14 Separatisten Indonesië putten moed uit referendum Oost-Timor Universiteiten verlaten hun ivoren torens w 'De duvel sluit de poorten van de hel' Boïkestein Nederlands elftal Vervoer op Maat Willem-Alexander Prins Claus Explosief materiaal Rotterdams Dagblad Rotterdams Dagblad Donderdag 9 september 1999 Onder eindredactie van Annemlek van Oosten, tel.: 010-4004358 Ook iets op uw hart? Schrijf naar: hoofdredactieRotterdams Dagblad, poslbus29S9,3000 CZ Rotterdam (E-mail: digitaal@rotterdamsdagbIad.nl). Houd het kort, lange brieven hebben weinig kans op plaatsing. En: éénonderwerp per brief. Vermeld altijd uw achternaam, voorletter (s), adres en telefoonnummer {onderuw brief inde krantkomen alleen naam en woonplaats). Brieven op rijm, anonieme brieven, oproepen (voor acties e.d.) stencils, brieven die door anderen als discriminerend c.q. beledigend kunnen worden ervaren en 'open brieven' worden niet opgenomen. Plaatsing betekent niet dat het Rotterdams Dagblad uw mening deelt. Boïkestein als Eurocommissaris, wie had dit voor de verkiezingen gedacht? Voorafgaand aan de Tweede- Kamerverkiezingen verketterde Boïkestein de Euro pese Unie als 'ondoelmatig' en 'corrupt', Tweede-Ka merleden die voortijdig vertrokken, konden ook op zijn kritiek rekenen, maar tot mijn grote verbazing verkondigde Boïkestein enige tijd na de verkiezingen dat hij naar Europa vertrok, daarmee stelde hij veel kiezers die hun hoop op hem hadden gesteld teleur. Bolkesteins belangstelling voor Europa is mijns in ziens ook niet bevorderlijk voor de opkomst bij vol gende verkiezingen. Weer zo'n baantjesjager', moe ten nu veel mensen denken die op hem hebben ge stemd. En dan vindt Boïkestein het straks vast nog raar ook dat er steeds minder mensen gaan stemmen. Boïkestein is een nationalist met belangstelling voor een baantje in het kader van de bevordering van de eenwording van Europa. Het is voor .mij hetzelfde als het plaatsen van een vlag op een modderschuit Gerard Eikhuizen, Ridderkerk Patrick Paauwe, Paul Bosvelt en al die andere door Frank Rijkaard opgeroepengeselecteerde voetballers uit de KPN-competitie snappen het gewoon niet. Rijk aard houdt simpel vast aan de hiërarchie die binnen deze selectie heerst,ongeachthetfeitdatdezepseudo- vedetten falen, weinig motivatie op kunnen, brengen en tepas en te onpas afspraken afzeggen. Pas wanneer deze 'heren' geen zin hebben, een blessure hebben of als het doodgewoon het niet het belang van hun club is, mogende nog'niet-gearriveerde' spelers opdraven. Uiteraard weigeren dezen nooit, al hebben ook hun clubs overvolle programma's. Deze spelers kunnen een dergelijke kans nu eenmaal niet laten lopen. Het zou niet misstaan om een meer dan frisse wind te laten waaien door deze selectie van het Nederlands elftal, maar deze bondscoach ontbreekt het lef daar voor. Dick Fransen, Capelle aan den IJssel Vervoer op Maat? Vervoer te laat! In een tijdsbestek van anderhalve week zijn twee afspraken die ik voor mijn oude moeder maakte met Vervoer op Maat, op niets uitgelopen. Een gezellig middagje winkelen in de Oosterhof werd een grote teleurstelling. Ik heb anderhalf uur tever geefs op mijn moeder gewacht Daar het wachtlokaal van de REIT niet over een telefoonaansluiting be schikt, kon ik ook niet informeren naar de oorzaak. Vorige week woensdag moest mijn moeder om half drie bij de GGD zyn. Vervoer op Maat maai' weer be steld (een dag tevoren!). Tussen half twee en twee uur zou het busje komen. Nou, het busje kwam dus niet. Tot tien over twee hebben we gewacht. Gelukkig kon mijn man ons toen nog in allerijl brengen, zodat we nog op tijd voor de afspraak waren. Met zijn drieën hebben weeen rolstoel in ons Twingootjegepropt, Het wasnietbepaaldeen prettig ritje te noemen, zeker niet bevorderlijk voor de pijnlijke ingezakt rugwervels van mijn moeder. Zo gaat de RET/Vervoer op Maat dus met zijn klanten om, Van anderen heb ik inmiddels vernomen, dat zul ke zaken vaker voorkomen. J. van Dalen, Rotterdam Wat een verschrikkelijke heisa wordt er gemaakt over het feit of WTIem-A^xander wel of geen verkering heeft metMaxima. Wat mij enorm tegenvalt, is dat het NOS-joumaal er gelijk de uitzending mee opende. Een dik kwartier werd er besteed aan de vraag of het nou aan was metMaxima. En het werd ook nog op zo'n verschrikkelijke Privé-/Story-manier gebracht. Toen kwam Maartje van Wegen in beeld, live vanuit Den Haag, staande voor Wülem-Alexanders huis. Gatver! Ik ben het spuugzat. Laat die mannoulekkerzijngang gaan! Ik vind de uitzendingen van het NOS-journaal in dit geval een hoog paparazzi-gehalte hebben. We hebben al een Britse prinses verloren,omdat zeals een opgejaagd hert door het leven ging. Moet dit dan nog een keer gebeuren? Willen de paparazzi (lees: pers) dan eindelijk eens leren dat hun winstbejag anderen het leven bijna onmogelijk maakt! Dit alles is toch geen mensenlevenswaard? Mevrouw E. Troost, Schiedam Haast zou ik medelijden krijgen met Theo Poort naar aanleiding van zijn stukje in uw krant over prins Claus. Het is te hopen dat hijzelf nooit een hark wordt, voor paal staan doen hij en de krant in ieder geval wel. Wat een trieste 'humor'. N.E. Kootstra, Rotterdam Naar aardeding van het artikel 'Een villa vol explosief materiaal' in de krant van 21 augustus het volgende. 'Moet dan dan?' zou de later beroemd geworden psy chiater Pieter Baan verbaasd geantwoord hebben op de wens van oud-senator Brongersma om te genezen van zijn pedofiele neigingen. Hoewel het misschien gewaagd is op een enkel geval nnM lipt 1U U, gtiXUl, L kül uw» nS.. rijzen dat het niet zo best gesteld is met de kwaliteit van behandelingsmethoden van mensen metdit soort vragen. Mijn vermoeden wordt versterkt door het gro te aantal gevallen van recidive door veroordeelden tij dens een door begeleiders goedgekeurd proefverlof. Er zou mijns inziens eens goed onderzocht moeten worden of de miljoenen belastinggeld die we richting psychiatrie sluizen wel nuttig zijn besteed. PJ. Meelker, Rotterdam Tekening De volksraadpleging in Oost- Tïmor is geëindigd in een or gie van geweld. Honderden mensen zijn gedood en tien duizenden op de vlucht gesla gen. De hoofdstad Dili lijkt to taal vernield. De reputatie van het leger heeft opnieuw een forse deuk opgelopen. Ook het aanzien van Indone sië loopt ernstige averij op terwijl president Habibie het blazoen juist wilde oppoetsen door de kwestie Oost-Tïmor via een referendum op te los sen. Op Atjeh en Irian Jaya worden de gebeurtenissen op de voet gevolgd. Door Theo Haerkens „De uitslag van het referendum op Oost-Timor is goed nieuws voor ons. Ik hoop dat we ook snel een referendum krijgen." Het vernietigende geweld dat in de voormalige Portugese kolonie los barstte nadat de bevolking mas saal 'ja' had gezegd tegen onaf hankelijkheid van de in 1976 door Indonesië ingelijfde regio, tast de wens van de separatisten in Atjeh niet aan. Zulfikri Yacob van de afschei dingsbeweging United Peoples of Atjeh, de groep die begin augus tus de toegang tot de Nederlandse ambassade in Jakarta anderhalve dag bezet hield, heeft alleen maar oog voor de uitslag. Het geweld neemt hij op de koop toe. „Het ge weld is van het leger afkomstig. Iedereen is bang voor het leger, want dat weet problemen alleen met geweld op te lossen," Atjeh heeft er zelf ruime ervaring mee. In de jaren negentig regeerde Soeharto met ijzeren vuist in de provincie in het uiterste noorden van Sumatra. „Hopelijk komt er gauw een vredesmacht van de Verenigde Naties en verbetert de situatie op Oost-Timor snel." Politieke waarnemers relativeren het optimisme van de separatis ten. Zij wijze erop dat die alleen maar steun genieten omdat de mensen meer respect willen voor hun eigenheid en meer zeggen schap op economisch, sociaal en cultureel terrein. Ze zijn het ge weld en het centralisme van Ja karta meer dan zat. Aan bodem schatten rijke regio's als Atjeh en Irian Jaya, het vroegere Neder lands Nieuw-Guinea, zien de op brengsten van hun olie, gas en hout regelrecht naar de hoofdstad stromen zonder er zelf een rede lijk aandeel van te krijgen. Als dat verandert, zal de steun voor de se paratisten drastisch verminde ren, voorspelt Mohammad Hikam van het Instituut voor Weten schappen. De hang naar afschei ding is voor hem niet meer dan een openingsbod in de onderhan delingen over meer autonomie. „Maar die komt er alleen* als we een andere regering hebben." Druppel bloed Megawati Soekamoputri, die met haar PDI-P een klinkende verkie zingsoverwinning boekte, kon digde in de enige toespraak die ze tot nu toe heeft gehouden met een snik in haar stem aan dat er onder haar regermg geen druppel bloed meer zal vloeien in Atjeh. Van af scheiding moet ze echter niets we ten. Voor veel Indonesiërs is de een heid van de staat zoals die is ge sticht door Megawati's vader Soe- kamo, onaantastbaar. Indonesië omvat het gebied dat behoorde tot het voormalig Nederlands Indië. Oost-Timor werd pas later gean nexeerd, al zjjn de huidige gene raties opgevoed met het idee het er ook bij hoort. De Qost-Timore- zen zelf zien dat heel anders, zo bleek vorige week maandag. De voormalige Portugese kolonie is katholiek en heefteen andere his torie dan de rest van hoofdzake lijk islamitisch Indonesië. Habi bie heeft dat steeds sterk bena drukt om zo de separatisten, die vooral actief zijn in Irian Jaya en Atjeh, de wind uit de zeilen te ne men. Veel Indonesiërs lijken verrasten beledigd door de keuze van de Oost-Timorese bevolking. Het is voor hen alsof die bijt in de hand die hen heeft gevoed. Zij verwach ten juist dankbaarheid en loyali teit. Terwijl Dili nog brandde, kondigde minister Yunus van In formatie woedend aan bij onaf hankelijkheid alle materiële za ken terug te halen. Yunus deed lange tijd dienst in de verafgele gen provincie. Zijn collega Sasono pleitte voor stopzetting van alle hulp. De Indonesiërs koesteren de ge dachte dat zij de regio tot ontwik keling hebben gebracht. Ze leg den immers wegen aan en bouw den schooltjes en ziekenhuisjes. Critici menen dat dit alleen maar gebeurde zodat de militairen zich in het woeste, bergachtige eiland goed konden verplaatsen. En moeten soldatenkinderen niet ook naar school en af en toe naar het ziekenhuis? Mensenrechten organisaties wijzen er steevast op dat 200.000 Oost-Timorezen de dood vonden na de inlijving. „Habibie heeft misgegokt. Hij had beter moeten luisteren naar bisschop Belo en ook naar Gus- mao, de vrijheidsstrijder die dins dag werd vrijgelaten," zegt Hik am. „Zij wilden een langdurige overgangsperiode om pas veel la ter de bevolking om haar mening te vragen. Maar ja, Habibie had haast, hij wilde de Nobelprijs," grapt Hikam. Lippendienst Helleger ondertussen bewijst lip pendienst aan de oproep van Ha bibie de uitslag van het referen dum te respecteren. Het had dui delijk een eigen agenda en luis terde niet naar de president. De jarenlange strijd in Oost-Timor heeft duizenden soldaten hel le ven gekost. Bij onafhankelijkheid zouden die voor niets zijn gestor ven, luidt de redenering. Traditio neel is het leger de hoeder van de eenheid van de natie. Er zijn ook mensen die geloven dat het ge weld op Oost-Timor bedoeld is als afschrikwekkend voorbeeld voor Atjeh en Irian Jaya. Door zijn ongehoorzaamheid staat de positie van het leger nu opnieuw ter discussie. Het lag het laatste anderhalf jaar fors onder vuur wegens wandaden onder Soeharto „De volgende regering moet daarmee afrekenen. Habibie is daarvoor te zwak," aldus Hik am. De kans dat Habibie het plu che in november moet afstaan aan Megawati is nu alleen maar groter geworden. Habibiespositie was al verzwakt door zijn halfslachtige houding bij het onderzoek naar corruptie door Soeharto en on langs nog door gerommel met de Bank Bali, waarbij een deel van het geld gebruikt zou zijn voor de verkiezingscampagne van rege ringspartij Golkar. De PDI-P van Megawati gelooft niet dat de militairen nu ineens veranderen. „De pro-Jakarta mili ties zijn hun broeders in de strijd tegen onafhankelijkheid," aldus het prominente partijlid Theo Syafei, een voormalig generaal- majoor die zelf op Oost-Timor diende. Hij pleitte daarom voor toelating van VN-vredestroepen, iets waar de regering mordicus te gen is. Vee Indone siers lijken verrast en be ledlgddoorde keuze van de Oost-Ti more- se bevolking Op de foto een wegversper ring van het Indonlsche le ger indeOost- Timorese noofdstad Di ll. Foto Reutere Door Monique Brandt Zouden commerciële zenders onderworpen moeten worden aan bepaalde regels betreffen de de inhoud van hun programma's? Dat was de centrale vraag tijdens de openingssessie van het jaarlijkse, tweedaagse Nationale Omroepcongresdat gisteren van start ging in Amsterdam. Eigenlijk was de ochtend bedoeld om terug te kijken op de veranderingen die tien jaar commerciële tv - RTL Véronique startte in oktober 1989 met uitzen den - heeft gebracht. Maar het was vooral de - niet aanwezige - tv-producent Joop van den Ende die de toon zette. In een interview met De Volkskrant uitte hij gisteren harde kritiek op de commerciële zenders die volgens hem verantwoordelijk 2ijn voor 'verpaupering van het programma-aanbod', een aanbod dat zijn inziens vrywel uitsluitend bestaat uit 'amusement en grofhe den'. Van den Ende, zelf verantwoordelijk voor de produc tie van een groot aantal van de door hem gehekelde programma's, pleit er zelfs vcor om de commerciële zenders als RTL. 4. Veronica en SBS 6 via de media wet te dwingen bepaalde percentages amusement, cultuur en informatie in hun programmaschema's op te nemen. Je zou kunnen zeggen: Van den Ende. doe er dan wat aan," zo reageerde staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur op de aanbevelingen van de grondlegger van tv-bedrijf Endemol. Toch zei hy de zorg van de I mediamagnaat 'misschien zelfs wel te delen'. Zei f heeft de staatssecretaris naar eigen zeggen altijd veel op gehad met het Britse licentiesysteem, waarby commerciële omroepen aan een waslijst van kwali- - teitseisen moeien voldoen, op straffe van een boë$' of zelfs intrekking van de uitzendvergunning. „Dal is een kwaliteitsimpuls die veel bijzondere program ma's oplevert," aldus Van der Ploeg. In Nederland is zo'n systeem niet meer mogelijk, wel ziet hij een mogelijkheid om commerciële zenders via de langverwachte, grootscheepse introductie van de decoder aan regels te onderwerpen. Zo zouden commerciële zenders die aan bepaalde kwaliteitsei sen voldoen, niet achter de decoder geplaatst hoeven worden, maar in het basispakket opgenomen kun nen worden. „Dat is interessante materie waar ik we! eens over na wil denken." De commerciëien zelf hebben overigens in het ge heel geen behoefte aan enige programmatische be moeienis vanuit Den Haag. HMG-directeur Unico Glorie: „We zijn ons zeer be wust van de normen en waarden en weten waar dc grenzen liggen. Die blijven we aftasten, maar we heb ben geen behoefte aan inmenging van de politiek." Programmadirecteur Bert van der Veer van RTL 4: „Joop heeft het niet helemaal begrepen. Het is al een strijd om een programma ais Barend Van Dorp overeind te houden. Als we ons aan zulke regels moe ten houden wordt ons voortbestaan onmogelijk ge maakt." „Kortzichtig en hypocriet," vindt SBS-baas Fons van Westerloo. „Van den Ende begint kennelijk de link met de realiteit tc verliezen. Je kunt niet tienjaar commerciële tv maken en dan opeens zeggen dat het allemaal niets is. Hij heefter al die jaren goed van ge geten. Mijn programmadirecteur Bart in 't Hout zei het vanmorgen zo mooi: 'Er is nog hoop voor de mensheid, de duvel sluit de poorten van de hel'." Opgericht 2 april 1991 Hoofdredactie: J. Prins en LP. Pronk. Chef Central Desk: F.J. Ecknardt Eindredactie Vormgeving: R.LJ. van Zeelst (chef), W.MJ. Broesder, R.JA. Dochy, C.W. Hengstmengel,G.A. Putkamer, F.D. Schouten, M.Schreuder, R.K. Timmer, mr, J.H. Vente, P.C. van Zwienen. Stadsredactie Rotterdam: J.S. Boolster (chef), J. de Bruijn.K. Kegel, Y. Keunen.J.v. Klaveren, W.A. Kloppert, P. de Lange, mr. J.P.W.E. van der Leur (plv.chef), mr. P. Louwerse, drs. B.H.L Maandag, A.A. van der Mee, B.MJ.H. Neelissen, M.E. Nijboer, drs.W. Penning, M.M.A. Pöflqrs, A.I. Rublo.drs. P.M.C. Smits,T.H.TIbboer, J.A. Waftmans- van Eek, R. Wolters, Nieuwsdienst/Blnnen/buitenland:B.V. Verkade (chef)N. Atlcl, Th. den Boer, J.H.P. Geurens, SJ. van Item, A.MrJ# van Oosten (opinie), drs. P. Otte, A. Provoost (Z&Z), A, Riethof, P. Slavenburg, JJ.C. Spanjersberg, C. van der Velden Cultuur Leven: MJ.F. Maas (chef), F. Alten, E.J. Baks, PJ.T. van Eijkelenburg, M.O.S. Floor, LG. Du Moulin, A.M.A.Veelenturf, G.E. Scholtens. Economie: N.P. de Vries (chef), A. Bakker, O.J.C. Buiter, D. van der Jagt, G.8. Onnink, J.C, Roodenburg, M.LW. Thissen. -■ - Sport: P. Ouwerkerk (chef), S.G. Bootsma, W.D. Dijkstra, M. van der Kraan, P. Ocks, J.Th. Relsmann (plv.chef), LS. van Scheilebeek. Illustratie: F. van Someren (chef), J.A. Christïaanse, J.W. Dorst, P.D. Fabery de Jonge, M. van der Hoeven, C. Kuiper, J. Rozema, A.P.G. Spruijt, l.l. Vilders. Informatie be heer: Th. C. Kiffers (chef), B. Boot, H. Grootenhuijs, E. Lagerwerf, J. Tutert. Editie Voome-Putten: C.G. Buitendijk (chef), A. Bevaart (sport), A.Hoogenverf,R J.A. leijssenaar, S.deV!iegh,EJ. Wendt, H.P. de Wit. Editie Waterweg: J.H. Bunte(chef) W,B. Boerop (sport), E. Comellsse, B.P. van Haren, D.G.Q.P. Hermans, M,M. Olsthoom, E.C. Oomen, A.H.M. Sonnemans Editie Usselen Lek: M.E. Verwaaijen (chef), A. de Koning, A.W.L Rooijakkers, D.C.M. van Viimmeren. Editie Regio Zuid: C.H. Soeters (chef), P.M.H. Blonk, WJ. Huisman (sport), F.v.d, Krof, A.C.P.H. Leeuwe, E.J. Okkerse, CJ.Taheij Door Louis Burgers Het klinkt zo eenvoudig. „Fusie tussen uni versiteiten en hogescholen is weliswaar niet een ontwikkeling die ik actief wifstimuleren, maar ik zie evenmin een reden om deze vorm van samenwerking te verbieden." Met deze wat onderkoelde woorden, en ondanks alle mitsen die volgden, forceerde minister Loek Hermans (Onderwijs) deze week een revolu tie in het Nederlandse hoger onderwijs. Hermans zal zichzelf niet direct zien als het voorbeeld van een revolutionair Toch staaf zijn mededeling aan de basis van een ingrij pende hervorming. De Erasmus Universiteit Rotterdam reageert nog terughoudend, maar de eerste kandidaten voor hervorming zijn al bekend. Verwacht wordt dat de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Am sterdam, cüe twee jaar geleden al wilden fuse ren, hun plan op korte termijn zullen uitvoe- Daarmee begint een onomkeerbaar proces waarbij de wetenschappelijke en de beroeps opleidingen uiteindelijk op vergelijkbaar ni veau zullen komen. Het in elkaar schuiven van het hoger onderwijs lijkt op de weg die het Engelse onderwijs nog niet lang geleden insloeg. Daar heten alle instellingen voor ho ger onderwijs university'. Omdat iedereen weet in welke opleidingen elke universiteit zich gespecialiseerd heeft, leidt dat niet tot verwarring. Er is ook niets op tegen om instellingen die onderwijs np vprgeliikbaar niveau bieden, de zelfde naam te geven. Zodra de twee instel lingen in Amsterdam fuseren lijkt het onver mijdelijk dat ze ook één naam krijgen. Het valt te verwachten dat dat niet de naam 'Ho geschool van Amsterdam' zal worden. Daar staat tegenover dat -ten onrechte - aan de term 'universiteit' nog steeds meer waarde wordt toegekend dan aan 'hoge school'. Het is immers niet vanzelfsprekend dat de kwaliteit van een universitaire oplei ding hoger is dan die van een HBO-opIeidïng. Wel heeft een universitaire titel (kandidaats, doctoraal, cf in moderne termen 'bachelor' of 'master') meer status dan een diploma van een hogeschool. Zoals voorzitter Meijerink van de vereniging van universiteiten (VSNU) zei: „De HBO-instellingen verzorgen bachel or-onderwijs, de universiteiten opleidingen op mastersniveau. Ik zie daar voorlopig geen verandering in komen, maar ik kan niet in de toekomst kijken." Het zou goed zijn als Meijerinks uitspraak niet uitkomt. Er is niets op tegen wanneer de praktische en de theoretische stromingen binnen het hoger onderwijs snel op vergelijk baar niveau komen. In zo'n gefuseerde orga nisatie gaat het immers om de verdeling van geld en studenten. De studieprestaties bepa len in grote mate waar het geld heengaat. Dat betekent dat de nieuwe instellingen studen ten zoveel mogelijk in de juiste richting zul len willen sturen. Voor gefuseerde HBO- scholen is het belangrijk hel niveauverschil met hun wetenschappelijk zuster te verklei nen, om de instroom van studenten te waar borgen. De diversiteit binnen het onderwijs zal erdoor toenemen. Een enkele universiteit zal streven naar het allerhoogste niveau, een paar andere 2ullen zo breed mogelijk willen worden. Samenwerking met een of meer HBO-scholen kan helpen. De kleinere uni versiteiten kunnen hun bestaansrecht veilig stellen door een fusie aan te gaan met een of meer HBO-scholen in hun omgeving. Hermans lijkt vooral bang dat de verkaveling van het hoger onderwijs leidt tot het verdwij nen van het onderscheid tussen beroepsge richte opleidingen en de onderzoeksinstellin gen. De kans daarop lijkt niet groot, omdat een gefuseerde instelling de mogelijkheden heeft om een student in de juiste richting te sturen. En goede studieprestaties, of het nou praktische of theoretische zijn, betekenen dat de bijdrage van de overheid omhoog gaat. Ook voor de studenten lijkt de samenwer king gunstig uit le pakken. Het wordfze makkelijker gemaakt over te stappen naar een andere opleiding. Als blijkt dat iejphrid meer praktisch is gericht, ligt een vervolgaan de HBQ-opleiding voor de hand. En het 'stu diehoofd' kan even gemakkelijk overstappen naar de wetenschappelijke opleiding. De veranderingen in het stelsel van studiefi nanciering -ook ai door Hermans doorge voerd- zorgen er verder voor dat er geen boete komt op zo'n overgang. Elke student heeft recht op zes jaar studiefinanciering: vier jaar als beurs en aanvullende beurs, en twee jaar als lening. Voorwaarde is dat hij of zij binnen die zes jaar (maar dat wordt tien jaar) afstudeert. En een overstap binnen de zelfde instelling betekent dat zo'n overgang geen jaar hoeft te kosten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 8