13 Roteb verklaart stadsduiven de oorlog m Nieuw Luxortheater bereikt hoogste punt "SliSd" Sint Petersburg zuigt kennis van DCMR als spons op St. Clara op een na beste ziekenhuis van Nederland Politie verwerpt kritiek Kamer op helmcamera Hoofd van openbare orde kandidaat-voorzitter D66 Baan in het onderwijs is weer meer in trek Franse specialist op zestig plekken op jacht; negen van de tien moeten weg Minder stankklachten Tuur hoeft zaak niet te ontruimen I RW RRV RZ Rotterdams Dagblad Donderdag 9 september 1999 RotterdamHet St. Clara Zieken huis m Rotterdam-Zuid is op een na het beste middelgrote zieken huis van Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bu reau Lagendijk uit Apeldoorn naar de kwaliteit van de Neder landse zorg. Het onderzoek wordt al driejaar uitgevoerd in opdracht van het weekblad Elsevier. In het onderzoek is de informatie verwerkt van ruim zeshonderd specialisten, huisartsen en zie kenhuisdirecteuren die hun me ning gaven over medische en an dere kwaliteiten van de zieken huizen. Het onderzoek is verdeeld in drie categorien: academische zieken huizen. grote ziekenhuizen en middelgrote ziekenhuizen. In de eerste categorie eindigde het Aca demisch Ziekenhuis Rotterdam op de vierde plaats. Deze klasse wordt aangevoerd door het AZU in Utrecht. In de sene grote ziekenhuizen eindige het St. Franciscus Gast huis op de veertiende plaats. Hangleider is hier het Sophia zie kenhuis in Zwolle. In de laatste categorie eindigde het Diacones- senhuis m Utrecht op de eerste plaats. Rotterdam Als het aan minister Peper ligt dan mogen agenten tij dens rellen helmcamere's dragen. De Tweede Kamer ziet minder heil in de vinding. Er zou sprake 2yn van schijnveiligheid en poli tiemensen met een camera op hun hoofd zouden juist het mik punt worden van bijvoorbeeld ste- Jiengooiers. Onzin, vindt de Bere den Birgade van het korps Rotter- ^1-Rijnmond. ..Wij zijn daar echt niet huiverig voor." Samen met het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) draaide de Bereden Brigade het afgelopen jaar proef met de helmcamera's. Met kleine eamara's op de helmen van leden van de Mobiele Een heid te paard werden voor en na beladen voetbalwedstrijden groe pen supporters gefilmd. Gunstig De eerste proeven worden als gunstig aangeduid, zo blijkt uit het eindrapport 'Heimcamera project' dat werd opgesteld door P. Stout. „Het cameraatje is aller eerst nauwelijks te zien. Tijdens de praktijktest hadden andere collega's het zelfs niet in de ga ten." zegt Stout in de Korpskrant, hel huisorgaan van de Rotterdam se politie. „Relschoppers die echt op zoek zijn naar agenten met 'verborgen' eamera's moeten zo dichtbij staan dat wij ze al lang en breed in het vizier hebben. £n dan worden ze dus ook object voor ons. Want je mag nog steeds geen stenen naar burgers of agenten gooien." Volgens Stout zijn de opgenomen beelden van verrassend goede kwaliteit. Verdachten of gedra gingen die niet door de beugel konden, bleken duidelijk herken baar. In de proefperiode beschik ten de ruiters naast een camera ook over een recorder om zo rele vante beelden op te kunnen ne men. Een andere mogelijkheid is om ME'ers van een zender te voor zien zodat beelden via de ether rechtstreeks kunnen worden doorgezonden naar de comman dowagen btj het stadion om op die manier een overzicht te krijgen van eventuele rellen. De comman dant kan vanuit de wagen direct meekijken en zijn beslissingen daarop afstemmen. Stout erkent dat het gebruik van helmcamera's voetbalgeweld met kan voorkomen. Hij ziet het wel als een geschikte bijdrage dm het aantal incidenten terug te drin gen. Rotterdam R. Hessing uit Zie- rikzee, bij de gemeente Rotter dam werkzaam als hoofd openba re orde en veiligheid, stelt zich kandidaat voor het voorzitter schap van de landelijke D66. Hes sing was tot voor kort lid van de Eerste Kamer voor D66, maar werd na de grote verkiezingsne derlaag van zijn partij eerder dit jaar niet herkozen. „Ik wil actief bly ven in D66," mo tiveert hij zijn besluit om zich op te werpen als kandidaat-voorzit ter. „Ik wil er met mijn partijge noten alles aan doen om de vol gende landelijke verkiezingen voor D66 tot een succes te maken. Als voorzitter kan ik daaraan een bijdrage leveren." Hessing vindt dat Ü66 zich ster- ker moet profileren. De democra- 1 ten zijn daar volgens hem goed toe in staat. „Wij hebben het ge zien met het referendum en on langs met de voorstellen van D66- landbouwminister Brinkhorst voor inkrimping van de varkens sector. D66 heeft duidelijke stand punten. Wij moeten ons profiel ai- leen meer aanscherpen." Als voorzitter zal Hessing zich n iet zozeer met de dagelijkse poli tieke praktyk gaan bezighouden. De politieke leidmg is in handen van fractievoorzitter T. de Graaf in de Tweede Kamer. „Wij zullen natuurlijk intensief samenwer ken, maar als partijvoorzitter moet ik er vooral voor zorgen dat de partij organisatorisch goed loopt." Kansen De kandidaatstelling voor het voorzitterschap van D66 sluit 20 september, twee maanden later zijn de verkiezingen. Of meer D66'ers staan te trappelen om zit tend voorzitter T. Kok op te vol gen, weet Hessing niet. Hij schat zijn kansen vrij hoog in. „De ge luiden die ik tot nu toe hoor zijn positief." Hessing is nog met zo lang gele den uit Zuid-Holland naar Zienk- zee verhuisd, de geboorteplaats van zijn vrouw. Hij is zelf in Voor burg geboren en heeft rechten en politicologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij was al eerder lid van het hoofdbestuur van D66. Rotterdam —Het aantal aanmel dingen voor de Rotterdamse pa bo-opleidingen Thomas More en Hogeschool Rotterdam zit dit jaar in de lift. Dat is opmerkelijk, om dat de vakbladen melden dat het aantal aanmeldingen voor pabo's in de grote steden juist terug loopt. Namens de pabo Thomas More noemt woordvoerder W. Klop het aantal aanmeldingen 'goed': „Vorig jaar hadden we 140 nieuwe eerstejaars, dit jaar 176. Plus nog eens dertig inschrijvin gen voor de avondopleiding. Wij mogen dus niet klagen. Het is de beste opkomst sinds het histo risch dieptepunt van 22 aanmel dingen in 1998." Een woordvoer ster namens de HR: „Het aantal eerstejaars dagstudenten is bij ons hetzelfde gebleven, tussen de 170 en de 190, maar we krijgen er pen avondopleiding hij Dip telt zeven klassen van 25 leerlingen, waarvan we nu zes klassen al he len:. "ol hebben." Klop aat niet echt van de stij ging te kyken: „De werkgelegen heid is momenteel heel zeker en het beroep is behoorlijk gepro moot Dat werpt uiteindelijk vruchten af." Opvallend is, evenals in voor gaande jaren, het nog altijd mi nieme aantal inschrijvingen van mannelijke eerstejaars: ,,Als tien procent van de hele nieuwe lich ting man is, is dat veel," aldus Klop. „Dat kan te maken hebben met de doorgroeimogelijkheden van het vak. Het klinkt oubollig, maar ik denk toch dat meisjes dat over het algemeen minder snel een bezwaar vinden dan jongens. En dan heb je nog het zorgaspect. Pabo is nu eenmaal minder flit send dan bijvoorbeeld heao. Dat trekt kennelijk nog altijd meer meisjes dan jongens." Klop, die zelf onderwijzer is ge weest, heeft geen instant oplos sing voor dit probleem. „Zomaar een campagne heeft geen zin. Eerst moeten we nadenken over wat we moeten veranderen aan het beroep en aan de opleiding. Ir. mijn tijd, en dat is vijfentwintig jaar geleden, zat de opleiding nog vol met jongens. Het vak had wel licht meer aanzien. En de eisen waren simpeler. Je leerde de kin deren taal en rekenen. Nu krijg je als leraar ook te maken met zaken als mishandeling en incest. Daar moetje op voorbereid worden." Door Cams Zijlmans Rotterdam Met militaire precisie en een minutieus uitge dachte jagersstrategie heeft de Ontsmettingsdienst van de Roteb de afgelopen weken een stadsduivenvangcampagne voorbereid op zestig plekken in de deelgemeenten Delfsha- ven en Noord. Om de stadsduivenpopulatie weer gezond te krijgen zou, volgens de Roteb, negentig procent van de popu latie moeten worden weggevangen. Al enkele weken trekken drie me- gen, moeten we eerst hun vertrou- dewerkers van de gemeentelijke dienst er - behalve op zondag - da gelijks op uit om het vertrouwen van de vogels te winnen. Iedere dag exact op het zelfde tijdstip gooien de medewerkers een bak met mais en ander lekkers voor vogels op plekken, waar vandaan veel klachten van stadsduiven zijn gekomen. „Die beesten hebben een prima geheugen," vertelt chef van de Ontsmettingsdienst Willem van Scheers, die als een generaal de campagne leidt. „Om er zoveel mogelijk te van wen weten te winnen. Steeds voert dezelfde medewerker de beesten in dezelfde kleding, zodat ze hem goed herkennen. Trekt die andere kleren aan, dan zie je dat de duiven ineens niet komen. Dagelijks neemt het aantal dui ven toe, dat zich rond de voerplek verzamelt. De eerste dag zijn het er veertig. Maar na een paar weken, zitten er op sommige plekken wel 160 te wachten. Als het Roteb-busje met voer stopt, vliegen ze soms zo naar binnen." Pogingen om het aantal duiven terug te dringen met netten voor de balkons, pinnetjes op venster banken en het zelfs bijvoeren met anti-conceptiemiddel, leverden onvoldoende resultaat. De Rotter damse stadsduif heeft het prima naar zijn zin in de stad. Door het ontbreken van natuurlijke vijan den en op straat slingerende grote hoeveelheden 'krachtvoer' zorgt een paartje jaarlijks voor acht broedsels met twee eieren. Door de hoge vruchtbaarheid wor den nieuwe eieren vaak gelegd in nesten met jongen, die vervol gens niet meer worden verzorgd en sterven. Maden en teken ver spreiden dan ziektes. Behalve dat de verwilderde dui ven met hun uitwerpselen grote schade veroorzaken aan monu menten en autolak, vormen ze als verspreiders van paratyfus, pape gaaienziekte en allerlei parasie ten een gevaar voor de volksge zondheid. De stadsduif zou, vol gens kenners, ook de veroorzaker zijn van de pseudo-vogelpestepi- demie, die om de zoveel tijd de kop opsteekt. Naast het centrum, waar de Vlie gende ratten' zich tegoed doen aan grote hoeveelheden wegge gooide patat, frikadellen en pizza broodjes, zijn beruchte duiven- plekken onder meer de Graaf Flo- risstraat, Heemraadssïngel, Ma- thenesserweg, de kerk in de Biommerdijkselaan en de krui sing van Berg- en Gordelweg. Hobby Behalve de aanwezigheid van ho ge gebouwen en weggegooid eten, zorgen van ouds 'duivenvrouw- tjes' en '-mannetjes', die de vogels als hobby op een vaste plek voe ren, vaak voor het in stand hou den van een hele kolonie. Daarbij zjjn gekomen islamitische gelovi gen, die om religieuze redenen geen brood in de vuilnisbak mo gen gooien en het voor 'herge bruik' op straat voor de duiven achterlaten. Aanstaande maandag is het TJur IT voor de vier dagen durende ac tie, die wordt gehouden in op dracht van de twee deelgemeen ten en woningcorporaties. Van Scheers: „Dan zetten we het geheime wapen in. We hopen toch wel zo'n 3500 vogels te vangen. Een Frans bedrijf doet dat met een speciale sehietdoos. Na het voeren schiet daar een net van tien meter doorsnee uit met een soort bakens, dat zo over de vo gels heen valt." Bij een soortgelijke actie in april in Noord werden ruim tweedui zend duiven gevangen,, „Na de vo rige actie en als we ingrijpen met op daken geplaatste vangkooien, zie je op een aantal plaatsen, dat er tijdelijk minder overlast is. Maar na een tijdje komt het pro bleem vaak terug, omdat het aan tal verwilderde postduiven en de hieraan verwante nazaten van de rotsduif veel te groot is," zegt Van Scheers. Aan een schatting over de om vang van de populatie wil 'de ge neraal' zich niet wagen. „Maar je hoort van kenners getallen tot wel 100.000 duiven en de populatie groeit nog steeds. Als de mensen vuil op straat blijven gooien, is het probleem bijna niet aan te pak ken. Ook niet met deze zware middelen. In samenwerking met deelgemeenten blijven we daar om ook campagne voeren om het publiek voor te lichten, niks op straat te gooien." „Zelfs uit wijken als HiUegers- berg, waar in het verleden minder overlast was, neemt het aantal klachten toe. Maar met het huidi ge beschikbare budget, dat de ge meente structureel beschikbaar heeft, kan de hoeveelheid niet blijvend worden teruggedrongen. Daarom maken we nu bij duiven- klachten steeds een offerte, die de aanvrager voorgeschoteld krijgt. Vanuit de hele stad, maar ook uit Delft, komen aanvragen binnen om wat aan het probleem te doen," aldus Van Scheers. Ben je boven op de bouwsteiger, heerlijk in het zonnetje, hard aan het werk bij de bouw van het nieuwe Luxortheater op de Kop van Zuid, kom je net het laatste beetje cement tekort. Maar je hebt het toch nodig en geen zin om steiger af, steiger op te lopen. Dus roep je je maat die een steiger verderop staat te werken en vraagt hem even te helpen. En zo vliegen de klodders cement om je horen. De bouw van het nieuwe Luxortheater heeft inmiddels het hoogste punt bereikt. Dat wordt morgenmiddag officieel gevierd als wethouder Hans Kombrink van cul tuur de vlag naar het hoogste punt hijst in het kader van September in Rotterdam' worden op 10,11 en 12 september de eerste bezoekers in het nieuwe theater verwelkomd. Zij kunnen een 'theatrale rondreis' maken over de bouwplaats. Tijdens dit 'Luxorama' wordt de uitvoerige geschiedenis van het theater belicht en maakt het publiek kennis met artiesten en relikwieën uit het rijke verleden. De rondleiding duurt ongeveer dertig minuten en eindigt met een spectaculair zicht op het hoogste punt vanuit db toneeltoren. Foto GuWo benschop Door Kor Kegel Sint Petersburg In de Rotter damse zusterstad Sint Petersburg gebeurt iets dat voor de Russische federatie uniek is. Tussen het ge meentebestuur en de milieubewe ging ontstaat een besef, dat ze aan samenwerking en uitwisseling van informatie veel kunnen heb ben om de woon- en leefkwaliteit te waarborgen. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de deskundigheid en ervaring van de DCMR Milieudienst Rijn mond, die nu al enkele dagen pro minent aanwezig is by activitei ten in de Russische staat. Een van die activiteiten is de ope ning van een milieu-informatie punt, dat overeenkomsten ver toont met de centrale meld- en re- gelkamer van de DCMR in Schie dam. Van hieruit wordt de milieu kwaliteit geregistreerd in de stad Sint Petersburg zelf, maar ook in de omgeving, behorend tot de oblast (provincie) Leningrad. Anatoly Baev, hoofd van de afde ling milieubescherming van de stad Sim Petersburg, liet de laat ste dagen geen gelegenheid voor bijgaan om de loftrompet te ste ken over de DCMR. Zonder deze kennisoverdracht had het volgens Baev jaren langer geduurd voor dat het 'green house' aan de Kam- mennoostrovsky Prospekt 5 er ge komen was. Omdat ook Rotterdamse gemeen tediensten deze week vertegen woordigd zijn om met Russische collega's te praten over duurzame ontwikkeling, heeft het Venster op Nederland een sterk Rotter damse inslag. Het Venster is een Rotterdam In augustus zijn by de DCMR Milieudienst Rijnmond minder stankklachten binnengekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. De meldkamer ontving 739 klachten, 396 minder dan in augus tus 1998. In de eerste acht maanden van 1999 kwamen er in totaal 5188 stankklachten binnen tegen 6116 vongjaar. Het meeste werd geklaagd over Caldic Chemie en Van Ommeren Tankterminal uit Rotterdam-Europoort en Stena Line uit Hoek van Holland. Bij Caldic Chemie raakten leidingen verstopt. De installa tie moest worden opengemaakt, waarbij een vislucht vrijkwam Van Ommeren heeft met stikstof een leiding doorgeblazen, wat stank klachten veroorzaakte. De uitlaatgassen van de schepen van Stena Line veroorzaakten in Hoek van Holland stankklachten. De Stena keert maandelijks terug in het klachtenlystje van de DCMR. jaarlijks terugkerende presenta tie van Nederlandse initiatieven in Sint Petersburg en de naam is ontleend aan de oorsprong van de stad, die in opdracht van tsaar Pe ter de Grote gebouwd werd om aan de Oostzee een 'venster op Europa'te hebben. Het Venster op Nederland valt de ze keer samen met de jaarlijkse milieuweek in Sint Petersburg. Gisteren heeft Dolf Wemmers van Gemeentewerken Rotterdam uit gelegd hoe de Rotterdamse regio zich dankzij milieuwetgeving, maar vooral ook door een positief- kritische samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en miliu- beweging langzaam maar zeker van een slecht milieu-imago wist te bevrijden. Boodschap Samenwerking, in gesprek raken en blijven: dat was ook de belang rijkste boodschap van DCMR-di- recteur Gerrit van Tongeren. Hij is al vaker in Sint Petersburg ge weest om te adviseren over het op zetten van het milieu-informatie punt, dat net als in de Rijnmond moet bijdragen aan een goede handhaving van de milieuwetge ving. Ook in Sint Petersburg is er een alarmnummer waar burgers kun nen klagen over lawaai, stank en stof, maar bovendien kunnen er boeken en videofilms worden ge leend over flora, fauna, vervui ling, meteorologische omstandig heden, landschapsschoon en zo Directeur G. van Tongeren van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Ar chieftoto Roel Ditk- meer. En er is een 'groene tele foon' waar iedereen vragen kan stellen over milieu en suggesties kan doen voor een betere ecologi sche kwaliteit. Het moet groepen en ideeën tot elkaar brengen en mensen inspireren. „De overheid heeft maatschappe lijke partners nodig, want ze zijn flexibel, kritisch en kunnen snel ler acties ondernemen. Dat vindt de overheid niet altijd leuk, na tuurlijk, maar de problemen in Zuid-Holland zijn van dien aard dat de overheid de milieubewe ging stimuleert en subsidieert om die kritiek te leveren, en soms ook om taken over te nemen," sprak DCMR-buitenlandman Esko Blokker op een bijeenkomst met de milieubeweging van Sint Pe tersburg. Ondanks een zekere scepsis, die er bij de non-gouvernementele or ganisaties bestaat over de meer waarde van het milieupunt -de overheid is er nooit scheutig ge weest met informatie- waren er toch tientallen, milieugroepen ver tegenwoordigd op een 'netwerk bijeenkomst' op initiatief van de DCMR en de milieu-afdeling van Sint Petersburg. Het hoofd van die afdeling, Baev, is tevens ver antwoordelijk voor de meld- en re- gelkamer en de 'groene telefoon' en hij is er goed van doordrongen dat het contact hebben met elkaar een belangrijke voorwaarde is voor milieubeleid. De milieuweek in Sint Petersburg bevat ook culturele activiteiten. Op een filmfestival over milieu worden twee Nederlandse films vertoond, en donderdag 16 sep tember wordt in het Menshikov Palace de aandacht gevestigd op de Nederlandse literatuur. Te vens wordt er het Nederlands In stituut Sint Petersburg geopend. Rotterdam Woensdag 27 okto ber mag dan ver weg lijken, maar niet voor de echte Feyenoord-sup- porter. Op die dag wordt immers voorde Champions league uit te gen Borussia Dortmund gespeeld. En al heeft voorzitter Jorien van den Herik het legioen met klem opgeroepen om niet naar Duits land af te reizen, toch zijn de eer ste entreekaarten al verhandeld op de tribunes van De Kuip. „We zijn ervan op de hoogte, evenals Feyenoord. Het was ook wel te verwachten," zegt Willem Veenman. En hoewel de voorzitter van Sup- portervereniging Feyenoord niet het idee heeft dat de handel op grote schaal plaatsvindt, betreurt hij het ten zeerste. „Natuurlijk zit ik als supporter ook het liefste op de tribune. Maar als er ook maar iets gebeurt, dan is het voorbij voor Feyenoord. Er wordt zo gi gantisch op ons gelet. Dan is het einde verhaal." Het uit de hand gelopen oefen duel tegen Bayem Leverkusen begin dit jaar was reden voor Van den Herik te weigeren om voor uitwedstrijden voor de Cham pions League de kaartverkoop te regelen voor Rotterdamse suppor ters. Gevreesd wordt dat de UEFA Feyenoord uit de Europese com petitie zet als er zich weer inci denten voordoen. „Het is te hopen dat het gros niet naar Duitsland gaat," zegt Veen- man. „Hoeveel pijn het in mijn hart ook doet, roep ik toch de sup porters op om niet te gaan. Haal een paar kisten bier in huis en ga met vrienden en vriendinnen naar de tv kijken, want het wordt live uitgezonden." Rotterdam Regiiio Tuur en de verhuurder van zijn winkelpand op de hoek van de Oude Binnen weg en het Eendrachtsplein zijn het gisteren toch nog eens gewor den over hun zakelijke geschillen. Dat gebeurde bij de rechtbank in Rotterdam waar de kantonrechter zelfs geen uitspraak hoefde te doen. Beide partijen kwamen ter plekke tot overeenstemming. Dat betekent dat Regiiio The Shop niet hoeft te worden ontruimd. Vereniging Vastgoed Belang (WB) uit Den Haag, dat optreedt namens de eigenaar van het pand. F. A Kooning, wilde ontruiming van de zaak wegens een huur schuld. Die zou zijn opgelopen tot een bedrag van 30.000 gulden. „Ik had een vordering op de huis baas en hy op mij," verwoordde Regiiio Tuur gisteren de inzet van het conflict „We zijn er samen uitgekomen en de rechter heeft geen uitspraak hoeven doen"' sprak hij na afloop van de beslo ten bijeenkomst. Regiiio Tuur opende de zaak met zijn naam twee jaar geleden in een voormalig bankgebouw aan de Oude Binnenweg. Het vier ver diepingen tellende pand biedt ruimte aan The Shop en de inter nationale groothandel van Tuur Enterprise bv. Juist op die groot handel wil Tuur zich in de toe komst richten,„De winkel is min der lucratief. Zeker is dat ik ver der ga in de internationale groot handel." Van een Faillissements aanvraag is dan ook geen sprake, verzekert Tuur. „Met deze over eenkomst zijn alle rechtszaken van de baan."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 7