9 'Nieuw theater kan aan het Buizengat' Komst zotel zeker bij streekziekenhuis Nieuw promotie-instituut Schiedam en Vlaardingen Rotterdams Dagblad Politie zoekt naarstig naar kogels Jubilerend Potdoosie naar festival in Yelenje mus D66 boos; 'stationspad' dwars over voetbalveld 'Schatgravers teisteren archeologen' Fietser gewond bij aanrijding Achtervolging bromfietser Wethouder Van der Windt: Ruimte in ontwerp nieuwe wijk is er 'Aandacht: voor ecologische zone' fa Ja, Ik wil kennismaken met het Rotterdams Dagblacj en de Rotterdamse haven paisapwmaand). Rotterdams Dagblad Wate^r»g Donderdag 9 september 1999 Maassluis Met grote verba zing heeft de Maassluise D66- fractie kennis genomen van de aanleg van een nieuw voetpad bij station Maassluis-West. Het pad is een strook geplet groen dat n u voorzien is van te gels. Op zich hebben de demo craten geen probleem met het verharden van wilde voetpa den, maar wei op deze plek. Het 'stationspad' loopt immers dwars door een voetbalveld. Links van het pad staat het ene, rechts ervan het andere metalen doel. „Kiest dit college voor droge voeten en niet voor de spelen de jeugd," vraagt de D66-frac- tie zich af in een aan burge meester en wethouders gericht schrijven. D66 verlangt van het college dat geldverspilling wordt voorkomen en dat men dus eerst nadenkt voordat er tegelpaden worden aangelegd. „Dit betegelde voetpad schiet het doel letterlijk twee keer voorby," staat in de brief. Overigens is er op een vlakbij gelegen veld, tussen het sta tion en winkelcentrum Ko ningshoek, ook gelegenheid tot voetballen. Het veld tussen de twee doelen die daar staan, wordt niet doorkruist door een zand- dan wel een verhard pad. Vlaardingen Het archeologisch onderzoek op de voormalige her- berglocatie Het Zwarte Paard aan de Kortedyk wordt volgens stads- archeoloog Tim de Ridder gefrus treerd dor zogeheten schatgra vers. Zij betreden 's avonds en's nachts de opgravingsputten en graven er zelf gaten. Er worden voorwerpen meegenomen en structuren vernield. Gtsternaehl gebeurde dat opnieuw, Schiedam Een 61-jarige Schie dammer kwam gisteravond in botsing met een automobilist op de Scheepvaartweg m zijn woon plaats. De fietser wilde vanuit de Zeldenruststraat de Scheepvaart weg oversteken richting Kogge schip, toen hij door een 26-jange Schiedammer werd aangereden. Het slachtoffer is met hoofdletsel overgebracht naar het Schieland Ziekenhuis. Schiedam Politiemensen zagen gistermiddag een 16-jarige Schie dammer op een brommer over de Nolenslaan in Schiedam scheu ren. De achtervolging werd inge zet en de jongen werd tot stoppen gemaand. De tweewieler beschik te over teveel vermogen en was niet verzekerd. Verder bleek de jongen niet in het bezit van een bromfietscertificaat en deugde het framenummer niet. De brom mer is overgebracht naar het poli tiebureau. Door Ben van Haren VlaardingenIn het ontwerp voor het Buizengat is plaats voor de bouw van een nieuw theater. „Het Stadsgebouw, in het ont werp tegenover het sluizencomplex gepland, heeft de ruimte voor een nieuw theater als we dat zouden willen" meldde gis teravond wethouder Kees van der Windt, die stadsontwikke ling en cultuur in zijn portefeuille heeft. Hij antwoordde dit op een vraag van het CDA-raadshd Henk van den Berg bij de bespreking van de planvorming voor het Buizengat in de raadscommissie stedelijke ontwikkeling. De bedoeling is dat m 2ÖOO wordt begonnen met het bouwryp maken van het terrein langs de Havenstraat, Kortedijk, Hofiaan en Van Linden van den Heuvellweg. Tn maart 2001 zou dan de eerste paal de grond in kunnen gaan voor het totale pro ject met minstens 500 woningen. Aan de oostzijde van de Kortedijk, de eerste bouwlocatie, zullen hoogstens vier pandjes met histo rische waarde gehandhaafd blij ven. De rest zal nog dit jaar wor den gesloopt om te voorkomen, dat ze eventueel doelwit worden bij de verwachte extra feestelijk heden tijdens de komende jaar wisseling. Het stedebouwkundig bureau Palm Van der Bout behoudt de hoofdrol by de planontwikkeiing. Van de zijde van bet door omwo nenden en andere belanghsbben- den gevormde platform e:i door raadsleden werd hier gisteravond op aangedrongen De ambitie is een woongebied van hoge kwali teit en met behoud van karakte ristieke onderdelen te ontwikke len, dat bovendien extra parkeer ruimte toevoegt aan de rand van de Hoogstraat. Een helling voor de watersport vereniging is uit het plan ge schrapt. Ligplaatsen zullen er wel in gehandhaafd blijven. De kos ten voor afschermende milieu maatregelen zou de vereniging niet kunnen dragen. De tennis vereniging Rammelaars verhuist van de voet van de watertoren naar een terreintje langs de Hofsingel. Van der Windt zegde toe, dat de aanleg van een brug over het Bui zengat een van de eerste maatre gelen zal zijn. „Het zal een nood brug worden, die de binnenstad ontlast gedurende de bouwperio de. In de toekomst kan mogelijk de oude brug van de gedempte Beerhaven, die nu in Park 'tNieu- welant ligt, hier, in de buurt van zijn oude plek, teruggeplaatst worden. De Historische Vereni ging Vlaardingen heeft me dit voorstel gedaan," aldus de wet houder Exact tien jaar geleden gaven ze als kindertheater Potdoo sie hun eerste voorstellingen In Vlaardingen. En dat was dus gistermiddag reden voor een feestje In de Stadsge hoorzaal, waar twee speciale voorstellingen werden gege ven. Potdoosie, bestaand uit Magda Meijer en Atle Basti- aanse, wacht binnenkort nog een bijzonder optreden. Het tweetal Is namelijk door het Schiedamse gemeentebe stuur uitverkoren om namens de stad te worden afgevaar digd naar partnergemeente Veienje, waar het tiende Pippl Langkousfestival wordt gehouden. Foto Roei Dijkstra Met zaklan taarns speu ren agenten, waarvan sommigen nog met ko gelvrij vest, het grasveld bij de Sa muel Esmeij- erstraat in de Vlaar- dlngse West- wijk af. De agenten wa ren op zoek naar kogels, omdat er zou zijn gescho ten. Het was gis teravond ge ruime tijd zeer onrustig In de wijk. Nadat de po litie eerst al in actie moest ko men om twee slaags geraakte groepen jon geren te scheiden, liep het later opnieuw uit de hand. Daarbij werden schoten gehoord. De Vlaardlngse politie ging daarop op zoek naar eventuele wapens en mu nitie. In eerste instantie werd niets gevonden, maar een tweede speurtocht, nu in alle geparkeerd staande auto's in de Esmeijer- straat, had wel succes. In de wagen van een 18-]arige Schiedammer werd een luchtdrukpistool, een veerdrukwapen, een ijzeren staaf en een broodmes gevonden. Het is nog niet duidelijk of deze wapens tijdens de vechtpartij zijn gebruikt. Ook de aanleiding van de vechtpartij is niet bekend. De Schiedammer is aangehouden wegens verboden wapenbezit. Foto Roei Dijkstra Door Sander Sonnemans Vlaardingen Het in de Schie damse wijk Bijdorp geplande streekziekenhuis krijgt een zotel, oftewel een zorghotel. In het ont- werp-bestemmingsplan voor de plek was ai extra bouwruimte op genomen voor een dergelijke ver- pleegvoorziening waar patiënten na het verblijf in het ziekenhuis in afwachting van hun algeheel herstel kunnen revalideren. Die ruimte gaai volgens M. Rook, be stuurslid van de SSVZ (Stichting Samenwerkende Schiedamse en Viaardingse Ziekenhuizen), ook daadwerkelijk worden benul. „Het zotel komt er, absoluut," zegt hij. Een zotel heeft het karakter van een hotel, maar biedt beperkte verpleegkundige ondersteuning. De nadruk ligt op een wat luxere omgeving voor hen die na een operatie of behandeling niet naar huis kunnen maar nog wel enige verzorging nodig hebben. Het zo tel kent geen vaste bezoektijden en biedt de herstellende patiën ten lai van extra's. Zoals eerder werd gepland, wordt het zotel aan één van de 'poten' - de kortste- van het ziekenhuis gebouwd. Een gang zorgt voor een directe ver binding. De SSVZ heeft bewust gekozen voor een plan met uitbreidingsca paciteiten omdat het ziekenhuis gaat functioneren als een regio naal medisch centrum en boven dien uil de stichting voortrekker zijn by nieuwe zorgvormen en sa menwerking met andere zorgaan bieders. Eén van de beoogde sa menwerkingsvormen is een huis artsenpost in het ziekenhuis. De SSVZ is nog in onderhandeling met de Schiedamse en Viaarding se huisartsen. De ongeveer zeven tig huisartsen voeren momenteel intern overleg. Voor wat betreft de huisartsen post is het de bedoeling dat de huisartsen buiten kantooruren - de nachten en weekeinden - hun diensten draaien vanuit het zie kenhuis. Volgens M. Rook wordt er steeds vaker een beroep ge- Schiedam—Enkele dagen voor de gemeenteraad een besluit moet nemen over het nieuwe streekziekenhuis en de daar voor noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur wil de Schiedamse GroenLinks-frae- tie nogeens extra aandacht voor de ecologische zone langs de Poldervaart. Die strook dreigt voor de aanleg van ont- «hiitingwegen en parkeervoor zieningen in het gedrang te ko men. Om het belang van de eco-zone te laten zien organi seert Groenlinks zondagmid dag een wandeling door het ge bied. Er wordt om vier uur ver zameld bij de stichting Narcis aan de Albardastraat daan op huisartsen buiten kan tooruren. In het Rotterdamse Zui- derziekenhuis is een huisartsen post al operationeel. „Met zo'n samenwerkingsver band," aldus Rook, „sla je twee vliegen in één klap. Ér kan een be tere huisartsenzorg worden gebo den omdat de huisartsen gebruik kunnen maken van voorzienin gen in het ziekenhuis. Ten tweede kan door de samenwerking met het ziekenhuis eventuele spoedei sende hulp beter worden gere geld." Met de huisartsenpost, die bezet zal gaan moeten worden door twee dokters, zal meteen ook het veelal onnodige bezoek aan de eerste hulp-afdeling worden te ruggedrongen. Het komt regel matig voor dat burgers met kwa len of verwondingen op tijdstip pen dat hun huisarts geen dienst heeft, de EHBO prefereren boven de waarnemende arts. Het nieuwe ziekenhuis, waarover de Schiedamse gemeenteraad dinsdag overigens nog een besluit moet nemen, zou in het voorjaar van 2111)3 »n gebruik kunnen wor den gesteld. Wat er met de gebou wen van de fuserende Schieland- en Holy ziekenhuizen gaat gebeu ren is nog niet bekend. Het Viaar dingse Holy Ziekenhuis staat op eigen grond, de plek waarop het 'Schieland' is gebouwd, is eigen dom van de gemeente Schiedam. Door Eefje Oomen Schiedam/Vlaardingen De colle ges van Schiedam en Vlaardingen willen samen een nieuw promo tie-instituut oprichten. Het insti tuut komt boven beide VWs te staan en gaat onder meer landelij ke wervingscampagnes opzetten. Voorlopige naam van de organisa tie is SVP, Schiedam Vlaardingen Promotie. Volgens b en w van beide gemeen ten laten de steden op dit moment nog erg veel kansen liggen. Nu Rotterdam toeristisch m de lift zit, iuueteli Sdiieueun en vidcu- dingen volgens hen zo snel moge lijk aanhaken. Dat kan door het aanbieden van bijvoorbeeld com bi-arrangementen, waarbij toeris ten na een dagje Maasstad bij voorbeeld ook nog een dagje his torie aan de Waterweg wordt ge boden. Uitgangspunt zou het the majenever èn haring moeten zijn. Het instituut moet verder ook de samenwerking bevorderen waar het gaat om het organiseren van evenementen. Zelfs het tegelij kertijd organiseren van zowel de Haring- en Bierfeesten en de Brandersfeesten zou dan een op tie zijn. De plannen voor een overkoepe lende organisatie komen voort uit het rapport 'SVP. Een nieuwe aan pak voor een gezamenlijke mar keting tui piuiuuüe' uöl uuui een extern bureau is opgesteld. Giste ren werd dat rapport in het Viaar dingse stadhuis gepresenteerd aan zowel de Schiedamse raads commissie voor algemene en eco nomische zaken als de Viaarding se commissie voor sociale en eco nomische zaken. De Vlaardmgse wethouder Henk Royers sprak van een 'unieke' situatie. Volgens hem was het voor het eerst dat de raadsleden van beide gemeenten samen vergaderden. Hoewel de plannen voor het insti tuut nog niet helemaal uitgewerkt zyn. is al wel uitgerekend dat de gemeenten er in de beginfase jaarlijks zo'n 135.000 gulden voor over zullen moeten hebben. Na de eerste jaren loopt dat bedrag dan op naai zo'n twee Ion per jaar. De ze bedragen komen nog bovenop het geld dat nu al voor beide VWs wordt vrijgemaakt. Het overgrote deel van de finan ciering komt echter van het VSB- Fonds. Dat is bereid er de eerste vijf jaar een bedrag van ruim 2,5 miljoen gulden in te steken. In het eerste jaar kost het instituut zeven ton. Voor het tweede jaar wordt uitgegaan van een bedrag van negen ton. Na het tweedejaar zou een evaluatie plaats moeten vinden. Omdat het VSB-Fonds nu met 'zo'n zak geld' klaarstaat is het volgens extern adviseur Jos van der Vegt zeer belangrijk dat de ge meenten vaart maken met de plannen. Ook de Schiedamse bur gemeester Reinier Scheeres en wethouder Royers zyn daarvoor. Zij wezen er gisteren wel op dat er politiek nog wel heel wat moet ge beuren. Als de beide gemeentera den akkoord gaan met de plan nen, dan zou de SVP begin vol gend jaar kunnen worden opge richt. De raadsleden willen echter eerst duidelijkheid over de taken- afbakening tussen VWs en het SVP, zo bleek gisteren. De Vlaar dmgse AOVer Wim van Klink vroeg zich af of het VSB-geld ge woon niet beter direct naar de VWs zou kunnen stromen. Voor zien van extra centen zouden die zich ook best landelij ke wervings campagnes kunnen veroorloven. Burgemeester Scheeres bena drukte echter dat de gemeenten het VSB-geld alleen maar krijgen als ze gaan samenwerken. Hoewei een deel van hun taken overgenomen wordt door het nieuwe instituut zouden de VWs volgens de bestuurders zeer voor de plannen zyn. De VW s krijgen ook een grote rol in de organisa tie. De opsteller van het externe rapport Jos van der Vegt raadt aan de beide directeuren van de VWs zitting te laten nemen in de Raad van Advies van de nog te vormen organisatie. Of de SVP in Vlaardingen of Schiedam zal worden gehuisvest, werd gisteren niet duidelijk. Hel der is wel dat de directeur van het nieuwe instituut een machtige po sitie zal krijgen. Hy of zij zal er voor moeten zorgen dat de Water weggemeenten in overleg met re gio en provincie toeristisch een poot aan de grond krijgen bij ma nifestaties als Rotterdam Culture le Hoofdstad en Maritiem 2002. Als de steden vaart maken, dan kan er eventueel ook nog worden aangehaakt bij Euro 2000. I Hei Rotterdams Dagblad bericht de kom+n- h'de maanden uitgebreid over d© Rotterdamse haven. Bov&idtea kont u ró ook zeit gratis kennismaken met de haven. Wij trak teren a namelijk bij een kwartaalabonne ment met automatische betaling op two© voorden Naam: Adres:_ Postcode: Telefoon: Voorl: Nr: m/v Plaats: Bank/glronr.:Handtekening: 8 I Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd, Abonnee Service Antwoordnummer1579, 3O0O VB RotterdamR' Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd geen abonnee geweest bent PH

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 3