap nog kunnen verdienen} zelf bijverdienen. Ais zij hiervoor een baan vinden, be rekent het pensioenfonds de pen sioenopbouw gedeeltelijk over het lagere salaris van hun nieuwe baan. Hierdoor krijgen zij na hun pen sionering minder geld dan wan neer zü niet aan het werk zouden zijn gegaan. In dat geval hadden zij namelijk nog enkele jaren een WW-uitkering ontvangen en was de pensioenopbouw over hun oor spronkelijke, hogere salaris nog enkele jaren doorgegaan. De derving in loon staat haaks op hei overheidsbeleid om WAO'ers te stimuleren aan het werk te gaan. Doordat zij interen op hun pensioen, wordt het minder aan trekkelijk een baan te accepteren. Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken spreekt dan ook van een 'ongewenste situatie'. Tot nu toe luidde de officiële le zing dat de omvang van dit onbe doelde bijeffect van de WAO-wet- geving niet bekend was. De pensi oenfondsen zijn inmiddels op de hoogte van het probleem. Zij ver wachten echter niet snel een op lossing te vinden. Zie ook pagina 5, Binnenland v, Den Haag Oud-bewindsman Fons van uer Slee (71) is vanmor gen overleden aan de gevolgen van een ongeneeslijke ziekte. Vanaf 1971 zat Van der Stee in vijf achtereenvolgende kabinetten. Hij begon als staatssecretaris van Financiën in de kabinetten Bies heuvel en Den Uyl, was van 1973 tot 1980 minister van Landbouw in de kabinetten Den Uyl en Van Agt I en vervolgens tot 1982 mi nister van Financiën in de kabi netten Van Agt I, II en III. Van 1977 tot 1981 was hij ook be last met Antilliaanse Zaken. Zijn zoeken naar compromissen lever de Van der Stee eind jaren zeven tig de bynaam 'Soepele Fons' op. Athene Reddingswerkers uit verschillende landen zijn nog vol op bezig met zoeken naar slacht offers van de aardschok die Athe ne dinsdag trof. Het aantal doden is volgens het ministerie van Volksgezondheid inmiddels opge lopen tot 71. Volgens de brand weer worden nog ongeveer vijftig mensen vermist en raakten 1557 mensen gewond. Een van de eerste reddingsteams die in Griekenland arriveerden om bijstand te verlenen kwam uit Turkye, dat zelf vorige maand door een verwoestende aardbe ving werd getroffen. Samen met de Grieken doorzocht het team een fabriek die door de schok in elkaar was gezakt. Het lijkt erop dat de natuurrampen in Grieken land en Turkije de gezworen vij anden dichter bij elkaar brengen. Vorige maand kreeg Ankara hulp van Athene. De Turken doen nu op hun beurt iets terug. De Turk se minister van Buitenlandse Za ken zei dat zijn land meeleeft met 'onze buur en vriend Grieken land'. Naschokken Sinds dinsdagmiddag zijn in Athene nog zevenhonderd na schokken gevoeld. Sommige daarvan waren met een kracht van 4,7 op de schaal van Richter zeer zwaar. De aardschok van dinsdag had een kracht van 5,9. Honderd gebouwen hebben grote schade opgelopen. Net als in Turkije wordt er reke ning mee gehouden dat ook in Athene sprake is van ondeugdelij ke gebouwen. De Griekse rege ring heeft een onderzoek aange kondigd. De Samenwerkende Hulporgani saties (SHO) in Nederland hebben tot nu toe 44,5 miljoen gulden op gehaald voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Voorzit ter J. van Ham, tevens directeur van het Nederlandse Rode Kruis, maakte dat gisteren bekend na te rugkeer van een driedaags bezoek aan het rampgebied. Ooit was schoorsteenvegen een typisch mannenberoep. Je zag maar weinig vrouwen balanceren op zo'n puntig dak, In de weer met touw en borstels om het aangekoekte roet uit zo'n lange pijp te schrapen. Sinds kort is daarin verandering gekomen. De Rotterdamse Margret van Heynfrtgen is één van de twee vrouwen In Nederland die over het officiële di ploma voor Gezel Schoorsteenvegen beschikt. Schoor steenvegen Es overigens geen erkend beroep. De branche hóéft Vóél té lijuófl vaïi beunhazen. FoJu najmómS nuttm&jwnr. Door Peter de Lange Rotterdam Terugkeer naar Ne derland van Poncke Princen, de Nederlandse militair die tijdens de politionele acties in de jaren veertig overliep naar het Indone sische kamp en sindsdien als on gewenst persoon wordt behan deld, wordt door zijn naaste fami lie onwaarschijnlijk geacht. Giste ren meldde Het Parool dat de 73- jarige, ernstig zieke Princen zijn laatste jaren in het vaderland zou willen slijten. Princen woont in Jakarta en heeft daar een bureau voor mensenrechten. Bij Kees Princen, de 72-jarige in Amsterdam wonende broer, leven sterke twijfels of Poncke inder daad van plan is naar Nederland terug te keren. „Hier weet ik niks van. Daar heeft Poncke me never iets over laten weten." Kees Prin cen heeft vier maal per week con tact per e-mail met zijn broer in Jakarta. Ook Ponckes zoon Iwan in Rotter dam, bij wie de 73-jarige mensen rechtenactivist volgens Het Pa- rooi 'zijn hoofd op het kussen zou willen leggen', laat weten niet van zijn vaders voornemen op de hoogte te zijn. Poncke Princen heeft vier beroer tes gehad en lijdt aan huidkanker. Bij zijn laatste bezoek aan Neder land enkele jaren geleden zat hij in een rolstoel. Zonder verzorging is hij hulpeloos, zegt zijn broer. „Natuurlijk leeft bij Poncke het verlangen om aan het eind van zijn leven naar Nederland te ko men. Maar hij weet ook dat zoiets niet erg reëel is. In Indonesië heeft hij voldoende mensen om zich heen om hem te verzorgen. Hoe zou dat in Nederland moe ten? Zijn zoon woont in een klein huisje met een vrouw en drie kin deren, daar is geen plaats voor hem. De verzorging zou ook een zware belasting van het gezin be tekenen. Hij is dus aangewezen op professionele verzorging. Maar hij is al vijftig jaar weg uit Neder land, hij heeft geen AOW-rechten opgebouwd, geen pensioen, hij is niet verzekerd." Indië-veteranen zouden zich ge schoffeerd voelen als Poncke Princen toestemming kreeg van de regering om zich in Nederland te vestigen. .Alleen al bij het ho ren van de naam Princen worden we doodziek," Het een woordvoer der weten. „Ais hij komt, vraagt hij erom afgeschoten te worden." Zie ook weerbericht op pagina 28 Rotterdam In Rotterdam wordt de aanval ingezet op de duiven. Een vier dagen duren de actie vormt komende week de eerste actie om hun aantal met negentig procent terug te dringen. Vanaf maandag moe ten er tijdens die eerste aanval 3500 worden gevangen. De Roteb heeft een gespeciali seerd Frans bedrijf in de arm genomen, dat met een speciale schietdoos komt. Na het voë- ren wordt op een aantal plaat sen oen groot net over de vof gels geschoten. Het merendeel van de dieren zal daarna insla pen in een kist met koolzuur. Zo'n negentig procent van de Rotterdamse duivenpopulatie is ziek, zit onder de teken eri mijten, heeft vergroeiingen en mist tenen. Vogels met ringen van postduivenhouders gaan terug naar de eigenaars. Jakarta/Dili De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Alatas heeft vandaag opnieuw de komst van een VN-vredesmacht naar Oost-Timor verworpen. De evacuatie van waarnemers uit het VN-hoofdkwartier in Dili is met zeker een dag uitgesteld tot vrij dag. Secretaris-generaal Kofi Annan wil enkele waarnemers op Oost-Timor houden öhTdë'TOOO Oost-Timorezen te beschermen die hun toevlucht tot het complex hebben gezocht. De Verenigde Naties, buurlanden als Australië en Nieuw-Zeeland, alsmede de Verenigde Staten, Ja pan en Europese landen, zetten Indonesië onder steeds grotere druk om een vredesmacht te ac cepteren. Die moet een eind ma- kon aan het geweld dat volgde op het referendum van vorige week maandag. Daarbij zijn honderden mensen omgekomen. Portugal, de voormalige kolonisator van Oost-Timor, wil verder gaan en pleit voor het sturen van een VN- macht ongeacht de instemming van de Indonesische regering. In Jakarta nemen speculaties over aftreden van president Habibie toe. Volgens deze specu laties heeft het leger de macht vol ledig in handen genomen in de crisis rond Oost-Timor. Het leger zou tegen onafhankelijkheid van het eilanddeel zijn en steunt de het gebied huishouden. Zie ook pagina 7 Buitenland Postcode: Plaats: Telefoon: Bank/^ront.: Handtekening:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 1