Weer bomaanslag Moskou Extra zacht 'ijst! Flatgebouw opgeblazen: minstens 30 doden mmmm: Eerste vredestroepen snel naar Oost-Tlmor ■SiAIISj Zesduizend skaters door Rotterdam Reeks storingen vertraagt zaterdagkrant vele uren A Toeschouwer (70) jeugdwedstrijd zwaargewond Zeker 160 doden in Sri Lanka Spaarregelingen worden in 2001 gekoppeld Mensen Harry Mens: 'ik word Europese Larry King' Cultuur R'Uitmarkt moet de juiste vorm nog vinden Sport Opluchting op Kasteel: Sparta klopt Utrecht, 3-0 f HUM" Prins Bernhard weer onder 't mes Ww - "w-tfSftr'yf 23 Abonnee Service Piramidespel dupeert studenten Man rijdt in op buurtbewoners - I iKlPit I Jaargang 9 Nummer 2599 Maandag 13 september 1999 I a) I Westblaak 180 f ,f L J 3012 KN Rotte Rotterdams Dagblad Rotterdam. 010-4004400 nog dagen tot Zie ook weerbericht op pagina 12 Rotterdam Bij een opstootje op het voetbalveld van Activitas aan de Energieweg in Rotterdam is gisteren een 70-jarige bezoeker, de opa van één van de jeugdspe lers, zwaargewond geraakt. De man werd eerst neergeslagen door een grensrechter en vervol gens dooreen speler van Activitas vol in het gezicht geschopt. Het slachtoffer is in het Sint Francis- cus Gasthuis opgenomen met een schedelbasisfractuur en een ver plaatste nekwervel. Het incident deed zich voor tijdens Activitas BI tegen SMVHillegersberg BI. Zie ook pagina 3 Actueel Colombo Gevechten tussen Ta- mü Tijgers en het Srilankaanse leger hebben dit weekeinde aan ruim 160 mensen het leven ge kost. Het leger begon een offen sief tegen de Tamü-guerrillastrij- ders. De gevechten maakten een einde aan een staakt-het-vuren dat zo'n negen weken duurde. Het geweld m het noorden laaide op na twee rustdagen, ingesteld om een vaccinatieprogramma voor polio in de regio uit te kun nen voeren. Sinds het begin van de gewapende strijd van de Tamil Tijgers in 1972 heeft het politieke geweld in Sri Lanka ongeveer 55.000 mensen het leven gekost. Oen Haag De premiespaarrege ling en spaarloonregeling worden in 2001 gekoppeld. Opgeteld mo gen werknemers dan met meer sparen dan een bedrag dat lager zal zijn dan wat nu maximaal is toegestaan. Staatssecretaris Ver meend van Financiën wil met de maatregel een half miljard gulden per jaar besparen. Een werknemer kan in de premie spaarregeling jaarlijks maximaal 1138 gulden van zy n nettoloon op zij zetten. De werkgever kan dat verdubbelen, wat hem een belas tingvoordeel oplevert. Daarnaast is er het spaarloon, waarvoor een werknemer maximaal ongeveer 1700 gulden per jaar vanuit zijn bruto loon mag sparen. Dit bedrag gaat waarschijnlijk met zo'n 200 gulden omlaag. Wel wordt het ge makkelijker het gespaarde be drag op te nemen. En het valt, zonder dat er voorwaarden aan verbonden zijn, vry na vier jaar. Meer dan twee miljoen werkne mers maken gebruik van de spaarregelingen. Dit succes kost de schatkist te veel geld, vindt het kabinet. De ingrepen zijn onder deel van het belastingplan voor de 21ste eeuw, dat minister Zalm en staatssecretaris Vermeend mor gen presenteren. Zie ook pagina 5 Binnenland Moskou In Moskou is van ochtend een flatgebouw van acht verdiepingen verwoest door een explosie. Daarbij zijn zeker 30 doden gevallen, onder wie een kind. Vijf men sen raakten gewond. De ex plosie vond plaats in het zuidoosten van Moskou, op zes kilometer van de plaats waar vier dagen geleden een ander flatgebouw groten deels werd verwoest. Volgens de geheime dienst FSB, de vroegere KGB, is de explosie 'een nieuwe terroristische daad'. Volgens de Russische tv zal het dodental zeker nog oplopen. President Jeltsin heeft vanoch tend strenge veiligheidsmaatre gelen aangekondigd voor alle gro te steden in Rusland. Er komt ook een betere beveiliging voor kern centrales, brandstofdepots en an dere belangrijke plaatsen. Derde aanslag De maatregelen volgden nadat Jeltsin spoedoverleg had gehad met zijn belangrijkste veilig heidsadviseurs en de burgemees ter van Moskou. De explosie van vannacht is de derde aanslag in Moskou m twee weken. Kort na de ontploffing vond de po litie in een naburige school explo sieven. Volgens berichten gaat het om een hoeveelheid hexo- geen. De omgeving werd na de vondst onmiddellijk ontruimd, de reddingswerkzaamheden stopge zet. De politie van Moskou zoekt naar een man met een Kaukasi- sche naam die zowel in het van nacht ontplofte gebouw als in een gebouw dat donderdag is opgebla zen, opslagruimte had gehuurd. In het nu ingestortte flatgebouw waren 64 woningen met zo'n 120 bewoners. „De enorme explosie .._v=ses*s«» fj.*- \i1 V.;'..v,'V:1y.,77 - Tffi 'M' 'm' Het acht verdiepingen tellende flatgebouw Is door de explosie vrijwel met de grond gelijk gemaakt. Fototatiana Makeyevaw gooide me uit mijn bed en er was een grote stofwolk. Ik begreep meteen dat het een bom was. Ik weet dat er veel oude mensen en kinderen in het gebouw wonen," zei Vladimir Kansjin, een bewo ner van het naastgelegen flatge bouw. Vijf mensen zijn tot nu toe levend uit de smeulende puinho pen gered, maar de reddingswer kers hebben bijna geen hoop meer nog overlevenden te vinden. Bij een eerdere aanslag vorige week donderdag werden 94 men sen gedood en meer dan tweehon derd gewond. Naar aanleiding daarvan had president Jeltsin voor vandaag nationale rouw af gekondigd. De burgemeester van Moskou, Joeri Loezjkov, hield gis teren in een tv-interview rebellen uit Tsjetsjenië verantwoordelijk voor de aanslag. Inmiddels zijn twee verdachten aangehouden. Op 4 september vielen in Dage stan meer dan 60 doden bij een autobomaanslag op een gebouw waar militairen en hun familiele denwonen. Op 31 augustus vielen een dode en veertig gewonden bij een aanslag op een winkelcen trum in het centrum van Moskou, Utrecht Voor de tweede keer in een half jaar wordt prins Bern hard binnenkort aan zijn lucht pijp geopereerd. Bij de operatie wordt het buisje vervangen door een T-vormtg exemplaar, dat de prins meer lucht moet geven. Het zelfde medische team van het Academisch Ziekenhuis Utrecht dat in mei een buisje inbracht, verricht eind deze week de twee de operatieve ingreep. Het team staat onder leiding van prof. dr. G. Hordijk. De 88-jarige prins moet zeker één nacht in het AZU blij ven Voor de operatie, die al in mei voorzien was, wordt hij geheel on der narcose gebracht. '-ff, '"WK Huggies luiers voordeel pak Deze aanbieding geldt tot en met zondag 19 september 1999, of zolang de voorraad strekt 'jJk. x. U-;xytviï. Het liep op rolletjes, gisteren, de tweede Rotterdam on Wheels. Zesduizend met wie len uitgeruste wedstrijdrijders en recreanten namen voor een belangrijk deel van de dag bezit van Coolsingei en Maasboulevard. Skeelers, inline-skaters, handbj&grs'en wheelers, van heinde en ver kWoiuoiJ «a af op 'het alternatief voor de Rotterdamse loop marathon. De meesten haalden de finish; het percenta ge uitvallers ligt bij de 'wielers' flink lager dan bij de 'lopers'. EHBO en GGD hadden wei een paar moeilijke gevallen. De EHBO behan delde negentig mensen, vooral aan schaaf wonden en uitdrogingsverschijnselen. De GGD bracht zeven mensen naar het zieken huis: één van hen was flauwgevallen, de zes andere deelnemers hadden bij valpartijen le dematen gebroken. Zie ook de Sportbijlage. PotoCorvos Informatie over bezorging van de krant: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur zaterdag van 15.00 tot 16.30 uur Telefoon: 010-4004444 Enschede Een nieuw piramide spel heeft de afgelopen maanden vele studenten voor duizenden guldens gedupeerd. Volgens ad vocaat mr. J. de Jong van Lier is het spel een kopie van het beruch te piramidespel Titan, dat vele duizenden slachtoffers heeft ge maakt. Hoewel piramidespelen sinds begin vorig jaar zijn verbo den, zijn organisatoren nog steeds actief. Een daarvan is Eurostar Business Club, die vooral vanuit motels opereert. Volgens De Jong van Lier is de rechtspersoon hierach ter de Zwitserse organisatie die ook achter Titan zat, het grootste piramidespel in Nederland. Voor al studenten worden volgens de advocaat slachtoffer van het nieu we piramidespel. Veertig gedu peerden hebben zich bij de raads man gemeld, van wie 35 studen ten. De nieuwkomers betalen bij na 6000 gulden inleggeld, dat vaak geleend moet worden. In dien ze er niet in slagen drie nieu we leden aan te brengen, zijn ze het geld kwijt. De meeste slacht offers komen uit het zuidelijk deel van de Randstad. Rotterdam Door ernstige sto ringen in ce drukkerij heeft de verspreiding van het Rotter dams Dagblad zaterdag grote vertraging opgelopen. De mees te lezers hebben de krant daar door vele uren later dan gebrui kelijk ontvangen. Bovendien ontbrak in sommige edities een deel van het regionale nieuws. De oorzaak van de fouten is een opeenstapeling van technische problemen in de drukkerij in Charlois. Zaterdagmorgen vroeg lukte het niet de drukpersen in werking te zetten door een pro bleem met het computersys teem dat het drukproces stuurt. Na enkele uren leken de techni ci het probleem te hebben ver holpen, maar vervolgens trad een nieuwe storing op. Toen ook die was hersteld, is besloten vier drukpersen tegelijk aan het werk te zetten in een poging de achterstand voor een deel in te lopen. Uiteindelijk was de laat ste krant echter pas om 14.35 uur gedrukt, ruim vier uur later dan gebruikelijk. Zaterdagmorgen was al besloten de lezers via andere media op de hoogte te brengen van de vertra ging. In de uitzendingen van Ra dio Rijnmond, Stads Radio en op de kabelkrant van RD TV werd gemeld dat de krant veel later zou worden bezorgd. Dat kon niet voorkomen dat tiendui zenden lezers probeerden te bel len met de lezersservice van het Rotterdams Dagblad Hierdoor raakte de telefooncentrale der mate overbelast dat uiteindelijk niemand nog verbinding kreeg. De problemen voor de lezers be perkten zich niet tot de vertra ging. In een deel van de oplage van het Rotterdams- Dagblad ontbrak een pagina met nieuws uit de eigen omgeving. In ver- band met de enorme achter- stand die al was opgelopen, is za terdagmorgen besloten de druk persen niet stil te zetten voor het wisselen van deze per regio ver schillende pagina's. Het nieuws dat deze lezers zater dag hebben moeten missen, staat vandaag alsnog in de krant. Daarnaast biedt de direc tie van het Rotterdams Dagblad haar verontschuldigingen-aan voor de ergernis. Het geduld van de lezers is wel erg zwaar op de proef gesteld: geen krant in de bus en ook geen mogelijkheid om daar telefonisch over te kla gen. Lezers die nog vragen hebben over de krant van zaterdag,'kun nen vandaag bellen met de afde ling lezersservice, telefoon 010 - 4004444, Jakarta/Auckland De internatio nale gemeenschap probeert zo snel mogelijk vredestroepen in Oost-Timor te stationeren nu de Indonesische president Habibie zijn bezwaren tegen een VN- maeht heeft laten vallen. Habibie bezweek gisteren voor in ternationale druk en zei dat zijn Land bereid is een VN-maeht te aanvaarden. Hij heeft beloofd dat Indonesië de uitslag van het refe rendum zal uitvoeren waarin de bevolking van Oost-Timor zich twee weken geleden voor onaf hankelijkheid van het gebied uit sprak. Het Indonesische parle ment stemde vanmorgen in met een snelle komst van een interna tionale vredesmacht naar Oost-Ti mor. Australië zei vanochtend dat de eerste VN-troepen deze week ai naar Oost-Timor kunnen. „We zijn bereid snel te handelen," al dus premier John Howard in Auckland op de top van landen rond de Stille Oceaan, APEC. Het land heeft in de stad Darwin al 2000 man klaarstaan die elk mo ment kunnen vertrekken. Darwin ligt op een uur vliegen van de voormalige Portugese kolonie. Indonesië zelf denkt dat niet eer der dan volgende week de eerste VN-troepen kunnen komen. Mi nister van Buitenlandse Zaken Alatas zal hierover in New York besprekingen voeren bij de Ver enigde Naties. Hij zal eronder an deren een ontmoeting hebben met VN-seeretaris-generaai Kofi Annan. De Nederlandse voorzitter van de VN-Veiligheidsraad, Peter van Walsum, wil nog vandaag verga deren over de vredesmacht. Het besluit om vredestroepen te stu ren heeft 'echt gloeiende haast', aldus de diplomaat voor het Ra- dio-l-journaai. Indonesië heeft nu toegegeven dat het de zaak niet meer in de hand heeft het is dus belangrijk om snel in te grijpen, aldus Van Walsum. De Oost-Timorese onafhankelijk- heidsleider José Ramos-Horta heeft aangedrongen op een spoe dig vertrek van het Indonesische leger.Als het leger zich nog een beetje schaamt, moet het Oost-Ti- mor zo snel mogelijk verlaten," al dus de Nobelprijswinnaar voor de Australische radio. Hij verwees vooral naar de elite-eenheid Ko passus, die in Oost-Timor een spoor van geweld heeft achterge laten. Horta noemde leden van Kopassus getrainde criminelen en sloot niet uit dat zij in botsing komen met de VN-macht. In de voorma'ige Portugese kolo nie zijn door de gewelddadighe den duizenden mensen op de vlucht geslagen of weggejaagd. De VN-missie in het gebied, Una- met, zegt dat in de hoofdstad Dili nu tienduizenden mensen verblij ven die van het platteland komen. De omstandigheden waarin zij nu leven zijn onmenselijk, aldus de W-missie. Er zijn voedseltekor ten en er dreigen ziektes uit te breken. Unamet heeft daarom aangedrongen op spoedige inter nationalehulp. In de Oost-Javaanse stad Sura baya hebben demonstranten te gen de internationale inmenging in Oost-Timor vanochtend het kantoor van een Australische ver tegenwoordiger aangevallen. Ooggetuigen melden dat honder den actievoerders ruiten en com puters kapot sloegen. Zie ook pagina 3 Actueel Schiedam Een Schiedammer heeft in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto een eind probe ren te maken aan de geluids overlast in de Boylestraat in zijn woonplaats. Geërgerd door de geluiden van buren die 's nachts op hun stoel buiten zaten, startte de man zijn auto en reed op zijn buien in. De meeste mensen konden ter nauwernood opzij springen. Een 25-jarige vrouw werd ge schept en moest met een groot aantal schaafwonden en blau we plekken naar het zieken huis. De politie heeft de Schie dammer opgepakt en vastge zet op verdenking van poging tot doodslag. ïNei^nueen^abpnoJIII. la - V Postcode: Plaats: Telefoon: Bank/glronr.: Handtekening:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 1