27 Vopak schrapt 225 arbeidsplaatsen Pensioenaanvulling na 2001 stuk duurder j Volker Wessels Stevin onttrekt zich aan bouwmalaise Nieuwe opslagbedrijf denkt operatie zonder ontslagen af te ronden Vetsmelters gaan schoner en nog veiliger werken Megakraan hoger dan Domtoren Inflatie op hoogste punt Gas voor Gazastrook Slecht jaar voor ziekenfondsen Telefoneren blijft duur Robert Pino overgenomen Ook goedkope New Beetle KPN vrijuit in Tsjechië Benzine weer duurder Winkelcentrum op het Internet Startende ondernemers hebben geen diploma's meer nodig Werf bouwt pier in Wiltonhaven Dilbert Rotterdams Dagblad j I Zaterdag 11 september 1999 4 I m C f f" - Voorburg Schoenen, kleding en groeten en fruit waren in augus tus een stuk duuider dan vorig jaar. De inflatie, de ontwikkeling van consumentenprijzen ten op zichte van een jaar eerder, be draagt 2.6 procent. Dat is het hoogste niveau m twee jaar. Aard- appelliefliebbers konden hun hart daarentegen ophalen: net als vorige maand daalde de aardap pel sterk in prijs. Washington Een Amerikaanse scheepsareheoloog heeft bij het zoeken naar oude scheepswrak ken ontdekt dat zich voor de kust van de Gazastrook en Egypte een grote gasvoorraad bevindt. In juni is voor de kust by de Israëlische plaats Ashod, ten noorden van Ga za, een flinke gasbel gevonden en de recente ontdekking wijst erop dat het veld zich naar het zuiden uitstrekt, over de hele lengte van de Gazastrook en Egypte. Utrecht Voor zowel de zieken fondsen als de particuliere verze keraars was 1998 een bijzonder slecht jaar. De ziekenfondsen boekten een negatief resultaat van ruim 400 miljoen gulden, een zelfde tekort liepen de particulie re zorgverzekeraars op. De Alge mene Kas van de ziekenfondsen, die al jaren in het rood verkeert, verslechterde daardoor verder naar ruim 4 miljard gulden nega tief. Enig lichtpuntje waren de aanvullende verzekeringen die een positief resultaat van 0,1 mil jard gulden opleverden. Den Haag De Consumenten bond slaat volgens KPN de plank volledig mis door te stellen dat met de invoering van Voicemail Actueel de telefoonrekening om laag kan. Volgens de belangen- club moet KPN simpelweg de ex tra inkomsten doorsluizen die het bedrijf binnenkort krijgt door re clame- en andere boodschappen op de voicemail te zetten. De KPN-woordvoerdcr zegt dat met valt uit te sluiten dat in de toe komst met de opbrengsten van Voicemail Actueel iets valt te doen in de 'tarievensfeer'. Rotterdam Managementsad- viesbureau Berenschot heeft Ro bert Pino Company uit Rotter dam overgenomen. Robert Pino Company is een topmanage- mentsadviesbureau op het gebied van ondernemingsstrategie en marketingstrategie. Het bedrijf heeft vestigingen in Chicago en Hongkong, Wolfsburg Met een 5000 mark goedkopere versie van de New Beetle, de hippe opvolger van de Kever, wil VW de afzet van de wa gen in Duitsland aanwakkeren. Sinds 1998 zijn er wereld wyd 150.000 New Beetles verkocht, het grootste deel in de VS. ïn Duits land werden er 21.300 verkocht, nog binnen de planning, zo zei een VW-woordvoerder. Den Haag KPN heeft geen smeergeld betaald bij de overna me van het Tsjechische telecom- bedrijf SPT. Een onderzoek door accountants naar de vermeende smeergeldaffaire heeft geen fei ten opgeleverd die duiden op der gelijke praktijken. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de Raad van Commissarissen van KPN. Rotterdam De benzine wordt maandag twee cent duurder. Euro ongelood komt op ƒ2,30 per liter, super plus ongelood op ƒ2,36 en super met Ioodvervanger op ƒ2,42. De prijsverhoging komt één dag na de aankondiging van Shell dat de literprijs voor diesel met 1,8 cent omhoog gaat naar ƒ1,58. Die verhoging gaat vandaag al in. De prijswijzingen zijn het gevolg van de ontwikkelingen op de interna tionale markten. Door Mane-Louise Thissen Rotterdam Het gaat goed met het Rotterdamse bouwconcern Koninklijke Voiker Wessels Ste vin. Bestuursvoorzitter H. J. Haze- winkel rekende voor dat de winst in de afgelopen vier jaar is ver dubbeld. De verwachte omzet dit jaar zal voor het eerst, gezien de ruim gevulde orderportefeuille, boven de vijf miljard gulden uit komen. En toch doet het aandeel van de bouwer aan de beurs -18 euro - het een stuk minder. Hazewinkei zei gisteren in zyn toelichting op de halljaarcijfers dat het concern 2,1 miljoen eigen aandelen voor 68 miljoen heeft ingekocht in een poging om de winst niet verder te laten verwate ren, Als de resultaten in een be drijfstak tegenvallen dan wordt ook het bedryf meegesleurd dal het wel goed doet, zo stelde hy vast. Het inkopen van eigen aan delen moet, aldus Hazewinkei, als een signaal voor de aandeelhou ders worden opgevat. De financiële positie van het bouwconcern is goed te noemen. Voor de tweede helft van dit jaar verwacht Hazewinkei een stijging van de winst van op zyn minst twaalf procent 175 tot 180 mil joen) en zai de winst per aandeel uitkomen op 5,50. In de omzet van 5,2 miljard voor dit jaar zit ƒ0,2 miljard aan omzet van het overgenomen Duitse familiebe drijf Trapp. Volgens Hazewinkei zijn de kos ten voor de reorganisatie van het duizend werknemers tellende be drijf al voor rekening van het af gelopen jaar gebracht. „Trapp. waarin wij nu de meerderheid van de aandelen bezitten, is schoon. Het ruim honderd jaar oude be drijf heeft in Duitsland een geves tigde naam en een goede reputa tie. Wij hebben het management in handen. De zes vestigingen van Trapp zyn ondergebracht by onze Duitse bedrijven. Met een gesa neerd Trapp heeft ons bednjf in Duitsland een goede basis om te groeien," meende Hazewinkei. Hoewel de markt om te bouwen in Duitsland nog steeds slecht is, gaat het met de projecten van het Rotterdamse concern goed. „Er bestaat niet eén bouwmarkt," al dus Hazewinkei, „maar er zijn ve le lokale markten. Een project van ons kantoor in Miinchen heeft ze ventig woningen tussen de 600.000 en de miljoen DM ver kocht nog voor de brochures de deur uit waren. Ook met projec ten in de omgeving van Berlijn gaat het goed. Wij hebben op dracht gekregen om een nieuwe binnenstad te bouwen m Klein- machnow." Dat Volker Wessels Stevin het zo goed doet tussen de bouwers ligt volgens de raad van bestuur aan het netwerk van 160 kleine en middelgrote bedrijven met 12.500 werknemers, die gewend zijn flexibel - desnoods per project - samen te werken. „Wij zijn geen mammoettanker, maar een school van vele kleine zeilscheepjes," zo maakte bestuurslid W.T.J. Dijk man duidelijk. Omdat Volker Wessels Stevin veel kleinere bedrijven telt, zoals 'pijpenlegger'Vïsser&Smit Hanab - hieraan het werk aan de Lekdijk in Bergambacht - kan het zich met succes in de bouw markt bewegen. Foto C. Kratner/Volker Wessels Stevin Rotterdam Vopak, het nieuw te vormen bedrijf waarin de Rotterdamse opslagconeerns Pakhoed en Van Ommeren op gaan, schrapt in Nederland alleen al 225 banen. De twee be drijven die nu nog wereldwijd 9.645 medewerkers aan het werk hebben, willen bij het hoofdkantoor in Rotterdam, en de terminals hier, in de toekomst verder gaan met ruim 2200 werknemers. Dat is ongeveer tien proeent minder dan het huidig aantal werknemers. De Vopak-leiding moet zich nog buigen over de vraag waar de ba nen precies verloren gaan. Bij de aankondiging van de fusie werd al gesteld dat er enkele tientallen arbeidsplaatsen op het nieuwe hoofdkantoor zouden verdwijnen. Over ingrepen elders in de wereld laten de beide directies zich in een gisteravond verspreid persbe richt niet uit. FNV Bondgenoten is geschrok ken over het hoge aantal banen dat wordt geschrapt. Bestuurder A, Koster zegt wel blij te zyn dat er nu meer duidelijkheid is. „Er hing al een tijdje iets in de lucht maar verder dan dat kwamen we ook niet." De bond eist dat er nie mand gedwongen de poort uit gaat. Ook de beide directies willen de kwestie zonder gedwongen ontslagen oplossen. Zij zien mo gelijkheden in vervroegde pensio nering, een vrijwillige vertrekre- geling en herplaatsing elders. Vol gende week wordt er gesproken over een passend sociaal plan. Goedkeuring De Europese Commissie gaf giste ren volgens verwachting haar goedkeuring af voor de fusie. Als voorwaarde stelt de commissie dat Vopak opslagterminals in Rot terdam en Antwerpen van de hand doet. Europa denkt zo te voorkomen dat het nieuwe con cern een te dominante positie in beide havens zal krijgen. Terminal Pakhoed is met het Zaandamse opslagbedrijf Koole al eens over de verkoop van een terminal in Pemis voor de opslag van plant aardige olie. Verder zoekt Vopak naar kopers voor de opslagtanks voor olie en chemische producten in de Bot lek, en voor het belang van vijftig procent dat Van Ommeren heeft in een Antwerpse terminal. Pakhoed is 's werelds grootste dis tributeur van chemische produc ten met distributiecentra op 37 plaatsen in Europa en 130 in Noord-Amerika. In de tankoplag heeft het bedrijf 37 terminals in Europa, Noord- Amerika en Azië. Ook heeft het bedrijf een vloot van zevenender tig schepen, waarvan dertien che- micaliëntankers. Van Ommeren heeft een netwerk van 56 termi nals verspreid over alle vijf conti nenten. Tevens heeft het een be drijf van 137 tankers en tankcon tainerschepen onder haar hoede. Den Haag De vetsmelters ne men maatregelen om de veilig heid van het vet te garanderen De branche kwam enige maanden geleden in opspraak, toen bleek dat met dioxines verontreinigd vet was gebruikt in veevoer in België. De vetverwerkers hebben besloten schoner te gaan werken, de aanvoerde vetten beter te con troleren en alleen nog vet af te ne men van betrouwbare partijen. Tot de uitbraak van het dioxine schandaal werden alle soorten vetten door elkaar gebruikt. Een aantal van die vetten, zoals die uit vetputten in keukens, uit schoon gemaakte tanks en frituurvet van huishoudens hebben een te grote kans op verontreinigingen en mo gen daarom niet meer worden ge bruikt. De vetsmelters en de producen ten van diervoeders presenteer den een onderzoek van TNO naar de risico's van besmetting van veevoer en vetten die in veevoer verwerkt worden. Volgens TNO zijn de risico's klein, maar zijn er een aantal punten waarop de branches de controle kunnen ver beteren. „Dierlijke vetten, van slachtafval en van kadavers, zijn veilig. Ook bij plantaardige vet ten, visoüe en bijproducten is in het verleden vrijwel nooit veront reiniging aangetroffen. Die vet ten zijn dus veilig om te verwer ken," aldus S. Notermans van TNO. Frituurvet uit bedrijven en instel lingen kan wel gebruikt worden, mits de vetsmelter er voor zorgt dat het vet apart wordt aange voerd, zodat altijd duidelijk is waar het vandaan komt. „We wer ken straks alleen nog met vaste ontdoeners van vet. Bovendien zal de controle op de vetten verbe teren. Voortaan zullen we van el ke partij een monster nemen en dat controleren op pcb's," aldus S. Hoogerwerf van vetveredelings- bednjf Noba en voorzitter van de nieuwe branche-organisatie voor vetverwerkers. De vetsmelters gaan ook de hygië ne verbeteren. Zo zal er voortaan alleen nog vet worden vervoerd in stalen vaten zonder coating of iak- laag. Nu komt het nog voor dat de vaten, die ondergedompeld wor den in gloeiend vet, een deel van hun laklaag verliezen. Ook wor den nog vaak plastic vaten ge bruikt waarvan ook delen in het vet terecht komen. Ook na de verwerking wordt het vet opnieuw gecontroleerd. De diervoederproducenten, de afne mers van de vetten, gaan ook nog extra controles op het voer hou den. „Dat zal zowel door de Alge mene Inspectie Dienst van het ministerie gebeuren als door de Keuringsdienst Diervoeders, de controle-instantie van de geza menlijke diervoederproducenten. Op die manier is de veiligheid van diervoeders maximaal gegaran deerd," aldus J. den Hartog, se cretaris van het Produktschap Diervoeders. Utrecht Alle 43 winkels van het Heerlense winkelcentrum Corio Center zijn vanaf maandag ook op Internet aanwezig. Winkel Beleggingen Nederland wil zo de concurrentie voor zijn met het verhuren van gebouwen op de elektronische snelweg. De winkeliers moeten zelf hun virtu ele verkooppunt inrichten. WBN gaat ze daar echter wel bij heipen. „Internet is namelijk nog veel te onbekend bij kleine onderne mers," aldus een woordvoerder. Voorlopig is het nog niet mogelijk om in het online Corio Center ook daadwerkelijk producten te ko pen. Als de proef slaagt, moet dat volgend jaar wel kunnen. Tot dan kunnen Internetters bij de winkelsites terecht voor de laatste aanbiedingen en kortings bonnen. BIJ de container- terminal ECT op de Maasvlakte hebben de kraan- bouwers van Nel- con gistermiddag op grote hoogte de kat - het tilmechanisme- van de grootste kraan van de we reld op zijn plaats gezet. De mega kraan, die bestaat uit een onderstel van vier ruim veer tig meter hoge po ten en een giek met een reikwijdte van 61 meter, krijgt als primeur een volledig onaf hankelijk meebe wegende bestuur derscabine, die los van de kat op rails heen en weer kan bewegen. De kraan kan twee containers met een maximum ge wicht van 77 ton tillen en verplaat sen. De kraan wordt met uitge klapte kraan ho ger dan de Domto ren in Utrecht. Foto Ton BoreboonVANP Den Haag Het wordt een hele heisa en een stuk duurder om na 2001 het pensioen aan te vullen. De aankoop van een lijfrentever zekering is vanaf dat jaar alleen aftrekbaar van de inkomstenbe lasting als de werknemer bewijst dat hy een pensioentekort heeft. De uitkering van een kapitaalver zekering kan alleen nog belas tingvrij ingezet worden voor het eigen huis. De verzekeraars ver wachten daarom dat zij extra in spanningen moeten doen, waar door de kosten per gulden pensi oen toenemen. De lijfrenteverzekering is nu tot 5950 gulden aftrekbaar als hy in gezet wordt voor onder meer de oudedag en de VUT of prepensi oen. Doordat het geld belegd wordt kan het flink aangroeien. Over de uitkeringen moet de pen sioengerechtigde inkomstenbe lasting betalen. Aangezien een deel van de pensioentrekkers in een lagere belastingschijf valt be talen deze uiteindelijk minder in komstenbelasting. De lijfrente is onder meer daarom heel populair. Ruim de helft van de Nederlan ders heeft een lijfrente. In het Belastingplan 21ste eeuw dat minister Zalm en staatssecre taris Vermeend van Financiën volgende week dinsdag presente ren pakt het kabinet de aftrek van lijfrenten aan. De twee bewinds lieden willen daarmee 'misbruik' van de lijfrente tegengaan. In een conceptversie van het plan schre ven Zalm en Vermeend: „Voor veel belastingplichtigen gaat het bij deze aftrek eerder om een aan trekkelijke belastingbesparende aftrekpost of beleggingsproduct dan om een aanvullende oude dagsvoorziening." Zalm heeft daarna aangegeven dat hij zich ir riteert aan de wervende adverten ties van verzekeraars waarin zij het belastingvoordeel benadruk ken. Investering De kapitaalverzekering keert na iUCi» jürtl LK.La&llll£- vrij uit. Aan dit belastingvoordeel is een maximum gebonden van 61.000 gulden. Na twintig jaar spa ren loopt dit voordeel op lot 207.000 gulden. Voor gehuwden geldt het dubbele bedrag. Het ka binet wil dit belastingvoordeel volgens de verzekeraars nu alleen nog laten gelden voor investering in het eigen huis. Zo niet, dan gaal de spaarder de nieuwe ver- mogens-rendementsheffmg beta len van 1,2 procent. Voordeel De verzekeraars denken dat de lijfrente in populariteit zal dalen als het fiscale voordeel deels ver dwijnt. Nu verkopen de lijfrente verzekeringen zichzelf. De assu radeurs hoeven alleen maar in het voorjaar paginagrote advertenties in de kranten te plaatsen met de boodschap: 'Creëer tot 1 juli een aantrekkelijke aftrekpost voor het vorige jaar'. Vanaf 2001 moeten de belasting betalers aan de fiscus duidelijk maken dat zij een pensioengat hebben, dat zij niet maximaal 70 procent van het laatstverdiende lhuiüiGvu «uS pensioen ontvan gen, „Voor heel veel mensen wordt dat moeilijk," denkt H. Herbert, beleidsmedewerker be lastingen bij het Verbond van Ver zekeraars. „Zij gaan naar hun pensioenadviseur toe voor de be rekeningen. Met die berekenin gen is veel tijd gemoeid. Dat ver hoogt de kosten van het product." Ook de advertentiekosten voor de lijfrenteverzekeringen nemen toe, verwacht het verbond. Dat kan het product voor de klant duurder maken. „Verzekeraars moeten het aannemelijk maken dat de lijfrenteverzekering nog steeds aantrekkelijk ts," aldus Herbert. „Veel mensen denken: 'Ik spaar via het pensioenfonds voor de oude dag. Dat zal wel ge noeg zijn.' Terwijl het voor veel mensen noodzakelijk is het pensi oen aan te vullen. Volgens onze berekeningen heeft 77 procent van de werknemers geen pensi oen van 70 procent van het laatst verdiende brutoloon." De kapitcalverzekering wordt ge woon duurder, zo verwacht het verbond. „Wie aan het einde van de looptijd een gelijke uitkering .,^1 l.„n1.K. ucuucii, g<tm ungcvetri i.) piu- cent meer premie betalen." aldus Herbert. Aan de plannen van Financien zit ook een voordeel voor de consu ment. De klanten krijgen naar verwachting beter inzicht in de prestaties van de lijfrenteverze kering. Tot voor kort merkte de klant pas aan het einde van de looptijd hoeveel de verzekeraar voor hem gespaard had. Als de verzekeraar nu ieder jaar inzich telijk moet maken hoeveel de klant bij moet sparen voor een goed pensioen, moet hij ieder jaar de prestaties berekenen en met den, zo is de verwachting. Dat maakt een vergelijking tussen de verschillende aanbieders makke lijker. Den Haag Startende onderne mers hebben geen vestigingsdi ploma's meer nodig. Minister Jor- ritsma (Economische Zaken) wil de vestigingswet voor bedrijven gedeeltelijk intrekken. Zy ver wacht dat bet aantal startende be drijven zal toenemen. Vooral al lochtonen die moeite met het ha len van het diploma hebben, zul len meer bedrijven starten, zo ver wacht Jorritsma. Volgens de minister is de wet geen efficiënt, effectief en nood zakelijk middel om de kwaliteit van het ondernemingsschap te bevorderen. Eisen die in de wet worden gesteld aan veiligheid, milieu en gezondheid zullen in dien nodig in andere wetten wor den ondergebracht Jorritsma verwacht dat door in trekking van de wet het aantal startende ondernemers jaarlijks met zo'n 1600 extra zal toenemen. „Gezien het grote aantal allochto nen (80 tot 90 procent) dat afvalt voor het huidige diploma, valt te verwachten dat afschaffing van de wet tot een flinke toename van allochtone starters zal leiden," liet zij gisteren aan de Tweede Kamer weten. De werkgeversorganisaties VNO- NCW en MKB-Nederland vinden het geen goed plan. Het voorstel doet volgens beide organisaties afbreuk aan het streven naar een sterkere economische structuur van het bedrijfsleven. Onderne mers zonder diploma zouden het veel slechter doen, dan wel ge schoolde zelfstandigen. Ook het CDA is tegen. CDA-leider De Hoop Scheffer vreest dat het vakmanschap van de ondernemer er op achter uitgaat. Volgens hem is het huidige diploma, dat in 1996 in de plaats kwam van het mid denstandsdiploma, al genoeg ver- De WD is het met de kritiek op de eigen minister niet eens. „Een be langrijke stap voorwaarts in de stimulering van het ondernemer schap," zegt Kamerlid Geluk, Schiedam Rotterdam United Shipyards, onderdeel van YVC Holding, gaat een nieuwe pier in de Wiltonhaven in Schiedam bou wen. Woensdag wordt de eerste paal voor de tweehonderd meter lange pier geslagen. De aanleg kost vijf miljoen gulden. Aan de nieuwe pier, die in januari 2000 klaar moet zijn, worden twee drijvende bokken en drie kranen geplaatst die uit Bolnes komen. De reparaticwerf WC Bolnes Dockyard verhuist volgend jaar naar Schiedam. Met de nieuwbouwtak van WC Holding, de IJsselwerf in Capelle aan den IJsse] gaat het financieel zeer slecht. De werf verkeert sinds juni in surseance van beta ling. „Het is bedroevend dat het zover is gekomen en ik kan me voorstellen dat werknemers vraagtekens bij deze nieuwe in vestering in de pier plaatsen. Maar we praten over twee zelf- standige ondernemingen binnen WC en ik druf met de hand op m'n hart verklaren dat er geen spelletje is gespeeld," zegt direc teur H. Godlieb van Rotterdam United Shipyards. Ook Godlieb denkt dat de kans zeer klein is dat de nieuwbouw- werf nog naar Schiedam komt. zo als altijd de bedoeling is geweest. Met dit gecombineerde plan van de verhuizing van de WC-nieuw- bouw- en reparatiewerf naar Schiedam is de laatste maanden vele miljoenen guldens subsidie binnengehaald. Burgemeester R. Scheeres van Schiedam heeft al laten weten met de subsidiever- schaifers te willen praten. Goblieb sluit echter niet uit dat in de toekomst in Schiedam op een kleinere schaal aan nieuwe sche pen worden gebouwd. „Dan denk ik niet aan complete schepen, maar aan delen daarvan of aan door Scott Adams iK KAN HIER OO GAANZIUENNIK, SEN OF IK NEEM HET INITIATIEF OM EEN STEENGOED KWAU- TEITGPRODUCT TE ONTWIK KELEN MET BEHULP VAN MIJN GETALENTEERDE EN ENERGIEKE COLLEGA E IK LACH ME DOOD

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 1